สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79.75 เงิน 38 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงฐานิกา  สาดตระกูลวัฒนา
 
1. นางสาวพัชรี  วังกานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.5 เงิน 41 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ทรัพย์เพิ่มพูล
 
1. นางสายพวน  คุ้มไพรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75.5 เงิน 30 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีแจ่ม
 
1. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 42 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกอร  แก้วผาทรัพย์
 
1. นายสมจิตร  นาคสกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 38 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รักพงษ์
 
1. นางคนึงค์  นิธิยานันท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 46 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ออมสิน
 
1. นางกอบแก้ว  มุกด์สุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนริศรา  รักสัตย์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 36 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวเกศรินทร์  อาจหาญ
 
1. นางบุศรา  ชิดประทุม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 28 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  งามภักตร์
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  สถิตย์บุตร
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  แก้วเลิศ
 
1. นางนิภา  บุญอิ่ม
2. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 48.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจิรภัทร  ถ้วยอิ่ม
2. นางสาวชลธิชา  เจริญฉิม
3. นายชิษณุพงษ์  ภู่ชัย
 
1. นายกุนที  กลัดสุข
2. นางสาวจรัสพิมพ์  ศิริมาตร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  บุญจิตร
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัดโบก
 
1. นางจินตนา  อนุสนธิ์
2. นางสาวสุพรรษา  ยักแสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 48 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสูฮุ่ย  หมอนทอง
2. นางสาวอินทิรา  วุฒิชัยรังสรรค์
 
1. นางสาววิรัชดา  หรั่งแร่
2. นางสุวัสดา  ประสาทพรชัย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายดีนำ  จันทร์หอม
 
1. นางหทัยชนก  ขันติกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายรณชัย  ชมชื่น
 
1. นางพรศรี  มั่นคง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ขันทอง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  การะเกตุ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เสือป่า
 
1. นางสาวปรียานุช  ทองประเสริฐ
2. นายวุฒิศักดิ์  พวงทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 37 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายคุณัชญ์  ฟักทอง
2. นางสาวชลธิชา  ชื่นกลิ่น
3. นายธนภัทร  เลิศศิริ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  พวงทอง
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีเอี่ยม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ขันจันทร์
2. เด็กหญิงบังอรรัตน์  ภูนาหลวง
3. เด็กหญิงโสดารัตน์  ราตรี
 
1. นางสาวสุทารัตน์  เงินคล
2. นางสาวอัญชลี  แจ้งดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวฐิติมา  ช่วยบุญ
2. นางสาวสาวิตรี  พันธ์พุ่ม
3. นางสาวอินทิรา  นิ้มนวล
 
1. นางสาวศิวรัตน์  เพ็ชร์เขียว
2. นางสาวนริศรา  มาลาศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณฐมน  ชอบธรรมดี
2. เด็กหญิงศรุดา  เทียนถาวร
 
1. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
2. นางอมราภรณ์  แสงทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายคุณานนต์  สุขสโมสร
2. นายดิษรินทร์  ปานบัณฑิตย์
 
1. นายฤชานนท์  อินอ่วม
2. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพรลภัส  พรหมมาศ
 
1. นางอมราภรณ์  แสงทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจิราพัชร  เกิดเรือง
 
1. นางศราวดี  ลูกอินทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธัญรดา  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงภูริตา  รามัญวงษ์
3. เด็กหญิงมธุกรี  จูวงษ์
 
1. นางสาวสุรีพร  แย้มบู่
2. นางสวยสม  ปั้นเกตุ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27.12 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายนริศ  เขียวรี
2. นายนฤนาท  ปานทผลิน
3. นางสาวเจสริน  คล้ายสุข
 
1. นายฆ้องชัย  คงดี
2. นายประสิทธิ์  ประสาทพรชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  สีประดู่
3. เด็กชายศุภกิจ  นาวีระ
 
1. นางสาวพรพิมล  ชัยสุวรรณรักษ์
2. นางสาวนุสรา  หัวไผ่
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.3 ทองแดง 49 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกนกพร  ขาวกระโทก
2. นางสาวปิ่นมุกดา  ทองเอื้อ
 
1. นายกมล  แก้วอ่อน
2. นางนันทรัตน์  ประพุสโร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.9 เงิน 22 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สินคำ
2. เด็กหญิงตรีนุช  เรือนทอง
3. เด็กชายอ่อง  บัวเงินสกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  ชูทอง
2. นายภัทร  แสงเพ็ง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 28 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวกุลนิดา  วงษ์ปา
2. นางสาวญาดา  พิมพาภรณ์
3. นางสาวอิฎฐวรรณ  นวลจันทร์
 
1. นายสุชาติ  เพ็ชรนิล
2. นางหาดแก้ว  ทองขาว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 24 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  นิลนนท์
2. เด็กหญิงวิสสุตา  สาระยาม
3. เด็กชายสรศักดิ์  แดงดา
 
1. นางสาวสิริรัตน์  เกตุก้าน
2. นางหาดแก้ว  ทองขาว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 31 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาววีนัสรา  ลีลาวิไลลักษณ์
2. นางสาวเบญจมาศ  อยู่คง
3. นางสาวแคทรียา  อินพักทัน
 
1. นางสาวอาภาวรรณ  สว่างศรี
2. นางอรุณศรี  ศรีชัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.7 เงิน 5 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายวรยศ  รุ่งสกุล
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทรงสุวรรณกิจ
 
1. นางสาวปนัดดา  สุรเมธสกุล
2. นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวกนกพร  กันทาเงิน
2. นางสาวสุภาวดี  เฮงผิว
 
1. นางสาวรชิตา  วิเศษณ์คำภู
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.08 ทองแดง 51 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายพงษ์ศธร  ภายไธสง
2. เด็กชายศตวรรษ  มั่นคง
 
1. นายกฤษณะพงษ์  พงษ์สัตยา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายกฤติชัย  สีสุข
2. เด็กชายธนพล  รุ่งสว่าง
 
1. นางอนงค์  สุขศิริ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมาเกิด
3. เด็กหญิงดลพร  พึ่งน้อย
4. เด็กหญิงนริศรา  ชื่นศรี
5. เด็กหญิงเอมวิกา  ถาวร
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  คงอยู่
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หาญสาริกิจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.83 ทอง 18 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชริตา  สิดี
2. นางสาวพิตราภรณ์  สุนทรเทพวรากุล
3. นางสาวศิริรัตน์  คัมภีร์พงษ์
4. นางสาวสุธาริณี  เรืองแสง
5. นางสาวอาริยา  วรรณกนก
 
1. นายวีระ  อุลิศ
2. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 27 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชื่นศรี
2. เด็กชายภิริพันธ์  เดชา
3. เด็กหญิงมนทกานต์  สุวรรณวงค์
4. เด็กหญิงสุธิดา  สนองคุณ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ชุ่มชื่น
 
1. นายอนันต์สิทธิ์  เรืองรุ่ง
2. นายไพศาล  สิงห์พันธุ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 15 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวขวัญชนก  วงษ์น้อย
2. นายธนพล  กลับหอม
3. นายนิพิท  เพ็ชรแสงศรี
4. นางสาวสุภาภรณ์  ขุมเพ็ชร์
5. นายสุรสีห์  สุธัมรส
 
1. นางอัญชลี  เมฆตั้ง
2. นายกิตติคุณกฤดากร  สุขปัญญา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐยากรณ์  วงศ์ทาถี
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  แก้วไชโย
3. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  พันธมา
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ดำรงรัตน์
5. เด็กชายสิปปกร  เชิดฉาย
 
1. พระสิทธิชัย  สิทธิชโย
2. นายกิรภัทร์  กันทา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.2 เงิน 17 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกิจชูพงศ์  เอกศิริกาญจน์
2. นางสาวจารุวรรณ  ทับเที่ยง
3. นายธีรภัทร์  สุขสโมสร
4. นายนพพร  เถกิงศรี
5. นางสาววริศรา  นาคประเสริฐ
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
2. นางสาวณภัทรชญา  กลิ่นน้ำหอม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.6 เงิน 34 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  จูมจี
2. นายชัยมงคล  เชตุพันธุ์
3. นางสาวฐิติรัตน์  ฉัตรมงคล
4. นายณัฐพงษ์  มาคงกุล
5. นางสาวธัญชนก  เดือนฉาย
6. นางสาวนาขวัญ  เสนลา
7. นางสาวนิยะดา  พันเต
8. นางสาวปภาวรินทร์  ทองใส
9. นางสาวพรพิมล  จูงาม
10. นายภาธรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
11. นางสาววริศรา  ยอดสร้อย
12. นางสาววริศรา  เสียมสกุล
13. นางสาววันวิสาข์  บุญชู
14. นางสาวศศิมา  สอนสืบ
15. นายศุภกร  จำรักษา
16. นางสาวสลินทิพย์  พุ่มมูล
17. นายสิรวิชญ์  ประสิทธิสอน
18. นางสาวสุรีย์นิภา  อยู่นาค
19. นางสาวสุวภัทร  จันทวงศ์
20. นางสาวเขมสรณ์  เถือนสุริยะ
 
1. นางสาววันดี  ผิวสอาด
2. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
3. นางสาวธิดารัตน์  ม่วงไหม
4. นางภัทร์ชา  ไทยรัตน์
5. นางสาวณัฐกมล  วัชรวงษ์ทวี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกองทัพ  เกตุกฤตย์
2. นายกิติเชษฐ์  สุพินศรี
3. นายก้องภพ  สุทธิโก
4. นางสาวจุฑามาศ  นันทวิสาร
5. นายชยุต  โพชานันท์
6. นายธนกฤต  เมฆฉาย
7. นายธนพล  คำละมูล
8. นายนิติธร  ใจกล้า
9. นายปรัชญา  มีรักษ์
10. นายปุณณวิชญ์  กิจกลาง
11. นายพงศกร  ฉิมตระกูล
12. นายพลท  โพธิ์วัฒ
13. นายพัฒน์ดนัย  ทองประเสริฐ
14. นายภาณุพงศ์  ต้นแพง
15. นายภาณุวัฒ  อยู่แพ
16. นายวัชรพงษ์  อ่อนตา
17. นายวิรุณ  คำสิงห์นอก
18. นายวิศรุต  สุรฤทธิ์โยธิน
19. นายศิวกร  สิทธิ
20. นางสาวอัจจิมา  กาเผือก
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
2. นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
3. นางสาวกิติยา  บุญมีสง่า
4. นางสาวอริสา  สักการะ
5. นางสิริมาส  ทองมาดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 19 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ยอดย้อย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 29 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  คะศรีทอง
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 21 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายดำรงค์ชัย  คำนวน
2. เด็กหญิงวริศรา  ใจเย็น
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
2. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 51.17 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายณัฐิวุฒิ  ชูศรี
2. นางสาวพิมมาดา  เพ็ชร์รัตน์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
2. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เชาว์ธรรม
2. นายจักรกฤษณ์  โสจะ
3. นายจิรายุ  มิ่งโมรา
4. เด็กหญิงปภัสรา  กอบวิกรณ์
5. เด็กหญิงปานทิพย์  ดอกไม้เทศ
6. เด็กหญิงปิ่นมุข  สิงห์ดี
7. นายพงษ์เพชร  นินพยัคฆ์
8. เด็กหญิงภัชรินทร์  ธานีวรรณ
9. เด็กหญิงภัทรวดี  นวมสำลี
10. นางสาวยุวดี  คงดิษ
11. เด็กหญิงวริศรา  อยู่สุขสำราญใจ
12. เด็กหญิงสุนันทา  นพรัตน์
13. นางสาวสุมินตรา  โตประเสริฐ
14. นางสาวสุรางคนา  สามล
15. เด็กหญิงโบ  จวนรุ่ง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ  ศุภพันธุ์มณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุจลินทร์  วิบูลย์ธนทรัพย์
3. นางสาวศิริวรรณ  สระบุบผา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายธีรวัต  ศรีดวงแก้ว
2. เด็กชายปรมินทร์  บุญช่วย
 
1. นางกุสุมา  มหาสวัสดิ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปัญจรัตน์  สงเคราะห์
2. นางสาวภัณฑิรา  คำแหง
 
1. นายพรประเสริฐ  ปรัชเจริญวนิชย์
2. นายบรรพต  รักงาม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายวาสุเทพ  ชูตระกูล
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอภิชญา  นาฏลดารมภ์
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75.27 เงิน 21 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงรุจาภา  บัวสระ
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวพิชชานาถ  สังข์ขำ
 
1. นางจุรีรัตน์  เกิดศิลป์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงภรณภัส  ติโลกะวิชัย
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวพรจรัส  ขันทอง
 
1. นางชลธิชา  มุกดาสนิท
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์ฌิมา  แจ่มจันทร์
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวราตีฟะฺฮ์  นพวงศ์
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 49 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  อ่อนเลิศ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  คดหอย
 
1. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  ลาภขจร
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 47 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เพชรพิศ
2. เด็กชายธนกร  นรสิงห์
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อ่ำเอี่ยม
 
1. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 49 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวธวินวิกา  โกมล
2. นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐศรี
3. นายราเมศร์  เสือเอี่ยม
 
1. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 27 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายวงศพัทธ์  เลขะวัฒนะ
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายนพรัตน์  ทองสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภูสุรี  ภุมภัญ
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 72 เงิน 30 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายนภัสกร  รอดแก้ว
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.33 ทอง 21 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรทิพย์  ใยบัว
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92.83 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติน  ศิริพุฒ
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.33 ทอง 5 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอินทิรา  บำรุงศรี
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวจุรินทิพย์  อินทรประดิษฐ์
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจันจิรา  เพ็ชรแพ
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.67 ทอง 6 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีเทพ
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายสุกิจพิพัฒน์  สุขธนะไพศาล
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ทัพไทย
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 77.67 เงิน 28 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายกฤษณชัย  จะระ
2. นายกวีวัฒน์  เกื้อคลัง
3. นายกอบกิจ  อินทร์ผ่อง
4. นางสาวจุรินทิพย์  อินทรประดิษฐ์
5. นางสาวชนาภัทร  กลัดแดง
6. เด็กชายชุติพนธ์  แจ้งงุด
7. เด็กชายธนโชติ  ภู่ศรี
8. นายนภัสกร  รอดแก้ว
9. เด็กชายรสชเสม  อ่อนกล่ำ
10. นายวงศพัทธ์  เลขะวัฒนะ
11. นางสาววรรณณิษา  แจ้งงุด
12. นางสาวศุภาพิชญ์  ทาบุ้ง
13. นางสาวอรุณรัตน์  เสนาะศัพท์
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองช้าง
15. เด็กหญิงแพรว  สว่างกลับ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สระบุบผา
2. นายแฝง  วัดอินทร์
3. นางสาวนริศรา  มาลาศรี
4. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 34 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกมลวัฒน์  มะคำแป้น
2. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
3. เด็กชายศิวะ  เทียนศรี
4. เด็กชายศุภชัย  คำนวน
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยมี
6. เด็กชายเจษฎา  เหรียญทอง
 
1. นายธีรสุวัฒน์  เปรมใจเจริญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72.8 เงิน 41 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  ขันคำ
2. นายธนภัทร์  เสวกวิหารี
3. นายพัฒนพงษ์  พูลมี
4. นายพิซิต  พันธ์จำปา
5. นายอำพล  นาคพรมมินทร์
 
1. นางสาวขวัญยืน  ถ้วยทอง
2. นางสาวชนาพร  สุทธิยงค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กสินัง
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายปณพล  กลั่นสกุล
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงญาณภา  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นายศุภกร  แสงอรุณ
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 15 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงญาณภา  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
 
1. นายธนกฤต  งามขำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 11 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายศุภกร  ปานมี
 
1. นางสาวณปราง  กลีบพุฒ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 29 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดวงดี
 
1. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวพรประภา  แก้วการไร่
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 32 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายธนพล  เลิศพร้อมพันธ์
 
1. นายประยุทธ  พวงทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 38 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายปณพล  กลั่นสกุล
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงพัชชา  สุขสว่าง
 
1. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 32 โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวพรประภา  แก้วการไร่
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชาย-  -
2. นายต่อศักดิ์  สัจสุวรรณ
3. นายธีรเทพ  กรัตนุถะ
4. นายบริพัตร  แสงจันทร์
5. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีเทพ
6. นายพิสุทธิคุณ  สุทัศน์สันติ
7. นางสาวเพชรศรี  วิเลปะนะ
 
1. นายทองสุก  แสงบุญ
2. นายแฝง  วัดอินทร์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.2 ทอง 27 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  โตเรือง
2. เด็กชายชนาธิป  มากสำรี
3. เด็กหญิงพรชิตา  ปิ่นปก
4. เด็กหญิงพัชริดา  อินทร์เจ๊ก
5. เด็กชายวรกานต์  วรรณรี
6. เด็กชายศรัณย์พร  บริบูรณ์
7. เด็กหญิงสริตา  สุขเกษม
8. เด็กชายเจตจรินทร์  ก้อนทิม
9. เด็กหญิงเบญจมินทร์  แสงสว่าง
10. เด็กชายเลอสันต์  จันทร์ทองแท้
 
1. นางสาวนุชนารถ  ยิ้มจันทร์
2. นางสาวสุประวีณ์  บุญโล่งศิริเจริญ
3. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 37 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวชนม์นิภา  ศรีผิว
2. นายธนากร  เบ็ญมาศ
3. นายพงศธร  นครไช
4. นายภัทรพงศ์  ศิริจันทร์โท
5. นางสาวรัตนาวดี  สีตะระโส
6. นางสาววชิรญาณ์  ยอดดี
7. นายศรายุทธ  มะยมทอง
8. นางสาวแสงศิลป์  ฉ่ำเจริญ
 
1. นางสุชาวดี  เรืองรุ่ง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 73.33 เงิน 18 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปิ่นมุก  บานเย็น
2. นางสาววิภาพร  อิ่มสำราญ
3. นางสาววิมลศิริ  สุภากุล
4. นางสาวศรันยา  มั่นใจ
5. นางสาวศศิธร  แก้วสุวรรณ์
6. นางสาวไอรดา  ขุมเงิน
 
1. นางสาวณิชากร  เดชสุวรรณ์
2. นางสาวณิชกานต์  เดชสุวรรณ์
3. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
4. นางทิวทอง  อ่อนบาง
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 31 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เมารีจันทร์
2. เด็กหญิงณัชชา  คล้ายคลึง
3. เด็กหญิงภาวินี  ขำศรี
4. เด็กหญิงสุรัญชนา  สีเอี่ยม
5. เด็กหญิงอาทิตติยา  สุขะ
6. เด็กหญิงอิสริยา  พึงโพธิ์
 
1. นางสาวณิชากร  เดชสุวรรณ์
2. นางสาวณิชกานต์  เดชสุวรรณ์
3. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
4. นางทิวทอง  อ่อนบาง
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 66.66 ทองแดง 27 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายจตุพร  อ่อนแสง
2. นางสาวทักษิณา  พริกเล็ก
3. นายนันทวุธ  อยู่สำราญ
4. นายภาณุพงศ์  จันทร์หอม
5. นายภูธเนศ  แก้วคำมา
 
1. นางบุญตา  แก้วเกิด
2. นายจิระพงษ์  โตงาม
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  นาคศรีสุข
 
1. นางสาวสุกัญญา  พิพัฒน์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาโญพงษ์
 
1. Mrs.Yang   Fan
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.5 เงิน 40 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวพิมลพรรณ  ตาละอุประ
 
1. Mrs.Yan  Huiying
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.16 ทอง 25 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสุรัสวดี  ภู่คำ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
 
102 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.67 เงิน 24 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายคุณาวุธ  คนดี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  คงทน
3. นายณัฐภูมิ  มณีกรด
4. นางสาวทภาดา  วชิรานนท์
5. นางสาววัตถาภรณ์  คะชา
 
1. นางสาวขวัญลดา  ทองคำปั้น
2. นางสาวมนฤดี  อ้นมี
 
103 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุทธาวงษ์
2. นางสาวชวิศา  ภักดี
3. นางสาวธันย์ชนก  พันธุ์ปั้น
4. นางสาวศิรภัสสร  บุญยืน
5. นางสาวสุชัญญา  สุกแก้ว
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 71.5 เงิน 31 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวชนิภา  ชาปลิก
2. นางสาวสุวีรยา  พวงจันทร์
 
1. นางสาวกัญญ์ชญาน์  ฟักทอง
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.71 ทอง 31 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  จั่นหนู
2. เด็กชายธีรภัทร  ขำสะนะ
3. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สังข์ทอง
4. เด็กชายพุทธชาติ  อ่อนตุ้ม
5. เด็กชายภัทรศักดิ์  เติมลาภ
6. เด็กชายวุฑฒิชัย  บัวคงเจริญ
7. เด็กชายศุภกร  โชติศรี
8. เด็กชายสุระวงศ์  สนธิ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ  ศุภพันธุ์มณี
2. นายตรีโชค  กางกั้น
3. นายรังสรรค์  หอมสมบัติ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 62.17 ทองแดง 14 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวขวัญชนก  ศรีโท
2. นางสาวฐิติวรดา  ทิพย์จ้อย
3. นางสาวณัฐชา  เพ็ชรักษ์
4. นายประพัฒน์  สุขประเสริฐ
5. นายปริญญา  ปานวงษ์
6. นางสาวพิราวรรณ  เพชรจั่น
7. นางสาวรัตนาภรณ์  ดาวสุข
8. นางสาวศิลาพรรณ  ศรีชัย
9. นายศิวะพัฒน์  โพธิ์ศรี
10. นางสาวอติพร  แสนหาญ
 
1. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
2. นายทัศนัย  อยู่ไทย
3. จ.ส.อ.จตุรงค์  กุลแก้ว
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 20 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพ็งแป๋ม
2. เด็กหญิงจารุพร  กำจร
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  จำปา
4. เด็กหญิงวรรณรัตน์  แย้มยิ้ม
5. เด็กหญิงสุฑามาศ  มีสุวรรณอรุณ
 
1. นางสาวบุญรักษา  ประเสริฐ
2. นางสาววรรณภา  สาระวะดี
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 24 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชิดชนก  พยัคฆโส
2. นางสาวชื่นชนก  รื่นฤทธิ์
3. นางสาวปภาวรินท์  พรหมเผือก
4. นางสาวปีย์รดา  นองเนือง
5. นางสาวอริสรา  ชุ่มเงิน
 
1. นายเศรษฐวิทย์  อินทร์หมุด
2. นางสาวอรญา  บุญไทย
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงดุจมาตา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงพจมาน  เครือดวงคำ
3. เด็กหญิงพรชนก  ตาระกา
 
1. นางดุษฎา  คงพานิช
2. นางสาวประภัสสร  มีชัย
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  คูตระกูล
2. นางสาวนันท์นภัส  บุญทวี
3. นางสาวเจนจิรา  งามภักตร์
 
1. นางสาววิรัชดา  หรั่งแร่
2. นายธวัชชัย  กุศลสุข
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.7 เงิน 30 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายพรธันวา  ขำนิคม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มูลจันทร์
3. เด็กหญิงอัญญนันท์  สู่ภู่เขียว
 
1. นางนิภา  บุญอิ่ม
2. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.6 เงิน 35 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นายณัฐพนธ์  เอกสุภาพันธุ์
2. นางสาวผุสดี  ภูสนั่น
3. นางสาววนิดา  ไทยสถิตย์
 
1. นางนิภา  บุญอิ่ม
2. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 47 โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงพัชรมัย  เหลืองตระการ
 
1. นางสาวกรรชพร  แสงจันทร์
2. นางสาวสรัญญา  สุขอุดม
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายภูริวัชญ์  สว่างภพ
2. เด็กชายวนาดอน  คชสิทธิ์
 
1. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
2. นายวสุ  เกิดเจริญ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 24 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  แสงทอง
2. นายพงศธร  พุ่มดี
 
1. นางกฤษณา  แป้นงาม
2. นายวินัย  แป้นงาม
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 25 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายปสุต  กันโต
2. เด็กชายภูมินทร์  เจริญฉิม
 
1. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
2. นายวสุ  เกิดเจริญ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายกฤษณะ  ชุ่มชื่น
2. นางสาวธนภรณ์  ใจพุก
 
1. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
2. นายวสุ  เกิดเจริญ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 17 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตเมธ  มีเวที
2. เด็กชายภราดล  สุกคล้อย
 
1. นางสาวอมิธิตา  วิหารธรรมเม
2. นายทศพร  บรรจง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 38 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนิชย์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  โกสุมา
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 32 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายจตุพร  ใจยืน
2. เด็กชายศุภวัฒน์  อ่วมน้อย
 
1. นางสาวสุมณฑา  แจ่มกระจ่าง
2. จ.ส.อ.ไพโรจน์  อิ่มสำอางค์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปาริฉัตร  กล่อมปัญญา
2. นางสาวสุพัตรา  คำเสน
 
1. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวธนวรรณ  วงษ์หวั่น
2. นายเฉลิมเกียรติ  อิ่มสำราญ
 
1. นางสาวศิวรัตน์  เพ็ชร์เขียว
2. นางสาวกันยารัตน์  ศรีวัฒนานุพันธ์ุ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์  พัวพานิช
2. นางสาวสุธาสินี  ปิยะภาค
 
1. นายอรรณพ  โพธิ์ศรี
2. นางนพพร  เขตการณ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายชฎา  แก้วแสง
2. เด็กหญิงชลิตา  สดวกดี
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มะนาวหวาน
 
1. นางมาลัย  แก้วมณี
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 26 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกนิษฐา  ศรีรักษา
2. นางสาวธิดาวรรณ  สุดจิตร
3. นางสาวนฤวรรณ  สุขเอี่ยม
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวลลิตา  พุทธสอน
2. นายอนวัฒน์  คงรอด
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ภู่ปราง
2. นายชูชาติ  แสงประทีปทอง
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายฐากูร  ทองเป๋
2. นางสาววงศ์ชนก  ชีวะธรรม
3. นางสาวศุภากร  เหล็กเพ็ชร
 
1. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
2. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายคมสัน  กลิ่นหอม
2. เด็กชายธนาธิป  สุนทรนุลักษณ์
3. เด็กหญิงศิรินภา  อ่อนตา
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญพ่วง
2. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายวรินทร  ว่องไว
3. เด็กชายสราวุธ  ทองฉายา
 
1. นางกฤษณา  แป้นงาม
2. นายวินัย  แป้นงาม
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายธนชัย  เกิดนิมิตร
2. นายธีรภัทร  ราชแผน
3. นายอธิป  เอี๊ยวเจริญ
 
1. นายกฤษณะพงษ์  พงษ์สัตยา
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงศ์  บุญมี
2. เด็กชายวิศิษฐ์  เชื้อขจร
3. นายวิษณุ  สุขคง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน
2. นายอรรถพร  แก้วบวร
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นายกฤต  พวงภู่
2. นายนพพล  สุวรรณอ่อน
3. นายวีรศักดิ์  ทองนุ้ย
 
1. นางทิวาวรรณ  หล่ำวรัตน์
2. นายอรรถพร  แก้วบวร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 43 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กหญิง ณัลฑิกา   คำแก้ว
2. เด็กชายณัฐวรรรธน์  วิจิตร
3. เด็กหญิงพรรวษา  หอมจันทร์
 
1. นางสุปรีดา  เรืองพันธ์
2. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 15 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวชมพูนุช  ดอกไม้งาม
2. นายชยากร  กุศลส่ง
3. นางสาวนฤภร  เขียวสอาด
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นายวิเชียร  ฟ้ากระจ่าง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สาสุข
2. เด็กหญิงนันทิยา  เจริญดี
3. เด็กหญิงประภาพร  ทองพลาย
4. เด็กหญิงภรัณยา  งามวิลัย
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อิศวภูมิ
6. เด็กหญิงแพรวา  สายกองคำ
 
1. นางสาวนลินี  ปัสตัน
2. นางเกษร  อุสาหะ
3. นายชำนาญ  อุสาหะ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 32 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา   วัชรกิตติคุณ
2. นางสาวมณีรัตน์   แซ่งุ่ย
3. นางสาวศิริลักษณ์   สังข์กร
4. นายสืบสกุล  ภูมี
5. นางสาวสุภัสสรา  คำสอาด
6. นางสาวเบญจวรรณ   ศรีติศาล
 
1. นางสาวจรัสศรี  สกลพันธุ์
2. นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์
3. นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงพรสิริ  ช่วยจำ
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วภู
3. เด็กหญิงอารยา  อ่ำศรี
 
1. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
2. นายมานพ  แสงสว่าง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นางสาวกนิษตา  แสงเสนา
2. นางสาวนันทิดา  แก้วมณี
3. นางสาวเกษศรินทร์   หมีทอง
 
1. นางสุปรีดา  เรืองพันธ์
2. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.9 ทอง 14 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เฉลิมแดน
2. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีคำ
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ภูมี
 
1. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
2. นางสาววรรณวนัช  ฉาบเพชร
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 30 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธัญญารัตน์  สุดดีพงษ์
2. นางสาวปิยะฉัตร  เกลี้ยงงาม
3. นางสาวอภิญญา  คุ้มครอง
 
1. นางสาววรรณวนัช  ฉาบเพชร
2. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.8 เงิน 44 โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กหญิงกมลมาศ  มาลา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  สิงห์พรหม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เถื่อนม่วง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปอใหม
2. นางปนัดดา   ปั้นโต
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  ประเชิญ
2. นางสาวนริศรา  พุ่มสุวรรณ
3. นายพรพิพัฒน์  จันทร์ทอง
 
1. นางประทุมทิพย์  ทองสะอาด
2. นางลิขิต  มามีเจริญ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 34 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  สุวรรณคง
2. เด็กหญิงอริสา  อ่วมน้อย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไถ้เงิน
 
1. นางสาววรรณวนัช  ฉาบเพชร
2. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกวินนา  ชูผะอบ
2. นางสาวชินตา  เปลี่ยนอร่าม
3. นางสาวศุภรัตน์  ธรรมนูญรัก
 
1. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
2. นางสาววรรณวนัช  ฉาบเพชร
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 15 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกษมา  ครุสกุล
2. เด็กหญิงธนันญา  ตะวันนา
3. เด็กหญิงบุณยอร  วงษ์น้อย
 
1. นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง
2. นางวราภรณ์  ชนะกุล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 59.8 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวกชมน  ศรสะอาด
2. นางสาวปิยะพร  พงษ์ทอง
3. นายวุฒิพันธ์  ปานบุญ
 
1. นางนันทา  ตุ้มทอง
2. นางวราภรณ์  ชนะกุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 41 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปลื้มบุญ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เจียมทอง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  ภูมิทัศน์
 
1. นางสาววรรณวนัช  ฉาบเพชร
2. นางลาวัณย์  บ่ายเที่ยง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 44 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นายณัฐพล  ขาวจันทร์
2. นางสาวธีราพร  สีสวัสดิ์
3. นางสาวพลอยนภา  กำจาย
 
1. นางบุญตา  รอดเมฆ
2. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บุญเลิศ
 
1. นางสุภาพร  ม่วงอ่อน
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 24 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ขำขม
2. เด็กชายภูริภัท  ทองปัจฉิม
3. เด็กชายอภิรักษ์  ใจฉ่ำ
 
1. นายชำนาญ  อุสาหะ
2. นายศิวภากร  คล้ายเพ็ง
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิชญ์  รุ่งเช้า
 
1. นางสุภาพร  ม่วงอ่อน
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 8 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. นางสาวนุชลี  สาหร่ายพงษ์
 
1. นายศิวภากร  คล้ายเพ็ง
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 7 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ดวงชื่น
2. เด็กชายนภาวุฒิ  ต้นคำ
 
1. นางกฤษณา  แป้นงาม
2. นางสาวสุมาลี  ศรีสลุง
 
154 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 76.33 เงิน 10 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายจักรพันธ์  มีสันทัด
2. เด็กชายชัชชานันท์  ใจผ่อง
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  พุ่มมา
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาคโมรา
5. เด็กหญิงนภัทร  ช้างจันทร์
6. เด็กหญิงนลินญา  โกมล
7. เด็กหญิงบุญสิตา  ทองสำราญ
8. เด็กหญิงปภัสวรรณ ธรรมชาติ  ฉ่ำเจริญ
9. เด็กหญิงพรพรรณ  ปานหงษ์
10. เด็กชายพัฒชพงษ์  วงตา
11. เด็กชายพิสุทธิ์  มาทวี
12. เด็กชายภาคิน  ทองแดงดี
13. เด็กชายรัชพล  เพ็ชร์ดี
14. เด็กชายวีรภัทร  จันทร์จีน
15. เด็กชายสราวุฒิ  กันภัย
16. เด็กชายสิทธิโชค  สุดตาเส็ง
17. เด็กชายสิรวิทย์  กันภัย
18. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทองเชื้อ
19. เด็กชายอนุพงษ์  รอดชาวนา
20. เด็กชายอภิวัฒน์  ภู่จันทร์
21. เด็กชายอลงกรณ์  คุ้มสบาย
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญเลิศ
2. นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง
3. นายพัทธนันท์  ธนสมบัติธิติชัย
4. นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล
5. นายณัฐชา  กล้าหาญ