สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทธิโยชน์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  พลเสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.25 เงิน 34 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวอัมพร  พันสิงสอน
 
1. นางอรุณี  บริบูรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงปวริศา  ปสุตนาวิน
 
1. นางทัสณี  ฆ้องคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 42.5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นางสาวรุ่งนภา  นิมิตรสุข
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เกตุเล็ก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 33 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุนินทร์  ทองไทย
 
1. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  อภัยภักดี
 
1. นางวิไลวรรณ  นวลเลิศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 27 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ   พินิจมนตรี
 
1. นางนิตยา  บางกุ้ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 46 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  ประจันทร์ทา
 
1. นางสาวสุปราณี  วันชูเสริม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มีมา
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  โคตรประทุม
3. เด็กหญิงลีลาวดี  พิเคราะห์งาม
 
1. นางสาวเพลินพิศ  พลเสน
2. นางสาวรุ่งนภา  ฟองสาย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51.25 เข้าร่วม 41 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวพลอยไพลิน  วอขวา
2. นางสาวภริตา  วันทะมาศ
3. นางสาวสุวรรณี  สุทธิแสน
 
1. นางสกุลเพ็ญ  พันธ์อิ่ม
2. นางสายแพ  ลัยเลิศ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 16 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สายสุวรรณ
2. เด็กชายบุญนุภาพ  ทีปะปาล
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทาดวงตา
2. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 71 เงิน 32 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวนันทวัน  พึ่งอยู่
2. นางสาวรักสิกา  จันทะบุรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทาดวงตา
2. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เพ็งบุญ
 
1. นางสาวสุนันท์  ฝอยหิรัญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายโชคชัย  สมัยมงคล
 
1. นายนัฐพร  ครองยุติ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ์  ปุตะชาติ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ตะวันสาย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คำวงษ์
 
1. นางสาวอังคณา   คำนกขุ้ม
2. นายสราวุธ  แก้ววันทา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 18 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวนัดดา  พรมเจียม
2. นายนัธทวัฒน์  พิชัยธนาวัฒน์
3. นางสาวมณีรัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวอรนภา  แก้ววัน
2. นางสาวสุรีย์พร  ศรีเผือด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์เส็ง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประกอบกิจ
3. เด็กชายศุภพิชญ์  คงเมือง
 
1. นายพักรบ  พลภักดี
2. นายมงคล  มลใสกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  แตงสุวรรณ์
2. นายภัคพล  บุญยรัตน์
3. นางสาวอาภาศิริ  เหลือนับ
 
1. นางสาวรุจิรา  เวียงภูมิพล
2. นายสมฤทธิ์  ชาญสมร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายนัฐนันท์  สุขกำเนิด
2. เด็กชายเอกรัตน์  ศรีวงค์
 
1. นายอานนท์  ธุระ
2. นายชาญณรงค์  ภูมิดิษฐ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 17.8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกุลธิดา  สมัยกุล
2. นายณัฐกฤต  ปะตังถาโต
 
1. นางสาววศวรรณ  หันจันทร์
2. นางอนงค์  หันจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายชุติพนธ์  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายธนดล  ชัยธานี
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิตา  จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงสุภัค  หลวงจง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชอบสวย
 
1. นางสาวบงกช  บุญเจริญ
2. นางสาวมนัญญา  แก้วดวงเด่น
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.88 ทองแดง 8 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายณัฐนนท์  กุลจรัส
2. นายธนากร  ฆ้องหลวง
3. นางสาวเมษณี  โนนคำภา
 
1. นางสาวสมพร  ดวงสำฤทธิ์
2. นายประเวศ  พลเจริญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.9 ทองแดง 46 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เอี๊ยวเจริญ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  คงถาวรสุข
 
1. นางสาวจินตหรา  โพธิ์คำ
2. นางสาวปรียานุช  ลิยี่เก
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.6 เงิน 42 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาววรัญญา  เมกลิ่น
2. นางสาววราภรณ์  โนโชติ
3. นางสาวเหมือนฝัน  นาควิเชียร
 
1. นางปัณณภัสร์  โรจนธรธราวัฒน์
2. นายนิรุตติ์  วงคำชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.18 เงิน 14 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยาวิไชย
2. เด็กหญิงภิญญมาศ  เดโชศุภกร
3. เด็กชายอมฤต  โชติทินวัฒน์
 
1. นางรานีย์  เดชธรรมฤทธิ์
2. นายพินิจ  โพธิ์ดิลก
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 44 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวทิพาพร  ไชยบุบผา
2. นางสาวรัตติกาล  วิชิตพันธ์
3. นางสาวศรีสุนันท์  จันทา
 
1. นางสาวสมปอง  นาราศรี
2. นายนิรุตติ์  วงคำชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.7 เงิน 26 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงดลนภา  ฤทธิตา
2. เด็กหญิงวิรากร  ทองเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ซิ่วสำราญ
2. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์ชมภู
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 43 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธนภรณ์  เด่นกระจ่าง
2. นางสาววริศรา  วงษ์สว่าง
3. นางสาวไอลดา  แซ่ลาย
 
1. นางสาวประภัสราภรณ์  บาดาล
2. นางสาวประไพร  หยุดรัมย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนากานต์  ซื้อสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนียนมงคล
 
1. นายพินิจ  โพธิ์ดิลก
2. นางสาวเบญญารัศม์  โชติภัทร์ขจรศิริ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 35 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายชาคริต  สงวนศักดิ์
2. นายพิชัย  แซ่ลี้
 
1. นางสาวปิติพร  ขจรโมทย์
2. นางสาวสุธิรัตน์  บรรดาล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.87 ทอง 11 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  เบ้าคำ
2. เด็กชายภีรภัทร์  สาทอง
 
1. นางรจนา  เทียงคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52.76 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายบี  บุญน้อย
2. เด็กชายปิยทัศน์  ชนะสินธุ์
 
1. นางรจนา  เทียงคำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ประสาททอง
2. นายธิติ  เอื้อสลุง
3. นายนัชนันต์  พันมะลี
 
1. นายรังสรรค์  ฆ้องคำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 43 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ดิษฐสุวรรณ
2. เด็กหญิงนิวดี  ถ้วยทอง
3. เด็กหญิงปณิดา  หวานดี
4. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
5. เด็กหญิงอัมพร  เจริญคง
 
1. นางสุรีรัตน์  เพ็ชรกำจัด
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.5 เงิน 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  เยาว์จัตุรัส
2. นางสาวขวัญหทัย  โพธิ์ใต้
3. นางสาวชนิดาภา  เครื่องเทศ
4. นางสาวณพธิดา  บุญชม
5. นางสาวเปรมฤดี  อินทนะ
 
1. นางธนัญญา  ดำรงค์สกุลไทย
2. นายพิชิต  คำพลงาม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายคฑาวุธ  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงชนฑิญา  ชำนัญพิทักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงภัทรพร  ทองโชติ
4. เด็กหญิงศศิกาญจ์  สิงคูบอน
5. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสารคาม
 
1. นายจิรนันท์  ขุนทอง
2. นางปฐวีกานต์  ปริธรรมมัง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 11 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  พุทธารัตน์
2. นางสาววัลภา  เกงขุนทด
3. นายศรวิศิษย์  ร่วมไทย
4. นางสาวศศิกานต์  สุขเสนา
5. นางสาวสุดารัตน์  ละอองปลิว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ตุ้มมี
2. นางราตรี  วีระวัฒน์โสภณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกิตติกุล  พูลชาติ
2. นางสาวนัยนา  บุญธรรม
3. นายศุภกร  ชูศรี
4. นายศุภรักษ์  สุระมณี
5. นางสาวสุชาดา  แม่นปืน
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวนิภาพร  รอดไพบูลย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สายสังข์
 
1. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  กุลสารี
 
1. นายกิตติพงษ์  นาสมยนต์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 23 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงศ์  ขาวมะลิ
2. เด็กหญิงศรีสุรางค์  แปลงกาย
 
1. นางนิตยา  ดอนเมือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.81 เงิน 41 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายฐิติพงค์  วินสา
2. นางสาวศุภิสรา  บัวทอง
 
1. นางสุดใจ  รุ่งเรือง
2. นางสาวณัฐวรรณ  วิศิษฎศักดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกิรณา  คำภิรานนท์
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศิริศากาวร
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญคง
4. เด็กหญิงนนทิชา  กุหลาบเพ็ชร
5. เด็กหญิงนฤมล  เขามะหิงษ์
6. เด็กหญิงปรินทร  ท่าใหญ่
7. เด็กหญิงพรทิพย์  คำภูเวียง
8. เด็กหญิงศศิญา  แสงสิทธิ์โยธิน
9. เด็กหญิงศิรินภา  คันธารักษ์
10. เด็กหญิงสิริณัฐฎา  บุญมาก
 
1. นางสาวกมลฉัตร  ล่าโสตร์
2. นางสุพิศ  พูลแสง
3. นายชิราวุธ  พูลแสง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายวิศรุจ  วิกุล
2. เด็กชายอนุพนธ์  โพธิจักร์
 
1. นางสาววิชชุดา  เหลาลา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายมนัสวิน  อินทร์สิทธิ์
2. นางสาวสุภาวิณี  จากศรี
 
1. นายวัชระ  ทองแก้ว
2. นางสุชาดา  ทองแก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชะสกุล
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวปัณฑารีย์  กงแก้ว
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  อัมภรัตน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  รัตนพลแสน
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  รัตนพลแสน
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงวทันยา  ศรีเมืองโข
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวเบญญารัตน์  สอนราช
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  คนยืน
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวดารณี  เสาวภาร
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงสดานนท์  โพธิ์จักร
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  นวมโคกสูง
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวนารีรัตน์  จักรคำ
 
1. นายพงศ์ธร  อินทร์ลา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐปคัลป์  บุญเถื่อน
2. เด็กชายนิมิตร  นาไม
3. เด็กหญิงพลอยรัศมี  คุณสุวรรณ
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายคเชนทร์  จิตประโคน
2. นางสาวพิชญดา  บุญเถื่อน
3. นางสาวรัตนา  อ่อนเอี่ยม
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75.33 เงิน 25 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายศิริศักดิ์  วิเศษสุทธิ์
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 72 เงิน 30 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  พานแก้ว
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.33 ทอง 6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวอนันตยา  โฉมงาม
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 18 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  วารีเสาวคนธ์
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.33 ทอง 23 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายกรวิทย์  เกตุก้อนแก้ว
2. นางสาวจิรชยา  สมจิตร
3. นางสาวชลิตา  ดีบาง
4. เด็กหญิงชุติมา  เข็มเพ็ชร
5. เด็กชายธนะโชค  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายธันวา  พุทธวงษ์
7. นายบุญเรือง  ก้อนบุญไสย์
8. เด็กชายปฏิพัตร  รูปสูง
9. นายภาคภูมิ  พานแก้ว
10. นายมุนินทร์  หาญชัย
11. นายศิริศักดิ์  วิเศษสุทธิ์
12. เด็กหญิงสุธีมนต์  วารีเสาวคนธ์
13. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กมลเดช
14. นางสาวอนันตยา  โฉมงาม
15. เด็กหญิงอรทัย  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนทรี  แย้มทัพ
2. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
3. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
4. นายวิทูร  วันโท
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73.6 เงิน 29 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายกรุณา  แก้วเกษศรี
2. นายกิจจา  นนทบุตร
3. นางสาวชลิตา  จำปา
4. นางสาวชวัลนุช  สิงห์โตทอง
5. นายณัฐชนน  ล้อมแพน
6. นางสาวทิพย์วรรณ  ทองคำสุก
7. นางสาวมัณฑิตา  ไวว่อง
8. นางสาวลลิตา  นาคพันธ์
9. นางสาววารีรัตน์  ทาทองคำ
10. นายวุฒิศักดิ์  วันนิยม
11. นางสาวศริตา  โคตมุงคุณ
 
1. นางสาวอังคณา  คำนกขุ้ม
2. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 65.6 ทองแดง 26 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  จ้ายสอน
2. เด็กชายชานนท์  สวัสดี
3. เด็กชายชูเกียรติ  ช่างหล่อ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เบ้าทอง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริสาย
6. เด็กชายทิณพัฒน์  บุตษะบง
7. เด็กชายธรรมชาติ  ระลึกชาติ
8. เด็กชายธิติพันธ์  อัยยาปิยาพัชร
9. เด็กชายนัฐพงษ์  จันทะราช
10. เด็กชายปัญชญา  วงเศษ
11. เด็กชายปาณชัย  เพ็งบำรุง
12. เด็กชายวัฒนชัย  ภูมิภาพ
13. เด็กชายศุภากร  ธูปเกิด
14. เด็กชายสรวิศ  เกิดลาภ
15. เด็กชายสุธากร  ปาสังทอง
16. เด็กชายอดิศักดิ์  ดำกลิ่น
17. เด็กชายอนุพงษ์  รัตนศิลป์
18. เด็กชายเทิดเกียรติ  แจ้งโลก
 
1. นายพฤฒิ  วิธานติรวัฒน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายธนกฤต  กาบปีธนาวัฒน์
2. นายธนพล  ดาทอง
3. นายนวภัทร  มีชัย
4. นางสาวสายฝน  พิทักษา
5. นางสาวอนัญพร  ขุมเพชร
6. นายอนุชา  นาดี
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง 25 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นายกฤษฎิ์  สุวรรณเพชร
2. นางสาวกุสุมา  คำขจร
3. นางสาวจิรพร  สิมมา
4. นางสาวจิริสุดา  นาระโท
5. นางสาวฐิติวรดา  สินธุเจริญ
6. เด็กหญิงดารณี  อะหาสิเม
7. นางสาวดาริกา  คำเก่ง
8. นายธนบดี  แจ่มมณี
9. นางสาวนงพะงา  เอี่ยมศรี
10. นางสาวนพวรรณ  รักษาพล
11. นางสาวนพสินธุ์  สิงทา
12. นางสาวนัทสิตา  นาคกุลบุตร
13. นายนิติธร  ผ่องใส
14. นายนิรุต  ฆ้องต้อ
15. นางสาวนุชนาถ  ด่านประชุม
16. เด็กหญิงประภา  ศุภนาม
17. เด็กชายปริญญา  ปรีดานันท์
18. เด็กชายปรเมษฐ์  สีละพันธ์
19. นายพชร  จันทร์เกตุ
20. นางสาวมะลิ  ตู้ไธสง
21. นางสาวรังสิมา  กิตติ
22. นางสาวรัตนาภรณ์  น้อยสี
23. เด็กชายราชันย์  ชื่นสาลี
24. นางสาววรรณภา  เกตุสระน้อย
25. นายวรินทร์ธร  สร้อยจำปา
26. เด็กชายวัชรพล  กระสวยทอง
27. เด็กหญิงศศิปรียา  อ้นมงคล
28. เด็กชายศุภกร  เสนอใจ
29. เด็กหญิงสิรินยา  สารพล
30. นางสาวสุปรีดา  บุญผาย
31. เด็กหญิงอมิลตา  สุดแดน
32. เด็กหญิงอาทิตยา  ทับทิมเพชร
33. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  วังสันต์
 
1. นางสาวสุมิตรา  หมั่นทองหลาง
2. นายจิรศักดิ์  ศรีทองคำ
3. นางธิษารัตน์  หล้าพรหม
4. นางสาวอาภัสรา  สระทองอ่่อน
5. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
6. นายกรานต์  แผ่นพรหม
7. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 36 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายธนาคาร  สาริวงค์
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 23 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาณุเดช  พรมโคตรค้า
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 22 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงไอรดา  มลิวัลย์
 
1. นายจิตติภัส  ขวัญส่ง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายกานต์ดนัย  ปาระบับ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายวธัญญู  ศรีสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  อ่อนทองคำ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยากร  วงษ์ขอม
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษศักดิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.83 เงิน 35 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวรินรดา  แดงจันที
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 17 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายอัศวิน  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาณุเดช  พรมโคตรค้า
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 31 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ผินดอน
 
1. นางพวงเพ็ญ  แพนลา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 43 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  ศรีแสน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เปี่ยมจิตต์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายธนัช  พันธวัน
 
1. นายธัญญา  ซอมแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นายมนัสวีร์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  สาระภิรมย์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวผกามาศ  จิตตพานิช
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 76.2 เงิน 16 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นางสาวนงพะงา  เอี่ยมศรี
2. นายนิติธร  ผ่องใส
3. เด็กชายปรเมษฐ์  สีละพันธ์
4. นายพชร  จันทร์เกตุ
5. นางสาววรรณภา  เกตุสระน้อย
6. เด็กหญิงศศิปรียา  อ้นมงคล
7. นางสาวสิรินยา  สารพล
8. นางสาวสุปรีดา  บุญผาย
9. เด็กหญิงอมิลตา  สุดแดน
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ทับทิมเพชร
 
1. นายกรานต์  แผ่นพรหม
2. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ดำดี
2. เด็กชายจีระวัฒน์  วงษ์จันทร์
3. เด็กชายชีวรัตน์  ช่างย้อม
4. เด็กหญิงณัฐพร  ลือพรม
5. เด็กหญิงธิดาพร  จันทร
6. เด็กหญิงนันทพร  พระเมือง
7. เด็กชายพีรพล  คีมทอง
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชินอาจ
9. เด็กชายวรทัต  จีรติกุลโรจน์
10. เด็กหญิงอติกานต์  ภู่ทอง
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
2. นายวิทูร  วันโท
3. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 22 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นายกฤษฎิ์   สุวรรณเพชร
2. นายชาญณรงค์  สนชาวไพร
3. นายณัฐพล  สมโพธิ์
4. นางสาวดวงฤทัย  ศรีเทพ
5. นางสาวธิดารัตน์  ไกรบุตดา
6. นายนิรุต  ฆ้องต้อ
7. นางสาวปิยะฉัตร  นามละคร
8. นายพงศกร  นามเย็น
9. นางสาวมณฑาทิพย์  น้ำทรัพย์
10. นางสาวสุภาวดี  พิมสำโรง
 
1. นางสาวอาภัสรา  สระทองอ่อน
2. นายกรานต์  แผ่นพรหม
3. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมมา
2. เด็กหญิงฐิติมา  สร้อยสุวรรณ
3. เด็กหญิงธนพร  วรรณโกสิทธิ์
4. เด็กหญิงรัชนี  ศรีหาดวง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สุดอารมย์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์   พบสมัย
 
1. นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค
2. นางสาวพลอยขวัญ  หางแก้ว
3. นางสาวจิราวรรณ  เจริญคลัง
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 59.33 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายธวัฒน์ชัย  ชัยขันต์
2. นางสาวธัญสุดา  อ้ายนกเขา
3. นางสาวธิญาดา  เวียงสิมา
4. นางสาวมัณฑนา  จันทร์ดวง
5. นางสาววาสนา  ศรีหาดวง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เจริญคลัง
2. นางสาวพลอยขวัญ  หางแก้ว
3. นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชาภา  บุญพิลา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  สันทิ
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ม่วงน้อยเจริญ
4. เด็กหญิงยุทรารักษ์  ศิริพัฒน์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แกมจินดา
6. เด็กหญิงสุมินตรา  ฉิมเนียร
7. เด็กหญิงอนัญญา  ชอบสวย
8. เด็กหญิงอำไพพรรณ  บุตรดีงาม
 
1. นายวิชาญ  ศิลาทะเล
2. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
3. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 26 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวทิฆัมพร  โต๊ะขันหมาก
2. นางสาวปวีณา  ละออเอี่ยม
3. นางสาวมณีรัตน์  พลอยมาลี
4. นางสาวรักษิณา  ลาภเกิด
5. นางสาววรพร  ใต้ระหัน
6. นางสาวเปมิกา  ทานะเวช
7. นางสาวแพรวพรรณนารายณ์  ชัยรักษา
8. นางสาวแวววิมล  ถนอมแนบ
 
1. นายวิทูร  วันโท
2. นางสาวสุนทรี  แย้มทัพ
3. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
4. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เล็กเส็ง
2. เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงชนิดา  ศรีเกษม
4. เด็กหญิงชลนิชา  จันทสิงห์
5. เด็กหญิงชลลดา  ผอบทอง
6. เด็กหญิงธิญาดา  ใจแก้ว
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญศรี
8. เด็กชายภานุวัฒน์  ต่อแต้ม
9. เด็กหญิงมนจิกาญจน์  พูลสวัสดิ์
10. เด็กชายอนุวัฒน์  สัสดีวงศ์
11. เด็กชายอำพล  ทัศอินทร์
 
1. นายวิชาญ  ศิลาทะเล
2. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
3. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 10 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวการตนาทิพย์  ร่วมทอง
2. นางสาวมิรันตี  จำปาดง
3. นายวิทวัธ  รอดท่าหอย
4. นางสาวสุชานันท์  เจริญคง
5. นางสาวสุภาวรรณ  ทองพิจิตร
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
2. นางนวรัตน์   กิจเจริญ
3. นายกิติพงษ์  อาธิพรม
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายจีรศักดิ์  มุ่งอาษา
2. นายณัฐพงษ์  พัวตะนะ
3. นายภาณุเดช  พอดี
4. นายวายุ   คันที
5. นายสุรัตชา  เกี้ยวสูงเนิน
 
1. นางสาวพลอยขวัญ   หางแก้ว
2. นายเอกพันธ์  ทะนีเนียม
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.33 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงภรภัทร  ว่องปรีชาน
 
1. MissLiu  Xintong
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 62.16 ทองแดง 43 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  เหมือนมาศ
 
1. นางสาวเกสินี  ศรีผา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.66 เงิน 43 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายวิจักษณ์  แจ่มเจริญ
 
1. นางสาวปิยนุช  ศรีสุข
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.04 ทอง 35 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กชายทวีชัย  ป้อมสนาม
2. เด็กชายทักษิณ  กรโสภา
3. เด็กชายธนชัย  ใต้ฤกษ์
4. เด็กชายพงศภัค  อ่อนประดา
5. เด็กชายภราดร  สินมี
6. เด็กชายศุภกร  วาทา
7. เด็กชายสุริยากร  อ่อนประดา
8. เด็กชายองอาจ  ตะเคียนจันทร์
 
1. นายมนต์รัก  พาลธุวงษ์
2. นายกล้าณรงค์  แก้วปักษา
3. นายรัชศักดิ์  นาคินชาติ
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 78.21 เงิน 21 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายกนกพล  ราชนีแพน
2. นายจักรพันธ์  บุญจันทร์
3. นายธนาคาร  กองพิลา
4. นายพนเก้า  พรายสันเทียะ
5. นายเสถียร  กิ่งทอง
 
1. นางสาวสุวิมล  สุขสอาด
2. นายสนทะยา  แสนณรงค์
3. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 62.27 ทองแดง 13 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นายธีระวัฒน์  รุพันธ์
2. นายนิรุต  ทิทา
3. นายปิยวัฒน์  ดวงแก้ว
4. นางสาวพนิดา  จารัญ
5. นายยุทธนา  บัณฑิตย์
6. นางสาววราภรณ์  สุทธิประเสริฐ
7. นางสาวศุภาพร  คุณารัตน์ศรีเจริญ
8. นางสาวสุกัญญา  อินทร์สุข
9. นายอินทนนท์  เสียงฆ้อง
10. นางสาวอินทิรา  แปะประโคน
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  ผิวคำ
2. นายอัษฎาวุธ  บรรจง
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นามธานี
2. เด็กหญิงรักชนก  วังศรี
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เคลือมั่น
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  พินิจจอหอ
5. เด็กชายสุริยา  ลาคุณเพลีย
 
1. นางสาวรินรวดี  กวาวสืบ
2. นายคงทัศษณ์  คงเมือง
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 11 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  เกษรนวลสกุล
2. นายบุญญฤทธิ์  พุทธภูมิ
3. นางสาวพรรณนารา  โสภา
4. นายวรัญญู  แก้วมณีโชติ
5. นางสาวอมรรัตน์  ศรียาโยชน์
 
1. นางสาวรินรวดี  กวาวสืบ
2. นายคงทัศษณ์  คงเมือง
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุศจิรา  เกตุสมบูรณ์
2. เด็กชายวีระภาพ  เตียง
3. เด็กชายแคร์  บุญ
 
1. นางสาวจิรรัตน์  วงษ์กระสันต์
2. นางนพรัตน์  เกษทองมา
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชญานิศ  วรัญญานนท์
2. นางสาวพรรณดาว  ขยันสการ
3. นางสาวลลิตา  ใจอาษา
 
1. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
2. นางธัญญวรัตน์  รัตนาพรไพศาล
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.1 ทอง 25 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ประทุมมัง
2. เด็กหญิงดวงพร  ภูวงษ์ไกร
3. เด็กหญิงวิภาพร   ออมสิน
 
1. นางศิรินันท์   ยันอินทร์
2. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.7 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวนุชจเรศ  วิเศษโวหาร
2. นายอนุวัต  วิชัยรัมย์
3. นางสาวอรปรียา  ล่าน้อย
 
1. นางขวัญใจ  มาลัยชน
2. นายเพชราภรณ์  กุลชาติ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 36 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1. เด็กหญิงปาณิสรา  พัชรอานนท์
2. เด็กหญิงวนิชญา  ตรีมงคล
 
1. นางสาวนิตยา  ภูเงิน
2. นางสาวอาภรณ์  ม่านทอง
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายนนทวัชร  เสริมศิริ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เพ็ชร์แก้วหนู
 
1. นายสมพร  บวบหอม
2. นายวุฒิ  ภูมิเขต
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 22 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ปิ่นเงิน
2. นางสาววิจิตรา  วิพันทา
 
1. นางจันทิมา   นกอยู่
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 47 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญธรรม
2. เด็กหญิงฮารียา  ประธานศิริ
 
1. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายพัฒธนพงษ์  สมหงษ์
2. นางสาวหทัยภัทร  ช่างอบ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวสุกัญญา  งามวิลัย
2. นางสาวสุปราณี  นิจศรีวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์   เศษยา
2. นายพรชัย  หันจันทร์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 35 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทกิจ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สิงหนาท
 
1. นายเอกนาวิน  แดงมาก
2. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 51.6 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงอักษร  ชัชวานิชย์
 
1. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.5 เงิน 16 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายอัษฎายุธ  สมพมิตร
2. นายเอกพันธ์ุ  แก้วบุดตา
 
1. นายกายสิทธิ์  วาดไธสง
2. นางหนึ่งฤทัย  เยินสูงเนิน
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายภควัต  ตะเภาพงษ์
2. นางสาวสุชาดา  โภคประเสริฐ
 
1. นายเจษฎา  ชมเชย
2. นายปัญจพัฒน์  พัฒน์ญานนท์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายณัฐนันท์  กุลจรัส
2. นายวชิรวิทย์  หันจันทร์
 
1. นางสาวเช  ตรีจักรสังข์
2. นายเจษฎา  ชมเชย
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 21 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ต่างสี
2. เด็กหญิงภาชินี  สนามน้อย
3. เด็กหญิงสุธาริณี  กันธิยาถา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นายพรชัย  หันจันทร์
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 19 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกัญญาภัทร  พูลแช่ม
2. นางสาวณัฐฐาพร  ประกอบพืช
3. นางสาวสุชาดา  นิจศรีวงษ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นายพรชัย  หันจันทร์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชนากานต์  สายแวว
2. นางสาวชนาภา  สายแวว
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  วิภาชัยนันท์
2. เด็กชายอทิป  ตังสวัสดิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  อันทอง
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายจตุรงค์  มาประโคน
2. นางสาวศศิชา  คำศิริ
3. นายสุรชาติ  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวนิภาพร  ทรัพย์เรือง
2. นายกายสิทธิ์  วาดไธสง
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  ศีรพวงวงษ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ภู่ดี
3. เด็กชายสราวุฒิ  สุริยันต์
 
1. นางสาวน้อมจิตร  แก้วประทีป
2. นางกรุณา  แก้วประทีป
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายจิรายุส  คลังคำภา
2. นายปฐพี  ธรรมา
3. นายประจักษ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวจิตราพร  ยอดบุนอก
2. นายภูวิทย์  กนกฤทธิไกวัล
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงศ์  แก้วหิน
2. เด็กชายสุรกันต์  ช้างน้อย
3. เด็กชายอานนท์  เนรมิตร
 
1. นายสมพล  สกุลฮูฮา
2. นายศักดิ์นิรัญ  ภูวะลี
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายธรรมปิฎก  เดชสุภา
2. นายสุวิทย์  ศรีบุรินทร์
3. นายไชยยันต์  หลำตรี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไสล
2. นายอนุวัฒน์  ปลื้มใจ
 
127 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธนาภรณ์  เชื้อเกษม
2. นางสาววันวิสาข์  โตขำ
3. นางสาวศุภวดี  สินคำคูณ
 
1. นายธัญญศิษฏ์  สงวนวงษ์
2. นายสรายุทธ  อุดมวิทยานุกูล
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงประชุม
2. เด็กชายธีร์ธวัช  เจียมจันทึก
3. เด็กชายศุภมาณพ  จันทร์ศิริ
 
1. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
2. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79.4 เงิน 21 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายนรภัทร  กาญจนกุล
2. นายวัชราวุฒิ  พฤทธิ์เศรษฐดา
3. นายไชยวัฒน์  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุริยาวุธ   วิศิษฏ์ศิลป์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงรินรดา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงสุทธิตา  สันเต
3. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางศิรินันท์  ยันอินทร์
2. นายสมบัติ  เสาวบุตร
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวชลาลัย  ผมงาม
2. นางสาววิลัยพร  ไพรมะรัตน์
3. นางสาวศิริวัลย์  ทองเกตุ
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นายสมบัติ  เสาวบุตร
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  แต้ไพบูลย์
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  สีแสน
4. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อินทกุมาร
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยสิทธิ์
6. เด็กหญิงเกตุวดี  ตันประเสริฐ
 
1. นางสาวชณิชานี   พิลาทอง
2. นางมงคล  สำเริศรัมย์
3. นางธนภร  ธนะอมรมงคล
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 23 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีทอง
2. นายธีรศักดิ์  ทาญาติ
3. นางสาวนภัสวรรณ  ภูมีทอง
4. นางสาวรัศมี  ศิลารักษ์
5. นางสาววาสนา  เชิงเขา
6. นางสาวอทิตญา  กองคำ
 
1. นางสาวชณิชานี  พิลาทอง
2. นางมงคล  สำเริศรัมย์
3. นางธนภร  ธนะอมรมงคล
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนลพรรณ  บุญเล็ก
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีลาอ่อน
 
1. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
2. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  แสนซื่อ
2. นางสาววรพร  กล้ากระโทก
3. นางสาวสุบาตา  อับดิน
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นายสมบัติ  เสาวบุตร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.3 ทอง 35 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิดา  มีสวรรค์
2. เด็กหญิงชลิตา  เพชร์ศรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุสนั่น
 
1. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
2. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกัลยกร  เวียงคำ
2. นางสาวพรพรรณ  ไหวพริบ
3. นางสาวศุภกานต์  ผองจิตร์
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นายปฏิพัทธ์  ภูมิเขต
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.4 เงิน 24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  ธราโรจน์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  จอดนอก
3. เด็กหญิงอนามิกา  อาจห้วยแก้ว
 
1. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
2. นางณปภัช  แพงสกุล
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  แก้วบัณฑิต
2. นางสาวอังสุมาลิน  หมู่สะแก
3. นางสาวอินทิรา  ศรีอภัย
 
1. นางปุณณภา  เจนธนยุทธ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 46 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  ยอดมา
2. เด็กหญิงพิมธิชา  แจ้งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ลบบำรุง
 
1. นางสาวมณีศร  สมใจสระแก้ว
2. นายสมยศ  หาญลำยวง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายพลวัต  สิงห์ทองคำ
2. นางสาวสุธิดา  ชัยแสนฤทธิ์
3. นางสาวอังคณา  นาสมฝัน
 
1. นางสาวสุธิดา  เที่ยงทิศ
2. นางสาวไพบูรณ์  โนนหัวรอ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 40 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พินิจ
2. เด็กหญิงธีราพร  ณรงค์ตะคุ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พิมมะทา
 
1. นางชณมณ  เครือวงษา
2. นางสมศรี  วันสมบัติเจริญ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 27 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวพรธีรา  ศรีทองเบ้า
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีสง่า
3. นางสาวอัจฉรา  บิณฑบาตร์
 
1. นางชณมณ  เครือวงษา
2. นางสมศรี  วันสมบัติเจริญ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงชุดา  สายโสม
2. เด็กหญิงสวรรยา  ด่านเดิม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ภาวะสิน
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  องอาจ
2. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  บัวฮมบุรา
2. นางสาวมัญชรี  จันทา
3. นางสาวเรวดี  สวัสดิ์กิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ  ประภากร
2. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  มีโพธิ์
 
1. นางสาวศศิรภรณ์  วงษาเวียง
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 18 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วมณี
2. เด็กชายปุณยวีร์  แสงจันทร์
3. เด็กชายภัทระ  ศิริรอบ
 
1. นางสาวศศิรภรณ์  วงษาเวียง
2. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75.83 เงิน 6 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ขันแก้ว
2. นางสาวจินตนา  แสงจันทร์
3. นางสาวพัชรา  ขันแก้ว
 
1. นางสาวศศิรภรณ์  วงษาเวียง
2. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 72.67 เงิน 9 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีมาก
 
1. นายบัญชา  หาญประเทศ
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 16 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  มะลิกุล
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงแก้วนภา  คุชิตา
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสนสุข
2. เด็กชายวัชรพงษ์   กรีดกราย
 
1. นายธนัทเทพ  สิงห์แก้ว
2. นางสุดารัตน์  อ้นใจ