สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.25 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  จรเทศ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.75 ทอง 23 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวบุษกร  ไชยหงษ์
 
1. นางสาวอำไพ  กรายทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78.5 เงิน 26 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิน  ชาญชัยพิชิต
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  วุฒิยานันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอนุสรณ์  หาเรือนสาน
 
1. นางสาวจันทิมา   ศรีวิรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.62 เงิน 30 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลวดี  ทาแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐวี  สุนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนันทิดา  มิ่งสมร
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายศุภสิน  ครองยุทธ
 
1. นางบุญลือ  มากหลาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาววิริยาภรณ์   หนูสอนศรี
 
1. นางลดาวัลย์  ช้างเนียม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนรมน   บุญมี
2. เด็กหญิงพิมลพร  นามพิมล
3. เด็กหญิงอนันตญา  จานสังคโลก
 
1. นางสาวจิรนันท์  สาระเดช
2. นางสาวพรรณราย  ธนสัตย์สถิตย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจิรวัฒน์  บทนอก
2. นายอภิเศรษฐ์  ณ ถลาง
3. นางสาวแคทริยา   ฐิตญาโณ
 
1. นางสาวจิรนันท์   สาระเดช
2. นางสาวธิดารัตน์   สัมพันธ์อภัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หงษ์วิจิตร
2. เด็กหญิงพัชรพร  สกุลอินทร์
 
1. นางกาญจนา  ปิณฑวิหค
2. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 20 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  มัชฌิมานันท์
2. นางสาวปภัสสร  ไชยหงส์ษา
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
2. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภทรพร  พงษ์พานิช
 
1. นางชนิดา  โล่ห์เงิน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายศิวัช  พงษ์พานิช
 
1. นางบุญปรุง  เค้าศรีวงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภิญญดา  กำลังเจริญ
2. เด็กหญิงวรินท์ประภา  ลิมป์ประเสริฐกุล
3. เด็กชายสิริกร  นิยมสุข
 
1. นางชุติมา  นิลทสุข
2. นายละออง  นิลทสุข
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  รัชตพฤกษ์
2. นางสาวอัมพิกา  ใจรื่น
3. นางสาวเมษนีย์  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ปิ่นวันนา
2. นางสาวสมหมาย  วิลาวรรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63.9 ทองแดง 38 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รินรัมย์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์กลัด
3. เด็กหญิงพวงผกา  ท้ายวัด
 
1. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
2. นางรภัสสรณ์  ช่วยบุญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 37 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกมลชนก  ต่อมแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพ  เปรมศิลป์
3. นางสาวมธุรส  พาทอง
 
1. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์
2. นางอนงค์  อารีรักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44.8 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เนื้อนิ่ม
2. เด็กหญิงวทัยพรรณ  สันติประชา
 
1. นางสาวระวีวรรณ  คงพันปี
2. นางจารุณี  สีหนาท
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษณัย  วงค์สุวรรณ์
2. นายณัฐกฤต  เลออนุฤต
 
1. นางรัตนา  ศิริกมลทิพย์
2. นางดวงพร  ชาลีรัตน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงสกุลณา  ศรีเนตร
 
1. นายพงศ์พล  สันโดษ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  ศาศวัต
 
1. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐฐาปกรณ์  อุดานนท์
2. เด็กหญิงปฐมจันทร์  จันทร์พงษ์ศรี
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ตักโพธิ์
 
1. นางสาวขวัญตา  กางแก้ว
2. นางสาวลำภู  บุญธรรม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.38 ทองแดง 12 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายวรปรัชญ์  แซ่ล้อ
2. นายวรโชติ  งามรูป
3. นายศิรสิทธิ์  จันทร์เสน่ห์
 
1. นางสาวปัณณกัญญาษถ์  ชีพพานิช
2. นางวิลาสิณี  สกนธ์กำแหง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กองวงค์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ไพสาลี
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นางสาวปวีณา  สริมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.5 เงิน 39 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐณิชา   สุขเกษม
2. นางสาวบุษราคัม  ประพัทธ์ศร
3. นายวัฒนชัย   บุญประภา
 
1. นางสาวประภัสสร   เศรษฐา
2. นางวิลาวรรณ   หิตาพิสุทธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.7 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายณธรรศ  จรูญแสง
2. เด็กชายณัฐภัทร  ปานสีดา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ปราโมทย์
 
1. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 41 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายจิรภัทร  อ้ายซอง
2. นายทรงเกียรติ  รุ่งเรือง
3. นายเกรียงศักด์  สุดชะดา
 
1. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 49 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงธนิดา  วิญญชมภูนาท
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พามา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ชาวพม่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
2. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 37 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวประภาพรรณ  วงษ์ศรี
2. นางสาวศุภิสรา  บัวดี
3. นายเฉลิมภพ  แท่นดี
 
1. นายภูกษิดิ์กิตติ์  ภูมินา
2. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  เที่ยงอยู่
2. เด็กชายพัลลภ  มีบุญ
 
1. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
2. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 16 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์  หน่อคำ
2. นายเทพฤทธิ์  คุณธรรม
 
1. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
2. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.32 ทองแดง 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กชายศิวกร  กองแก้วภูมิ
 
1. นางสาวภัทรศรี  พุ่มขจร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.84 ทอง 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์  กานตรัชต์
2. เด็กชายอาทิตย์  ธำมรงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกิตติภพ  เสมอถุง
2. นายณฐภัทร  กบิลโรจน์
3. นายพสิษฐ์  คชฤทธาวุธ
 
1. นางชฎาพร  แสงศรีจันทร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 29 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงปนัดดา   สุนวรรณ์
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
4. เด็กหญิงรินรดา  เปี่ยมพืชนะ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขันแก้ว
 
1. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
2. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.17 เงิน 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทัดเทียม
2. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
3. นางสาวภาวิณี  ชะชาตย์
4. นางสาววไลพร  พวงพา
5. นางสาวสุจิตรา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
2. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.8 เงิน 37 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  อารีย์สมบูรณ์
2. นายทักษ์ดนัย  ตั้งวงษ์อุทัย
3. นายธนพัฒ  ไพบูลย์
4. นางสาววิภาวรรณ  พรมพาน
5. นางสาวสุพิชญา  ฟักแดง
 
1. นางปาริชาต  อุ่นจังหัน
2. นางปัณฑา  อัมรานนท์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกฤติมา   อินทรประเสริฐ
2. นายณัฐวัตร   วังมูล
3. นางสาวนภสร  สุขสนอง
4. นางสาวนุชรี   พันธ์ด้วง
5. นายรัตนวรรธก์  เบ้าตุ่น
 
1. นางสาวอ้อมหทัย   เขียนพลกรัง
2. นางพิมลภัทร  โพธิ์ศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.6 ทอง 21 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกนกกร  ยอดบุรุษ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์กระจ่าง
3. นางสาวกาญจนา  นางงาม
4. นางสาวจันทมาส  พยุหะ
5. นางสาวชิดชนก  เขียวหวาน
6. เด็กหญิงนรมณ  ครองบุญ
7. นางสาวปราณี  ลาวงษ์สา
8. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สวัสดี
9. เด็กชายภัคพล  เกตุบัว
10. นางสาวรภา  วงษ์น้อย
11. นางสาวรัตนาภรณ์  กลิ่นธูป
12. นางสาววนัดดา  พันธุ์เกตุ
13. เด็กชายศุภกร  ธรรมมะ
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุ่นแก้ว
15. นางสาวสุพรรษา  ควรคำนวน
16. เด็กหญิงอทิตยา  รามณู
17. นางสาวอภัสรา  แก้วสะ
18. นางสาวอารยา  เทศมหา
19. นางสาวอุดมลักษณ์  รัตนวิจารณ์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื้อบาง
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
2. นางวิภา  รอดเอียด
3. นางปราณี  มุขแจ้ง
4. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
5. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 76.4 เงิน 22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญาภัค  หรั่งกิจ
2. นายชลธี  เจริญรื่น
3. นายทรงพล  สร้อยสน
4. นายธวัชชัย  จันทรวิเชียร
5. นายปฏิภาณ  ขุณารักษ์
6. นางสาวปนัดดา  สมศรี
7. นางสาวปัทมาภรณ์  คงเจริญ
8. นายพงศธร  คุ้มเงิน
9. นายมาณพ  ตรุษจา
10. นายรังสิมันต์  ดอนประทุม
11. นายวันเฉลิม  จินตะบุตร
12. นายวิชาฤทธิ์  แก้วอ่อน
13. นายสราวุฒิ  อ่อนศรี
14. นายสิทธิกร  วงษ์ศรี
15. นายสุริยา  งามประเสริฐ
16. นายอรรฆพร  ชัยพร
17. นางสาวอรัญญา  ผิวสุข
18. นายอลงกรณ์  พานทอง
19. นายอัษฎาวุฒิ  วงษ์คำจันทร์
20. นางสาวโสรญา  จันดา
 
1. นางสาวเตนรินทร์  หินอ่อน
2. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
4. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
5. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  เจริญวัย
 
1. นางสาวภัทรา   ยศยิ่ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 43 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสาวรีย์  มูลลาว
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 47 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายณภัค  สุติยะ
2. เด็กหญิงวรกมล  กำปั่นทอง
 
1. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
2. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เตียสวีสดิ์
2. นางสาวอารดา  เล็กมณี
 
1. นางสาวนิรมล  มณีคุ้ม
2. นายรัชพล  ลานตวน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.6 ทอง 13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษ
2. นางสาวกมลทิพย์  แซ่ซิ้ม
3. เด็กหญิงกัญญามาศ  หรั่งกิจ
4. นางสาวกุลวดี  พิศพานต์
5. เด็กหญิงจีรนันท์  เอี่ยมลออ
6. นางสาวทักษพร  คันธนู
7. นางสาวปรางวลัย  วรรณุรักษ์
8. เด็กหญิงสายพิน  หอมอินทร์
9. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เผือกแผ้วพงษ์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  กองคำฟู
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นายรัชพล  บุตรดี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ละลี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสุทัศน์
3. เด็กหญิงกันยาพร   ไตรสรณะพงษ์
4. เด็กหญิงจันทกานต์   โพธิ์แหน
5. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทบูรณ์
6. เด็กหญิงชลนิภา   ชาวชน
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สุขปรั่ง
8. เด็กหญิงพรทิตา   พรหมสาขา ณ สกลนคร
9. เด็กหญิงพรลภัส   มหาวงศ์น้อย
10. เด็กหญิงพลอยวรินทร์   จูมปัน
11. เด็กหญิงรัตน์ทภรณ์  ศรทอง
12. เด็กหญิงวรรณภา  แหยมสาสุข
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  จินตะบุตร
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์   อยู่เมือง
15. เด็กหญิงสุรัตนา   รังขัด
 
1. นายจักรพงษ์  เกษสระบัว
2. นางวันเพ็ญ  กองมณี
3. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีแป้น
4. นายสมภพ  ไตรทอง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนากร   บังเกิดฤทธิ์
2. เด็กชายภราดร  บังเกิดฤทธิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์   บุดดาพันธ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายพัทธพล  สุวรรณสุขุม
2. นายรณกร   น้อยทรงค์
 
1. นางปัญณิดา   อัมพวัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงภนัดดา  อิ่มไสว
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณัฐสุดา  ถมเถื่อน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีอภิญญาโยธิน
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวอารยา  มณีไพร
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายหาญณรงค์  อินเทียน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายชัยพร  ขุนพัตร์
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกันตภณ  ยอดนารี
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  ปุณณวานิชศิริ
2. เด็กหญิงอิงตะวัน  แตงจั่น
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
2. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสรยุทธ  สุขอันเลิศ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  เทียรทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐพนธ์  นาคเกิด
2. เด็กชายธนภัทร   เทียมรักษ์
3. เด็กชายสรศักดิ์   อรัญเพิ่ม
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
2. นายชานนท์   แก้วทอน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวขวัญจิรา   เตสังข์
2. นางสาวฑิมพิกา  ยุวนิช
3. นายพงศ์พันธ์   ปานเทศ
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
2. นายชานนท์   แก้วทอน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธา  โสรีกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75.66 เงิน 24 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอนุชา  ศรีวิชัย
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายเมธราสิทธิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.33 ทอง 24 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธีรภัทร์  บุญชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกัลยาณี  พันธุ์วงศ์
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายนฤพนธ์  ปานแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง 17 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายอุดม  สุขละม้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 10 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 13 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 11 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 79 เงิน 38 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาทะทอง
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.67 ทอง 15 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.66 ทอง 18 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 32 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาววณิชญา  พันธ์สำโรง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 65.2 ทองแดง 23 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาทะทอง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
3. นางสาวธัญชนก  ขุมทรัพย์
4. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
5. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
7. เด็กหญิงพิยะดา  มะรุมกลาง
8. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
9. เด็กหญิงโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74 เงิน 33 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏิ์  กิจวิเศษ
2. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์สวรรค์
3. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  สาทิพจันทร์
5. เด็กชายธรรมวิทย์  จิตไมตรี
6. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พานทองคำ
7. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
8. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
9. เด็กหญิงพงศ์สุภา  อิ่มสิน
10. เด็กหญิงพิยะดา  มะรุมกลาง
11. นางสาวมัณฑนา  กนิษฐสุต
12. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
13. เด็กชายศุภสรร  บุญกล่ำ
14. เด็กชายอธิบดี  แดงฉาน
15. เด็กชายเมธราสิทธิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
3. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
4. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.2 ทอง 15 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายธีรพงค์  ควรชม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
3. นายภัทรพล   หมื่นพหล
4. นางสาวมุทิตา  บัวหลวง
5. เด็กชายศุภชัย  ชาญเกษม
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทีพันดุง
7. นายสุรเดช  สิงหะ
8. นายอดิศร  หวังปรุงกลาง
9. นายอนุชา  ศรีวิชัย
10. เด็กชายอภิชาญ  ทรงวิศิษฎ์
11. นายอันดา  แช่มชุรี
12. เด็กหญิงอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
2. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
3. นายศราวุธ  ดวงสว่าง
4. นายชัชวาล  สาธารณะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.6 ทอง 15 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายกฤษดา  จิตตรีชัย
2. นายชรันดร์  กระแสร์สาย
3. นายชัยวัฒน์  โคมทอง
4. นางสาวณภารัตน์  ม่วงกรุง
5. เด็กชายบัญชา  แสงภักดี
6. นายปรีดา  ภิรมย์เอม
7. นายพงศ์ธร  ทองบุญ
8. เด็กชายพีรพัฒน์  เรือนปัญญา
9. นางสาวภานุมาส  ศรีวิลัย
10. นายภูวนารถ  ขาวสำลี
11. นายรณกร  วงษ์ถนอม
12. นางสาวรัตนาวดี  จันดา
13. นายวรวัฒน์  ทรัพย์เชาว์
14. เด็กชายวันโชค  จันทร์มีชัย
15. นางสาวศิริรัตน์  แก้วกัลยา
16. เด็กชายสานิตย์  ยิ้มอิ่ม
17. นางสาวสุภัสสรา  พูลทรัพย์
18. นางสาวอารียา  ทับทิม
19. นางสาวเพชรรัตน์  ศรศิลป์
20. นางสาวเยาวลักษณ์  คงทิพย์ปัญญา
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
2. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 12 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายการัณยภาส   เพชรพรหมรักษ์
2. เด็กชายญาณโรจน์   ผิวอ่อน
3. เด็กชายณัฐกานต์   มังคละกนก
4. เด็กชายวิชชากร   บัวแก้ว
5. เด็กหญิงศศิกานต์   อุ่นจิตร
 
1. นายวินัย  คัมพิรานนท์
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
3. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกรพรหม  งามสมภาค
2. นายธงไท  บุญโสภณ
3. นางสาวนันทิยา  อุ่นเจริญ
4. นายวรวุฒิ  ศรีอำไพพร
5. นายอัษฎาพร  จันดาเบ้า
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
2. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
3. นายทนงศักดิ์  พันธุ์ชุม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.4 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกมลทิพพย์  ตันเรือง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ทัดเทียม
3. นายกานต์  ทองสาร
4. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
5. เด็กชายฉัตรชัย  ดวงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงชราธร  ธนาคุณ
7. เด็กหญิงชลญา  วันดี
8. นางสาวชลธิชา  จันทรสูต
9. เด็กหญิงชลธิชา  สนม
10. เด็กหญิงชลลดา  ธนาคุณ
11. นางสาวชลลดา  ห่อหุ้ม
12. นางสาวณัฐวิภา  พงษ์จันทร์
13. นายธนากร  ดวงไสว
14. เด็กชายธัชชัย  สีหานาม
15. เด็กชายบัณฑิต  คำพยา
16. นางสาวปฐมาวดี  ไม้สนธิ์
17. เด็กชายปรเมศร์  นิยะโสม
18. นางสาวปาหนัน  นามปัญญา
19. นายพงษ์นที  อุ้มมีเพชร
20. นางสาวพรณิภา  ประสาน
21. เด็กหญิงพรดา  ตันพุก
22. เด็กหญิงพุทธิษา  อุมานนท์
23. นางสาวภาวิณี  ชะชาตย์
24. เด็กหญิงภิญญาดา  สุโพธิ์
25. เด็กชายภูรินท์  บุราคร
26. เด็กหญิงมณีรัตนา  แหวนทอง
27. นางสาวมนทกานต์  พึ่งศิริ
28. นางสาววราภรณ์  สุธรรมา
29. นายวัชรากร  จุลแก้ว
30. นางสาววาสนา  คำภีระ
31. นายวีระยุทธ  วิมลโนช
32. นายวุฒิพงษ์  อรุณโน
33. นางสาววไลพร  พวงพา
34. เด็กหญิงศศิกานต์  รอสูงเนิน
35. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ฤทธิ์เมือง
36. นางสาวสุจิตรา  ปิ่นแก้ว
37. เด็กหญิงสุพิชญา  สืบด้วง
38. เด็กหญิงอรัญญา  สมบัติพรม
39. เด็กหญิงอารียา  กองเสนา
40. นางสาวเดือนนภา  โพธิ์คำ
 
1. นายศราวุธ  มีสัตย์
2. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
3. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
4. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.2 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายกิตติ  ถวิลครบุรี
2. เด็กชายจตุพจน์  อินแหยม
3. นายจราวุฒิ  เถินมงคล
4. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์มณี
5. เด็กหญิงจุฬธิดา  โมรีรัตน์
6. นางสาวชลิตา  วิเชียรศรี
7. เด็กหญิงชุธิดา  ย่นมรรคา
8. เด็กชายณัฐชัย  เภตรา
9. เด็กชายณัฐพล  ทองสูงเนิน
10. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่เจริญ
11. นายณัฐวงศ์  รักพุด
12. เด็กชายทิวากร  ทองจันทร์
13. เด็กชายธนดล  ประสพศักดิ์
14. นายธนพนธ์  อินทร์อ่อน
15. เด็กชายธนภัทร  เต่าทอง
16. เด็กชายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
17. เด็กชายธนสิษฐ์  ทัพพระจันทร์
18. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์เกษม
19. นางสาวธัญญารัตน์  อินทโชติ
20. เด็กชายนครินทร์  วิงทองดี
21. นายนพพล  พงษ์อินทร์
22. เด็กหญิงนุชนาฏ  ทองสุข
23. เด็กหญิงน้ำฝน  ได้พร
24. นายปริญญา  บุดดาวงศ์
25. เด็กชายปรเมศร์  เอี่ยมจ้อย
26. เด็กชายปิยะศักดิ์  บัวบาน
27. นางสาวพรพิมล  ฉิมยาง
28. เด็กชายภูริภัทร์  ธนาคุณ
29. เด็กชายรัตนพล  รอดมณี
30. เด็กชายวรเทพ  ราวิชัย
31. เด็กหญิงวิรัญญา  ซักไทร์
32. เด็กชายวีรชัย  เสาร์คำ
33. นายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
34. เด็กชายสิรภัทร  ดั่นวัฒนา
35. เด็กหญิงสุพรรษา  ชินทรักษา
36. เด็กหญิงอรปรียา  ภาคมนตรี
37. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
38. เด็กชายอิทธิพล  เฉลียวพงษ์
39. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เพ็ชรมณี
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้อยศรี
 
1. นายวิศณุ  บุตรสา
2. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
3. นายศักดา  วงษาเลิศ
4. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
5. นายสมบัติ   เขม้นเขตรการ
6. นายเวียงชัย   ลุนภูงา
7. นางนวพรรษ   อารยะถาวร
8. นายศิธา  สุธาวุฒิ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 33 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงพรรณแพร  ทรงกัมพล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 22 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอิสระ  ทองบุญ
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.83 เงิน 21 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายวิษณุ  พงษ์พัฒณ์
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 32 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายเมธาพัฒน์  สุขขีรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 35 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงโชติรส   ทิพหา
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 34 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนัชชา  อ่อนจันทร์
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 18 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัทราภรณ์   นาคสกุล
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 12 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชนะชล  บำเพ็ญวัฒนา
2. นางสาวชนิสรา  พิศเพ็ง
3. นางสาวชลิตา  พูลวิทยกิจ
4. นางสาวณฤทัย  สิงหเสนี
5. นางสาวณัชชา  อร่ามชัย
6. นางสาวณัฎฐา  ปาละนันทน์
7. นางสาวณิชกานต์  ปล้องอ่อน
8. นางสาวณิชชา  ฉายพุทธ
9. นางสาวณิชารีย์  จูพานิชย์
10. นางสาวดลหทัย  หวัง
11. นายธนดล  หลังทอง
12. นางสาวธนภรณ์  วงษ์ไพศาล
13. นายนพรุจน์  หงษ์อุบล
14. นางสาวนัชชา  อ่อนจันทร์
15. นางสาวปณิดา  จันทร์กลิ่นหอม
16. นายปารินทร์  โสภิตลาภธนา
17. นายปุณณรัตน์  ต้นวงศ์
18. นางสาวพิชชาพร   ชนะสกุลนิยม
19. นายภานุพงศ์  เปรื่องการ
20. นายภูรินทร์  แย้มอุทัย
21. นายรัฐภูมิ  อินทร์ชัย
22. นางสาวลักษิกา  สุกใส
23. นางสาวศมลวรรณ  ศรีวิลัย
24. นายสุชาครีย์  คงคะสุวรรณ
25. นายสุภชัย  สุภรณ์
26. นายอณุพงษ์  เรณูหอม
27. นางสาวอาทิตยา  เทียนปัญจะ
28. นางสาวเพ็ญสิริ  บุญพิทักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาส  พานอนันต์
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นายณัฐกมล  แดนไธสง
4. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
5. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
6. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
7. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
8. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเพ็ง
2. เด็กชายชาญณรงค์  ชมพรมราช
3. เด็กชายพัสกร  เรณูแย้ม
4. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร์สาลี
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พันแสง
6. เด็กหญิงวิชญาดา  บุศรา
7. เด็กชายศักรินทร์  นาดี
8. เด็กชายศุภกิจ  คลังมณี
9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ป้อมเรือง
10. เด็กหญิงอภิญญา  ละออศรี
 
1. นางชมภูนุช  โคมลอย
2. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
3. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 18 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกนกวรรณ  ปักธงชัย
2. นางสาวชฎาพรรณ   ผาสุพรรณ
3. นายชลสิทธิ์   พานทอง
4. นางสาวนภัทร   ปุณยปรีดาพงศ์
5. นางสาวภูริชญา  โทบุราณ
6. นายวันชัย   สุ่มแก่น
7. นายวิทวัส  อุ้ยคำ
8. นายศุภวิชญ์   ปราโมทย์
 
1. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
2. นายธนาภรณ์   สวัสดี
3. นางกฤษณา  สุรวัตร
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พึ่งพราห์ม
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  คงดารา
3. เด็กหญิงฐิติมา  ทับภูมี
4. เด็กหญิงธนภรณ์  นะปินโน
5. เด็กหญิงนิโลบล  ปาริโชติ
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ธาระเนตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางสาวจุฑามาส  พานอนันต์
3. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
4. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 72.67 เงิน 20 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกุลยา  อินทร์นุช
2. นางสาวฐาปนีย์  พูลมา
3. นางสาวณัฏฐณิชา  หอมสนั่น
4. นายนุสรณ์  ประดับทอง
5. นางสาวอังคณางค์  สังข์สว่าง
6. นางสาวโชติกา  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
2. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  สีเหลือง
2. เด็กหญิงชุติมา  บุญทาบทอง
3. เด็กหญิงปานนิปัทม์  ผิวผ่อง
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรงงาม
5. เด็กหญิงรัศมี  สั่งสี
6. เด็กหญิงศศิประภา  พวงเงิน
7. เด็กหญิงสันสนีย์  เหิมฮึก
 
1. นางสาวปภัสรา  ชำกรม
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 12 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชลลดา   สุโข
2. นางสาวมินธาดา    คชานันท์
3. นางสาวรุ่งไพลิน   สุขเกษม
4. นางสาวรุ่งไพลิน   วงษ์ขนิษฐ์
5. นางสาวศุภิสรา   ไตรยวงค์
6. นางสาวอภิญญา   วรภาพ
 
1. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
2. นางกฤษณา  สุรวัตร
3. นายธนาภรณ์   สวัสดี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  โทเดช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โททำ
4. เด็กหญิงปนัดดา  จำมั่น
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  พูนทราย
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไตรพรหม
7. เด็กหญิงสุวนันท์  หงษา
8. เด็กหญิงอรษา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
 
1. นายคณัสนันท์  พูลประดิษฐ์
2. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 20 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญารัตน์  มูลมณี
2. นางสาวฐิติมา  เกตุสุวรรณ์
3. นางสาวณัฐณิชา  รักภูมิ
4. นางสาวธนวรรณ  จันลิบูลย์
5. นางสาวปภาวิน  ศรีสุวรรณ
6. นางสาวพริสา  สุภาลักษณ์
7. นางสาวสุนิสา  แย้มครวญ
8. นางสาวสโรชา  เจือทอง
 
1. นางสาวปภัสรา  ชำกรม
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.66 ทอง 17 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสาวบัณฑิตา   บุญธรรม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรกนก  แก้วหอม
 
1. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 16 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุญญิสา  ชวีกลกิจ
 
1. นางสาวชนะขนิษฐ  สุรมิตรไมตรี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.66 เงิน 14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายฐิติกร  นามผล
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75.66 เงิน 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนภัสถา  ชัยฤกษ์
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพชร  ทูลศิริ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายสรรพวิท  แป้นไผ่
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.5 ทอง 20 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวศิวาพร  รัตนไชย
 
1. นายธีระ  วงษ์สง่า
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.66 เงิน 14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวอภิปกา  มาทา
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญมาประสิทธิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  คัดสาย
3. นายธนดล  แสงกันยา
4. นางสาวปริชมน  ศรแก้ว
5. นางสาววรัมพร  รัตนอำนวยชัย
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
2. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนงนภัส  เกตุชีพ
2. นางสาววิภาดา  บรรณเภสัช
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์   กระพันธ์
2. นางสาวพิชชา  แสงมณี
 
1. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.83 ทอง 23 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจารุกิตต์  ขอนแก่น
2. เด็กชายจิรายุ  นิลแก้ว
3. เด็กชายธนากรณ์  กล้วยน้อย
4. เด็กชายประทักษ์  คุปติวิทยากุล
5. เด็กชายประทาย  คุปติวิทยากุล
6. เด็กชายปิยะณัฐ  แสงจันทร์
7. เด็กชายมหัทธน  ผู้พัฒน์
8. เด็กชายสรวิศ  พลเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล
2. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
3. นายประจักษ์  บุญเพิ่ม
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกิตติพงษ์  จันทร์ตรี
2. นางสาวรัชนีกร  ชักนำ
3. นายวรายุส  มาแย้ม
4. นายสิทธิโชค  จรรยาศรี
5. นางสาวสุดารัตน์  จันทุมมา
6. นายอัมรินทร์  สวัสดิรักษ์
 
1. นางสาวปวีณา  วรกำพล
2. นางสาวนรินทร์  โพธิ
3. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 49.4 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธงไชย  บุญแก่น
2. นางสาวปนัดดา  ดอนฮี้
3. นางสาวประภัสสร  อนันตโรจน์
4. นายพงศธร  โพธิสาร
5. นางสาวพรนภัส  กันเพ็ชร
6. นายพีรพัฒน์  อินตาพวง
7. นางสาวมนัสวี  ศรีไชย
8. นางสาวมัชฌิมาย์  พฤษพาพร
9. นางสาวระพีพรรณ   แก้วกมล
10. นางสาวแคทริยา   ฐิตญาโณ
 
1. นายวราพล   เปรินกุล
2. นางภัคจิรา  มโนปราณีต
3. นายพัฒนะพตจ  วิมาโนพิรัฐ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 16 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ลือดารา
2. เด็กหญิงนภัสสร  โทสาลี
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พักพินิจ
4. เด็กหญิงสุภัชชา  สุขสาสนี
5. เด็กหญิงเมธาวินี  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวอภิญญาณ  เสือคง
2. นายธนกฤต  สุภประเสริฐพง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกุลณิชา  ชีรนรวนิชย์
2. นางสาวจริญญา  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวภัคจิรา  สุวรรณไพรัช
4. นางสาวรักษ์  บัวชื่น
5. นางสาวสุพรรณิกา  มีพานทอง
 
1. นางนวลใย  เชื้อบุญจันทร์
2. นางชนาพร  วทัญญู
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงณิชากานต์  เย็นเหลือ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูถมศรี
 
1. นายมณฑล   เทียมรักษ์
2. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกรปภา   ชื่นกลิ่น
2. นางสาวณัฐนรี   วรหิน
3. นางสาวอัยรินทร์   ประกิ่ง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
2. นางรัชดา   ศรีรางกูล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงคุณัญญา  เอื้อดำรงสิริ
2. เด็กหญิงชมพูนุท  เริงสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ตันเรือง
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นางปุณณดา  ภู่พิชิต
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายธนภัทร  เรืองคำ
2. นางสาวพัชรี  อาษากิจ
3. นางสาววิลาสินี  อินมอย
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวกมลทิพย์  ปั้นโฉม
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 42 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายขจรยศ   มีแลบ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปองเกษม
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  คำภักดี
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  การะเวก
 
1. นางอารีย์  มิ่งภูษา
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชัยมงคล   พันพะม่า
2. นายศรุตม์  เสนวงษ์
 
1. นายสุจิน  โมทะจิตต์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูริภัทร  เตชะลาภา
2. เด็กชายอรรถวัต  ดวงนิล
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชนิกา  ดวงแข
2. นายนันทวัฒน์  คำภา
 
1. นางขนิษฐา  พยับเมฆ
2. นางอัจฉรัตน์   เกิดศิริ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีสมโภชน์
2. เด็กหญิงณัฐนรีย์  ศรีมงคลปทุม
 
1. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
2. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐวุธ   ทิมสังข์
2. เด็กชายธีรเมธ   อินาลา
 
1. นางสาวมลฤดี   วงษ์คำ
2. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.2 เงิน 9 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธเนศ  จุมภู่
2. เด็กชายพรพิชัย   ผารุธรรม
 
1. นางสาวมลฤดี   วงษ์คำ
2. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวพรชิตา  รอดโรคะ
2. นายสหชัย  สระแก้ว
 
1. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 19 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนพวรรณ  เกษามา
2. นายวรเมธ  ชาลีน้อย
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 49.34 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชานน  พนมรัตนรักษ์
2. นายอภิสิทธิ์  การุณประชา
 
1. นางสุมนธา  คงทายาท
2. นายสุธน  กำลังเจริญ
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 13 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชยานันต์  เมทาด้วง
2. เด็กชายอดิภัทธ์   บุญเส็ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา   อำภา
 
1. นางสุปราณี   อินทพิบูลย์
2. นายวรินทร   ตันติรัตน์
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติชัย  กระพันธ์เขียว
2. นางสาวดวงกมล   หมวกไสว
3. นางสาวสุภานันท์  นิลเกษ
 
1. นายวรินทร   ตันติรัตน์
2. นางสาวพิมพ์พร   เพ็ชอินทร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสิร์นันทินี  ศรีรัง
2. นางสาวสุภาพร   บุญยืน
 
1. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
2. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายนวพล  ศรีชูวงศ์
2. เด็กชายรติกร   ทะวิมังสะ
3. เด็กชายเจษฏาพร   สิงห์คำ
 
1. นายวรินทร   ตันติรัตน์
2. นายสมิทธิ์  บุปผา
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายภูชิต  คล้ายมณีหาร
2. นายวิชยุตม์  เชี่ยวชาญวัฒนา
3. นายศิริวัฒน์  จันทร์พิลา
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวชุติมา  เพชรี
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 62.75 ทองแดง 21 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายณราวุฒิ   ละม่อม
2. นายพีรยุทธ์   บางศรี
3. นายสรวิช  มณัรัตน์
 
1. นายวรินทร   ตันติรัตน์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจณิสตา  อินทโมรา
2. เด็กชายพงศกร  เมืองงาม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนะ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
2. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 49 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายกิตติชัย  แจ้งพันธ์
2. นายภานุพงษ์  ชาลา
3. นายสุภัทร  ไทยมานิตย์
 
1. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
2. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คำบาง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   หนูเล็ก
3. เด็กชายไพรวัลย์   สองวงษ์
 
1. นายทวี  ศรีเงินยวง
2. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชุติมา   น่วมภักดี
2. นางสาวพิชญาภา  เมืองงาม
3. นายเศกสรรค์   บุญเล็ก
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
2. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายกำพล  จำปาเงิน
2. เด็กชายนนทกร  บัวลอย
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  มั่นใจจริง
4. เด็กหญิงปวันพัสตร์  การะเกตุ
5. เด็กหญิงวนัญญา  คำจิระ
6. เด็กชายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
2. นางณัจนา   สุขกรีด
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 16 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกุลจิรา   ภัทรนันท์ภูบดินทร์
2. นางสาวขวัญชนก   ทองเกตุ
3. นางสาวบุษกร  จะแจ้ง
4. นางสาวมณีรัตน์   ไตรรัตน์
5. นางสาวศศิกานต์   เจ๊กสูงเนิน
6. นางสาวศิริวรรณ  แสวงวาว
 
1. นายจักริน  วรนุช
2. นางสาวกัลยารัตน์   จันทร์ขาว
3. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  หมื่นมี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  รอดรักษา
3. เด็กหญิงบุญสิตา  พิศมัย
 
1. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
2. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญยมาลิก
2. นางสาวปิยาภรณ์  วิชะระโภชน์
3. นางสาวภัทราภรณ์  สุวรรณลักษณ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
2. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.7 ทอง 43 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  เรืองเดช
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพสุดตา
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เติมวิถี
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 30 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวทัศน์ศิกา  บุดดะกาศ
2. นางสาวธนธรณ์  ฤทธิยา
3. นางสาวนะทิตา  มาระสะ
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปนัสญา  ประดิษฐ์ชัย
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็งรุ่ง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แปนนาค
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวดวงตา  ขันทะชา
2. นางสาวเพชรา  งามสมโสตร์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปั้นลา
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
2. นางสาววิบูลย์ศรี  ศรีอุทัย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 13 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินจร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   คัมภิระ
3. เด็กหญิงนันทัชพร   พึ่งแก้ว
 
1. นางอุษา  ตันติโภคา
2. นางพรทิพย์   หนุนทรัพย์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกนกพร   คชศิลา
2. นางสาวกรรณิการ์  ราชวงษ์
3. นางสาวเกศสิริภรณ์   พิมพา
 
1. นางอุษา  ตันติโภคา
2. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกิติกาญจน์  ตุงคะเสรีรักษ์
2. เด็กชายชาคริต  บัวพันธุ์
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  ธีระทัศน์ศิริพจน์
 
1. นางวรรณา  ศราวุฒิ
2. นางเยาวเรช   จิตต์ผูก
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 74.4 เงิน 19 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญชูช่วย
2. นางสาวขวัญตา   พูลมา
3. นางสาวชลิตา   วาดไธสง
 
1. นางวรรณา  ศราวุฒิ
2. นางเยาวเรช   จิตต์ผูก
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 31 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปักมาต
2. เด็กหญิงนัจนัน  ผลานิสงค์
3. เด็กหญิงสิริโสภา   เทียนสันเที๊ยะ
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
2. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 37 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนัฐลดา   หาญเพชร
2. นางสาวบุหลัน  คำแสน
3. นางสาวสิริยาพร   เชื้อคำ
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
2. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 16 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญรอดดิษฐ
 
1. นางสาวณัฐสิมา  บัวสนธิ์
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐชา  เล็กดา
2. เด็กชายอดิศร  เล็กดา
3. เด็กชายเมคินทร์  พุดเกตุ
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
2. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  ซื่อตรง
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธารารัตน์   ใจแก้ว
 
1. นางพัชรี  พงษ์พานิช
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายวรนารถ  เอี่ยมวัชรินทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี   ทองฟัก
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจารุกิตติ์   ศรีสุพัฒน์
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  สิงห์คำ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เฉลิมบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 13 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวนัฐพร  เทียนเงิน
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอาทิตย์  อุทัยรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายรัฐพงค์  จันทรีย์
2. นายสุภโชค  ผามบุญ
 
1. นางสาวสุภาวดี   ทองฟัก
2. นางมยุรี  บุญเพ็ง