สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทธิโยชน์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  พลเสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงปวริศา  ปสุตนาวิน
 
1. นางทัสณี  ฆ้องคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.87 ทอง 11 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  เบ้าคำ
2. เด็กชายภีรภัทร์  สาทอง
 
1. นางรจนา  เทียงคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายคฑาวุธ  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงชนฑิญา  ชำนัญพิทักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงภัทรพร  ทองโชติ
4. เด็กหญิงศศิกาญจ์  สิงคูบอน
5. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสารคาม
 
1. นายจิรนันท์  ขุนทอง
2. นางปฐวีกานต์  ปริธรรมมัง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 11 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  พุทธารัตน์
2. นางสาววัลภา  เกงขุนทด
3. นายศรวิศิษย์  ร่วมไทย
4. นางสาวศศิกานต์  สุขเสนา
5. นางสาวสุดารัตน์  ละอองปลิว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ตุ้มมี
2. นางราตรี  วีระวัฒน์โสภณ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สายสังข์
 
1. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  กุลสารี
 
1. นายกิตติพงษ์  นาสมยนต์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 23 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงศ์  ขาวมะลิ
2. เด็กหญิงศรีสุรางค์  แปลงกาย
 
1. นางนิตยา  ดอนเมือง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกิรณา  คำภิรานนท์
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศิริศากาวร
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญคง
4. เด็กหญิงนนทิชา  กุหลาบเพ็ชร
5. เด็กหญิงนฤมล  เขามะหิงษ์
6. เด็กหญิงปรินทร  ท่าใหญ่
7. เด็กหญิงพรทิพย์  คำภูเวียง
8. เด็กหญิงศศิญา  แสงสิทธิ์โยธิน
9. เด็กหญิงศิรินภา  คันธารักษ์
10. เด็กหญิงสิริณัฐฎา  บุญมาก
 
1. นางสาวกมลฉัตร  ล่าโสตร์
2. นางสุพิศ  พูลแสง
3. นายชิราวุธ  พูลแสง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชะสกุล
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  รัตนพลแสน
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงวทันยา  ศรีเมืองโข
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวดารณี  เสาวภาร
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงสดานนท์  โพธิ์จักร
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  นวมโคกสูง
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวนารีรัตน์  จักรคำ
 
1. นายพงศ์ธร  อินทร์ลา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายคเชนทร์  จิตประโคน
2. นางสาวพิชญดา  บุญเถื่อน
3. นางสาวรัตนา  อ่อนเอี่ยม
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.33 ทอง 6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวอนันตยา  โฉมงาม
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 18 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  วารีเสาวคนธ์
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.33 ทอง 23 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายกรวิทย์  เกตุก้อนแก้ว
2. นางสาวจิรชยา  สมจิตร
3. นางสาวชลิตา  ดีบาง
4. เด็กหญิงชุติมา  เข็มเพ็ชร
5. เด็กชายธนะโชค  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายธันวา  พุทธวงษ์
7. นายบุญเรือง  ก้อนบุญไสย์
8. เด็กชายปฏิพัตร  รูปสูง
9. นายภาคภูมิ  พานแก้ว
10. นายมุนินทร์  หาญชัย
11. นายศิริศักดิ์  วิเศษสุทธิ์
12. เด็กหญิงสุธีมนต์  วารีเสาวคนธ์
13. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กมลเดช
14. นางสาวอนันตยา  โฉมงาม
15. เด็กหญิงอรทัย  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนทรี  แย้มทัพ
2. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
3. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
4. นายวิทูร  วันโท
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง 25 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นายกฤษฎิ์  สุวรรณเพชร
2. นางสาวกุสุมา  คำขจร
3. นางสาวจิรพร  สิมมา
4. นางสาวจิริสุดา  นาระโท
5. นางสาวฐิติวรดา  สินธุเจริญ
6. เด็กหญิงดารณี  อะหาสิเม
7. นางสาวดาริกา  คำเก่ง
8. นายธนบดี  แจ่มมณี
9. นางสาวนงพะงา  เอี่ยมศรี
10. นางสาวนพวรรณ  รักษาพล
11. นางสาวนพสินธุ์  สิงทา
12. นางสาวนัทสิตา  นาคกุลบุตร
13. นายนิติธร  ผ่องใส
14. นายนิรุต  ฆ้องต้อ
15. นางสาวนุชนาถ  ด่านประชุม
16. เด็กหญิงประภา  ศุภนาม
17. เด็กชายปริญญา  ปรีดานันท์
18. เด็กชายปรเมษฐ์  สีละพันธ์
19. นายพชร  จันทร์เกตุ
20. นางสาวมะลิ  ตู้ไธสง
21. นางสาวรังสิมา  กิตติ
22. นางสาวรัตนาภรณ์  น้อยสี
23. เด็กชายราชันย์  ชื่นสาลี
24. นางสาววรรณภา  เกตุสระน้อย
25. นายวรินทร์ธร  สร้อยจำปา
26. เด็กชายวัชรพล  กระสวยทอง
27. เด็กหญิงศศิปรียา  อ้นมงคล
28. เด็กชายศุภกร  เสนอใจ
29. เด็กหญิงสิรินยา  สารพล
30. นางสาวสุปรีดา  บุญผาย
31. เด็กหญิงอมิลตา  สุดแดน
32. เด็กหญิงอาทิตยา  ทับทิมเพชร
33. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  วังสันต์
 
1. นางสาวสุมิตรา  หมั่นทองหลาง
2. นายจิรศักดิ์  ศรีทองคำ
3. นางธิษารัตน์  หล้าพรหม
4. นางสาวอาภัสรา  สระทองอ่่อน
5. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
6. นายกรานต์  แผ่นพรหม
7. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 23 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาณุเดช  พรมโคตรค้า
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายวธัญญู  ศรีสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  อ่อนทองคำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 17 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายอัศวิน  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาณุเดช  พรมโคตรค้า
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายธนัช  พันธวัน
 
1. นายธัญญา  ซอมแก้ว
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ดำดี
2. เด็กชายจีระวัฒน์  วงษ์จันทร์
3. เด็กชายชีวรัตน์  ช่างย้อม
4. เด็กหญิงณัฐพร  ลือพรม
5. เด็กหญิงธิดาพร  จันทร
6. เด็กหญิงนันทพร  พระเมือง
7. เด็กชายพีรพล  คีมทอง
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชินอาจ
9. เด็กชายวรทัต  จีรติกุลโรจน์
10. เด็กหญิงอติกานต์  ภู่ทอง
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
2. นายวิทูร  วันโท
3. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 22 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นายกฤษฎิ์   สุวรรณเพชร
2. นายชาญณรงค์  สนชาวไพร
3. นายณัฐพล  สมโพธิ์
4. นางสาวดวงฤทัย  ศรีเทพ
5. นางสาวธิดารัตน์  ไกรบุตดา
6. นายนิรุต  ฆ้องต้อ
7. นางสาวปิยะฉัตร  นามละคร
8. นายพงศกร  นามเย็น
9. นางสาวมณฑาทิพย์  น้ำทรัพย์
10. นางสาวสุภาวดี  พิมสำโรง
 
1. นางสาวอาภัสรา  สระทองอ่อน
2. นายกรานต์  แผ่นพรหม
3. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 10 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวการตนาทิพย์  ร่วมทอง
2. นางสาวมิรันตี  จำปาดง
3. นายวิทวัธ  รอดท่าหอย
4. นางสาวสุชานันท์  เจริญคง
5. นางสาวสุภาวรรณ  ทองพิจิตร
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
2. นางนวรัตน์   กิจเจริญ
3. นายกิติพงษ์  อาธิพรม
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายจีรศักดิ์  มุ่งอาษา
2. นายณัฐพงษ์  พัวตะนะ
3. นายภาณุเดช  พอดี
4. นายวายุ   คันที
5. นายสุรัตชา  เกี้ยวสูงเนิน
 
1. นางสาวพลอยขวัญ   หางแก้ว
2. นายเอกพันธ์  ทะนีเนียม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.33 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงภรภัทร  ว่องปรีชาน
 
1. MissLiu  Xintong
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.04 ทอง 35 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กชายทวีชัย  ป้อมสนาม
2. เด็กชายทักษิณ  กรโสภา
3. เด็กชายธนชัย  ใต้ฤกษ์
4. เด็กชายพงศภัค  อ่อนประดา
5. เด็กชายภราดร  สินมี
6. เด็กชายศุภกร  วาทา
7. เด็กชายสุริยากร  อ่อนประดา
8. เด็กชายองอาจ  ตะเคียนจันทร์
 
1. นายมนต์รัก  พาลธุวงษ์
2. นายกล้าณรงค์  แก้วปักษา
3. นายรัชศักดิ์  นาคินชาติ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชญานิศ  วรัญญานนท์
2. นางสาวพรรณดาว  ขยันสการ
3. นางสาวลลิตา  ใจอาษา
 
1. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
2. นางธัญญวรัตน์  รัตนาพรไพศาล
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.1 ทอง 25 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ประทุมมัง
2. เด็กหญิงดวงพร  ภูวงษ์ไกร
3. เด็กหญิงวิภาพร   ออมสิน
 
1. นางศิรินันท์   ยันอินทร์
2. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.7 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวนุชจเรศ  วิเศษโวหาร
2. นายอนุวัต  วิชัยรัมย์
3. นางสาวอรปรียา  ล่าน้อย
 
1. นางขวัญใจ  มาลัยชน
2. นายเพชราภรณ์  กุลชาติ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายนนทวัชร  เสริมศิริ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เพ็ชร์แก้วหนู
 
1. นายสมพร  บวบหอม
2. นายวุฒิ  ภูมิเขต
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายพัฒธนพงษ์  สมหงษ์
2. นางสาวหทัยภัทร  ช่างอบ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวสุกัญญา  งามวิลัย
2. นางสาวสุปราณี  นิจศรีวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์   เศษยา
2. นายพรชัย  หันจันทร์
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายจตุรงค์  มาประโคน
2. นางสาวศศิชา  คำศิริ
3. นายสุรชาติ  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวนิภาพร  ทรัพย์เรือง
2. นายกายสิทธิ์  วาดไธสง
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงศ์  แก้วหิน
2. เด็กชายสุรกันต์  ช้างน้อย
3. เด็กชายอานนท์  เนรมิตร
 
1. นายสมพล  สกุลฮูฮา
2. นายศักดิ์นิรัญ  ภูวะลี
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายธรรมปิฎก  เดชสุภา
2. นายสุวิทย์  ศรีบุรินทร์
3. นายไชยยันต์  หลำตรี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไสล
2. นายอนุวัฒน์  ปลื้มใจ
 
42 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธนาภรณ์  เชื้อเกษม
2. นางสาววันวิสาข์  โตขำ
3. นางสาวศุภวดี  สินคำคูณ
 
1. นายธัญญศิษฏ์  สงวนวงษ์
2. นายสรายุทธ  อุดมวิทยานุกูล
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงประชุม
2. เด็กชายธีร์ธวัช  เจียมจันทึก
3. เด็กชายศุภมาณพ  จันทร์ศิริ
 
1. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
2. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงรินรดา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงสุทธิตา  สันเต
3. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางศิรินันท์  ยันอินทร์
2. นายสมบัติ  เสาวบุตร
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวชลาลัย  ผมงาม
2. นางสาววิลัยพร  ไพรมะรัตน์
3. นางสาวศิริวัลย์  ทองเกตุ
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นายสมบัติ  เสาวบุตร
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 23 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีทอง
2. นายธีรศักดิ์  ทาญาติ
3. นางสาวนภัสวรรณ  ภูมีทอง
4. นางสาวรัศมี  ศิลารักษ์
5. นางสาววาสนา  เชิงเขา
6. นางสาวอทิตญา  กองคำ
 
1. นางสาวชณิชานี  พิลาทอง
2. นางมงคล  สำเริศรัมย์
3. นางธนภร  ธนะอมรมงคล
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  แสนซื่อ
2. นางสาววรพร  กล้ากระโทก
3. นางสาวสุบาตา  อับดิน
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นายสมบัติ  เสาวบุตร
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.3 ทอง 35 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิดา  มีสวรรค์
2. เด็กหญิงชลิตา  เพชร์ศรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุสนั่น
 
1. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
2. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกัลยกร  เวียงคำ
2. นางสาวพรพรรณ  ไหวพริบ
3. นางสาวศุภกานต์  ผองจิตร์
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นายปฏิพัทธ์  ภูมิเขต
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  แก้วบัณฑิต
2. นางสาวอังสุมาลิน  หมู่สะแก
3. นางสาวอินทิรา  ศรีอภัย
 
1. นางปุณณภา  เจนธนยุทธ์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายพลวัต  สิงห์ทองคำ
2. นางสาวสุธิดา  ชัยแสนฤทธิ์
3. นางสาวอังคณา  นาสมฝัน
 
1. นางสาวสุธิดา  เที่ยงทิศ
2. นางสาวไพบูรณ์  โนนหัวรอ
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงชุดา  สายโสม
2. เด็กหญิงสวรรยา  ด่านเดิม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ภาวะสิน
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  องอาจ
2. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  บัวฮมบุรา
2. นางสาวมัญชรี  จันทา
3. นางสาวเรวดี  สวัสดิ์กิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ  ประภากร
2. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
 
54 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงแก้วนภา  คุชิตา
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม