สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79.75 เงิน 38 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงชนาภา  ศรีคร้าม
 
1. นางสาวปรางค์ทิพย์  ทองแย้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง 12 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวปัณฑ์ชนิตา  วัลลภหิรัญ
 
1. นางธันยนันท์  ดนตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ยางนอก
 
1. นางสาวพรพรรณ  มั่งคั่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  จันทรา
 
1. นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงพิชญาพร  สิงห์เฉลิมวงษ์
 
1. นางสาววาสนา  กลิ่นหอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 35 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวเพชรรัตน์  แก้วคำนิล
 
1. นางสาวสมปอง  เหมือนวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มเมือง
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.75 ทอง 33 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวอนุพร  สุนทรเกษตร
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 57.25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินดาศรี
2. เด็กหญิงวรรณพร  พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำไล้
 
1. นางสุวภา  กาศมณี
2. นางนุชจรินทร์  ไชยวัต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51.75 เข้าร่วม 40 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  บุญพูล
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วพูน
3. นางสาวอรจิรา  ชมภูราช
 
1. นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน
2. นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 51 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงธิญาดา  ฝอยทอง
2. เด็กชายหยู่เจี่ย  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
2. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 47 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกันยารัตน์  สุทธิประภา
2. นางสาวธัญญาภรณ์  การงานดี
 
1. นางสาวพจวรรณ  เทียมผล
2. นางรัชนีกร  สุขวิเศษ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายนทีฑัต  ฟักนิ่ม
 
1. นางพงศ์ผกา  รุ่งโรจน์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 30 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิธิดา  เถาหล้า
2. เด็กหญิงวริศรา  เทพโสดา
3. เด็กหญิงอมาวศรี  ธูปทอง
 
1. นางขนิษฐา  เจริญสลุง
2. นางสาวนุจรินทร์  สมตระกูล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 45 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ลอดจันทร์
2. นายฉัตรชัย  นาคงาม
3. นางสาวนันทิตา  ไข่น้อย
 
1. นายกีรติ  ศุภภัคว์รุจา
2. นายสุมิตร  พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 57.4 เข้าร่วม 50 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  รอดไผ่
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  หาลาภ
 
1. นางสุมนรัตน์  มุ่งธัญญา
2. นางสาววรรณภา  สำลี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์นาง
2. นางสาวธนัชชา  บุญอ้วน
3. นางสาวหฤทัย  ดีกลาง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แพรสี
2. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.4 เข้าร่วม 46 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ภานนท์
2. เด็กหญิงสุชาดา  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวพิชญา  คำแก้ว
2. นายปัญญา  สูตรสุข
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 23.8 เข้าร่วม 37 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายกรพล  แสงจันทร์
2. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ประจักษ์
 
1. นางสาวทักษญา  เจริญเวช
2. นางสาวพรรณวรท  ศิริมากร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ประเสิรฐทรัพย์
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวธัญพิชชา  ขำปู่
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกมลณิชธ์  จินดาเกษม
2. เด็กหญิงปวีณา  เวชประสิทธิ์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กองศิลป์
2. นางกาญจนา  เหลาหอม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21.87 เข้าร่วม 34 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวปฏิมากร  เลียมตะคุ
2. นายภัทรพงศ์  แสงทอง
3. นางสาววริศรา  ลือตาล
 
1. นายสถิต  เหมือนสังข์
2. นางเฉลิมศรี  คงไทย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  เกียรตินอก
2. เด็กหญิงวีรยา  บุญรัตน์
3. เด็กหญิงสลักจิตร  เปียงเบี้ย
 
1. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ปลื้มชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.3 เงิน 40 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวนาถกานต์  พูลหลำ
2. นางสาวพัชรี  เฟื่องทอง
3. นางสาวศิริรัตน์  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวกรรณิกา  ลีวิจิตร
2. นายเกษมศักดิ์  ดวงเพชร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายธนธรณ์  รวยลาภ
2. เด็กชายธนวัฒน์  เอมถมยา
3. เด็กหญิงศุจินธรา  คนมั่น
 
1. นายอธิพันธ์  ฤทธิโชติ
2. นางสาวจันทร์ฑิตา  บุญแท่ง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  หาดี
2. นายณัฐพงษ์  ศรีจันทร์
3. นายอติกานต์  งานสลุง
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  แก้วคง
2. เด็กหญิงพาณรินทร์  เอมอ่อน
3. เด็กหญิงภัคจีรา  สารภีเงิน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณ
2. นางสาวอริศรา  มีสกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจิณณพัต  ทองนาเมือง
2. นางสาวมณีพรรณ  สงวนศักดิ์
3. นายอนาวิน  คึขุนทด
 
1. นางสาวนุจรินทร์  สิทธิเลิศประสิทธิ์
2. นางธิดารัตน์  โปร่งเจริญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 28 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายจิรยุทธ์  ต่อมยิ้ม
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทรถ
 
1. นางสาวกัญญาณีย์  เพชรบัวทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายสหัสวรรษ  ทายศรี
2. นายเมธิชัย  วงค์กาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
2. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายชินพัฒน์  หกขุนทด
2. เด็กชายอนุพงศ์  สีสมุทร
 
1. นายขวัญชัย  ศิริวรรณ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สังข์รุ่ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีกิติกุลชัย
 
1. นายวัชรพล  จันทรวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายธรรมสรณ์  อ่อนดี
2. นายรัฐภูมิ  ยุทธนะพลากูร
3. นายไชยวัฒน์  ขุนครอง
 
1. นายประพวน  สุ่มเมือง
2. นายชูชาติ  โพธิ์ทอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.67 ทอง 14 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์ญาณัฎฐ์  จันทร์รัตน์แสงสี
2. เด็กชายกิตติภูมิ  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงจิวารัตน์  ใสสุข
4. เด็กหญิงวาสนา  ปานฉาย
5. เด็กหญิงศศิภา  สินมา
 
1. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
2. นายศิรพัทร์  สินมา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.67 เงิน 43 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวจักรตรี  ดีเอม
2. นางสาวจิดาภา  ตันศิริ
3. นางสาวปรีดาลี  อรัญณา
4. นางสาวอลิสรา  สินเงินยวง
5. นางสาวเบญจมาศ  อิสริยะวิญญู
 
1. นางภิญญา  ชิตะรัตนอุดม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 32 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โต๊ะทับทิม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มิตรสันเทียะ
3. เด็กหญิงพนิดา  สุนทรศาลทูล
4. เด็กหญิงอัฐนิยา  เนียรพุดซา
5. เด็กหญิงเวธินี  กลิ่นเทศ
 
1. นางสาวอนุสรา  คิมทอง
2. นายศราวุฒิ  นันโต
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 40 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวศิวพร  สลุงอยู่
2. นางสาวสุกัญญา  หินใหม่
3. นางสาวสุพรรษา  ภูมิ
4. นายอานนท์  เพชรเอียง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ช่วยสัตย์
 
1. นางเยาวพา   บุญส่งศรี
2. นายประพวน  สุ่มเมือง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.6 เงิน 25 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ธรณี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หวังถ้ำกลาง
3. เด็กชายวุฒิชัย  ดวงนิล
4. เด็กหญิงสุกัญญา  กองกมล
5. เด็กชายอนันตชัย  ศรีคำภา
 
1. นางพรทิพย์  ทาสี
2. นายจตุชัย  นันทวิชิต
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกันตพัฒน์  สุทธิชื่น
2. นางสาวณัฐธิดา  เรียงเสนาะ
3. นายธนกร  มณีอินทร์
4. นายภานุวัฒน์  ก๋งเฮง
5. นายอภิสิทธิ์  เกียมขุนทด
 
1. นายศราวุฒิ  นันโต
2. นายณรงค์  เกตุหล่ำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจักรวาล  นาคปักษิณ
2. นางสาวจิราภร  วงษ์คำจันทร์
3. นายชาญชิต  วิเชียรปัญญา
4. นายณัฐพงศ์  เพิ่มขุนทด
5. นางสาวดวงกมล  กลิ่นจันทร์
6. นางสาวดวงมณี  กลิ่นจันทร์
7. นางสาวถศิตาภรณ์  ลือสมุทร
8. นายปัณณฑัต  ปริวัฒนศักดิ์
9. นายรติพงษ์  รักพงษ์
10. นางสาวรุจิรา  พรหมมา
11. นางสาววิลาวัณย์  ขอกลาง
12. นายศราวุธ  มูลอินทร์
13. นางสาวศิรภัสสร  นิ่มทอง
14. นางสาวสกาวใจ  แจ่มแจ้ง
15. นายสนธยา  พูลประเสริฐ
16. นายสิทธิโชค  เจริญธรรม
17. นางสาวสุดารัตน์  พันธุมิตร
18. นายอธิศักดิ์  ชมภูนุช
19. นายเมธาสิทธิ์  ศรีนาค
20. นายไกรพล  แสนบัวคำ
 
1. นางสาวผกามาศ  จันทนา
2. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
3. นายธัชนนท์  ระบิล
4. นางสาวจักษณา  บัวบาน
5. นางนิตยา  มีนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 15 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  เชนชาญ
2. นางสาวจินดาหรา  กระต่ายจันทร์
3. นายชลิตพล  เจริญร่าง
4. นายฑฤษฏ์ธรรม์  นาคศิริ
5. นายณัฐพล  กองแดง
6. นายณัฐพล  ทองทัพ
7. นายทินกร  แสงเรือง
8. เด็กชายธนาธรณ์  สามิลา
9. นายธีรวัฒน์  จังพานิช
10. นายธีรวัฒน์  สุริยธน
11. เด็กชายภัคพงษ์  สงครามสรี
12. นายระพีพัฒน์  อินทรีย์
13. นางสาวรินลณี  ไกรสิทธิศิรินทร
14. นายวิศรุต  ศรีอาภรณ์
15. นางสาวสุกัญญา  อุทัยสวัสดิ์
16. นางสาวสุกัลยา  อุดรสาร
17. นายอนุชา  แสงจันทร์
18. นายอนุวิทย์  คงศรีดี
19. นางสาวอารีรัตน์  ติดบุตร
20. นายไชยวัฒน์  กลิ่นฉาย
 
1. นางสาวอนุสรา  คิมทอง
2. นายประมวล  วงษ์สีแก้ว
3. นายศราวุฒิ  นันโต
4. นางอรวรรณ  สุวรรณภักดิ์
5. นางยุพิน  ทันใจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เผือกประพัฒน์
 
1. นางสาวเกศกัญญา  กรดเกล้า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวนิติยา  อินทร์แพ่ง
 
1. นายณัฐพล  กองทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 45 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายวีรยุทธ  โค่นกระโทก
2. เด็กหญิงสรัญญา  ไหลแหวน
 
1. นายธัชนนท์  ระบิล
2. นางสาวจักษณา  บัวบาน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.58 ทอง 12 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายณชสิฐ  สงวนศักดิ์
2. นางสาวภัทราพร  สินธุไชย
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณภักดิ์
2. นางยุพิน  ทันใจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ซิกส์
2. เด็กหญิงบุศกรณ์  ดนตรี
3. นางสาวพาขวัญ  เรืองชม
4. นางสาววรดา  อินทร์แรม
5. เด็กหญิงวรัญญา  หิรัญรักษ์
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วรประดิษฐ
7. เด็กหญิงสุธาสิณี  บูรณคุณามณี
8. เด็กหญิงหทัยชนก  อังกาบ
9. นางสาวอัมรา  ดงหลง
10. นางสาวเสาวภา  เบญจโอฬาร
 
1. นายสมัย  มณีจักร์
2. นางยุพิน  ทันใจ
3. พระศิริชัย  ปญฺญาวโร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รางวงษ์
2. นางสาวจีรนันท์  วงษ์ศรี
3. เด็กหญิงชนมล  พุ่มเจริญ
4. เด็กหญิงชิดกมล  แสงทอง
5. นางสาวณัฐวดี  บัวคลี่
6. นางสาวธํญญาลักษณ์  ทองคำ
7. เด็กชายบรรณสรณ์  ทองอ่อน
8. เด็กหญิงพิมพา  ประไวย์
9. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สุกเพิก
10. เด็กชายวราเมศร์  เข็มมี
11. เด็กหญิงวัลภา  มณฑา
12. นางสาวศิริพร  แสนศรี
13. นายศิลาทิพย์  อาจประจักร
14. เด็กหญิงสุวรรณสา  จิตรเพ็ชร
15. เด็กชายเปรมปฌา  ครุษสัง
 
1. นางสาวอรกัญญา  ปัดเต
2. นายวินัย  ขุมทรัพย์
3. นายนริศ  ปืนแก้ว
4. นายวีระวัฒน์  ระนาท
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แก่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุญประมวล
 
1. นายสุดท้าย  วงษ์กาญจนรัตน์
2. นายคณาเดช  วงษ์กาญจนรัตน์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาววิภาวรรณ  ช่วยสัตย์
2. นางสาวศศิกานต์  ภาเจริญ
 
1. นางอารีรัก  บุญรามณรงค์
2. นางพรทิพา  ทองแย้ม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงลักขณา  แซ่สง
 
1. นางสุจารี  กลีบเอม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกิตติพงศ์  จุมพลพงษ์
 
1. นายสัญญา  จ่างสกุล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86.18 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสุจารี  กลีบเอม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวอรอุมา  วาจาสลุง
 
1. นางสาวสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นางสาวภัทรภร  ฉิวเฉื่อย
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  หนูสลุง
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ลันขุนทด
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใจรักษา
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนสร้างพัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิชา  กออินทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  คงสถาน
 
1. นางสาวจีรนันต์  วันแก้ว
2. นายวิฑูลย์  ร่มโพธิ์ตาล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร  โพธิ์สุข
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นายเจษฎา  พัลวัลย์
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายระพีพัฒน์  จูฑา
2. เด็กชายศุภกิตติ์  อยู่เย็น
3. เด็กชายสิรภัทร  ปราสาททอง
 
1. นายสวัสดิ์  อันพาพรม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายณัฐวุฒิ  นิกรพันธ์
2. นายสุรฤกษ์  เกิดแก้ว
3. นายอิทธิพล  ดีเผือก
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 31 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงนีรชา  แสงจันทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายวรท  พฤทธิ์ตระการ
 
1. นายสมชาย  ทองโต
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายกษม  สุวรรณประเวก
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายกิตติภัทร  ตุลาทอง
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.66 ทอง 28 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวสุดใจ  ถนอมวงษ์
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 25 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายวีระพล  ตบไธสง
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันสดี
 
1. นางสาวสุรัชนา  จาดจีน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 23 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายวีระพล  ตบไธสง
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 79 เงิน 38 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐากร  ปานตะโหนด
 
1. นางสาวสุรัชนา  จาดจีน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 24 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายวิชิต  เรียงหน่า
 
1. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.67 ทอง 20 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นายกันดิศ  เศษฐา
2. นางสาวณัฏฐา  บึกขุนทด
3. เด็กชายดังก้อง  คูนา
4. เด็กหญิงธนิศา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงนีรชา  แสงจันทร์
6. เด็กหญิงปนัดดา  โสภา
7. นางสาวพสุดา  ไชยสงคราม
8. เด็กหญิงพัธธราภร  ธนัตถ์วรากุล
9. เด็กหญิงภูสุดา  พรมทะ
10. นางสาวยุภาพันธ์  รอดอินทร์
11. เด็กหญิงรสสุคนธ์  กันคำ
12. เด็กชายวราเทพ  แสงศรี
13. นายวาที  รินนอก
14. นางสาวสุนีย์  อินทร์สถิตย์
15. เด็กชายอนุชา  โกขุนทด
 
1. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
2. นายณภัทร  ศรีทองพนาบูลย์
3. นางสาวหัทยา  ปานงาม
4. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81 ทอง 25 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  สุวรรณศรี
2. เด็กชายนรินทร์  มีศรี
3. เด็กชายบัญญวัต  กล่ำถึก
4. เด็กชายพงษ์พานิช  ศิริบรรจง
5. เด็กหญิงพุธิตา  อยู่เย็น
6. เด็กชายวรพล  โตสารเดช
7. นางสาววรวรรณ์  เหระยัง
8. เด็กชายวุฒิชัย  จำปาพันธ์
9. นายอนุพงษ์  หงห์ชา
10. เด็กชายอานุพงษ์  ชำนาญแก้ว
11. เด็กชายเจษฎา  ประทีปกาญจนา
 
1. นายศรายุธ  ท้าวประสิทธฺ์
2. นายสมคิด  อ่อนบาง
3. นางสาวสุริย์พร  อินไชย
4. นายสุพจน์  นามขันทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 27 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เขระภูมิ
2. เด็กหญิงชนากานต์  โสภาประดิษฐ์
3. เด็กชายณัฐนันท์  เกรียงพุฒานนท์
4. เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงตระกูลโอภาส
5. เด็กชายธนวัต  เนียมหวาน
6. เด็กหญิงธัญพร  ทองสถิตย์
 
1. นายชัชวาล  จั่นงาม
2. นายอนุชา  เพ็งสวย
3. นายกฤษณะ  การภักดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 27 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายคมชาญ  เลิศหลาย
2. นายธราดล  สุนทรศาลทูล
3. นายพลาธิป  พิมเสน
4. นายภานุวัฒน์  มารศรี
5. นายสหรัฐ  เพาะพูล
6. นางสาวสุชัญญา  เสนีย์ยุทธ์
 
1. นายวสันต์  อุ่มพระกิต
2. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
3. นายชัชวาล  จั่นงาม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.8 ทอง 12 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลาพร  พบประสาท
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวัสดิ์สลุง
3. เด็กชายกิตติภพ  บุญทรงธรรม
4. นายกิตติศักดิ์  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายกิติพัฒน์  เกิดแก้ว
6. นายจิรพงศ์  ขันนาค
7. เด็กชายจิรายุ  สลุงใหญ่
8. นางสาวชลธิชา  เอื้อสลุง
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิแกดำ
10. นายณัฐพล  คำพลึก
11. เด็กหญิงณัฐริชา  พงพันธ์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  องอาจ
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวศรี
14. เด็กชายธนวิชญ์  เพ็งสลุง
15. นางสาวธัญพพร  แหยมเจริญ
16. เด็กชายธีรภัทร์  หิรัญรักษ์
17. เด็กชายนิติพล  ดนตรี
18. เด็กหญิงบัณฑิตา  หรัดดี
19. เด็กหญิงปวีณอร  สุขสลุง
20. เด็กหญิงพรชิตา  คานนท์
21. นางสาวพิมผกา  เกิดสลุง
22. เด็กชายมงคล  พรหมคุณ
23. เด็กหญิงวรรณพร  ตั้งสลุง
24. นายวันเฉลิม  ดิษสลุง
25. นายศิวกรณ์  สายเพชร
26. นายสยามรัฐ  สิงห์เกื้อ
27. เด็กหญิงสาธิตา  ยอดหอม
28. เด็กชายสุทัช  มั่นสลุง
29. เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนสลุง
30. เด็กชายสุวิวัฒน์  ลาดสลุง
31. เด็กชายอดิศักดิ์  เพ็งสลุง
32. เด็กหญิงอรัญญา  อนันต์สลุง
33. เด็กหญิงอลิชา  ลานเลี้ยงชีพ
34. นายอาณัติ  ขยันสลุง
35. นายอาทิตย์  วันดี
36. นายอานันท์  วานยุทโช
37. เด็กหญิงอินทิรา  เหวชัยภูมิ
38. เด็กชายเกริกพล  สลุงอยู่
39. เด็กหญิงเกศริน  วงตาแสง
40. เด็กหญิงเกศินี  มิตรน้อย
 
1. นางสาวประพัฒน์ศร  อัญไชยศรี
2. นางกรกนก  หาญไชยนะ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  เกียนแก้ง
4. นายพรชัย  สีผาย
5. นางสาวกชพรรณ  ลาพิมพ์
6. นายสุทัศน์  ศรีแก้ว
7. นายคณิต  อาจวิเศษ
8. นายพิเชฏฐ์  กงแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77.8 เงิน 32 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกรรวี  โสมเขียว
2. นางสาวกัณภิรมณ์  วงษ์ทำมา
3. เด็กชายกัมพล  มะโนสา
4. นางสาวกัลยาณี  มณีกุล
5. นางสาวกานดา  ศรนิกร
6. เด็กชายกิตติปพัฒน์  ภูสิตตา
7. นายจรัญ  พระนนท์
8. นางสาวจิรภัทร  กลมกล่อม
9. นายชยันธร  ม่วงกรุง
10. นายชลสิทธิ์  เที่ยงเอี่ยม
11. นางสาวญาดา  ผ่องสง่า
12. เด็กหญิงณภัคปภา  ไพรสิทธิ์
13. นางสาวณัฐพร  ทองแสง
14. นายทศพล  พุ่มมาลา
15. นางสาวทิพวรรณ  อนุพัฒน์
16. เด็กชายธีรภัทร์  อินเจริญ
17. นางสาวนุชจรินทร์  กำจร
18. เด็กชายปฏิพล  ช้อนทอง
19. นางสาวปราสิทธิพร  ช้างเผือก
20. นางสาวปุญญิศา  ลุนละวงศ์
21. เด็กชายพงศธร  จิตสันติ
22. เด็กหญิงพรพรรณ  แสงจันทร์
23. นายพลเชษฐ์  ผ่องคณะ
24. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุขสำราญ
25. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สลุงอยู่
26. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พาพันธ์
27. นางสาววรรณวิสา  จันทรทง
28. เด็กชายวรากร  ฉิมสุข
29. นายวัชเรนทร์  ขันติเนตร
30. นางสาวศรัณย์ภัทร  ประจงแต่ง
31. นายศิรวิทย์  สบายดี
32. นายสราวุธ  ปัญญาอินทร์
33. เด็กชายสุทธิพงษ์  กลิ่นจันทร์
34. นางสาวสุปรียา  แสงจันทร์
35. นางสาวอรัญญา  บุตรนิน
36. นายอำนาจ  อยู่สมบูรณ์
37. นายเกียรติศักดิ์  แย้มเมืองไทย
38. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ชัยมงคล
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
2. ว่าที่ร้อยตรีนิคม  กระออมแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 38 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กชายนพดล  สะแก
 
1. นายอาทิตย์  พงศ์อารี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง 7 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายกนาวิน  สุวรรณราช
 
1. นายวิวัฒน์  แก้วอุ้ย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทิพย์
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวสุภาวดี  มีลาภ
 
1. นายอาทิตย์  พงศ์อารี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 20 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อำพันธ์รัตน์
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 19 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายชยพล  สร้อยมณี
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงสุนันท์  ภู่น้อย
 
1. นายวรวิทย์  ชิดชอบ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.83 เงิน 28 โรงเรียนขุนรามวิทยา 1. นางสาวรุ่งรัตน์ดา  ศรีหิรัญ
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สุขพิพัฒนะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายชินวัตร  เสนนันตา
 
1. นางอุษา  จันทร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายชลธี  หามาลา
 
1. นางสาวณัฐนรี  แสวง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 32 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงเปมิกา  สันติสุข
 
1. นางอุษา  จันทร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 13 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  เกิดศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 21 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายจรัญ  เจริญพร
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  คำมีพา
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 40 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงโสรญา  ป่ายาง
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวยุพารัตน์  พลแสน
 
1. นายปริญญา  ดีนอก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 65.1 ทองแดง 33 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สโมสร
2. เด็กหญิงนันทิกาญจน์  ศุภรธีรภัทร์
3. เด็กชายนิรุต  สุดพูล
4. เด็กหญิงพรณภา  พุทหอม
5. เด็กหญิงพรนิภา  ดำขำ
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ราชวงษ์
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  กลิ่นสีสุข
8. นายสมยศ  บุนนาค
9. เด็กหญิงสุชานรี  ทองพูล
10. นายสุธี  เหล็กดี
 
1. นายเจษฏา  ถาวร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.9 ทอง 4 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกัลยา  เถื่อนสุข
2. นางสาวจริยา  ก้งทอง
3. นางสาวจารุวรรณ   สุ่มใส
4. นางสาวชลดา  ฐาเศรษฐี
5. นางสาวชลันธร  บุญจันทร์
6. นายชัยวัฒน์  รัตนธรรม
7. นางสาวฐิติยา  แสงจีน
8. นางสาวธนากร  ค้างสำโรง
9. นางสาวธัญญรัตน์  หมู่สะแก
10. นายนครินทร์  แก่นสน
11. นางสาวบุษราคัม  จินดาเนตร
12. นายปฏิมากร   แก่นแก้ว
13. นางสาวปวีณา  สอิ้งทอง
14. นายพงศกร  ยวงการ
15. นายพิศณุพงศ์  อ้อมกลาง
16. นายพีรศักดิ์  ภาระจริง
17. นายภานุพงศ์  อาบสุวรรณ
18. นายรัฐภูมิ   คำภู
19. นางสาววลัยทิพย์  ศรชัย
20. นางสาววิภาพร  ทบแก่น
21. นายศิวดล  วงษ์อุทร
22. นางสาวสมฤทัย  โฮมแพน
23. นางสาวสุพิชญา  พิทยะสฤษดิ์
24. นางสาวสโรชา  ฤทธิ์ลือชัย
25. นายอธิปพงศ์  พันธุ์ไทย
 
1. นางสาวหัทยา  ปานงาม
2. นายณภัทร  ศรีทองพนาบูลย์
3. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
4. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง 17 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงขวัญกมล  นาคน้อย
2. เด็กชายชลสิทธิ์  คำตัน
3. เด็กชายณัฐพล  ชมรุกข์
4. เด็กชายนรชน  สุขนาน
5. เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์กาฬสินธุ์
6. เด็กหญิงวนิดา  รอดเมฆ
7. เด็กหญิงศิริพรรณ  ฉิมแป้น
8. เด็กหญิงสุพรรษา  สีหาราช
9. เด็กหญิงอุทุมพร  ออมสิน
10. เด็กชายเจนณรงค์  ทันการ
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 17 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายคมกริช  ศรีบุญฮุง
2. นายฐิตินันท์  ตั้งทอง
3. นางสาวณัฐกานต์  วรธรรมาทิพย์
4. นางสาวทิพย์วรรณ  วุฒิสาหะ
5. นายนพเก้า  ทองคง
6. นายพนมทอง  เขียวภูมี
7. นางสาวสุดาพร  เกตุวงษ์
8. นางสาวสุภัทสา  อินทรสนธิ
9. นายเกรียงศักดิ์  นาคคูบัว
10. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง  หนูหน่าย
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.67 เงิน 30 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แข็งการ
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ดาบาง
3. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์ศักดิ์
4. เด็กหญิงนภาทิพย์  ทองสถิตย์
5. เด็กหญิงสิทธิ์วดี  โพธิ์เงิน
6. เด็กหญิงสุภัทรา  สีดาเดิน
 
1. นายณภัทร  ศรีทองพนาบูลย์
2. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
3. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
4. นางสาวหัทยา  ปานงาม
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 45 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มหาดไทย
3. เด็กหญิงมาริสา  จันทร์ดี
4. เด็กหญิงวิภาดา  แสงธูป
5. เด็กหญิงวิไลพร  มาลัย
6. เด็กหญิงศรุติญา  ศิริยศ
7. เด็กหญิงอังสุมาลี  แก้วเสนา
 
1. นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข
2. นางสาวภัทิรา  สอาด
3. นางสาวอุษณีย์  ทับทิมทอง
4. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 30 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  นาคะรังษี
2. นางสาวนิตยา  อินคล้าม
3. นางสาวนุสรา  ใบนี
4. นางสาวภัทราภรณ์  เฟื่องบุญ
5. นางสาววัลย์ริกา  บุญจันทร์
6. นางสาววิลาวัลย์  บุญจันทร์
7. นางสาวเกวรินทร์  อินตา
 
1. นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข
2. นางสาวภัทิรา  สอาด
3. นางสาวอุษณีย์  ทับทิมทอง
4. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญสีโรจน์
2. นางสาวกาญจนาพร  ปิ่นเงิน
3. นายจักรพันธ์  โนนศิลา
4. นางสาวชิตาภรณ์  คำพรานลาน
5. นางสาวฐิติมา  นิลชาติ
6. นางสาวณัฐนันท์  อยู่นวล
7. นางสาวมนทกานต์  สุกใส
8. นางสาวรัศสิมา  มีนา
9. นางสาววิลาศินี  ครุตเนตร
10. นายสิทธิพล  ผอนนอก
11. นางสาวอมรรัตน์  บุญเกษม
12. นางสาวอริสรา  แดงวงษ์
13. นางสาวอวัสดา  แก้วคำนิล
14. นางสาวอารียา  ผิวบาง
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวจารุวรรณ  พังคะลี
2. นายพัลลภ  ฉายงาม
3. นายศักดิ์ชัย  ทองนิตร
4. เด็กชายอัมรินทร์  วงค์คำคูณ
 
1. นายธเนธ  ภู่ทองดี
2. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 72.83 เงิน 38 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิภัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นายฤทธินันท์  ห่อคนดี
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 66.16 ทองแดง 40 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาววริศรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วงศ์สาร
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวปานนั้น  ยามวัน
 
1. นางอรอุษา  เรืองรุ่ง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวพิชชาภา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เนียมงาม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.17 ทอง 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ตะพานทอง
 
1. นางสาววิภาพร  สืบเสาะ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 44 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวเรวดี  มงคลเจริญ
 
1. นางสาววิภาพร  สืบเสาะ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 32 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวทิพวรรณ  อรุณเจริญ
 
1. นางอรอุษา  เรืองรุ่ง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 16 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวชนนิกานต์  อินเฉลียว
 
1. นางสาวสุกัญญา  เนียมงาม
 
113 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกมลทิพย์  สมัครการ
2. นางสาวชนม์นิภา  เหมือนพันธ์
3. นางสาวปาณิศา  เกษมณีย์
4. นางสาวมัญชุลา  อนุโยธา
5. นางสาวศุภาพิชญ์  อินทรไทยวงค์
 
1. นางสาววิภาพร  สืบเสาะ
 
114 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68.16 ทองแดง 11 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวกีรดากร  ยะสะโร
2. นางสาวชาลิสา  รัตนสูงเนิน
3. นางสาวชุติมาภรณ์  ภักดี
4. นางสาววริศรา  นุปิง
5. นางสาวอลิสา  รอดละมูล
 
1. นางสาวสุกัญญา  เนียมงาม
2. นายศรัณย์  ตรีคุณ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 76.5 เงิน 28 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวธัญชนก  ศรีสลับ
2. นางสาวเด่นนภา  ปานแปะ
 
1. นางสาวเกวลี  สังข์สะอาด
 
116 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 16 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกัลญารัตน์  เถินมงคล
2. นางสาวชุติมา  หิตะรัตน์
 
1. นางอรอุษา  เรืองรุ่ง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.47 ทอง 26 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี  แก่นจันทร์หอม
2. เด็กชายทศพร  พวงสันเที๊ยะ
3. เด็กชายพรชัย  เพ็งใจ
4. เด็กชายภาคภูมิ  คำนาค
5. เด็กชายภานรินทร์  รักกฤษ์
6. เด็กชายอนนต์  ทองทุ้ย
7. เด็กชายอนุรัษ์  ผิวสุวรรณ
8. เด็กชายเฉลิมชัย  เที่ยงทวี
 
1. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
2. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.11 เงิน 27 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  ด้วงสีแก้ว
2. นายธนกร  ชิมริมย์
3. นายปฏิภาณ  เครือรัตน์
4. นางสาวภัทรสุดา  จีนแส
5. นายอนุชา  เทียนเหลือง
6. นายอาทิตย์  เศษทิพย์
 
1. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
2. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 58.63 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวชลธิชา  บุญมี
2. นายชลสิทธิ์  แก้วเกลี้ยง
3. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ศิริ
4. นางสาวพัชราพร  พุกแก้ว
5. นางสาวพัชริฎา  บุญมี
6. นางสาววรรณพร  ช้างเผือก
7. นางสาววราภรณ์  บุญนอก
8. นางสาวสุรีรัตน์  ศิลาทอง
9. นายอมรินทร์  นามวรรค
10. นางสาวเจนจิรา  ฉิมชาติ
 
1. นางเยาวพา   บุญส่งศรี
2. นายประพวน  สุ่มเมือง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 15 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  แพรเมือง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองจร
3. เด็กหญิงสุชาดา  บุญปลีก
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินต๊ะวิน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  มหายันทะ
 
1. นางสาวนิรัญชลา  ทับพุ่ม
2. นางสาวกมลทิพย์  ทองเย็น
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 15 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายทศพล  ชะนา
2. นางสาวรสสุคนธ์  ลาชมภู
3. นางสาวรุ่งนภา  ทาเพียเพ็ง
4. นางสาววรดา  ขันธศึกษา
5. นางสาววราภรณ์  ลาชมภู
 
1. นางสาวนิรัญชลา  ทับพุ่ม
2. นางสาวกมลทิพย์  ทองเย็น
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เดิมสลุง
2. เด็กหญิงจิราภา  เดิมสลุง
3. เด็กหญิงธนพร  แก้ววิกา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อินทร์ปัญญา
2. นางสาวศิริลักษณ์  นาประสิทธิ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวจิรวัฒน์  แก่นไทยสง
2. นางสาวจิราภา  แก่นสลุง
3. นางสาวเปรมจิตร  ปานเพ็ชร์
 
1. นางใจทิพย์  อนันต์สลุง
2. นางนภเกตน์  คำปัน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  อินทร์เพชร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจพรม
3. เด็กหญิงอภิรมย์  กระจายกลาง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  อ่อนศรี
2. นายสมพร  พิบูลย์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.4 เงิน 24 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  พระไกร
2. นางสาวพรทิพย์  สุขทวี
3. นางสาวสาวิตรี  สลุงใหญ่
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชกฤตา  เปล่งสงคราม
2. นางสาวนพวรรณ  เมืองสว่าง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 42 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วิมุติสุนทร
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นางภัทรียา  บุญเผือก
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายธน  ขาวบริสุทธิ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์
 
1. นายภานุพันธ์  หงษ์หิรัญ
2. นายครรชิต  คำคิด
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 23 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐพงค์  มีทะโจน
2. นายเกียรติศักดิ์  นาสะกาศ
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 37 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายพฤฒินันท์  ตะกรุดเดิม
2. เด็กชายราม  สารบุญ
 
1. นายครรชิต  คำคิต
2. นางภัทรียา  บุญเผือก
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายบดินทร์  ปฐมกลาง
2. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ทอง
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 28 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  เจตนเสน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คชรินทร์
 
1. นายสุระศักดิ์  ถิ่นนาราม
2. นางสาวณัฐวรา  ต่วนชะเอม
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  อัครพิเชษฐ
2. เด็กหญิงบุษยมาส  หุ้มแพร
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ลิ้มทัศไนยกุล
2. เด็กชายปิยะพันธ์  ปานจันทร์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 31 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายนรวิชญ์  ขาวอุบล
2. นางสาวศุภดา  เบียดนอก
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายภูวดล  ช่างเหลา
2. นายอภิสิทธิ์  อาจหาญ
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 28.67 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  กุศโลดม
2. นายธนกร  ศรีสกุลเดิม
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
2. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 27 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชาย ชิษณุพงศ์  บุญเปลี่ยน
2. เด็กหญิงพริมา  คงพันธุ์ศรี
3. เด็กหญิงลานนา  ใจสืบ
 
1. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายชนาวีร์  ทำกล้า
2. นายชาญเอก  สุวรรณวัฒน์
3. นายธนากร  ศิริมานพ
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  รามมะมะ
2. นางสาวสิริกาญจน์  ต้นทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
2. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชัยบัญชา  แรงกลาง
2. เด็กชายธนกร  พรมสุรินทร์
3. เด็กชายธนภัทร  พิมแก้ว
 
1. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
2. นายวินัย  ตาลพลกรัง
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  ถนอมลาภ
2. นายณัฐวัตร  สร้อยวัน
3. นางสาวสุภาพร  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวจามรี  มีศรี
2. นายนิวัฒน์  เรืองศิลป์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายณัชพล  เที่ยงทิศ
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  นงนุช
3. เด็กชายสุเมธ  มีเจตนา
 
1. นายศรัณย์ภัทร  กาญจนาคม
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายพิสิษฐ์  จันทรา
2. นายวรภัทร  จั่นทองแท้สกุล
3. นายศิวกรณ์  กลีบบัว
 
1. นายพัฒนพงษ์  ผลพรต
2. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วประทาน
2. เด็กชายสหัสวัต  ขันโท
3. เด็กชายสิรภพ  แจ่มหม้อ
 
1. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
2. นายวินัย  ตาลพลกรัง
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายธนกร  คล้ายเดช
2. นายวิทวัส  ทองบ่อ
3. นายอุทัย  ปัญโย
 
1. นายพัฒนพงษ์  ผลพรต
2. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชินวัตร  ก่อกิจงาม
2. เด็กหญิงพรทิพา  อาทิตย์เที่ยง
3. เด็กชายศุภชัย  แก้วจุ้ย
 
1. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
2. นายวินัย  ตาลพลกรัง
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายชัชเวท  ทองคำน้อย
2. นายธนกฤต  ปวัฒนกุล
3. นายวรวุฒิ  กระจ่างจิต
 
1. นายวชิรวิทย์  เอี่ยมวิลัย
2. นายวินัย  ตาลพลกรัง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.4 เงิน 39 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธนบูรณ์  แสนทวี
2. เด็กชายนิรุต  เกตอยู่
3. เด็กชายปรวรรตน์  นาคสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ
2. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.4 ทอง 16 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายพรเทพ  คำสาย
2. นางสาววรรณวิษา  แจ่มแจ้ง
3. นายสิทธิพงษ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวสุรางคนางค์  โสนาเรือ
2. นายประกาศิต  ยังตาล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 25 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาชัยเวียง
2. เด็กชายศตวรรษ  ภูบรม
3. เด็กชายอนุชา  เชื้อเกตุ
 
1. นายเสกสรร  แสงแก้ว
2. นางสาวเบญจวรรณ  แสงแก้ว
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 20 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายธณวัฒน์  คำภูแก้ว
2. นายธนวัฒน์  มาทำมา
3. นายเจษฎา  อาสาขัน
 
1. นายจักรชัย  ทองอร่าม
2. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ภักดีณรงค์
2. เด็กหญิงนันทิดา  แนมประณาม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิ์นอก
4. เด็กหญิงรัตนากร  วิลัยรัตน์
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญอ้อย
6. เด็กหญิงสุดา  อินพรม
 
1. นางทิพย์ภา  รอดศรี
2. นางสาวนันตพร  พิมทอง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 20 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวนุสรา  เทียมโพธิ์
2. นางสาวประกายดาว  อุดม
3. นางสาวพิชญา  จันทวงค์
4. นายศรเทพ  สลุงอยู่
5. นางสาวศิริเกศ  ชัยลิ้นฟ้า
6. นางสาวสุมาลี  ใสปัน
 
1. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
2. นายจักรชัย  ทองอร่าม
3. นายเชิดศักดิ์  นาประสิทธิ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกิตติกาญ  แก้วทองหลาง
2. เด็กหญิงณภัทร  ทิพย์รักษ์
3. เด็กหญิงสุชาดา   ชูสงค์
 
1. นางสาวศิริวราภรณ์  ยังมี
2. นายชนัตพล  ช้างน้อย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. นางสาวพรรณิภา  กลิ่นพูน
2. นางสาวสิรินนา  สื่อสาร
3. นางสาวสุนันทา  พึ่งเย็น
 
1. นางสาวแว่นแก้ว  ปัจฉิม
2. นายสมพร  พิบูลย์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.7 ทอง 46 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรียา  แสนพันธ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  สินใหม
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  กลั่นประเสริฐ
 
1. นางพยอม  ไชยสงโท
2. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.6 ทอง 44 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายธนโชติ  ศรีนาราง
2. นางสาวปภาวรินทร์  หนูสลุง
3. นางสาวอารีรัตน์  บัวพนัส
 
1. นางสุภาพ  มงคล
2. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.4 เงิน 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชื่นชนก  บุราณคำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไล้เลิศ
3. เด็กหญิงอินธุอร  ประสารวรณ์
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวธันชนก  มาลี
2. นางสาวธีมาพร  มาลาล้ำ
3. นางสาวนิวาริน  กลึงกลางดอน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
2. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 41 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  แจ้งดี
2. เด็กหญิงสายใจ  เพ็งพันธ์
3. เด็กหญิงสิวพร  ภักดีศุภผล
 
1. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
2. นางสุุนันท์  โสนาเรือ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวธิดา  บุญญฤทธิ์
2. นางสาวรวิจิตร  บุญอิ่ม
3. นายวาเลนท์  บุญลือ
 
1. นางนุชจิรา  สุขเพราะนา
2. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 39 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยา  สาทประภา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาลีรักษ์
3. เด็กหญิงเขมมิกา  ฉายสุวรรณ
 
1. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
2. นางสุุนันท์  โสนาเรือ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 20 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เฟื่องน้อย
2. นางสาวศิริพร  เพลินจิต
3. นางสาวอินทิรา  พิมพ์ดี
 
1. นางสาวเกษมณี  เสาทอง
2. นางสาวศมนรัตน์  พรายรักษา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกวินนาถ  แก้วหนองสังข์
2. เด็กหญิงนิภาพร  กบขุนทด
3. เด็กหญิงวันวิสา  สลุงอยู่
 
1. นายชุตินันท์  กองทอง
2. นางสาวธิติมา  ศรีทอง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 28 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกริษฐา  เหลื่อมกลาง
2. นางสาวศิริจรรยา  สลุงอยู่
3. นายแดนไตร  วิลัยวงษ์
 
1. นายชุตินันท์  กองทอง
2. นางสาวธิติมา  ศรีทอง
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 18 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ฤทธิ์บุรี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายนิมิต  บัวไข
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เขียนโพธิ์
3. เด็กหญิงเอลิส  แกสคอยน์
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
2. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 8 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นาย สิทธิชัย  โต๊ะสัมฤทธิ์
2. นางสาวคันธรส  เหล่าจาน
3. นายจิรวัฒน์  แก้วหนองสังข์
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
2. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิมพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฎฐา  แซ่ลี้
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 83.66 ทอง 6 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายธนกร  กิตติธรสกุุล
 
1. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 11 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กชายศิรินทร์  เบ้าเคลือบ
2. เด็กชายอรรถพล  แสนโยธา
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
2. นางสาวกัมพุวัณ  บุญสาธร
 
173 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 79.67 เงิน 7 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แข็งการ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดาบาง
3. เด็กชายดังก้อง  คูนา
4. เด็กหญิงดารินทร์  สุทธิพงษ์
5. เด็กชายทวีทรัพย์  แก่นนาคำ
6. เด็กหญิงธนิศา  เจริญสุข
7. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์ศักดิ์
8. เด็กหญิงนภาทิพย์   ทองสถิตย์
9. เด็กหญิงนวพร  แสงสุดสี
10. เด็กหญิงนีรชา  แสงจันทร์
11. เด็กชายปฏิพัฒน์  ศรชัย
12. เด็กหญิงปนัดดา  โสภา
13. เด็กหญิงพัธธราภร  ธนัตถ์วรากุล
14. เด็กชายพันตรี  วงษ์สมบูรณ์
15. เด็กชายพิเชษฐไชย  ใจมั่น
16. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วเง้า
17. เด็กชายวราเทพ  แสงศรี
18. เด็กชายศุภนัฐ  หินสุภาพ
19. เด็กหญิงสิทธิ์วดี  โพธิ์เงิน
20. เด็กชายสุธี  คูณขุนทด
21. เด็กหญิงสุภัทรา  สีดาเดิน
22. เด็กชายสุรธรรม  ครัวกลาง
23. เด็กชายอนุชา  โกขุนทด
 
1. นายณภัทร  ศรีทองพนาบูลย์
2. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
3. นางสาวหัทยา  ปานงาม
4. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
174 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 74.67 เงิน 4 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญฐิมา  สกุลราช
2. นางสาวจารวี  มณี
3. นางสาวจารุวรรณ  มณี
4. นายจิรวงศ์  น้อยเรือง
5. นายจีรวัฒน์  คงพิทักษ์
6. นายชนาธิป  เขตต์การณ์
7. นายชัยชาญ  ปลั่งกลาง
8. นางสาวชุติมา  น่วมโต
9. นางสาวณัชชา  เงินดี
10. นายธนากร  เงาะสงคราม
11. นายธนากร  สายพิมพ์
12. นายธีรวัฒน์  แสนนา
13. นางสาวปนัดดา  สิงห์ทอง
14. นายปัญญา  รินเสนา
15. นายปิยนัส  พรสวัสดิ์
16. นางสาวพัชรี  หล้าคำกา
17. นายพิชิต  โขพิมพ์
18. นายพิษณุนาถ  น่วมโต
19. นางสาวภัทรวดี  บัวชื่น
20. นายภูวดล  ท้าวมะตรี
21. นางสาววรรธกา  ทาเภา
22. นายวรัญญู  สิทธิ์น้อย
23. นายวัชรพงษ์  สุกใส
24. นางสาววไลลักษณ์  หมื่นเดช
25. นายสถาพร  ชอบคุย
26. นายอนุพนธ์  พรรณา
27. นายอภิสิทธิ์  พงษ์พิมล
 
1. นางกรรณิการ์  พลลาภ
2. นางสาวสุนิทธิรา  กันทัด
3. นายสุบิน  สูนเงิน
4. นายเจริญชัย  แก้วคง
5. นางสาวนภาภรณ์  เพียงเพ็ญ
6. นางน้ำฝน  สีเหลือง
7. นายสมคิด  อ่อนบาง