สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 18 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกชกร  แย้มโสม
 
1. นางสาวจินดา  เชื้อวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77.75 เงิน 33 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. นางสาวมณนภา  ดิษฐ์สอน
 
1. นางสาวกวิตา  จรัลชวนะเพท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณฐมน  ศิริชล
 
1. นางสาวรัชวรรณ  พรมลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวไพรินทร์  ฮามวงค์
 
1. นางสาวขัตติยากร  สุขได้พึ่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.12 เงิน 37 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  อ่อนสา
 
1. นางยุภาวดี  วงศ์สุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 44 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกานดา  มะเดื่อสวน
 
1. นางสาวศิริพร  แก้วพวง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 31 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิดา  ป่าตาล
 
1. นางยุพิน  ป่าตาล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.25 ทอง 17 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  อินทศรี
 
1. นางวราภรณ์  ปรีเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.75 เงิน 5 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทราลักษณ์  แป้นจันทร์
2. เด็กหญิงนภารัตน์  อาสาสู้
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ดีประเสริฐ
 
1. นายยศวันต์  จันทร์ศรี
2. นางสาวจรีรัตน์  ธุระกิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 19 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวธัชนนท์  ยิ้มเป็นสุข
2. นางสาวฟ้าใส  หล้ามณี
3. นางสาวเขมิกา  อภิชาตพิเชียร
 
1. นางทัศนา  โพธิ์เงิน
2. นางสาววิรวรรณ  หอมหวล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์ยาม
2. นายวรเมธ  วงศ์เครือสอน
 
1. นางยุพิน  ป่าตาล
2. นายอภิชา  พุ่มพวง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 23 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวทิตยาภรณ์  เมาบุตร
2. นายพงษ์ศิริชัย  สมคะเน
 
1. นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 24 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายณธีพัฒน์  องค์วงศ์สกุล
 
1. นายปัญญา  แซ่่ลี้
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  จุฬา
 
1. นางอังคณา  จันทร์แก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ก้องสมุท
2. เด็กหญิงวรินทร์ธร  ทองวิจิตร
3. เด็กชายศุภณัฐ  โรจนชัย
 
1. นายวรายุทธ  ทวีธรรม
2. นางสาวหทัยภัทร  สุขสว่าง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวกฤติกา   พันธุรัตน์
2. นางสาวปิยะดา   ไพศาล
3. นายอภิสิทธิ์  สิงห์สัตย์
 
1. นางสาวรดาริน  กลิ่นจันทร์
2. นางหทัยทิพย์   รอดดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงพิชชา  มีเอี่ยม
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  วังทะพันธ์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุวรรณ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ใบมาก
2. นางสาวหรินรัตน์  สพังเงิน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายพนาธรรม  เวศร์ภาดา
2. นายภูริคุณ  รวงผึ้ง
3. นายศุภวิชญ์  มุ่งจงรักษ์
 
1. นายวีระชัย  แสนบัณฑิต
2. นางสาวชาลินีย์  แซ่ตั๊ง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 39.4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ไชยเลิศ
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  ขันธ์สาลี
 
1. นางสาวปาลีภัสร์  ธัญเมธจารุโรจน์
2. นางสาวบุญชู  กันเกตุ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30.2 เข้าร่วม 26 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกษมรัฏฐ์  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายชนินทร์  ผลพึ่งคิด
 
1. นางสาวปัทมา  บัวลังกา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพนธ์  วังคะพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายอชิตพล  เหล่าจันอัน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เสาวคนธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวกนกพร  ผลดี
 
1. นายภมร  ดาวแดน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์  แผนพุทธา
2. เด็กชายปกรณ์  สังวาลเดช
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  อารี
 
1. นางสิริธร  ตะวันธรงค์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 25 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาววชิราภรณ์  ประยูรพัฒน์
2. นายศุภกานต์  สมประสงค์
3. นายเปรม  บัวชุม
 
1. นางละออ  ชีวะประไพ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 4 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อัปมาเย
2. เด็กหญิงอรปรียา  โนนสว่าง
3. เด็กหญิงเกศศิณี  สีม่วง
 
1. นางสาวนารินทร์  ทองเพียร
2. นางสาวพัณณ์ชุดา  พรวดีชัยเขตต์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกาญจนา  แก้วตา
2. นางสาวปาลิดา  อยู่คงธรรม
3. นางสาวสุวิชญา  เปรมสุข
 
1. นางสาวสุริยาพร  พันดี
2. นางสาวติยรัตน์  เมฆใจดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.04 ทองแดง 49 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. เด็กชายนวพล  เฉยแย้ม
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  โพธิสิงห์
3. เด็กชายวสันต์  จรดี
 
1. นางประไพศรี  พรมรัตน์
2. นายสมโภชน์  สามชูสินธุ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 50 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวสกุลรัตน์  พลอำนวย
2. นางสาวสิรินาถ  สุขจิตร์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  โพสาราช
 
1. นายภูติ  ภูติเกียรติขจร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   โสภาภาร
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุขเกษม
3. เด็กชายศุภวัทน์  ปะนาทัง
 
1. นางสาวประวีณา  ด้นกันเดช
2. นายเฉลิมพงษ์  ณรงค์ชีวพัฒน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 8 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายณัตธพงษ์  บานแย้ม
2. นายทนงศักดิ์  เยกิจ
3. นายเข็มทิศ  ศิริวงษ์
 
1. นางสาวประวีณา  ด้นกันเดช
2. นายเฉลิมพงษ์  ณรงค์ชีวพัฒน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 40 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายจักริน  เย็นสุข
2. เด็กชายภากร  สิรินพมณี
 
1. นายสมโภช  โยธาจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 22 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายคุณัญญา  สิงห์มี
2. นางสาวสุประวีณ์  รายะรัตนกาญจน์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อย่างอิ่น
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76.48 เงิน 14 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายวิชยะ  รัตนพันธ์
2. เด็กชายอิทธิรุจน์  เอี่ยมสำอาง
 
1. นายฉัตรชัย  ฤาวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.42 เงิน 9 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายนิธิกร  แซ่เอี๊ยบ
2. เด็กชายภราเดช  เดชไพบูลย์ยศ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายชนะพงค์  เฉลี่ยกลาง
2. นายพีรพงษ์  จ้อยแก้ว
3. นายวุฒิพงศ์  สิทธิเวช
 
1. นางสาวสุทิสา  เรืองกันท์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนศาสตร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.33 เงิน 41 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  กะการดี
2. เด็กหญิงปภัสสร  ลาภคำ
3. เด็กหญิงศิริพร  ตรีเนตร
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พรมสำพราน
5. เด็กหญิงหยาดทิพย์  หมื่นเวช
 
1. นางสาวดวงเนตร  ไทยประกอบ
2. นางสาวกาญจนา  อิ่มจีน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.17 เงิน 26 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวธัชนนท์  ยิ้มเป็นสุข
2. นางสาวธัญนาถ  ทัดเจริญ
3. นางสาวพัณฑิรา  เอกวงศา
4. นางสาวภัทรกร  ดิ่งแก้ว
5. นางสาววรินทร  พลดงนอก
 
1. นายทนง  ชีวะประไพ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงฐิดาพร  สามี
2. เด็กหญิงวิมาลา  ธรรมโส
3. เด็กหญิงวีรดากร  มั่งมีมาก
4. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  สิงห์บรบือ
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทีน้ำคำ
 
1. นางวรัชยา  กาญจะโน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.2 เงิน 49 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายณัฐพล  พันธุ์ชาว
2. นางสาวพรนภา  สิงหเดช
3. นางสาวพรปวีรณ์  จิตประสาน
4. นางสาวพิมพ์ชนก  นิภัทร์วรกานต์
5. นางสาววริศรา  เพ็งพุก
 
1. นางวรัชยา  กาญจะโน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวขนิษฐา  รุ่งศรี
2. นายนัฐชนัย  รัตน์สูงเนิน
3. นายมังกร  สุวรรณสาร
4. นายวงศ์วรัณ  ปานพลับ
5. นางสาวศิริรัตน์  ล้อมวงศ์
 
1. นายทนง  ชีวะประไพ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง 6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวสุนันทา  ชัยวงศ์ภิญโญ
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญญา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 15 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวศรัณย์พร  อุปพงษ์
 
1. นางสาวรัญจวน  เจริญภูมิ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 38 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงพรชนัน  วีรนันทนกุล
2. เด็กชายศิวัช  บุญรอด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุภศร
2. นางสาวรัญจวน  เจริญภูมิ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.8 ทอง 11 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์   พิจารณ์
2. เด็กหญิงธนธรณ์  อนุสรประชา
3. เด็กหญิงพรธีรา  กาลาม
4. นางสาวภาสิกา  สัณหภักดี
5. นางสาวมนสิชา  วณิชพลสุข
6. นางสาวยดาพร  ป้อมประคอง
7. เด็กหญิงรพีพรรณ  หวังโรจน์ฤทธิ์
8. นางสาวศศิธร  แทวกระโทก
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์ทอง
10. นางสาวอริสรา  พอกประโคน
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทรสมัคร
2. นายวิโรจน์  เอี่ยมยิ้ม
3. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกัณฑ์กนก  เกิดแก่น
2. เด็กชายเจตริน  จันตระกูลชัย
 
1. นางสาวภรณี  ชมะวิต
2. นางสาวอรุณศรี  ใหญ่สูงเนิน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวณัฐณิฐณาฏ  สิทธาภิรมย์
2. นางสาววนิดา  อยู่ยังเกตุ
 
1. นางยุพา  ยอดปัญญา
2. นายวันชัย  เข็มทิศ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ผกามาศ
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวสาลินี  กิ่งนอก
 
1. นายมาโนชญ์  กุลจันทะ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประกอบศรี
 
1. นายชานนท์  เชื้อธนะภิญโญ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นางสาวเจนจิรา  ทองเลิศ
 
1. นางสาวขวัญสุวัฒน์  วิจิตรกวี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอังคณา  ทองจาก
 
1. นางสาวสุภัสสร  แซ่ลี้
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายเกรียงไกร  มุงคุลโคตร
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายบวรวิชญ์  ขาววงษ์
 
1. นางสาวรัศมี  ศาลางาม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนภารัตน์  สำเริง
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์เขียด
2. เด็กหญิงมัลลิกา  สียะราช
 
1. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์
2. นางสาวรัศมี  ศาลางาม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ภู่พุ่ม
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชญานิศ  โสระเวช
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญธิมา  ธานุวัฒ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลีสกุล
3. เด็กหญิงประวีณา  เลขนอก
 
1. นางสาวจินตภรณ์  กล่อมบุญธรรม
2. นายถาวร  ไชยรัตน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 38 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายธีรเดช  ภูฆัง
2. นายพรเทพ  เงินฉาย
3. นายภควัต  โพธิ์ใหญ่
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
2. นายนำชัย  ทองเปรม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.33 ทอง 15 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจตุรพร  รอดบำรุง
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.33 เงิน 37 โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายกฤต  ยิ้มเยื้อน
 
1. นายอรรถพร  แตงทอง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทวีป  ศรีสังข์
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายชยพัทธ์  ดานุรักษ์
 
1. นายอรรถพร  แตงทอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายสิปปกร  สมอุ่มจารย์
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 38 โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายภูมิรพี  ณ สงขลา
 
1. นายอรรถพร  แตงทอง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 61.66 ทองแดง 30 โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นายภูริวัจน์  พัฒนฉัตร์โภคิน
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายรังสฤษฎิ์  บุญชลอ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายชวลิต  ลีนาบัว
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง 4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเกิด
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายเอกรินทร์  เดชพิริยชัย
 
1. นายรังสฤษฎิ์  บุญชลอ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง 4 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชญาดา  ปิ่นสุข
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทรรชณ  กฤษณ์สุวรรณ
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ภู่จรัส
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ม่วงสุข
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายอนุชา  เงินสุข
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ม่วงสุข
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงแสงเดือน  จันทร์ฝักมะดัน
 
1. นางสาวฐิติมา  พรหมโพธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 7 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทวีป  ศรีสังข์
 
1. นายมิ่งขวัญ  คงเหล็ก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวจิณณพัต  จันทรสุขา
2. นายณัฐวุฒิ  วิชัยวงค์
3. นายทรรชณ  กฤษณ์สุวรรณ
4. นายทวีป  ศรีสังข์
5. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
6. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
7. นางสาวสุดารัตน์  หนูเสน
8. นายเอกรินทร์  เดชพิริยชัย
 
1. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
2. นางกาญจนา  สุภารี
3. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.67 ทอง 5 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
2. เด็กหญิงชัญญา  วุฒิธนานันท์
3. เด็กชายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
4. นายทวีป  ศรีสังข์
5. นายนวพล  สมทรัพย์
6. เด็กชายปฏิภาณ  จารีย์
7. เด็กชายพชรดนัย  เพชรน้ำทอง
8. นางสาวพรรพสา  ม่วงทอง
9. นายศักดิ์ชัย  ก้องสนั่น
10. นายสิปปกร  สมอุ่มจารย์
11. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศุนาลัย
12. เด็กชายสืบสกุล  ศุนาลัย
13. เด็กหญิงสุพิชญา  เชื้อสกุล
14. เด็กชายอภินันท์  อ่ำพาธ
15. นายอัศวเดช  สมพันธ์แพ
 
1. นายธนพล  โตอุตชนม์
2. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
3. นางกาญจนา  สุภารี
4. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
2. นางสาวญาตาวี  เธียรสำราญ
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
4. นางสาวพรนภา  อุบลรัตน์
5. นางสาวพรรพสา  ม่วงทอง
6. เด็กหญิงพรรวษา  โพธิสิงห์
7. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
8. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กหญิงมนต์ธิรา  เข็มทอง
12. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
13. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเกิด
14. นายศุภพิพัฒน์  โพธิ์สุวรรณ
15. เด็กหญิงสุพิชญา  เชื้อสกุล
16. นางสาวสุมาลี  รินทอง
17. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
18. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
19. เด็กหญิงอุษณา  ฟักแสง
20. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
21. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นายธนพล  โตอุตชนม์
2. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
3. นางกาญจนา  สุภารี
4. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกช  สุดชื่น
2. เด็กหญิงกัตติกา  นิยม
3. เด็กหญิงณภัทร  ขจรมา
4. เด็กหญิงปณิตตา  เหล่าลาพระ
5. เด็กหญิงรุ่งกานต์  ไชยวิเศษ
6. เด็กหญิงอรณิชา   พลอยสารี
 
1. นายเอนก  แจ่มคล้าย
2. นายเอกภพ  คงปั้น
3. นายธีรวัตร  คันธชัย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายนันทกร  ทองอ่วม
 
1. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 32 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายวโรดม  แทนไทย
 
1. นายวิริยะ  ทองเต็ม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทราลักษณ์  แป้นจันทร์
 
1. นายสุรชัย  สมศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วมะ
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 16 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายวรเมธ  วงศ์เครือสอน
 
1. นางสาวลักขณา  สาดอนขวาง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง 7 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 19 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนฤมล  ชื่นตา
 
1. นายสุรชัย  สมศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 11 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวปิ่น  ธรรมปาละ
 
1. นายเอนก  แจ่มคล้าย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.67 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มีสัตย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 27 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายนาวาวีร์  ยีดาหมาน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ม่วงสุข
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 14 โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงดลพร  พุ่มพวง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มีสัตย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มีสัตย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. นายศรัณย์  ต่ายบางกรูด
 
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงดลพร  พุ่มพวง
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 12 โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มีสัตย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 65.6 ทองแดง 32 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกันตภณ  แสงมณี
2. นายณัฐวุฒิ  ทรงกลิ่น
3. นายธรรณธร  ฤทธิศร
4. นายนที  ปะไธสง
5. เด็กชายนวมินทร์  อามาตย์มนตรี
 
1. นายสุรชัย  สมศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ปินตาสืบ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญกิจภิญโญ
3. เด็กชายกฤตธกร  ธนะภิญโญยศ
4. เด็กชายกฤษฏ์  อานนท์
5. เด็กหญิงจารวีร์  มหาลัย
6. เด็กหญิงจิราพัฒน์  ดวงล้อมจันทร์
7. เด็กหญิงชมพูนุท  ลาบสิบ
8. เด็กหญิงชลิตา  ชูทาน
9. เด็กชายชุติพงศ์  กรัดศิริ
10. เด็กหญิงชุติพร  แซ่จ๋าว
11. เด็กชายณฐรัช  ต๊ะนวล
12. เด็กหญิงณัฐชา  แก้วพิทักษ์
13. เด็กหญิงณัฐธิตา  ทิพย์ประเสริฐ
14. เด็กชายณัฐพล  ศรีนัมมัง
15. เด็กหญิงทัศนีวรรณ์  จำปาดง
16. เด็กชายธนดล  เมืองสมบัติ
17. เด็กชายธรรมธรณ์  พรมจันทร์
18. เด็กชายธิภัท  พรบัญชาตระกูล
19. เด็กหญิงปิยธิดา  สุดสาคร
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฟักนิ่ม
21. เด็กชายภควัต  พูนสิน
22. เด็กหญิงราตรี  เรื่องมั่นคง
23. เด็กหญิงศิวาพร  เปรยรัตน์
24. เด็กหญิงศุภวรรณ  ส้้มดี
25. เด็กชายสรจักร  นฤมลสกุลชัย
26. เด็กหญิงสุพรรษา  ลิ้มเนี่ยวตี๋
27. เด็กหญิงหทัยชนก  รอดคร้าม
28. เด็กชายอนุชา  ช้างทอง
29. เด็กหญิงอรอนงค์  หงษา
30. เด็กชายอรุโณทัย  แพเรือนทอง
31. เด็กหญิงอารีย์รัช  ชาวบุตดี
32. เด็กหญิงเกศรินทร์  พงษ์เทียน
 
1. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
2. นางอัมพร  คำดี
3. นายเอนก  แจ่มคล้าย
4. นางสาวชิรญา  ธนัตกันติชา
5. นายเอกภพ  คงปั้น
6. นายธีรวัตร  คันธชัย
7. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
8. นายจุมพล  เพิ่มสิน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 72.2 เงิน 15 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกฤติมา  ลลิตกมลสุข
2. นางสาวกานต์ชนา  นาคเจียม
3. นายคชาวัช  รัตติกาลชลากร
4. นายชนกันต์  ตัถยานุกูล
5. นายณฐวัฒน์  จิตรประเสริฐ
6. นายณัฐพงศ์  ทศานนท์
7. นายณัทภพ  ทวิชศรี
8. นางสาวนวรัตน์  ผาติปรีชากุล
9. นางสาวนวรัตน์  เลิศอุตสาหะ
10. นายบูรณ์พิภพ  เจริญสุข
11. นายปติมากร  ทัพซ้าย
12. นางสาวปทิตตา  คมน์เรืองเวช
13. นายปภพ  รัตนพันธ์
14. นายปวิณวัฒน์  รักษาวงศ์
15. นายพิทยุตม์  สงเดช
16. นายภาณุวัฒน์  สุมหะ
17. นายลาภิศ  ธารินธนบดี
18. นางสาวสรัญญา  พฤกษอรุณ
19. นายสิทธิโชค  เนื้อนิ่ม
20. นางสาวสิริการย์  ศรีคุปติยางกูร
21. นางสาวสุดี  เอี่ยมแสนอุดม
22. นายสุธินันท์  พลทรัพย์
23. นางสาวอรวี  ขุมมิน
 
1. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
2. นางสาวชนัญญา  เสมศรี
3. นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล
4. นายอิศเรศ  เรืองเนตร์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.2 ทอง 27 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายกรชนก  บุญกาญจน์
2. เด็กหญิงชนัฐดา   นิลทอง
3. เด็กหญิงชนาภา  ทัศนนพนันท์
4. เด็กชายธนวัฒน์  ชมถิ่น
5. เด็กหญิงธัชชา  สุขเกษม
6. เด็กชายปกรณ์  พลอยทับทิม
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  โทนขุนทด
8. เด็กหญิงลลดา   ปานจันทร์ดี
9. เด็กชายศิวัช   ร่มพา
10. เด็กชายอัครวิช   ทัตตมนัส
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 8 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวปรียาภรณ์  สุวรรณวร
2. นายภาณุพงศ์  หอมหิรัญ
3. นางสาวรัตติกาล  อินหล้า
4. นายรุ่งเรือง  สุทนต์
5. นางสาววาสินี  ศรีสมบัติ
6. นายศุภฤกษ์  แจ้งจำรัส
7. นายอดิศักดิ์  หอมมณี
8. นางสาวอัญชลีกร  ดอนธงขวา
9. นางสาวอาทิตยา  มาตุ้ม
10. นายเกียรติเงิน  พุ่มเงิน
 
1. นางสาวชิรญา  ธนัตกันติชา
2. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
3. นางสาวบุญชู  กันเกตุ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.67 ทอง 16 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชวพร  สุภาพบุรุษ
2. เด็กหญิงณัฐชลิดา   นาคงาม
3. เด็กหญิงพันธสา   อิ่มโอฐ
4. เด็กหญิงภัฏธนรัชต์  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงมณีสวย  สุรักษ์กิตติกุล
6. เด็กหญิงอนันตญา  พรมโสภา
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 73.67 เงิน 17 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกมลชนก  อัครสกุลวงศ์
2. นางสาวธัญวรัตม์  อชิโนบุญญวัฒน์
3. นางสาวนวลอนงค์  บุญยัง
4. นางสาวประภาพรรณ  พัตบุญมา
5. นางสาวภัณฑิรา  ยกย่อง
6. นางสาวมัชฌิมาย์  คงเหล่
7. นางสาวยิ่งลักษณ์  อนันทะรัตน์
8. นางสาวศิริโสภา  โคตรศิริ
 
1. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 11 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดาพร  คำขันดี
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  เผ่าปัญญาพงศ์
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วงศ์ใหญ่
4. เด็กหญิงพรรณารายณ์  แซ่คู
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  เทวาอารักษ์ษา
6. เด็กหญิงศุภัสสร  สถานสุข
 
1. นางสาวนิลุบล  ภูมีเขียน
2. นางสาวณัฐภรณ์  สุขสวัสดิ์
3. นายชุมพล  ศรีเหรา
4. นายขวัญชัย  โตสง่า
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 22 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกชพร  คงอยู่
2. นางสาวรัตติกาล  อินหล้า
3. นางสาววาสินี  ศรีสมบัติ
4. นางสาวศิรดา  รอดรัตน์
5. นางสาวอัญชลีกร  ดอนธงขวา
6. นางสาวอาทิตยา  มาตุ้ม
7. นางสาวเบญจพร  เปลื้องเชยจันทร์
8. นางสาวเรณุกา  เปลี่ยนศรี
 
1. นางสาวชิรญา  ธนัตกันติชา
2. นายเอนก  แจ่มคล้าย
3. นางสาวบุญชู  กันเกตุ
4. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 24 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  เชื้อชาติพานิชย์
2. นางสาวชุลีพร  รัตน์วงศ์
3. นางสาวธัญจิรา  ไชยศิลป์
4. นางสาวปทิตตา  กาญจนดิฐ
5. นางสาวฝนทิพย์  โคตรประทุม
6. นางสาวพิฐชญาณ์  โชคยิ่งสวัสดิ์
7. นางสาวภูริชญา  โพธิ์ชัยศรี
8. นางสาววลัยรัตน์  เปรมปรี
9. นายวิศรุต  คำถนอม
10. นายสิทธิชัย  วงศ์ชัยเจริญเดช
11. นางสาวสิริประภา  ดาศรี
12. นางสาวหทัยรัตน์  สังวัง
 
1. นายศุภวิชญ์  ปุริศรี
2. นางสาวศุภกานต์  วิชัยพล
3. นางสาวฐิติมา  พรหมโพธิ์
4. นางสาวกมลวรรณ  ม่วงสุข
5. นางรุ่งรัตน์  ทวีพงษ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 80.66 ทอง 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงไอริณ  วิระวณิชย์ชัย
 
1. MissXiao  Hua
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวชุติญา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวพิงค์ฒิฉัตร  เมธาธารณ์กุล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ครองญาติ
 
1. นางสาวรัศมี  ขัดกันทะ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง 11 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปณัดดา  สายนที
 
1. นางสาวณภัทร  สกุลเดช
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาววิลาวัลย์  วิเศษทรัพย์
 
1. นางอินทิรา  นาสมบูรณ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายภูวเนตร  ใจมีสุขทุกเพลา
 
1. นางสาวขวัญเรือน  สิงห์โต
 
115 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวชลลดา  วิทเวทย์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  วันทอง
3. นางสาวปวีณา  เทพยศ
4. นายวสันต์  สุขสถิตย์
5. นางสาวสุธาทิพย์  ศาสตร์ประเสริฐ
 
1. MissXiao  Hua
2. นางสาวพิงค์ฒิฉัตร  เมธาธารณ์กุล
 
116 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษฎี  ศิริโวหาร
2. นายจรัญ  วงเวียน
3. นางสาวจิราพร  ธรรมโชติ
4. นายธีรนัย  มีก้าน
5. นางสาววิมลสิริ  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวณภัทร  สกุลเดช
2. นางสาวรัศมี  ขัดกันทะ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 77.16 เงิน 27 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวปรางธิดา   ไชยมั่น
2. นางสาวปรียาภรณ์  ปรากฎชื่อ
 
1. นางสาวอนงค์นาฎ  เทียนธวัช
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.42 ทอง 48 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกมลภพ  ภูมิรัตน์
2. เด็กชายกรธวัช  ชมทอง
3. เด็กชายกีรติ  อยู่ยืน
4. เด็กชายขุนเดช  นาคทอง
5. เด็กชายชัยอนันต์  จิตรชุ่ม
6. เด็กชายนพกร  เศวตสุริยานนท์
7. เด็กหญิงปัญญาพร  เรือนเดื่อ
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทาอีเม่ง
 
1. นายยุทธนา  มีกลิ่นหอม
2. นายธีรศักดิ์  จันทร์กระจ่าง
3. นายบรรพต  ขาวสลับ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญารัตน์  จะโรรัมย์
2. นางสาวทิพปภา  ถานาศรี
3. นางสาววาสนา  คงสวัสดิ์
4. นางสาววิลาวัลย์  แสนเลิศ
5. นางสาวศิริพร  บำเพ็ญพงษ์
6. นางสาวศิวพร  แก้วสระแสน
 
1. นายบรรพต  ขาวสลับ
2. นายยุทธนา  มีกลิ่นหอม
3. นายธีรศักดิ์  จันทร์กระจ่าง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.97 เงิน 5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายกวิน  เรืองศิริ
2. นางสาวชไมภรณ์  ทองสำราญ
3. นางสาวณัฐนิชา  ทองอ้ม
4. นายธีรภัทร์  จันทร์หอม
5. นางสาวนันทนัช  ภูริอิทธิพัฒน์
6. นางสาวปาริฉัตร  สาดมุณี
7. นางสาวภาณิศา  แดนสิงห์
8. นายวิธาน  จันทมาศ
9. นางสาวอาริสา  อั๊งคำ
10. นางสาวเพชรรัตน์  ละคำ
 
1. นายวีรยุทธ  ผักสา
2. นายสมพร  เสือสูงเนิน
3. นายธวัชชัย  เจริญกุล
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ปินตาสืบ
2. เด็กหญิงชนิตา  ยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงชมชนก  ภู่แจ้ง
4. เด็กหญิงภัฑราภรณ์  คงเตี้ย
5. เด็กหญิงมณฑิรา  สุนทรยาตร์
 
1. นางสาวสุภา  จันทรมาก
2. นางสาวธิดารัตน์  สุขศรีทอง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 18 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวจารุพัฒน์  โพธิสาพัฒน์
2. นายธัญญะ  สุขีพันธ์
3. นางสาวภาวรัตน์  ดีพนัส
4. นางสาวสมาพร  เพชรราช
5. นางสาวสุภัคนันท์  เชิดชู
 
1. นางสาววันดี  แจ่มปัญญา
2. นายอรรถสิทธิ์  สุพรรณพิทักษ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 29 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริษา  อ่อนช้อย
2. เด็กหญิงสิรินดา  สมสุวรรณ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเทียม
 
1. นายสมัชชา  โกมลฐิตินันท์
2. นายอรรถสิทธิ์  สุพรรณพิทักษ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายฐิรพงษ์  อ้มพรม
2. นายตุลย์  รักคู่
3. นายนพปฎล  อุบะลักษณะ
 
1. นางสาวดวงดาว  ไวกุลเพ็ชร
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 26 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยิ่งยงค์
2. เด็กหญิงบุษราคัม  ทองทิพย์
 
1. นางอารดา  คำยา
2. นางสาวปนัดดา  นกแก้ว
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 40 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  สมสกุล
2. เด็กหญิงดวงกมล  พบสูงเนิน
 
1. นางรัตนา  คำตาบุตร
2. นางนิลาวรรณ์  วงศ์เรือน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 43 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐาภรณ์  สร้อยสกุณี
2. นายพีรยุทธ  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  บุญตาแสง
2. นายนฤชัย  จ่างศรี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายดนัยเดช  ระรื่นสุข
2. เด็กชายสิทธิกร  เฉลิมกิตติชัย
 
1. นายเอกชัย  ฤกษ์นิรันดร์
2. นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 34 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายชวลิต  พูลพิพัฒน์
2. นายโศภฌ  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางกฤตนันท์  แก้วใส
2. นางสาวณัฏฐกานต์  น้ำค้าง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธัญชนก  สระทองคุ้ม
2. เด็กชายรัชชานนท์  บัวชุม
 
1. นางนิลาวรรณ์  วงศ์เรือน
2. นางรัตนา  คำตาบุตร
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณชัย  ใจเย็น
2. เด็กหญิงปพิชญา  มาสุข
 
1. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
2. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.4 เงิน 11 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายปภพ  วุฒิชา
2. เด็กชายอัษฏา   บุญเพ็ง
 
1. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
2. นางสาวอทิตยา  บุญมั่งมี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายอมฤต  สิงห์นิยม
2. นางสาวเมธาวี  เศษคำ
 
1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
2. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายธนาพร  เรืองอารี
2. นายพงศกร  สกุลศักดิ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
2. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51.33 เข้าร่วม 20 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายพงศธร  แผ้วสกุณี
2. นายอธิภัทร  ศิรินาม
 
1. นางดาวประกาย  ทาธง
2. นายวสันต์  อุส่าห์ค้า
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 34 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายกังวาลย์  รุ่งวรรธนะ
2. เด็กชายธีรพันธ์  บูรพนิมิตพงษ์
3. เด็กชายเอกพงษ์  จันทร
 
1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
2. นางสาวประณิธี  รัตนวิจิตร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายธนกร  วิริยะกัน
2. นางสาวปรียาภรณ์  วิโสรัมย์
 
1. นายวีรยุทธ  ผักสา
2. นางสาวอทิตยา  บุญมั่งมี
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระขันธ์
2. เด็กหญิงธัญว์รัตม์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  จันผาย
2. นายกิตติภัทธ  ขำทับ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาววริษา  แก้วศรี
2. นางสาวสิริยาภรณ์  วรรณสินธ์
3. นางสาวหนึ่งธิดา  สุดสอาด
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  จันผาย
2. นายกิตติภัทธ  ขำทับ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.4 ทอง 21 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายชายติกรณ์  ถาเรืองโคตร
2. เด็กชายธัญกร  อีซา
3. เด็กชายวิทวัช  เกิดเพิ่ม
 
1. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
2. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.4 ทอง 16 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นายกุลชัย  บุญทัน
2. นายนายวีรวิชญ์  อัครธรรมโรจน์
3. นายรัตนศักดิ์  ศรีชามก
 
1. นายไพศาล  วันธนานันท์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.8 ทอง 5 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  น้อยอามาตย์
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  หลิมเจริญ
3. เด็กหญิงศรุชา  ธาดาหิรัญกุล
 
1. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
2. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวชนกานต์  พรมจารีย์
2. นางสาวพรนารายณ์  เหมือนครุธ
3. นางสาวยุรดา  อุตมัง
 
1. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
2. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายพรรณพัชร  ชมความสุข
2. เด็กชายฟาร์โรห์  เอี่ยมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวรนุช  สารการ
4. เด็กหญิงวริศรา   วงศ์สระหลวง
5. เด็กหญิงอภิญญา  สามารถ
6. เด็กหญิงอารีสุข  มยุรา
 
1. นางสาวสุทิสา  เรืองกันท์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนศาสตร์
3. นางสาวยุวภาภรณ์  สุระคันธ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.24 ทอง 18 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  ขอบบัวคลี่
2. นางสาวจินตนา   เสนสม
3. นางสาวรัชนีกร   ศรีสะอาด
4. นางสาววชิรญาณ์  เทียมอัน
5. นางสาวสิริยากร   วิชาชัย
6. นางสาวอริสา  มะโนรา
 
1. นางสาวปรียาภัทร   ปะโปตินัง
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนศาสตร์
3. นางสาวยุวภาภรณ์  สุระคันธ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพชรมน  พิมขนิษฐ์
2. เด็กชายพลพล  จำรัสศรี
3. เด็กหญิงสุรัชดาวรรณ  คำเลิศ
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขผล
2. นางสาวดารุณี  รักซ้อน
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 42 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นายชานนท์  ธนกิจวงศ์สกุล
2. นายวรากร  เกษคง
3. นางสาวศุลักขณา  อาศัยนา
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ด้วงพรม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.8 เงิน 50 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกุมตะวัน  สมจิตต์
2. เด็กหญิงจังคนิภา  ป้องขวาเลา
3. เด็กหญิงบุศญา  ภูแผ่นนา
 
1. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
2. นางสาวธาริกา  ภูมิสถาน
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.4 ทอง 36 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายนพดล  คล้ายมีปาน
2. นายประพัทธ์  วชิรเมธีกุล
3. นายวงศ์กวี  ถาวรกูล
 
1. นายสมัย  นิลศักดิ์
2. นายณพกฤษ  เอมศิริ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.1 เงิน 26 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจารวี  สนทอง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  กอฝั้น
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  ผิวขาว
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขผล
2. นางสาวดารุณี  รักซ้อน
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  เถาคำแก้ว
2. นายอนุชา  วงษ์ศรีรักษา
3. นางสาวเมธิภัสร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวดารุณี  รักซ้อน
2. นางสาวจีรวรรณ  สุขผล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมุจลินท์  ขวัญแก้ว
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นิ่มอิ่ม
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  เรียนไธสง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ด้วงพรม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวนิฐาพร  เหมือนเขียว
2. นางสาวสุภาภรณ์  เอมบางเมือง
3. นายไชยยา  วงศ์โสภา
 
1. นางสาวสุนันทา  พรหมรัตน์
2. นางสาวโสพิศ  สงประสพ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 12 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์จิตร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงศศินา  วังคีรี
 
1. นายเกียรติชัย  โกฎสืบ
2. นายมนตรี  หิรัญสีทอง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 73.6 เงิน 23 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทิมา  แสนวันดี
2. นางสาวปานดวงใจ  รื่นใจชน
3. นางสาววิลาวัลย์  ภู่พวงทอง
 
1. นางสาวดารุณี  รักซ้อน
2. นางสาวจีรวรรณ  สุขผล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 23 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัชชา  รุ่งรัมย์
2. เด็กหญิงปิยะกาญ  พรหมวิเศษ
3. เด็กชายเอกมล  แซ่อื้อ
 
1. นายเกียรติชัย  โกฎสืบ
2. นางรัตนา  คำตาบุตร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 35 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นายจิระศักดิ์  ราชโสม
2. นายนพสิทธิ์  ศรีอาจนรงค์
3. นายวุฒิติพงศ์  ทองจีน
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขผล
2. นางสาวดารุณี  รักซ้อน
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ส่งสุข
 
1. นางสาวดวงดาว  ไวกุลเพ็ชร
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายธีระเพชร  สารบูรณ์
 
1. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์