สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.75 เงิน 50 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงนวพรรษ  วิหาจันโท
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 15 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวพงศ์ลดา  เปาเล้ง
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.12 เงิน 47 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สิทธิเดช
 
1. นายธีรพงษ์  ภิรมย์รื่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 50 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. นางสาวกมลพร  บัวงาม
 
1. นางบุญรัตน์  ลิมทโรภาส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 18 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยพันโท
 
1. นางอันติมา  รุ่งสว่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจารุวรรณ  บุญพวง
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายภูริพงษ์  เด่นมาลัย
2. เด็กหญิงมะลิ  วงค์ยะรา
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พวงทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีเวียง
2. นางสาวมาริสา  นพคุณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 41 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จงใจดี
2. เด็กหญิงโสภิชชา  ศรีเผือก
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
2. นายธีรพงษ์  ภิรมย์รื่น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 33 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชวาลา  ฉิมหาพาลี
2. นายสิทธิพงษ์  คำพา
 
1. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสว่าง
2. นายปราโมช   สาลี่
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 29 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวเพชรรัตน์  พงษ์จันทร์
 
1. นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงมนสิชา  เล้าสกุล
2. เด็กหญิงวลัยพร  เนียมหอม
3. เด็กหญิงโสภา  อธิบดี
 
1. นางสาวศุภรแพร  ปากเพรียว
2. นายกฤษฎา  วรพิน
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 17 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงญาดา  จิรวัฒน์สกุล
2. เด็กชายปฏิภาณ  สารพล
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ยังวัดหลวง
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
2. นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 41 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  หม้อทิพย์
2. นางสาวอังคณา  หลวงภักดี
3. นางสาวอัจฉราทิพย์  พิพัฒน์สิน
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่เจ็ง
2. นางสาวสุนันทา  เพ็งมี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจณิสตา  กาญจนอโนทัย
2. เด็กหญิงลักษิกา  บุญวิทยา
 
1. นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย
2. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40.2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายคิมหันต์  คำเพชร
2. นางสาวเณศรา  ทันใจชน
 
1. นางสาววันทนา  ฮึกหาญสู้ศัตรู
2. นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 45 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวสายธาร  รุ่งเรือง
 
1. นางสุประวีณ์  รัศมีตรีเนตร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.25 เข้าร่วม 43 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุนทรสารทูล
2. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญผล
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดีสุพจน์
 
1. นางทัศนีย์  ใจซื่อ
2. นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.87 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายจรัญพัฒน์  ปานนาค
2. นางสาวจิรภัทร  เลิศมโนบุญสุข
3. นางสาวพิชากร  จำปี
 
1. นางกนกพร  สายสวัสดิ์
2. นายกฤษฎา  ทองแย้ม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.7 ทองแดง 36 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงปรีญาฎา  อินตา
2. เด็กหญิงปาลิตา  แดงบรรจง
3. เด็กหญิงภัทรียา  ลิ้มอิ่ม
 
1. นายสราวุธ  สุธีรวงศ์
2. นางสนองภัทร  สุธีรวงศ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.5 เงิน 45 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวธิดา  -
2. นางสาวนันทนา  กิ่งทอง
3. นายสันติ  อิ่มเขียว
 
1. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
2. นางสาวเกษณี  ไทยจรรยา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.12 เงิน 33 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ซูทตัน
2. เด็กชายสุเมธ  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายเจษฎากร  วงษ์ศรีนาค
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 39 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองปุก
2. นางสาวอรณริณณ์  แขกนวม
3. นายโสภณ  รูปสม
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 46 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงชลดา  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  เพียงวัน
3. เด็กหญิงแทนตะวัน  ธีระภาต
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
2. นางวัชราภรณ์  รัตนพิศิฏฐ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 12 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวสุดารัตน์  ทึนรส
2. นางสาวอนุสสรา  นิ่มนุช
3. นางสาวเมษา  ใจมนต์
 
1. นางสาวนริศรา  โกวเครือ
2. นางสาวลักษิกา  ลักขณาเลิศ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.7 ทอง 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายญาณวุฒิ  นนทสิริกุล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวชุติมา  ศิลาทอง
2. นายเอกราช  ตาแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 29 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายภาสิทธิ์  เจริญจิตรกรรม
 
1. นางวิกานดา  แก้วไสทับ
2. นางศิริวรรณ  หงส์ศุภางค์พันธุ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 32 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายธำรงค์ศักดิ์  ทรัพย์มัก
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แซ่ปึง
 
1. นายชูชีพ  สายเย็น
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วราสินธุ์
2. เด็กชายบอล  -
 
1. นายชูชีพ  สายเย็น
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 26 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เพชรเลิศ
2. เด็กหญิงพรธิญา  สีทา
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ไวพ่อค้า
4. เด็กหญิงลักษิกา  ทองเปี่ยม
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ผ่องใส
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
2. นางสาวณัฐการ  บุญรักษา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.33 ทอง 6 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายจอมทัพ  รสภิรมย์
2. นางสาวณัฐรช  โพเย็น
3. นายนรากร  ปฐมเจริญสุขชัย
4. นายวชิรวิทย์  อัมพรวราชัย
5. นายวรวลัญช์  โอ้โลม
 
1. นายอาคม  ชาญเดช
2. นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 34 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงจันณภา  จันทร์แพง
2. เด็กหญิงธัญญบงกช  ลิ้มเทียมรัตน์
3. เด็กชายปริญญา  เทียมประเสริฐ
4. เด็กหญิงวิภาวี  วงศ์ชัยประสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุภัคณกาญจน์  นาคสาม
 
1. นางกุลนันท์  รวมทรัพย์
2. นางสาวกัณฐมณี  แกรอด
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 40 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวชลนภา  แดงประดิษฐ์
2. นางสาวนงลักษณ์  อรรถสวัสดิ์
3. นางสาวปาริฉัตร  ศรีขำมณี
4. นางสาวพิชาภรณ์  เทศทอง
5. นางสาวเสาวรส  เติมธนะศักดิ์
 
1. นางสาวภาณี  คูสุวรรณ์
2. นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.4 เงิน 19 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวกมลชนก  สาลี
2. นางสาวกฤติยา  กล้าสุนทร
3. นางสาวกานต์รชา  ทรดี
4. นางสาวภรณ์ชนก  เหล่ากสิการ
5. นางสาวอันนา  รณรื่น
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
2. นางสาวจุฑามาส  เชิญธงไชย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 37 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุทินา  ยศจัตุรัส
 
1. นายนฤชา  ระเบียบ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 12 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวภารดี  เสลาคุณ
 
1. นายศิวานันท์  สังข์ทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 32 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายสหวัฒน์  ขุนแสน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จุ้ยเจริญ
 
1. นางสะอาด  ชมเดือน
2. นางดวงพร  อิ่มแสงจันทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.58 ทอง 21 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสิริกาญจน์  กาญจนวิชานนท์
2. นายไอศูรย์  วงศ์ยศสิริโสภา
 
1. นางสาวสุปราณี  สนองค์
2. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวกรพิน  จันทร์ตา
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเกิด
3. เด็กหญิงธนพร  ชุบคำ
4. เด็กหญิงธนาพัส  จิตต์จำเริญ
5. เด็กหญิงธันยชนก  ปานม่วง
6. นางสาวนรนาถ  วงศ์โสภา
7. เด็กหญิงบุญรักษา  เสลานนท์
8. นางสาวปรารถนา  มุริจันทร์
9. นางสาวมณีรัตน์  ปานทอง
10. เด็กหญิงวันทิพย์  สังข์สนั่นโชติ
 
1. พระอาจารย์วิชญ์  ใจชื่น
2. นางสาวนุชรินทร์  มนพิลึก
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกิดเทศ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพ  พัฒนาชัยมงคล
3. เด็กหญิงธนิฎฐา  สีแดงเหลือง
4. เด็กหญิงพรนัชชา  วิภาสธวัช
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ประสพเงิน
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ปรีชานุกูล
7. เด็กหญิงวณิษา  ภางาม
8. เด็กหญิงวรรณพร  วิสูตรสกุลศักดิ์
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คุ้มพุ่ม
10. เด็กหญิงสิริณี  ขจรเดชานุภาพ
11. เด็กหญิงสุดธิดา  ลังกาแกม
12. เด็กหญิงอมลวรรณ  วัฒนรุ่งศรี
13. เด็กหญิงอรัญญา  รัญอรัญ
14. เด็กหญิงเบญญากร  แสงรัศมีมรกต
15. เด็กหญิงเมษา  แสงจันทร์
 
1. นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง
2. นายกฤษณ์  ภูริเทเวศร์
3. นายสุทธิพงศ์  คงพราหมณ์
4. นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 40 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวธิดารัตน์  พะสุธา
2. นางสาววนัสพร  อินทวงศ์
 
1. นางสาวกรกานต์  คงคาน้อย
2. นางสาวนราพร  ญาณไพศาล
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายโสภณัฐ   สังพาลี
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวบุญธิดา  สุขหอม
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศักรินทร์  ดาราสม
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายธนภูมิ  บัวกลิ่น
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธ์ุ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  สมบูรณ์
 
1. นายณัฐกฤตา  โต้เคีย
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชนาธิป  ภู่เจริญ
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จังโส
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวเทียนธารา  ธรรมสาลี
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายพงศกร  ล่องลอย
2. นายศรายุทธ  ยอดประเสริฐ
 
1. นางเขมนิจ  ขจรธัญญพร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ทาทำนุก
 
1. นางสาวสุกัญญา  สมบูรณ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายสุธิวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75.89 เงิน 25 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายธีรพล  อภัยจิต
2. เด็กชายพงณธร  เชิงทวี
3. เด็กชายพีระพันธ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวฐิตาพร  ทัด
2. นายสุรชัย  ศาลา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 20 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายธีรภัทร  จันดาเปรม
2. นายปกรณ์  จำปาเทศ
3. นายวัฒนพงษ์  กงล้อม
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83.66 ทอง 21 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวธารวลัย   ภู่ทับทิม
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายปฐมพงค์   วงศ์จีน
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงปารวี  ผลากุล
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 61.66 ทองแดง 30 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาววิภารัตน์  เฉานา
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 31 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอินทิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 28 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธัญญารัตน์  ธำรงโชติ
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุลักษณา  เชาวดี
 
1. นายฐิติคมน์  วงศ์ยะรา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจินดารัตน์  พลบุญ
 
1. นายฐิติคมน์  วงศ์ยะรา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 26 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรเกียรติ์  สุขหอม
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 21 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายศักดินา  มะลิซ้อน
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 14 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพลอยงาม  รัตนภูมิ
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงธิติยา  ณรงค์อินทร์
3. นางสาวนัฐพร  นารัย
4. เด็กชายบัณฑิต  ปิยะอรุณ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่งผล
6. นายศักดินา  มะลิซ้อน
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุตรศรี
8. นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นางศรีทอง  เจสตาคม
2. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.67 ทอง 11 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยิ้มถนอม
2. นางสาวณิชนันท์  ฉายปุริยานนท์
3. เด็กชายธนภัทร  จายะพันธุ์
4. นางสาวธัญญารัตน์  ธำรงโชติ
5. นายปฐมพงค์   วงศ์จีน
6. นางสาวพนิดา  ใยเมือง
7. นางสาวพลอยงาม  รัตนภูมิ
8. นางสาววรรณพร  เอมพลัด
9. นางสาววิภารัตน์  เฉานา
10. นางสาวศศิธร  กล้วยเครือ
11. เด็กชายศักสิทธิ์  บุญวรรณะ
12. เด็กชายศุภชีพ  ทองแสง
13. เด็กชายสุรเกียรติ์  สุขหอม
14. เด็กหญิงอทิตยา  ทวีสูตร์
15. เด็กหญิงอินธิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.8 เงิน 14 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายจักรรินทร์  ถาวรศักดิ์
2. เด็กชายจิตรทิวัส  เหี้ยมหาญ
3. เด็กหญิงบุปผา  ศรีมงคล
4. เด็กชายวรินธร  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงเกศกนก  ริ้วสุวรรณสกุล
6. เด็กชายเทพพิทักษ์  ใจตรง
 
1. นายจีระ  เงินแก้ว
2. นายวิเชียร  พึ่งวร
3. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกฤดิรัฐ  วรลาภมงคล
2. นายชัชวาลย์  นำช้าง
3. นายพรรณรัตน์  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
4. นายพิสิษฐ์  ใจเด็ด
5. นายวรรธนะ  ชูอินทร์
6. นายวัชระ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายจีระ  เงินแก้ว
2. นายวิเชียร  พึ่งวร
3. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.8 ทอง 10 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวขวัญพิชา  วรศรัญยู
2. นางสาวจิราภรณ์  เลี่ยนเตี๊ยะ
3. นายชลชาติ  พูลนาคู
4. เด็กชายชินวัตร  ประชาตี
5. เด็กหญิงถิรพร  ทับชม
6. เด็กชายทวีศักดิ์  บวรโรจน์พงศ์
7. เด็กชายทศพร  อิ่มบุญ
8. เด็กหญิงทิพวัลย์  ภู่ระหงษ์
9. เด็กชายธนกร  เรืองฤทธิ์
10. นายธนสร  จันทร์สุนทราพร
11. นางสาวธิดารัตน์  ถ้อยทัด
12. เด็กชายธีรภัทร์  แซ่หลี
13. นายนพรัตน์  คงศิริ
14. นางสาวนัฐริณีย์  พันแจ่ม
15. เด็กชายปฐวี  แก้วชัง
16. นายพงศกร  ปลื้มเปี่ยม
17. นายพัชรพล  นับหมาย
18. นายพิสิทธิ์  ตะโนนทอง
19. นายภานุสรณ์  คงเสือ
20. นางสาวรุจิรา  ยศศักดิ์
21. นางสาววนารินทร์  พึ่งแก้ว
22. นางสาววนิดา  มาตรา
23. นางสาววรัชยา  เอี่ยมสุองค์
24. เด็กชายวิทยา  เฮ็งเส็ง
25. นายศรัณย์  แก้วชัง
26. นางสาวศศิธร  ม่วงสวย
27. นางสาวศศิประภา  ทาเกตุ
28. นางสาวศศิประภา  เทียนเล็ก
29. เด็กชายสมยศ  กลมเกลี้ยง
30. เด็กชายสิทธา  เลิศจนลักษณ์
31. นายสิทธิชัย  เกตุหลิม
32. นางสาวสุวนันท์  ปัญญายิ่ง
33. นางสาวสุวพัชร  พานพ่วง
34. เด็กชายหฤษฎ์  สัญญะวิรี
35. นายอดิศร  ก่อนกำเนิด
36. เด็กชายอภิชาติ  บุญฤกษ์
37. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคสอน
38. นายอมรเทพ  แข็งขัน
39. นางสาวอารี  บัวกนก
40. เด็กชายอุ้มบุญ   ทับทิม
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  เหลืองมณีเวชย์
2. นางสาวไอลดา  ขุนณรงค์
3. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
4. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
5. นายนิพิฐพนธ์  สุวรรณเกิด
6. นายสำราญ  แก้วเกิด
7. นายวีรพล  แย้มทรัพย์
8. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 17 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนภัทร  พันเปรม
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 34 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายศรัณย์  แก้วชัง
 
1. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 12 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจินดารัตน์  ดวงจันทร์
 
1. นายสมบัติ  รุ่งสว่าง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายชนทัด  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.17 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาววลีพร  กิจเมฆ
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.17 เงิน 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายพุทธมาศ  รักหาญ
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 12 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงเมถวดี  ศรีบานเย็น
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสุพิชชา  เปลี่ยนบำรุง
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายธีรธร  พลบูรณ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายหาญชัย  สินสวัสดิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาววลีพร  กิจเมฆ
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ต้อมคำ
2. เด็กชายธนภัทร  ฉินทรงเกียรติ
3. เด็กหญิงนิธิพัฒน์  แสงมาลา
4. เด็กชายนิธิวัฒน์  จงวิจิตร
5. เด็กหญิงศศิกานต์  โพธินันทวงศ์
6. เด็กหญิงศิวพรรณ  ตัณฑ์ธนศิวะกุล
7. เด็กชายสิทธิพันธุ์  รามัญ
8. เด็กชายสุทธิพจน์  ม่วงเจริญ
9. เด็กชายอภิชัย  วันนิยม
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ต้อมคำ
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
2. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
3. นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.2 เงิน 40 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ซังตู
2. เด็กชายนัฐพงศ์  สลาม
3. เด็กหญิงปิ่นเพชร  ทองทา
4. เด็กชายระพีพันธ์  คงกลิ่น
5. เด็กหญิงวจี  ทรงแสง
6. เด็กชายวันใหม่  แก้วสอาด
7. เด็กชายศุภกิจ  อุตสาหะ
8. เด็กหญิงเกศรา  ทองทา
 
1. นายสหวรรษ  กล่อมดวงจันทร์
2. นายสมภพ  สมบูรณ์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.33 ทอง 14 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วชัง
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำแก้ว
3. เด็กชายพีรภัทร  มาดมา
4. เด็กหญิงสานฝัน  พรมบาล
5. เด็กหญิงสาวิตรี  รอดแจ้ง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ชมชอบ
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
2. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
3. นางสาวกุลณสร  ขุมวัฒนา
4. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 30 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปาริชาติ  เข้มแข็ง
2. นางสาวพิมพา  ดิษฐ์กว้าง
3. นางสาวรัตนาภรณ์  แย้มมา
4. นางสาววราภัสร์  ทุบจิ๋ว
5. นางสาวสุดารัตน์  บังวัด
6. นางสาวอริษา  โพชนิกร
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 46 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกานดารัตน์  วงค์แป้น
2. นางสาวณัฐกมล  อินทแสน
3. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  เยาวะพิน
4. นางสาวสุกฤตา  ทองมูล
5. เด็กหญิงสุพรรษา  กลิ่นฟู
6. เด็กหญิงอัญมณี  ริ้วสุวรรณ
 
1. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 35 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธนัชพร  ชัชวาลย์
2. นางสาวนัทธกุล  ประทุมเมธา
3. นางสาวมนัสนันท์  ยืนนาน
4. นางสาวมนัสวันท์  ยืนนาน
5. นางสาวอัจจิมา  ผิวอ่อน
 
1. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67.33 ทองแดง 25 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  บัวขาว
2. เด็กชายคฑาวุธ  กาญจนาสิริโชก
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ทำดี
4. เด็กชายธีรวัฒน์  พึ่งพรพระ
5. เด็กชายพิสิฏฐิ์  นิยะมะ
 
1. นางสาววีณา  กลอยกล่อม
2. นายวชิรญาณ  พายัพ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 21 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลาละคร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 15 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายภคพล  ศรีกุญชร
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
93 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายโชคชัย  พวงระย้า
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
94 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 31 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาววรรณวิสา  อ่วมทับ
2. นางสาวสไตไทย  ตา
3. นายอมรเทพ  แข็งขัน
4. นางสาวเกศราภรณ์  นิลอ่อน
5. นางสาวแสดงไทย  ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
2. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
 
95 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.66 เงิน 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจิตติมา  เหลาหลัก
2. นางสาวธิดารัตน์  อินทันวิทย์
3. นายปฐวีกานต์  กาละนัน
4. นางสาวพรรธิดา  แสงใจดี
5. นางสาวสิริพร  ศรีคราม
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
96 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.66 ทอง 14 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวขันตยาภรณ์  ตรีตรุยานนท์
2. นางสาวเกศินี  ทัศน์ทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.19 ทอง 46 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายจรัญ  คลังนาค
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เส็งใหญ่
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานทอง
4. เด็กชายธาดา  คล้ายแดง
5. เด็กชายบดินทร์  รักชื่น
6. เด็กชายพงศธร  พรามณี
7. เด็กชายมนัส  -
8. เด็กชายวัฒนะ  สัสดี
 
1. นายวัชระ  อรุณสิงครัตน์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.49 เงิน 25 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์ฺ  อินแก้ว
2. นางสาวมาริกา  วังมะนาว
3. นางสาววันเพ็ญ  หุ่นเครือ
4. นางสาววิกานดา  เชาว์เฉียบ
5. นางสาวสุภาพร  พูลศรี
6. นางสาวอุษา  คล่องแคล่ว
 
1. นายสุรศักดิ์  ทิวากร
2. นายสิทธิพร  พรรณขาม
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 43.42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวชัชชฎา  เคร่งสมบูรณ์
2. นางสาวซูซู  -
3. นางสาวทราย  -
4. นายนริศ  ปานอ่อน
5. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีทา
6. นางสาวพฤกษาชาติ  มีใหญ่
7. นายหาญณรงค์  ศรีราจันทร์
 
1. นางสาวสุภาพ  จิตรปลื้ม
2. นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โภคา
2. เด็กหญิงบาลีวัลย์  แสงเรืองนาค
3. เด็กหญิงสิริธันยา  สมนาม
 
1. นางมนัสยา  นภาผ่อง
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 48 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาววิไลลักษณ์  อุ่มเอิบ
2. นางสาวเกตน์สิรี  ปินเปี้ย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ผิวขาว
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.6 เงิน 38 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงชารีนันท์  วันทอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  มุ่งเคลือ
3. เด็กหญิงรศินา  ปีสิงห์
 
1. นางภิญญาพัชญ์  หิมะคุณ
2. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.5 เงิน 30 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวกัญญรัตน์  สิโนทก
2. นางสาวสโรชา  อินทรหัส
3. นางสาวอัยรินทร์  อินโสภา
 
1. นางภิญญาพัชญ์  หิมะคุณ
2. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายณัฐสรณ์  สืบวงษ์
2. เด็กหญิงนฤภัทร  บัวเบา
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 23 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายการันต์  กลิ่นแตง
2. เด็กชายเจนวิทย์  ทองระหง
 
1. นายปัญญาพล  ย๋งกรับ
2. นางสาวศิริอร  บุญมา
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 18 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวสุจิวรรณ  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์บาง
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 14 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายภูเบศวร์  สวรรยานนทลี
2. เด็กชายรัฐธิพงษ์  สกุลจีน
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 12 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชานนท์  ปาณรงค์
2. นายเจษฎา  จังพานิช
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 35 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายธนิสร  อยู่ประเสริฐ
2. เด็กชายพณิชพล  ทองมอญ
 
1. นางสุทิสา  สุธาบูรณ์
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 36 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายชวพล  วัฒนสืบสิน
2. เด็กชายธนภัทร  พุทธรักษา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 21 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพรรณทิภา  นุ้ยสาย
2. เด็กหญิงภัคพิชา  มณีวิลัย
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวญาณตา  สมาภาคย์
2. นางสาวอรวรรณ  อินทรสุวรรณ์
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายไพฑูรย์  เรืองจุ้ย
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายปิ่นพงศ์  พุทธไพบูลย์
2. นายวราณัฐ  สุทธิการณ์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.66 เงิน 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกิตติศักดิ์  สังฆะรักษ์
2. นางสาววิภาดา  จังโส
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธเนศวร  เทพสวัสดิ์
2. เด็กชายพัทธโรจน์  นิธิภูวรัศมิ์
3. เด็กชายเขมณัฐ  โพธิ์ประสิทธิ์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 12 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกนกพร  ยาดอว์
2. นางสาวชลัญญา  แซ่เฮง
3. นางสาวภาวิณี  บัวเจก
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายภานุพงศ์  เจ็งวัฒนา
2. นายรัฐนนท์  สอาดจิตวิไล
 
1. นายระพีพัฒน์  นิลโสพันธ์
2. นางสาวสุพิชชา  ตันติธีระศักดิ์
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงธัญรดา  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพุทธิตา  แก้วดี
3. เด็กหญิงรักษิณา  รอดประเสริฐ
 
1. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เทียนวิไล
2. เด็กชายอนนท์  ปิยพงศ์รัตนกุล
3. เด็กหญิงแพรพิไล  ทัศสิริ
 
1. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธนกฤต  คล้ายเครือ
2. นายพรชัย  สุวรรณวิจิตร
3. นายวีรภัทร  มีจิตต์
 
1. นางสุทิสา  สุธาบูรณ์
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นางสาวพีแอ  บุญเลิศ
2. นางสาวอยู่เจโพ  คาเบอะ
3. นางสาวอำพัน  ผัวหมัง
 
1. นางสาวพัชรา  วิริยะวัฒนะ
2. นางธนวรรณ  เชตุสุวรรณ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 37 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉายาลักษณ์
2. เด็กหญิงนัทธมน  ริดขะ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มีทอง
 
1. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 12 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  เต๋งจงดี
2. นางสาวสิริรัตน์  พรสุขศิริ
3. นางสาวเปรมวรี  แซ่ใช้
 
1. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำสุข
2. เด็กหญิงปภัสรา  ปาลียะ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ้มเพ็ชร์
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายภานุพัฒน์  นวลแสง
2. นางสาววัลลภา  ขำคล้าย
3. นางสาวสุรพิชญา  แย้มเนย
 
1. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.3 ทอง 26 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายนาคินทร์  ตันเต็มทรัพย์
2. เด็กหญิงสาว  ราศี
3. เด็กหญิงอุ้มรัตน์  สังกะระณี
 
1. นางภัคพิมล  มาศภากร
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวกุลธิดา  จงรุ่งเจริญ
2. นางสาวทิพวรรณ  กล่อมจิต
3. นางสาวภัทรวดี  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวกัญญาณี  ใบเนียม
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.1 ทอง 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ท่าผา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งโรจน์พีรพัฒน์
3. เด็กหญิงเกษมณี  แพงป้อง
 
1. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
2. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สิทธิโยธี
2. นางสาวปาลิตตา  เนติศาสตราวุธ
3. นางสาวเกวลิน  โสภา
 
1. นางศศพร  อาจสงคราม
2. นางนงนุช  รัตนมุง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 43 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงมินตรา  สอนพันธ์
2. เด็กหญิงรริศยา  พุกเปลี่ยน
3. เด็กชายระพีพันธ์  คงกลิ่น
 
1. นางสาวศศิ  ริปุฤทธิชัย
2. นางประจวบ  มาลา
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  อึ้งจิ๋ว
2. นางสาวปิยธิดา  แซ่ใช้
3. นางสาววันวิภา  เอมทอง
 
1. นางสาวณัฐานันท์  สมถวิล
2. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวดี
2. นางสาวนริศรา  ก้งทอง
3. เด็กหญิงเบญจา  ศรีสุข
 
1. นางยินดี  วิสารทะ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 59.8 เข้าร่วม 43 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นายนพพร  ภู่แย้ม
2. นางสาวปัทมา  พรหมมา
3. นางสาวโชษิตา  พรหมมาลี
 
1. นางประมวลศรี  สิทธิสาตร์
2. นางอารมย์  โตเต็ม
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 28 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  พันธุรัตน์
2. เด็กหญิงสโรชา  ทัพภูธร
3. เด็กหญิงอาภาพร  รักสนิท
 
1. นางสาวจรรยา  คงเนียม
2. นางศรีทอง  เจสตาคม
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิรเจต  สังขพัน
2. นางสาวจีรพัส  เสนาธรรม
3. นางสาวสุชาดา  จันทรืเยี่ยม
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
2. นายสุรเชษฐ์  เต็มชื่น
 
136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  แคะจู
 
1. นางสาวกฤติยา  ตาคำ
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง 4 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เจริญสุข
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 7 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวธีราภรณ์  คำวัตร์
2. นางสาวอภิศรี  ตาละคำ
 
1. นายชินพัฒน์  คุ้มญาติ
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 15 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สวัสดี
2. เด็กชายพีรพล   ทองกัญญา
 
1. นายชินพัฒน์  คุ้มญาติ
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง