สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.25 เงิน 34 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวอัมพร  พันสิงสอน
 
1. นางอรุณี  บริบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 33 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุนินทร์  ทองไทย
 
1. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  อภัยภักดี
 
1. นางวิไลวรรณ  นวลเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 27 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ   พินิจมนตรี
 
1. นางนิตยา  บางกุ้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 16 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สายสุวรรณ
2. เด็กชายบุญนุภาพ  ทีปะปาล
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทาดวงตา
2. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 71 เงิน 32 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวนันทวัน  พึ่งอยู่
2. นางสาวรักสิกา  จันทะบุรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทาดวงตา
2. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ์  ปุตะชาติ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ตะวันสาย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คำวงษ์
 
1. นางสาวอังคณา   คำนกขุ้ม
2. นายสราวุธ  แก้ววันทา
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 18 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวนัดดา  พรมเจียม
2. นายนัธทวัฒน์  พิชัยธนาวัฒน์
3. นางสาวมณีรัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวอรนภา  แก้ววัน
2. นางสาวสุรีย์พร  ศรีเผือด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายชุติพนธ์  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.6 เงิน 42 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาววรัญญา  เมกลิ่น
2. นางสาววราภรณ์  โนโชติ
3. นางสาวเหมือนฝัน  นาควิเชียร
 
1. นางปัณณภัสร์  โรจนธรธราวัฒน์
2. นายนิรุตติ์  วงคำชัย
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.18 เงิน 14 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยาวิไชย
2. เด็กหญิงภิญญมาศ  เดโชศุภกร
3. เด็กชายอมฤต  โชติทินวัฒน์
 
1. นางรานีย์  เดชธรรมฤทธิ์
2. นายพินิจ  โพธิ์ดิลก
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.7 เงิน 26 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงดลนภา  ฤทธิตา
2. เด็กหญิงวิรากร  ทองเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ซิ่วสำราญ
2. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์ชมภู
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 43 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธนภรณ์  เด่นกระจ่าง
2. นางสาววริศรา  วงษ์สว่าง
3. นางสาวไอลดา  แซ่ลาย
 
1. นางสาวประภัสราภรณ์  บาดาล
2. นางสาวประไพร  หยุดรัมย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 35 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายชาคริต  สงวนศักดิ์
2. นายพิชัย  แซ่ลี้
 
1. นางสาวปิติพร  ขจรโมทย์
2. นางสาวสุธิรัตน์  บรรดาล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 43 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ดิษฐสุวรรณ
2. เด็กหญิงนิวดี  ถ้วยทอง
3. เด็กหญิงปณิดา  หวานดี
4. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
5. เด็กหญิงอัมพร  เจริญคง
 
1. นางสุรีรัตน์  เพ็ชรกำจัด
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.5 เงิน 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  เยาว์จัตุรัส
2. นางสาวขวัญหทัย  โพธิ์ใต้
3. นางสาวชนิดาภา  เครื่องเทศ
4. นางสาวณพธิดา  บุญชม
5. นางสาวเปรมฤดี  อินทนะ
 
1. นางธนัญญา  ดำรงค์สกุลไทย
2. นายพิชิต  คำพลงาม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกิตติกุล  พูลชาติ
2. นางสาวนัยนา  บุญธรรม
3. นายศุภกร  ชูศรี
4. นายศุภรักษ์  สุระมณี
5. นางสาวสุชาดา  แม่นปืน
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวนิภาพร  รอดไพบูลย์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.81 เงิน 41 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายฐิติพงค์  วินสา
2. นางสาวศุภิสรา  บัวทอง
 
1. นางสุดใจ  รุ่งเรือง
2. นางสาวณัฐวรรณ  วิศิษฎศักดิ์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายวิศรุจ  วิกุล
2. เด็กชายอนุพนธ์  โพธิจักร์
 
1. นางสาววิชชุดา  เหลาลา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวปัณฑารีย์  กงแก้ว
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  อัมภรัตน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  รัตนพลแสน
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวเบญญารัตน์  สอนราช
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  คนยืน
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐปคัลป์  บุญเถื่อน
2. เด็กชายนิมิตร  นาไม
3. เด็กหญิงพลอยรัศมี  คุณสุวรรณ
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75.33 เงิน 25 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายศิริศักดิ์  วิเศษสุทธิ์
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 72 เงิน 30 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  พานแก้ว
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73.6 เงิน 29 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายกรุณา  แก้วเกษศรี
2. นายกิจจา  นนทบุตร
3. นางสาวชลิตา  จำปา
4. นางสาวชวัลนุช  สิงห์โตทอง
5. นายณัฐชนน  ล้อมแพน
6. นางสาวทิพย์วรรณ  ทองคำสุก
7. นางสาวมัณฑิตา  ไวว่อง
8. นางสาวลลิตา  นาคพันธ์
9. นางสาววารีรัตน์  ทาทองคำ
10. นายวุฒิศักดิ์  วันนิยม
11. นางสาวศริตา  โคตมุงคุณ
 
1. นางสาวอังคณา  คำนกขุ้ม
2. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายธนกฤต  กาบปีธนาวัฒน์
2. นายธนพล  ดาทอง
3. นายนวภัทร  มีชัย
4. นางสาวสายฝน  พิทักษา
5. นางสาวอนัญพร  ขุมเพชร
6. นายอนุชา  นาดี
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 36 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายธนาคาร  สาริวงค์
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 22 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงไอรดา  มลิวัลย์
 
1. นายจิตติภัส  ขวัญส่ง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายกานต์ดนัย  ปาระบับ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยากร  วงษ์ขอม
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษศักดิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.83 เงิน 35 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวรินรดา  แดงจันที
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 31 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ผินดอน
 
1. นางพวงเพ็ญ  แพนลา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 43 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  ศรีแสน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เปี่ยมจิตต์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นายมนัสวีร์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  สาระภิรมย์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 76.2 เงิน 16 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นางสาวนงพะงา  เอี่ยมศรี
2. นายนิติธร  ผ่องใส
3. เด็กชายปรเมษฐ์  สีละพันธ์
4. นายพชร  จันทร์เกตุ
5. นางสาววรรณภา  เกตุสระน้อย
6. เด็กหญิงศศิปรียา  อ้นมงคล
7. นางสาวสิรินยา  สารพล
8. นางสาวสุปรีดา  บุญผาย
9. เด็กหญิงอมิลตา  สุดแดน
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ทับทิมเพชร
 
1. นายกรานต์  แผ่นพรหม
2. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมมา
2. เด็กหญิงฐิติมา  สร้อยสุวรรณ
3. เด็กหญิงธนพร  วรรณโกสิทธิ์
4. เด็กหญิงรัชนี  ศรีหาดวง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สุดอารมย์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์   พบสมัย
 
1. นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค
2. นางสาวพลอยขวัญ  หางแก้ว
3. นางสาวจิราวรรณ  เจริญคลัง
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชาภา  บุญพิลา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  สันทิ
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ม่วงน้อยเจริญ
4. เด็กหญิงยุทรารักษ์  ศิริพัฒน์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แกมจินดา
6. เด็กหญิงสุมินตรา  ฉิมเนียร
7. เด็กหญิงอนัญญา  ชอบสวย
8. เด็กหญิงอำไพพรรณ  บุตรดีงาม
 
1. นายวิชาญ  ศิลาทะเล
2. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
3. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 26 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวทิฆัมพร  โต๊ะขันหมาก
2. นางสาวปวีณา  ละออเอี่ยม
3. นางสาวมณีรัตน์  พลอยมาลี
4. นางสาวรักษิณา  ลาภเกิด
5. นางสาววรพร  ใต้ระหัน
6. นางสาวเปมิกา  ทานะเวช
7. นางสาวแพรวพรรณนารายณ์  ชัยรักษา
8. นางสาวแวววิมล  ถนอมแนบ
 
1. นายวิทูร  วันโท
2. นางสาวสุนทรี  แย้มทัพ
3. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
4. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เล็กเส็ง
2. เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงชนิดา  ศรีเกษม
4. เด็กหญิงชลนิชา  จันทสิงห์
5. เด็กหญิงชลลดา  ผอบทอง
6. เด็กหญิงธิญาดา  ใจแก้ว
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญศรี
8. เด็กชายภานุวัฒน์  ต่อแต้ม
9. เด็กหญิงมนจิกาญจน์  พูลสวัสดิ์
10. เด็กชายอนุวัฒน์  สัสดีวงศ์
11. เด็กชายอำพล  ทัศอินทร์
 
1. นายวิชาญ  ศิลาทะเล
2. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
3. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
 
43 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.66 เงิน 43 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายวิจักษณ์  แจ่มเจริญ
 
1. นางสาวปิยนุช  ศรีสุข
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 78.21 เงิน 21 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายกนกพล  ราชนีแพน
2. นายจักรพันธ์  บุญจันทร์
3. นายธนาคาร  กองพิลา
4. นายพนเก้า  พรายสันเทียะ
5. นายเสถียร  กิ่งทอง
 
1. นางสาวสุวิมล  สุขสอาด
2. นายสนทะยา  แสนณรงค์
3. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นามธานี
2. เด็กหญิงรักชนก  วังศรี
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เคลือมั่น
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  พินิจจอหอ
5. เด็กชายสุริยา  ลาคุณเพลีย
 
1. นางสาวรินรวดี  กวาวสืบ
2. นายคงทัศษณ์  คงเมือง
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 11 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  เกษรนวลสกุล
2. นายบุญญฤทธิ์  พุทธภูมิ
3. นางสาวพรรณนารา  โสภา
4. นายวรัญญู  แก้วมณีโชติ
5. นางสาวอมรรัตน์  ศรียาโยชน์
 
1. นางสาวรินรวดี  กวาวสืบ
2. นายคงทัศษณ์  คงเมือง
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.5 เงิน 16 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายอัษฎายุธ  สมพมิตร
2. นายเอกพันธ์ุ  แก้วบุดตา
 
1. นายกายสิทธิ์  วาดไธสง
2. นางหนึ่งฤทัย  เยินสูงเนิน
 
48 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 19 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกัญญาภัทร  พูลแช่ม
2. นางสาวณัฐฐาพร  ประกอบพืช
3. นางสาวสุชาดา  นิจศรีวงษ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นายพรชัย  หันจันทร์
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชนากานต์  สายแวว
2. นางสาวชนาภา  สายแวว
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79.4 เงิน 21 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายนรภัทร  กาญจนกุล
2. นายวัชราวุฒิ  พฤทธิ์เศรษฐดา
3. นายไชยวัฒน์  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุริยาวุธ   วิศิษฏ์ศิลป์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนลพรรณ  บุญเล็ก
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีลาอ่อน
 
1. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
2. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.4 เงิน 24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  ธราโรจน์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  จอดนอก
3. เด็กหญิงอนามิกา  อาจห้วยแก้ว
 
1. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
2. นางณปภัช  แพงสกุล
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 46 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  ยอดมา
2. เด็กหญิงพิมธิชา  แจ้งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ลบบำรุง
 
1. นางสาวมณีศร  สมใจสระแก้ว
2. นายสมยศ  หาญลำยวง
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 40 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พินิจ
2. เด็กหญิงธีราพร  ณรงค์ตะคุ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พิมมะทา
 
1. นางชณมณ  เครือวงษา
2. นางสมศรี  วันสมบัติเจริญ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 27 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวพรธีรา  ศรีทองเบ้า
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีสง่า
3. นางสาวอัจฉรา  บิณฑบาตร์
 
1. นางชณมณ  เครือวงษา
2. นางสมศรี  วันสมบัติเจริญ
 
56 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 18 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วมณี
2. เด็กชายปุณยวีร์  แสงจันทร์
3. เด็กชายภัทระ  ศิริรอบ
 
1. นางสาวศศิรภรณ์  วงษาเวียง
2. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
57 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75.83 เงิน 6 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ขันแก้ว
2. นางสาวจินตนา  แสงจันทร์
3. นางสาวพัชรา  ขันแก้ว
 
1. นางสาวศศิรภรณ์  วงษาเวียง
2. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 72.67 เงิน 9 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีมาก
 
1. นายบัญชา  หาญประเทศ
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 16 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  มะลิกุล
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา