สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงอัญมณี  กาญจนภักดี
 
1. นางสุมาลี  ผดุงญาณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวสุภาพร  สวนฉิมพลี
 
1. นางสุมาลี  ผดุงญาณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงจริตา  เฮง
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีเพ็ญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77.5 เงิน 14 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวทรายนภา  พิมพ์สมพร
 
1. นางสาวกรรณิกา  ศรีแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.62 เงิน 49 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยันอินทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองโกย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนตาพระยา 1. นายสุรพัศ  ฤาดี
 
1. นางนันทวัน  สอนซี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 45 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงจินต์จิรา  ใสสดศรี
 
1. นายคมสรรค์  มันทะราช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงนภาลัย  เพ็งชาติไทย
2. เด็กหญิงอรนิชา  มุ่งแสง
3. เด็กหญิงเบญสิตา  ไกรสุข
 
1. นางสาวภิญญดา  ประเสริฐนอก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 52.25 เข้าร่วม 39 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาววิราตรี  ศรีพรมทอง
2. นางสาวสุรารักษ์  ดำศรี
3. นางสาวอริสา  พริ้งเพราะ
 
1. นางสาวภิญญดา  ประเสริฐนอก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 41 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายนำโชค  คำสองสี
2. เด็กชายเกียรติบัญชา  ดาราศร
 
1. นางพนัสชญา  ไวกัง
2. นางบุญญวีร์  บุญศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 25 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวนริศราภรณ์  สังข์จีน
2. นางสาวพิศลยา  อินธิบาล
 
1. นางบุญญวีร์  บุญศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายธีธัช  วสนาท
 
1. นางขวัญเรือน  โพธิ์กลาง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวภัทราพร  บุญมี
 
1. นายรังสรรค์  พลอยสุวรรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 37 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐฌาพร  ปิยเดชโพธิวงศ์
2. เด็กหญิงนภาพร  อำมินทร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  มาลัยทอง
 
1. นางสาวน้ำตก  เพียซ้าย
2. นางศรีสุพัตร์  วัฒนกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 34 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นายบวรนันท์  แสนสุขใจ
2. นางสาววันนิสา  สร้อยสวาท
3. นางสาวอรพรรณ  ชาชำนาญ
 
1. นางรัศมี  มีบุญเปี่ยม
2. นางสาวราตรี  นารถสมบูรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77.3 เงิน 7 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  สารการ
2. เด็กหญิงพรหมศิริ  ปาปักเข
3. เด็กชายภัทรศาสตร์  พันธุ์แตง
 
1. นางรจนา  เทียนจันทร์
2. นายกัมปนาท  เทียนจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 23 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวขวัญหทัย  สว่างกุล
2. นางสาวดวงดาว  แสงศรี
3. นายวรวุฒิ  ลีอุต
 
1. นางฟ้ารุ่ง  แก้วประกอบ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41.9 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายคีตภัทร  มัธยูนุช
2. เด็กหญิงนิชาภา   พักเง้า
 
1. นายสุริยา  เพลินหัด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 37.2 เข้าร่วม 19 โรงเรียนตาพระยา 1. นายตระการ  เย็นอุดม
2. นายวรายุทธ  ดีมาก
 
1. นางสุภาพร  สุขสบาย
2. นายสมหมาย  สุขสบาย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิชิตลักษณาวงค์
 
1. นางสาวนาวี  พรวาปี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวเบญจพร  งามพุทธิวรศรี
 
1. นางจิตราภรณ์  คุ้มภัย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  วงศา
2. เด็กหญิงวรรณา  สีรูปี
3. เด็กหญิงวีริยา  ทะกาเนนะ
 
1. นางอุทุมพร  แก้วใส
2. นางสาวเปรมฤดี  บุญยืน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.25 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายชนันนัทธ์  กิจสินธพชัย
2. นางสาวรุจิพรรณ  ยศแก้ว
3. นางสาวเมธาพร  บำรุงวงษ์
 
1. นางจันทิมา  ทองปั้น
2. นางสาวเกศินี   จีรวัฒนนุกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.1 เงิน 12 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ดวงจันทร์โชติ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทัพประไพ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  นวมมณีรัตน์
 
1. นางสาวอรนุช  บุญชู
2. นางสมสุข  มีอาษา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.8 เงิน 32 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาววนัชพร  อ่อนสว่าง
2. นางสาวสุทิศา  การอุภัย
3. นางสาวอารยา  ธนะ
 
1. นางสาวอรนุช  บุญชู
2. นางสาวสุกุมา  พูลสวัสดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.18 เงิน 21 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  ทองคง
2. เด็กหญิงมินตรา  ตรีเวช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาวงษ์
 
1. นางสาวสุกุมา  พูลสวัสดิ์
2. นายวิษณุ  ปะตังเวสา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 5 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกนกวรรณ  มีภูคำ
2. นางสาวนฤมล  อยู่พินิจ
3. นางสาวภาวิดา  ด้วงแป้น
 
1. นางสาวศศิธร  ปิยเดชโพธิวงศ์
2. นายวิษณุ  ปะตังเวสา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.7 เงิน 17 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุมแวงวาปี
2. เด็กหญิงบุษรา  บุสบา
 
1. นางสาวอัญชลี  โพธิเมธา
2. นายโชคอนันต์  เพ็ชรประเสริฐ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 13 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวบุญสิตา  บุญเกื้อ
2. นายภูมรินทร์  ปุริสพันธ์
 
1. นางสาวศศิธร  ปิยเดชโพธิวงศ์
2. นางสาวจันทร์จิรา  แก้วโกย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 25 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายวิรัตน์  เทียมพูล
2. เด็กชายไพเรีย  สุทน
 
1. นายสราวุธ  คงปั้น
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.91 ทองแดง 18 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  หอมประสพ
2. เด็กชายวิท  คุปติตระกูล
 
1. นายสัญญา  ทิพพิชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวปัทมาวดี  พันธ์ประเสริฐ
2. นางสาวอภิญญา  บุตรหนัน
3. นายอาทิตย์  พรมวัน
 
1. นายอ้อ  สาเดช
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 43 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงนนธิญา  ประจำรัฐ
2. เด็กหญิงนิสา  พรมสุดร
3. เด็กชายสุพิชญ์  ทองอาจ
4. เด็กหญิงเนตรนภา  ภูตน
5. เด็กชายเอกบดิทร์  สาระกูล
 
1. นายธนะวัฒน์  พยัคฆเริงเดช
2. นางสาวพิทยาภรณ์  แก้วพิลากุล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 32 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวญาสุมินทร์  ยืนยั่ง
2. นายนฤเบศร์  พุ่มพวง
3. นางสาวนันทนัช  เจริญสุข
4. นายปาณชัย  สารการ
5. นายศรุตน์  จันทร์สระน้อย
 
1. นายสะอาด  งามนิสัย
2. นายภีมพศ  เหมอ่อน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 39 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายนที  พันธ์นาม
2. นายปรัชญา  มาสแสง
3. นายพงศกร  นาสวรรค์
4. นายสุกฤษฏิ์  นิติธรรมกุล
5. นายเผ่าพันธุ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวรัชนารถ  ทองอินทร์
2. นายภัทรพงศ์  ถาวรพา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 51 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายภูธเนศ  ฤทธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอรทัย  บุญสม
 
1. นางสาวหฤทัย  บุญมี
2. นางนุชนารถ  เจริญผล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง 17 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวณัฐพร    ก้อนสำโรง
2. นายธัญเทพ  สังประสาท
 
1. นางสาวหฤทัย  บุญมี
2. นางนุชนารถ  เจริญผล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.2 ทอง 37 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงปวีณา  สำราญรื่น
2. เด็กหญิงพนิดา  คำพา
3. เด็กหญิงศรีสาคร  รอดอ๊าต
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กันอบ
5. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  คณะทอง
6. เด็กหญิงอรวรรณ  พันทะคุ
7. เด็กหญิงอัญชนา  พูลจิตร์
8. เด็กหญิงอัญชลีพร  ออกเอก
9. เด็กหญิงอัญมณี  พูลจิตร์
10. เด็กหญิงอารียาพร  พรมสุข
 
1. นางสาวรัตนกร  ออกเอก
2. นางสาวรัชนารถ  ทองอินทร์
3. นายภัทรพงศ์  ถาวรพา
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยภาษี
2. เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี
 
1. นายเทพนรินทร์  ชลิชานนท์
2. นายลือชา  สุดดา
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 38 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นายชญานนท์  ปัดถานันท์
2. นายอาเนช  สุขบำรุง
 
1. นายวิชล  สมบุญ
2. นายจิติศักดิ์  ลีศิริรุ่งโรจน์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กชายธัชพล  แก้วกำกง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายธีรศักดิ์  งามขาว
 
1. นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87.91 ทอง 10 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  หลอดแก้ว
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายวงศธร  พืชทองหลาง
 
1. นายพิเชษฐ์  ถาวร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงวรกานต์  สว่างเทียบ
 
1. นายวันชัย  แจงประดิษฐ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาววิไลลักษณ์  เทพพิทักษ์
 
1. นางณีรนุชย์  นามวงษ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายศิลธร  เกษมรัตนพงศ์
 
1. นายนิวัติ  เกษมรัตนพงศ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวสายธาร  ทองสุข
 
1. นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สีทา
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เงินสา
 
1. นางวาสนา  ไขกล
2. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงธนนันท์  ออมอด
 
1. นายกรยศ  โสดแนว
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวญาดา  อยู่สุข
 
1. นางณีรนุชย์  นามวงษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายพฤฒินันท์  จั่นเพ็ชร
2. เด็กหญิงรัญชนา  มากกว่าวงศ์
3. เด็กหญิงศิรินรัตน์  บุญกว้าง
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
2. นายพิเชษฐ์  ถาวร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 38 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นายชาญชาตรี  ศรีจันทร์
2. นายนรวิชญ์  จันดาหัวดง
3. นายศตวรรษ  นาเม็ง
 
1. นายทศพล  กิจเจริญ
2. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 55.66 เข้าร่วม 45 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวศิริพร  เกตุพงษ์
 
1. นายสุราช  โศจิศิริกุล
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกิตติธร  สอนสุข
2. เด็กชายฉัตรนัย  มั่นคง
3. เด็กชายนิติภูมิ  เพชรชื่น
4. เด็กชายพิเชษฐ์  มะลิซ้อน
5. เด็กชายราชัน  เกตุหอม
6. เด็กชายศุภกิต  สิงสนั่น
7. เด็กชายสิทธิกร  สุทธิสน
8. เด็กชายสุรศักดิ์  ยิงรัมย์
 
1. นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ์
2. นายศิริชัย  ดวงอาจ
3. นายบรรจรงค์  วรเศรษฐสุขศิริ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77.36 เงิน 23 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายธีรภัทร์  บุญชัยโย
2. นางสาวผกามาศ  สุดา
3. นางสาวพรนภัส  กำปะ
4. นางสาวพิธิญากรณ์  เลียบกระโทก
5. นางสาวมุฑิตา  อรกุล
6. นางสาวอรพิน  แสงสีสม
 
1. นายเจษฎา  เกิดแปลงทอง
2. นายรุ่งขจร  โลเกตุ
3. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ทอง
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 46.42 เข้าร่วม 30 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายชาญณรงค์  เทพสาร
2. นางสาวดรุณี  ทองดี
3. นางสาวธนัชชา  วงค์ทำเนียบ
4. นางสาวพลอยไพลิน  แสนแก้วเฮียง
5. นางสาวสันธิลา  ทองจันทร์
6. นางสาวสุชาดา  เกิดสำโรง
7. นางสาวเพ็ชรไพลิน  แสนแก้วเฮียง
 
1. นางสุมารี  งามสอน
2. นายพิชัย  พยุเวช
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 10 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  กรชม
2. เด็กหญิงจันจิรา  ฉิมทะเล
3. เด็กหญิงณัฐกุล  เพราะเรืองบิดา
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พันธ์ทองหลาง
5. เด็กหญิงปลายฝน  สุขชู
 
1. นางสุมารี  งามสอน
2. นายพิชัย  พยุเวช
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตุรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  คุณเวียน
3. เด็กหญิงณัฐสุดา   บุญอ่ำ
 
1. นางสุวิภาพร  ดาวเรือง
2. นางจำปา  จำเริญ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 49 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวสริตา  บุตระบุญมา
2. นางสาวเกตุวดี  ไพศาล
3. นายเกริกเกียรติ  อยู่ภู่
 
1. นางสุวิภาพร  ดาวเรือง
2. นางจำปา  จำเริญ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.1 ทอง 25 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จำปาทิพย์
2. เด็กชายภานุภัทร  อังคนาวิน
3. เด็กหญิงสุชาดา  เครืออนันต์
 
1. นางสุนิต  ทินบุตร
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.5 ทอง 8 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวกรรธิมา  สมสาย
2. นายทินกร  รักพลวงค์
3. นายศรายุทธ  แก้ววิเชียร
 
1. นางสาวพัชรี  อร่าม
2. นายคมสรรค์  มันทะราช
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 18 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงทิพย์เกตุแก้ว  สุขแป้น
2. เด็กหญิงรัญชนาพร  คชภูติ
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
2. นางสาวนันทิกา  อินทร์เปือย
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 14 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงอพัชชา  ศรีพระคุณ
2. เด็กหญิงไอรดา  ชมกิจ
 
1. นายเอกชัย  พัฒนพิบูลย์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 26 โรงเรียนตาพระยา 1. นายบ๊อบบี้  ลอมดอม
2. นายไตรภพ  สติมั่น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงทอง
2. นางสาวฐิตาภรณ์  โสปัญหริ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 23 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายชนินทร์  ฤทธิ์จรุง
2. เด็กหญิงปณิตตรา  อินทโชติ
 
1. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 28 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายศุภกรณ์  ปราบทุกข์
2. นายสุทธิพงษ์  ปันดี
 
1. นายสมวงค์  ผดุงญาณ
2. นายพยุงศักดิ์  คำมี
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 13 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจิษฎาภรณ์  พระมาลัย
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ลครพล
 
1. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
2. นายสมพงษ์  บุญเติม
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณศิลป์
2. เด็กหญิงวิลาสินี   แรงกล้า
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ไชยบุบผา
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 51.4 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายบูรพา  สุริย์วรรณ์
2. เด็กชายวชิรพงศ์  แก้วมา
 
1. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายคมสันต์  ภู่รับ
2. นายสุทธิชัย  จิรพัฒพร
 
1. นางสาวจันทิรา  ปัจจัยโคถา
2. นางศิริรัตน์  หันทยุง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 42 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นายกิตติ  กันสอน
2. นายปริญญา  แต้มเขียน
 
1. นางสาวสุภาณี  เครืออนันต์
2. นายเสถียร  งามผลเจริญ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 23.67 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายชนม์ณกรน์  ธรรมะพัฒน์
2. นายธนดล  เวียงย่างกุ้ง
 
1. นางสาวธารินี   วัฒนจันทร์
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ประจำกลาง
2. เด็กชายจิรายุส  ยืนสุข
3. เด็กชายทักษิณ  อิสระชาติ
 
1. นางสาวเสน่หา  ดาทา
2. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
75 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวนราธิป  อะช่วยรัมย์
2. นางสาวภัทรลภา  นิลขันธ์
3. นางสาวศศิธร  ชาญเดช
 
1. นายชัชวาล  จันทรทีประ
2. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายมนตรี  พลวัล
2. นายยุทธนา  สายแสง
 
1. นางสาวโสภิฒชาดา  วงค์ดวง
2. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. เด็กชายครรชิตพล  เวียงกมล
2. เด็กชายนัฐนนท์  มุละสิวะ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พลรบ
 
1. นางทิชากร  โพธิ์จันทร์
2. นายสุวิทย์  สังสีแก้ว
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายกวินท์  จูกุล
2. นายอนันต์  สายทอง
3. นายอาทิตย์  เชียงสากุล
 
1. นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ
2. นางทิชากร  โพธิ์จันทร์
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สังข์แก้ว
2. เด็กชายวันชนะ  กุ่มช้อย
3. เด็กชายเอกราช  พรมจันทร์
 
1. นางคมขำ  ศรีผดุง
2. นางทิชากร  โพธิ์จันทร์
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายจีรโชติ  โยธาภักดี
2. นายพรชัย  ถีระวงศ์
3. นายสว่างพงษ์  มั่นจิตร
 
1. นายกชภชมษ์  บุญนาค
2. นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.6 เงิน 47 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วันสุทธิ์
2. เด็กชายพรชัย  กุ่มสวัสดิ์
3. เด็กชายอรัญ  บัวทอง
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72.2 เงิน 48 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวดวงฤทัย  เกื้อกูล
2. นางสาวนันทนา   ประสังกุล
3. นางสาวมณีรัตน์  หันชนะ
 
1. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
2. นายธีรพล   ยิ้มย่อง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 7 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงณีรนุช  เด่นดวงเดือน
2. เด็กชายธิติวุฒิ  วารีใส
3. เด็กหญิงวาสนา  เรืองมาลา
 
1. นางสาวยุภาพรรณ  ยอดพะเนา
2. นางอลิสา  เพชรมะดัน
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 15 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวจารุมน  บุญเวียง
2. นางสาวณัฐยา  สมสาย
3. นางสาวเจนจิรา  หอมประสพ
 
1. นายธีระพร  โสพันธ์
2. นางอลิสา  เพชรมะดัน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายชวิศ  พงษ์สมร
2. เด็กหญิงณฤทัย  คำแหล่
3. เด็กหญิงปัทวรรณ  บุญเรือง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  นรากร
5. เด็กหญิงภาวิณี  แกมขุนทด
6. เด็กหญิงอภิสมัย  ศรีเคน
 
1. นางสาวราตรี  ลภะวงศ์
2. นางชลลดา  ชำนาญ
3. นางสาวพัชรินทร์  ไชยบุบผา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.58 ทอง 7 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวชฎาธาร  บุตรดี
2. นายชิดนัย  ชูชาติ
3. นายธรรมนูญ  เชียงจันตา
4. นายภาณุพงศ์  สวัสดี
5. นายภูเบศ  ลำใย
6. นายอาทิตย์  คลองงาม
 
1. นางพวงผกา  มาโพธิ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรอินทร์
2. เด็กหญิงนันท์ชนก  แสงโสภา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทร์ชุ่ม
 
1. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
2. นายกฤษฎา  สกุลวิโรจน์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 23 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวพรสินี  นามลิวัลย์
2. นางสาวพิมพ์ประไพ  พละพล
3. นางสาวเจริญจิตร  ดิษเสถียร
 
1. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
2. นายกฤษฎา  สกุลวิโรจน์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ระวังงาน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงภัทรมน  วงศ์ศรีดำ
 
1. นางอลิตษา  ขวัญศิริ
2. นายสมชาย  เหลืองอ่อน
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.4 ทอง 36 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นางสาวนริสรา  นาคนวล
2. นางสาวปภาวี  แสนคำ
3. นางสาวรจนา  ไชยรบ
 
1. นางสาวรจนาวัน  อุดง
2. นายทศพล  กิจเจริญ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดวงพร  ไชยสอน
2. เด็กหญิงสุนิษา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คุยพัก
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวปรางค์มาศ  น้ำทิพย์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวนพเก้า  แสงเพชร
2. นางสาววิจิตรา   ครองรักษ์
3. นางสาวสุชาดา  วงษ์ศิลป์
 
1. นางสาวราตรี  ลภะวงศ์
2. นางชลลดา  ชำนาญ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 32 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ออกสุข
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญม่วง
3. เด็กหญิงพรรณวัสสา  วิวัฒน์สุวนันทน์
 
1. นายนิมิตต์  ฤกษ์มงคล
2. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  อุ่มสะเดา
2. นางสาวจีรวรรณ  เงินเกลี้ยง
3. นายภานุวัฒน์  ฝาเทพ
 
1. นายคมสรรค์  มันทะราช
2. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 20 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชวนพิศ   สาวเพชรดี
2. เด็กหญิงพรชนก   เทศสิงห์
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   แน่นอน
 
1. นางสาวศุกร์ฤดี  มีสมพร
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 24 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายธนากร  คะเชนเนียม
2. นางสาวปัญญาพร  จันทร์ทา
3. นางสาววัลย์นภา  แต้มเขียน
 
1. นางสาวสุภา  แก้วมงคล
2. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 5 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  แปลนกอง
2. เด็กหญิงรำพึง  ยมศรีทัศน์
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  ขันทอง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
2. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวมานิตา  ประสังกุล
2. นางสาวสิริลักษณ์  ศรีกระโทก
3. นางสาวสุกานดา  อุบลราชธานี
 
1. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
2. นายธีรพล   ยิ้มย่อง
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองชื่น
 
1. นางฟ้ารุ่ง  แก้วประกอบ
 
100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 9 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สุต๋า
2. เด็กชายสมิทธิ์  สมวงค์
 
1. นางสาวสุกานดา  ชัยปลัด
2. นางสาวฐิตาภรณ์  โสปัญหริ