สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 57.25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินดาศรี
2. เด็กหญิงวรรณพร  พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำไล้
 
1. นางสุวภา  กาศมณี
2. นางนุชจรินทร์  ไชยวัต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51.75 เข้าร่วม 40 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  บุญพูล
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วพูน
3. นางสาวอรจิรา  ชมภูราช
 
1. นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน
2. นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายนทีฑัต  ฟักนิ่ม
 
1. นางพงศ์ผกา  รุ่งโรจน์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 57.4 เข้าร่วม 50 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  รอดไผ่
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  หาลาภ
 
1. นางสุมนรัตน์  มุ่งธัญญา
2. นางสาววรรณภา  สำลี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.4 เข้าร่วม 46 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ภานนท์
2. เด็กหญิงสุชาดา  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวพิชญา  คำแก้ว
2. นายปัญญา  สูตรสุข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 23.8 เข้าร่วม 37 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายกรพล  แสงจันทร์
2. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ประจักษ์
 
1. นางสาวทักษญา  เจริญเวช
2. นางสาวพรรณวรท  ศิริมากร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกมลณิชธ์  จินดาเกษม
2. เด็กหญิงปวีณา  เวชประสิทธิ์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กองศิลป์
2. นางกาญจนา  เหลาหอม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21.87 เข้าร่วม 34 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวปฏิมากร  เลียมตะคุ
2. นายภัทรพงศ์  แสงทอง
3. นางสาววริศรา  ลือตาล
 
1. นายสถิต  เหมือนสังข์
2. นางเฉลิมศรี  คงไทย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สังข์รุ่ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีกิติกุลชัย
 
1. นายวัชรพล  จันทรวงศ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แก่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุญประมวล
 
1. นายสุดท้าย  วงษ์กาญจนรัตน์
2. นายคณาเดช  วงษ์กาญจนรัตน์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวปานนั้น  ยามวัน
 
1. นางอรอุษา  เรืองรุ่ง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 58.63 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวชลธิชา  บุญมี
2. นายชลสิทธิ์  แก้วเกลี้ยง
3. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ศิริ
4. นางสาวพัชราพร  พุกแก้ว
5. นางสาวพัชริฎา  บุญมี
6. นางสาววรรณพร  ช้างเผือก
7. นางสาววราภรณ์  บุญนอก
8. นางสาวสุรีรัตน์  ศิลาทอง
9. นายอมรินทร์  นามวรรค
10. นางสาวเจนจิรา  ฉิมชาติ
 
1. นางเยาวพา   บุญส่งศรี
2. นายประพวน  สุ่มเมือง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เดิมสลุง
2. เด็กหญิงจิราภา  เดิมสลุง
3. เด็กหญิงธนพร  แก้ววิกา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อินทร์ปัญญา
2. นางสาวศิริลักษณ์  นาประสิทธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายภูวดล  ช่างเหลา
2. นายอภิสิทธิ์  อาจหาญ
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 28.67 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  กุศโลดม
2. นายธนกร  ศรีสกุลเดิม
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
2. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช