สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 42.5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นางสาวรุ่งนภา  นิมิตรสุข
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เกตุเล็ก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 46 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  ประจันทร์ทา
 
1. นางสาวสุปราณี  วันชูเสริม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มีมา
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  โคตรประทุม
3. เด็กหญิงลีลาวดี  พิเคราะห์งาม
 
1. นางสาวเพลินพิศ  พลเสน
2. นางสาวรุ่งนภา  ฟองสาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51.25 เข้าร่วม 41 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวพลอยไพลิน  วอขวา
2. นางสาวภริตา  วันทะมาศ
3. นางสาวสุวรรณี  สุทธิแสน
 
1. นางสกุลเพ็ญ  พันธ์อิ่ม
2. นางสายแพ  ลัยเลิศ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เพ็งบุญ
 
1. นางสาวสุนันท์  ฝอยหิรัญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายโชคชัย  สมัยมงคล
 
1. นายนัฐพร  ครองยุติ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์เส็ง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประกอบกิจ
3. เด็กชายศุภพิชญ์  คงเมือง
 
1. นายพักรบ  พลภักดี
2. นายมงคล  มลใสกุล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายนัฐนันท์  สุขกำเนิด
2. เด็กชายเอกรัตน์  ศรีวงค์
 
1. นายอานนท์  ธุระ
2. นายชาญณรงค์  ภูมิดิษฐ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 17.8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกุลธิดา  สมัยกุล
2. นายณัฐกฤต  ปะตังถาโต
 
1. นางสาววศวรรณ  หันจันทร์
2. นางอนงค์  หันจันทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิตา  จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงสุภัค  หลวงจง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชอบสวย
 
1. นางสาวบงกช  บุญเจริญ
2. นางสาวมนัญญา  แก้วดวงเด่น
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52.76 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายบี  บุญน้อย
2. เด็กชายปิยทัศน์  ชนะสินธุ์
 
1. นางรจนา  เทียงคำ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ประสาททอง
2. นายธิติ  เอื้อสลุง
3. นายนัชนันต์  พันมะลี
 
1. นายรังสรรค์  ฆ้องคำ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 59.33 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายธวัฒน์ชัย  ชัยขันต์
2. นางสาวธัญสุดา  อ้ายนกเขา
3. นางสาวธิญาดา  เวียงสิมา
4. นางสาวมัณฑนา  จันทร์ดวง
5. นางสาววาสนา  ศรีหาดวง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เจริญคลัง
2. นางสาวพลอยขวัญ  หางแก้ว
3. นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 51.6 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงอักษร  ชัชวานิชย์
 
1. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายภควัต  ตะเภาพงษ์
2. นางสาวสุชาดา  โภคประเสริฐ
 
1. นายเจษฎา  ชมเชย
2. นายปัญจพัฒน์  พัฒน์ญานนท์
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  มีโพธิ์
 
1. นางสาวศศิรภรณ์  วงษาเวียง
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสนสุข
2. เด็กชายวัชรพงษ์   กรีดกราย
 
1. นายธนัทเทพ  สิงห์แก้ว
2. นางสุดารัตน์  อ้นใจ