สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง 12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกันตพร  การะเกตุ
 
1. นายศุภกิจ  มาลัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  สดับธรรมารักษ์
 
1. นางพิกุล  พลายพิชิต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75.5 เงิน 19 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอมิตา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาอ้น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงอรอุมา  จันทร์อุทัย
 
1. นางนาตยา  พิทักษ์วงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 36 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายสุทธิพจน์  มหาเมฆ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ภู่สวุรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 38 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายศักดา  อุโบสถ
 
1. นางจรรยวรรธน์  ประสงค์เงิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 37 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นางสาววาสิณี  ใจน้ำ
 
1. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายธนาธร  สมศรี
2. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีบุญธรรม
3. เด็กหญิงอภิสรา  แสงมา
 
1. นางสาววรรณฤดี  ปานคำ
2. นางปณิสรา  ชูศรีชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 28 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายบุญฤทธิ์  วู้ชัยภูมิ
2. นางสาวสิธิตา  แก้วแกมทอง
3. นางสาวสิรินญา  ดีวันดา
 
1. นางสาวอรณิช  สามสี
2. นายธนกาญจน์  อยู่หลาบ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงภัทรพร  ประวิงวงศ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ธัญญเจริญ
 
1. นางรัตนาวรรณ  เลาหเรณู
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 17 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวนริศรา  แจ๊ดนาลาว
2. นางสาวพุธิตา  ทำจะดี
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาอ้น
2. นางนงเยาว์  จิระสถิตย์พร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงปานชีวา  ศรีเหรา
 
1. นางสาวรักชนก   คูห์เทวารัณ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นายเมธา  ใจบุญ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ใจสัจจะ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 10 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีเชื้อ
2. เด็กชายธวัช  โพธิ์น้อย
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เกตุประทุม
 
1. นางสาวคณิดา  พักตร์เพียงจันทร์
2. นางปราณี  อินทรักษา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 39 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวณัฐวรา  อาจคงหาญ
2. นายบุญยสิทธิ์  ดวงดำ
3. นางสาวศศิประภา  อิฐานุประธานะ
 
1. นางเกศสุดา  ชูวงค์วาลย์
2. นางสิริรัตน์  อายุวัฒน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.1 เงิน 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงภัคจิราพร  พรมทอง
2. เด็กชายรุจน์สิริพล  พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงศรีรุ้ง  โถสนิท
 
1. นางภัณวดี  แก้วทิพย์
2. นายอธิวัฒน์  พันธุ์รัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37.2 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แย้มชื่น
 
1. นายจุมพล  อยู่คง
2. นางสาวจุฑามาศ  ศิริมงคล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวณอรรัชช์  นบน้อยเสรีวงศ์
2. นายทรงยศ  ไทยงามศิลป์
 
1. นายระบอบ  คุ้มฉายา
2. นายอนุวัฒน์  จันทร์สุข
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายนวพล  เด่นชัยประดิษฐ์
 
1. นางศิริลักษณ์  คำเรียง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายภานุวัฒน์  ศรีเหรา
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ศรีสุข
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัดพ่วง
2. เด็กชายชยทัต  จันตระกูลชัย
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  นิยมสุมทรานนท์
 
1. นางสาวศิริพร  ปิ่นจันทร์
2. นางคนึงนิต  สาฆะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายถิรวุฒิ  จีนอนงค์
2. นายวงศธร  กุณวงศ์
3. นางสาวเกษราภรณ์  แสงทองดี
 
1. นางสาววิวาห์  แสงปัญญา
2. นางนิจธยาน์  จิวรรจนะโรดม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.1 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงลลิดา  โกฎแสง
2. เด็กหญิงศศิวิภา  บุญค้ำ
3. เด็กหญิงอภัสรา  ชาวข้าวไร่
 
1. นางสมวรรณ  ทองดอนน้อย
2. นายจาตุรงค์  เจริญนำ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.1 เงิน 13 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมศรี
2. นายปฏิพัทธ์  เขื่อนสุวงค์
3. นางสาวปียมาศ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางตติยาภรณ์  ลิมป์รัชดาวงศ์
2. นางสาวจรีพร  วังคีรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.16 เงิน 15 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงภัทรพร  อัฒจักร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สำราญมาก
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  เที่ยงตรง
2. นายพิทักษ์  เมาลี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 31 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายจารุกิตต์  ธนูรเวท
2. นายภาณุวัชร  วรสิทธิ์
3. นางสาวรัตติการ  ออมสมสวย
 
1. นางอารีย์  สุภาพวรรณ์
2. นางวิมลนาฏ  มารมณ์พันธุ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พลเสน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  รสมณี
3. เด็กชายไตรภพ  โค้งอาภาส
 
1. นางสาววิชชุดา  งามอักษร
2. นางสาวเนตรราตรี  ท้าวโสม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 50 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวกาญจนี  ขำหินลาด
2. นางสาวกุลนิษฐ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. นางสาวสิริญาณี  จูมศรียา
 
1. นางวิมลนาฏ  มารมณ์พันธุ์
2. นางสาวจรีพร  วังคีรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.7 เงิน 17 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายวรภัทร  นาคศรีโภชน์
2. เด็กชายสนธยา  ยอดตลาด
 
1. นางสาวแสงเดือน  คลองแห้ง
2. นางเกศินี  กีรติดำเกิงสกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายคฤหาสน์  จงสมจิตต์
2. นางสาวธนวรรณ  จันทรา
 
1. นายสมศักดิ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสุนันทา  ว่องไวพานิช
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.94 ทองแดง 43 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สระศรีสม
2. เด็กชายปฏิพล  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นายประคอง  อดทนดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78.02 เงิน 7 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายวิญญู  รักราษฏร์
2. เด็กชายอัมพร  นุชพูล
 
1. นายประคอง  อดทนดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายจิรวัฒน์  แก้วสระแสน
2. นายนครินทร์  โลห์ประเสริฐ
3. นายมงคล  ชั่งแก้ว
 
1. นางปวีณ์วัสสา  พันธุ์หงษ์
2. นายรัฐกร  กิตติภควัต
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.67 ทอง 22 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงนิสา  ยศวิชัย
2. เด็กหญิงวนิดา  แช่มช้อย
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุพรรณทอง
4. เด็กหญิงอลิสา  แป้นยิ้ม
5. เด็กหญิงไพลินรัตน์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายตรงกิจ  สุขเหลือ
2. นายวินัย  ลิมป์รัชดาวงศ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัชชา
2. นางสาวธิดารัตน์  รัศมีรณชัย
3. นางสาวปฐมพร  รักษ์หิรัญ
4. นางสาวปณัฐดา  คำเกลา
5. นางสาวศิริลักษณ์  ทับศรี
 
1. นางอัญชเกศ  บุญศรี
2. นางชลดา  แลเพชรศรีทองดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 47 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  ขันสิงห์
2. เด็กหญิงมลฑลิกา  อ่อนใจดี
3. เด็กหญิงวรรณภา  บุญรอด
4. เด็กหญิงอาทิมา  จินดารัตน์
5. เด็กหญิงเพ๊ญนภา  กาบทอง
 
1. นายอภินันท์  ฉิมย้อย
2. นางสาวฐิติพร  สารสุวรรณ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.6 เงิน 45 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกชพร  แย้มมี
2. นางสาวน้ำทิพย์  วรรณดี
3. นายรณกฤต  ปุณสิริ
4. นางสาวเจณจิรา  พันธุ์เอก
5. นางสาวเพชรรัตน์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวอุสา  ทองปรีชา
2. นางรวงทอง  ปิ่นเจริญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 14 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  วงศ์พันธ์
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  พักเสียงดี
3. เด็กชายธนพงษ์  พวงทอง
4. เด็กชายประกิจ  น่วมศรีนวล
5. เด็กชายสาธิต  เพชรสีจา
 
1. นายพงษ์ระพี  ศรีคำทา
2. นางสาววิภา  สาครเสถียรกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายจรินทร์  บุญวิจิตร
2. นางสาวทัศนีย์  นพวานศรี
3. นายนัทธวัฒน์  บัวเอี่ยม
4. นายปราโมทย์  หระพันธุ์
5. นายเอกดำรงค์  ทับศรี
 
1. นายสุรศักดิ์  สีน้ำเงิน
2. นายไชยพร  แย้มมี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79.8 เงิน 32 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวกัณทิมา  มั่นหลง
2. นางสาวกัณธิมา  พ่อค้า
3. นางสาวจุฑามาศ  ญาติวงค์
4. นายชัยวัฒน์  อินทร์พุทธ
5. นางสาวชุติมา  นิ่มนวล
6. นางสาวณัฐกานต์  อาจคงหาญ
7. นายณัฐพล  โลสันเทียะ
8. นางสาวธนิษฐา  ติดยงค์
9. นางสาวบุษบา  รักซ้อน
10. นางสาวปิยภา  แช่มช้อย
11. นายภูมิพันธ์  พ่อค้า
12. นางสาวมนถิตรา  ไฝเพชร
13. นางสาวรัตนา  ทิพกระโทก
14. นายวีรภัทร  โอบอ้อม
15. นายสรายุทธ  เชื้อเพชร
16. นางสาวสุชาดา  ใจคำแหง
17. นางสาวสุภาวิณี  ปืนฮวน
18. นางสาวอารญา  ยอดใจดี
19. นางสาวอารียา  ตั้งจิตต์ธรรม
20. นางสาวอำพร  พวงมะพัด
 
1. นางสุทิน  เสียดขุนทด
2. นางสุพัตรา  มูลละออง
3. นายวิพัฒน์  ปมิตต์ธศิล
4. นางสุพัฒนา  แหวนเพชร
5. นางสาวหทัยณัฐ  แก้วบัวดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.8 ทอง 6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายคุณานนท์  เรื่องรือ
2. นางสาวณพัชรา  ดำรงแดน
3. นายณัฐพล  ตรีโพชน์
4. นายธนดล  เขียวสังข์
5. นายนันท์นัฎฐ์  นนท์แก้ว
6. เด็กชายนิธิกร  พุ่มเปลี่ยน
7. นายพงษ์ฐกร  สว่างศรี
8. นางสาวพชรกมล  รุ่งวารินทร์
9. นายพีรพล  แจ่มแจ้ง
10. นายภัทราวุธ  กาสี
11. นายมนัสวี  ดอกตะเคียน
12. เด็กชายรณกร  เมืองแก้ว
13. เด็กชายวิรัตน์  เพ็ชรงาม
14. นายวีรชล  แสงภูเขียว
15. นายศรรเพ็ชร  ศิริกุล
16. นางสาวสมฤดี  แสงอาทิตย์
17. เด็กชายสิทธิชัย  สว่างศรี
18. เด็กชายอัฐพงษ์  อินฉ้วน
19. นายเมธาสิทธิ์  แก้วเขียว
20. นายไกรวิชญ์  เภาเสน
 
1. นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร
2. นางลำดวน  ชิดปราง
3. นายประพนธ์  ชิดปราง
4. นายไชยพร  แย้มมี
5. นางเนาวพร  คงสมนึก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 25 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงนิสา  เพชรดำดี
 
1. นางศิริวรรณ  งามทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวแก้วขวัญ  นีลนิยม
 
1. นางสาวสมรัตน์  มาเอี่ยม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงจันจิรา  ไชยวงศ์
2. เด็กชายฐนพัฒน์  ภัทรสุวรรณกิจ
 
1. นางสาวโฉมศรี  อินสว่าง
2. นางสาคร  แก้ววิไล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.58 เงิน 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวดุสิตา  แย้มไสว
2. นายศิริพงษ์  แช่มช้อย
 
1. นางสาคร  แก้ววิไล
2. นางสาวโฉมศรี  อินสว่าง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.4 ทอง 34 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  นาคสลับ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จินดารัตน์
3. นางสาวมานิตา  เสื้อดุร้าย
4. นางสาวยลรธิดา  โคตรสาลี
5. เด็กหญิงรพีพร  จันทร์พัชรินทร์
6. นางสาววราภรณ์  หนองบัว
7. นางสาวสิลินทิพย์  ภาษิต
8. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เตีย
9. เด็กหญิงสุจิรา  ยอดยา
10. เด็กหญิงสุชาดา  เทพทอง
 
1. นางสาวหทัยณัฐ  แก้วบัวดี
2. นางสาวประภาพร  ศิริประกายศิลป์
3. นายประคอง  ศรีสุวรรณ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงชญาดา  แดงดี
3. เด็กหญิงชนิดา  ยศวิชัย
4. เด็กหญิงฐิติมา  กุลวงศ์
5. เด็กหญิงณัฏฐญา  แก้ววงษา
6. นางสาวนฤมล  แซ่โค้ว
7. เด็กหญิงปิยมาศ  ตุ่มศรียา
8. นายพิเชฐ  ทำจะดี
9. นางสาวศิริพร   นาคอรุณ
10. นางสาวสมฤทัย  ผึ้งล้อม
11. นางสาวสาวิตรี  อบน้ำ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  หงษ์เวียงจันทร์
13. เด็กหญิงอุ้มบุญ  หนูนุรัตน์
14. นางสาวเบญจมาศ  วงษ์สวด
15. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยเงิน
 
1. นายพลวัฒน์  จงสำราญ
2. นายวัชรพงษ์  ดอกเข็ม
3. นายสุทิน  อาจคงหาญ
4. นายหัสนัย  สมชาติ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงวิมลพร  เพิ่มนาม
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  บริบูรณ์
 
1. นายวิริยะ  ชูวงค์วาลย์
2. นางภาสินี  มากระจัน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวพนิตนันท์  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายรวีกร  จันทร์เสวก
 
1. นายวรุตม์  ดำรงเกียรติสกุล
2. นายโกศล  จันทรโชติ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายคุณาสิน  พวงแก้ว
 
1. นายวันชนะ  อินทร์รจนา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธารา  เอกชัยรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คุ้มพันธุ์แย้ม
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวระพีพร  อนันท์สุข
 
1. นายนารินทร์  แจ่มจิตต์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงลินดา  เฟื่องนคร
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์ชาญนนท์
 
1. นายวันชนะ  อินทร์รจนา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงพวงเพ็ชร  ทรัพย์อินทร์
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวศศิประภา  บุญครอง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 38 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วทองศรี
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  อำภา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ตาตระกรุด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  น้อยนคร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ตาตระกรุด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอุดมพรรณ  นาคศรีโพด
 
1. นายวันชนะ  อินทร์รจนา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  สุขสม
2. เด็กชายบัญชา  ทองเอก
3. เด็กชายปฏิภาณ  แสวงหา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  สนธิเณร
2. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายธนวัตร  ทองเอก
2. นายศุภกร  ปั้นบุญมี
3. นายเจษฎาพล  รูปสมดี
 
1. นางสาวจันทิมา  มณีวงษ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายยุทธนา  มะลิลา
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กชายสุรเสกข์  พูลสำราญ
 
1. นายฤทธี  อยู่ดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.33 ทอง 24 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายนันทชัย  สุนทรวิภาต
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กชายวีรภัทร  พูลสำราญ
 
1. นายฤทธี  อยู่ดี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายพีรดนย์  ขุนพรหม
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัญจแก้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายธนดล  ขำสุวรรณ
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นพนงค์
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 27 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์แวว
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายนันทกานต์  นิจฉัย
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 26 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอัจฉริยา  คงพนัส
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงศรุตา  คงมา
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอลิชา  อัวคนซื่อ
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 18 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายก้องพิภพ  เรืองช่วย
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 34 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงรติชล  รอดพึ่ง
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 14 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวปิยฉัตร  ผ่องแผ้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กหญิงคณิตา  ใหม่บุญมาก
2. นางสาวชนิกานต์  เส็งเจริญ
3. นางสาวชลารัตน์  แจ่มจำรัส
4. นางสาวพลอยมณี  คำสักดี
5. เด็กหญิงวิภาดา  ทัศนากร
6. เด็กชายสุรเสกข์  พูลสำราญ
7. นางสาวอรพินท์  ฟ้าหวั่น
8. นางสาวเสาวลักษณ์  เสาวงจันทร์
 
1. นายฤทธี  อยู่ดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.33 ทอง 23 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นพนงค์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงดี
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ตู้เจริญ
4. เด็กชายธีรพงศ์  ทองปลิว
5. เด็กชายนฤเบศ  สอนเนียม
6. เด็กหญิงปาริฉัตต์  จ่าพันธ์
7. เด็กหญิงมนฤดี  โสภา
8. นายยุทธนา  มะลิลา
9. เด็กหญิงรติชล  รอดพึ่ง
10. เด็กหญิงรัญชิดา  ทุมซะ
11. นายวัฒวุฒิ  รูปสม
12. นางสาวศิริลักษณ์  แจ่มแจ้ง
13. เด็กหญิงสันธิลา  รอดสน
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์แวว
15. นายเนติพงษ์  บัวอำไพ
 
1. นายโยธิน  เวชวิฐาน
2. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
3. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.6 ทอง 19 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แจ่มจำรัส
2. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์
3. นางสาวณัฐริกา  สังข์วรรณ
4. นายธนดล  ขำสุวรรณ
5. เด็กชายธีรภัทร  ปัญจแก้ว
6. นายนันทชัย  สุนทรวิภาต
7. นางสาวปิยฉัตร  ผ่องแผ้ว
8. นายพีรดนย์  ขุนพรหม
9. เด็กชายภูเบต  ร่มโพธิ์ชี
10. นางสาวศศิณา  เรืองหิรัญวนิช
11. นางสาวสุภาพร  กลัดอยู่
12. นายอภิเดช  พันธุ
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดอนพงไพร
2. เด็กชายคุณากร  ชมภูวิเศษ
3. เด็กชายธงชัย  ธรรมขันติสุข
4. เด็กชายนันทพร  จันทร์ฉาย
5. นายปกรณ์ศักดิ์  ออมสิน
6. เด็กหญิงพัชราพร  เทพาชมภู
7. นายพัทธนันท์  เชาว์เฉียบ
8. เด็กหญิงพัทธวรรณ  คล้ายมงคล
9. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จันทะเข้
10. นายยุทธพิชัย  แก้วพุฒตาล
11. เด็กชายรัตนกร  ภูมิประเทศ
12. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุภาพรม
13. เด็กหญิงศศิธร  ใจซื่อ
14. เด็กชายสมพรเดช  โชคอำนวยจิรากุล
15. นายสุริยัน  ใจกล้า
16. เด็กหญิงอัมพร  ใจบุญ
17. นางสาวเกษรา  บุญลือพันธ์
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่อึ้ง
19. นายเพิ่มศักดิ์  เหลืองพิทักษ์
20. เด็กหญิงโชติมา  เมืองศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  นุชศิริ
2. นางสาวณัฏฐิดา  ศรีเดช
3. นางสาวทับทิม  จันทร์จู
4. นายสุวัฒน์  ศรีดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 69.7 ทองแดง 33 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณรงค์พร  ทองคำ
2. เด็กชายตะวัน  ยิ้มไพบูรณ์
3. เด็กชายภูชิต  เรือนปานแก้ว
4. เด็กชายศุภโชค  รอดแก้ว
5. เด็กชายสกรรจ์  สีสองห้อง
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
2. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
3. นายพิรุณ  ด่านคอนสกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 15 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวณัฐฐา  ตั้งเจริญทรัพย์
2. นายณัฐวัตร  ตั้งเจริญทรัพย์
3. นายพิชาภพ  สิทธิสม
4. นางสาวพิมพ์พิมล  ช้ำกล่ำ
5. นายสุธาเทพ  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายพิรุณ  ด่านคอนสกุล
2. นายโกศล  อัยรารัตน์
3. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายเอกชัย  ชูศรีจันทร์
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 40 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวี  คชวงษ์
 
1. นายเขื่อนเพชร  ยาทิพย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวสุนิศรา  สมใจเดช
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 19 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายเงินศพัศ  บุตรตะสินธ์
 
1. นางสาวปุณณ์นิษฐา  ทองธาวินสิน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายอนุรักษ์  ขื่อสันเทียะ
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เพชรดำดี
 
1. นายเขื่อนเพชร  ยาทิพย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 63.17 ทองแดง 41 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายสุธีวิวรรธน์  พรหมจรรย์
 
1. นายนิวัฒน์  สุขพินิจ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จำปาสัก
 
1. นางสาววรางคณา  เจียมบุตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวนงลักษณ์  อินสว่าง
 
1. นางสาววรางคณา  เจียมบุตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 29 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินสว่าง
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 39 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายปริญญา  ชาวลุ่มบัว
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 71.8 เงิน 21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายกฤษดา  นิลบรรพต
2. เด็กชายจักราวุธ  สว่างศรี
3. เด็กชายฐานิศร  ทำจะดี
4. เด็กชายณัฐพล  ทุพันธ์ตึง
5. เด็กชายธาดา  หนูทอง
6. เด็กชายนนทกานต์  สุพรรณคง
7. นายบัณฑิต  เคนมา
8. นายพุฒิพงศ์  คร้ายทอง
9. เด็กชายอรรนพ  สอนสมบูรณ์
10. นายอิฐธิพงษ์  เปรมไพศาล
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม
2. นายภูรีวิทย์  เพ็งสุวรรณ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 19 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อนุกูล
2. เด็กชายชยากร  สระทอง
3. เด็กชายธนชัย  ตันติศักดิ์ศรี
4. เด็กหญิงธารทิพย์  บัวงาม
5. เด็กชายพลภัตร  การะเวก
6. เด็กชายพัสวี  ชนะประโคน
7. เด็กชายวรากร  โกสินทร
8. เด็กหญิงหัทยา  วาสิงหน
9. เด็กหญิงอรปรียา  โมคำ
10. เด็กหญิงเบญญาภา  พันธุ์เมือง
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
2. นางสาวภารตี  เพิ่มพูน
3. นางมยุรี  ศรีคำ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.6 เงิน 36 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  พันธุ์สุข
2. นางสาวปภัสรา  โชคศรีวิจิตร
3. นายปัณณธร  แก้วเพชร
4. นางสาวลักษณ์สิกานต์  กันอาทา
5. นายวีรภัทร  โอบอ้อม
6. นายศิวกร  พงษ์วัง
7. นางสาวสิริลักษณ์  แก้วบัวดี
8. นายอานนท์  อัวคนซื่อ
9. นายเมธา  ใจบุญ
10. นางสาวโสภา  เตียะเพชร
 
1. นางสุพัตรา  มูลละออง
2. นางสาวลลิดา  ศรีเสน
3. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงพิยดา  โชคดี
2. เด็กหญิงมนทกานต์  สีน้ำเงิน
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  สุมณฑา
4. เด็กชายวโลดม  เจริญวงษ์
5. เด็กชายสหชาติ  หอมสอาด
6. เด็กชายอนุพงษ์  พลายละหาร
 
1. นางสาวปุณณ์นิษฐา  ทองธาวินสิน
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 71.33 เงิน 22 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวณัฐทริกา  ทศไพสนธิ์
2. นายตะวัน  ศรีชมภู
3. นางสาวธนวรรณ  หงษ์ทอง
4. นางสาวพรชิตา  ทองคร่ำ
5. นางสาววิภาวรรณ  สมบูรณ์ศิลป์
6. นางสาวสรวงสุุดา  เกิดโภคา
 
1. นางวรรณทนา  เลาศรีรัตนชัย
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เหมือนศรีเพ็ง
2. เด็กหญิงวาริณี  ภู่เหมา
 
1. นางสาวิตรี  ทองประดิษฐ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง 18 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกัญญาภัค  ทักษิณ
2. นางสาวมันตา  วจนาภรณ์
3. นางสาววรรณพร  แซ่เตีย
4. นางสาวสุดาภัทร  ครุฑชา
5. นางสาวอภิญญา  จันทร์นาลาว
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
2. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
3. นางมยุรี  ศรีคำ
4. นางสาวภารตี  เพิ่มพูน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 23 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีคำแหง
3. เด็กชายพีรภัทร  เปรมใจ
4. เด็กชายวรากร  มีศิริ
5. เด็กชายวุฒิชัย  งามดี
6. เด็กหญิงสุกัลญา  แก้วอินทร์
7. เด็กหญิงสุนารี  สิงห์อยู่วงษ์
8. เด็กชายอฐิวิชญ์  อินทร
9. เด็กหญิงอรพิน  คำพิมพ์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ยศวิชัย
 
1. นายสัญทัพ  ฟักอ่อน
2. นายนภัสรพี  หงษ์ทอง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 22 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวกำไล  ขอมธิดา
2. นางสาวจิราวัฒน์  โพร้งวงศ์
3. นางสาวชนิกานต์  แดงเลาขวัญ
4. นางสาววลีรัตน์  สระเจา
5. นางสาวสิราวรรณ  หมวดพวง
6. นางสาวหฤทัย  หงษ์เวียงจันทร์
7. นางสาวอัญชิสา  เมืองปุ๊ด
8. นางสาวไอลดา  เจริญสุข
 
1. นายสัญทัพ  ฟักอ่อน
2. นายนภัสรพี  หงษ์ทอง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.33 เงิน 12 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายธนกิจ  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายนพนรร  เหมเวียงจันทร์
3. เด็กหญิงบุษบา  นิยมชาติ
4. นายเกรียงไกร  ศรีทองกูล
5. นางสาวเบญจมาศ  ทองคง
 
1. นายสัญทัพ  ฟักอ่อน
2. นายนภัสรพี  หงษ์ทอง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 58.67 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายฉลองรัฐ  วิสามารถ
2. นายอัครพงศ์  รักมีศรี
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
2. นายพิรุณ  ด่านคอนสกุล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 42 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายวีรพล  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวอัศณีย์  ธัญญเจริญ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวดวงกมล  น้ำแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวชฎาพร  นามเชียงใต้
 
1. นางกัลยา  อุ่นศิริ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายภูชิต  เรือนปาแก้ว
 
1. นางสาววิจิตรา  สีตองอ่อน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 33 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกิรติย์  คำแก่นแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนาพร  เชิดชูสุวรรณ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายกฤตภาส  เชียงเงิน
 
1. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.83 ทอง 6 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวทวิตียา  บูรณเกียรติศักดิ์
 
1. นางอรุณศรี  ปาณิวรรณ
 
114 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.67 เงิน 20 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวขนิตา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวฐิติรัตน์  ศรีคำ
3. นายธนาธิวัฒน์  วงศ์สุวรรณ
4. นางสาววันดี  สุขชื่น
5. นางสาวอารียา  แตงทอง
 
1. นางสาวกาญจนาพร  เชิดชูสุวรรณ
2. นางวาสนา  ไกรทองสุข
 
115 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายกิตติพงษ์  ศรีคำ
2. นายณัฐตพล  ดอกไม้เทศ
3. นางสาวธิติยา  สมจิตต์
4. นางสาวนวลนภา  โรจธนัท
5. นายปฏิกรณ์  วิหกมาส
 
1. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี
 
116 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70.66 เงิน 12 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายคุณาพร  ศรีเหรา
2. นางสาวชัญญาภัค  แก้วพิลา
3. นางสาวฐิติยา  แผนสมบูรณ์
4. นายพัชรพล  ปัชชา
5. นายพิทักษ์  ฉิมเพชร
 
1. นางอรุณศรี  ปาณิวรรณ
2. นางสาววิจิตรา  สีตองอ่อน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 76.16 เงิน 29 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวชลธิชา  แก้วสมบูรณ์
2. นายรุ่งโรจน์  จันชะลำ้
 
1. นางสาววิจิตรา  สีตองอ่อน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายอรรถพล  หมื่นพิพัฒน์
2. นางสาวโชติกา  ชูนิตย์
 
1. นางอรุณศรี  ปาณิวรรณ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.29 ทอง 33 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายกฤตภาส  ชูศรีจันทร์
2. เด็กชายพัสกร  โสภาศรีพันธ์ฺ
3. เด็กชายวุฒิชัย  เขม้นเขตการณ์
4. เด็กชายวุฒิชัย  กุศลวงษ์
5. เด็กชายสุพัฒน์  หลวงโพธิ์
6. เด็กชายสุรเดช  ทองมูล
7. เด็กชายเฉลิมพงศ์  นนท์ช้าง
8. เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  ย้อนเพชร
 
1. นายสงบ  พลายพิชิต
2. นายศราวุฒิ  โมกกงจักร
3. จ.ส.อ.ปวงเศรษฐ์  เกษสงคราม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79.1 เงิน 19 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สิงนาครอง
2. นายธนากร  ดอกชะเอม
3. นายรชตะ  อ่ำจีน
4. นายวิมล  ประทุมทอง
5. นายศราวุฒิ  ชาวสมุน
6. นายอิทธิพงษ์  บุษดี
 
1. นายอานนท์  อินทวงษ์
2. นายสมชาย  ศรีวิพัฒน์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 39.83 เข้าร่วม 38 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  อุ่นกงลาด
2. นางสาวนพธีรา  สายรีรักษ์
3. นางสาวบารณี  รื่นเกิด
4. นายปกรณ์  งามชื่น
5. นางสาวปนัดดา  ม่วงจาบ
6. นางสาววิลาวัณย์  สุขสะกิจ
7. นางสาวสายสมร  สระทองคำ
8. นางสาวสุพรรณี  วงศ์บุญมา
9. นางสาวสุวรรณี  หมื่นราช
10. นางสาวสุวัจนี  มะโนลัย
 
1. นางสาวเกษรา  เอี่ยมสอาด
2. นายธีรวุฒิ  แสงสว่าง
3. นางสาวทับทิม  จันทร์จู
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 22 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  การเขตต์
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  เคนมา
3. เด็กหญิงวีนัสรา  แหนพันธ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ทัศน์
5. เด็กหญิงสุทัตตา  ชูเมือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณคร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 11 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวมนัสชนก  แก้วขาว
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงทองดี
3. นางสาวสุพัชรี  มีแก้วน้อย
4. นางสาวสุวจี  ่ยิ้มแย้ม
5. นางสาวอริสา  แช่มโสภา
 
1. นางสาวมารยาท  บุญเกิด
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีเหรา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 28 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายจักรภัทร  พิศุทธิ์ศานติ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทะแพน
3. เด็กหญิงโศรดาพร  แท่นแคร่
 
1. นางเนาวพร  คงสมนึก
2. นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกมลภัทร  กุระคำแสง
2. นางสาวจิตตราพัฒ  อ่างทอง
3. นางสาวจิราพัชร  แก้วปานกัน
 
1. นางเนาวพร  คงสมนึก
2. นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 33 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายกอบกิจ  คำภา
2. เด็กหญิงรัตตะวัน  จิตนาวสาร
3. เด็กหญิงสุภาวี  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวบงกช  ศิริสิทธิ์
2. นางจันจิรา  เหมลี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71.7 เงิน 37 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกนกอร  เลี่ยมใจดี
2. นางสาวปิณิตา  รักรุ่ง
3. นางสาวภัครมัย  เชื้อทอง
 
1. นางสาวบงกช  ศิริสิทธิ์
2. นางจันจิรา  เหมลี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 25 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  สุดใจดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีสำลี
 
1. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
2. นายดนุพล  บุญชอบ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 46 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายปุณฑริก  กลิ่นคำดี
2. เด็กชายพีรวัส  สงวนศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวดารารัตน์  เลิศหงิม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 12 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายกฤษณะ  โรจน์บุญถึง
2. นายเสฎฐวุฒิ  อินหอคอย
 
1. นางเบญจวรรณ  กลิ่นหอม
2. นางสาวคนึงหา  พรมเพชร
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 37 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายพีรณัฐ  รู้รอบ
2. เด็กชายภูริภัฒศ์  นภสรานนท์
 
1. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
2. นางสาวลลิตา  แช่มละออ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายพงศ์ศรัณย์  ภูศิลาไพศาล
2. นายเพียงสูรย์  นภสรานนท์
 
1. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
2. นายศรัณยู  สมบูรณ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงสมฤดี  สุทธิประภา
2. เด็กชายสุรเดช  หมื่นราช
 
1. นายอรรถชัย  พันธ์สุข
2. นางสาวเกษสุดา  ศรีสิงห์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  เกลี้ยงใหญ่
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธาราวรณ์
 
1. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
2. นายวรากร  หงษ์โต
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 21 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สมบูรณ์ศิลป์
2. เด็กหญิงศิริพร  มีจุ้ย
 
1. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
2. นายวรากร  หงษ์โต
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวณัฏฐริณีย์  เลาหเรณู
2. นางสาววราภรณ์  สร้อยแสงจันทร์
 
1. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
2. นายวรากร  หงษ์โต
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวกรณ์สุดา  นำสวัสดิ์
2. นายเกียรติพันธ์  พิทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ศรีพรรณทอง
2. นายวรากร  หงษ์โต
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 31.34 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวพิมพ์วิภา  ขันธะวงษ์
2. นางสาวมลิวัลย์  บัวขำ
 
1. นางสาวสุพัฒษา  สารสาริน
2. นายพงศกร  สุคลธา
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 12 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงปรรัตน์  เหมือนสังข์ดี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวบาน
 
1. นางสาวภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม
2. นางเบญจวรรณ  กลิ่นหอม
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวปาริชาต  ศึกษากิจ
2. นางสาวลักขณาพร  กิติภัทร์ถาวร
3. นางสาวแพรพลอย  สุจิตจูล
 
1. นายภฤทธธิ์  เรือนทองดี
2. นางสาวปิยพร  นนทภา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายกฤษณะ  อรรควิมล
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ขาวผ่อง
 
1. นายวรากร  หงษ์โต
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายชย  เชียงทอง
2. เด็กชายยศวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ
3. เด็กชายวรกิตติ์  อิงรุ่งเรืองเลิศ
 
1. นางสาวพิจิตรา  ใจดีเลิศ
2. นายพงศกร  สุคลธา
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายชานนท์  ดีดเปาะ
2. นายรุ่งโรจน์  เทพแก้ว
3. นายหัสกร  โพธิ์แจ่ม
 
1. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
2. นายดนุพล  บุญชอบ
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายปรเมนทร  อริกุล
2. เด็กชายสนธยา  ก้อนทองคำ
3. เด็กชายเอกภพ  สถาปิตานนท์
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายนนทวัฒน์  หนูแดง
2. นายมนตรี  วงศ์แป้น
3. นายวรพล  จันทร์วงษ์
 
1. นางสาวมนฤดี  เลิศรัตนปัญโญ
2. นายดนุพล  บุญชอบ
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์  สุปรียาหิรัญกุล
2. เด็กชายธนากร  บูรณ์คณัส
3. เด็กชายอรรถพล  สุนทรวิภาต
 
1. นายภฤทธธิ์  เรือนทองดี
2. นายดนุพล  บุญชอบ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายกฤติพัฒน์  สินสุขภัณฑ์
2. นายจิรโรจน์  เดชารางนาค
3. นายสุวภัทร  อาจคงหาญ
 
1. นายสาธิต  หัตถาภรณ์สกุล
2. นายพงศกร  สุคลธา
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 21 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายชานน  สอนนวล
2. เด็กชายธนพร  ศรีทนานันท์
3. เด็กชายอัครพนธ์  ดำรงค์ภักดี
 
1. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
2. นายดนุพล  บุญชอบ
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 13 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายกัมปนาท  ม่อมวิทย์
2. นายธนาธร  พุทธเจริญ
3. นายสุพรรณนคร  สีนวล
 
1. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
2. นายดนุพล  บุญชอบ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินหอคอย
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พรมเสนา
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจันทร์
2. นายสมศักดิ์  ออเพชร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73.2 เงิน 47 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  เป้าพานิช
2. นางสาวชนิยา  แย้มบางยาง
3. นายณัฐวุฒิ  ใจดีเฉย
 
1. นางพูลสวัสดิ์  เรืองหิรัญวนิช
2. นางศรีเวียง  ช้างป้าดี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงดาริกา  แสนสิงห์
3. เด็กหญิงวิไล  วงศ์ศรีเมือง
4. เด็กชายสิรวิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
5. เด็กหญิงสิริพร  นิ่มเอี่ยม
6. เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายสุรินทร์  ธนูรเวท
2. นายขวัญใจ  พิมพ์พงษ์
3. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 20 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทวงษ์
2. นางสาวจิณห์นิภา  บุตรวิเชียร
3. นางสาวทรัพย์ศิณี  หงษ์เวียงจันทร์
4. นายพลวัต  แก้วพงศา
5. นางสาวพิมพ์รัตน์  สร้อยฟ้า
6. นางสาวภาวิณี  อ่วมเสือ
 
1. นายสุรินทร์  ธนูรเวท
2. นายขวัญใจ  พิมพ์พงษ์
3. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  จันทร์ดำ
2. เด็กหญิงพัชรี  อู่อรุณ
3. เด็กหญิงภัทรพร  จันทวงศ์
 
1. นางสมรัก  พานิชวงษ์
2. นางปิยรัตน์  ยอดสุวรรณ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 20 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวรัชดาภรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายสถาพร  พิทักษ์วงศ์
3. นางสาวเชษฐ์ธิดา  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
2. นายขวัญใจ  พิมพ์พงษ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  นาคเขียว
2. เด็กหญิงนงนุช  ทองปรีชา
3. เด็กหญิงเครือทิพย์  เลิศนันทพร
 
1. นางปิลาณี  ฉัตรทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.6 ทอง 44 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นางสาวพิมพ์พิชฌา  ศรีบุญเพ็ง
2. นางสาวศุภนิธิ  อุ่นตาดี
3. นางสาวเกศรา  วงษ์แก้ว
 
1. นายนำศักดิ์  หอมชื่น
2. นายสมชาย  ศรีวิพัฒน์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงธนัชพร  มีไปล่
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุดถนอม
3. เด็กหญิงยศวดี  พูลสวัสดิ์
 
1. นางนัทนรินทร์  ปั้นเพชร
2. นายธวัลรัตน์   ศรีธรรมรัชต์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายชนกานต์  เนียมสุข
2. นายรติพงษ์  พันธ์จันทร์
3. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งพาลา
 
1. นางยั่งยืน  ทองกะไลย
2. นางณัฎฐนันท์  ปิ่นกุมภีร์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 22 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายฉัตรวัต  พานิชเฮง
2. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีเสริฐ
3. เด็กหญิงพรธิตา  ลาฏปรากฎ
 
1. นางธวัลรัตน์  ศรีธรรมรัตน์
2. นางนัทนรินทร์  ปั้นเพชร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สีนวล
2. นางสาวธนาพร  บุญนาค
3. นางสาวนันท์นลิน  จุลสุคต
 
1. นางจิราภรณ์  ชูสาลี
2. นางนุชรีย์  มณีพงษ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 37 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงปทุมวดี  อินทร์หลวงดี
2. เด็กหญิงวัลลิภา  ศรีสหกิจ
3. เด็กชายโชคบุญมี  ศรีภุมมา
 
1. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ศรีภุมมา
2. นางทองชุบ  พันธุ์อยู่
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 33 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ไพรวัน
2. นางสาวธนกร  ญาติวงค์
3. นายปัณณธร  แก้วเพชร
 
1. นางสาวเสาวภา  กล่อมเมฆ
2. นางทองชุบ  พันธุ์อยู่
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 26 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกชพร  นาคทองอินทร์
2. เด็กหญิงนิชนันท์  เฉิดฉวีวรรณ
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  พลายมีนพเก้า
 
1. นางสาวสุนิสา  เครือปาน
2. นางยั่งยืน  ทองกะไลย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวนฤนาถ  เลิศจินดาวงศ์
2. นางสาวศศิกานต์  เกิดโภคา
3. นางสาวอาจรีย์  ขุนภักดี
 
1. นางสาวทวีพร  แก้วบัวดี
2. นางพาวิณีย์  ปิยะพันธ์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.67 ทอง 6 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายภูเพชร  บุญลือพันธ์
 
1. นางสาววรรณวิษา  ขวัญเสน่ห์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77.34 เงิน 5 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กชายสิรภพ  พุทธจักรศรี
 
1. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ศรีภุมมา
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายภานุ  วัฒน์ผดุงเกียรติ
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  นิลแก้วดี
2. เด็กชายรุจนโรจน์  เหลืองวัฒนวิไล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์พรม
 
1. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
2. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นายณัฐคมน์  ใจกล้า
2. นางสาวสุภาวดี  เสือขำ
3. นางสาวสุวิมล  ศรีดาวเรือง
 
1. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
2. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กองแก้ว
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  นิลแก้วดี
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายกฤษ  แก้วประยูร
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  พรอธิมาตร
2. นายวันชัย  รอดอนไพร
 
1. นางสาวเกษสุดา  ศรีสิงห์
2. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ