สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.88 ทองแดง 8 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายณัฐนนท์  กุลจรัส
2. นายธนากร  ฆ้องหลวง
3. นางสาวเมษณี  โนนคำภา
 
1. นางสาวสมพร  ดวงสำฤทธิ์
2. นายประเวศ  พลเจริญ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายณัฐนันท์  กุลจรัส
2. นายวชิรวิทย์  หันจันทร์
 
1. นางสาวเช  ตรีจักรสังข์
2. นายเจษฎา  ชมเชย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 62.27 ทองแดง 13 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นายธีระวัฒน์  รุพันธ์
2. นายนิรุต  ทิทา
3. นายปิยวัฒน์  ดวงแก้ว
4. นางสาวพนิดา  จารัญ
5. นายยุทธนา  บัณฑิตย์
6. นางสาววราภรณ์  สุทธิประเสริฐ
7. นางสาวศุภาพร  คุณารัตน์ศรีเจริญ
8. นางสาวสุกัญญา  อินทร์สุข
9. นายอินทนนท์  เสียงฆ้อง
10. นางสาวอินทิรา  แปะประโคน
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  ผิวคำ
2. นายอัษฎาวุธ  บรรจง
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายจิรายุส  คลังคำภา
2. นายปฐพี  ธรรมา
3. นายประจักษ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวจิตราพร  ยอดบุนอก
2. นายภูวิทย์  กนกฤทธิไกวัล
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  ศีรพวงวงษ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ภู่ดี
3. เด็กชายสราวุฒิ  สุริยันต์
 
1. นางสาวน้อมจิตร  แก้วประทีป
2. นางกรุณา  แก้วประทีป
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  วิภาชัยนันท์
2. เด็กชายอทิป  ตังสวัสดิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  อันทอง
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 21 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ต่างสี
2. เด็กหญิงภาชินี  สนามน้อย
3. เด็กหญิงสุธาริณี  กันธิยาถา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นายพรชัย  หันจันทร์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 22 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ปิ่นเงิน
2. นางสาววิจิตรา  วิพันทา
 
1. นางจันทิมา   นกอยู่
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุศจิรา  เกตุสมบูรณ์
2. เด็กชายวีระภาพ  เตียง
3. เด็กชายแคร์  บุญ
 
1. นางสาวจิรรัตน์  วงษ์กระสันต์
2. นางนพรัตน์  เกษทองมา
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  แตงสุวรรณ์
2. นายภัคพล  บุญยรัตน์
3. นางสาวอาภาศิริ  เหลือนับ
 
1. นางสาวรุจิรา  เวียงภูมิพล
2. นายสมฤทธิ์  ชาญสมร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 65.6 ทองแดง 26 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  จ้ายสอน
2. เด็กชายชานนท์  สวัสดี
3. เด็กชายชูเกียรติ  ช่างหล่อ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เบ้าทอง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริสาย
6. เด็กชายทิณพัฒน์  บุตษะบง
7. เด็กชายธรรมชาติ  ระลึกชาติ
8. เด็กชายธิติพันธ์  อัยยาปิยาพัชร
9. เด็กชายนัฐพงษ์  จันทะราช
10. เด็กชายปัญชญา  วงเศษ
11. เด็กชายปาณชัย  เพ็งบำรุง
12. เด็กชายวัฒนชัย  ภูมิภาพ
13. เด็กชายศุภากร  ธูปเกิด
14. เด็กชายสรวิศ  เกิดลาภ
15. เด็กชายสุธากร  ปาสังทอง
16. เด็กชายอดิศักดิ์  ดำกลิ่น
17. เด็กชายอนุพงษ์  รัตนศิลป์
18. เด็กชายเทิดเกียรติ  แจ้งโลก
 
1. นายพฤฒิ  วิธานติรวัฒน์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  แต้ไพบูลย์
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  สีแสน
4. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อินทกุมาร
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยสิทธิ์
6. เด็กหญิงเกตุวดี  ตันประเสริฐ
 
1. นางสาวชณิชานี   พิลาทอง
2. นางมงคล  สำเริศรัมย์
3. นางธนภร  ธนะอมรมงคล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายธนดล  ชัยธานี
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายมนัสวิน  อินทร์สิทธิ์
2. นางสาวสุภาวิณี  จากศรี
 
1. นายวัชระ  ทองแก้ว
2. นางสุชาดา  ทองแก้ว
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 35 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทกิจ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สิงหนาท
 
1. นายเอกนาวิน  แดงมาก
2. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 36 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1. เด็กหญิงปาณิสรา  พัชรอานนท์
2. เด็กหญิงวนิชญา  ตรีมงคล
 
1. นางสาวนิตยา  ภูเงิน
2. นางสาวอาภรณ์  ม่านทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวผกามาศ  จิตตพานิช
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 62.16 ทองแดง 43 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  เหมือนมาศ
 
1. นางสาวเกสินี  ศรีผา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 44 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวทิพาพร  ไชยบุบผา
2. นางสาวรัตติกาล  วิชิตพันธ์
3. นางสาวศรีสุนันท์  จันทา
 
1. นางสาวสมปอง  นาราศรี
2. นายนิรุตติ์  วงคำชัย
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.9 ทองแดง 46 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เอี๊ยวเจริญ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  คงถาวรสุข
 
1. นางสาวจินตหรา  โพธิ์คำ
2. นางสาวปรียานุช  ลิยี่เก
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 47 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญธรรม
2. เด็กหญิงฮารียา  ประธานศิริ
 
1. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนากานต์  ซื้อสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนียนมงคล
 
1. นายพินิจ  โพธิ์ดิลก
2. นางสาวเบญญารัศม์  โชติภัทร์ขจรศิริ