สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายณฤพล  ธรรมเกษตรศรี
2. เด็กชายวาสิน  สุขประเสริฐสิน
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสวรรณ  วรรธนะอนันต์
 
1. นายชินวัฒน์  โพธิสาร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 99.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายธีรพงษ์  บุบผาราม
2. นางสาวเพ็ญศิริ  พลภูงา
 
1. นางศิริพรรณ  ทัศนิยม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรติมา  ทองบังใบ
 
1. นางสาวชลธิชา  ภูบาลเพ็ชร
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณาทิศ  กิจประสงค์
2. เด็กชายภูริ  ทรงเลี่ยม
3. เด็กชายอัครโยธิน  มีนิล
 
1. นายจำนงค์  วงษ์วิไล
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธัญเทพ  สุขุมเจริญ
2. เด็กชายพีณัฐ  นนทะโย
3. เด็กหญิงภิรญา  โรจนคงอยู่
4. เด็กชายสุรกรินทร์  แก้วคำ
5. เด็กหญิงเกวลี  อุ่นศรีทรัพย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
2. นางสาวนิภาพร  ปิ่นโมรา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวจิดาภา  ทองสุข
2. นายพงษ์ศักดิ์  หาญเหี้ยม
3. นางสาวพิชชาภรณ์  ออมสิน
4. นางสาวสุพัตรา  เริ่มยินดี
5. นางสาวอุไรรัตน์  การะเวก
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นายชัชชาย  นิสสัยสุข
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤตมุข  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤติธี  วิจักษณาพงษ์
2. นายเนติ  หัทยา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
1. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพิชญะ  หยวกแฟง
2. นายอินทัช  ลีลาวัฒนพาณิชย์
3. นายเลอสันต์  คุณปัญญา
 
1. นายอดิเทพ  วรรณเรศ
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรินลดา  กันยา
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายรัฐพล  ฐิตวดี
 
1. นายมนตรี  วริวงค์
 
13 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 86.17 ทอง 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชาลิสา   สีสองห้อง
2. นางสาวธนาพร  ภวธนเกียรติ
3. นางสาวสัตตบงกช  ธิพรมมา
 
1. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
2. นายกฤช  วิยาภรณ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวนริศรา  จินดา
2. นางสาววาริน  สระพัง
3. นางสาวอริษา  นวลทอง
 
1. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
2. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71.8 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายธีระยุทธ  อัฒจักร
2. นางสาวภัทรภร  หอมทอง
 
1. นางปรุง  อิทรมาตร์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐนนท์  ยลนาวา
2. เด็กชายธรณ์ธันย์  พฤตพงษ์
3. เด็กชายศิลา  บูรณารมย์
 
1. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูชิต  จานลาน
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายชินกฤต  บุตรบำรุง
2. นายอธิวัฒน์  ใจกล้า
 
1. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
2. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง 8 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชุลีพร  สายโสภา
2. นายธรรพ์ณธร  นามีผล
3. เด็กหญิงรมิตา  คำดวง
4. เด็กหญิงวิจิตรา  มงคลนิมิตร
5. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญเลิศ
 
1. นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร
2. นางนุศรา  สระทองใจ
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายนฤชา  คำเสมอ
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
21 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายกณวรรธน์  อยู่อินทร์
2. นางสาวขนิษฐา  ฉิมบุญอยู่
3. นางสาวชญานิศ  ธรรมวงศ์
4. นายชัยชนะ  ทองอ้ม
5. นายณพดล  ชูสุข
6. นางสาวณัฐกนก  เมธาธรรมรัตน์
7. นางสาวณัฐนิชา  ปานแดง
8. นายทรัพย์ทวี  บุญล้อม
9. นายธนสิทธ์  บุญประเสริฐ
10. นายธรรมรัตน์  ประทุมวรรณ
11. นางสาวนีรนาท  ชุมนุมพร้อม
12. นายบัณฑิต  เกตุรวม
13. นางสาวบุญพิทักษ์  แก้วพิจิตร
14. นางสาวบุษญามาศ  ปิ่นมณี
15. นายภาณุกรณ์  บุญพลบ
16. นางสาวมาธวี  ประสพมั่น
17. นายรัตนกร  ดวงคำ(ผิดเกณฑ์)
18. นายวารุฒ  กนกพรโสภณ
19. นายวิกรม  วัสสมุทร
20. นางสาววิมลรัตน์  มั่นมาก
21. นายวีรวัฒน์  เดชเพียร
22. นายสรพงศ์  บูระ
23. นางสาวสุดารัตน์  พ่วงธานี
24. นายอมรเทพฤทธิ์  ภารสวัสดิ์
25. นางสาวโยธกา  พันฤทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ถ้ำแก้ว
2. นายยืนยง  สิงหาวาสน์
3. นายวินัย  จันทร์หอม
4. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
5. นายวรวุฒิ  พึ่งวร
6. นายกำธร  เพชรบุรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันสกุล
2. เด็กหญิงภัทรมน  ศรีประทินรัตน์
 
1. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
2. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 9 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลิ้มไพบูลย์
2. เด็กหญิงพรประภา  ศรีสุพรรณ
3. เด็กหญิงวีรญา  เดชเพชร
 
1. นางสาวถวิล  ศรีสุข
2. นายพัชรพล  ชิดชม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง 9 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงญาสินี  ดีรักษา
 
1. นางนิตยา  บุญเฉลิม
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ปานนนท์
2. เด็กหญิงชลดา  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงชาลิสา  ปิ่นวิถี
4. เด็กหญิงญาณิศา  เสือแสง
5. เด็กหญิงทักษพรณ์  สุขศิลป์
6. เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์มล
7. เด็กหญิงนัชชา  บุญเจริญ
8. เด็กหญิงปพิชญา  เหลือรัก
9. เด็กชายประวิทย์  ฐิตยานุวัฒน์
10. เด็กหญิงพาขวัญ  นกยิ้ม
11. เด็กชายพีรพัฒน์  กลิ่นหอม
12. เด็กชายภิมุข  ทองตระกูล
13. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ศรีสงคราม
14. เด็กชายวรเมธ  พุทธวจนะ
15. เด็กหญิงสิรีวรรณ  ธรรมสังวาลย์
16. เด็กชายหรรษา  ศิริผล
 
1. นางสาวธิติกา  นรสิงห์สาทร
2. นางสาวภิญญามาศ  แสงนิยม
3. นายสุรชาติ  สีสังชุม
4. นายคณพศ  ใครสมุทร
5. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวชญาดา  สภานนท์
2. นางสาวดาราพร  สีดาลี
 
1. นางสาววงเดือน  แสงผึ้ง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  คชาชัย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนริศยา  แสงสุข
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายปรุฬห์  เกริกเบญธรรม
2. เด็กชายวีรัชย์  ช้างพันธ์
3. เด็กชายอุชุกร  เกาะสมุทร
 
1. นางสาวสรารัตน์  ช่อไม้ทอง
2. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  อินศรีชื่น
2. เด็กหญิงณจันทร์  ช่างทุ่งใหญ่
3. เด็กหญิงแพรวา  เกษสังข์
 
1. นางสุภาพร  กมล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 11 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธีรภัทร์  ชูกร
2. นายนัฐพล  กะชา
3. นางสาวศิรประภา  ชาวปากน้ำ
 
1. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
2. นายสุเมธ  โชติพิศาล
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 12 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวจุฑารัตน์  สาตปี
2. นางสาวณัฎฐมล  งั่วสมบูรณ์
3. นางสาวนัทมน  อ่วมเกตุ
4. นางสาวปนัดดา  สุขใจ
5. นางสาวพัทธ์สุดา  กาญจนากร
6. นางสาวภัทรสุดา  อ่วมเกตุ
7. นางสาววรรณวิศา  อ่ำเถื่อน
8. นางสาวสุทธารักษ์  เกตุแก้ว
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
2. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายยุทธพงษ์  สีคะ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.6 ทอง 12 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤติพร  วอทอง
2. นางสาวกัญญารัตน์  อุ่นเครือ
3. นางสาวสุชีราภรณ์  พารักษา
 
1. นายศักดิ์ชัย   พันธุ์แตง
2. นางสาววีรินทร์  จั่นทอง
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงชนิวรรณ  แสนยานุสิน
 
1. Mr.Youqing  Li
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.1 ทอง 12 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐลดา  แพงแสง
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ดาภา
3. เด็กหญิงปนัดดา  จันทรัตทัต
 
1. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
2. นางสาววีรินทร์  จั่นทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายกฤษณะ  วงศ์เสนา
2. นายจิรโชติ  สินโพธิ์
3. นายวรพล  แสงงาม
 
1. นายอุทิศ  สายรัตน์
2. นายตันติกร  ขุนาพรม
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกชัญญา  บางแวก
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พรหมสุรินทร์
3. เด็กหญิงชลนรินทร์  พรมชาติ
 
1. นางสาวสุวิชชา  ประทุมขันธ์
2. นางระพินทร์  มณีประเสริฐ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  กาญจนรุจี
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวณัฐวดี  ดาราเย็น
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายจักริน  สุนทรเวช
2. นายวนัสบดี  รอดไสว
 
1. นางสาวอภิญญาวดี  วีระมาศ
2. นายอธิคม  ทิพย์พยอม
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.66 ทอง 14 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายปุณณกันต์  หวานใจ
 
1. นางสาวชญาพัชชา   แก่นนาคำ
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 14 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พุ่มอ่ำ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แตงเอี่ยม
 
1. นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน
2. นางสาวธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวดวงพร  แตงเอี่ยม
2. นายเศรษฐพงศ์  ทรัพย์คง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีทอง
2. นายวุฒิไกร  ภู่สุวรรณ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.4 ทอง 14 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เพิ่มสุธาโภชน์
2. นางสาวกนกวรรณ  ล้วนไสว
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำทรัพย์
4. นายกวินทรา  ปานมัจฉา
5. นางสาวกัญญา  เพียรภูเขา
6. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์หอม
7. เด็กหญิงกาญจนา  คงโต
8. เด็กหญิงกุลธิดา  เคนพล
9. นางสาวกุลธิดา  สื่อสาน
10. นายจิรวิชญ์  ชัยเจริญ
11. นางสาวจุฑารัตน์  กฤษศรีรี
12. เด็กหญิงชุติมน  ศรีบุญเรือง
13. นายฐากูร  พิมมงละ
14. นายณัฐนันท์  เบญจนุสรณ์
15. นายดำรงเดช  แท่นนิล
16. เด็กชายทินภัทร  แท่นนิล
17. นางสาวทิพปภา  ทองใบอ่อน
18. นายธนวัฒน์  อยู่คง
19. นายธนากร  ใช้บางยาง
20. เด็กชายนนทกานต์  วงศ์สวรรค์
21. นางสาวนภัสรา  แก้วศรี
22. นายประกิตชัย  ทับทิมทอง
23. เด็กชายปรินทร์  เซงจา
24. นางสาวพรชนิตว์  ปลายแก่น
25. นางสาวพัชราวรรณ์  มาถาวร
26. นางสาวฟ้ารุ่ง  สุมิภักดิ์
27. นายภาคภูมิ  ยินดีชน
28. นายภูธิป  สมบูรณ์จันทร์
29. นางสาวรมิตา  บรรเทาทุคตะ
30. เด็กหญิงวริษา  คงคาหลวง
31. เด็กหญิงศรันย์พร  ดอกเตย
32. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คำทรัพย์
33. เด็กหญิงสิริกร  สว่างแจ้ง
34. นายสุวรรณ  จิตรประสงค์
35. นางสาวอภิญญา  ดีแสน
36. นางสาวอภิญญา  แจสมุทร
37. เด็กหญิงอรทัย  ไทรพงษ์พันธ์
38. เด็กชายอาทิตย์  ปานมัจฉา
39. เด็กหญิงเกวลิน  เชยสงวน
40. เด็กชายไชยวุุฒิ  สนบ้านเกาะ
 
1. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
2. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
3. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
4. นายสราวุธ  รอดเชื้อจีน
5. นายศุุภมิตร  ปุ่นน้อย
6. นางสาวแพรพรรณ  ศิริมีเย็น
7. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
8. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 15 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายอำพล  พิณเมือง
 
1. นางสุมนทิพย์  เลิศนพรัตน์วงศ์
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายสรศักดิ์  แบบอย่าง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สูงพิมพ์
3. นายอุดมศักดิ์  บุญน้อม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เทียนทอง
2. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.67 ทอง 15 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงวิฑาดา  ระนาดเสนาะ
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์  พงษ์เจริญ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายกฤตภัทร  จิโรชนนทกร
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพีรยา  นวพรนิมิต
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมี
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 16 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายตระการ  กิตติธรรม
2. นางสาวธนัญญา  ทับแสงทอง
3. นางสาววรรณพร  เอี้ยงชะอุ่ม
 
1. นางอัฐพรพรรณ  ทองพรหม
2. นางปรุง  อิทรมาตร์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวนริศรา  สนธิ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 16 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  มรรคเจริญ
2. นางสาวดุจดาว  บุญญฤทธิ์
3. นางสาวศุภากร  มีบุญธรรม
4. นางสาวอภิญญา  แปงน้อย
5. นางสาวเสาวลักษณ์  นิลโนรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
2. นางสาวนิภาพร  ปิ่นโมรา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายอธิบดี  ป้องศรี
 
1. นายพรหมมินทร์  การะเกต
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวทรรศนันทน์  บุญสวัสดิ์
2. นางสาววิลาวัณย์  เพียรธนวันต์
 
1. นางธิดารัตน์  ขันติการุณ
2. นางสาวภัสราภรณ์   วิริยพรสวัสดิ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวสุชญาดา  กาละวงค์
 
1. นายมนตรี  วริวงค์
 
56 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.33 เงิน 17 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวปัญจพร  เทียนชัย
2. นายพงศกร  ตรีสุวรรณ
3. นางสาวพรพิรมณ์  คำสนาม
4. นายวสวัตติ์  วงศาเลิศ
5. นางสาวศศินภา  เชื้อมาก
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26.25 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  ตันติพิริยะ
2. นายธนวุฒิ  สุดปราการ
3. นายนเรศ  ชุมพรัตน์
 
1. นายชลนที  อักษรประดิษฐ์
2. นางสาวปัทมา  สีหานาม
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 18 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวกนกกร  คำหวล
2. นางสาวกรรณิกา  แป้นเจริญ
3. นางสาวกฤตอัญญา  อยู่เทสะ
4. นายจิรยุทธ  อินทิมิน
5. นางสาวชนิกานต์  สมุทรโมฬี
6. นางสาวดวงกมล  เทียนเครือ
7. นางสาวธนิษฐา  เกขุนทศ
8. นางสาวธัชชากร  เพ็งลาย
9. นางสาวภคพร  แก้วกระจ่าง
10. นางสาววริยา  ทองคำ
11. นางสาวสุทาพร  แหวเมือง
12. นางสาวอรนลิน  อิ่มอำไภย
13. นางสาวอาทิตยา  สกุลสมบัติ
14. นายเจษฎา  พวงทอง
15. นายเสฏฐวุฒิ  มานุช
16. นางสาวแก้ว  -
 
1. นางสาวเจนจิรา  อ่วมจ่า
2. นางสาวภิญญามาศ  แสงนิยม
3. นายสุรชาติ  สีสังชุม
4. นายคณพศ  ใครสมุทร
5. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 18 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยา  ทองคำ
2. นางสาวภัคสิริกานต์  ทองสันติ
 
1. นางสาวทิพวัลย์   ขันทิตย์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกนกพร  เดือนแสนพุฒ
 
1. นางพรรณี  วนิชาชีวะ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชลกานต์  สำราญ
 
1. นางสาวทิพวัลย์   ขันทิตย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85.33 ทอง 19 โรงเรียนอันนาลัย 1. นายธีระพงษ์  ทุวิลา
 
1. นายวัชระ  แก้วฉาย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 20 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายจิรวิทย์  สิทธิชัย
2. นายวัชรพล  นิลพาทย์
3. นายเมธาสิทธิ์  สุริวงศ์
 
1. นายภุชงค์  สร้อยศรี
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายชาญชัย  อิสสระ
2. นายธนพล  วิเศษสังข์
3. นางสาวปิยะดา  ฤทธิรงค์
 
1. นางสุพรรณี  ปลื้มถนอม
2. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 20 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายจิรัฎฐ์  ถาวรเจริญทรัพย์
2. นายธนภัทร  ลิ้มสกุล
3. นางสาวเพ็ญพิชา  ร้อยอำแพง
 
1. นางสาวสำราญ  ผิวทองอ่อน
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 20 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงรสิตา  พุกท่าไม้
 
1. นายสมรักษ์  ใจยา
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เข็มต้น
2. เด็กหญิงจุฬามณี  วีลาวัลย์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำฉิ่ง
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  สังวรวงษ์พนา
5. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีไชย
6. เด็กหญิงพรศิริ  เสือขำ
7. เด็กหญิงยูญ่า  ชาวพม่า
8. เด็กหญิงวรรณภา  ทองมุกดา
 
1. นางสาวกาญจนา  กะบังตน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.67 ทอง 21 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายปฏิพล  สินธุเดชะ
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์   พงษ์เจริญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แย้มนาม
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 77.6 เงิน 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายจิตรกร    อ่อนตาแสง
2. นางสาวจิราพร    เริ่มยินดี
3. นายชาญชัย    สวัสดี
4. นายณัฐวุฒิ  ทองใส
5. นายธีรภัทร    อินทร์ตา
6. นายธเนศ    งามกาละ
7. นายนุชากร   พิเนตรกุล
8. นางสาวน้ำทิพย์   จันทร์แจ้ง
9. นางสาวปฑิตตา    สิงหา
10. นางสาวพรธิรา  ทนกรรม
11. นายพีรวิชญ์  อินทร์อ่อน
12. นางสาวภัทราภรณ์    ทัศมาลี
13. นางสาววรนันท์    ตนศิริ
14. นางสาวศุภิสรา    หงษ์ทอง
15. นางสาวสุดธิดา  เรืองกุล
16. นางสาวอติพร    จาดสมุทร
17. นางสาวอมรรัตน์   วงศ์แสงน้อย
18. นางสาวเปรมมิกา    ขันทอง
19. นายเปรมศักดิ์  วงศ์แสงน้อย
20. นางสาวไอริณ    ศรีวรรณ
 
1. นางสาวสิริมา   ช่วยเหลือ
2. นายอรุณ  แสงจันทร์
3. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
4. นางสาวพัชรินทร์  เรือนสูง
5. นางสาวทองพูน  เจือไทย
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.12 ทอง 21 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวกมลวรรณ  พันพิลึก
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คชาชัย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนากานต์  ตัชชนานุสรณ์
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนาถนภา  กลัดกลีบ
 
1. นางสาวรสจรินทร์  นกแก้ว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 22 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสรัลพร  ช่องคันปอน
 
1. นางสาวประภาศรี  กระจ่างทอง
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกรรณิกา  ยะโหนด
2. นางสาวจิราวรรณ  แท่นนิล
3. นางสาวณิรัตชา  บุญลือ
4. นางสาวนีรดา  สัจจวณิชย์
5. นางสาววรัญญา  มุ่งดี
 
1. นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร
2. นางนุศรา  สระทองใจ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.6 เงิน 23 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายภูมิภัทร  ชำนาญยา
2. เด็กหญิงศศิพร  โตชาวนา
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ทองผาสุข
 
1. นางสาวอมรา  อากาศ
2. นายสฤษฎ์  คล้ายมุข
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  มังกรทอง
 
1. นางสาวชุลีพร  ฤทธิเดช
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 23 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายขจรศักดิ์  ศรนรินทร์
2. นายชนินทร์  เกตุแก้ว
3. นายชัชวาลย์  รอดอนันต์
4. นางสาวฌิชกานต์  มีล่อง
5. นางสาวณพิชา  โรจนธนธร
6. นายนัฐพล  ชมชื่น
7. นางสาวภัณฑิรา  มาบรรดิษฐ
8. นายศิลา  จีนเสมียน
9. นางสาวสุดารัตน์  ทรงลักษณ์
10. นางสาวอารียา  เกิดรื่น
 
1. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
2. นางพัชรา  หุนเจริญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 73.8 เงิน 23 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองปัญญา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  พุ่มกัน
3. นายกิตติวัฒน์  ทองเพิ่ม
4. นายจามร  ศรีประโคน
5. นายชลธี  ชโลธร
6. นายชันษา  ชมน้อย
7. นายณัฐิวุฒิ  ปุ๋ยรักษา
8. เด็กหญิงธนารีย์  เฮงที
9. เด็กหญิงธิษณาพร  รอดพิลา
10. นายนพนนท์  สู่พิภักดิ์
11. นายนิธิทัช  เนตรสุวรรณ
12. เด็กชายปัณณธร  วิวัฒน์พรพิพัฒน์
13. นายพิเชียร  สร้อยพวง
14. เด็กชายภัทรพร  ศรีชวาล
15. นางสาวมนธิรา  สังข์สุข
16. นายวรรณธวุฒิ  อ่อนพิมพ์
17. นายศักดิ์สิทธิ์  กระแสชล
18. นายสายฟ้า  ยงยิ่ง
19. นายอิสระ  ฉายาวรรณ
20. นายเกียรติศักดิ์  แสงอรุณ
21. เด็กชายเดชา  พลอยสุวรรณ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 51.42 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวกัญญารัตน์  บัวเข็ม
2. นางสาวนภัสวรรณ  สมบูรณ์
3. นางสาวนิตยา  เลิศสมพงษ์
4. นางสาวบุญพิทักษ์  แก้วพิจิตร
5. นางสาวพัชราภา  บัวหอม
6. นางสาวภัทราพร  พิมพ์กา
7. นางสาวรัตน์ศิการ์  ยิ้มใหญ่
8. นางสาววิมลรัตน์  มั่นมาก
9. นางสาวอภิญญา  อิสระฉันท์
10. นางสาวเพชรรินทร์  หยงสตาร์
 
1. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
2. นายอรุณ  แสงจันทร์
3. นางสาวพัชรินทร์  เรือนสูง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 24 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วชิงดวง
2. เด็กหญิงจันทรา  สุขวินัย
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  ต้นไม้ทอง
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 24 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายพุฒิพงษ์  สิงแสง
 
1. นายพัฒน์  ก๋ำดารา
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายจิราคุปม์  มัคจิรบรรเจิด
 
1. นางสาวศิริพร  วงศ์กระต่าย
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.67 เงิน 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  เชื้อนุ่น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับปัน
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์  มั่งสุข
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  รถทอง
5. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณดี
6. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณดี
 
1. นางพัชรา  หุนเจริญ
2. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71.5 เงิน 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวทิพรัตน์  ขวัญอยู่เย็น
 
1. นางสาววิชุตา  ทองคำกัลยา
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 25 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวดาราวรรณ  ขำด่อน
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  เหล่านอก
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ตรีอินทอง
 
1. นางสาววณัฎฐวรรณ  คำฉิ่ง
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวปิวรา  แซ่อั้ง
2. นายสราวุฒิ  ปฐมวงษ์สถาพร
3. นายไชยวัฒน์  มรรคเจริญ
 
1. นายทวีชัย  เชื้อจีน
2. นางสาวกิตติรานีย์  ขวงพร
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 26 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายบุญญฤทธิ์  ทัศนนิพันธ์
2. นางสาวอรวรรณ  เงินสมบัติ
 
1. นายสุรเดช  เผ่าล้วนงาม
2. นายสุทธญาณ์  เพชรวีรานนท์
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวนารีรัตน์  บุญเจริญ
2. นางสาวเพชรพลอย  ห้วยธาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  โชติเชื้อวงค์
2. นายศิรวิทย์   มุ่งธนวรกุล
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงธนัญธร  ศิริเขตต์
2. เด็กชายธีรภัทร์   สวนจันทร์
3. เด็กหญิงพัทธมน  พึ่งแก้ว
4. เด็กหญิงวริศรา   ศิรินนท์
5. เด็กชายอภิมุข  อินจงกล
 
1. นางสาวภาวิณี  หมายมี
2. นางกัญธศิณุวัน   เกิดประวีพัส
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 45.99 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายนราวิชญ์  แซ่จิว
2. นายภูมิเดช  เดชสมบูรณ์รัตน์
 
1. นายอนุรักษ์  บุญมี
2. นางธัญญ์ฐิตา   ธราดลฐิติวัฒน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 69.6 ทองแดง 27 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายณัฐวุฒิ  หุ่นภู
2. นางสาวธนภรณ์  ฟั่นเขียว
3. นายภาสกร  พุฒไกรเลิศ
4. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงลภัสรดา  คุดเคน
6. นางสาวศศิวิมล  สุรสิงห์
7. นายอภิรักษ์  มาลีษร
8. เด็กหญิงอภิสรา  สุจริตธรรม
9. นางสาวอินทิรา  พัวพันธ์
10. นางสาวเขมจิรา  พุ่มพวง
 
1. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 28 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวชัฎชลัยภรณ์   คงดี
2. นางสาวสุพัตรา  เย็นศรี
3. นางสาวสุภัสสรา  กาละวงค์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
2. นางอัญญา  พังจุนันท์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  พรมมะทิง
2. เด็กหญิงณิชากร  อดิศร
3. เด็กหญิงมาริษา  ทองถนอม
4. เด็กหญิงสุพิชชา  สมบุญดี
5. เด็กหญิงอรนันท์  เงินสมบัติ
6. เด็กหญิงอลิสา  อ่อนศรี
 
1. นางสาวกรกช  สุภาเนติรัตน์
2. นางนิภา  บัวผัน
3. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 28 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงอภัสนันท์  ทองคำส่วน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อมรไพโรจน์
 
1. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
2. นางสุภาพร  กมล
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.03 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายปฏิภาณ  จำปาสิทธิ์
2. นายอำพล  เกตุเห่ง
 
1. นายกฤษฎาวิทย์  แก้วภิรมย์
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.2 เงิน 29 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวฐาปนิตตา  ปัญสุวรรณ์
2. นางสาวทิพรัตน์  ผางพันธ์
3. นายพสิษฐ์  ธีระเลิศวงศ์
4. นายอภิสิทธิ์  รอดคลองตัน
5. นางสาวเยนัง  เปายี่เหมย
 
1. นายเทิดศักดิ์  ยุงประโคน
2. นางสาวขวัญชนก  นันตาวิวัฒน์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวจุลลนาฎ  คะพลวงศ์
2. นางสาวช่อเพชรรัตน์  ทองแดง
3. นางสาวเกตุสุดา  จันทร์ทองสุข
 
1. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
2. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.25 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ติ๊นคลองตัน
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  โพธิ์ปริสุทธิ์
3. เด็กชายพัทธพล  รุ่งกิจจิรพงศ์
 
1. นายอรรถพล  เมตตา
2. นางสาวขวัญดาว  พุกกนะวนิช
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 30 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เผือกเล็ก
2. นางสาววรรณกานต์  บุตรน้ำดี
3. นางสาวศริญญา  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
2. นางสุภาพร  กมล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนารีย์  เฮงที
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.09 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ฉายแก้ว
2. เด็กหญิงอริสรา  ชาวไร่อ้อย
 
1. นายศิริสุข  ถนาวรณ์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  สีสวย
2. เด็กหญิงศรินดา  ทองบ้านเกาะ
3. เด็กหญิงศศิภา  แดงประทุม
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายปรวิทย์  ชูผล
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติมา  เพ็ชรสม
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
 
108 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ทัดแก้ว
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนอินทร์
3. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ทาจิตร
4. เด็กชายชินวัตร  ภูถมดี
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทวีสินธุ์
6. เด็กชายธนกฤต  วงษ์สาย
7. เด็กหญิงปัญญาพร  สมประสงค์
8. เด็กชายผจงศักดิ์  อินทรสุวรรณ
9. เด็กหญิงพรไพลิน  โชติกเสถียร
10. เด็กหญิงวนัชพร  สนามชัย
11. เด็กชายวรสันต์  ศรีจันทร์
12. เด็กชายวุฒิชัย  สุลินทาบูรณ์
13. เด็กหญิงศศิกานต์  ภู่มา
14. เด็กหญิงสุภชา  ยิ่งสกุล
15. เด็กหญิงอักษร  บุญเจริญ
 
1. นายอภิสิทธิ์  กลิ่นสุคนธ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 32 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายณัฐพงศ์  จันทร์นาค
2. นายบดีพล  เสมีภัทรภร
3. นางสาวพัชรี  ลิมปนะพฤกษ์
4. นายวรพงษ์  พากเพียร
5. นางสาวสุชัญญา  ละออเอี่ยม
6. นายเทวา  แสงโพ
 
1. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 32 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  นาเสถียร
 
1. นางสาวอัญญาพร  แสนยากุล
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงภัทร์ลดา  บุญบางยาง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจมา
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เผือกเอี่ยม
 
1. นางสาวต้องตา  จุดศรี
2. นางสาวนฤมล  กุยยกานนท์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนันธกร  อุปวนะ
2. เด็กชายรัชชานนท์  เนียมกลิ่น
3. เด็กชายศุภกร  ศิริพันธ์
4. เด็กชายสิทธิโชค  ชาวแพรกน้อย
5. เด็กชายอภิเดช  เสือเหลือง
 
1. นายวิรัตน์  ชุณหะ
2. นายชินวัฒน์  โพธิสาร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 33 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายสุทธิวิทย์  วิชิตจิตตานนท์
 
1. MissHe  Chen
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76.2 เงิน 33 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกฤติยา  สาตแฟง
2. นายกฤษดา  จาติเกตุ
3. นายกิตติพันธ์  ศรีสุวรรณ
4. นางสาวจรรยพร  จันทรโชติ
5. นายจักรกฤษณ์  พ่วงเจริญ
6. นางสาวชมพูนุท  อินยะ
7. นายณัฐนนท์  โยธิโน
8. นางสาวณัฐนิชา  เทียนกระจ่าง
9. นายตุลกานต์  พันธ์ไชยศรี
10. นางสาวนงคราญ  ประสานสิทธิ์
11. นางสาวปิยะรัตน์  จันทร์ผูก
12. นางสาวพรสุดา  จันทร์นาค
13. นางสาวลัดดาวรรณ  สีหาราช
14. นางสาวสุมิตรา  อินทร์เขียว
15. นายอธิชา  ฝ่ายซ้าย
16. นายอภิชาต  หวังเฝ้ากลาง
17. นางสาวอภิสรา  โป๊ะประทีป
18. นางสาวอรุณี  เสาใส
19. นายอุดมศักดิ์  ฟักมี
20. นางสาวเพ็ญนภา  ชาวหนอง
 
1. นางสาวดวงดาว  แก้วโต
2. นางสาวนิภาพร  สนนารี
3. นางสาวพัชรี  เหรียญทอง
4. นางสาวขวัญชนก  นันตาวิวัฒน์
5. นายเทิดศักดิ์  ยุงประโคน
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.51 เงิน 34 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวฑิฆัมพร  สมบูรณ์
2. นางสาวพลอยจิรา  ศรีวรพงษ์
3. นางสาวพิราวรรณ  ชวนชิด
4. นางสาวสุดาพร  ทรัพย์สินไพบูลย์
5. นางสาวเอมิกา  อุทร
6. นางสาวไอรดา  หอมทอง
 
1. นายณัฐพงศ์  วีระชุนย์
2. นายภัลลภ  อินทมาตร์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 34 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายอนุรักษ์  วงค์ละคร
 
1. นายสมรักษ์  ใจยา
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 34 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวฉัตรชนก  ภิรมย์ประชาภัทร์
2. นางสาวนิรชา  แซ่เตีย
3. นางสาววนิตา  อุตตะมะเมธา
4. นางสาวสุพิชชา  ม่วงพรหม
5. นางสาวอาธิติยา  แซ่เหลี่ยม
6. นางสาวอารีญา  สุวรรณวัฒน์
 
1. นางสาวกรกช  สุภาเนติรัตน์
2. นางนิภา  บัวผัน
3. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 34 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจสิตา  โพธิ์คำ
2. นายธีรภัทร  นะคันทา
3. นางสาวมะยุรี  เสนคำ
 
1. นางชยาพร  รอดเทภัย
2. นางเพ็ญนภา  ประเสริฐสังข์
 
119 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70.67 เงิน 34 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  บุญเล่ห์
2. นางสาวชาลิดา  ธนตุ่น
3. นางสาวณัฐทินี  ติ๊ดเหล็ง
4. นายธนวัฒน์  บุตรทะยัก
5. นางสาวเกษมณี  ศรีสุกดี
 
1. นางสาวศิริพร   รุ่งฉาย
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.75 ทอง 35 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวพลอยชมพู  รอดเสงี่ยม
 
1. นางพรทิพย์  เหล่ากอดี
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายสมโภชน์  สุขแปดริ้ว
 
1. นายมนตรี  วริวงค์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56.75 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวภัทรวดี  บุญรอด
2. นางสาวสุพัตรา  แตงดง
3. นางสาวเกวรินทร์  แสนสุข
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 35 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ชินเศรษฐวงศ์
 
1. นางปาริฉัตร์  วรโชติวชิรนนท์
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32.2 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริวัจน์  อักษรประดิษฐ์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  มดขุนทด
 
1. นางสาวรจิตกานต์  ขาวหิต
2. นางอรุณ  สุริยฉัตรกุล
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 35 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธันยธรณ์  ชมพูจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  ถาวรนิวัตน์
 
1. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
2. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายจีรัฐติกุล  ปัญสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัสสาวะโก
3. เด็กชายธนภูมิ  ตุ้มนิลกาล
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ไกรรักษ์
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ทิพย์นุช
6. เด็กหญิงพรประภา  ผาฮุย
7. เด็กหญิงวรัชญา  เยาวเสริฐ
8. เด็กชายศริตวรรธน์  พลเยี่ยม
9. เด็กชายสุชาครีย์  วงษ์ชื่น
10. เด็กชายอรรถโกวิทย์  อินธิกูด
 
1. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
2. นางธีรรัตน์  วิชาชู
 
127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.7 เงิน 36 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปานะโปย
2. เด็กหญิงณ ปภัทรชญา  ทองอุดม
3. เด็กชายพลกฤต  เผื่อนประไพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  ประทุมรัตน์
2. นางพรทิพย์  อาจารสุทธิ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 36 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  บุษบง
2. เด็กหญิงวทุรดา  พรมฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุทธานุช  วิชานำ
 
1. นางสาวอาลิตา  พาหา
2. นางสาวพัชรินทร์  แหวนเงิน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 36 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายณัฐพล  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เดชจร
3. เด็กชายธีรเดช  ร่องเสี้ยว
4. เด็กชายพัชรพงษ์  คุ้มรักษา
5. เด็กชายพีรพัฒน์  กุลบุตร
6. เด็กชายวรพงศ์  เสนาพิทักษ์
 
1. นายพัฒน์  ก๋ำดารา
2. นายพรหมมินทร์  การะเกต
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 37 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวจารวี  วาดเจริญ
 
1. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 37 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายบุญญฤทธิ์  เสือเดช
2. นางสาวอัจฉรา  ปิมปา
 
1. นางสาวชิดขวัญ  นุชนาถ
2. นางสาวประภา  กองบัวแก้ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพิสิษฐ์พงศ์  โพธิ์ฉาย
2. นายโกมินทร์  ปะวันเตา
 
1. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
2. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  เมฆนามนิตย์
2. นางสาวชวัลนุช  พิทูรทรัพย์
3. นางสาวอารีรัตน์  เลาอารีกิจ
 
1. นายสฤษฎ์  คล้ายมุข
2. นางสาวอมรา  อากาศ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวรัฐพร  สายวงศ์
 
1. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
 
135 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.9 เงิน 38 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจิตลดา  ม่วงจีบ
2. นางสาวนริศรา  ขาวเจริญ
3. นางสาวอารีวรรณ  มัคเจริญ
 
1. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
2. นายรัฐกรณ์  อาศาสตร์
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอติกานต์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  จงสวัสดิ์
 
1. นายทศพร  เรืองภู
2. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวศศิธร  วงษานุทัศน์
 
1. นายธีรพงศ์  จงประเสริฐ
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 39 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิชกานต์  ลินทอง
2. เด็กหญิงวิศารัตน์  สภาสุขดี
3. เด็กหญิงอินทิรา  ภมรพล
 
1. นางสุพรรณี  ปลื้มถนอม
2. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธนกฤต  เปลี่ยนขำ
2. นายสาคร  วาปี
3. นายอนันต์  ศรีแปลงวงศ์
 
1. นายอดิเทพ  วรรณเรศ
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 39 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงธนัญธร  ขนอนเวช
2. เด็กชายพีร์วาทิน  เนตรประภา
3. เด็กชายอินทัช  เชื่อมสุข
 
1. นางสาวชุติมา  สุขประเสริฐ
2. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 40 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายชาญวิทย์  ประดิษฐ
2. นายอัฐพล  โตพวง
3. นางสาวแสงรวี  ทองดี
 
1. นางสาวสถิตย์พร  ดีมงคล
2. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 40 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายปฏิภาณ  ไพรสัน
2. นายวรวุฒิ  ด้วงปั้น
3. นายสิทธิชัย  เรืองสกุล
 
1. นางสาวรุจีรา  โยงรัมย์
2. นางสุพัตรา  วรรณวิกุล
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 51.4 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายนันทภพ   วีระหงส์
2. เด็กชายมนชิต   ศรีโสภา
 
1. นายวุฒิชัย  กัณหา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.32 ทอง 41 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลย์ชนก  เจริญสิรรดีธร
2. เด็กหญิงปณิตตา  บุตรเกตุ
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ภาคานาม
4. เด็กหญิงมาธวี  สว่างใจ
5. เด็กหญิงวารุณี  ลุงเมือง
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทองบังใบ
7. เด็กหญิงอาภารัตน์  กงเวียน
8. เด็กหญิงอารียา  วิษิธิ
 
1. นายภัลลภ  อินทมาตร์
2. นายณัฐพงศ์  วีระชุนย์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 42 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนวพรรษ  รุ่งโรจน์วัฒนกิจ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.34 ทอง 42 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขเริงรื่น
2. เด็กชายรัฐพล  แก้วไตรรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  จันทร์มล
2. นางนุศรา  สระทองใจ
 
147 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 42 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติยา  พ่วงหงษ์
2. นางสาวอัยฎา  อิศราสุชีพ
 
1. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
2. นายสุเมธ  โชติพิศาล
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 43 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญญะรัตน์  นิธิหิรัญพัฒนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  อยู่อ่ำ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  หนูขาว
4. เด็กชายอนุชา  ดอนไพร
5. เด็กหญิงโชติญา  มากมูล
 
1. นางสาวนฤมล  สารขัติ
2. นางสุรีรัตน์  อักษรประดิษฐ์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 44 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  พันธ์ทอง
 
1. นางเพ็ญนภา  ชาญณรงค์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 44 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายนาวี  หงษ์สมดี
2. เด็กหญิงปุณยนุช  กุลโต
3. เด็กชายสหรัฐ  ทองคุ่ย
 
1. นางสาวยุพาวดี  ภูธรรมมา
2. นางสาวสถิตย์พร  ดีมงคล
 
151 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 46 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลัดดาชยาพร
2. นางสาวอารยา  สามารขึ้น
3. นางสาวอารียา  เนตรวงค์
 
1. นางสาวรจนาพรณ์  ติ๊บปัน
2. นางสาวสุธิดา  เกตุแก้ว
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงภัทรพร  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงวรรณภา   คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เทียนทอง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายทศพล  แสงพุ่ม
2. นายนนทพัทธ์  ร้อยอำแพง
3. นางสาวอาภาพร  แดงตาโคตร
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นางพิชชานันท์  โชติวรรธอนันต์
 
154 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.7 ทองแดง 50 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ตรีเพชรรัตน์
2. เด็กหญิงวานิณี  อิ่มทรัพย์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์เสม
 
1. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
2. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม