สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. เด็กหญิงเกล้าทอง  สุขวุฒิ
 
1. นางสาวณัฐนี  น้อยสำแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.25 เงิน 35 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาววาสนา  กระจ่างศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไพบูลย์กิจกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิริกุล
 
1. นางสาวฐาปนี  โพธิ์เปี้ยศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 44 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสมจินตนา  ปราบสูงเนิน
 
1. นางวิภาวรรณ  เรืองวิรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงศริมน  เลิศไกร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไพบูลย์กิจกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 18 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวอมรรัตน์  ลาชมภู
 
1. นางสาวมนัญชยา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 35 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  กิ่งทอง
 
1. นางสาวกรองแก้ว  จันทร์อินทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 34.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวเมธาพร  รักแดง
 
1. นายปฐมพงษ์  มะลาศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกันตินันท์  เอื้อศิริประชา
2. เด็กหญิงนวิยา  รักษ์ดีช่วย
3. เด็กหญิงพงวลี  พันธ์ตู้
 
1. นางสาวเกตุสุดา  กิ้งการจร
2. นางสาววิภาวดี  ริบุญมี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57.75 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายชตินนท์  แก่นเพ็ชร์
2. นางสาวธิดาวรรณ  หลุ่ยพูลทรัพย์
3. นางสาวปรางค์ทิพย์  เอื้อสลุง
 
1. นางสาววิภาวดี  ริบุญมี
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  รัตนะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงณัฐมาศ  เนียมใจอาจ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  รักษาศีล
 
1. นางสาวเกตุสุดา  กิ้งการจร
2. นางวิภาวรรณ  เรืองวิรัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 33 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวพิมพ์ใจ  ถาวร
2. นางสาวสายสุรีย์  อำภาทิพย์
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางวิภาวรรณ  เรืองวิรัตน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 37 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  พงษ์สุภาพ
 
1. นางสาวสุนีย์  มะลิซ้อน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 37 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวศศิวิมล  แป้นโพธิ์
 
1. นายวิทยา  นิลสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 42 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสมิตรา  จิตรเสนาะ
2. เด็กหญิงเนตรชนก  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เพชรกุล
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  สนิทจันทร์
2. นางสาวแพรทิพย์  พูดเพราะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวพรทิพย์   บุญธรรม
2. นางสาวสุธิดา   บุญสุทธิ
3. นางสาวสุลัดดา   ไตรพรม
 
1. นางสาวกชกร   การุณ
2. นางประนอม  นอบน้อม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 44 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงขวัญหทัยรัตน์  มิ่งมาลี
2. เด็กหญิงปรียากร  วงษ์จิ
3. เด็กหญิงยลดา  เวียงสิงขรณ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สะโดอยู๋
2. นางสาวนภาภรณ์  คงเนียม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายกฤตภาส  โพธิ์นคร
2. นางสาวณัฐพร  ทองไม้
3. นางสาวณัฐวรรณ  สุพัฒน์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  บุญพ่วง
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ทองวิเศษ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32.2 เข้าร่วม 35 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงชารินี  ถิรบุตร
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สิริสุข
 
1. นางสาวสุพิณญา  ฝูงดี
2. นางสาววัชรินทร์  ยอดคัดเค้า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 42.2 เข้าร่วม 12 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจณิสตา  พิมพาทอง
2. นางสาวอภิสรา  บุญวิเศษ
 
1. นางชนานันท์  จะตุคะมา
2. นางสาวนิรมล  หนุนวงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายธนบดี  พุ่มทอง
 
1. นางพัชรีย์  ช้างงาม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 45 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกานดา  ทิสมดา
 
1. นายชวัลวิทย์  จินดา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงญาณิษา  บัวแก้ว
2. เด็กชายวีรภัทร  อุ่มอาสา
3. เด็กหญิงอภิญญดา  พิเนตรโชติ
 
1. นางอรชร  สุขเกษม
2. นางธณัฐฎา  พีพืช
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21.75 เข้าร่วม 35 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชัญญานุช   เงินพิทักษ์กุล
2. นางสาวณิชยา   โสอุบล
3. นายปฐวิกานต์   เขียวสอาด
 
1. นางธัญลักษณ์   ทรัพย์สุข
2. นางสาวรุจานันท์   เรืองภัทร์กุลกิจ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.1 ทองแดง 38 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงอัมพวัลย์   คนเที่ยง
2. เด็กหญิงแพรวา   ตรีพัฒน์
3. เด็กชายโชติพัฒน์   พรหมน้อย
 
1. นางสาวธารินี   แสนตลาด
2. นายกรกช   ฝ้ายป่าน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.7 เงิน 26 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวธนภรณ์   ธนูศร
2. นายธนภัทร   โพธิวงษ์
3. นางสาวศุทธินี   อินทร์ทะผา
 
1. นางธัญลักษณ์   ทรัพย์สุข
2. นางสาวรุจานันท์   เรืองภัทร์กุลกิจ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงณชา  ใหญ่เมืองปัก
3. เด็กหญิงณนพวรรณ  บัวล้อมใบ
 
1. นางจุฬาวรรณ  หอยสังข์
2. นางวรรณิภา  โพธิ์ทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 47 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกรณิการ์  ทองโสภณ
2. นายปภากร  สินสุนทรพงศ์
3. นายพชร  สุขวัฒน์
 
1. นางจุฬาวรรณ  หอยสังข์
2. นางวรรณิภา  โพธิ์ทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 19 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกำพล   หมั่นอารี
2. เด็กหญิงธยานี  ลาดบาศรี
3. เด็กหญิงศิรดา   บุญญาสิทธิ์
 
1. นางสาวธารินี   แสนตลาด
2. นางสาวสุภาพร  วงษ์ที
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 43 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวนัฐชา   อ้นโสภา
2. นางสาวบุญฑริกา   ราชาสูตร
3. นายสิทธิกร   ทองขาว
 
1. นายกรกช   ฝ้ายป่าน
2. นางสาวกัลยาณี   พูลเพิ่ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 40 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายปณัฏฐวุฒิ  พรมเมือง
2. เด็กชายรุจดนัย  ชาวสวน
 
1. นางสาวปุณยาพร  สุทธิอาจ
2. นางกนิตนันท์  บุญมาวงค์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 19 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายจักรินทร์  กอสีรุ่งเรือง
2. นายโชคชัย  นามสง่า
 
1. นางสาวปริญดา  สุดสาระ
2. นางสาวเข็มทอง  ภูกองชนะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนทร  กลิ่นชื่น
2. เด็กชายธนภัทร  ทับสาร
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.17 เงิน 8 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายชนชาติ  ปิ่นเปีย
2. เด็กชายภูเบศ  ต๋องเรียน
 
1. นางสาวจิราพัชร  แข็งบุญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายจักรกฤษณ์  เสมอใจ
2. นายนพพล  เอี่ยมสอาด
3. นายอนุสรณ์  พงษ์ภมร
 
1. นายสมพร  อัฐมาลา
2. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เข่งพิมล
2. เด็กหญิงนันทกานต์  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ดีสุวรรณ์
4. เด็กหญิงวิรงรอง  ตั้งศิริวัฒนา
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เพ็ชรนิล
 
1. นางสาวอังศนา  ข่อยจัตุรัส
2. นางภาวนา  พลอินทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.83 ทอง 9 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจิรานัน  เบ้าประทุม
2. นางสาวณัฏฐณิชา  เมืองแทน
3. นางสาวพรทิพย์  จันพางาม
4. นางสาววรรณวนัช  ยอดมณี
5. นางสาวศิรินทิพย์  ธรรมวิเศษ
 
1. นายเกรียงไกร  ภูมิพานิชย์
2. นางทัศนีย์  ไตรพิพัฒน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 27 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปวริศา  ดาศรี
2. เด็กหญิงวิภาวี  เบาวะนนท์
3. เด็กหญิงสุนิษา  เชื้ออินทร์
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงษ์จิ
5. เด็กหญิงเนตรนภางค์  สีสวาท
 
1. นางสาวสุจินดา  ประกอบผล
2. นางสาวเพทาย  สุขสว่าง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 23 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกัญญาพัชร  พิยมุข
2. นางสาวณัฐณิชา  สนิทไชย
3. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  รุจิณรงค์
4. นางสาวธณัชชา  นฤนาทวัฒนา
5. นางสาวสุวนันท์  จันทร์ธรรม
 
1. นางสิริรัตน์   แสนวัง
2. นางเจือจันทร์  สุขแจ่ม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.6 เงิน 15 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายก้องนาวา  อ่ำอินทร์
2. นายชิษณุพงศ์  สุขแดง
3. นายต่อตระกูล  บุญลือ
4. นายปัญญา  สุมาลา
5. นายรัชชานนท์  เลิศพรม
 
1. นายวันเฉลิม  อุลิต
2. นายกิตติพงษ์  ยอดดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.2 ทอง 16 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกัลย์สุดา  ศรีบำรุง
2. นายคุณากาญจณ์  โมพัด
3. นางสาวจีรภรณ์  เกษทองมา
4. นางสาวจุฑามาศ  พงษ์พุทธา
5. นางสาวชลดา  นวนไทย
6. นายชัยวุฒิ  ลิ้มสุวรรณ
7. นายธนภัทร  สมพื้น
8. นางสาวบุญญิสา  ขุนอินทร์
9. นางสาวภัทรวงศ์พรรณ  ตระกูลน้ำผึ้ง
10. นางสาวภัทรวดี  แก้วมณี
11. นางสาวภัทราวดี  แสงสกุล
12. นางสาวรัตนาภรณ์  อ้วนไพศาลวงษ์
13. นายวงศธร  ผูกพันธ์
14. นางสาวสุภาภรณ์  แหยมนุช
15. นายอนุสรณ์  โทนวิรัตน์
16. นางสาวอรทัย  คงสมบูรณ์
17. นายเจษฎา  พิมพ์ศิริ
18. นางสาวเบญจรัตน์  หนองทองทา
19. นายเสฏฐพงศ์  เต่าทอง
20. นางสาวแพรทริยา  โฉมอุปฮาด
 
1. นางสาวสายฝน  รามมะเริง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี  ใจสุข
3. นายคธาวุฒิ  ผดุงชาติ
4. นายชนาชน  สุวรรณกูฏ
5. นางสาวมยุรา  สอนคำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงรชตวรรณ  คัมภิรานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชฎายุ  บุตรศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 8 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวรุ้งนภา  สุภาเกษม
 
1. นางสาวณภัทร  อุ่มเพชร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง 14 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายจิณณวัตร  มากสี
2. เด็กหญิงธนพร  ชาวโพธิ์พระ
 
1. นางเจือจันทร์  สุขแจ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีชฎายุ   บุตรศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.33 ทอง 15 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวณัฐณิชา  ไพบูลย์
2. นายธนัท  พวงขาว
 
1. นางอัมรา  พินธะ
2. นายอำนาจ  สุคตะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง 23 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐชญา  รื่นไว้
2. เด็กหญิงณัฐชา  เถื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  เต่าทอง
4. เด็กหญิงธัญญภรณ์  พุฒซ้อน
5. เด็กหญิงพรทิพา  พันธ์วงษ์
6. เด็กหญิงยศวดี  อู่ทรัพย์
7. เด็กหญิงวัชชิระพร  นันทแก้ว
8. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  พุฒตาล
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีวิเศษ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  สมิงแก้ว
 
1. นางสาวณัฏธิภา  จันทร์คำ
2. นางสาวสายฝน  รามมะเริง
3. นายเอกพล  อุโมงค์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. นายกวีพัฒน์  คงสมปราชญ์
2. เด็กหญิงคีตภัทร  สุดสำโรง
3. เด็กหญิงชนาพร  เดชพงษ์
4. เด็กหญิงชลทรัพย์  คงสมฤทธิ์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสุข
6. เด็กหญิงตริตาภรณ์  สุนันทารอด
7. เด็กหญิงทานตะวัน  ภูธร
8. เด็กชายบวร  กลัดกลุ่ม
9. เด็กหญิงปรารถนา  ฉิมแป้น
10. เด็กหญิงภควรรณ  พันธุ์ไพศาล
11. เด็กหญิงวราพร  คงสุขโข
12. เด็กหญิงศศินิภา  ปานสันเทียะ
13. เด็กหญิงสุขฤดี  ไท้เงิน
14. เด็กหญิงอังคณา  เปริบรัมย์
15. เด็กหญิงโชติกา  ธัญวรักกิจ
 
1. นางสาวจตุพร  นครศรี
2. นางหนึ่งนภา  ใจผ่อง
3. นางสาวนิชดา  บุญชิด
4. นายณัฐวุฒิ  กันร้าย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงอิสรารัตน์  วงษ์เวชประสิทธิ์
 
1. นางสาวสมหมาย  ฤทธิบุตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  พุฒซ้อน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวอินทิวร  เฟื่องวงษ์
2. นางสาวอุบลวรรณ  เฟื่องวงษ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พุฒซ้อน
2. นางสาวสมหมาย  ฤทธิบุตร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  พ่วงเผือก
 
1. นายนพพล  มีสง่า
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวปิยพร  สุขสมจิตร์
 
1. นายนพพล  มีสง่า
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เขียวเสน
 
1. นายสิทธิรัชต์  ฤทธินนท์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวเกษมณี  ปือสูงเนิน
 
1. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงกมลชนก  บำรุงราษฎร์
 
1. นายชววุฒิ  ศรทอง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาววัชรภรณ์  ดีประเสริฐ
 
1. นายชววุฒิ  ศรทอง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ชาชุมพร
 
1. นางรัตนา  ชื่นชอบ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวโสภิดา  นุ่มอยู่
 
1. นายชววุฒิ  ศรทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วยา
2. เด็กหญิงรัชดาพร  ฝาระมี
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรธร  สุทะนัง
 
1. นายสิทธิรัชต์  ฤทธินนท์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวภัทรีญา  จันทร์ปิตุ
 
1. นายชววุฒิ  ศรทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชญาภา  แกล้วเกษตรกรณ์
2. เด็กหญิงพิชญา  อิทธิยาภรณ์
3. เด็กหญิงยุพาพร  เยาวพงษ์
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายปฐวิพงษ์  คงสันต์
2. นางสาวปวีณ์กร  อ่วมฉลู
3. นางสาวพิมศิริ  อ่วมหนู
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  เรรุราช
 
1. นางอารี  คำปู่
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สาลารักษ์
 
1. นางอารี  คำปู่
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.33 ทอง 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. นางสาวสุดารัตน์  พ้นภัย
 
1. นายชัชวาล  อินทสนธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. เด็กหญิงอารียา  ชัยแช่มชื่น
 
1. นายชัชวาล  อินทสนธิ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78.67 เงิน 26 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงนวพร  วงศ์สวาสดิ์
 
1. นางอารี  คำปู่
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หาขุนทด
 
1. นายชลธิชา  สุขะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายอาทิตย์  แก้วพิลา
 
1. นายชลธิชา  สุขะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 32 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายรัตนะ  จงสถิตย์ถาวร
 
1. นางอารี  คำปู่
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 37 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ขอภพสุข
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวอารยา  บุบผา
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 76.2 เงิน 28 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สาลารักษ์
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  เรรุราช
3. เด็กชายณภัทร  สุรัตนะ
4. เด็กหญิงนวพร  วงศ์สวาสดิ์
5. เด็กหญิงนายิกา  ผ่องจิตต์
6. นางสาวปภาวดี  ดวงชุ่มชื่น
7. เด็กหญิงประภัสสร  เข็มวงษ์
8. นายภาณุพงศ์  เพ็ญเลี้ยง
9. เด็กชายรัตนะ  จงสถิตย์ถาวร
10. เด็กหญิงวทันยา  ทานะมัย
11. นางสาวศุภากร  ปรีชาพรประเสริฐ
12. นางสาวเบญจวรรณ  พงษ์ดี
 
1. นางสาวณัฐพร  ปองดอง
2. นางสาวพจนี  อินทสนธิ
3. นายเสกสม  อินทสนธิ
4. นางอารี  คำปู่
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายกวีกร  หงษ์ทอง
2. เด็กชายจักรกฤษ  มูลสูงเนิน
3. เด็กหญิงนนทิชา  แก้วมี
4. เด็กหญิงสุภัค  สัมพันธ์งาม
5. เด็กชายอมรเทพ  บัวยิ้ม
6. เด็กหญิงอัญมณี  เทพจันทึก
 
1. นายอัครพนธ์  ป้องจันทา
2. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. นายนพชัย  แก้วศิริ
2. นายนพรัตน์  โททัย
3. นายปฏิเวธ  ม่วงสุด
4. นายศักดิ์ชัย  มังคะการ
5. นายสุรเดช  กรุณวงษ์
6. นายอภิชาติ  ทิพย์เนตร
 
1. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ  ศรีพิทักษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนาว์ชัย
2. เด็กชายกฤษณพงศ์  แสงสุริฉาย
3. เด็กชายกวีกร  หงส์ทอง
4. นายครุรัศมิ์  พึ่งภพ
5. เด็กหญิงจริยา  แสงทองย้อย
6. เด็กชายจิรภัทร  เสาวภา
7. นางสาวจิรัชยา  สุภาสุด
8. นางสาวชลิตา  ดำสนิท
9. เด็กหญิงณัฐวดี  รูปชัยภูมิ
10. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสุวรรณ์
11. นายณัฐวุฒิ  แปลกพรมราช
12. นายทศกรณ์  แสนทวีสุข
13. นายธนสาร  สาริการ
14. นางสาวธัญภัค  นุตจรัส
15. เด็กชายนรเทพ  รุ่งโรจน์
16. เด็กหญิงนันทิญา  ตรีรัตนกุลพร
17. เด็กชายบัญชา  เผือดจันทึก
18. เด็กหญิงปรียาวดี  พรมณี
19. เด็กหญิงปิยวดี  ทาบุดดี
20. เด็กหญิงปิยะพร  บำรุงตา
21. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
22. เด็กหญิงพัชรพร  นามโคตร
23. นางสาวพิมพ์ชนก  ผิวจันทร์
24. เด็กหญิงพิราภรณ์  ขึ้นเสียง
25. นางสาวลลิตา  ชมชื่น
26. เด็กชายวาคิม  วิรุฬกิจ
27. เด็กชายวุฒิภัทร  วงศ์เจริญ
28. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
29. เด็กหญิงสายธารา  คล้ายมะลัย
30. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ศรีสว่าง
31. เด็กหญิงสุมนา  มุ่งซ้อนกลาง
32. เด็กชายอมรเทพ  บัวยิ้ม
33. เด็กหญิงอารยา  เอสันเทียะ
34. นางสาวอารียา  เนตรสันเทียะ
35. นางสาวอาอีชะฮ์   สมพงษ์
36. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายมาโนช  รวยลาภ
2. นายอัครพนธ์  ป้องจันทา
3. นางรัตนา  ชื่นชอบ
4. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
5. นายวสันต์  อินอ่อน
6. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
7. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แปลกพรมราช
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 36 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  แสงทองย้อย
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 28 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นางสาวภัสสร  พวงมาลา
 
1. นายภูวนารถ  ไปนาวะดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.67 เงิน 27 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายอดิสร  วรรณศรี
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กชายกฤศณัฎฐ์  ทองคำแพ้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง 5 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธนดล  จำปา
 
1. นายกฤษฎา  สิงห์ทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 39 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นางสาวแพรวา  คล้อยสระน้อย
 
1. นายภูวนารถ  ไปนาวะดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.67 เงิน 38 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวณัชชา  น้อยป้อม
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 37 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ปะติตัง
 
1. นายกฤษฎา  สิงห์ทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 73.5 เงิน 18 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายชัยลักษณ์  ศรีหวัง
2. นายชัยอนันต์  แดงหนู
3. เด็กชายธนาวุฒิ  เชื้องเมืองพาน
4. เด็กชายนพรัตน์  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงปวริศา  ทองจรัส
6. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ศรีขัดเค้า
7. นายยุทธพงษ์  เผดียงฉันท์
8. นางสาวศิริลักษณ์  อุทุม
9. นางสาวสิริดาภา  ทองย้อย
10. นางสาวอาทิตย์ติญา  พูนศิริ
 
1. นายนัฐพงษ์  บุตรพรหม
2. นายกรพจน์  พูลเมือง
3. นายโดม  นะทะปาน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นายคมกฤษณ์  เกตุศิริ
2. นางสาวจตุพร  แสงสุริยา
3. นายชาญชล  เกิดในแก้ว
4. นายนนท์กฤษ  มหาหิงค์
5. นายนพรัตน์  ชื่นโพธิ์
6. นายนราศักดิ์  ถิระกุลธนพัฒน์
7. นางสาวนริศรา  ค้าข้าว
8. นางสาวนุชจรี  วันทุมมา
9. นายบุญอุ้ม  เดชคำ
10. นายปราโมทย์  จงชิดกลาง
11. นางสาวพิมพ์มาดา  นุชผดุง
12. นายภักดี  ขอสินกลาง
13. นางสาวรุ่งอรุณ  สว่าง
14. นางสาววนันดา  ทัศนปัญญา
15. นายศิขรินทร์  ชนะพจน์
16. นางสาวสรนรินทร์  พุมมา
17. นางสาวสายธาร  เลิศอาษาพงศ์
18. นายสุนันท์  คุณครอง
19. นางสาวสุนิษา  เร่งพิมาย
20. นางสาวสุรีรัตน์  ทองโนนไทย
21. นางสาวสุวภัทร  จงท่องกลาง
22. นางสาวเนตรนภา  จงเยือกกลาง
23. นางสาวเบญจมาศ  รุณสงฆ์
24. นางสาวเบญญาภา  ตะเภาน้อย
25. นางสาวเหมือนฝัน  อ่อนเสมอ
26. นางสาวโศรดา  เหลาศรี
 
1. นายวรกร  มาลาเล็ก
2. นายภูวนารถ  ไปนาวะดี
3. นางศมนวรรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง 16 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกชนันท์  นิลชัย
2. นายกฤตนัย   ไชยชนะ
3. นายกฤตเมธ  คมจิตร
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรจรูญ
5. นายกันตพล  ซื่อค้า
6. เด็กหญิงชนสรณ์  สีดา
7. เด็กหญิงชมพูนุช  ช่องศิริ
8. นายพีรภัทร  สุนันตา
9. นายภศพงค์  ทำทาน
10. เด็กหญิงเบญจพร  ตัดพุดซา
 
1. นางภิญญาพัชญ์  เอี่ยมกมล
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 18 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจิรัชญา  สัตย์จริง
2. นายณัฐพล  ปานสุ่ม
3. นายปรเมศวร์  พัทวี
4. นางสาวพรศรี  ยิ้มกรุง
5. นายพิสิษฐ์  เสนาะเสียง
6. นายภาณุพงษ์  นุภานิช
7. นางสาวรชนิกร  มณฑาทอง
8. นายศุภกร  ภูธร
9. นางสาวอนงค์ทิพย์  มีสิทธิ์
10. นางสาวเกศรินทร์  บางพงศ์
 
1. นางภิญญาพัชญ์  เอี่ยมกมล
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.67 เงิน 27 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงคาคูล
2. เด็กหญิงฐาวิกา  พิมมงละ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมลำดวน
4. เด็กชายธนศักดิ์  ตุ่นไว
5. เด็กหญิงรุจาภา  ตุทม
6. เด็กชายศุภกร  จันทร์วัฒน์
 
1. นายณัฐพงศ์  ฉัตรเกษ
2. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ปาลา
2. นางสาวศรัญญา  บุญส่ง
3. นางสาวศุจิกา  ปาลา
4. นางสาวสุชาดา  กุลสังข์
5. นางสาวสุนิภา  อุดมเวชภัณฑ์
6. นางสาวโซเกีย  เซ็ท
 
1. นายกิตติศักดิ์   ฉายรัตน์
2. นางภัทรพร  ฉายรัตน์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  สีไพร
2. เด็กหญิงชวนพิศ  คัมภีร์นภากุล
3. เด็กหญิงศศิธร  หนูคำ
4. เด็กหญิงสุวิมล  ภูธร
5. เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งโสภา
6. เด็กหญิงอรธิพา  แสงเลข
7. เด็กหญิงอัญชลี  มาตรบันดิษฐ์
8. เด็กหญิงอารียา  สุขบาล
 
1. นางชลิตตา  เถกิงศรี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง 7 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญมาพล
2. นางสาวธิติภรณ์  บุญมี
3. นางสาวนภัสกร  จันเจริญ
4. นางสาวภัทราภรณ์  บุญมา
5. นางสาวสุพรรณี  ดาวเรือง
6. นางสาวสุพัตรตรา  โพธิ์พรหม
7. นางสาวเบญจวรรณ  ไกยสวน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 27 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  รูปชัยภูมิ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนันทิญา  ตรีรัตนกุลพร
4. เด็กหญิงปรียาวดี  พรมณี
5. เด็กหญิงปิยวดี  ทาบุดดี
6. เด็กหญิงปิยะพร  บำรุงตา
7. เด็กหญิงพัชรพร  นามโคตร
8. เด็กหญิงสายธารา  คล้ายมะลัย
9. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ศรีสว่าง
10. เด็กหญิงสุมนา  มุ่งซ้อนกลาง
11. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายวสันต์  อินอ่อน
2. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 22 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกรณิการ์  ทองโสภณ
2. นางสาวกุลธิดา  ด้วงทอง
3. นางสาวจิรัชยา  สุภาสุด
4. นายณัฐพนธ์  ยอดพิกุล
5. นายธนพร  แสงวิหค
6. นางสาวนุชนารถ  นมขุนทด
7. นายพุทธรักษ์  จันจุฬา
8. นางสาวรติชา  สังวรศิลป์
9. นางสาวรธิดา  สังวรศิลป์
10. นายวัชรายุทธ  อุดม
11. นางสาววิสา  วงศ์เจริญ
12. นายอภิวัฒน์  ทิพย์อาสน์
13. นางสาวอารยา  เอสันเทียะ
14. นางสาวอาอีชะฮ์   สมพงษ์
15. นางสาวเพ็ญพิมล  บารมี
 
1. นายวสันต์  อินอ่อน
2. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75 เงิน 15 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายจิรสมา  ประสายกา
2. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
3. นายพุทธรักษ์  จันจุฬา
4. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
5. นายอภิวัฒน์  ทิพย์อาสน์
 
1. นายวสันต์  อินอ่อน
2. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 72.67 เงิน 13 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายจิรวัฒน์  รางแดง
2. นายศุภวัฒน์  เปลี่ยนพิพัฒน์
 
1. นางอารี  คำปู่
2. นายณัฐพงศ์  ฉัตรเกษ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 79.66 เงิน 31 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงอนัญญา  ชัชเดโช
 
1. นางรานี  ศิริวงษ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวพัชราภา  สอนกระจ่าง
 
1. นางสาวสมพิศ  พรรดา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.16 ทอง 6 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงวาทินี  ช้างสนธิ์
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 28 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายณัฐกานต์  เปี่ยมสาคร
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.16 เงิน 36 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวดวงอนงค์  เสนอใจ
 
1. นางสาวสมพิศ  พรรดา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาววรางคณา  นิลกิจ
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.66 ทอง 13 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสุริวิภา  จันทร์ลอย
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
106 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.67 เงิน 27 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายณัฐพงษ์  บุตรดี
2. นางสาวณัฐภรณ์   พิมพ์หาร
3. นางสาวพุทธิดา   เยาวรักษ์
4. นางสาวสุภาภัค   ปานสีสอาด
5. นางสาวสุภาวดี   ที่รัก
 
1. MissYe  Qing
2. นางสาวณัฐวรรณ  โมราวงค์
 
107 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวธราภรณ์  ติณรัตน์
2. นางสาวพรพรรณ  หอมจันทร์
3. นางสาวภัทริกา  ดามณี
4. นายวิทวัส  สุระมานนท์
5. นางสาวศิริพันธ์  ดีเอม
 
1. Mr.Hiroshi  MAEDA
2. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
108 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 18 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวกังสดาล  อันชูนี
2. นางสาวกุลธิดา  ภูมิโคกรักษ์
 
1. MissMa  Xueyang
 
109 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57.16 เข้าร่วม 17 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายคเณศร์  คำพูล
2. นางสาวณัฐสุดา  ศรีวีระกุล
 
1. นางสาวพร้อมฝน  วงศ์พุทธิ์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.09 ทอง 29 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  แดนกระโทก
2. เด็กชายทินกร  กุหลาบ
3. เด็กชายธันยกร  แก้วใส
4. เด็กชายวรวุฒิ  ปริวันตัง
5. เด็กชายวุฒิชัย  แหวนโคกสูง
6. เด็กชายศุภวัทน์  บุญอินทร์
7. เด็กชายสมโชค   สุขเกิด
8. เด็กชายสิรภพ  ร่วมกุล
 
1. นางรุจาภา  รัตนาพิทักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
3. นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 78.13 เงิน 22 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นายปิยะพงษ์  หันสันเทียะ
2. นายพีรภัค  ผอสูงเนิน
3. นายสมสัก  สาแสน
4. นายสรพงษ์  รักชาติ
5. นายเดโช  กันดีลัง
6. นายเลิศพิสิฐ  วงค์ประสงค์
 
1. นายจารุพงศ์  ทารักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
3. นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 25 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจินตนา  อุ่มมาลา
2. นางสาวจิรนุช  บุตรสะสม
3. นางสาวจิราภา  มลามาตย์
4. นางสาวรัตนา  วรรณม่วง
5. นางสาวเบ็ญจวรรณ์  ลายอุบล
 
1. นางสาวกรกนก  เฉลิมชัย
2. นางสาวหนึ่งหทัย  ภู่สมุทร
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วัฒนาถาวรวงศ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  คำดี
3. เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณวุฒิ
 
1. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวธนาภรณ์  สกุลปักษ์
2. นางสาวนริศรา  บุญมา
3. นางสาววชิรญา  คมศร
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 36 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงจิณณรัตน์  ยอดปัญญา
2. เด็กหญิงมินตรา  ผิวสุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  วันศิริ
 
1. นางสาวอภิญญา  รักพุดซา
2. นางสาวรัตน์ดา  สีแสด
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวน้ำฝน  ขันลา
2. นางสาวสุวิมล  น้าวิลัยเจริญ
3. นางสาวอารยา  ทองอร่าม
 
1. นางสาวพรรษมนต์  อัครโชคอภิวงศ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 14 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  เรืองยุบล
2. เด็กหญิงณัชชา  กรานสูข
 
1. นางสาวอนุสสรา  ศรีเมฆ
2. นางสาวนัฏกาญจน์  วิจารณ์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายรัชพัฒน์  ตุ่นเฮ้า
2. เด็กชายอัศวิน  ประทุมบุตร
 
1. นายนายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42.4 เข้าร่วม 51 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายสันติภาพ  พุฒลา
2. นางสาวอัคคีนภา  ศิริวัฒนสูงสุด
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 35 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  รุจิพิชชาพร
2. เด็กชายระพีพงศ์  ชมดวง
 
1. นายบัญชา  เพ็ชรบุรี
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 33 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายกฤษดา  สัมมาสูงเนิน
2. นางสาวณัฎฐา  ดิษฐาพร
 
1. นายบัญชา  เพ็ชรบุรี
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายพรเทพ  สุริยะฉาย
2. เด็กชายโชคอนันต์  ไวสติ
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นายนายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 71.8 เงิน 12 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงทิชชา  ประเสริฐสุด
2. เด็กชายศุภกร  เจริญศรี
 
1. นางณัฏฐยา  รื่นภาคยนตร์
2. นางนงนุช  วามะเกตุ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  วรรณ์คำ
2. เด็กชายวรเมธ  สิมรัมย์
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นายธเนศ  ตรีรัตนกุลพร
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 18 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายณัฐพงษ์  ปัญญายงค์
2. นายรุจิพงษ์  สุพัฒน์
 
1. นางสาวธณัฐภรณ์  สนิทมาก
2. นางลักษมน  เทียมลม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ภูมิจันทึก
2. นางสาวสุกัญญา  อยู่ปานกลาง
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42.66 เข้าร่วม 29 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายพีรภัทร  พันธ์สุมา
2. นายอรรณพ  กระแสร์สินธุ์
 
1. นางลักษมน  เทียมลม
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 36 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โนนคล้อ
2. เด็กชายประกาศิต  ยะสูงเนิน
3. เด็กหญิงอทิตยา  แสงงาม
 
1. นางสาวนิดา  แผ้วครบุรี
2. นายมนูญ  วิญญายงค์
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 39 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวปนัดดา  พรรณภักตร์
2. นางสาวปิยะพร  การสมเจตน์
3. นางสาวอาทิตยา  ผิวนวล
 
1. นางสาวธณัฐภรณ์  สนิทมาก
2. นางลักษมน  เทียมลม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวมาริษา  นามโพธิ์
2. นางสาวสุพรรษา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด
2. นางนงนุช  วามะเกตุ
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายรุ่งวิทย์  ลามคำ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ทัยรัตน์
3. เด็กชายอุกฤษฎ์  หมื่นสีเขียว
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายปิยะพล  หาสีเสียด
2. นายพรชัย  จันทรโรจน์วานิช
3. นายอาทิตย์  สุวรรณ
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายจตุพร   ก้อนทองดี
2. เด็กชายชาญณรงค์  วิใจยา
3. เด็กชายพรรษกร   บุญแจ่ม
 
1. นายปกรณ์   พืชเงิน
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายสิทธิชัย   สายชนะ
2. นายอัครเดช   สำเภาพงษ์
3. นายเกียรติภูมิ   นิพนธ์
 
1. นายปกรณ์   พืชเงิน
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธรรศ   บัวผัน
2. เด็กชายสันติสุข  สิงห์ลอ
3. เด็กชายโชคชัย   ทับสาร
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธราธร   ชังมอญ
2. นายนราธิป   จันทร์โท
3. นายศุภชัย   ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
 
137 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 24 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายราเชนทร์  เขียวงาม
2. นางสาวศศิวิมล  จางวางคง
3. นางสาวอุมาพร  แผลงศร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พรหมเหลือง
2. นายสวัสดิ์  มะกล่ำ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.8 เงิน 31 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายชลภัทร  รอสูงเนิน
2. เด็กชายธีรพงษ์  วานิชกลาง
3. เด็กชายอิศรานนท์  วรรณจุฑา
 
1. นายนพดล  หอยสังข์
2. นางไฉไล  หมื่นมี
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75.6 เงิน 39 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายคม  บุญจันทร์
2. นายพีรพัฒน์  เฉลิมวัฒน์
3. นายสุทิน  สว่างโคกกรวด
 
1. นายนพดล  หอยสังข์
2. นางไฉไล  หมืนมี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 25 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันดี
2. เด็กชายธนากร  เถื่อนเนาว์
3. เด็กหญิงศศิธร  ศิริรัตน์
 
1. นางสำราญ  บุญนะฤธี
2. นายปฏิวัติ  บุญนะฤธี
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 12 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวรัตนา  ขุนน้อย
2. นางสาววรีรัตน์  แดงเจริญ
3. นางสาววาสนา  จันทร์ไทย
 
1. นางสุภาพ  ณ เชียงใหม่
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงชยานันท์   สุมารทอง
2. เด็กหญิงน้ำส้ม   คงตรง
3. เด็กหญิงปนัดดา   มามีบุญ
4. เด็กหญิงมยุรฉัตร   หมีบังเกิด
5. เด็กหญิงศิริพรรณ   รุกขชาติ
6. เด็กชายศุภชัย   กฤตสามารถ
 
1. นายศุภเนตร  นอบน้อม
2. นางประนอม  นอบน้อม
3. นางสาวสมทรง  บรรเริงศรี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.88 ทอง 14 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวกานต์  ดีโดยค้า
2. นางสาวนพรัตน์  เรืองสุกใส
3. นางสาววราพร  เจ๊ะหมัด
4. นางสาวศศิธร  ลิ้นทอง
5. นางสาวสุพัตรา  สุขเกษม
6. นางสาวอาทิตยา  สมประสงค์
 
1. นางสาวคณาภรณ์  อภิญ
2. นางสาววนิดา  โกโสภา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงชามาวีย์  วีระวัฒนา
2. เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
3. เด็กชายธนพล  อินทวรพัฒน์
 
1. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
2. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 27 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นางสาวจิตราภา  ชัยชิด
2. นางสาวปวีณา  แสงแก้ว
3. นางสาวสุวรรณรัตน์  ปลอดโปร่ง
 
1. นางสาวศิริพร  สุรินทร์
2. นางสาวเกตุแก้ว  ยิ่งยืนยง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.7 ทอง 15 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิ่งกล่อม
2. เด็กหญิงอรสา  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงแหวนพลอย  ประทุม
 
1. นางสาวขวัญใจ  ต้นมาลี
2. นายเชษฐา  กวางทอง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญบำรุง
2. นางสาวนงลักษณ์  เจริญวัย
3. นางสาวเบญจาพร  พยัคกุล
 
1. นางประนอม  นอบน้อม
2. นายศุภเนตร  นอบน้อม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  หอมกระจาย
2. เด็กหญิงวรพรรณ  สารบรรณ์
3. เด็กชายเจษฎา   ศรศรี
 
1. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
2. นางมยุุรา  หัสดินรัตน์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 9 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงชินานา  วงศ์สาม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทกูล
3. เด็กหญิงสุชญา  สมเพ็ชร
 
1. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
2. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุดที่ระลึก
2. นายธนวันต์  เหมือนแม้น
3. นายอนุพงศ์  คุณเจริญ
 
1. นางสาวขวัญใจ  ต้นมาลี
2. นางผ่องศรี  รื่นถวิล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 17 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนภัสรา  กวางทอง
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อาจจะ
3. เด็กหญิงแพรวา  แพสัมฤทธิ์
 
1. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
2. นางสาวนลินรัตน์   จันทร์น้อย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 59.8 เข้าร่วม 43 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชญาน์ทิพย์  เล็กมณี
2. นางสาวปูชิตา  พิมพ์ทอง
3. นางสาวสุพัตรา  เบ้ากองทอง
 
1. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
2. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายอรุณรัก  บุตรนิล
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 13 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงสุพร  ไกรมานพ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นกน้อย
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงวรางคณา  กองคำ
2. เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปรัชญาบุญ
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายพรชัย  กิ่งจำปา
2. นางสาวอาภาภรณ์  บุตรดี
3. นายอิทธิกร  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
2. นายปรีดา  ศรีตำแย
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ศิริกันไชย
 
1. นางไฉไล  หมื่นมี
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายชิษณุภรณ์  รื่นบุตร
 
1. นางสาวปฐมาพร  สุขพอดี
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 11 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายขจรพงษ์  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 11 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกฤษดา  ทีทา
 
1. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายธราดล  ถูกธรรม
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.66 ทอง 5 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  แก้วประการ
 
1. นายสิทธิรัชต์  ฤทธินนท์
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายกฤษฏาพงษ์  เพ็ชรรัตน์
2. นายวัชรพล  แสงทอง
 
1. นายสุขสันต์  สมานมิตร
2. นายปรีดา  ศรีตำแย
 
165 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง 4 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายศราวุธ  เพ็ชรภา
2. เด็กชายศุภโชค  บัวเงิน
 
1. นางสาวหทัยพัชร  ทองเดช
2. นางไฉไล  หมื่นมี
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายนันท์นภัส  อุทัยศรี
2. นายภูวดิษย์   ธัญโชติพิสุทธิ์
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์