สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงศุภมาส  ป่าสวนสัก
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.25 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาววริศรา  วัฒนะ
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงธวัลฤดี  ร่วมรักบุญ
 
1. นางบังอร  จำปาเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 33 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวภัควิไล  ภู่ผ่าน
 
1. นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.12 ทอง 21 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงอัมพร  พรมมารักษ์
 
1. นายทรงวุฒิ  แรมชื่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 26 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวสุภาวดี  ช้างโต
 
1. นายสุขสันต์  ศรีสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 46 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาววราวรรณ  จันชัง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.5 ทอง 8 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นายวีรยุทธ  สมพงษ์
 
1. นางบุญตา  อินทะชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชัชชญา  ตั้งต้นตระกูล
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีทอง
3. เด็กหญิงสิรภัทร  ประคองเก็บ
 
1. นายวุฒิจักษณ์  สิงห์บุตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59.75 เข้าร่วม 29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวตรีรัตน์  อินสว่าง
2. นางสาวนภกมล  เพ็งสุวรรณ
3. นางสาวสิรามล  ปลีคงธุ
 
1. นางกานต์รวี  ชูกิตติกุล
2. นายอาทิตย์  เอกลาภ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 9 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปภัสรา  โสมสำราญ
2. เด็กหญิงปุณณภา  ดำรงรัตน์นุวงศ์
 
1. นางสาวชนทิชา  เชิดตระกูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวสุพรรษา  สว่างใจ
2. นายอรรถพล  ศรีสังข์งาม
 
1. นางสาวอรนุช  แม้นเทวฤทธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายธรณ์  นูมหันต์
 
1. นางบุศรา  อิ่มทรัพย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายพงศ์พิสุทธิ์  ศรีธรรมรัชต์
 
1. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจิรวดี  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  อินทร์ทรีย์วงศ์
3. เด็กหญิงธิดาพร  สิงห์เถื่อน
 
1. นางสาวบุญสม  ศรีศักดา
2. นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 32 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณภัทร  คงธนานันท์
2. นางสาวสวภัทร  ชาวดอนคูณ
3. นางสาวเมธิณี  สถิตโสฬส
 
1. นางสาวบุญสม  ศรีศักดา
2. นางสาวเกษราภรณ์  สุระ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.9 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงผลิดา  ยงพิศาลภพ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้งพันธุ์
3. เด็กหญิงอารียา  เตียววิไล
 
1. นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2. นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 13 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวณัฐคณา  คงเจริญ
2. นางสาวศุทธินี  หวานฉ่ำ
3. นายเจษฎา  ปานปิ่น
 
1. นางสาวสมถวิล  กลิ่นกุหลาบ
2. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32.2 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปณิดา  บุตรนอก
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 22 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายชิษณุชา  บุญประสารฤทธิ์
2. นางสาวพาขวัญ  เจริญสวัสดิ์
 
1. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม
2. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสาธิตา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ลิ้มไพบูลย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวปวีณา  มณีอินทร์
 
1. นางสาวสราญจิตร  วงษ์ทองดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงธัญชนิต  ทวีสิงห์
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศิริโสภณาภรณ์
3. เด็กหญิงพรรวินท์  อินนุมาตร
 
1. นางสาวศุภจินต์  มีมุข
2. นางสาวอัญชลี  ด้วงต้อย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11.62 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกฤตวรรณ  หอมสุวรรณ
2. นางสาวยสวันต์  การะเวก
3. นางสาววรันธร  เพชรยวน
 
1. นางสาวจิตติมา  ดมหอม
2. นางสาวนิสา  จุลโพธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงนภัสสร  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงพลอยพิชชา  ศรีธนพงศา
3. เด็กหญิงพัณณิตา  อยู่สนอง
 
1. นางมนัสนันท์  เนตรสว่างวิชา
2. นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธันยมนย์  เรือนเงิน
2. นางสาวรัตหทัย  ศรีหสุทธ์
3. นายเจตพัฒน์  พันธุ์ชัย
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
2. นางลำดวน  บุญรังษี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจุฑาพร  บัวผัน
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงนันท์มนัส  ปุณยพัฒน์
 
1. นางลำดวน  บุญรังษี
2. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 31 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพรทิภา  เกิดมนตรี
2. นางสาวภัทรนันท์  ผงสุวรรณกุล
3. นางสาวเปรมยุดา  จันทร์ศิริ
 
1. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
2. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 17 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สมบุญ
2. เด็กหญิงธนัญชกร  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงศิรินันท์  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวกชพร  บริสุทธิ์
2. นางอรุณี  พุ่มวงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวรดา  ไชยะ
2. นายวิริยะ  กิมาพร
3. นายวีรพจน์  ทิพยานนท์
 
1. นางสาวปัณณพร  จันชัยภูมิ
2. นางเนตรนภา  เกียรติสมกิจ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.1 ทองแดง 30 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กชายกฤษณะ  มณีอินทร์
2. เด็กชายฐาปกรณ์  สุวรรณประทีป
 
1. นางสุพัตรา  บุญเมือง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 21 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธนิยา  กาฬภักดี
2. นางสาวบุญสิตา  มาโสมพันธ์
 
1. นายสุรัตน์  ชุ่มทอง
2. นายภัทรพล  พุ่มเข็ม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.89 ทองแดง 30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายธนัตพร  จิตตยานุรักษ์
2. เด็กชายพงศ์ธาริน  เทศนิเวศน์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปานชา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.2 เข้าร่วม 34 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สมพงษ์
2. เด็กชายอนุชา  ชาวบ้านโพธิ์
 
1. นางสาวญาณี  เคหะจุ้ย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายธนากร  เพ็งพันธุ์
2. นายธนากร  ศรีนวล
3. นางสาวอรณา  แผนสมบูรณ์
 
1. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์
2. นายศรายุทธ  บริวาส
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง 12 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พุ่มระชัฎร์
2. เด็กหญิงสาธินันท์  โพธิ์ศรีทอง
3. เด็กหญิงอินทิรา  สมจิตต์ชอบ
4. เด็กหญิงอินทุกร  บริสุทธิ์พงศ์
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  สุขวงษ์
 
1. นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี
2. นายชนินทร์  ชโลธร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปริณญาพร  เวชสุวรรณ
2. นางสาวศรุดา  คุ้มทรัพย์
3. นางสาวศศินา  มั่งทรัพย์
4. นางสาวศิวญาดา  เอี่ยมอำพันธ์
5. นางสาวอุษณีย์  ฟักอินทร์
 
1. นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี
2. นายชนินทร์  ชโลธร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 22 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อรุณแสงศิลป์
2. เด็กหญิงธัญภัค  ชูโตศรี
3. เด็กหญิงพัชรพร  ลักขณาพินิจ
4. เด็กหญิงสุพัชชา  จิวประสาท
5. เด็กหญิงแพรวา  พงษ์ประภาพันธ์
 
1. นางสาวอัจฉราพร  กลิ่นเกษร
2. นางสาวรวินท์นิภา  โชติประภารัตม์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 20 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  ภู่อ่อน
2. นางสาวคณัญญา  ปัญญาสิงห์
3. นายนราธิป  ฮวบคล้าย
4. นางสาวประภัสรา  ว่องวัฒนกูล
5. นายมิตรประชา  อุทรส
 
1. นางสาวชนิกานต์  ศรีทองสุข
2. นางสาวพัชราวรรณ  เจริญพันธุ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 21 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธารภาพ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  มุ่งกสิกร
3. เด็กหญิงนันทชพร  สุขนิมิตร
4. เด็กหญิงปาลิดา  อ่อนช่วยพันธ์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ภู่ประพันธ์
 
1. นายอนุวัตร  อู่อรุณ
2. นางสาวอำพร  แซ่เจีย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.8 เงิน 32 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชลันธร  ภัทรโกศล
2. นางสาวชินิญา  ป้อมสนาม
3. นางสาวณัชชา  พิมเสน
4. นางสาวประภัสสร  อินทนิสา
5. นายพชรพล  บุบผาทอง
 
1. นายสุชาติ   ผลภาษี
2. นางสาวสุภาพร  พรหมอ่อน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เฉกแสงทอง
 
1. นายเสกสรรค์  นาเอก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 14 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาววรินรำไพ  อนุมาตย์
 
1. นางสาวนิตยา  ช่วงชิต
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  เซ็งแซ่
2. เด็กชายอัครเดช   พิมใจใส
 
1. นางสาวชนิดา  ลิมป์รัชดาวงศ์
2. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.17 ทอง 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายฉันทวิชญ์  พงษ์นาค
2. นางสาวสรรชม  แสงทอง
 
1. นางสาวชนิดา  ลิมป์รัชดาวงศ์
2. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.6 ทอง 31 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกนกพร  พยัพ
2. นางสาวกฤตยา  รัตนหวังดี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไกรเภา
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธรรมานุกูล
5. นางสาวพิชญา  รักสระนิคม
6. เด็กหญิงพิยดา  ขุนคงมี
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พุ่มพวง
8. นางสาวสิรินทรา  อังคะหิรัญ
9. เด็กหญิงอรจิรา  อ่วมมณี
10. นางสาวอิสริยาภรณ์  สุริฉาย
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  รัตนวงศา
2. นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อินทร์สุวรรณ
2. นางสาวจันทิมา  เอี่ยมสำอางค์
3. นายธนรัตน์  เงินงาม
4. นางสาวธิดารัตน์  ขุนสอาดศรี
5. นางสาวธิดารัตน์  ช่างไม้งาม
6. นายนราธร  สว่างศรี
7. เด็กหญิงบุณยวีร์  ฉิมบรรเทิง
8. นางสาวปรียาภรณ์  หิรัญอ่อน
9. นางสาวศรุตา  แสงเพ็ชร
10. เด็กหญิงสโรชา  มะกรูดอินทร์
11. นางสาวอทิมา  พลเสน
12. นางสาวเดือนเก้า  สางเสือโพธิ์
13. นายเรืองศักดิ์  กลิ่นลำดวน
14. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลพรามณ์
15. นางสาวโชติรัตน์  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวนารี  พิมพ์พา
2. นายชยพล  กุมารสิทธิ์
3. นายกำจัด  ใจดี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศลิษา  มาสนุพงษ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ขยันสะการ
 
1. นายไพรัช  ธรรมวิชิต
2. นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปาณิกา  ศรีนิเวศน์
2. นางสาวสุพินดา  เนานิ่ม
 
1. นายไพรัช  ธรรมวิชิต
2. นางสาวพัชรี  ชมจันทึก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพิรัจศยา  โกสีย์พิพัฒ
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพิมลวรรณ  ปิติควร
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  สังข์เสือโพธิ์
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณิศกุล  ตั้งวราภรณ์
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กชายวิภาส  ตันเจริญ
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวสุภาวดี  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสาวสลิลา  ลงวุฒิ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงมีนา  บุรุษชาติ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวน้ำเพชร  รัตนปัญญา
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เทพท้วม
2. เด็กหญิงธัญพร  โพธิอรุณ
 
1. นางสาววรัจฉรา  คงสุกใส
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพรรณษา  พลายละหาร
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนวรัตน์  สิรวณิชย์
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยา  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวราพร  วรคชิน
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ขวัญงาม
 
1. นายประเสริฐ  พลเสน
2. นายมณเฑียร  พรหมจรรย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 47 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  พันธุ์จีน
2. นายธนากร  บุญหาญ
3. นายสุรเชษฐ์  ไพรภูธร
 
1. นายประเสริฐ  พลเสน
2. นายมณเฑียร  พรหมจรรย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงแพรพลอย  สมานมิตร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.67 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวจุฑาพร  บุญมา
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสุชญา  ปราการะนันท์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 10 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง 5 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 23 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชีวาพร  เทียนถาวรวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศศิภา  ขุนพิบูลย์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 9 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 14 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายคณัสนันท์  เผือกดี
 
1. นายพิทักษ์  สุดโต
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 25 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายกกกร  กิจดี
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
2. เด็กหญิงภคินี  ศรีผุดผ่อง
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
4. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
5. เด็กหญิงศศิภา  ขุนพิบูลย์
6. เด็กหญิงสุชญา  ปราการะนันท์
7. นางสาวสุภัสรา  ศรีวิเชียร
8. เด็กหญิงอลิสา  ย่วงนุ่น
 
1. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
2. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
3. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.67 ทอง 26 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชีวาพร  เทียนถาวรวงษ์
2. เด็กหญิงธัญวลัย  จันทภา
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สิงห์สุวรรณ
4. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
5. เด็กหญิงปานนภัส  รัสมีแก้ว
6. เด็กหญิงภคินี  ศรีผุดผ่อง
7. เด็กหญิงภัคจิรา  สุนทรวิภาต
8. เด็กหญิงมนทกานต์  พิมอูบ
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
10. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
11. เด็กหญิงศศิภา  ขุนพิบูลย์
12. เด็กหญิงสุชญา  ปราการะนันท์
13. นางสาวสุภัสรา  ศรีวิเชียร
14. เด็กหญิงสุรีวรางค์  อินทร์ทองน้อย
15. เด็กหญิงอลิสา  ย่วงนุ่น
 
1. นางสาวบุษบา  น้ำค้าง
2. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
3. นางพรทิพย์  บุญลือ
4. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.4 ทอง 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายกกกร  กิจดี
2. เด็กชายกนกพล  กาฬภักดี
3. เด็กชายคณนาถ  ศรีรัตนสุภานนท์
4. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
5. นางสาวจุฑาพร  บุญมา
6. เด็กหญิงฐิมณฑา  โพธิสาขา
7. เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
8. เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
9. นายศุทธิรัตน์  โชติช่วง
10. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ข้องเกี่ยวพันธ์ุ
11. เด็กหญิงแพรพลอย  สมานมิตร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71.6 เงิน 30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัลยา  มงคลเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี
3. เด็กชายยศวรรธน์  อรรถีโภค
4. เด็กชายวิฑิต  ดาทอง
5. เด็กชายอธิป  ไทยรัตนกุล
6. เด็กชายเลิศวุฒิ  นวลจริต
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นางนันทยา  ดลโสภณ
3. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคณิศร  อรุณแสงศิลป์
2. นายญาณภัทร  ลิมป์รัชดาวงศ์
3. นางสาวทัชชกร  เดชะศิริพงษ์
4. นายธนวัฒน์  สมคเณ
5. นายศตวรรษ  บัวนาค
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นางนันทยา  ดลโสภณ
3. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 26 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภูวดล  พลายละหาร
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  ศรีเพชรภูมิ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นายศิริวัฒน์  ทองหน้าศาล
 
1. นางภาวิตา  อ่อนอินทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวพรพนา  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายนพกร  ทาสุ่ม
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง 7 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายวัฒนา  แย้มวงษ์
 
1. นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ไตรศรีสุข
 
1. นางสาววราวรรณ  จันชัง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.17 เงิน 30 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธันย์ชนก  สอิ้งทอง
 
1. นางสาววราวรรณ  จันชัง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 40 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงมานิตา  ปุริสมา
 
1. นายสรพงศ์  จันทา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพิมพ์อักษร  โสขุมา
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายวัฒนา  แย้มวงษ์
 
1. นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 37 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ผ่านเผือก
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวภควดี  สุขวิจิตร
 
1. นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 71.2 เงิน 24 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สุพรรณคง
2. นางสาวนภัสนันท์  ชั่งเพิก
3. เด็กหญิงนวพร  คุ้มชาติ
4. นางสาววชิราวรรณ  ไชยนพวัฒน์
5. เด็กหญิงสหัตญา  กรองสอาด
 
1. นางสาวปัณฐิสา  ทัศนดี
2. นายศุภดล  ดลโสภณ
3. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 38 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกนกกร  รัตนคำ
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ละออเอี่ยม
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศิริทัย
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อ่อนดี
5. เด็กหญิงธารวดี  ทองดูศรี
6. เด็กหญิงนพวรรณ  ผลพิกุล
7. เด็กชายรัตนศักดิ์  สร้อยโคกสูง
8. เด็กชายศุภกร  เวียงธรรม
9. เด็กชายสมพงษ์  เกิดหิรัญ
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  นิมะวัล
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
2. นางสาวภภัสสร  มูลบรรจง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 26 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงชุตินันท์  แย้มมี
3. เด็กหญิงชุติภรณ์  แย้มมี
4. เด็กหญิงณิชาพร  ขาวเหลือง
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่ถิ่น
6. เด็กหญิงพรธิดา  ใจธรรม
7. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองสุข
8. เด็กหญิงแก้วมะลิดา  ตัญญาชัย
 
1. นางสาวอิสริยาภรณ์  ใจบุญ
2. นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 21 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวบุษรา  พวงสมบัติ
2. นางสาวปรียากร  ชวนานนท์
3. นางสาวปิยะวรรณ  ศิริกำเนิด
4. นางสาวพิมพ์ประไพ  เล็กผลา
5. นางสาวรชนีกร  พ่วงพร้อม
6. นางสาววรรณภา  เปียบุญมี
7. นางสาววรรษกร  วงษ์จันทร์ดี
8. นางสาวสุภาดา  ภู่เอี่ยม
 
1. นางสาวอิสริยาภรณ์  ใจบุญ
2. นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 56.33 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายณภัทร  โสมภีร์
2. เด็กชายบุณยกร  แก้วกัน
 
1. นางสุพรรณา  แก้วเพชร
2. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 77.33 เงิน 36 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายอภินันท์  เด่นสวยงาม
 
1. นางสาวนาถยา  สุขโข
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายธีระวุฒิ  เมืองทอง
 
1. นางสาวนาถยา  สุขโข
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.66 เงิน 14 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชลิดา  เปเรร่า
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74.5 เงิน 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายภัทรศักดิ์  สำราญใจ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  บุญเกิด
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง 11 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐญา  ศาลยาชีวิน
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ยศเดช
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76.5 เงิน 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวภัทราภรณ์  ไชยราษฎร์
 
1. นางสาวธมลวรรณ  บุญเกิด
 
108 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธมลชนก  พวงเข็มแดง
2. นางสาวศศิพิมพ์  สุขศิริ
3. นางสาวหทัยชนก  บัวผัน
4. นางสาวหทัยรัตน์  ใจเจริญวงศ์
5. นางสาวอรพันธุ์  ประสานทองคำ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ศรีสังข์งาม
2. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
 
109 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายจิณญาณวัฒน์  ขุนทอง
2. นางสาวปิยฉัตร  ฤกษ์ฉวี
3. นางสาวมนัสวี  ทรัพย์สง่า
4. นางสาววันวิสาข์  เตรมะวงศ์
5. นางสาวเกร็ดมณี  ทองพันชั่ง
 
1. Mr.Satoshi  Saruda
2. นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล
 
110 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 26 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวดาริษา  บุญรักษา
2. นางสาวศรินทิพย์  โสดา
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนิฤมล  ช่างจักรดี
2. นางสาวพัชชรี  อรุณรัศมี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.12 ทอง 9 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองยาน
2. เด็กชายทศพล  ช้อนทอง
3. เด็กชายธวัชชัย  ชาวบ้านโพธิ์
4. เด็กชายธีระเดช  มานะเว้น
5. เด็กชายปรัชญา  ลาโภ
6. เด็กชายอิทธิศักดิ์  ฤทธิสุข
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไรมา
8. เด็กชายเพชรชมภู  โพร้งวงศ์
 
1. นางสาวทัศวิมล  ดวงแก้ว
2. นายวันชัย  ศรีวิพัฒน์
3. นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.75 ทอง 12 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายจิรวัฒน์  ระเวง
2. นายณัฐกุล  แจ่มจันทร์
3. นายนพดล  ขวัญสุข
4. นายนรากร  สาครเย็น
5. นายวราวุธ  อินทรีย์วงศ์
6. นายอัศนีย์  ศรีหอมกลิ่น
 
1. นายนพคุณ  เอมวงษ์
2. นางรู้จิต  ดวงจันทร์
3. นายกิตติพล  เอี่ยมสกุล
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 40.67 เข้าร่วม 34 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวกันตพร  ปราบงูเหลือม
2. นางสาวกานต์ธิดา  วรรธกวณิชย์
3. นายจิรพัฒน์  เจริญปัญญาปราชญ์
4. นายชนภัทร  ศรีสำราญ
5. นางสาวธัญญามาศ  สร้อยระย้า
6. นายธีระ  บุญประจักษ์
7. นายปราณนต์  พิมพ์พันธุ์
8. นายพัชรวัฒน์  วัฒนะศิริเมธี
9. นายวันชนก  ชำนิปั้น
10. นางสาวษมานันท์  ย้อนใจทัน
 
1. นางสาวศนิชา  คุ้นประเสริฐ
2. นายธนพัฒน์  ลิ้มไพบูลย์
3. นายธนัทพล  คุณาวิศรุต
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 17 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงญาณิกา  ปัตลา
2. เด็กหญิงธิดาศิริ  รู้ยิ่ง
3. เด็กหญิงปณิดา  เชิดฉันท์
4. เด็กหญิงสุพิชญา  นาคใหม่
5. เด็กหญิงอรชพร  แตงกลับ
 
1. นางสาวอัญชลิกา  พวงดอกไม้
2. นางสาวศิริรัตน์  ยอดยื่ง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 29 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายธรรมสรณ์  คุณโฑทอง
2. นางสาวประภัสสร  พานทอง
3. นางสาวพรรณิดา  ใจเบิกบาน
4. นางสาวพรรณิภา  ใจเบิกบาน
5. นางสาวอริศรา  อ่วมใจอารีย์
 
1. นางสาวอัญชลิกา  พวงดอกไม้
2. นางสาวศิริรัตน์  ยอดยื่ง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนภา  ทองหวาน
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สว่างศรี
3. เด็กหญิงเอื้อไอริณ  สมบูรณ์วิทย์
 
1. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
2. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 31 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวกิตติมา   แก้วเจริญ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พระศรี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สายน้ำ
 
1. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
2. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.8 ทอง 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์พร  ลิ้มทองคำ
2. เด็กหญิงปฎิญญา  เทศทอง
3. เด็กหญิงวณิษดา  แสงพิจิตร
 
1. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
2. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  จิตรสุทธิทรัพย์
2. นายนฤกานต์  ช่างสมบุญ
3. นางสาวพิมกิตติ  กิจพิทยาฤทธิ์
 
1. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
2. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 28 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกมัยธร  เพ็ญดารา
2. เด็กหญิงจริยวรรณ  มีธรรม
 
1. นางสาวภัทรานี  ชัยศรี
2. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 48 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  พลเสน
2. เด็กชายภานุพงษ์  ยืนยง
 
1. นางรัตนา  วรรณพุฒ
2. นางสาวราณี  ศรีประเทศ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 31 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นายวีรภัทร  ประยูรคำ
2. นางสาวอนัญดา  ลมูลจิตร์
 
1. นายวศิน  ภูฆัง
2. นางลดาวัลย์  มาลาวงษ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 46 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงฟากฟ้า  ประเสริฐอาภรณ์
2. เด็กหญิงศวรรษญา  อินทร์สงค์
 
1. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
2. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายพิษณุวัฒน์  มาตรศรี
2. นายศักดิ์ณรงค์  สมบัติเจริญ
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 23 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงรติมาภรณ์  ม่วงคำ
2. เด็กหญิงศศิธร  คล้ายขำ
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  ศรีเงินงาม
2. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 33 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายภราดร  ตันจริยานนท์
2. เด็กชายศิวกร  ชัยมงคล
 
1. นางสาวศรัณยา  วาจาทะศิลป์
2. นางสาวธมณ  สำราญสุข
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 50.6 เข้าร่วม 46 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณภัทรชญาน์  เจริญตั้งสินชัย
2. เด็กชายสุขสันต์  มีชำนาญ
 
1. นายพงษ์พันธุ์   หลวงคล้ายโพธิ์
2. นางสาววราภรณ์  แป้นแจ้ง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจริยา  ชัยจรินันท์
2. นางสาวสุพรรณงา  เหมรี
 
1. นางสาวขวัญตา  ศิลปไพบูลย์พานิช
2. นายสันติชัย  บุญรักษ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชวนชม
2. นางสาวพรสวรรค์  ไทยวงษ์
 
1. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
2. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายตะวัน  ใจซื่อ
2. นางสาวปุณฑริกา  ตั้งนิติกาล
 
1. นางสาวขวัญตา  ศิลปไพบูลย์พานิช
2. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บ่องเขาย้อย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พลเสน
3. เด็กหญิงศรัลวริลณ์  ว่องอุดมธนกุล
 
1. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นางสาวกัลยาณี  จิตร์วิริยะ
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 42 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธันย์ชนก  หงส์รัตน์
2. นางสาวปทิตตา  ชื่นใจฉ่ำ
 
1. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
2. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายพรชัย  เชื้อวงษ์
2. นางสาววิจิตตรา  พรหมเดช
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กระจาดทอง
2. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายณัฐวัตน์  จานุสังข์
2. เด็กชายราชพงษ์  สีลาดาลา
3. เด็กชายศรายุทธ  จานุสังข์
 
1. นายอุดม  พรทิพย์ศิริกุล
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นายขวัญชัย  ลิสะนิ
2. นางสาววาสนา  อ่ำบุญ
3. นางสาวอทิติยา  เกียรติกุลเจริญ
 
1. นางสาวชมชญา  แก้วกำพร้า
2. นายวศิน  ภูฆัง
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายต้นน้ำ  ใจซื่อ
2. เด็กชายภูวนาถ  นิ่มอนงค์
3. เด็กชายศุภวัฒน์  ถินคำเชิด
 
1. นางสาวอโนชา  สิงห์ทอง
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายชานนท์  รุ่งรังศรี
2. นายนิติพงษ์  บ่อแก้ว
3. นายอุเทน  เริงฤทธิ์
 
1. นายวสันต์  สุนทรพงษ์
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายพงศ์ธนิต  ทรัพย์สินบูรณะ
2. เด็กชายพัสสกรณ์  เลิศหงิม
3. เด็กชายวริศไรวินท์  โคตรสมบัติ
 
1. นายภาคภูมิ  ขันธควร
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายคณพจน์  ศรีจันทร์งาม
2. นายชญานินทร์  ภูษาทอง
3. นายทักษิณ  วงศ์ภา
 
1. นายเทิดพงศ์  พิกุลทอง
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
141 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกุลทรัพย์  ท้าวมะริตย์
2. เด็กหญิงวันวิสา  โชคตระกูลไพศาล
3. เด็กชายสหวัชร์  โถแพ
 
1. นางสาวเมธินี  ทองสุกใส
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
142 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวชลธิชา  ชูผึ้ง
2. นางสาวสิรินันท์  มาตรวิจิตร
3. นางสาวอริสา  ผิวบางกูล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จงสุกใส
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 22 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายฉัตรชัย  เครือแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  สังข์ภากรณ์
3. เด็กชายเดชาวัต  จำปาทอง
 
1. นายพินัย  โพธิ์ศรี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 41 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายตะวัน  เอมวงษ์
2. นายธนากร  โสมภีร์
3. นายอนุชิต  กองร้อยอยู่
 
1. นายพิทักษ์  สุดโต
2. นายประกอบ  บุญศรีวงษ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 39 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนพกร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  อยู่นันท์
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำหอม
 
1. นางเบญจมาศ  มีชาวนา
2. นางสมจิต  ลาวัง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 76 เงิน 42 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวปาณิศา  สุกทัศ
2. นางสาวศุภาพิชญ์  อินทมาสน์
3. นางสาวอรวรรณ  มาลัยทอง
 
1. นางเบญจมาศ  มีชาวนา
2. นางสมจิต  ลาวัง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงฐิติมา  เรืองศรี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  วังหิน
3. เด็กหญิงอรณี  แสงอินทร์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ยุพาพิน
5. เด็กหญิงอารียา  พลายละหาร
6. เด็กหญิงเยาวเรศ  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นางสาวสมถวิล  กลิ่นกุหลาบ
2. นางพัสวี  บุญโสภาค
3. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.9 ทอง 35 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวขนิษฐา  พัฒน์ศรี
2. นางสาวนันทา  สายเมธี
3. นางสาวปรียาภรณ์  บุญมาช่วย
4. นายพิชชากร  พงษ์คำ
5. นางสาววันวิสาข์  วิศาลโภคะ
6. นางสาวศุภาพิชญ์  แสงอินทร์
 
1. นางสาวศุภนิตย์  หาญมุ่งธรรม
2. นายสมปอง  สุขศรีดา
3. นางสาวนันทา  สรรพมงค์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  แซ่ซี
2. เด็กหญิงวนิดา  ใจดี
3. เด็กหญิงเกศรา  เมียงแก
 
1. นายชลอ  จำปาศักดิิ์
2. นางปิยวรรณ  สุดโต
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 42 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวกัลยรัตน์  คิดรอบ
2. นางสาวกัลยารัตน์  น้อยจร
3. นายเพิ่มพูน  สาลีผล
 
1. นางเบญจมาศ  มีชาวนา
2. นางสมจิต  ลาวัง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.5 เงิน 48 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายนันท์ธวัช  ใจเกี๋ยง
2. เด็กหญิงปวริศา  ป้อมพิมพ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  เฮ้าประเสริฐสกุล
 
1. นายพินัยรัตน์  สุขวิลัย
2. นางสาวนันทา  สรรพมงค์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.4 ทอง 47 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นางสาวนันทกา  จีนแสง
2. นางสาวปริศนา  อุมัน
3. นางสาวสุจิตรา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางมัณฑนา  นิลวงษ์
2. นายสายัณห์  นิลวงษ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงทิพาพร  ลำพา
2. เด็กหญิงสุชาดา  หิรัญวงษ์
3. เด็กหญิงสุลักคณา  มีชนะ
 
1. นางปราณี  สวยรูป
2. นางสมจิต  ลาวัง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นางสาวกฤษฎา  ขุนจันทร์ดี
2. นางสาวปิยนุช  กัลพงษ์
3. นางสาวเกศกนก  สงสุวงษ์
 
1. นางมัณฑนา  นิลวงษ์
2. นางอมรรัตน์  จำปาเงิน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 18 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกนกพร  เนตรสว่างวิชา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปูทอง
3. เด็กหญิงภัทรนิดา  จำปาเงิน
 
1. นางสุภัทรา  บุญญสิทธิ์
2. นางสาวจริญญา  นาระกันทา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวมัณฑณา  วิหคทอง
2. นางสาวสุคนธา  ปัจเวก
3. นางสาวสุฑามาศ  มาลารัตน์
 
1. นางดารัตน์  ศรีสุนทรพินิต
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 49 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพะวงษ์
2. เด็กหญิงนพัตรศจี  ธรรมประโชติ
3. เด็กชายศรัณย์  บุญเสวตร
 
1. นางสาวศุภนิตย์  หาญมุ่งธรรม
2. นางสาวนันทา  สรรพมงค์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 7 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายฐานุกูล  เกตุเพ็ชร์
2. นายณัฐวุฒิ  โสภณศักดิ์
3. นายวิทวัส  สุวรรณประทีป
 
1. นางพัสวี  บุญโสภาค
2. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 25 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขอพบสุข
2. เด็กหญิงพราวพิราศ  ลิ้มแก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสัมพันธ์
 
1. นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล
2. นางสาววนิดา  สวนดอกไม้
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชมพูนุท  ใหญ่ยอด
2. นางสาวณัฐมน  วงษ์สุนทร
3. นางสาวสุรีรัตน์  แสงรักษาวงษ์
 
1. นางสาวจิตติมา  กิจสังสรรค์กุล
2. นางสาววรรณภรณ์  เฉิดฉวีวรรณ