สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 22 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวพิณทิพย์  ครุฑศรีคราม
 
1. นางชุติมา  โชติชูศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 28 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจิราพร  ทองสาด
 
1. นางชลกาญจน์  เบญจวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวศุภสุตา  ประเสริฐดี
 
1. นายทศพล  ร่มโพรีย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.62 ทอง 15 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขหมั่น
 
1. นางสาวรำพึง  ลิ้มเทียมรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวณัฐพร  ลี้รากรีผล
 
1. นางมนัญญา  ศิริรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.75 ทอง 31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวขอพร  ดวงสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พวงศิริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผดุงกิจ
2. เด็กชายธนดล  กิจพยัคฆ์
3. เด็กชายภานุภัค  แสงอนันต์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76.25 เงิน 7 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวณัฎฐานันท์  สัธนานันต์
2. นางสาวปนัดดา  จินดา
3. นางสาวศิรินยา  ธรรมเนียมมี
 
1. นางจินตนา  มณีวรรณ
2. นางสาวรัตนา  ศรีมงคล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงภัคธีมา  อรุณประพันธ์
2. เด็กหญิงฤทัยธรรม  แซ่เจ็ง
 
1. นางอมรา  นาคผจญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกฤษณี  ศิริเอก
2. นางสาวรมิตา  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กลิ่นเฟื่อง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายชวภทร  ธัชอัศวกุล
 
1. นางสาวบุญมา  วรรธนะวลัญช์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายภัทรวัต  จิตต์สว่าง
 
1. นายทักษิณ  เรทนู
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายพลพล  ลิมกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ศุภอักษร
 
1. นางจิรภา  นันทรัตน์กุล
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายพชรพล  ทวีปัญญายศ
2. นางสาวศศิธร  เนตรธานนท์
3. นางสาวสุธินี  ศรีนวลจันทร์
 
1. นายมานพ  ตนุเลิศ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกัชบงกช  หมอทรัพย์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  เฮงจิตตระกูล
3. เด็กหญิงวิภาษิตา  วรวิทย์วัฒนะ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทิพย์สุข
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 45 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายชนาธิป  คลอวุฒิวัฒน์
2. นายธานัท  ปัญญาสาร
3. นายภาณุรัตน์  อรุณรัตน์
 
1. นางวรัญญา  สุมาลัย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74.7 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธนเทพ  ลิมป์พาณิชย์กุล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แก่นนาคำ
 
1. นางเจนจิรา  เพิ่มพูนทวีชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 29.2 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวนลัท  ชัยนันท์วิวัฒน์
2. นางสาวนุชวรา  ยิ้มลมัย
 
1. นางสาวพินธุ์สุดา  จันทร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงบุษบงกช  อยู่ศิริ
 
1. นางสาวดุสิตา  หงษ์ร่อน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 45 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจันทิมา  จุลนารา
 
1. นางสาวพนาพร  อ่อนสีน้อย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ  สุภาดี
2. เด็กหญิงเกิดศิริ  สมพงษ์
3. เด็กชายโมกข์  เลิศสุวรรณโรจน์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ญาติมาก
2. นางพเยาว์  บุญช่วย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวขิมทอง  ปาสาเน
2. นายคุณานนต์  รัชตรุ่งโรจน์กุล
3. นางสาวญานิกา  มณฑีรรัตน์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนองเส
2. นางเพ็ญพรรณ  จงจุดเทียน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 10 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐาปนี  น้อยเนตร
2. เด็กหญิงณัฐชา  พระพิไชย
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทร์แปลง
 
1. นายคมกฤช  มานิตกุล
2. นางพรรธิภา  มานิตกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นายวรายุทธ  ไกรวิลาศ
2. นายสหรัฐ  ทิพย์กองลาศ
3. นายเกษมสันต์  สุขสมัย
 
1. นางสาวสุธิดา  กองแดง
2. นางชาลินี  จันเจริญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.22 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  เจริญจันทร์
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  เฮียะเครือ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บัวคลี่
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ญาติมาก
2. นางวรรณี  อินทร์รจนา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชัญญา  กิตติไกวัล
2. นายฐิติกร  ชาตะวะสุ
3. นางสาวศุภชลี  ชิดเครือ
 
1. นายประวิทย์  อ้อยเธียรชัย
2. นางอัญชลี  พานทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกรรณฤทธิ์  ศรีอ่วม
2. นายชวัลวิทย์  เปรมศักดิ์
3. เด็กหญิงธัญญณัฐ  สุธาพจน์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วิจิตรวงศ์วาน
2. นางสาวดวงพร  สาลีติด
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวณัฐฏ์ธิดา  ขำเจริญ
2. นายสรภัทร  หลีล้วน
3. นางสาวสุพิชญา  ทองแสงจันทร์
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  ป้อมสุข
2. นายศุุภกร  ไชยยุทธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 26 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชินรัตน์
2. เด็กหญิงนัทท์นภัส  จึงตระกูล
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เวชตรียานนท์
2. นางวรรณี  อินทร์รจนา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 46 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิมสุวรีย์  เสมประวัติ
2. นางสาวสาธิมา  เกษมสุข
 
1. นายปริญญา  กิจนิตย์ชีว์
2. นางอัญชลี  พานทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.84 ทอง 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงสุพัทนา  มหรรนพ
2. เด็กหญิงอุทุมพร  พวงทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์  สิงห์มนัส
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.13 เงิน 12 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  ลัคนาเดโช
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  บูรณพงษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกษแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 36 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายพัฒน  นุชราชวงศ์
2. นายภาณุพงษ์  ทองเปลว
3. นายสาธวี  ใจมุ่ง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ศรีบรรพต
2. นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.33 เงิน 40 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปริญาพัชร์  ประดิษฐ์ทองคำ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รังทอง
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  ทองบัว
4. เด็กหญิงสุกัญญาณี  ศรีสมบูรณ์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ปานณรงค์
 
1. นางลักขณา  อาภรณ์รัตน์
2. นายทรงกฎ  สร้อยสุมณฑา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 46 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกันติชา  โกมลเปริน
2. นางสาวช่อทิพย์  พันธุยา
3. นางสาวปราศิณี  แนบนุช
4. นางสาวพรพิมล  ขวัญเมือง
5. นางสาวเบญจรัตน์  คู่สวด
 
1. นางสาวสุพัตรา  โคตะวงศ์
2. นางสาวณัฐฐาพร  ภิรมรื่น
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวคีตศิลป์  พึ่งธงไทย
2. นางสาวปาลิตา  สุขโข
3. นางสาวพัฒน์ตะวัน  จีนตุ้ม
4. นางสาววริศรา  สีเมฆ
5. นางสาวสิตานันท์  ปี่บัว
 
1. นางเพ็ญแข  เมี้ยนละม้าย
2. นางสาวชวพร  คูวิจิตรจารุ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.4 เงิน 33 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกันยรัตน์  แซ่ลิ้ม
2. นายทรรมกฤตย์  วิทิพย์เดชน์
3. นายพงศธร  บุญโต
4. นายศักรินทร์  เสนีวงษ์
 
1. นายพงศ์พิชิต  เนตรปฐมพร
2. นางสวรินทร์  เลิศวัฒนเรืองชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.67 เงิน 38 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ศรีนอก
 
1. นายฤทธิชัย  ประไพแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 43 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. นางสาวไพจิตรา  บุรคอน
 
1. นางสาวชาคริยา  พินิจรัตนอนันต์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 27 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียนเครือ
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สว่างพื้น
 
1. นางสาวณหทัย  ใจดี
2. นางชุติมา  ปานบุษราคัม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.58 ทอง 18 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาววริยา  เดชฉกรรจ์
2. นายเจษฎา  ฮ้อจงเจริญ
 
1. นางสาวบุษกร  บัวพึ่ง
2. นางชุติมา  ปานบุษราคัม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.4 ทอง 22 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกนก  โคฮุด
2. นางสาวจรัสแสง  กรส่งแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริษา  จั่นวิลัย
4. นางสาวดวงพร  เอื้อวิเศษวัฒนา
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  น้อยโสภา
6. เด็กหญิงรวีวรรณ  ลอยแก้ว
7. เด็กหญิงสิริโสภา  ไหมประเสริฐ
8. นางสาวสุดารัตน์  แก้วมณี
9. นางสาวอดิศา  หอมจันทร์
10. นางสาวอาทิตยา  จีนตุ้ม
 
1. นางสาวจิราพร  หนูน้อย
2. นางสาวสุธิดา  สายบัว
3. นางสาววิยะดา  ฟองน้ำ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปณิตา  แฝดสูงเนิน
 
1. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศิวพร  พวงทอง
 
1. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อิ่มใจ
 
1. นายชัยณรงค์  ฟักเขียว
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวนริศรา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายชัยณรงค์  ฟักเขียว
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวสุพัชชา  ดวงจิตต์
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถิรพัฒนกุล
 
1. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปาจรีย์  เส็งใหญ่
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จำปาหอม
2. เด็กหญิงประติภา  นาคเวช
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
2. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงโกมาซุม  กฤติยาโชติปกรณ์
 
1. นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกิตติคุณ  กฤษณคุปต์
 
1. นายกิตติคุณ  ทองคำดี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายพฤฒภณ  แสงหิรัญ
2. เด็กชายอดิศาล  ศรีมนตรี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  โสภากุล
 
1. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
2. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกุลนิดา  คงเปรม
2. นายรัชชานนท์  มีจันทร์
3. นายอานนท์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
2. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72.67 เงิน 28 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายภพพิพัฒน์   พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.67 ทอง 25 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศักดิ์ชัย
 
1. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 77.33 เงิน 40 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวภัณฑิรา  เค็มบิง
 
1. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนวัต  รุ่งรส
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 17 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายอริยะ  แสนคำ
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์   พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวพรชนิตว์  กันเจียก
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 14 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุธาพรต
 
1. นางสิรีพุมเรียง  เพียรจรัส
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78.8 เงิน 14 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกภรณ์  สุวรรณมาลี
2. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
3. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
4. นางสาวณัฐชา  คงเปรม
5. นางสาวธนาภรณ์  ม่วงงาม
6. นางสาวธนาภา  ม่วงงาม
7. นายนพชัย  สว่างอารมณ์
8. เด็กหญิงรัชนี  สุขสว่าง
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
2. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
3. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.67 ทอง 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นเรือน
3. นายฐิติ  ภาสุรวัตน์กุล
4. นางสาวณัฐกมล  คำทรัพย์
5. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
6. นางสาวณัฐชา  คงเปรม
7. เด็กหญิงดุษณี  ถ้วยทองคำ
8. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญหู้
9. เด็กชายธนวัต  รุ่งรส
10. นายนพชัย  สว่างอารมณ์
11. นางสาวพรชนิตว์  กันเจียก
12. เด็กหญิงมานิตา  นิตยธรรม
13. นายราชัย  ฉิมภาลี
14. นายวีรากร  อุทัยนา
15. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย
 
1. นายธนพล  ตันตระกูล
2. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
3. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
4. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  จันทร์แจ่มหล้า
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญอยู่
3. นางสาวจูจี  -
4. เด็กหญิงชญาณี  ขวัญเริงใจ
5. เด็กหญิงธัญรดา  แซ่อุ้ย
6. นางสาวนงนุช  เบเชกู่
7. นางสาวนทีกานต์  ศรีลา
8. เด็กหญิงนันฑิตา  นาชารี
9. เด็กหญิงนิภาพร  พิมพ์อ่อน
10. นางสาวปฑิตตา  ภูษิต
11. นางสาวปณิศรา  คชประภา
12. นางสาวมนทิชา  เถาเล็ก
13. เด็กหญิงมิมิ  -
14. นางสาวยุพาพร  ยอดทองหลาง
15. นางสาววลัยลักษณ์  โพธิ์แก้ว
16. เด็กหญิงสุจารี  วังหลัง
17. เด็กหญิงสุภาพร  สารกาล
18. เด็กหญิงสุรินญาดา  ยอดทรัพย์
19. นางสาวสุวนันท์  เยมอ
20. เด็กหญิงอรกัญญา  อิกุชิ
21. เด็กหญิงโชติกา  รุจิญาติ
 
1. นางจีรวรรณ  เที่ยงตรง
2. นางสาวกนกวรรณ   ชวนชิด
3. นางสาวประภัสสร  สว่างชม
4. นายนพรัตน์  พลายน้อย
5. นางสาวกาญจนา  ปลดเปลื้อง
6. นายณัฐพล  หมายสุข
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.1 ทอง 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายต่อลักษณ์   ชุติชัยศักดา
2. นางสาวนิชาภา  ทองศาสตร์
3. เด็กชายปรัษฐา  ชุตินธโร
4. เด็กหญิงปรียาพัชร  ปัญญาธีระ
5. เด็กชายปุรเชษฐ์  เฉยเก่า
6. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์   พักเนียม
 
1. นางปัญจพร  ยอแซฟ
2. นายมารุต  ยอแซฟ
3. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
2. นายวรินทร์  ธงชัย
3. นายสวัสดิ์พงศ์  ภักดีพัฒนเจริญ
4. นายสหฤทธิ์  อภิสุทธิศิลป์
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
2. นายธนากร  อิ่นอ้าย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.6 ทอง 18 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวกนกอร  จำปาทอง
2. นางสาวกรกมล  สินแบน
3. นายก้องภพ  แก้วคำศรี
4. นางสาวขนิษฐา  วิริยะเดโชชัย
5. นายจิราวัฒน์  จาระนัย
6. เด็กหญิงชญาดา  จิตรจารุวงศ์
7. เด็กหญิงชนกชนต์  วิทยารังสิมันต์
8. นางสาวชลันดา  ศรวัฒนา
9. นางสาวฐิติรัตน์  รัตนสุวรรณวุฒิ
10. เด็กชายณัฐนันท์  ร่มแก้ว
11. เด็กหญิงณัฐมน  นาคนิยม
12. เด็กหญิงบุญธิชา  มณีรัตน์
13. นางสาวปริชญา  สายมั่น
14. เด็กชายปรีดี  ทิพย์เนตร
15. นางสาวปองกานต์  ตาพะขาว
16. เด็กหญิงปิยะธิดา  เดชณรงค์
17. เด็กหญิงพัทธมน  เรืองเนตร
18. นางสาวพิชญ์ลัดดา  อัครเศรษฐการ
19. นายภวรัญชน์  วิทยาคม
20. นางสาวภัสสร  แสนอุบล
21. เด็กหญิงรัฐพร  สุวรรณสว่าง
22. เด็กชายรัฐโชติ  ขำพิทักษ์
23. นางสาวลักษมีกานต์  รัตนะรัต
24. นางสาววชิรญาณ์  คำนาน
25. นายวรันธร  เย็นเปิง
26. นางสาววิยดา  อุดมกิจกุล
27. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศุภสุวรรณ
28. นางสาวศุภวรรณ  มาทวงศ์
29. นายอธิศพัฒน์  ภักดิ์หิรัญโชติ
30. เด็กหญิงอภิสรา  เรืองจันทร์
31. นางสาวอาทิตยา  พุฒน์กล่ำ
32. เด็กหญิงเกตน์นิภา  วงศ์สงวน
33. เด็กหญิงเกศราภรณ์  วังวิจิตร
34. นางสาวเข็มอัปสร  แดงก่อเกื้อ
35. นายเจษฎา  ปุ่นอุดม
36. นายเอกกร  ปรีชาพานิช
 
1. นางสาวปัณณภัสร์  ชูผล
2. นางสาวสิริรัตน์  ประพฤติกิจ
3. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
4. นายอนุภาพ  วิยาภรณ์
5. นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.67 เงิน 37 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 17 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวปนัดดา  จินดา
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย  น่วมเงิน
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 28 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายอภิสิทธิ์  เมืองธรรม
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.73 ทอง 4 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวปนัดดา  จินดา
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.83 ทอง 11 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงเมย์  สาออง
 
1. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  แสงนุ่ม
 
1. นายจรูญ   มณีงาม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 30 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย  น่วมเงิน
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวศิริประภา  เจริญสุข
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 64.5 ทองแดง 34 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายชลชาติ  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายชานน  ท่ามกลางเจริญ
3. เด็กหญิงดลพร    จันต๊ะคาด
4. เด็กชายพัชรพงษ์  เสืออินทร์
5. นายพิพัฒน์  เทพอวยพร
6. เด็กชายพีรภัทร  ห้วยหงษ์ทอง
7. นายพีรวุฒิ  จินเรียง
8. นายภานุ  หลอดทองแดง
9. เด็กชายสุรสิทธิ์  กว้างขวาง
10. นางสาวเขมจิรา  วิธูชุลี
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
2. นายจรูญ  มณีงาม
3. นางสาวกัลยาณี  ไตรรัตน์พุทธพร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกริชภัค  เอื้อประเสริฐ
2. นางสาวณภัค  ศรีเจริญ
3. นางสาวณัฐณิชา  ไชยอ้วน
4. นางสาวณัฐรวี  บุญพร
5. นางสาวณิชกานต์  บุญถนอม
6. นางสาวธัญชนก  อ่อนหวาน
7. นางสาวธันยภัทร์  พ้นกายา
8. นางสาวนงคราญ  จุ่นอ้น
9. นางสาวนวพร  ด้วงเกื้อ
10. นางสาวนัฐกานต์  พวงบุบผา
11. นางสาวปพิชญา  รักเกาะ
12. นางสาวปภาวดี  โพธิ์พุทธประสิทธิ์
13. นางสาวพลอยไพลิน  ฤทธิ์มหา
14. นางสาวพิมพ์พรรณ  ทัศน์พิทักษ์
15. นายรฐพล  ดวงชื่น
16. นางสาวรุจิภา  เสียงเพราะ
17. นายวรเมธ  โพธิ์พุทธประสิทธิ์
18. นางสาววัสสิกา  เอียดบัว
19. นางสาววิไลวรรณ  ปริญญากร
20. นางสาวสุพิชฌาย์  วิฑิตอมรเวท
21. นางสาวอธิชา  กลิ่นวล
22. นางสาวอภิษฎา  หมื่นชำนาญ
23. นายอิทธิพล  อุดเจ่ง
24. นายเมธี  ติ่งคลองตัน
25. นางสาวเหมวรรณ  เหลนปก
 
1. นายธนากร  อิ่นอ้าย
2. นายวรพจน์  ศรศิริ
3. นายนานนท์  ทองแพง
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุกใส
2. นายณัฐนัย  สังข์อ่อนดี
3. เด็กหญิงนริศรา  นิยมญาติ
4. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีกกล้า
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  คงมั่น
6. เด็กชายวรัญญู  โสกมาน
7. เด็กชายวีรพล  แก้วสวัสดิ์
8. นายเกษม  เปยิ
9. เด็กหญิงเพชรพลอย  พลภูเมือง
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลภูเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภา  ศิรินภาพงษ์
2. นางสาวลักขณา  วอทอง
3. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวตะวันวาท  มูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  ชูระเชตุ
3. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
4. นางสาวพนิดา  ฮะบุญมี
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตรลัดดา
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต
7. เด็กหญิงศิวดาติ์  ทับยาง
8. เด็กหญิงอินทิรา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.67 เงิน 11 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชฎาพร  หว่านพืช
2. นางสาวชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
3. นางสาวณัฐฌา  จุลวรรคนานนท์
4. นางสาวประภัสสร  ช่างพานิช
5. นางสาวปรางทิพย์  พุทธโคตร
6. นางสาวอนรรฆพร  ชื่นอู่ทรัพย์
7. นางสาวอัจฉรา  หัสเดชา
8. นางสาวอัมรา  จงดี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
2. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
3. นายยุทธพันธ์  กาญจนะวิลัย
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวตะวันวาท  มูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  ชูระเชตุ
3. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
4. นางสาวพนิดา  ฮะบุญมี
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตรลัดดา
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต
7. เด็กหญิงศิวดาติ์  ทับยาง
8. เด็กหญิงอินทิรา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชฎาพร  หว่านพืช
2. นางสาวชลธิชา  เหลือล้น
3. นางสาวชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
4. นางสาวณัฐฌา  จุลวรรคนานนท์
5. นางสาวประภัสสร  ช่างพานิช
6. นางสาวปรางทิพย์  พุทธโคตร
7. นางสาวอัจฉรา  หัสเดชา
8. นางสาวอัมรา  จงดี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
2. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
3. นายยุทธพันธ์  กาญจนะวิลัย
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวตะวันวาท  มูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  ชูระเชตุ
3. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
4. นางสาวพนิดา  ฮะบุญมี
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตรลัดดา
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต
7. เด็กหญิงศิวดาติ์  ทับยาง
8. เด็กหญิงอินทิรา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกณิสฌา  ศรีเทเวศน์
2. นางสาวกรณิศ  แสงบรรจง
3. นางสาวกันยารัตน์  พลแสน
4. นางสาวณัฐธินี  ปานทอง
5. นางสาวธนภรณ์  สุขเสริม
6. นางสาวธนภรณ์  ชาโรจน์
7. นางสาวนิรมล  หัตถกรรม
8. นางสาวปราญชลี  ฤทธิ์แรงกล้า
9. นางสาวปวรวรรณ  ดอกพรม
10. นางสาวพัณณิตา  บู่สาลี
11. นางสาววนัฐดา  คำพริ้ง
12. นางสาววศินี  ตั้งประเสริฐ
13. นางสาวศิริวรรณ  ช้างศาสตร์
14. นางสาวสุธาวัลย์  บุนนาค
15. นางสาวอัมพุกานต์  วัฒนขจรชัยกุล
16. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อุยไขพันธ์ุ
 
1. นางบังเอิญ  อินทรักษ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 52.66 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวธนารักษ์  ห้วยเล็ก
2. เด็กหญิงนริศรา  นิยมญาติ
3. เด็กชายวีรพล  แก้วสวัสดิ์
4. นางสาวศิริประภา  เจริญสุข
5. นายอนิรุติ  ท้าวปูตา
 
1. นางสาวลักขณา  วอทอง
2. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงรณิดา  จิรรุ่งธราเดช
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ยินดี
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายอาทร  ศรีมงคล
 
1. นายธนกร  ตระการวิทยารักษ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.66 เงิน 22 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวบุณยรัตน์  บุญเส็ง
 
1. MissTae  Otani
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวเกศิณี  รากผักแว่น
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.83 เงิน 38 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจารุวรรณ  งาเจือ
 
1. Mrs.Fang  He
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71.33 เงิน 13 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธวัลรัตน์  พิณเกษมจิต
 
1. นางสาวกานต์ชนก  สมภักดี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 65.17 ทองแดง 13 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวภาวรินทร์   เพ็ชรงาม
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน 26 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวดรัลพร  เพิ่มวงศ์นิติกร
2. นางสาวบุศยรินทร์  เทียมพันธ์พงศ์
3. นางสาวปาริชาติ  บุญสม
4. นางสาวรินรดา  ศรีประโมง
5. นางสาวสวรส  จันทรสูตร
 
1. Mrs.Fang  He
 
105 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกิตติธัช  สุวรรณประเสริฐ
2. นางสาวจีรวรรณ  บุญยืน
3. นางสาวรวิยาภา  เอียงอิ่ม
4. นางสาววณิชชา  วิจิตรจรรยาเลิศ
5. นายศักดิธัช  พิทยาวานิชย์
 
1. MissTae  Otani
2. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
 
106 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วงษ์เจริญ
2. นางสาวดวงพร  เจริญสุข
3. นายธนปกรณ์  ทองสดใส
4. นายปวีณ  แพงบุปผา
5. นางสาวศุภรา  ฮวยแย้ม
 
1. นางสาวกานต์ชนก  สมภักดี
 
107 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74.66 เงิน 11 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนิกานต์  โภชนาพันธุ์
2. นายณัชภูมิ  ราญไพร
3. นายพงษนรินทร์  ทองทัพ
4. นางสาวยลดา  ด่านกระโทก
5. นางสาวศศิธร  อนุสรณ์บัณฑิต
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
2. นางธนัยนันท์  ศรีอภัย
 
108 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน 32 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกรรณ์ชนก  วีระธรรม
2. นางสาววรัญญา  เมฆฉาย
 
1. นางสิริวรรณ  แซ่หลิว
 
109 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 14 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาววรัชญา  สุวรรณปรีชา
2. นางสาวสุทธิดา   พงษ์ศิริพันธ์
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.16 เงิน 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธนัญญา   ปิ่นคง
2. นางสาวผกาจีน  สุมังคละสมบัติ
 
1. นายชนินทร  คงกระพันธ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายฉัตรชนน  พันธุ์ศักดิ์
2. นายชวิน  กลิ่นสักโก
3. นายทักษ์ดนัย  ทวีรัตน์
4. นายภาสวีร์  วรรณวิไลย
5. นายรวีโรจน์  จงเจริญชัยสกุล
6. นายเชาวน์วัฒน์  วัฒนาสุข
 
1. นางสำอางค์  ไพรวนารมณ์
2. นายจิณณพัต  พันธ์ยิ่งยก
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 4 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกรรณิกา  สังข์ขาว
2. นางสาวชลธิชา  เหี้ยมหาญ
3. นางสาวลลิตา  ลาวทอง
4. นางสาวศศิฉาย  ขุนไชย
5. นางสาวศิริรัตน์  แก้วคำ
 
1. นางปราณี  นันทบุตร
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บัวพลู
2. เด็กหญิงพรชนก  โสภาแปง
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  นวมอำพันธ์
 
1. นางสาวปัทมา  ปานสวัสดิ์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 26 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวญาณภัทร  วิวัฒนาคม
2. นางสาวณัฐมน  เตชะสกุล
3. นางสาวอมราพร  สุวรรณเรืองศรี
 
1. นางสาวพัชรีพร  มานะงาม
2. นางสาววลัยพรรณ  ทองดอนเหมือน
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.9 เงิน 35 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  รอดวิไล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บริรักษ์
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ภักดี
 
1. นางสาวธิติมา  แท่นเครือ
2. นางสาวพรนภา  วิหค
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.4 เงิน 24 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวชานันดา  ปานเนียม
2. นางสาวณัฐชยา  ดำรงศักดิ์
3. นางสาวรมิดา  ถาวรจิระอังกูร
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 22 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายธราเทพ  ศิริพิศ
2. เด็กชายหัสนัย  คงเพชรศักดิ์
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 41 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  มะเอียง
2. เด็กชายชาคริต  กาญจนกิตติไพศาล
 
1. นายประสาร  สุวรรณฉวี
2. นายพิษณุ  สลับเขียว
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58.2 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายจิรพัฒน์  แก้วโกมุท
2. นางสาวนทีกานต์  งามขำ
 
1. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
2. นางเปรมฤทัย  ราชนิธยากร
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวรปรัตถกร  เลิศฤทธิ์
2. เด็กชายสิทธิพล  หญีตศรีคำ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  พวงแฉล้ม
2. นางกาญจนา  ตันสมศักดิ์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชนัญญา  รัชตรุ่งโรจน์กุล
2. นายธนพร  สมบูรณ์แก้ว
 
1. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
2. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 38 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ถาวรเจริญวัฒน์
2. เด็กหญิงพจนาฏ  วงศ์แป้น
 
1. นายสุรชัย  สงวนไวพานิชกุล
2. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 25 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายจิตบุณย์  กังอนันต์กาญจน
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลคำมาก
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวทิพวรรณ   พลอยงาม
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปาลิตา  กอวิเศษชัย
2. เด็กหญิงรินรดา  เมธาวิเศษสวัสดิ์
 
1. นางจินดาพร  กลิ่นหวล
2. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวจิดาภา  ศรีประไพ
2. นางสาวนคนันทินี  จุลกศิลป์
 
1. นายปรีชา  กลิ่นหวล
2. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 24 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  โภคา
2. นายวัชรพล  ขำสุวรรณ
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนกฤต  วงษ์พฤกษา
2. เด็กชายวสวัตติ์  ใจพรหม
 
1. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
2. นายกำธร  ใช้พระคุณ
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 23 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ขำแก้ว
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงวริศรา  พิณเนียม
 
1. นางสาวอรทัย  ภิรมย์รักษ์
2. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 27 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐนรี  คำเด่นเหล็ก
2. นายธนกฤต  มีแย้ม
3. นางสาวปิยวรรณ  เทียมปาน
 
1. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
2. นางสาวอรทัย  ภิรมย์รักษ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายจารุจรัลไชย  ฤทธิจันทร์
2. เด็กชายจิรากูล  พิทักษ์รัตนสกุล
 
1. นางเปรมฤทัย  ราชนิธยากร
2. นายสุรชัย  สงวนไวพานิชกุล
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายธนโชติ  ตันอนุกูล
2. เด็กชายปรัชญา  เรืองกิจ
3. เด็กชายสหรัถ  รัตนวิชัย
 
1. ดร.โสรัจจ์  แสนคำ
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. นายณัฐพล  ติ๊บวงศ์
2. นายนันทพล  ผลงาม
3. นางสาวสุธิดา  แซ่เฮ้ง
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายกิตติชัย  ไชยคีนี
2. นายวิรุฬห์กิจ  เกตุทอง
3. นายสมชาย  คุ้งลึงค์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 14 โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ราษีส่อง
2. เด็กหญิงมธุรดา  พบครุฑ
3. เด็กชายอติวัฒน์  เอี่ยมสวิง
 
1. นายตริน  สมิเปรม
2. นางสุกัญญา  แย้มสุคนธ์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75.4 เงิน 40 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวณัฎฐา  รวดเร็ว
2. นางสาวณัฐธิดา  ล้ำเลิศ
3. นางสาวศรุตามาส  ทองบัว
 
1. นางศุภานุช  ทองเจริญ
2. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 34 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แสงอยู่
2. เด็กหญิงเอเล่น  วันดี
3. เด็กหญิงแพรวดี  คำแก่น
 
1. นายพิศมัย  นันยา
2. นายมงคล  นันยา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 33 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  ช่อกง
2. นางสาวพิชญ์นรี  ดำรงจิตประสงค์
3. นางสาวศิริรัตนา  ทองซ้อน
 
1. นายเฉลิมพล  ตาละลักษณ์
2. นางลักขณา  ด้วงปรึกษา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  ถิ่นจีนวงษ์
2. เด็กหญิงจารุนันท์  สุริโย
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  จันเจริญ
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  แก้วเนตร
5. เด็กชายพีรพัฒน์  อ้นฟอง
6. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุขเฉลิม
 
1. นางสาวสมฤดี  ยอดเจริญชัย
2. นางอัญชลี  เลิศพานิช
3. นายวิชัย  เสลาหอม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 43 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวกชกร   ทองจันทร์
2. นางสาวกัญญา   สุทธินันศิริ
3. นางสาวชลดา   ทองมี
4. นางสาวธัญญารัตน์  จาอ่อน
5. นางสาวสุกัญญา   พวงกิ๊จ
6. นางสาวเกศราพร   ศรีขจรจิต
 
1. นางสุมารยาท   จันทรวงศ์
2. นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์
3. นางสาวนลินี   สำเริง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณรัตน์  ลิขิตทิพยเนตร
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สมจิตร์
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  พุ่มเกษม
 
1. นางสริรญา  จันทร์มูล
2. นางวริษฐา  เอี่ยมอินทร์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 15 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธภัทรวดี  นิลเพชร์
2. นางสาวอรุณ  พลอยเจริญ
3. นางสาวเมธาวี  จิตต์แปง
 
1. นางสริรญา  จันทร์มูล
2. นางวริษฐา  เอี่ยมอินทร์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.1 ทอง 19 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ปุยะพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองปลาด
3. เด็กหญิงสมิตา  ทองเปลว
 
1. นายเกษม  ธนมาก
2. นายสมพิท  มั่นคง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจิตสุภา  ใจซื่อ
2. นายอิทธิพล  อินทร์โอภาส
3. นายเลิศชัย  ยังกองแก้ว
 
1. นางมารยาท  อ่องวงศ์
2. นายจำลอง  อ่องวงศ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกนกสิริ  จันทศร
2. นางสาวภิรมณ  จีนบรรจบ
3. นางสาวศศิภา  จิตร์ภักดี
 
1. นางวราภรณ์  กันทะพะเยา
2. นางชูศรี  สุวรรณรัตน์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 34 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปัณณพร  แสงสัตตรัตน์
2. เด็กหญิงสิรินดา  ส่งเจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ศักดิ์สูงชูวงศ์
 
1. นางศุภานุช  ทองเจริญ
2. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวณภัทร  เกศกุลธนโชต
2. นางสาวนนทนา  นิยมรุ่งเรืองชัย
3. นางสาวศศิภาส์  ขันติศุข
 
1. นางศุภานุช  ทองเจริญ
2. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มงคลพันธ์
2. เด็กหญิงสินี  บุญโชค
3. เด็กหญิงอภัทรชา  เพ็ชร์ศรี
 
1. นายมนตรี  รัตนานนท์
2. นางสาวเบญจพร  แหวนเพชร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 33 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวธัญวรรณ  อาษาสำเร็จ
2. นางสาวลลิตา  ตั้งแสงทอง
3. นางสาวอธิดา  สุขสำราญ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ประยูรเทพ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 42 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ยังวัฒนา
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  มุยเจริญ
3. เด็กหญิงยุพดี  กันตานนท์
 
1. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุฃ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 28 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวปัทมา  เต้าทอง
2. นางสาวลูกเต๋า  คำมี
3. นายเฉลิม  ประสพโชค
 
1. นางรสฌงค์  บุญเลิศ
2. นางลักขณา  ด้วงปรึกษา
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 70.33 เงิน 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. นางสาวกานติยา  เลดา
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุฃ
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลมเลี่ยม
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นายณัฐพล  ดอกพฤกษี
2. นายวงศกร  ดอกพฤกษี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
2. นายปานคำ  ป้องกัน