สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 51 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงธิญาดา  ฝอยทอง
2. เด็กชายหยู่เจี่ย  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
2. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 47 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกันยารัตน์  สุทธิประภา
2. นางสาวธัญญาภรณ์  การงานดี
 
1. นางสาวพจวรรณ  เทียมผล
2. นางรัชนีกร  สุขวิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 45 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ลอดจันทร์
2. นายฉัตรชัย  นาคงาม
3. นางสาวนันทิตา  ไข่น้อย
 
1. นายกีรติ  ศุภภัคว์รุจา
2. นายสุมิตร  พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  เกียรตินอก
2. เด็กหญิงวีรยา  บุญรัตน์
3. เด็กหญิงสลักจิตร  เปียงเบี้ย
 
1. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ปลื้มชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 28 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายจิรยุทธ์  ต่อมยิ้ม
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทรถ
 
1. นางสาวกัญญาณีย์  เพชรบัวทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายธรรมสรณ์  อ่อนดี
2. นายรัฐภูมิ  ยุทธนะพลากูร
3. นายไชยวัฒน์  ขุนครอง
 
1. นายประพวน  สุ่มเมือง
2. นายชูชาติ  โพธิ์ทอง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาววิภาวรรณ  ช่วยสัตย์
2. นางสาวศศิกานต์  ภาเจริญ
 
1. นางอารีรัก  บุญรามณรงค์
2. นางพรทิพา  ทองแย้ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงลักขณา  แซ่สง
 
1. นางสุจารี  กลีบเอม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกิตติพงศ์  จุมพลพงษ์
 
1. นายสัญญา  จ่างสกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 31 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงนีรชา  แสงจันทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวยุพารัตน์  พลแสน
 
1. นายปริญญา  ดีนอก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 65.1 ทองแดง 33 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สโมสร
2. เด็กหญิงนันทิกาญจน์  ศุภรธีรภัทร์
3. เด็กชายนิรุต  สุดพูล
4. เด็กหญิงพรณภา  พุทหอม
5. เด็กหญิงพรนิภา  ดำขำ
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ราชวงษ์
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  กลิ่นสีสุข
8. นายสมยศ  บุนนาค
9. เด็กหญิงสุชานรี  ทองพูล
10. นายสุธี  เหล็กดี
 
1. นายเจษฏา  ถาวร
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 45 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มหาดไทย
3. เด็กหญิงมาริสา  จันทร์ดี
4. เด็กหญิงวิภาดา  แสงธูป
5. เด็กหญิงวิไลพร  มาลัย
6. เด็กหญิงศรุติญา  ศิริยศ
7. เด็กหญิงอังสุมาลี  แก้วเสนา
 
1. นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข
2. นางสาวภัทิรา  สอาด
3. นางสาวอุษณีย์  ทับทิมทอง
4. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 66.16 ทองแดง 40 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาววริศรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วงศ์สาร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 16 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวชนนิกานต์  อินเฉลียว
 
1. นางสาวสุกัญญา  เนียมงาม
 
16 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกมลทิพย์  สมัครการ
2. นางสาวชนม์นิภา  เหมือนพันธ์
3. นางสาวปาณิศา  เกษมณีย์
4. นางสาวมัญชุลา  อนุโยธา
5. นางสาวศุภาพิชญ์  อินทรไทยวงค์
 
1. นางสาววิภาพร  สืบเสาะ
 
17 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68.16 ทองแดง 11 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวกีรดากร  ยะสะโร
2. นางสาวชาลิสา  รัตนสูงเนิน
3. นางสาวชุติมาภรณ์  ภักดี
4. นางสาววริศรา  นุปิง
5. นางสาวอลิสา  รอดละมูล
 
1. นางสาวสุกัญญา  เนียมงาม
2. นายศรัณย์  ตรีคุณ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 16 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกัลญารัตน์  เถินมงคล
2. นางสาวชุติมา  หิตะรัตน์
 
1. นางอรอุษา  เรืองรุ่ง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 15 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  แพรเมือง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองจร
3. เด็กหญิงสุชาดา  บุญปลีก
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินต๊ะวิน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  มหายันทะ
 
1. นางสาวนิรัญชลา  ทับพุ่ม
2. นางสาวกมลทิพย์  ทองเย็น
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวจิรวัฒน์  แก่นไทยสง
2. นางสาวจิราภา  แก่นสลุง
3. นางสาวเปรมจิตร  ปานเพ็ชร์
 
1. นางใจทิพย์  อนันต์สลุง
2. นางนภเกตน์  คำปัน
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 42 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วิมุติสุนทร
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นางภัทรียา  บุญเผือก
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 23 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐพงค์  มีทะโจน
2. นายเกียรติศักดิ์  นาสะกาศ
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 37 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายพฤฒินันท์  ตะกรุดเดิม
2. เด็กชายราม  สารบุญ
 
1. นายครรชิต  คำคิต
2. นางภัทรียา  บุญเผือก
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  อัครพิเชษฐ
2. เด็กหญิงบุษยมาส  หุ้มแพร
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 31 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายนรวิชญ์  ขาวอุบล
2. นางสาวศุภดา  เบียดนอก
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
26 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 27 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชาย ชิษณุพงศ์  บุญเปลี่ยน
2. เด็กหญิงพริมา  คงพันธุ์ศรี
3. เด็กหญิงลานนา  ใจสืบ
 
1. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชัยบัญชา  แรงกลาง
2. เด็กชายธนกร  พรมสุรินทร์
3. เด็กชายธนภัทร  พิมแก้ว
 
1. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
2. นายวินัย  ตาลพลกรัง
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  ถนอมลาภ
2. นายณัฐวัตร  สร้อยวัน
3. นางสาวสุภาพร  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวจามรี  มีศรี
2. นายนิวัฒน์  เรืองศิลป์
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายณัชพล  เที่ยงทิศ
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  นงนุช
3. เด็กชายสุเมธ  มีเจตนา
 
1. นายศรัณย์ภัทร  กาญจนาคม
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายพิสิษฐ์  จันทรา
2. นายวรภัทร  จั่นทองแท้สกุล
3. นายศิวกรณ์  กลีบบัว
 
1. นายพัฒนพงษ์  ผลพรต
2. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายธนกร  คล้ายเดช
2. นายวิทวัส  ทองบ่อ
3. นายอุทัย  ปัญโย
 
1. นายพัฒนพงษ์  ผลพรต
2. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
 
32 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชินวัตร  ก่อกิจงาม
2. เด็กหญิงพรทิพา  อาทิตย์เที่ยง
3. เด็กชายศุภชัย  แก้วจุ้ย
 
1. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
2. นายวินัย  ตาลพลกรัง
 
33 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายชัชเวท  ทองคำน้อย
2. นายธนกฤต  ปวัฒนกุล
3. นายวรวุฒิ  กระจ่างจิต
 
1. นายวชิรวิทย์  เอี่ยมวิลัย
2. นายวินัย  ตาลพลกรัง
 
34 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 18 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ฤทธิ์บุรี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา