สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79.75 เงิน 38 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงชนาภา  ศรีคร้าม
 
1. นางสาวปรางค์ทิพย์  ทองแย้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ยางนอก
 
1. นางสาวพรพรรณ  มั่งคั่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 35 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวเพชรรัตน์  แก้วคำนิล
 
1. นางสาวสมปอง  เหมือนวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 30 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิธิดา  เถาหล้า
2. เด็กหญิงวริศรา  เทพโสดา
3. เด็กหญิงอมาวศรี  ธูปทอง
 
1. นางขนิษฐา  เจริญสลุง
2. นางสาวนุจรินทร์  สมตระกูล
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์นาง
2. นางสาวธนัชชา  บุญอ้วน
3. นางสาวหฤทัย  ดีกลาง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แพรสี
2. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.3 เงิน 40 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวนาถกานต์  พูลหลำ
2. นางสาวพัชรี  เฟื่องทอง
3. นางสาวศิริรัตน์  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวกรรณิกา  ลีวิจิตร
2. นายเกษมศักดิ์  ดวงเพชร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายธนธรณ์  รวยลาภ
2. เด็กชายธนวัฒน์  เอมถมยา
3. เด็กหญิงศุจินธรา  คนมั่น
 
1. นายอธิพันธ์  ฤทธิโชติ
2. นางสาวจันทร์ฑิตา  บุญแท่ง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  หาดี
2. นายณัฐพงษ์  ศรีจันทร์
3. นายอติกานต์  งานสลุง
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.67 เงิน 43 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวจักรตรี  ดีเอม
2. นางสาวจิดาภา  ตันศิริ
3. นางสาวปรีดาลี  อรัญณา
4. นางสาวอลิสรา  สินเงินยวง
5. นางสาวเบญจมาศ  อิสริยะวิญญู
 
1. นางภิญญา  ชิตะรัตนอุดม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 40 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวศิวพร  สลุงอยู่
2. นางสาวสุกัญญา  หินใหม่
3. นางสาวสุพรรษา  ภูมิ
4. นายอานนท์  เพชรเอียง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ช่วยสัตย์
 
1. นางเยาวพา   บุญส่งศรี
2. นายประพวน  สุ่มเมือง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.6 เงิน 25 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ธรณี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หวังถ้ำกลาง
3. เด็กชายวุฒิชัย  ดวงนิล
4. เด็กหญิงสุกัญญา  กองกมล
5. เด็กชายอนันตชัย  ศรีคำภา
 
1. นางพรทิพย์  ทาสี
2. นายจตุชัย  นันทวิชิต
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกันตพัฒน์  สุทธิชื่น
2. นางสาวณัฐธิดา  เรียงเสนาะ
3. นายธนกร  มณีอินทร์
4. นายภานุวัฒน์  ก๋งเฮง
5. นายอภิสิทธิ์  เกียมขุนทด
 
1. นายศราวุฒิ  นันโต
2. นายณรงค์  เกตุหล่ำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวอรอุมา  วาจาสลุง
 
1. นางสาวสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ลันขุนทด
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร  โพธิ์สุข
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายกิตติภัทร  ตุลาทอง
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 23 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายวีระพล  ตบไธสง
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 79 เงิน 38 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐากร  ปานตะโหนด
 
1. นางสาวสุรัชนา  จาดจีน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 27 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เขระภูมิ
2. เด็กหญิงชนากานต์  โสภาประดิษฐ์
3. เด็กชายณัฐนันท์  เกรียงพุฒานนท์
4. เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงตระกูลโอภาส
5. เด็กชายธนวัต  เนียมหวาน
6. เด็กหญิงธัญพร  ทองสถิตย์
 
1. นายชัชวาล  จั่นงาม
2. นายอนุชา  เพ็งสวย
3. นายกฤษณะ  การภักดี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77.8 เงิน 32 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกรรวี  โสมเขียว
2. นางสาวกัณภิรมณ์  วงษ์ทำมา
3. เด็กชายกัมพล  มะโนสา
4. นางสาวกัลยาณี  มณีกุล
5. นางสาวกานดา  ศรนิกร
6. เด็กชายกิตติปพัฒน์  ภูสิตตา
7. นายจรัญ  พระนนท์
8. นางสาวจิรภัทร  กลมกล่อม
9. นายชยันธร  ม่วงกรุง
10. นายชลสิทธิ์  เที่ยงเอี่ยม
11. นางสาวญาดา  ผ่องสง่า
12. เด็กหญิงณภัคปภา  ไพรสิทธิ์
13. นางสาวณัฐพร  ทองแสง
14. นายทศพล  พุ่มมาลา
15. นางสาวทิพวรรณ  อนุพัฒน์
16. เด็กชายธีรภัทร์  อินเจริญ
17. นางสาวนุชจรินทร์  กำจร
18. เด็กชายปฏิพล  ช้อนทอง
19. นางสาวปราสิทธิพร  ช้างเผือก
20. นางสาวปุญญิศา  ลุนละวงศ์
21. เด็กชายพงศธร  จิตสันติ
22. เด็กหญิงพรพรรณ  แสงจันทร์
23. นายพลเชษฐ์  ผ่องคณะ
24. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุขสำราญ
25. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สลุงอยู่
26. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พาพันธ์
27. นางสาววรรณวิสา  จันทรทง
28. เด็กชายวรากร  ฉิมสุข
29. นายวัชเรนทร์  ขันติเนตร
30. นางสาวศรัณย์ภัทร  ประจงแต่ง
31. นายศิรวิทย์  สบายดี
32. นายสราวุธ  ปัญญาอินทร์
33. เด็กชายสุทธิพงษ์  กลิ่นจันทร์
34. นางสาวสุปรียา  แสงจันทร์
35. นางสาวอรัญญา  บุตรนิน
36. นายอำนาจ  อยู่สมบูรณ์
37. นายเกียรติศักดิ์  แย้มเมืองไทย
38. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ชัยมงคล
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
2. ว่าที่ร้อยตรีนิคม  กระออมแก้ว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 38 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กชายนพดล  สะแก
 
1. นายอาทิตย์  พงศ์อารี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทิพย์
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 20 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อำพันธ์รัตน์
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงสุนันท์  ภู่น้อย
 
1. นายวรวิทย์  ชิดชอบ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.83 เงิน 28 โรงเรียนขุนรามวิทยา 1. นางสาวรุ่งรัตน์ดา  ศรีหิรัญ
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สุขพิพัฒนะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 32 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงเปมิกา  สันติสุข
 
1. นางอุษา  จันทร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 21 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายจรัญ  เจริญพร
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  คำมีพา
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 40 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงโสรญา  ป่ายาง
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.67 เงิน 30 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แข็งการ
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ดาบาง
3. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์ศักดิ์
4. เด็กหญิงนภาทิพย์  ทองสถิตย์
5. เด็กหญิงสิทธิ์วดี  โพธิ์เงิน
6. เด็กหญิงสุภัทรา  สีดาเดิน
 
1. นายณภัทร  ศรีทองพนาบูลย์
2. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
3. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
4. นางสาวหัทยา  ปานงาม
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 30 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  นาคะรังษี
2. นางสาวนิตยา  อินคล้าม
3. นางสาวนุสรา  ใบนี
4. นางสาวภัทราภรณ์  เฟื่องบุญ
5. นางสาววัลย์ริกา  บุญจันทร์
6. นางสาววิลาวัลย์  บุญจันทร์
7. นางสาวเกวรินทร์  อินตา
 
1. นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข
2. นางสาวภัทิรา  สอาด
3. นางสาวอุษณีย์  ทับทิมทอง
4. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญสีโรจน์
2. นางสาวกาญจนาพร  ปิ่นเงิน
3. นายจักรพันธ์  โนนศิลา
4. นางสาวชิตาภรณ์  คำพรานลาน
5. นางสาวฐิติมา  นิลชาติ
6. นางสาวณัฐนันท์  อยู่นวล
7. นางสาวมนทกานต์  สุกใส
8. นางสาวรัศสิมา  มีนา
9. นางสาววิลาศินี  ครุตเนตร
10. นายสิทธิพล  ผอนนอก
11. นางสาวอมรรัตน์  บุญเกษม
12. นางสาวอริสรา  แดงวงษ์
13. นางสาวอวัสดา  แก้วคำนิล
14. นางสาวอารียา  ผิวบาง
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 72.83 เงิน 38 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิภัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นายฤทธินันท์  ห่อคนดี
 
34 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 44 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวเรวดี  มงคลเจริญ
 
1. นางสาววิภาพร  สืบเสาะ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 32 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวทิพวรรณ  อรุณเจริญ
 
1. นางอรอุษา  เรืองรุ่ง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 76.5 เงิน 28 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวธัญชนก  ศรีสลับ
2. นางสาวเด่นนภา  ปานแปะ
 
1. นางสาวเกวลี  สังข์สะอาด
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.11 เงิน 27 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  ด้วงสีแก้ว
2. นายธนกร  ชิมริมย์
3. นายปฏิภาณ  เครือรัตน์
4. นางสาวภัทรสุดา  จีนแส
5. นายอนุชา  เทียนเหลือง
6. นายอาทิตย์  เศษทิพย์
 
1. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
2. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 15 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายทศพล  ชะนา
2. นางสาวรสสุคนธ์  ลาชมภู
3. นางสาวรุ่งนภา  ทาเพียเพ็ง
4. นางสาววรดา  ขันธศึกษา
5. นางสาววราภรณ์  ลาชมภู
 
1. นางสาวนิรัญชลา  ทับพุ่ม
2. นางสาวกมลทิพย์  ทองเย็น
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.4 เงิน 24 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  พระไกร
2. นางสาวพรทิพย์  สุขทวี
3. นางสาวสาวิตรี  สลุงใหญ่
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชกฤตา  เปล่งสงคราม
2. นางสาวนพวรรณ  เมืองสว่าง
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายธน  ขาวบริสุทธิ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์
 
1. นายภานุพันธ์  หงษ์หิรัญ
2. นายครรชิต  คำคิด
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 28 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  เจตนเสน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คชรินทร์
 
1. นายสุระศักดิ์  ถิ่นนาราม
2. นางสาวณัฐวรา  ต่วนชะเอม
 
42 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายชนาวีร์  ทำกล้า
2. นายชาญเอก  สุวรรณวัฒน์
3. นายธนากร  ศิริมานพ
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  รามมะมะ
2. นางสาวสิริกาญจน์  ต้นทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
2. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วประทาน
2. เด็กชายสหัสวัต  ขันโท
3. เด็กชายสิรภพ  แจ่มหม้อ
 
1. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
2. นายวินัย  ตาลพลกรัง
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.4 เงิน 39 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธนบูรณ์  แสนทวี
2. เด็กชายนิรุต  เกตอยู่
3. เด็กชายปรวรรตน์  นาคสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ
2. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 25 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาชัยเวียง
2. เด็กชายศตวรรษ  ภูบรม
3. เด็กชายอนุชา  เชื้อเกตุ
 
1. นายเสกสรร  แสงแก้ว
2. นางสาวเบญจวรรณ  แสงแก้ว
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ภักดีณรงค์
2. เด็กหญิงนันทิดา  แนมประณาม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิ์นอก
4. เด็กหญิงรัตนากร  วิลัยรัตน์
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญอ้อย
6. เด็กหญิงสุดา  อินพรม
 
1. นางทิพย์ภา  รอดศรี
2. นางสาวนันตพร  พิมทอง
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกิตติกาญ  แก้วทองหลาง
2. เด็กหญิงณภัทร  ทิพย์รักษ์
3. เด็กหญิงสุชาดา   ชูสงค์
 
1. นางสาวศิริวราภรณ์  ยังมี
2. นายชนัตพล  ช้างน้อย
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.4 เงิน 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชื่นชนก  บุราณคำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไล้เลิศ
3. เด็กหญิงอินธุอร  ประสารวรณ์
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 41 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  แจ้งดี
2. เด็กหญิงสายใจ  เพ็งพันธ์
3. เด็กหญิงสิวพร  ภักดีศุภผล
 
1. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
2. นางสุุนันท์  โสนาเรือ
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 39 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยา  สาทประภา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาลีรักษ์
3. เด็กหญิงเขมมิกา  ฉายสุวรรณ
 
1. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
2. นางสุุนันท์  โสนาเรือ
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 20 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เฟื่องน้อย
2. นางสาวศิริพร  เพลินจิต
3. นางสาวอินทิรา  พิมพ์ดี
 
1. นางสาวเกษมณี  เสาทอง
2. นางสาวศมนรัตน์  พรายรักษา
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 28 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกริษฐา  เหลื่อมกลาง
2. นางสาวศิริจรรยา  สลุงอยู่
3. นายแดนไตร  วิลัยวงษ์
 
1. นายชุตินันท์  กองทอง
2. นางสาวธิติมา  ศรีทอง
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 8 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นาย สิทธิชัย  โต๊ะสัมฤทธิ์
2. นางสาวคันธรส  เหล่าจาน
3. นายจิรวัฒน์  แก้วหนองสังข์
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
2. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
 
55 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 11 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กชายศิรินทร์  เบ้าเคลือบ
2. เด็กชายอรรถพล  แสนโยธา
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
2. นางสาวกัมพุวัณ  บุญสาธร
 
56 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 79.67 เงิน 7 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แข็งการ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดาบาง
3. เด็กชายดังก้อง  คูนา
4. เด็กหญิงดารินทร์  สุทธิพงษ์
5. เด็กชายทวีทรัพย์  แก่นนาคำ
6. เด็กหญิงธนิศา  เจริญสุข
7. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์ศักดิ์
8. เด็กหญิงนภาทิพย์   ทองสถิตย์
9. เด็กหญิงนวพร  แสงสุดสี
10. เด็กหญิงนีรชา  แสงจันทร์
11. เด็กชายปฏิพัฒน์  ศรชัย
12. เด็กหญิงปนัดดา  โสภา
13. เด็กหญิงพัธธราภร  ธนัตถ์วรากุล
14. เด็กชายพันตรี  วงษ์สมบูรณ์
15. เด็กชายพิเชษฐไชย  ใจมั่น
16. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วเง้า
17. เด็กชายวราเทพ  แสงศรี
18. เด็กชายศุภนัฐ  หินสุภาพ
19. เด็กหญิงสิทธิ์วดี  โพธิ์เงิน
20. เด็กชายสุธี  คูณขุนทด
21. เด็กหญิงสุภัทรา  สีดาเดิน
22. เด็กชายสุรธรรม  ครัวกลาง
23. เด็กชายอนุชา  โกขุนทด
 
1. นายณภัทร  ศรีทองพนาบูลย์
2. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
3. นางสาวหัทยา  ปานงาม
4. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
57 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 74.67 เงิน 4 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญฐิมา  สกุลราช
2. นางสาวจารวี  มณี
3. นางสาวจารุวรรณ  มณี
4. นายจิรวงศ์  น้อยเรือง
5. นายจีรวัฒน์  คงพิทักษ์
6. นายชนาธิป  เขตต์การณ์
7. นายชัยชาญ  ปลั่งกลาง
8. นางสาวชุติมา  น่วมโต
9. นางสาวณัชชา  เงินดี
10. นายธนากร  เงาะสงคราม
11. นายธนากร  สายพิมพ์
12. นายธีรวัฒน์  แสนนา
13. นางสาวปนัดดา  สิงห์ทอง
14. นายปัญญา  รินเสนา
15. นายปิยนัส  พรสวัสดิ์
16. นางสาวพัชรี  หล้าคำกา
17. นายพิชิต  โขพิมพ์
18. นายพิษณุนาถ  น่วมโต
19. นางสาวภัทรวดี  บัวชื่น
20. นายภูวดล  ท้าวมะตรี
21. นางสาววรรธกา  ทาเภา
22. นายวรัญญู  สิทธิ์น้อย
23. นายวัชรพงษ์  สุกใส
24. นางสาววไลลักษณ์  หมื่นเดช
25. นายสถาพร  ชอบคุย
26. นายอนุพนธ์  พรรณา
27. นายอภิสิทธิ์  พงษ์พิมล
 
1. นางกรรณิการ์  พลลาภ
2. นางสาวสุนิทธิรา  กันทัด
3. นายสุบิน  สูนเงิน
4. นายเจริญชัย  แก้วคง
5. นางสาวนภาภรณ์  เพียงเพ็ญ
6. นางน้ำฝน  สีเหลือง
7. นายสมคิด  อ่อนบาง