สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงมิตรสิณี  กรังพาณิชย์
 
1. นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง 12 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ล้อมชัยสงค์
 
1. นางสาวอังศุมา  ตุนก่อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอารยา  ผังลักษณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาววริสรา  พึ่งบุญ
 
1. นางสาววิไล  โพธิศัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.37 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพรชนิตร์   พุทธวงษ์
 
1. นางประคอง   วีระศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 27 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวผกาวรรณ  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุจินตนา  สมัครช่วย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50.75 เข้าร่วม 49 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายมงคล
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 43.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวพิมลพร  ทวีโคตร
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชนัญ  แพงทอง
2. เด็กหญิงปัทมา  บัวทิม
3. เด็กหญิงพิจิตรา  สมานทอง
 
1. นางสาวภรนิพา  คำประภา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธานุ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐชา  ศรีโยหะ
2. นางสาวณัฐธิดา  เพียรทอง
3. นางสาวเปมิกา  พึ่งเขื่อนขันต์
 
1. นายทศพร  สมวงศ์
2. นางสาวดุจดาว  ประทุมมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 37 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายปราการ  พุทธหาร
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วสีคร้าม
 
1. นางกันหา  ภูนุช
2. นายสุริยา  แสนสุขไสย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวพุทธิดา  กล้ากสิกิจ
2. นางสาวแก้วขันหมาก  ศิริรัตน์วัฒนากุล
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีทะบาล
2. นางสาวณัฐทยา  เจริญวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายพงศพล  พงศาวกุล
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  โพธิบัติ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวภัคจิรา  เลิศปุญยภา
 
1. นายพิสิฐชัย   เรืองนุ่น
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 8 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   เรืองรองวรรษ
2. เด็กหญิงนันทภัค   ล้อมเมตตา
3. เด็กหญิงอรพรรณ   ศรีนวล
 
1. นางสาวสุพัตรา   เกิดทรัพย์
2. นางสาวชุติมา   ชำนิ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายกฤตเมธ   ศรีโฉมงาม
2. นายธนปกรณ์   บุญรินทร์
3. นางสาวพรปวีณ์   เพ็ชรฉนวน
 
1. นางมานิตา   เจริญองอาจ
2. นางนิตยา   นาโควงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62.9 ทองแดง 42 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนันทพร  ธรรมโส
2. เด็กชายประกาศิต  เพียรประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสรรพางค์
 
1. นางสาวนันทิยา  ประวันจะ
2. นางสาวเจนจิรา  บุญร่วม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายจิณณวัตร  ทับจันทร์
2. นางสาวรินรดา  บุญมี
3. นายศรัณยู  อินสว่าง
 
1. นางสาวกัญยาภรณ์  กิ่งไทร
2. นายประสิทธิ์  หะขุนทด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายนวพล  อินโสภา
2. เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
2. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 31.8 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายจิรกิตติ์  ศุภมันตา
2. นายณัฐภัทร  พูลเกษม
 
1. นางสาวสุชาดา  สุมณฑา
2. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายศิวกร  กำไลศิลป์
 
1. นายพงศธร  อ่อนนวม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 41 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายวรินทร  ยิ้มมา
 
1. นางสาวเดือนเต็ม  พงษ์มา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายณภัทร  พยัคฆ์มีธรรม
2. เด็กหญิงภัทรียา  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่จาง
 
1. นางสาวสมฤทัย  คงงาม
2. นางสาวกัณทิมา  แย้มศิริ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.37 เข้าร่วม 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายชัยอมร  เวียงแก้ว
2. นายทองแท้  ใจรักษาธรรม
3. นายปฐมพร  เพ็ชรัตน์
 
1. นางสุพรรณี  บึงลอย
2. นายนรา  เขียวละลิ้ม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 51 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ดงประการ
2. เด็กหญิงรัชฎากรณ์   อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา   โชชัญยะ
 
1. นางณฐินี   มีสุข
2. นางสายใจ    พลีทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายพงษ์สวัสดิ์   สุวภาพกุล
2. นางสาวพิยดา   จงเจริญ
3. นายศุภวัทน์   เมืองรมย์
 
1. นางสาววรรณิศา  พิมพร
2. นายรัฐชฎากรณ์  อิ่มอุรัง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.1 เงิน 34 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายชัชวาลย์  สระทองหน
2. เด็กชายวิรัตน์  พุ่มเรือง
3. เด็กชายเด็กชายปรินทร  จันทะมาลา
 
1. นางสาวปภัสรา  ปูลาตานัง
2. นายยุทธภรณ์  ณรงค์อินทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 16 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกุลปรียา  อ่อนจันทร์
2. นายธีรภัทร  ชิณราช
3. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวกุหลาบ  ศรีเลิศ
2. นางสาววิภาวดี  สีสัน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.1 เงิน 31 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สัพพะเสวี
2. เด็กหญิงดวงสมร  อมรบุญบัวพันธ์
3. นางสาวรุ่งนภา  งามศิลป์
 
1. นางสาวณัฎฐนิชา  โยธาภักดี
2. นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 15 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวพรธิภา  บุษรารัตนโกเมน
2. นางสาวพรพรรณ  บุษรารัตนโกเมน
3. นางสาวเจริญทรัพย์  นาคอร่าม
 
1. นายสาธิต  วรสมุทรปราการ
2. นางชโลทร  วรสมุทรปราการ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 22 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายพุฒิเมธ  เหลืองสิริวงศ์
2. เด็กชายศิวกร  เทมิตร
 
1. นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายภัทรพล  เพ็งสว่าง
2. นายสัญชัย  แจ้งแสงฟ้า
 
1. นางสาวรัตติภรณ์  ชำนาญ
2. นางสาวละมัย  บุญช่วย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายชนาธิป  เสียงแจ่มใส
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  นิ่มมา
 
1. นางสาวอรพรรณ  นวลจันทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 1. เด็กชายฐิตินัย  แตงอุไร
2. เด็กชายธันยบูรณ์  ประทุมมา
 
1. นางสาววันวิสา  จีนสุภาพ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายชฎิล  บุญเถาว์
2. นายธนาดล  จันทร์รอด
3. นายอัฐวี  แก้วธนศิริ
 
1. นางอรทัย  โตจำสี
2. นายสาคร  คำศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนิชากร  จันทร์เกตุ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เกณสาคู
3. เด็กหญิงวรรณราช  ขันธ์สะอาด
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวจั่น
5. เด็กหญิงแพรวา  อภิรัตนสกุล
 
1. นางสาวฤดี  เนียมหอม
2. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.83 เงิน 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวณิชาธร  ขึ้นนกขุ้ม
2. นายนิธิกร  สีลากุล
3. นางสาวพรสวรรค์  จารคุณ
4. นางสาวรังสิยาภรณ์  ตระการรุ่งโรจน์
5. นางสาวสุดาทิพย์  บุญเกษมพงศ์
 
1. นางสาวนฤสา  นาเมืองรักษ์
2. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 39 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงชนิกานต์   สุขสวัสดิ์วัฒนา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ภูกองชนะ
3. เด็กชายธีรภัทร   อินทวัฒน์วงษา
 
1. นางสาวฤดีมาศ  ศรียานะ
2. นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.4 เงิน 38 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายณัฏฐพล  เพ็ชร์แก้วหนู
2. นางสาวณัฐฐาภรณ์  ผาใต้
3. นางสาวทวิติยาภรณ์  ขำเขียว
4. นางสาวประภัสส  สุริยะ
5. นางสาวสุกรรณิกา  ทากอง
 
1. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  ตันโสภณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.2 เงิน 32 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกันยาวัลย์  เสาเง่อ
2. เด็กหญิงจารุมณี  พรมลา
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กลางบุตร
4. เด็กหญิงพิชาผญชุ์  จิรานนท์สุภนิล
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แจ่มสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   เภาสูตร
2. นายนเรศ  บุญพริ้ง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวณัฐมล  เชื้อโตหลวง
2. นางสาวธนพร  พันธุ์พาณิชร์
3. นายพิทวัส  คตะวงษ์
4. นางสาวสุทธิดา  วันนา
5. นางสาวสุมินตรา  ผลา
 
1. นางดาเรส  แสงอินทร์
2. นายธนู  แสงอินทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวกัญจนพร  เฮมโนนทอง
2. นางสาวคณิตา  ปริญญาสุจิต
3. นายคเณศ  อังคะนาวิน
4. นางสาวณริศรา  มองทรัพย์
5. เด็กชายดรัณพัทธ์   วิยากรณ์
6. นายทรงกลด  กาพย์แก้ว
7. นายนภัทร  อุตสาหะ
8. นางสาวปาณยวีร์  บรรเทากุล
9. นางสาวปาริฉัตร  เที่ยงรอด
10. นางสาวพรนิภา  บุญประชม
11. นายวรุต  กาญจนดิษฐ์
12. นางสาววันชนก  หนูศรีแก้ว
13. นายศรีโสภณ  บุญกลาง
14. เด็กหญิงศศินา  ดาศรี
15. เด็กชายศักดา  อุ่นทรวง
16. นายสุรเชษฐ  ครรภาฉาย
17. นางสาวสุวิมล  เหมือนสิงห์
18. นายเจตนา  เต็งผักแว่น
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เพ็ชรแสง
2. นางสาวทิพวรรณ  เกษมพรมณี
3. นายกฤช  เชื้อแถว
4. นางสาวจำเรียง  จันทร์ยิ้ม
5. นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพาณิภัค  ธีระพงษ์
 
1. นางณัฐรินีย์  ทองพลาย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 12 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวสุภาพร  อู่พันธ์
 
1. นางสุกัญญา  การะเกด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 22 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พันธน้อย
2. เด็กชายทักษิณ  แซ่เตียว
 
1. นางบังอร  ศรีพุ่มบาง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.17 เงิน 37 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายจิรวัฒน์  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวสมฤดี  พรมกลิ้ง
 
1. นางสุวรรณา  อินทุรัตน์
2. นางรจนา  สุขแสนไกรศร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวจิรัชญา  ประสิทธิ์กุล
2. เด็กหญิงชนากานต์  เชื้อน้อย
3. นางสาวธนัญญา  เกิดผล
4. เด็กหญิงพิชชาดา  ชวยบุญชุม
5. นางสาวรสสุคนธ์  โสบุตร
6. เด็กหญิงริญญาภัทร์  ธัญรุ่งนิธิธรณ์
7. เด็กหญิงอนัญญา  วัฒนชัย
8. เด็กหญิงอริสรา  พาพลงาม
9. นางสาวอิสรียา  พลเยี่ยม
10. เด็กหญิงเกวลิน  สมบูรณ์
 
1. นางสาวจารวี  เปียนคร
2. นายสิริพงษ์  ฤทธิ์ประเสริฐ
3. นายกิตติศักดิ์  บุญแสงสี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวกรรณารา  ภู่ให้ผล
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทะมารถ
 
1. นายอังกูร   อาจหาญวงศ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 43 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายณัฐพงษ์  ขวัญสกุล
2. นางสาวบูรณา  จั่นจีน
 
1. นางจิตจา  เผ่าสามมุข
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายวีระชัย  เพียนอก
 
1. นางสาววันทาศิริ  สิงห์สถิตย์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายภาณุพงษ์  สวนงาม
 
1. นางสาวญาณินี  พรหมมา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศุภสาร
 
1. นางพรรณี  ภักดีวงษ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาววิรินทร์  ศรีบุระ
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภาคโภคี
 
1. นายจักรพันธ์  พลอยบุศย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวสุปรียา  บุญตั้ง
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชูชิต
 
1. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายดิศรณ์  จำปาทอง
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66.89 ทองแดง 51 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุวรรณรักษา
2. เด็กหญิงปุณยาภรณ์  สุขนนท์
 
1. นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
2. นางสาวนวลนฤมล  นามจำปี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กชายจิตริน  จุ้ยมิน
 
1. นายวรเดช  ยศวัฒนะกุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายสหรัฐ  ลิลินทบูรณ์
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บูชา
2. เด็กชายพีรพล   สุดทีป
3. เด็กชายวิรัตน์   ประสาทแก้ว
 
1. นายสุภชัย   สุภารัตน์
2. นางสาวพรพิมล   สนั่นดัง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายดนุนัย   สอนจันทร์
2. นายวัฒนชัย   แจ่มแสง
3. นางสาวศรัญญา  ขุ่ยราญหญ้า
 
1. นายสุภชัย   สุภารัตน์
2. นางสาวพรพิมล   สนั่นดัง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.33 ทอง 15 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. เด็กชายรวินันท์  บริบูรณ์นาคม
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.33 ทอง 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายกฤษดา  โพธิ์ปัทมะ
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายณพกร  พระพลศรี
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.67 ทอง 21 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวสโรชา  ขาวผ่อง
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงวรรณเจริญ    กุลกำพล
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพิมพ์วาลี   สังข์ศีลมา
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวสโรชา  ขาวผ่อง
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงแพรวชยาภรณ์  แพรพงษ์ศรี
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 18 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวจุฑามณี  เขลากระโทก
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 18 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายธีรดนย์  แก้วกล่ำ
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.66 ทอง 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมบัว
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 29 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงภาวิณี  ชมภูบุตร
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89.67 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายพงษ์ประสิทธิ์  จันทร์พิชัย
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนวินดา  โพธิ์มีศรี
 
1. นายอานนท์  กาณจนโพธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวกานต์นรี  ใจเอื้อ
 
1. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.66 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายเมธัส  คงเมฆา
 
1. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  อยู่รักษ์
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวปลอดภัย  พลิคามินทร์
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.67 ทอง 20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายกษิดิศ  แสนเทพ
2. เด็กหญิงกิตติมา  เพ็งรักษ์
3. นางสาวชนิภรณ์  กะรัมย์
4. เด็กชายชินาธิป  ทองคำเปลว
5. นางสาวณัฐกานต์  แย้มเปี่ยม
6. เด็กชายณัฐนนท์  ธรรมนิยม
7. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
8. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
9. นางสาวนภัสรา  มณีพันธุ์
10. นางสาวบุษยากร  พงศ์พินทุกาญจน์
11. นางสาวปลอดภัย  พลิคามินทร์
12. เด็กชายพชร  สุวรรณกลาง
13. นางสาวพรชนก  ทิพย์นนท์
14. เด็กหญิงอารยา  ปูหนู
15. นายเมธัส  คงเมฆา
 
1. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
2. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
3. นางสาวมลรวี  ทิพยรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.6 ทอง 23 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กชายคุณานนท์  อนุชปรีดา
2. นางสาวจรัสพร  วงศ์พลาย
3. นายณรงค์ศักดิ์  ตรีเพ็ชร์
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลิมปศิลป์
5. เด็กชายพันวา  ชวนจิตร
6. เด็กชายรณกร  มัยลิขิตมงคล
7. เด็กหญิงวริษา  สมิตมงคล
8. นางสาวศุภินทรา  ชาญพิทยกิจ
9. นางสาวอาภาพร  แสงสุวรรณโชติ
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำศรีสุข
11. นางสาวอุมาพร  บุญภา
12. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายสุรินทร์  ทับรอด
2. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
3. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
4. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงกัญชนก  พุ่มชื่น
2. เด็กชายคุณานนท์  อนุชปรีดา
3. นางสาวจรัสพร  วงศ์พลาย
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลิมปศิลป์
5. เด็กหญิงธัญชนก  สดกลาง
6. นางสาวนุช  โฮ
7. นายบวรชัย  รอดแดง
8. นางสาวปภาพรรณ  เรืองแสง
9. เด็กหญิงพชรวลี  สังขวิสิทธิ์
10. เด็กหญิงพัชริดา  เผ่าผาง
11. เด็กชายพันวา  ชวนจิตร
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ่งยงณรงค์กุล
13. เด็กชายรณกร  มัยลิขิตมงคล
14. เด็กหญิงรุจิตรา  อรุณพูลทรัพย์
15. เด็กหญิงวริษา  สมิตมงคล
16. เด็กหญิงศัตวรี  สังข์สุข
17. นางสาวศุภินทรา  ชาญพิทยกิจ
18. นางสาวอาภาพร  แสงสุวรรณโชติ
19. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำศรีสุข
20. นางสาวอุมาพร  บุญภา
21. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายสุรินทร์  ทับรอด
2. นายภัทรพล  แก้วเสนา
3. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
4. นายกฤษณรัตน์  ใจทับทิม
5. นายอครินทร์  หลงสวาสดิ์
6. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายถนัดกิจ  อนุกูลศักดิ์
2. เด็กชายภูสิษฐ์  คุ้มภู
3. เด็กหญิงวารินทร  วังคะวิง
4. เด็กชายวีระวัฒน์  จำรูญสาย
5. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  น้อยเจริญ
6. เด็กชายศุภอรรถ  ฤกษ์ถนอม
 
1. นายนายวัชรกร  เผื่อนโชติ
2. นายนายจักษพัฒณ์  อันเพ็ชรดี
3. นายอานนท์  พิบูลพงศ์พันธ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายชัยวัฒน์  ทองคำ
2. นายณัฐพล  ปัสสาโก
3. นายธณัฏฐพงษ์  เพ็งสวรรค์
4. นายธนโชติ  งามพรม
5. นางสาวศศิธร  หอกุล
6. นายเจษฎา  มาตเลิง
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
2. นายจักษพัฒณ์  อันเพ็ชรดี
3. นายอานนท์  พิบูลพงศ์พันธ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.2 ทอง 10 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กชายกฤตดนัย  แก้วยิ่ง
2. นายกิติศักดิ์  อิสลาม
3. นางสาวขวัญนภา  ประมาถา
4. นางสาวชลดา  วารีวิไล
5. เด็กชายชัยรัตน์  ทองปุ
6. เด็กหญิงชาริสา  งอนมาก
7. นายธนสรณ์  ล้วนรัตน์
8. เด็กชายธนา  วัฒนธรรม
9. เด็กชายธนากร  พวงสมบัติ
10. นายธนากิจ  นุชบุษบา
11. นางสาวธิดารัตน์  แพงสาร
12. นายนพณัช  กุลปราการ
13. นายปฏิภาน  จำปาอ้อย
14. เด็กชายปวรุตม์  สุขอารมย์
15. เด็กชายปัญญา  สละเจริญ
16. เด็กหญิงปาริชาติ  อุราฤทธิ์
17. เด็กหญิงปิยะนุช  บุดดี
18. นางสาวพรสวรรค์  สายเชื้อ
19. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  สุภากร
20. เด็กหญิงพัชรี  วรรณจรูญ
21. เด็กชายภณ  อุทัย
22. นางสาวระพีพรรณ  แก้วมะดัน
23. เด็กหญิงวรนุช  จั่นมา
24. เด็กหญิงวรรณษา  นิมมาน
25. เด็กหญิงวริศรา   ภิรมรักษ์
26. นายวัชรไกร  สนนุช
27. เด็กชายวีริศ  สินชัย
28. นางสาวศิริ  อินทร์พงษ์
29. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ส่งเสริมความดี
30. เด็กชายสถิต  บุญภิละ
31. เด็กชายสหรัฐ  นภาเวช
32. เด็กหญิงสุชานาฏ  ไชยวงศ์เมือง
33. เด็กชายอดิทัต  ตุ่มดาวเรือง
34. นายอภิวัฒน์  เขาบาง
35. นายอภิวันท์  เขาบาง
36. เด็กชายอภิศักดิ์  โกสวัสดิ์
37. เด็กหญิงอริสรา  แย้มมาก
38. เด็กหญิงอักษิพร  จีนเสถียร
39. เด็กหญิงเนตรนพรัตน์  ประคุณหังสิต
40. เด็กชายเลิศชาย  มิ่งแม้น
 
1. นายภีมพล  ชัยพรพงศ์
2. นายเฉลิมรัฐ  ศรีสิริโพธิ์ทรัพย์
3. นายยุทธตะพงศ์  จั่นแก้ว
4. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.6 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นายกฤษฎา  ช้างชาวนา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์สร
3. เด็กชายกิตติพงศ์  หรั่งฟัก
4. นายคามิน  สุริวงค์
5. เด็กชายจิตติศักดิ์  สุริยนต์
6. นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์มีลาย
7. นายณัชพล  สังข์ช่วย
8. นายณัฐกรณ์  ทองอิน
9. นางสาวณัฐยา  ดาทอง
10. เด็กหญิงดวงใจ  คชสาร
11. เด็กชายตะวัน  บุญเพ็ง
12. เด็กชายธนากร  วัฒนานนท์
13. นายธีระยุทธ  สีอ่อน
14. นายนภทีย์  บุตรประโคน
15. เด็กชายนรานันท์  คำชื่น
16. นางสาวนันท์นลิน  เพ็ชรหิน
17. นางสาวนาริศา  ปู่ทา
18. นางสาวปภานัน  คล้ายมงคล
19. เด็กหญิงปภาภรณ์  ขันตี
20. นายปริวัตร  ด้วงช่อ
21. เด็กหญิงปานจิรา  ปละวุฒิ
22. นางสาวพรทิพา  สุทธิจันทร์
23. นางสาวพรวิภา  สุริยะ
24. นางสาวพิมลพร  ทวีโคตร
25. เด็กหญิงภคนันท์  คำนาง
26. นางสาวภัทร์ชลิน  ม่วงสุข
27. นางสาวภูริตา  วงศ์บรรทะกิจ
28. เด็กชายรชต  ศรีเมฆวิไล
29. นายรณชัย  เรืองศรี
30. นางสาววิชญารัตน์  ดุเหว่า
31. นายวิศษณะ  ทับช่วง
32. นายวุฒิชัย  จันนี
33. เด็กหญิงสุพินญา  สุวะมาตย์
34. นางสาวอาทิตยา  สมาลี
35. นางสาวอุรัสยา  ธงสันเทียะ
 
1. นายนิคม  คำภีระ
2. นางสาวกมลลักษณ์  บุญธรรม
3. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
4. นางสาวอรอุมา  พรหมฤทธิ์
5. นางสาวศิริวรรณ  แดงน้อย
6. นายเดชาวัต  แสนโสดา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  ชาวสมุทร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   ดำทับ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 15 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายธนาพงษ์  พุทธโคตร
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 36 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 36 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นางสาวชุติสรณ์  สิงห์จุ้ย
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายประภากร  วงศ์ใหญ่
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงทิพย์เกศษร  สะอาด
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกรกนก  ดาคะ
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 12 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กชายวศิน  ณ นคร
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.83 เงิน 26 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายธีรเดช  กิตติวัฒน์สกุล
 
1. นางอัจฉรีรัตน์   อัจฉรารัตน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.17 ทอง 6 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงชนมน  บุญเจริญ
 
1. นายพงศ์นรินทร์  ภุมรินทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวนันทวรรณ  กิจศรีปัญญา
 
1. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายเชษฐา  ศิริคำ
 
1. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. เด็กหญิงเมทินี  รำไพวงษ์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 24 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาววรินทร  พงษ์ทองเมือง
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ปัทมกาพร
2. เด็กชายณวภูมิ  ชาญวิกาญจน์
3. เด็กชายณัฐภาส  จันทะเสน
4. นายพิสิษฐ์  ทองดา
5. เด็กชายภูวนนท์  ม้วนกลาง
6. นายมงคลชัย  การะภักดี
7. เด็กหญิงวรวรรณ  ยอดพรหม
8. นางสาววิลาวัลย์  โคตรบัว
9. นายศราวุธ  จันทร์พงษ์
10. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  บุญภา
 
1. นายพิทวัส  มหาขันธ์
2. นายศรายุทธ  พุทธศรี
3. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกนกพร   วรรจชนก
2. เด็กชายกวินท์  พันสง่า
3. นายณัฐปคัลภ์   เจนชัย
4. เด็กชายธนภัทร   ปิ่นปั่น
5. นางสาวนัฎฐธิดา   บุญคู่
6. เด็กชายพลพล  เชื้อวังคำ
7. เด็กหญิงภัทรทา  คชเสนีย์
8. เด็กหญิงวรนันท์   หาระคุณ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  จิตรีงาม
10. เด็กชายเดชาธร   ห้องปานทอง
 
1. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
2. นางสาววงค์ชนิตา  ปัทมาคม
3. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายจักรินทร์  ทะสุรินทร์
2. นายชานนท์  พรมมาหล้า
3. นายณัฐพงศ์  นามบุตร
4. นายณัฐวุฒิ  นิ่มเนียม
5. นางสาวปาริฉัตร  หนุนภักดี
6. นางสาวยุภาวดี  เม่นสุข
7. นางสาวสินีนาถ  กักจตุรัส
8. นางสาวสุมนา  กิตติกูลไพศาล
9. นายอนุสรณ์  ทองเล็ก
 
1. นางสาวปนิตา  สิงหนสาย
2. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
3. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.67 ทอง 11 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิญญาสุข
2. นางสาวชลธิชา  สิทธิไกรพงศ์
3. นางสาวธนพร   จันทนะโสตถิ์
4. นางสาวนริศรา   หงษ์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงปณชนก   ไชยเดช
6. เด็กหญิงพิตตินันท์  ฉัตรเงิน
7. เด็กหญิงรินทร์ลดา  มหาสถิตย์
8. เด็กหญิงอนรรฆวี   ตะเพียนทอง
 
1. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
2. นางสาววงค์ชนิตา  ปัทมาคม
3. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.67 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวปาริฉัตร  หนุนภักดี
2. นางสาวศุภริตา  ภู่ทอง
3. นางสาวสมชิตา  แซ่โล้
4. นางสาวสินีนาถ  กักจตุรัส
5. นางสาวสุมนา  กิตติกูลไพศาล
6. นางสาวอรญา  มาเอี่ยม
 
1. นางสาวสุชญา  พวงศรี
2. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
3. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
4. นางสาวปนิตา  สิงหนสาย
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงนภัสสร  สินเพ็ง
3. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
4. เด็กหญิงอภิสรา  ลอยลม
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
6. เด็กหญิงอัยรฎา  ฤกษ์เมือง
 
1. นางสาวศิริพร  พิมพ์ภูธร
2. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
3. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
4. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวขวัญฤดี  เพชรแจ่ม
2. นางสาวธนพร  จันทร
3. นางสาวปาริฉัตร  หนุนภักดี
4. นางสาวสมชิตา  แซ่โล้
5. นางสาวสินีนาถ  กักจตุรัส
6. นางสาวสุมนา  กิตติกูลไพศาล
 
1. นางสาวสุชญา  พวงศรี
2. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
3. นางสาวปนิตา  สิงหนสาย
4. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงนภัสสร  สินเพ็ง
3. เด็กหญิงนลินพร  กกรัมย์
4. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงอนันต์ตระกูล
6. เด็กหญิงวริศรา  สมสวย
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีพันลม
8. เด็กหญิงอภิสรา  ลอยลม
9. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
10. เด็กหญิงอัยรฎา  ฤกษ์เมือง
 
1. นางสาวสาธิตา  ดวงเด่น
2. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์
3. นายพนม  ทองสุ่ม
4. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
5. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 5 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกัญญา  เทพพิทักษ์
2. นายกิตติชัย  เกษมพรมณี
3. นายฐณะวัฒน์  พานทอง
4. นางสาวฐิติรัตน์  มีแก้ว
5. นางสาวณัฐชรินทร์  เชยวัดเกาะ
6. นางสาวธันยพร  ผลเพิ่ม
7. นายภานุวัฒน์  พวงผึ้ง
8. นางสาวรมิดา  กลัดเจริญ
9. นางสาวรัชนีกร  สิงห์คำป้อง
10. นายวสุชัย  แพงศรี
11. นางสาวสมหฤทัย  การถาวร
12. นางสาวสิริลักษณ์  สุขสถิต
13. นางสาวอนุชศรา  พามา
14. นางสาวอารียา  ยิงรัมย์
15. นางสาวเบญจมาศ  ทองลือ
16. นางสาวเสาวลักษณ์  กำมหาวงศ์
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
3. นางสาวศิริพร  พิมพ์ภูธร
4. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
5. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 65.33 ทองแดง 31 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามราช
2. เด็กชายนิโรธ  น่วมเปรม
3. เด็กชายปริญญา  อินรอด
4. เด็กชายพีรภัทร์  ธนารมย์
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรวิชัยยันต์
 
1. นายภานุวัฒน์  เรืองรังษี
2. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวลักษณพร  ถมยาแก้ว
2. นายสพล  จิรเจริญสกุล
 
1. นางลลิลรัตน์  สืบกระพัน
2. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.66 ทอง 11 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ฐิติพรวณิช
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  ใส่นวล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84.66 ทอง 19 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นางสาวปิยะมินทร์  ศรีโชคดำรง
 
1. นางสาว่ชวัลลักษณ์  อักษรพันธ์ุ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวภูฬิตา  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวอชิรญา  กฤษณะรังสรรค์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐวีณา   พันรักษา
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวปัณฑิตา   สุขพราย
 
1. นางรสริน  ชาญอักษร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรี  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวสุมินชา  ทศไกร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายนพดล  โตไผ่
 
1. นายธนวัฒน์  ภักดี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75.66 เงิน 10 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวโชติกา  คงคาทิพย์
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาว วรางคณา  ชารีขันธ์
2. นางสาวกัญชลิกา  โคตรสำนวน
3. นายณัฐพล  เกษมโอสถ
4. นายนิรวัชร์  พิบูลนุรักษ์
5. นางสาวภาวิกา  สุขเรือง
 
1. MissTian   Hui Chao
2. นางสาวศศินภา   ศรีณรงค์
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน 10 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐวดี   ทองผาสุข
2. นายปรีดิยาธร  ทองใส
3. นายวัจน์กร  จันทร์ดา
4. นายอภิสิทธิ์  อินทรสอน
5. นางสาวอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นายธนวัฒน์  ภักดี
2. นางสาวอชิรญา  กฤษณะรังสรรค์
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.5 เงิน 7 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกุลสินี  ชัดเจนกิจ
2. นางสาวปุณณดา  แวงชัยภูมิ
3. นายรัชชานนท์  มณีเนตร
4. นางสาวรุจจิรา  ประกองผล
5. นายแทนไท  ไตรสิกขา
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวนฤมล  รัศมี
2. นางสาวอาทิตยา  สุขะกาลนันท์
 
1. นายมงคล  จำปาแฝด
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 10 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายณัฐกานต์  เชยอักษร
2. นายเมธา  ขาวเหลือง
 
1. นายบุญฤทธิ  โชติถาวรรัตน์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฏฐา  กลิ่นหอม
2. นางสาวธันยธรณ์  สินสมบูรณ์โชค
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.71 ทอง 38 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายชนาธิป  สอดทรัพย์
2. เด็กหญิงนุชวรา  สินนอก
3. เด็กชายนโรธร  อิ่มแก้ว
4. เด็กชายพุทธิภณ  ชุมนิตย์
5. เด็กชายรัตนชัย  นาคพลี
6. เด็กชายสิริณัฏฐ์  แซ่เอา
7. เด็กชายสุพจน์  พลสวัสดิ์
8. เด็กหญิงอวิกา  สินาคม
 
1. นายสุทธิรัตน์  คงคล้าย
2. นายสุชาติ   ฐิตญาณพงศ์
3. นายสุวรรณ์   วงศ์สามารถ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวกนกวรรณ  เริงเกษตรกิจ
2. นายกันทรากร  บางแสง
3. นายกันนที   ใจแก้ว
4. นายชัยวัฒน์   อุณหนันทน์
5. นางสาวปนัดดา  แสงสิงห์
6. นายพีรวิชญ์  ชูประยูร
7. นางสาวพุฒิดา  สมศรี
8. นางสาวสุดาพร  มั่นการไถ
9. นางสาวสุพรรษา  บุญมาทัศ
10. นางสาวไพลิน  กล่องเนียม
 
1. นายพุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร
2. นายสิทธิชัย   บุญนาค
3. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ฤาชา
2. เด็กหญิงปภัคนันท์   โรจนเกียรติ
3. เด็กหญิงสิริยากร  ยารัมย์
4. เด็กหญิงอภิชญา  โหมดสวน
5. เด็กหญิงอรอุมา  สีเมือง
 
1. นางสาวบุปผา   แสงเนตร
2. นางประคอง    ม่วงศรี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 20 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวจิรนันท์   เจริญคุณสมบัติ
2. นางสาวพรพนิต   สาราทิศ
3. นางสาววรรณพร   บุญชาลี
4. นายอดิศร  อมรนันทสิริ
5. นางสาวเปมิกา   อุตตา
 
1. นางสาวบุปผา  แสงเนตร
2. นางประคอง   ม่วงศรี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีทอง
2. เด็กหญิงตัสนีม  อาหมัด
3. เด็กชายธีรภัทร  ชีวี
 
1. นางสาวพิชญ์กานต์  หางนาค
2. นางพัชรี  อรรถพันธุ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวณัชชา  ลอองบัว
2. นายธนากร  ปาไว
3. นางสาวสุพรรษา  โกษาจันทร์
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
2. นางอารมย์  เจริญบุตรานนท์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนิรันดา  สุขสยาม
2. เด็กหญิงปิยะมน  มั่นคง
3. เด็กชายวชิรวิทย์  พลกล้า
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อุทธารนิช
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 31 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวจารุวรรณ  หวังบุญ
2. นางสาวศิริพร  บุญทน
3. นางสาวสิรินดา  กาบแก้ว
 
1. นางสาวปฑิตตา  พิมพ์เมือง
2. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 37 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายธาราดล   หวังพิพัฒน์กิจ
2. เด็กชายนภัทร   วารีดี
 
1. นางนุชนาถ   อินทรวิจิตร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 24 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายนัทธ์ฐภัค   แพงคูณ
2. เด็กชายพีรภัทร  นัยรัศมี
 
1. นางสาวปาริชาติ  เจริญศักดิ์
2. นางสาววรรณวรางค์  โตธีระธนนท์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 46.4 เข้าร่วม 49 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปริทัศน์  ปานเงิน
2. นายสุรเชษฐ์  บุญเลียง
 
1. นางสาวพัทธรนันท์  มุขชาติ
2. นายภูเบศร์  ขาวพุ่ม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายคีตะ  กิมิฬาร์
2. เด็กชายชนกานต์  ลีศรีทอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ไตรมณี
2. นางสาวนันท์นภัส  แช่มเงิน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวชุติมา  หาญเจริญ
2. นางสาวปวันพัชร  แนวทัศน์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แช่มเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์  เป็นมงคล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 21 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสวงสุข
2. เด็กหญิงณัฐวดี  รักพร้า
 
1. นายสาโรช  คุ้มครอง
2. นางสาวอุมาพร  รักศรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73.8 เงิน 8 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  คุณพาณิชย์โชติ
2. เด็กชายพงศพล  พงศาวกุล
 
1. นายดลพงษ์  ประดับทอง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 32 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อุดม
2. เด็กหญิงระลินทิพย์  พรมทอง
 
1. นางสาวพัณนิดา  นาแซง
2. นางสาวอุมาพร  รักศรี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายพงษ์ศักดิ์  พระศรี
2. นางสาววิภาดา  อ่องคำ
 
1. นางสาวสมพร  พุทธสถาพร
2. นางสาวอุมาพร  รักศรี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 38 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวฉัตราภรณ์  รัตนกร
2. นางสาวสุพัตรา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางสาวชุลีกร  พินธิระ
2. นางสาวถุงเงิน  จันทาสอน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายรัฐธีร์  จารุศิลาวงศ์
2. นายอินทัช  สัจจะเทพ
 
1. นายคุ้มพันธ์ุ  จันทวัน
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 57.2 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายชินวัตร  งอยภูธร
2. เด็กหญิงฐิติพร  นารายณ์
3. เด็กชายธนา  สุคนธบุษย์
 
1. นายชนะชัย  ทับเกษม
2. นางสาววันเพ็ญ   ศรีบูระเดช
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวจินดาภา  เกียรติพร
2. นางสาวรติยา  กุมารบุญ
3. นายสาธิต  ชินวงค์
 
1. นายโกวิทย์  เสือสกุล
2. นายธนู  แสงอินทร์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณิชนันทน์  คงกระพันธ์
2. นางสาวภัทรกันย์  ขวัญข้าว
 
1. นางสาวธนัญภรณ์  รื่นเริง
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายธณสาร  คล่องเชาว์ชาญ
2. เด็กชายรัชพล  ทองสุข
3. เด็กชายวิชช์วิทิต  ศรีประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
2. นายพนาดร  แสนใจ
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายฉัตรบดินทร์   ขำละม้าย
2. นายชาคริต  ทองสัมฤทธิ์
3. นายธนทัต   พรประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
2. นายพนาดร  แสนใจ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายตะวัน  เกตุสุขำ
2. เด็กชายธนกฤต  จาดทอง
3. เด็กชายนนทพัทธ์  ประทุมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
2. นายพนาดร  แสนใจ
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายปฎิภาณ  บุญคำมูล
2. นายปรมัตฐ์  มูลสาคร
3. นายยุทธพีร์  จตุพรชัยมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
2. นายพนาดร  แสนใจ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายขวัญชัย  ฉิ่งเนียม
2. เด็กชายธมกร  ทองยอด
3. เด็กชายศุภณัฐ   เสถียร
 
1. นายวิชิต  ครองบุญ
2. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวนรากร  เทืองผล
2. นายยุรนันท์  เจริญองอาจ
3. นายศุภณัฐ  ดิสกุล
 
1. นางสาวพัณนิดา  นาแซง
2. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 73.83 เงิน 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรไธสง
2. เด็กชายนันธกรณ์  ศรีพระจันทร์
3. เด็กชายพิชญุตม์  อาหะหมัด
 
1. นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร
2. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 73.75 เงิน 12 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกัลยาวดี  เหล่ามงคล
2. นางสาวขนิษฐา  คำศรี
3. นางสาวอารียา  เอื้ออารีย์
 
1. นางสาวกฤษณา  เหล่าเทพ
2. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนอาษาวิทยา 1. เด็กชายชัยธวัช  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุฒภา
3. เด็กหญิงสิริยาดา  เกิดแก้ว
 
1. นางปาริชาติ  อังคณาเอมอร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.6 ทอง 13 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายกรรชัย  จำนงค์
2. นายปฏิภาณ   นิลพัฒน์
3. นายศิริสรณ์  ยศเจริญ
 
1. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ  พาแก้ว
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 10 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  สายใยทอง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกิดสิน
3. เด็กหญิงสุภัทสร   สันเต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ  พาแก้ว
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวขวัญฤดี  ทองโอ่
2. นางสาวฉัตรนภา   วิริยะกุล
3. นางสาวฉัตรพร  วิริยะกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ  พาแก้ว
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจิราพร  บุตรแสน
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เทศซ้อน
3. เด็กหญิงประภัสสร  นาคพันธ์
4. เด็กหญิงอังคนา    ปาปะโน
5. เด็กหญิงอาทิติญา  เอี่ยมโชติ
6. เด็กชายเอกสิทธิ์  สำราญสุข
 
1. นายอภิมุข   อินทร์แพรง
2. นายปฎิญญา   กลิ่นหอม
3. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.16 ทอง 13 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวกฤตพร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวขนิษฐา  แจ่มพุทธา
3. นางสาวชญานี  จานรัมย์
4. นางสาวนันธิญา  เพชรยอด
5. นางสาวนิภาภัทร  กู้เมือง
6. นางสาวมัชฌิมา  มะลิแย้ม
 
1. นางพวงเพชร  ทิฆะชน
2. นางสาวกฤติกา  ไหวพริบ
3. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   ทองประเทือง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์   เต่าทอง
3. เด็กหญิงสุธาศินี  โสภาอุทก
 
1. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน
2. นางเขมรินทร์  โตแปลก
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวจันทร์จิรา  นาคะยศ
2. นายศิริชัย  พยุงทอง
3. นางสาวสุภัทชา  หลีเจริญ
 
1. นางเขมรินทร์  โตแปลก
2. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 40 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนารากร  คงสักบัน
2. เด็กหญิงมาลินี  มีแวว
3. เด็กหญิงอารยา  ไกรเพ็ชร
 
1. นายนพดล  ชูศิริวัฒนา
2. นางสาวมุกอันดา  ต้นบุญ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวบุญธิศา  สุขสว่าง
2. นางสาวลักขณา  พ่วงแช
3. นางสาวอรพิมล  คำทวี
 
1. นางปัณฑิตา  ขาวมีชื่อ
2. นางอุมาพร  ร่างน้อย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกรกช  นงเอ้
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สว่างพื้น
3. เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสุวรรณ
 
1. นางนิตยา  ปรีชาชีววัฒน์
2. นางสาวพัฒน์ศุจิวา  ภัทรฉัตร์สกุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวนันทวรรณ  กิจศรีปัญญา
2. นางสาวพิชชานันท์  ผลโชค
3. นางสาวรุ่งทิวา  นาอุดม
 
1. นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร
2. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมพุทธา
2. เด็กหญิงสุรัสสวดี  ซิ้มเจริญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปากดี
 
1. นางสุภาพร  เหล่าวนิชชานนท์
2. นางพรรณิภา  ศุระศรางค์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐณิชา  มิ่งขวัญ
2. นางสาวนริศรา  สุริวงษ์
3. นางสาวภัทราภรณ์  โคตรมงคล
 
1. นางสุภาพร  เหล่าวนิชชานนท์
2. นางพรรณิภา  ศุระศรางค์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 24 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กชายสรศักดิ์  ทองสงค์
2. เด็กชายสุวัฒนา  บรรจโรจน์
3. เด็กชายเกษรินทร์  โตวา
 
1. นางเบญจมาศ  อยู่วงค์
2. นางปราณี  หมายเจริญ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 20 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวกัลยาพร  บุตรพรม
2. นางสาวนุสรา  เสาว์รส
3. นางสาวพรวิมล  ศิริ
 
1. นางพวงเพชร  ทิฆะชน
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 15 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวพัณณิตา   วัชรขจร
2. เด็กชายวรชิต  นันทมาศิริกุล
3. นางสาวแพรววา  ธุระยศ
 
1. นางขวัญเรือน  กันภัย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวธันยพร  เทียนพิมาย
2. นายภูริภัทร  พลเดช
3. นายอิงครัต  ฝันดี
 
1. นางประภาพร  ขันสุวรรณ
2. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์