สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง 12 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวปัณฑ์ชนิตา  วัลลภหิรัญ
 
1. นางธันยนันท์  ดนตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  จันทรา
 
1. นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงพิชญาพร  สิงห์เฉลิมวงษ์
 
1. นางสาววาสนา  กลิ่นหอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มเมือง
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.75 ทอง 33 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวอนุพร  สุนทรเกษตร
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ประเสิรฐทรัพย์
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวธัญพิชชา  ขำปู่
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  แก้วคง
2. เด็กหญิงพาณรินทร์  เอมอ่อน
3. เด็กหญิงภัคจีรา  สารภีเงิน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณ
2. นางสาวอริศรา  มีสกุล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจิณณพัต  ทองนาเมือง
2. นางสาวมณีพรรณ  สงวนศักดิ์
3. นายอนาวิน  คึขุนทด
 
1. นางสาวนุจรินทร์  สิทธิเลิศประสิทธิ์
2. นางธิดารัตน์  โปร่งเจริญ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายสหัสวรรษ  ทายศรี
2. นายเมธิชัย  วงค์กาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
2. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายชินพัฒน์  หกขุนทด
2. เด็กชายอนุพงศ์  สีสมุทร
 
1. นายขวัญชัย  ศิริวรรณ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.67 ทอง 14 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์ญาณัฎฐ์  จันทร์รัตน์แสงสี
2. เด็กชายกิตติภูมิ  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงจิวารัตน์  ใสสุข
4. เด็กหญิงวาสนา  ปานฉาย
5. เด็กหญิงศศิภา  สินมา
 
1. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
2. นายศิรพัทร์  สินมา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 32 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โต๊ะทับทิม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มิตรสันเทียะ
3. เด็กหญิงพนิดา  สุนทรศาลทูล
4. เด็กหญิงอัฐนิยา  เนียรพุดซา
5. เด็กหญิงเวธินี  กลิ่นเทศ
 
1. นางสาวอนุสรา  คิมทอง
2. นายศราวุฒิ  นันโต
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจักรวาล  นาคปักษิณ
2. นางสาวจิราภร  วงษ์คำจันทร์
3. นายชาญชิต  วิเชียรปัญญา
4. นายณัฐพงศ์  เพิ่มขุนทด
5. นางสาวดวงกมล  กลิ่นจันทร์
6. นางสาวดวงมณี  กลิ่นจันทร์
7. นางสาวถศิตาภรณ์  ลือสมุทร
8. นายปัณณฑัต  ปริวัฒนศักดิ์
9. นายรติพงษ์  รักพงษ์
10. นางสาวรุจิรา  พรหมมา
11. นางสาววิลาวัณย์  ขอกลาง
12. นายศราวุธ  มูลอินทร์
13. นางสาวศิรภัสสร  นิ่มทอง
14. นางสาวสกาวใจ  แจ่มแจ้ง
15. นายสนธยา  พูลประเสริฐ
16. นายสิทธิโชค  เจริญธรรม
17. นางสาวสุดารัตน์  พันธุมิตร
18. นายอธิศักดิ์  ชมภูนุช
19. นายเมธาสิทธิ์  ศรีนาค
20. นายไกรพล  แสนบัวคำ
 
1. นางสาวผกามาศ  จันทนา
2. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
3. นายธัชนนท์  ระบิล
4. นางสาวจักษณา  บัวบาน
5. นางนิตยา  มีนา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 15 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  เชนชาญ
2. นางสาวจินดาหรา  กระต่ายจันทร์
3. นายชลิตพล  เจริญร่าง
4. นายฑฤษฏ์ธรรม์  นาคศิริ
5. นายณัฐพล  กองแดง
6. นายณัฐพล  ทองทัพ
7. นายทินกร  แสงเรือง
8. เด็กชายธนาธรณ์  สามิลา
9. นายธีรวัฒน์  จังพานิช
10. นายธีรวัฒน์  สุริยธน
11. เด็กชายภัคพงษ์  สงครามสรี
12. นายระพีพัฒน์  อินทรีย์
13. นางสาวรินลณี  ไกรสิทธิศิรินทร
14. นายวิศรุต  ศรีอาภรณ์
15. นางสาวสุกัญญา  อุทัยสวัสดิ์
16. นางสาวสุกัลยา  อุดรสาร
17. นายอนุชา  แสงจันทร์
18. นายอนุวิทย์  คงศรีดี
19. นางสาวอารีรัตน์  ติดบุตร
20. นายไชยวัฒน์  กลิ่นฉาย
 
1. นางสาวอนุสรา  คิมทอง
2. นายประมวล  วงษ์สีแก้ว
3. นายศราวุฒิ  นันโต
4. นางอรวรรณ  สุวรรณภักดิ์
5. นางยุพิน  ทันใจ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เผือกประพัฒน์
 
1. นางสาวเกศกัญญา  กรดเกล้า
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวนิติยา  อินทร์แพ่ง
 
1. นายณัฐพล  กองทอง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 45 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายวีรยุทธ  โค่นกระโทก
2. เด็กหญิงสรัญญา  ไหลแหวน
 
1. นายธัชนนท์  ระบิล
2. นางสาวจักษณา  บัวบาน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.58 ทอง 12 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายณชสิฐ  สงวนศักดิ์
2. นางสาวภัทราพร  สินธุไชย
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณภักดิ์
2. นางยุพิน  ทันใจ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ซิกส์
2. เด็กหญิงบุศกรณ์  ดนตรี
3. นางสาวพาขวัญ  เรืองชม
4. นางสาววรดา  อินทร์แรม
5. เด็กหญิงวรัญญา  หิรัญรักษ์
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วรประดิษฐ
7. เด็กหญิงสุธาสิณี  บูรณคุณามณี
8. เด็กหญิงหทัยชนก  อังกาบ
9. นางสาวอัมรา  ดงหลง
10. นางสาวเสาวภา  เบญจโอฬาร
 
1. นายสมัย  มณีจักร์
2. นางยุพิน  ทันใจ
3. พระศิริชัย  ปญฺญาวโร
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รางวงษ์
2. นางสาวจีรนันท์  วงษ์ศรี
3. เด็กหญิงชนมล  พุ่มเจริญ
4. เด็กหญิงชิดกมล  แสงทอง
5. นางสาวณัฐวดี  บัวคลี่
6. นางสาวธํญญาลักษณ์  ทองคำ
7. เด็กชายบรรณสรณ์  ทองอ่อน
8. เด็กหญิงพิมพา  ประไวย์
9. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สุกเพิก
10. เด็กชายวราเมศร์  เข็มมี
11. เด็กหญิงวัลภา  มณฑา
12. นางสาวศิริพร  แสนศรี
13. นายศิลาทิพย์  อาจประจักร
14. เด็กหญิงสุวรรณสา  จิตรเพ็ชร
15. เด็กชายเปรมปฌา  ครุษสัง
 
1. นางสาวอรกัญญา  ปัดเต
2. นายวินัย  ขุมทรัพย์
3. นายนริศ  ปืนแก้ว
4. นายวีระวัฒน์  ระนาท
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86.18 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสุจารี  กลีบเอม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นางสาวภัทรภร  ฉิวเฉื่อย
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  หนูสลุง
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใจรักษา
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนสร้างพัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิชา  กออินทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  คงสถาน
 
1. นางสาวจีรนันต์  วันแก้ว
2. นายวิฑูลย์  ร่มโพธิ์ตาล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นายเจษฎา  พัลวัลย์
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายระพีพัฒน์  จูฑา
2. เด็กชายศุภกิตติ์  อยู่เย็น
3. เด็กชายสิรภัทร  ปราสาททอง
 
1. นายสวัสดิ์  อันพาพรม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายณัฐวุฒิ  นิกรพันธ์
2. นายสุรฤกษ์  เกิดแก้ว
3. นายอิทธิพล  ดีเผือก
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายวรท  พฤทธิ์ตระการ
 
1. นายสมชาย  ทองโต
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายกษม  สุวรรณประเวก
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.66 ทอง 28 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวสุดใจ  ถนอมวงษ์
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 25 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายวีระพล  ตบไธสง
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันสดี
 
1. นางสาวสุรัชนา  จาดจีน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 24 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายวิชิต  เรียงหน่า
 
1. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.67 ทอง 20 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นายกันดิศ  เศษฐา
2. นางสาวณัฏฐา  บึกขุนทด
3. เด็กชายดังก้อง  คูนา
4. เด็กหญิงธนิศา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงนีรชา  แสงจันทร์
6. เด็กหญิงปนัดดา  โสภา
7. นางสาวพสุดา  ไชยสงคราม
8. เด็กหญิงพัธธราภร  ธนัตถ์วรากุล
9. เด็กหญิงภูสุดา  พรมทะ
10. นางสาวยุภาพันธ์  รอดอินทร์
11. เด็กหญิงรสสุคนธ์  กันคำ
12. เด็กชายวราเทพ  แสงศรี
13. นายวาที  รินนอก
14. นางสาวสุนีย์  อินทร์สถิตย์
15. เด็กชายอนุชา  โกขุนทด
 
1. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
2. นายณภัทร  ศรีทองพนาบูลย์
3. นางสาวหัทยา  ปานงาม
4. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81 ทอง 25 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  สุวรรณศรี
2. เด็กชายนรินทร์  มีศรี
3. เด็กชายบัญญวัต  กล่ำถึก
4. เด็กชายพงษ์พานิช  ศิริบรรจง
5. เด็กหญิงพุธิตา  อยู่เย็น
6. เด็กชายวรพล  โตสารเดช
7. นางสาววรวรรณ์  เหระยัง
8. เด็กชายวุฒิชัย  จำปาพันธ์
9. นายอนุพงษ์  หงห์ชา
10. เด็กชายอานุพงษ์  ชำนาญแก้ว
11. เด็กชายเจษฎา  ประทีปกาญจนา
 
1. นายศรายุธ  ท้าวประสิทธฺ์
2. นายสมคิด  อ่อนบาง
3. นางสาวสุริย์พร  อินไชย
4. นายสุพจน์  นามขันทอง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 27 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายคมชาญ  เลิศหลาย
2. นายธราดล  สุนทรศาลทูล
3. นายพลาธิป  พิมเสน
4. นายภานุวัฒน์  มารศรี
5. นายสหรัฐ  เพาะพูล
6. นางสาวสุชัญญา  เสนีย์ยุทธ์
 
1. นายวสันต์  อุ่มพระกิต
2. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
3. นายชัชวาล  จั่นงาม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.8 ทอง 12 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลาพร  พบประสาท
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวัสดิ์สลุง
3. เด็กชายกิตติภพ  บุญทรงธรรม
4. นายกิตติศักดิ์  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายกิติพัฒน์  เกิดแก้ว
6. นายจิรพงศ์  ขันนาค
7. เด็กชายจิรายุ  สลุงใหญ่
8. นางสาวชลธิชา  เอื้อสลุง
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิแกดำ
10. นายณัฐพล  คำพลึก
11. เด็กหญิงณัฐริชา  พงพันธ์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  องอาจ
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวศรี
14. เด็กชายธนวิชญ์  เพ็งสลุง
15. นางสาวธัญพพร  แหยมเจริญ
16. เด็กชายธีรภัทร์  หิรัญรักษ์
17. เด็กชายนิติพล  ดนตรี
18. เด็กหญิงบัณฑิตา  หรัดดี
19. เด็กหญิงปวีณอร  สุขสลุง
20. เด็กหญิงพรชิตา  คานนท์
21. นางสาวพิมผกา  เกิดสลุง
22. เด็กชายมงคล  พรหมคุณ
23. เด็กหญิงวรรณพร  ตั้งสลุง
24. นายวันเฉลิม  ดิษสลุง
25. นายศิวกรณ์  สายเพชร
26. นายสยามรัฐ  สิงห์เกื้อ
27. เด็กหญิงสาธิตา  ยอดหอม
28. เด็กชายสุทัช  มั่นสลุง
29. เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนสลุง
30. เด็กชายสุวิวัฒน์  ลาดสลุง
31. เด็กชายอดิศักดิ์  เพ็งสลุง
32. เด็กหญิงอรัญญา  อนันต์สลุง
33. เด็กหญิงอลิชา  ลานเลี้ยงชีพ
34. นายอาณัติ  ขยันสลุง
35. นายอาทิตย์  วันดี
36. นายอานันท์  วานยุทโช
37. เด็กหญิงอินทิรา  เหวชัยภูมิ
38. เด็กชายเกริกพล  สลุงอยู่
39. เด็กหญิงเกศริน  วงตาแสง
40. เด็กหญิงเกศินี  มิตรน้อย
 
1. นางสาวประพัฒน์ศร  อัญไชยศรี
2. นางกรกนก  หาญไชยนะ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  เกียนแก้ง
4. นายพรชัย  สีผาย
5. นางสาวกชพรรณ  ลาพิมพ์
6. นายสุทัศน์  ศรีแก้ว
7. นายคณิต  อาจวิเศษ
8. นายพิเชฏฐ์  กงแก้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง 7 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายกนาวิน  สุวรรณราช
 
1. นายวิวัฒน์  แก้วอุ้ย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวสุภาวดี  มีลาภ
 
1. นายอาทิตย์  พงศ์อารี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 19 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายชยพล  สร้อยมณี
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายชินวัตร  เสนนันตา
 
1. นางอุษา  จันทร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายชลธี  หามาลา
 
1. นางสาวณัฐนรี  แสวง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 13 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  เกิดศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.9 ทอง 4 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกัลยา  เถื่อนสุข
2. นางสาวจริยา  ก้งทอง
3. นางสาวจารุวรรณ   สุ่มใส
4. นางสาวชลดา  ฐาเศรษฐี
5. นางสาวชลันธร  บุญจันทร์
6. นายชัยวัฒน์  รัตนธรรม
7. นางสาวฐิติยา  แสงจีน
8. นางสาวธนากร  ค้างสำโรง
9. นางสาวธัญญรัตน์  หมู่สะแก
10. นายนครินทร์  แก่นสน
11. นางสาวบุษราคัม  จินดาเนตร
12. นายปฏิมากร   แก่นแก้ว
13. นางสาวปวีณา  สอิ้งทอง
14. นายพงศกร  ยวงการ
15. นายพิศณุพงศ์  อ้อมกลาง
16. นายพีรศักดิ์  ภาระจริง
17. นายภานุพงศ์  อาบสุวรรณ
18. นายรัฐภูมิ   คำภู
19. นางสาววลัยทิพย์  ศรชัย
20. นางสาววิภาพร  ทบแก่น
21. นายศิวดล  วงษ์อุทร
22. นางสาวสมฤทัย  โฮมแพน
23. นางสาวสุพิชญา  พิทยะสฤษดิ์
24. นางสาวสโรชา  ฤทธิ์ลือชัย
25. นายอธิปพงศ์  พันธุ์ไทย
 
1. นางสาวหัทยา  ปานงาม
2. นายณภัทร  ศรีทองพนาบูลย์
3. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
4. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง 17 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงขวัญกมล  นาคน้อย
2. เด็กชายชลสิทธิ์  คำตัน
3. เด็กชายณัฐพล  ชมรุกข์
4. เด็กชายนรชน  สุขนาน
5. เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์กาฬสินธุ์
6. เด็กหญิงวนิดา  รอดเมฆ
7. เด็กหญิงศิริพรรณ  ฉิมแป้น
8. เด็กหญิงสุพรรษา  สีหาราช
9. เด็กหญิงอุทุมพร  ออมสิน
10. เด็กชายเจนณรงค์  ทันการ
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 17 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายคมกริช  ศรีบุญฮุง
2. นายฐิตินันท์  ตั้งทอง
3. นางสาวณัฐกานต์  วรธรรมาทิพย์
4. นางสาวทิพย์วรรณ  วุฒิสาหะ
5. นายนพเก้า  ทองคง
6. นายพนมทอง  เขียวภูมี
7. นางสาวสุดาพร  เกตุวงษ์
8. นางสาวสุภัทสา  อินทรสนธิ
9. นายเกรียงศักดิ์  นาคคูบัว
10. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง  หนูหน่าย
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวจารุวรรณ  พังคะลี
2. นายพัลลภ  ฉายงาม
3. นายศักดิ์ชัย  ทองนิตร
4. เด็กชายอัมรินทร์  วงค์คำคูณ
 
1. นายธเนธ  ภู่ทองดี
2. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวพิชชาภา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เนียมงาม
 
51 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.17 ทอง 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ตะพานทอง
 
1. นางสาววิภาพร  สืบเสาะ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.47 ทอง 26 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี  แก่นจันทร์หอม
2. เด็กชายทศพร  พวงสันเที๊ยะ
3. เด็กชายพรชัย  เพ็งใจ
4. เด็กชายภาคภูมิ  คำนาค
5. เด็กชายภานรินทร์  รักกฤษ์
6. เด็กชายอนนต์  ทองทุ้ย
7. เด็กชายอนุรัษ์  ผิวสุวรรณ
8. เด็กชายเฉลิมชัย  เที่ยงทวี
 
1. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
2. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  อินทร์เพชร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจพรม
3. เด็กหญิงอภิรมย์  กระจายกลาง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  อ่อนศรี
2. นายสมพร  พิบูลย์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายบดินทร์  ปฐมกลาง
2. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ทอง
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ลิ้มทัศไนยกุล
2. เด็กชายปิยะพันธ์  ปานจันทร์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.4 ทอง 16 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายพรเทพ  คำสาย
2. นางสาววรรณวิษา  แจ่มแจ้ง
3. นายสิทธิพงษ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวสุรางคนางค์  โสนาเรือ
2. นายประกาศิต  ยังตาล
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 20 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายธณวัฒน์  คำภูแก้ว
2. นายธนวัฒน์  มาทำมา
3. นายเจษฎา  อาสาขัน
 
1. นายจักรชัย  ทองอร่าม
2. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 20 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวนุสรา  เทียมโพธิ์
2. นางสาวประกายดาว  อุดม
3. นางสาวพิชญา  จันทวงค์
4. นายศรเทพ  สลุงอยู่
5. นางสาวศิริเกศ  ชัยลิ้นฟ้า
6. นางสาวสุมาลี  ใสปัน
 
1. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
2. นายจักรชัย  ทองอร่าม
3. นายเชิดศักดิ์  นาประสิทธิ์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. นางสาวพรรณิภา  กลิ่นพูน
2. นางสาวสิรินนา  สื่อสาร
3. นางสาวสุนันทา  พึ่งเย็น
 
1. นางสาวแว่นแก้ว  ปัจฉิม
2. นายสมพร  พิบูลย์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.7 ทอง 46 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรียา  แสนพันธ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  สินใหม
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  กลั่นประเสริฐ
 
1. นางพยอม  ไชยสงโท
2. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.6 ทอง 44 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายธนโชติ  ศรีนาราง
2. นางสาวปภาวรินทร์  หนูสลุง
3. นางสาวอารีรัตน์  บัวพนัส
 
1. นางสุภาพ  มงคล
2. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวธันชนก  มาลี
2. นางสาวธีมาพร  มาลาล้ำ
3. นางสาวนิวาริน  กลึงกลางดอน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
2. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวธิดา  บุญญฤทธิ์
2. นางสาวรวิจิตร  บุญอิ่ม
3. นายวาเลนท์  บุญลือ
 
1. นางนุชจิรา  สุขเพราะนา
2. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกวินนาถ  แก้วหนองสังข์
2. เด็กหญิงนิภาพร  กบขุนทด
3. เด็กหญิงวันวิสา  สลุงอยู่
 
1. นายชุตินันท์  กองทอง
2. นางสาวธิติมา  ศรีทอง
 
65 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายนิมิต  บัวไข
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เขียนโพธิ์
3. เด็กหญิงเอลิส  แกสคอยน์
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
2. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิมพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฎฐา  แซ่ลี้
 
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 83.66 ทอง 6 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายธนกร  กิตติธรสกุุล
 
1. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์