สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ขุมทรัพย์
 
1. นางสาวฉันทนา  คำชำนาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.5 เงิน 47 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพรพิชชา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  บุญมีคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  วันทามิ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  คลองโคน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนท้ายหาด 1. นางสาววรรณวิภา  จำนงค์ทรง
 
1. นางพิเศษศรี  ฤทัยมณีเกษม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.62 เงิน 43 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงภลดา  รอดคลองตัน
 
1. นางวิภารัตน์  อ่องทับน้ำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 23 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวอัญมณี  พรหมธีระวงศ์
 
1. นางวิภารัตน์  อ่องทับน้ำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 40 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงวรินยุพา  เพิ่มอักษร
 
1. นางมาลัย  รอดประดิษฐ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวปรางวลัย  ยิ้มละมัย
 
1. นางมาลัย  รอดประดิษฐ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54.75 เข้าร่วม 40 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวบุษบา  รุ่งเรืองศรี
2. นางสาววศินี  เชื้อใหญ่
3. นางสาวศุภาพิชญ์  มีประเสริฐ
 
1. นางสาวคัทรียา  วงศร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 17 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองชัย
2. นางสาวธมนวรรณ  สิทธิขำ
3. นายนรเศรษฐ์  วงษ์วรุณ
 
1. นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร
2. นางสาวปรียาภรณ์  ปานคล้ำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 47 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  เผือกเอี่ยม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จตุสัตถาพร
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  พงพึ่ง
2. นางสาวปิยนาถ  บุญท้วม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวชญานิษฐ์  ไกรนรา
2. นางสาวนวพร  สุคนธ์ล้ำเลิศ
 
1. นายณัฐพงษ์  ญานวัฒนะ
2. นายอาจารยเอ้  เอี่ยมลออ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 32 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์   จิรนันทนาภรณ์
 
1. นางสาวณัฐภาวี   นิลสวัสดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 21 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายเจตนันท์  จันทร์สุก
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ตีระกิตติธนา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงนลินสิริ  ตุ้มฉาย
2. เด็กหญิงนิศาชล  พิทักษ์สาลี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชาศิลป์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นิลศรี
2. นายไพศาล  แมลงทับทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 21 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีกำเหนิด
2. เด็กชายพงศภัค  ตั้งประเสริฐ
3. เด็กหญิงรสา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
1. นางสาวศรินยา  อินทรประเสริฐ
2. นางธิดารัตน์  กล้าวิกย์กรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 37 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจารุวรรณ  ศิริธรรม
2. นางสาวนวรัตน์  แสงกระจ่าง
3. นางสาวศิวภรณ์  ดิษแพร
 
1. นางธิดารัตน์  กล้าวิกย์กรณ์
2. นางสาวศรินยา  อินทรประเสริฐ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงปพิชญา  ใจหวัง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริธรรม
 
1. นางสาวยศอารีย์   รวยธนพานิช
2. นายเจษฎา  สินธู
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 22.2 เข้าร่วม 40 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพิมพ์นรา  มาประกอบ
2. นายสุชพงศ์  ชื่นจิตร
 
1. นางสาวศุภางค์  ครุฑสุวรรณ
2. นางสาวอรอนงค์  บานเย็น
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายปัณณธร  หิรัญนุสรณ์สุโข
 
1. นางสาวชุติมา  ไกรทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 20 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวอภิสรา   จันหอม
 
1. นางสาวฐิตารีย์   แหลมประเสริฐ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณัฐรณชัย  คุ้มครองเลิศสิน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์ประเสริฐ
3. เด็กชายรวิชญ์  พยัคฆวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญสพัฒน์  สิทธิบวรโชติ
2. นายมนัส  โรจนกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.12 เข้าร่วม 23 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจันธิดา  กล้วยจำนงค์
2. นางสาวพีรยา  ดนัยธรรมกุล
3. นางสาวศุภาพิชญ์  ทรงจันทร์
 
1. นางสมลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางศรีประภา  ประยงค์พันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 17 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุพัฒนสิริสหกุล
2. เด็กหญิงสุชานาฎ   พยัฆศิริ
3. เด็กหญิงอุษณา  อาลากุล
 
1. นางสาวพัชรียา  ชนใฮ
2. นางสาวดรุณนภา  ดอนเจดีย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.3 เงิน 43 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวกุสุมา  ฤทธิชัยดำรงกุล
2. นางสาวอรปรียา  น่วมด้วง
3. นางสาวอรุณวรรณ  ดิลกภักดีธรรม
 
1. นางสาวปริยา   เกิดดี
2. นางสาวจินตนาภา   สุขเกษม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 43 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนรดี   ปั่นจั่น
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   พันธ์เจริญ
3. เด็กหญิงสุดาภัทร  วาทีวิวัฒน์
 
1. นางสาวจรินทร   จันทร์เพ็ง
2. นางณัทณัน   ธูปแพ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวนภัสสร  ไตรญาณ
2. นายนันท์  เหมะวิบูลย์
3. นางสาวพิยดา  ต่วนชื่น
 
1. นางสาวดรุณนภา  ดอนเจดีย์
2. นางสาวพัชรียา  ชนใฮ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 27 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติพร  การินตา
2. เด็กหญิงวรัชยา  นาคเกตุ
3. เด็กหญิงสุภามาศ  กลิ่นอุดม
 
1. นางสาวเกตุกัญญา  ทองเก่งกล้า
2. นายเถลิงรัฐ  มุกดาเวช
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 15 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวนัยนา   วรรณะ
2. นางสาวพิมพ์อักษร  แพเพชร
3. นางสาววิภาวี   วจีสัตย์
 
1. นางญดา   ลือสัตย์
2. นางจารุวรรณ  แจ่มกระจ่าง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.9 เงิน 13 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   กล่ำเถื่อน
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไทยานนท์
 
1. นางนฤมล   ศรีวงค์ษา
2. นางณัทณัน  ธูปแพ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.9 เงิน 34 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวฉัตรทิมา  ป้านจันทร์
2. นายวรวิทย์  ทรัพย์บริบูรณ์
 
1. นายพงศธร  ลิมปาวิภากร
2. นางสาวอรณิชา  เลี่ยนชอบ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.42 ทองแดง 27 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายภนาพล  โพธิ์สาวัง
2. เด็กชายวีรพล  สุขไทย
 
1. นายนิรันดร์  ศรสงคราม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.25 เข้าร่วม 33 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายปรมี  ออกประทุม
2. เด็กชายพลากร  เล่าโจ้ว
 
1. นายนิรันดร์  ศรสงคราม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 33 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายรัฐพงษ์  ตระการไทย
2. นายวิธวิทย์  สุขโหตุ
3. นายอนันตชัย  สาครขำ
 
1. นางสาววิกานดา  ฤทธิยา
2. นางสาวเสาวตรี  นุ่มน่วม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 47 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงบุษยรินทร์  เอกมั่นเศรษฐ์
2. เด็กหญิงวันทนี  ปักษา
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  บุญนาค
4. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  พุ่มเจริญ
5. เด็กหญิงแพรวา  บุญแสงส่ง
 
1. นายสุวรรธนา  วงษ์แก้ว
2. นางมะยุลา  ใจสงบ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.17 ทอง 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวขนิษฐา  ผูกโพธิ์
2. นางสาวญานิศา  ชุมอินทอง
3. นางสาวณิชาภัทร  สูงสมสกุล
4. นางสาวสาวิตรา  ทรัพย์สมบูรณ์
5. นางสาวอรวรรณ  ขำเอก
 
1. นายสกล  สุขสวัสดิ์
2. นายอดิศักดิ์  เนียมหอม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 42 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ศรีไสว
2. เด็กหญิงริ้วทอง  ทิพวัน
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คงสุขไทย
4. เด็กหญิงอริสา  จันหอม
5. เด็กหญิงเจศิณี  งามเพลินศิลป์
 
1. นางจีรมิตร  รัตนสมัย
2. นางภัคจิรา  ชูนิตย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.3 ทอง 31 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวณัฐนารี  ยุทธวรานนท์
2. นางสาวพรรณิภา  พูลผล
3. นางสาวพิมประภา  ทัศนากร
4. นางสาวศรัณยา  มานิตย์
5. นางสาวเบญจวรรณ  ฮกประจง
 
1. นางสาววิไล  เดชตุ้ม
2. นายสกล  สุขสวัสดิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 34 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายยศวรรษ  เจียรนัย
2. เด็กหญิงรัตติกาล  แย้มสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สวนเจริญ
4. เด็กชายอภิเดช  สิทธิกิจ
5. เด็กชายเลิศทศพร  ศรีสง่ากุล
 
1. นางพรพินธ์  สำรวยรื่น
2. นางธนวรรณ  ฌอง มิเชล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 44 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธีรภัทร  จันทนะโสตถิ์
2. นางสาวนริศรา  พลาหก
3. นายภูเบศ  ตันติวิริยากร
4. นายวิทวัส  เนตรคะณา
5. นายวุฒิพงษ์  นาคเฮง
 
1. นายสมบัตื  ศรีบรรจง
2. นายสุธี  เสมอจิตร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 41 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงศรัณยา  เตียเปาะ
 
1. นางสุวิมล  สิงห์โตทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 39 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวภัคจีรา  จันทรพุฒ
 
1. นางอารี  สุวีรานนท์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 8 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายวรวิช  โฆษิตคุณากร
2. เด็กหญิงไหมมิตา  ธรรมสารสกุล
 
1. นางสาวสกุลณี  บุญมี
2. นางสาวนุสรา  กล้วยจำนงค์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 33 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวชลลดา  มาลัยมาลย์
2. นายปารเมศ  วิจิตรจรรยาเลิศ
 
1. นางศิริพร  เอี่ยมเจริญ
2. นางกานดา  จำปาศักดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง 40 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวคุณัญญา  เนียมพิบูลย์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ปากแดง
3. นางสาวฐิติสุดา  ภานุมาศ
4. เด็กหญิงณีรนุช  แย้มสำรวย
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอี่ยมสอาด
6. เด็กหญิงนภัสสร  พุหิรัญ
7. เด็กหญิงนันทรา  ศิริวงศ์พรหม
8. เด็กหญิงมนัญชยา  มีพืชน์
9. เด็กหญิงวรัตถ์  ไชยสมนึก
10. นางสาวศิริประภา  ศรีไพบูลย์
 
1. นายอรรถวิทย์  ธรรมสวัสดิ์
2. นายอดิศักดิ์  เนียมหอม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงปวิตรา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงศรินญา  ตันบริภัณฑ์
 
1. นางสาวสุนทรี  เลาหะวิริยะ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจุไรรัตน์  พันธเสน
2. นายภูวนาถ  สีนวล
 
1. นางเกศิณี  แสงทับทิม
2. นางสาวอารีรัตน์  สูงสมสกุล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงดลธภรณ์  ไชยพร
 
1. นายสุรเชษฐ์  พุ่มกุมาร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายขันติพงศ์  กาวิระใจ
 
1. นางสาวธนิกนันทิ์  แก้วมณี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงพรธีรา  เผื่อนทิม
 
1. นายสุรเชษฐ์  พุ่มกุมาร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวนภวรรณ  สิริโสภณวัฒนกุล
 
1. นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงวะนิภาพร  เดชะบุญ
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวสุประวีณ์  จตุรพรนพรุจ
 
1. นายฐณพบ  ธูปแพ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายสถาพร  แหล่วไธสง
 
1. นางสาวธนิกนันทิ์  แก้วมณี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายนรินทร์  นาครัตน์
 
1. นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  เสื่อมของ
2. เด็กหญิงสิริธร  ขุมทรัพย์
 
1. นายสุรเชษฐ์  พุ่มกุมาร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวณัฏฐณิชา  โอกาศรัตน์
 
1. นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุนันทา  สังข์ทอง
3. เด็กชายอดิศร  สอนเทศ
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกุลธิดา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐจริญา  สุทธิเจริญวงศ์
3. นางสาววิไลพร  ชูกร
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.33 ทอง 20 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายพัลลภ  แก้วคง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวอรไท  ภมร
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณภัทร   สุรพันธ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฐภัทร  รชตะนันทน์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.83 ทอง 7 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจิตติญา  ภู่ระหงษ์
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวชการ
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสสร  ตันบริภัณฑ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวทิพวรรณ  ชะใบรัมย์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชาตาดี  มีบุญธรรม
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 21 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายอภิลักษณ์  เรืองพยัคฆ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายกิตติพัฒน์  เจริญศิริ
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  แก้วละเอียด
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 26 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพรทิพย์  นวมสุคนธ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.2 เงิน 29 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายขวัญนรินทร์  เทียมเมืองแพน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหลืองเจริญกิจ
3. เด็กชายนนท์  พิทอง
4. เด็กหญิงบุญฑริษา  เป๋าล้วน
5. เด็กชายพีรพงศ์  พารอด
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวจิรัชญา  วัฒนธร
2. นางสาวชฎาภรณ์  ศรีสุขใส
3. นางสาวรุจิราภรณ์  อิศรภักดี
4. นางสาวสุธินี  คชสาร
5. นางสาวสุภาพรรณ  สุวรรณกาญจน์
6. นายไชยศักดิ์  พลอยแสงสาย
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 81.4 ทอง 20 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายกัมพล  จิตตเนตร
2. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ซุ้นเจริญ
3. เด็กชายจิรพัฒน์  ไชยชาญ
4. นายจิรันต์  พิพิธวิจิตรการ
5. นางสาวชญานิษฐ์  ซุ้นเจริญ
6. นางสาวชนัญชิดา  บุญส่งไพศาล
7. เด็กหญิงชลิตา  ศรีสูงเนิน
8. เด็กหญิงฐนิษชา  สุขสมบัติ
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงน้อย
10. เด็กชายณรงค์  แตงพวง
11. เด็กหญิงณัฐกมล  แสงกฤษ
12. เด็กหญิงดวงกมล  ประชานิยม
13. เด็กหญิงทัศนีย์  จามรโชติ์
14. นางสาวธิตินันท์  แดงประสิทธิพร
15. นายธิติพันธ์  สุขสะอาด
16. เด็กชายธีระเดช  อินอนันต์
17. เด็กหญิงนัฐธิดา  คงนุช
18. เด็กชายปฏินิพนธ์  ปลื้มวิไล
19. เด็กหญิงปณิญธิตา  โพธิ์พยนต์
20. นางสาวปภัสรา  สมัครเสวี
21. เด็กหญิงปริตา  เกตุแก้ว
22. เด็กชายปรีดา  พลพุก
23. เด็กชายพนมศักดิ์  นันตะสุคนธ์
24. เด็กชายพลากร  มวลประเสริฐ
25. เด็กชายพิทวัส  บำเรอราช
26. นายภาณุภัสส์  ธนัชญ์สุธาโชติ
27. เด็กหญิงรัตนาวดี  วจะสิริวรรณ
28. นายวชิรวิทย์  เหลืองเจริญกิจ
29. เด็กชายวรเมธ  สายโสภา
30. เด็กหญิงศรารัตน์  แดงมาก
31. เด็กชายศักดิธัช  ฃุนนุช
32. นางสาวศุภานัน  แจ้งกระจ่าง
33. เด็กชายสถาพร  นครอินทร์
34. เด็กหญิงสิดาพร  เยาวกุล
35. เด็กชายสุทิวัส  เปี่ยมอยู่
36. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขำรักษ์
37. นางสาวอรจิรา  กิจเดช
38. นางสาวอาทิติยา  อินทรซันไล
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เนียมรักษา
40. นายไพโรจน์  นิลน้อย
 
1. นายกิตติพงศ์  วิไล
2. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
3. นายสุทธิพงศ์  มหาวิริโย
4. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญมี
5. นายธรรมรงค์  อิ่มเอิบ
6. นางสาวณัฐนิชา  ไพศาลสิริวัฒน์
7. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
8. นายอาคเนย์   ชูอรุณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 29 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายขวลิต  เอื้อสกุล
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 44 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงนราวดี  ภู่สกุล
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 40 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวทิพวรรณ  เทพกร
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.53 ทอง 14 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวณัฐณิชา  สุขภูมิ
 
1. นายนันทพงศ์  ชูอรุณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 20 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายสมพร  แสงหิรัญ
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 14 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงมาริษา  อ่างเงิน
 
1. นายนันทพงศ์  ชูอรุณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 40 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาววราชฎา  วจะรักษ์เลิศ
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรชัย  น้อยกาญจนะ
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพรรณวดี  กลิ่นทิพย์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 59.4 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  มาเจริญ
2. เด็กชายธนเมธี  อยู่ศิริ
3. นายรัฐวุฒิ  พวงจันทร์
4. นายวาสุเทพ  ขุนโหร
5. นายศุภกร  จาตุรัส
 
1. นายนิคม  แท่นทรัพย์
2. นายพนัส  ชูอรุณ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายชญานนท์  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงชนากานต์  ทับทิมสี
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทับทิมสี
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  วรรณศรี
5. เด็กชายธนบดี  เสือภูมี
6. เด็กชายนนทนันทน์  ดีรอด
7. เด็กชายวิทวัส  นิ่มมณี
8. เด็กหญิงศศิอุษา  ประเสริฐศิลป์
9. เด็กหญิงสุวพัชร  อุดมธรรม
10. เด็กชายไอศูรย์  วีระโชติคุณกิตติ
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกฤติกา  เปรมสุข
2. นายชยุต  เฟื้องวงศ์
3. นายฐิติพงษ์  กลัดกลีบ
4. นายธนากร  โง้วสกุล
5. นายนพพล  เต็มเปี่ยม
6. นางสาวนันท์นภัส  แนงแหยม
7. นางสาวพิมภัสสร  วาณิชย์มานะกุล
8. นางสาวภทรพรรณ  ทองประสิทธิ์
9. นายเก้ากิตติชัย  กิตติธนานุรักษ์
10. นางสาวเมชญา  จันทรัคคะ
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองสะทิ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กล่ำเถื่อน
4. เด็กหญิงนาตยา  น่วมธนัง
5. เด็กหญิงบุญญาดา  ทรัพย์สมบูรณ์
6. เด็กหญิงพิมลดา  แย้มสรวล
7. เด็กหญิงมัณฑนา  สุวัณนะศิริ
8. เด็กหญิงหัตถพร  นินทะสิน
 
1. นายกิตติพงศ์  วิไล
2. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
3. นายอาคเนย์   ชูอรุณ
4. นางสาวณัฐนิชา  ไพศาลสิริวัฒน์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 28 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สกุลเตียว
2. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงนลินรัตน์  เวชธัญญาภรณ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์ชูกลิ่น
5. เด็กหญิงวิภาวดี  แย้มอรุณ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เงินวิลัย
7. เด็กหญิงอินทิรา  จาระนัย
8. เด็กหญิงเปรมศิริ  อินอนันต์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตลิ่งชัน
2. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณวัฒน์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 19 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  เพียรร่มทองไทย
2. นางสาวชนาภัทร  วัจนประดิษฐ์
3. นางสาวญาณิศา  ธรรมการ
4. นางสาวปวีณา  เสือพิทักษ์
5. นางสาวภคพร  จันทร์แป้น
6. นางสาวศิริลักษณ์  สังข์อนันต์
7. นางสาวศุภานัน  ตาแสง
8. นางสาวอาภากมล  สุริยะพงศากุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตลิ่งชัน
2. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณวัฒน์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงทิพย์อุไร  จรัสเวคิน
 
1. นางสาวกนกทิพย์  ณัฐชาบุตร
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 24 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวสิริขวัญ  คลังธนัง
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ถาวรพิทักษ์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 20 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายรัฐพล  นาคสิทธิ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาสงค์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.66 เงิน 7 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวณัฐชา  กลิ่นทอง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  กันแก้ว
 
96 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 24 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงแพรวา  ธนาสารพูนผล
 
1. นางสาวกนกทิพย์  ณัฐชาบุตร
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวกรรณิการ์  แซ่จึง
 
1. นางสาวฐิติมา  พันฟัก
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง 19 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวภัทรวรรณ  แสงดี
 
1. นางสาวเมตตา  โพธิ์เงิน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายชิษณุพงศ์  ส่องพราย
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  กันแก้ว
 
100 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 22 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่จิว
2. นายรพีพันธุ์  คุ้มโต
3. นางสาวศศิธร  มาโคตร
4. นางสาวศิริภัทร  เกตุสุวรรณ์
5. นางสาวสุชัญญา  ชัยยา
 
1. นางสาวศศิธร  แสนสบาย
 
101 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.17 เงิน 13 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกรพรรณ  คำวัฒนะกุล
2. นายกัมปนาท  หอสว่างวงศ์
3. นายพุฒิพงศ์  สังข์ทอง
4. นางสาวศศิณา  ทองคำ
5. นางสาวเหมือนฝัน  จินดารักษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาสงค์
2. นางสาวเมตตา  โพธิ์เงิน
 
102 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวปภาอร  บวรชนาพันธุ์
2. นางสาวปิยะพร  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวชนิภา  อบอุ่น
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.54 ทอง 39 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรพงศ์  คล้ายบุญมี
2. เด็กชายธนวัฒน์   มรรคทรัพย์
3. เด็กชายธนากร  กลิ่นหวล
4. เด็กชายพีระศักดิ์  ผิวสว่าง
5. เด็กชายมิ่งขวัญ  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายศิริวัฒน์  ศุกระศร
7. เด็กชายเชิดชัย  เรืองศรี
8. เด็กชายเพชร  ภักดี
 
1. นายกิตติพงศ์  วิไล
2. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 22.58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายจิณพัฒน์  หลงสวาสดิ์
2. นายธนกฤต  รอบรู้
3. นายธนชาต  บุญเอี่ยม
4. นายธนภัทร  สีตุ่น
5. นางสาวธมนวรรณ  โหงวเจริญพร
6. นางสาวธัญชนก  กุญแจทอง
7. นางสาวพิชยา  โชติคุณากร
8. นางสาวภาวิณีย์  คุ้มพุฒิพงศ์
9. นายวรงค์กร  อ่อนน่วม
10. นางสาวศศิกานต์  ตรงมา
 
1. นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร
2. นายสกล  สุขสวัสดิ์
3. นายอาจารยเอ้  เอี่ยมลออ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.4 เงิน 8 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวจิราวรรณ  เชียงกา
2. นางสาวฉันชนก  โสตถิปิณฑะ
3. นางสาวดวงฤทัย  ศรีวงค์ษา
4. นางสาวศิริญญา   สุคนธ์ล้ำเลิศ
5. นางสาวสุภาวดี  เงินยวง
 
1. นางสาวเพ็ญทิพย์  ศรีสมุทร
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงปริศนา  สวรรค์พร
2. เด็กหญิงปลื้มกมล  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงวิรดา  โรจน์วิไลย
 
1. นางสาววงเดือน  บุญแก้ว
2. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกานต์ธิดา  ศิธรกุล
2. นายคุณานนต์  ภู่นาค
3. นางสาวพัสวี  สุนทรารัตน์พงษ์
 
1. นางสาววงเดือน  บุญแก้ว
2. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายณัฐดนัย  เส็งเจริญ
2. เด็กหญิงพรนภัส  น้ำเจริญ
3. นายพลชาติ  จิตต์เจริญ
 
1. นางสาวปนัดดา  เพชรฉวี
2. นางพยอม  ยุวะสุต
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 51 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายธีรุตม์  ม่วงสวนขวัญ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ตันพิชัย
 
1. นายเอกพงษ์  แก้วคชชา
2. นายกษิณ  พลอยสุวรรณ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 48 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์   ภมร
2. นางสาวสโรชา  ขำครุธ
 
1. นางพรภัทรา  จำปาทอง
2. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 22 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายบูรพา  นวลศรี
2. เด็กชายสมุทร  พรประเสริฐ
 
1. นายกษิณ  พลอยสุวรรณ
2. นายเอกพงษ์  แก้วคชชา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจตุพร   เหลืองอร่าม
2. เด็กหญิงอัจจิมา  ม่วงเขียว
 
1. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
2. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 49.6 เข้าร่วม 47 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงฐิติยา  สังข์เปรม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สาครอาจ
 
1. นางอุมาภรณ์  ริยาพันธ์
2. นายสราวุธ  วงษ์จู
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.4 เงิน 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กัญจา
2. เด็กหญิงสุลาวัณย์  อยู่คล้ำ
 
1. นางสาวฐญาพร  เนื่องสิทธะ
2. นายสราวุธ  วงษ์จู
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณพพัชร์ชัย  ไตรสรณคมณ์
2. นายธนกร  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวฐญาพร  เนื่องสิทธะ
2. นายสราวุธ  วงษ์จู
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 71 เงิน 11 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายธรรมสรณ์  ยิ้มสวัสดิ์
2. นายสิรธีร์  คุ้มเกรง
 
1. นางสิริกานดา  วรยศ
2. นางสาวพรรณสุภา  พ่อธานี
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 35.34 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวจิตราภา  จูมแพง
2. นายศุภวุฒิ   อารักษ์
 
1. นางพรภัทรา  จำปาทอง
2. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณณิกา  ไชยฤทธิ์
2. เด็กหญิงปัทมา  ปักษา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แย้มคำ
 
1. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
2. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายวิษณุ   กรสวัสดิ์
2. นายศุภวิทย์  เจริญสุข
3. นายสิรวิชญ์   จันทร์เอียง
 
1. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
2. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายนพกร  สุดแดง
2. นายรังสิมันต์  เกิดเทวา
 
1. นายเอกพงษ์  แก้วคชชา
2. นายสราวุธ  วงษ์จู
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายประสิทธิ์   หมู่มาก
2. เด็กหญิงพรรณษร   ทองทรง
3. เด็กชายพุทธคุณ  สวนสำราญ
 
1. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
2. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
 
122 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกมลชนก  ศิริพจนาทิพย์
2. นางสาวสิริอำไพ  ศิริสวัสดิ์
3. นางสาวอัญชลี  โพธินันทวงศ์
 
1. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
2. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.8 เงิน 46 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เล็กเจริญ
2. เด็กชายธรรมจักรกิติ์  จันทร์กลัด
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณกรจิรทรัพย์
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 50 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกณิกนันท์  บัวปลี
2. นางสาวลัดดาวรรณ  นิลเลี่ยม
3. นางสาวสิรินภา  เตียวศิริ
 
1. นางสาวอรพิน  ธนิกกุล
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 18 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ด้วงน้อย
2. เด็กหญิงพัณณิตา  เฮียงไสนา
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศิริผล
 
1. นางเกศนี  สังข์ศิริ
2. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 29 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจิรนันท์  สกุลอินทร์
2. นางสาวธิดารัตน์  ชาติพุก
3. นางสาวปริญดา  เทียมดวงแข
 
1. นางเกศนี  สังข์ศิริ
2. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 36 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  น้อยกาญจนะ
2. นางสาวณัฐิยา  นาคผ่อง
3. นางสาวนรินทร  เจริญท้าว
4. นางสาวมุทิตา  จันทร์สุวรรณ
5. นางสาวศุภากร  ปานบุญลือ
6. นางสาวอรุณรัศมี  โชติชูศรี
 
1. นางสาวชุติมา  พัฒจันทร์หอม
2. นายอมร  ฤทธิ์อ่อน
3. นางสาวณัฐนันท์  สีบุญเรือง
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กหญิงฉัตรชยา  จิติวงศ์
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  เดชบุญ
3. นายสุพจน์  จันทร์อ่อน
 
1. นายอภัยภัทร  พัชราภา
2. นางยุวรีย์  สุธานนท์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 33 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวพรนภา  เกตรามฤทธิ์
2. นางสาวภาวิณี  ดวงมรกต
3. นางสาวสุนันทา  กันตูม
 
1. นายอมร  ฤทธิ์อ่อน
2. นางสาวณัฐนันท์  สีบุญเรือง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  คูประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โตสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  จันทร์จำรัส
 
1. นางอัญชลี   นุชผดุง
2. นางอัญชลี   แก้วน้อย
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวศุภนิดา  พราหมณ์แก้ว
2. นางสาวสุวภัทร  เนียมพิบูลย์
3. นางสาวอริสา  มะลัยรินทร์
 
1. นางอัญชลี   นุชผดุง
2. นางอัญชลี  แก้วน้อย
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  กรเศรษฐวิทย์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ถมยา
 
1. นายบุพกรณ์  จะเกรง
2. นางสาวจุฑารัตน์  จีนบันทึก
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐวรรณ  สุวรรณโณ
2. นางสาวปนัดดา  กสิโอฬาร
3. นางสาวพัชรอัมพร  สุวรรณรอด
 
1. นายอมร   ฤทธิ์อ่อน
2. นางสาวณัฐนันท์  สีบุญเรือง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 20 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลณีย์  เงินวิลัย
2. นางสาวรวงผึ้ง  เอียมอำไพ
3. นางสาวอุษณี   บุญฑีฆ์
 
1. นางสาวพิณทกานต์   นิมมานุทย์
2. นางจาริณี  จันทร์หอม
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง 25 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. นางสาวศิรประภา  ทองใบ
2. นางสาวอุบลวรรณ  ใจหาญ
3. นางสาวเรืองทิพย์   ทองใบ
 
1. นางษิญาภา  งามสอน
2. นางจงจินต์  จันทรโก๊ะ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 15 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เปลี่ยนศรี
3. เด็กหญิงพีรยา    ขันธวงษ์
 
1. นางวิลาวัลย์  เนียมพลอย
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 28 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวธิมา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาววริษฐา  พยัควัลย์
3. นางสาววสิตา  คล้ายบุญมี
 
1. นายอมร  ฤทธิ์อ่อน
2. นางสาวณัฐนันท์   สีบุญเรือง
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. นายวิชญ์พล  ศฤงค์สวัสดิ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  นิลศรี
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 61 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คงศรี
2. เด็กชายสงกรานต์  ป๊อกแสวง
 
1. นางสาวพิมสิริ  กรุดทอง