สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 40 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงรจนา  อุบล
 
1. นายวัชรพงษ์  ศรีพึ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวรัษฎากร  เมฆา
 
1. นางวรรณภา  บุญประทีป
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงษ์ตา
 
1. นางวรรณี  โชคสมบัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวมธุรส  สุทธานันท์
 
1. นางสาววรรณรัฐ  ลิ้มละมัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.62 เงิน 34 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ดีรัตนพร
 
1. นางสิริมน   แก้วจินดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 7 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวสลิลทิพย์  เรียงสันเทียะ
 
1. นางศิวลักษณ์   เจือจุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 42 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงนิลเนตร   ดิษผดุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา   ตาวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.25 ทอง 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายอิทธิพล  ทิพย์ธรรมา
 
1. นางสาวกนกพร  วิงวอน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภักดิ์ดีรักณ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ข้าวสามรวง
3. เด็กหญิงวรวสา  อินทรทิตติ
 
1. นาง สวง  พลอยเจริญ
2. นางสาวกัญญารัตน์  บุญไชย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. นางสาวญาณภา  กิติสิริพันธุ์
2. นางสาวธัญพร  ดำเกลี้ยง
3. นางสาวพัชราภา  วรรลยางกูร
 
1. นายสุวพัฒน์  แย้มมนัส
2. นางสาวศิริพร   หรัดดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 18 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เย็นฉ่ำ
2. เด็กหญิงแพรวา  มหาวัน
 
1. นางสุจิรา  สังขพัฒน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73.6 เงิน 29 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวทิตยา  ชนานิรมิตรผล
2. นายศุภกร  ช้างจีน
 
1. นางสาวสุพัตรา  นันทิทัน
2. นางสาวกนกพร  วิงวอน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กชายรหัท   ตั้งโสภณ
 
1. นางสาวอิสรยาภรณ์  ลิ้มสกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพัชรมณฑ์  ครามแสง
 
1. นายทศพล  พลอยเพ็ชร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 32 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พร้อมสุข
2. เด็กชายปกป้อง  สุขชัย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประเสริฐเวศยากร
 
1. นางศิริพร  มาวรรณา
2. นางกนกวรรณ  สายทองคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายจีรทิปต์  อึงสะกาว
2. นายธนวัฒน์  เขื่อนชนะ
3. นายวรเมธ  พงษ์เฉย
 
1. นางสอาด  ฉ่ำแสง
2. นายอำนาจ  สุขสุเสียง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.7 เงิน 14 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เมืองสว่าง
2. เด็กหญิงพรพิมล  นูมหันต์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาคสกุล
 
1. นางสุมาลี  สนามทอง
2. นางสาวปาริฉัตร  คนึงเหตุ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 16 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวปิยรัตน์  พงษ์งาม
2. นางสาวรจนา  ปานมาก
3. นางสาวรัตติยา  ขาวละมูล
 
1. นางจารุวรรณ  ยังรักษา
2. นางสาวมัลลิกา  ยิ้มพงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30.8 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายกัปตัน  ทัพซ้าย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้อมวิเชียร
 
1. นางสาวปัญญาทิพย์  กระเป๋าทอง
2. นางสาววนานุรัตน์  ดวงจินดา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายนฤดล  อิ่มอุดม
2. นายเศรษฐพงศ์  นิลสกุล
 
1. นางอุษณีย์  สนพลอย
2. นางสาวกมลวรรณ  หาวัน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 42 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายอัษฎากร  อยู่ญาติมาก
 
1. นางสาวจริยาวดี  บรรทัดเที่ยง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวสุดารัตน์  ขุนสันเทียะ
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชาวบ้านเกาะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กชายกองทัพ  วาณิชย์เจริญพร
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุทธิพงศ์เกียรติ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ศีลประชาวงศ์
 
1. นางสาวชมพูนุช  ชนะภัย
2. นางศศิธร   มงคลทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวปรอยฝน  ชุริกานนท์
2. นายฤทธิชัย  ไพรบูรณ์
3. นางสาวเอื้ออาทร  ขันธกรรม
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วอำภา
2. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.1 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิชญ์พิมน  พรรคพวก
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หนูทอง
 
1. นางสาวยุพาพันธ์  มินวงษ์
2. นางนวรัตน์  แจ่มจำรัส
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.9 เงิน 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวกมลชนก   เพชรลานน์
2. นางสาวกรรณิการ์   ปลีเจริญ
3. นางสาวนภาพร   รื่นกาญจนถาวร
 
1. นางอรทัย  ล่ำสัน
2. นางสาวฉัตรธิดา   ชัยโพธิ์ศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.94 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายธนกิจ  ลี้เจริญ
2. เด็กหญิงพาณินี  สาหมุน
3. เด็กหญิงอริสา  รัตตนทรัพย์
 
1. นางสาวนิภา  หนูเผ่า
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายกิตติภพ  หว่างผา
2. นางสาวนิตยา  สงวนชม
3. นางสาวศิริลักษณ์  บุญส่ง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  อบอุ่น
2. นางสาวยุพาพันธ์  มินวงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ฉิมวาส
2. เด็กหญิงวรรณวลี  ช้างทอง
3. เด็กหญิงศิรประภา  ศักดิ์ขวา
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจิระมณี  ดิษฐ์อ่วม
2. นายชาญนนท์  ศิลปะรายะ
3. นางสาวอภิชญา  ป้อมสูง
 
1. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 11 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงทองทิพย์  สมัครการ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินสกุล
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หลวงไกร
2. นางสาวจันทร์จิรา  ชาวบ้านเกาะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวกฤติยา  จำปีทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  ไกรญาติ
 
1. นายอาทิตย์  แสงฤทธิ์
2. นายปรีชา  ฤทธิเดช
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 34 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฏฐณิต  คันธรักษ์
2. เด็กชายนราธิป  วรรณสวนหม่อน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์สยาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ศรีจันทร์ดี
2. เด็กชายนิพนธ์  บรรจบราช
 
1. นางศิริกาญจน์  นิ่มอนงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายกันต์ปพนธ์   เหลืองอร่าม
2. นายปุณณภพ   เสือคง
3. นายสุระโรจน์    จีนอ่อน
 
1. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน
2. นายธิติฏฐ์วัฒน์   เอมสถิตย์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 45 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กชายธนพนธ์  สมงามดี
2. เด็กหญิงธิติมา  อินทุทรัพย์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พรรณรักษ์
4. เด็กหญิงเขมิกา  ภูมิพันธ์
5. เด็กหญิงเสาวรส  ปั้นคุ้ม
 
1. นางสุรัสวดี  คำอั้น
2. นายธนินเทพ  นนทวงศ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 47 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวธนารีย์   นิพันธ์ประศาสน์
2. นางสาวประภัสสร  ชมแก้ว
3. นางสาวรุ่งนภา  ธำรงวุติ
4. นางสาววันวิสา  ชื่นกำเหนิด
5. นางสาวสุภาทิพย์  ใจเจริญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน
2. นางสาวนนทรี  ปั่นทิม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์   แสงทิพย์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ทาบุญ
3. เด็กชายธีรภัทร์  ร่มพิกุล
4. เด็กหญิงนันท์นภัส   จิตสงวนสุข
5. เด็กหญิงมลฐณพษร   ศรีสมพจน์
 
1. นางวรรณภา   เจริญสุข
2. นางเสาวณี   ณัฎฐประเสริฐ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.4 เงิน 51 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวจันทิมา  ลาเกลี้ยง
2. นายสหัสสวรรษ  มงคลธรรม
3. นางสาวสุธิดา   อวดคม
4. นางสาวสุรีรัตน์  จิตตมาโร
5. นายอนุวัฒน์  แฉล้มรักษ์
 
1. นางวิลาวรรณ  ศรีชมภู
2. นางฐานันดร   ร่มวาปี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ฐิชา  คำเสน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนแก้ว
3. เด็กหญิงทัดดาวัน  อภัยพัฒน์
4. เด็กชายภูวนาท  ดีใจวงษ์
5. เด็กชายเวลา  เลากูล
 
1. นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ
2. นางอุบล  จินดาย้อย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 36 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชาภัทร์  บึงไกล
2. นางสาวณัฐนันท์  แว่วสอน
3. นางสาวธณัฐชา  พงศ์วรศิริกุล
4. นางสาวภัทราภา  คุณบุตร
5. นางสาววิรัญญา  พุ่มระย้า
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นางพิชญ์อาภา  ทองดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.5 ทอง 22 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายขจรศักดิ์  โถสำริต
2. นางสาวจินตนา  ยิ่งยง
3. นางสาวฐิติภรณ์  มูลณี
4. นางสาวณัฐธิดา  ต่ายโต
5. นายณัฐภูมิ  จันทร์จวนสุก
6. นายธศิลา  จินะชัย
7. นางสาวธิติมา  ทองห้อม
8. นางสาวธีนิดา  อินมะตูม
9. นายนฤเบศ  เนตรศิริ
10. นายพงศกร  น้อยวงษ์
11. นายพชร  พึ่งอวยผล
12. นายพิชยดนย์  โพธิ์ยุทธนาสถิตย์
13. นายยุทธพงศ์  ขันแสง
14. นายวรวุฒิ  ต้อนรับ
15. นายวรเชษฐ์  ธีรากิจ
16. นางสาววิลาศรักษณ์  พวงจีน
17. นายศุภวัฒน์  ชูแช่ม
18. นางสาวศุภานัน  ท้าวทุมมา
19. นายสุพัฒน์  นิลสกุล
20. นางสาวอภิสรา  อินทร์ถา
 
1. นางอมรรัตน์  บุญศิลป์
2. นางมลิวัลย์  กิ่งกาญจนโรจน์
3. นางสาวจินดาพร   ณ นคร
4. นางกอบกุล  ธรรมธุรส
5. นายกิตติชัย  เทียนไข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 41 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายปฐวี  ศรีสังข์
 
1. นายธงชัย   ดีมูลพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ทอง
 
1. นางอมรรัตน์  บุญศิลป์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 47 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  สวัสดิโรจน์
2. เด็กชายรักษ์  ทองนาค
 
1. นางพัชรียา  สุขดี
2. นางชนิดา  กลับทุ่ง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.08 ทอง 25 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณภัทร  บุญสุข
2. นางสาวภิญรดา  ทองสุข
 
1. นางสาวอุบล  ควรระงับ
2. นางเสาวนีย์  ธรรมพิธี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70 เงิน 16 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐญา  แสนสุข
2. นางสาวณิธิดา  กาฬเพ็ญ
3. นางสาวดวงนภา  แจ่มแสง
4. นางสาวทิพรัตน์  โคตะระ
5. นางสาวธนิตา  อินทร์เรืองศรี
6. นางสาวพรวิภา  บุญธรรม
7. นางสาวพัชรินทร์  อยู่พุ่ม
8. นางสาววิลาวัลย์  ชมภูพวง
9. นางสาวศุภลักษณ์  แดงขำ
10. นางสาวสุกัญญา  ปานเจริญ
11. นางสาวสุนันทา  จิตสันติ
12. นางสาวอภิญญา  ประทีปแก้ว
13. นางสาวอารีย์วรรณ  เกตุทอง
14. นางสาวเพ็ญนภา  ปานสุข
15. นางสาวใกล้รุ่ง  สายทิ้ง
 
1. นางพัณณรัตน์  วณิชย์กุล
2. นายธวัชชัย  เหล็กทะเล
3. นางวิมลวรรณ  ใยสำลี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงชุลีพร   มั่นอยู่
2. เด็กหญิงสรัลนุช    เเก้วมณี
 
1. นายพิเชษฐ์   สนธิบ่าย
2. นายชวลิต  สกุลทอง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 44 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  สมสวาท
2. นายทักษิณ  ภู่แสนสอาด
 
1. นางสาวมุจลินทร์  คเชนทร์พลอย
2. นางกุลนรี  วายุเหือด
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงนันทิกานท์  คนอง
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  บุญลาด
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร   ชาตรี
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. นายสุริโย  เรียบร้อย
 
1. นายยุทธพงษ์  สืบภักดี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายธราเทพ  อนันสลุง
 
1. นางกัญจรัตน์   พรหมจรรย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงอมลวัลย์   เขียวน้อย
 
1. นางสาวศุภวรรณ  จำปาทิพย์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวหทัยรัตน์  ปานาดี
 
1. นายนันทนิท  นันทศรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาคนิยม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ด่านพายุห์
 
1. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
2. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงสุภางธนาวฎี  สถิน
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายภาวัต  แซ่สื่อ
 
1. นายอนุชิต   ชัยเรียบ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  แท่นหิน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   กระตุดนาค
3. เด็กชายศักรินทร์  สาริยาหะชีวะ
 
1. นางสุปราณี   สุระชลภูมิ
2. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายจีระศักดิ์   สุขชัย
2. นางสาวศิริญญา  ภู่เสวก
3. นายโชคอนันต์   วะลามิตร
 
1. นางวิไลลักษณ์   เต่าน้อย
2. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายยุทธนา  บุญเกิด
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง 14 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวแพรวพรรณ  วันสุวรรณ
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.67 ทอง 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายมงคล   หนูรุ่ง
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายจักรพงษ์   เข็มเล็ก
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จำปาแขก
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นายสุรชัช  ประสิทธิ์
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75.67 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายสถาพร  พวงแก้ว
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายจักรพงษ์  เข็มเล็ก
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงเกษมณี  พรมเขียว
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวราตรี  สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงเกวลี  กำเหนิดทรัพย์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวราตรี  สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงพรวลี  สมปอง
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวพรธิดา  ศรีคำขลิบ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงณิชา  เพชรเรือนทอง
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงปรวี  กลิ่นลุกอิน
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  เดชสนธิ
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กชายพงศ์พล  บรรจงศิริ
 
1. นางสาวณัฐกานต์   เอี่ยมชม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงจันทิรา  ศรีวงศ์ษา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ชนะวงศ์
3. นายประพันธ์  นาคแก้ว
4. เด็กหญิงปริญญา  อ้วนสอาด
5. เด็กหญิงพรวลี  สมปอง
6. เด็กหญิงพัชรมัย  ไพรดำ
7. นางสาวราตรี  สายสุวรรณ์
8. เด็กหญิงวรัญญา  หมวดกลาง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาเวช
2. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
3. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เกษแก้วเกลี้ยง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
3. เด็กหญิงชฎาพร  งามขำ
4. เด็กหญิงณัฐริกา  แก่นธรรม
5. เด็กหญิงถิรดา  บัวศรีทอง
6. เด็กหญิงธนพร  โชติช่วง
7. เด็กหญิงธาริดา  พันธุ์วิชัย
8. เด็กหญิงนิรชา  ยอดคำ
9. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปานขาว
10. เด็กหญิงวรัญญา  หมวดกลาง
11. เด็กหญิงวิมลสิริณ  ฟ้ากระจ่าง
12. เด็กชายวุฒิพงษ์  จันทิ
13. เด็กหญิงอภิสรา  ลี้เจริญ
14. เด็กหญิงเกวลี  กำเหนิดทรัพย์
15. เด็กหญิงเกษมณี  พรมเขียว
 
1. นายสุทธิพงศ์  เงินน้ำใย
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาเวช
3. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
4. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงดุจเพชร  ทองอร่าม
2. นายประพันธ์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงปริญญา  อ้วนสอาด
4. นายปรเมษฐ์  พรมสุริย์
5. เด็กหญิงพิมชนก  ชัยงาม
6. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปานขาว
7. เด็กชายภัทรพล  อดุลยฤทธิกุล
8. เด็กชายยุทธนา  บุญเกิด
9. เด็กชายศุภกร  แก้วเพลีย
10. เด็กชายสถาพร  พวงแก้ว
11. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
12. นายเจษฎากรณ์  ผอบเพชร
 
1. นายอนุพงษ์  ยินดีรมย์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาเวช
3. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
4. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.4 ทอง 16 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกรกวี    คำชำนาญ
2. เด็กหญิงกาญจนา  จันทรา
3. เด็กชายกิตติพงษ์    ศรีจันทร์
4. เด็กชายขวัญชัย   จันทร์ฤทธิ์
5. นายจักรพงษ์   เข็มเล็ก
6. นายชาญชัย   โควนิช
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   ลือดารา
8. เด็กชายณัฐวุฒิ   จำปาแขก
9. เด็กหญิงทัศนีย์    บุญบำรุง
10. เด็กชายธนพล   ปานนก
11. เด็กชายธนวัฒน์   น้อยเจริญ
12. นายธนาพล   นาเวช
13. เด็กชายนราธิป   ม่วงรอง
14. นายพงษ์สิทธิ์  ราชสีห์
15. เด็กชายมงคล    หนูรุ่ง
16. เด็กชายวีระพล   อินทร์อยู่
17. เด็กหญิงศิรินญา   ชิงช่วง
18. นายสิทธิชัย   บุทโรจน์
19. นายสุทัช   มีแป้
20. เด็กหญิงสุธาทิพย์   กิจพงษ์ศรี
21. เด็กหญิงโชติกา   สุวรรณพรม
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 44 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายณฐพล   ไพศาล
2. เด็กชายธนกฤต   เศรษฐลักษณ์
3. เด็กชายพชร   หลาวเพ็ชร์
4. เด็กชายพีรวิชญ์    ชองขันปอน
5. เด็กหญิงอรภิสชญา   สินทร
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์   ตาทอง
2. นายทศพร   กระจ่างฤทธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.2 เงิน 33 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นายกฤตทรากาน  อ่วมดอนไพร
2. นายกิตติชัย  จันทร
3. นายณัฐพงษ์  เผือกสอาด
4. นายธีรพัฒน์  สายมาตร์
5. นางสาวสุกัญญา  แย้มครวญ
6. นายเสรี  วุยชัยภูมิ
 
1. นายณัฐกันตร์  แก่นจำปา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกวิน  สินธุุนาวา
2. นางสาวกวิสรา  ลาพิมพ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  จำเนียรพืช
4. นางสาวคันธรัตน์  ขำเลิศ
5. นางสาวจงกลนี  วรรณเจริญ
6. นายจิณณวัตร  เนียรทะศาสตร์
7. นายชิษณุพงศ์  เทพศิริ
8. นายฐณะวัฒน์  ทุนบุญ
9. นายณัฐดนัย  แก้วผดุง
10. นายณัฐพงศ์  สายตรง
11. นายณัฐพงศ์  บุญเทียม
12. นายณัฐพงษ์  แสนสุข
13. นายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
14. นายตะวัน  บัวขม
15. นางสาวทัศวรรณ  หงษ์ทอง
16. นายทีฆทัศน์  แก้วแสง
17. นางสาวธณัฐชา  พงศ์วรศิริกุล
18. นายธวัชชัย  ใสชาติ
19. นายปณิธาน  จวงครุฑ
20. นางสาวปรายฟ้า  จำปาทอง
21. นางสาวพรรณพัชรา  เขียวชะอุ่ม
22. นางสาวยุพารัตน์  ปราบพาล
23. นายรัฐศาสตร์  ฉิมกุล
24. นางสาวรุ่งอรุณ  พันแสน
25. นายวงศธร  โพธิ์หอม
26. นางสาววราภรณ์  สืบศรี
27. นางสาววิจิตรา  ชิดชอบ
28. นายศิริวัฒน์  ภู่ระหงษ์
29. นางสาวสุชาลิณี  จุมพลหล้า
30. นายอติชาต  สุวรรณสม
31. นายอนาวิน  พามี
32. นายอนุรักษ์  พันธุ์วงษ์
33. นายอภินันท์  กลิ่นจันทร์
34. นางสาวอัจฉรา  ไม้ดัด
35. นายเจนวิทย์  ธนาพิตรพิบูลกุล
36. นายเจษฎา  เอื้อสลุง
37. นายเนติ  น้อยทิม
 
1. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
2. นางกัญจรัตน์   พรหมจรรย์
3. นายศราวุฒิ  ภูมิแกดำ
4. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
5. นายวรวิทย์  คำพลึก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 23 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  ใบจำปี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิธิวัฒน์  แผ่นสำริต
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 27 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายธนบดี  วิมล
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำชมภู
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 41 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  นาคโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.67 เงิน 27 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายศักรินทร์  กลิ่นกลั่น
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 29 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายเทพศาสตรา  นิมิตรพรสุโข
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.27 เงิน 45 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวฟ้าใส  ศรสั่งอาจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 24 โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จุ้ยซื่อ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขำนิล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 13 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายปณิธาน  จวงครุฑ
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 35 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวพีรดา  สมบุญ
 
1. นายณัฐกันตร์  แก่นจำปา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 34 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายศักรินทร์  กลิ่นกลั่น
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายวีระพล  ปาลวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงมาลินี  กลั่นสอน
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 45 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. นางสาวนัฐพร  รักษากลิ่น
 
1. นายมนัส  สุขมูล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 74.6 เงิน 17 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวจงกลนี  วรรณเจริญ
2. นายชิษณุพงศ์  เทพศิริ
3. นายฐณะวัฒน์  ทุนบุญ
4. นางสาวทัศวรรณ  หงษ์ทอง
5. นางสาวธณัฐชา  พงศ์วรศิริกุล
6. นางสาวยุพารัตน์  ปราบพาล
7. นางสาววราภรณ์  สืบศรี
8. นายอติชาต  สุวรรณสม
9. นายอนุรักษ์  พันธุ์วงษ์
10. นางสาวอุดมพร  ทองประไพ
 
1. นายศราวุฒิ  ภูมิแกดำ
2. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
3. นายวรวิทย์  คำพลึก
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 13 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญมี
2. เด็กชายกฤษฎา  พรหมนิมิตร
3. เด็กชายกฤษดา  งามผล
4. เด็กหญิงกาญจนา  เพียรพานิช
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  พูลสุข
6. เด็กหญิงจรัสศรี  นาคสนิท
7. เด็กหญิงจันจิรา  เสวตวงษ์
8. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปรีประเดิม
9. เด็กชายจิระศักดิ์  เอี่ยมพร้อม
10. เด็กหญิงณัฐสุดา  พะวิงรัมย์
11. เด็กชายธนบูรณ์  ญาติรัก
12. เด็กชายธนภัทร  สร้อยดี
13. เด็กชายธนากร  เผ่าพงษ์
14. เด็กหญิงธันวรัตน์  บัวตา
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์มาก
16. เด็กชายธีรวัช  เชื่อมชิต
17. เด็กชายธีร์ธริศร์  ดวงจอมดี
18. เด็กชายนนทชัย  กระตุดเงิน
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษมหา
20. เด็กชายพงษ์เทพ  เชิดรัมย์
21. เด็กหญิงพรพิมล  มีทรัพย์
22. เด็กหญิงภารดา  โสภา
23. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สีบัวลม
24. เด็กหญิงวิรัญญา  แก้วทอง
25. เด็กหญิงศรีกัลยา  ทองสุข
26. เด็กหญิงสิริรัตน์  พุทธวงค์
27. เด็กหญิงสุจิดา  แข็งธัญกิจ
28. เด็กหญิงสุจิตตรา  โสภา
29. เด็กหญิงสุธิมา  หุ่นสุวรรณ์
30. เด็กหญิงสุพัตรา  พุทธวงศ์
31. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงหะ
32. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เทพเขียว
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แย้มชุมพร
34. เด็กหญิงหฤทัย  โพนทอง
35. เด็กหญิงอรธิฌา  เพิ่มพูล
36. เด็กหญิงอรนภา  เบาบาง
37. เด็กหญิงเจนภา  ดีสุด
38. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  ศรีประเสริฐ
39. เด็กชายไตรรัตน์  โสภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 72.6 เงิน 14 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  ขลิบเงิน
2. นายกรณิศ  บำรุงไทยวรกุล
3. นายกษิดิ์เดช  พัวปวโรภาส
4. นางสาวกัณฐมณี  แฉล้มลักษณ์
5. นางสาวคณิศร  กลับสงวน
6. นางสาวชนิภรณ์  มณีกาศ
7. นางสาวชยาภรณ์  มณีกาศ
8. นางสาวชลริญา  ทะริยะ
9. นายฐปนัท  สิทธิวงศ์
10. นายณัฏฐกรณ์  เย็นฉ่ำ
11. นายณัฐชนน  ประสานพรรณ์
12. นางสาวณัฐฐาลักษณ์  ร่มจำปา
13. นางสาวดวงกมล  โสนอ่อน
14. นางสาวทิพธัญญา  ผลปราชญ์
15. นางสาวธิติการย์  ภู่ศิลา
16. นางสาวนภัสวรรณ์  พลายฤทธิ์
17. นางสาวนวพรรษ  ถุงทรัพย์
18. นายนิติธร  ยุ้งศิริ
19. นางสาวประภาศิริ  เซ็นแก้ว
20. นางสาวปิยนาฎ  เพ็ชร์สุข
21. นางสาวปิ่นมณี  โฉมอินทร์
22. นางสาวพรรณรสา  เรืองเขียน
23. นางสาวพราวนภางค์  ใจเมือง
24. นางสาวพิมพ์ชนก  แซสันเทียะ
25. นางสาวพิมพ์ลภัทร  วงษ์ขำ
26. นางสาวภัคจิรา  คงใหญ่
27. นางสาวมณฑิรา  จันดี
28. นางสาวรดามณี  จิตร์ประไพ
29. นางสาวลักษิกา  ปราบทอง
30. นายวิธวินท์  ไชยศร
31. นางสาวศรสุดา  ปินนะอินทร์
32. นางสาวศศิกาญจน์  ดายงค์
33. นางสาวศิริธาดา  ฉ่ำทอง
34. นายศุภวิชญ์  ศรีธรรมรัก
35. นางสาวสรัลชนา  ตาทอง
36. นายสหสวรรษ  บุญจันทร์
37. นางสาวสุธิตา  สังข์ทอง
38. นายอคิราภ์  นาคธร
39. นายเทียนเทพ  สมหวัง
40. นางสาวเสาวลักษณ์  กิจไพบูลย์รัตน์
 
1. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
2. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
3. นายศราวุฒิ  ภูมิแกดำ
4. นายวรวิทย์  คำพลึก
5. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
6. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.6 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพร  สมัครการ
2. เด็กชายจักรพล  ปิ่นปก
3. เด็กชายชินวัตร  เจียระแม
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  สังกร
5. เด็กหญิงสุพัชชา  ธนรรฆากร
6. เด็กหญิงสุวพัชร  ใจยืน
7. เด็กชายเอกพจน์  มุกโต
8. เด็กชายโชคดนัย  แก่นทรัพย์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ม่วงฉิ่ง
2. นางวันเพ็ญ  เฉยฉ่ำ
3. นางไพรัตน์  ประทินรัมย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.4 ทอง 9 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชนิกานต์  ชาตรี
2. นายณัฐภาส  นิลพิทักษ์
3. นางสาวติณห์ทิญา  ฤทธาคณานนท์
4. นายนพเก้า  สิงห์ทอง
5. นางสาวบงกช  สงวนงาม
6. นางสาวปาณิสรา  ป้อมบุบผา
7. นายศักดิ์ชัย  ขำมี
8. นายสยามรัฐ  สาดอนแพง
9. นางสาวเฟรม  กลั่นผล
10. นายไชยรัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางรพีพรรณ  ปิ่นมณี
2. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
3. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 6 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิง ภาศินี    คู่ศักดิ์สกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   รอดทองดี
3. เด็กหญิงธนาภา   นิลวัลย์
4. เด็กหญิงภคนันท์  คู่ศักดิ์สกุล
5. เด็กหญิงมนรดา  ภูมิรัตน์
6. เด็กหญิงรุ้งธิดา   พูลเพิ่มบุญกุศล
 
1. นางสาวขนิษฐา  สินธุไชย
2. นางสาวอังคณา  ท้าวศิริกุล
3. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
4. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 20 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวกุลจิรา   สาคร
2. นางสาวจารุวรรณ   ปี่แก้ว
3. นางสาวชนาภา   สารศิริวัฒนกุล
4. นางสาวณัฐมน   นาคประนม
5. นางสาวธันย์ชนก  พันธุ์ดี
6. นางสาวเบญญาภา   สินไชย
 
1. นางสาวขนิษฐา  สินธุไชย
2. นางสาวอังคณา  ท้าวศิริกุล
3. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
4. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.67 เงิน 33 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงกิตติยา  จ่ายยัง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไผ่พรหม
3. เด็กหญิงชญานิช  คำยวง
4. เด็กหญิงนวพร  บุญพร้อม
5. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร   เข็มเหลือง
6. เด็กชายภัทรพล  ปักษาชาติ
7. เด็กหญิงวรวรรณ  พุ่มราตรี
8. เด็กหญิงวริศรา  ป่ากว้าง
9. เด็กชายวีรภัทร  ป้องเพชร
10. เด็กหญิงศศิธร  พานทอง
11. เด็กหญิงสตางค์  สำอางค์
12. เด็กหญิงสาลิศา  ทองดี
13. เด็กหญิงสุพัธรา  พรหมประดิษฐ์
14. เด็กหญิงเจนจิรา  กิ่งมะลิ
15. เด็กหญิงเหว่ยถง  ซอนย่าอึ้ง
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
2. นางสาวรติยา  ขันทอง
3. นางสาวรจนา  นามผล
4. นางอรวรรณ  ตับทอง
5. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 12 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  กลิ่นทอง
2. นางสาวดวงฤทัย  ชัยยา
3. นางสาวปิยะฉัตร  แก้วคงวงษ์
4. นางสาวพรรณฐิตา  วรรณทอง
5. นางสาวพิมลภัส  เพ็งบุญ
6. นางสาวลัคนา  ภู่ระหงส์
7. นางสาวสุภาวดี  สินกล่ำ
8. นางสาวอารยา  นาคง
9. นางสาวเจริญศิริ  เนียมประเสริฐ
 
1. นายปัญญา  บัวงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  คงสมบัติ
3. นางสมลักษณ์  โตยิ่ง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71.33 เงิน 19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายชาวี  ทรัพย์ผล
2. นายปวริศฐ์  ปิติเลิศพรศิริ
3. นายพลาธิป  แก้วพิทักษ์
4. นายรัฐกร  โพธิ์ศรี
5. นางสาวศศิวิมล  สุขเทพ
 
1. นายพีระพงษ์   เตียนจันทึก
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 66.67 ทองแดง 15 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายจักกฤษณ์  เพ็งรัตน์
2. นายพีระพงศ์  แสนวงศ์
 
1. นายนฤนาท  คล้ายลักษณ์
2. นางสาวอมรรัตน์  รักงาม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.5 ทอง 26 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์   ฆารสาย
 
1. นางสาววันวิสา   บรรพเชิด
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายศุภกร  จิตรเจริญพร
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 20 โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กหญิงขลฐิฌา  ลือดารา
 
1. นายวัชรศักดิ์  รักสงบ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน 19 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายพุฒิพงค์  แดงน้อย
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวภัทรมน  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวณภัชนันท์  กิ่งสกุล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.33 ทอง 14 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์   แก้วจันทึก
 
1. นางสาวศิริอร  พรผุดผ่อง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายปฐา  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาววรรณวิศา  กรีโสภา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง 27 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายวิศรุต  พรหมอ่อน
 
1. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64.66 ทองแดง 17 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัชธพล  ทองยอด
 
1. นางสาวณภัชนันท์  กิ่งสกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.67 ทอง 11 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายน้ำมนต์  บุญศรีประภาน
2. นางสาวภควรรณ  พวงแก้ว
3. นางสาววัชราภรณ์  วรพัฒน์กิตติเดช
4. นายสุรกาญจ์  สำเภาแก้ว
5. นางสาวอชิรญาณ์  พ่วงวงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
2. นางสมพิศ  พูลเจริญ
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน 12 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกิตติพด  อำนวยจิตติเลิศ
2. นางสาวจันทราทิพย์  เนียมเปรม
3. นายณัฐพงศ์  สายบัวงาม
4. นางสาวพีรญาณ์  คาร์ลี อริยพฤกษ์
5. นางสาวศรุตา  เขียวผิว
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
2. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.83 เงิน 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธัชสินี  งวดชัย
2. นายปกรณ์  วงษ์ปาน
3. นางสาวพรรณรัตน์  พาธิแสง
4. นางสาวภจิรา  ศุภจิตร
5. นายอัตถพล  บุดดาลี
 
1. Mr.Pierre  Bruneau
2. นางสาวณภัชนันท์  กิ่งสกุล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวปาจรีย์  วิเศษแก้ว
2. นางสาวมนพัทธ์  สุวะนาม
 
1. MissTang  Yan
 
126 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกันตพงศ์  บุญยรัตนิกร
2. นางสาวธันย์ชนก  บัวสาย
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.86 ทอง 44 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายกิตติพศ  แซ่ว้าน
2. เด็กชายธีรพัฒน์  สามสี
3. เด็กชายบุญชู  แซ่คำ
4. เด็กชายพลพล  เพิ่มพูล
5. เด็กชายพิทักษ์  จังพินิจกุล
6. เด็กชายสมกิตติ  บัวไตร
7. เด็กชายหัสฐการณ์  จุ้ยอินทร์
8. เด็กชายอานนท์  หนูนุรักษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ตับทอง
2. นายอำพล  อ่อนหวาน
3. นายณรงค์  โตอยู่
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.83 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  อุดมเทศ
2. นายปรีดี  เสืออู่
3. นายพงษ์นรินทร์  ฤกษ์เย็น
4. นายสราวุธ  แก้วเกิด
5. นายสัญชัย  เงินศิริ
6. นายเอกรัตน์  กัณรักษา
 
1. นายสมศักดิ์  คอนโต
2. นายยุทธชัย  อินทรวงศ์
3. นายศุภโชค  แก้วสง่า
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาตรง
2. เด็กหญิงธนพร  เดชปั้น
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บำรุงสุข
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นางสาวทิพย์อาภา   ยานุพรม
2. นางสาวทิพวัลย์   สำราญสุข
3. นางสาวลัดดาพร   ทองน้อยยิ่ง
 
1. นางวิเศษลักษณ์   สุภาณิชย์
2. นางพรทิพย์   เพ็งชาติ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วระมล
2. เด็กหญิงธนนันท์  สังข์สอาด
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ชัยมาตร
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.9 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายดนุพร  พุฒติ
2. นายทวีเดช  หุ่นเสือ
3. นางสาวพรพรรณ  อยู่พ่วง
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงศุภนิดา   สุระเสียง
2. เด็กหญิงสุกัญญา   กัญญาเงิน
 
1. นางจันทรัตน์   คงเพ็ชร์
2. นางอัจฉราลักษณ์   ห้องดอกไม้
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายวงศพัทธ์   นิโรจน์
2. เด็กชายวีรภัทร  อินอุดม
 
1. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์
2. นายอดิเรก  สาระยาม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 12 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายวงศธร  งางาม
2. นายวิญญู  เจ้งวัฒนพงศ์
 
1. นางสุขฤทัย  หวันเสนา
2. นางณัฐชนา  แสงเมือง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปียพรม
2. เด็กชายสิทธิโชค  ตรีวรรณ
 
1. นายชยกฤต  กรรณาริก
2. นายปฐมพงษ์  สระบัว
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวนภัสนันท์  อยู่โต
2. นายวีระยุทธ  พรเอนก
 
1. นายทวีศักดิ์  สีทะ
2. นางสาวยุพยงค์  กลั่นประเสริฐ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 14 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกรกานต์  ดวงท้าวเศษ
2. เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  เฉยเฟื้อง
 
1. นางสาวนราภร  พรมติ๊บ
2. นางนาถชลา  สุกใส
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ปัตตะแวว
2. เด็กชายสุฉันณเรศ  เพ็งทิม
 
1. นายสังวรณ์  รักญาติ
2. นางสาวจำเนียร  ดวงศรีแก้ว
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร  ต้นจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  พลพืช
 
1. นายสังวรณ์  รักญาติ
2. นายธัญพิสิษฐ์  ศิริโก่งธนู
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 23 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐสิทธิ์  ชมภูนุช
2. นายพฤกษ์  ชำนาญ
 
1. นางณัฐชนา  แสงเมือง
2. นางอัจจนา  ศิริวรรณ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 44 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวพัฒน์นรี  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวสิรินยา  จินดา
 
1. นางพิไลวรรณ  ทองมี
2. นายคุณานนท์   เพิ่มพูล
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 10 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายจิรภัทร  ทองอยู่
2. นายภาณุพงษ์  ชัยมงคล
 
1. นางนงนุช  ประดับวงษ์
2. นายวรวิช  ทองดี
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 18 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎิลรัตน์  บัวหอม
2. เด็กหญิงช่อทิพวรรณ  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายภัทรพล  นิพัทธ์โยธิน
 
1. นางสาวรัชนีกร  พัดมณีรัตน์
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวธมลวรรณ  ทองบุญ
2. นางสาวพัสวี  อภิวัฒน์
3. นางสาวเบญญาภา  สังข์วิเศษ
 
1. นางสาวกฤติยา   ราชสีห์
2. นายอดิเรก  สาระยาม
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธันยธรณ์  สุทธปัญญา
2. นายพิริยะพงศ์  ชูจันทร์
 
1. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
2. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายกล้า  เป้าเปี่ยมทรัพย์
2. เด็กชายศุภกร  ช่างชุบ
3. เด็กชายสุเมธ  สังข์วงษ์
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายจักรรินทร์  เกิดชัย
2. นายภัทรดนัย  หอยสังข์
3. นายภูมิปัญญา  หอมพรมราช
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายปรนัย  กลิ่นหอม
2. เด็กชายมนตรี  วัฒนจรุงรัตน์
3. เด็กชายวีรพัฒน์  ปานอินทร์
 
1. นายสุรชัย  พิมพาภรณ์
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายชนาธิป  จำนงค์สูญ
2. นายณัฐกิต  ปาลวัฒน์
3. นายวงศธร  วิชาชอบ
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายนพชัย  ธานวัตร์
2. เด็กชายมนพัทธ์  ตางาม
3. เด็กชายสิทธินนท์  ระพัง
 
1. นางพรพิมล  มาลา่
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายศุภวิชญ์  อินทสี
2. นายอัครพล  เสาวคนธ์
3. นายเอกลักษณ์  คงงาม
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายสุรชัย  พิมพาภรณ์
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงภักดิพร  มาเจริญ
2. เด็กหญิงสริดา  กองเงิน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนซื่อ
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
154 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายนิธิกร  คำมูล
2. นางสาวประภาสิริ  สาระเดโช
3. นางสาวมุกจรินทร์  สดมุ้ย
 
1. นายนายอดิเรก    สาระยาม
2. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  ศีลธรรม
2. เด็กชายติณภพ  ฉ่ำแสง
3. เด็กชายอิศเรศ  ขุนโพธิ์
 
1. นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ
2. นางอุบล  จินดาย้อย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 74.8 เงิน 43 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายกวีวัฒน์  ทำนองงาม
2. นายธนธิป  ลานทอง
3. นายเจริญศิลป์  ทองวงษ์
 
1. นายสุรชัย  พิมพาภรณ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วทองแสน
2. เด็กหญิงสุชาดา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ดงหลง
 
1. นางพวงรัตน์  ไม้จันทร์ดี
2. นางนุชนาท  จั่นทอง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 31 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวณัฏฐกานต์  ผ่องญาติ
2. นางสาวพุฒนา  มาแสวง
3. นางสาวสุพิชญา  เจริญสลุง
 
1. นางรุ่งทิพย์  มหาเรือนทรง
2. นางสุพรรณีย์  เอี่ยมประภาศ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  พ่วงวงษ์
2. เด็กหญิงพันธีตรา  เจียวพ่วง
3. เด็กหญิงมธุกร  ทั่งสุ่ม
4. เด็กหญิงวริศรา  นิลกำแหง
5. เด็กหญิงวิจิตตรา  ทนงนวล
6. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวงอาจ
 
1. นางดารณี  ยอดโพธิ์
2. นางสาวนิตยา  สกุลนี
3. นางสาวดารารัส   เคยอาษา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.3 ทอง 8 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นางสาวจุฑามาศ  เคียนทอง
2. นางสาวนัฐชา  ชอบธรรม
3. นางสาวรัตนาวดี  เชื้อท้าว
4. นายสิทธืพล  พรมพรึกษ์
5. นายอรรถพนธ์  ตลับทอง
6. นางสาวอุมาพร  ชูจันทร์
 
1. นางศิประพร  สัมฤทธิ์ผ่อง
2. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
3. นายนิรุตต์  ปานฉิม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายภูมิภัทร  แซ่ย้าง
2. เด็กชายวุฒินันท์  คงเสือ
3. เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  สุขกำเนิด
 
1. นางนวรัตน์  พิมพาภรณ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 37 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  กลิ่นกลั่น
2. นางสาวปณาลี  แซ่ม้า
3. นางสาวรุ่งนภา  กุลจิราทรัพย์
 
1. นางนวรัตน์  พิมพาภรณ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงกชมน  เหลืองศักดาพิชญ์
2. เด็กชายพิชัยลักษณ์  วรรณจีระ
3. เด็กชายภูริภัทร  หมอยาดี
 
1. นางแสงระวี  แก้วดี
2. นายธานี  สุจริตจันทร์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.8 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจารุมน  จุอุบล
2. นางสาวชลธิชา  เฟื่องฟุ้ง
3. นางสาวมัสธริดา  กันยาบัณฑิตย์
 
1. นางแสงระวี  แก้วดี
2. นางกัญญา  ปาลวัฒน์วิไชย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.6 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  แก้วกัน
2. เด็กหญิงปณาลี  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  น้ำนวน
 
1. นางสาวนวรัตน์  คงมีทรัพย์
2. นางเบญจมาศ  บัวนวล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวพัชรี  อุดมฤทธิ์
2. นางสาวมาลัยรัตน์  ช่างจัด
3. นางสาวสุภาพร  โชติวิเชียร
 
1. นางสาวธันญาลักษณ์  เสนามาต
2. นางสาวพิมพ์ชณิสร  ภาพิรมย์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.8 เงิน 29 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงธนาการ  พูนพรภิวัฒน์
2. เด็กหญิงศิรดา  แก้วก้านกล้วย
3. เด็กหญิงสิริกร  เหลาคำ
 
1. นางรุจา  จันทร์เทวี
2. นางองุ่น  ล้ออุทัย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกรรณิกา  อนันสลุง
2. นางสาวกันตา  หนูทิมทอง
3. นางสาวพิธุกานต์  ตันตระกูล
 
1. นางลวาศรี  ศรีจำปา
2. นางเนาวรัตน์  ยุติวงษ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 46 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กลีบบัว
2. เด็กหญิงวาสนา  เปลี่ยนเจริญ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองดี
 
1. นางวิรชา  ดลประสิทธิ์
2. นางสาวกัลยา  ภู่ห้อย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวนฤบล  นิ่มมะณี
2. นางสาวบุษบา  บุญนำพา
3. นายพิตตินันท์  เพชรดี
 
1. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
2. นางศศิธร  อนุรักษ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 43 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนาพร  ส้มม่วง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชิงช่วง
3. เด็กหญิงพีรดา  ศรีอำไพ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทวิชาชาติ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจรัญญา  ศันเสนียกุล
2. นางสาวชุติกาญจน์  สายสมาน
3. นายภูมินทร์  เฮง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทวิชาชาติ
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุตม์  กลั่นประเสริฐ
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่รอด
2. เด็กหญิงวันรี  ต่ายทอง
3. เด็กชายอัมพร  เพิ่มสกุล
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นางสาววิญาดา  ศรีเจริญ
2. นายสรวิศ  ทองทับ
3. นายไพรัช  สุริวงษ์
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุภา  กิตติพฤทธิพงศ์
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุ่งทอง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายภานรินทร์  แซงคำ
 
1. นางพัชรียา  สุขดี
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฤทธิ์เรืองศักดิ์
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. นางสาววรรณิภา  ศรีนาค
 
1. นางสาววราภรณ์  ภาวะกุล
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91.67 ทอง 4 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายแทนคุณ  กระแสร์คุปต์
 
1. นางสาวสุณิสา  พรหมชัย
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายอดิเทพ  พุ่มมะลิ
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายชัยรินทร์  เหมหอมวงค์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 12 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายจักรพงศ์  โหมดมณี
2. นายอนุกูล  ชูจันทร์
 
1. นายนิรุตต์  ปานฉิม
2. นางศิประพร  สัมฤทธิ์ผ่อง