สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.75 เงิน 48 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงแสงรวี  พุทธจักร
 
1. นางอุษา   อังศุพฤกษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวมัชฌิมา  รัชสมบัติ
 
1. นางอุษา  อังศุพฤกษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กชายวัชระพงษ์  โยธา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  วุฒิมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 31 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  ทองใบ
 
1. นางพิมพ์ภาสิริ  สายพนัส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บุญพันธ์
 
1. นางกันยารัตน์  ศรีเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกิติยา  น้ำเพ็ชร์
 
1. นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สิมกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  เห็นงาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 49 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวกุสุมา  ไชยราช
 
1. นายปุญญพัฒน์  เกตุไทย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 28 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงชุติมา  ถนอมพงษ์
2. เด็กหญิงศุภิสชา  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงเพียรพอ  ปราณี
 
1. นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวมัทวัน  ศรีภักดี
2. นายยศกร   จิรังกรณ์
3. นางสาววรรณวลี  ธนาภรณ์
 
1. นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 18 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวชวิศา  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ปกคลุม
 
1. นางสุวรรณา  วงศ์นาค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวปาจรีย์  เสาวคนธ์
2. นางสาวศิริกัญญา  แซ่โกว
 
1. นางจิ้มลิ้ม  คมขำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 42 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. เด็กชายมอง  หยาง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อพลบ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 24 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายสรพล  มงคลสุข
 
1. นางสาวสารภี  จูงวิศาลชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 45 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงชิดชนก  อุไร
2. เด็กชายศุภณัฐ  พนาวัลย์
3. เด็กหญิงอาริสา  ประโยชน์วงษ์
 
1. นางสาวมลฤดี  เด่นดวง
2. นายอธิพันธุ์  เหลืองชัยชาญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 10 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายกฤษณะ  แซ่โก
2. นายนพนนท์  เที่ยงแท้
3. นายรพีพงศ์  แวววับศรี
 
1. นางสาวรัชตา  เกาะเสม็ด
2. นางวิไลภรณ์  อินป้อ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70.3 เงิน 24 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงภัสสร  ล่อเฮง
2. เด็กหญิงภาสินี  รักพรมราช
3. เด็กหญิงแสงดี  ศรีมาลี
 
1. นางสาวจิรนันท์  ชั้นชาติ
2. นางพัชรินทร์  ไวสู้ศึก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 22 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปณิตา  ศรีจันทร์
3. นางสาวพรพรรณ  ประสงค์ศิล
 
1. นายวีระ  ชนะปาลพันธุ์
2. นางสาวณฐิณี  มณีวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70.6 เงิน 7 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  สวนเข็ม
2. เด็กชายภัทร  หวานเสนาะ
 
1. นางสาวชูขวัญ  มงคลสุข
2. นางสาวอรุณนภา  นพเวช
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 24.8 เข้าร่วม 36 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวพัสตราภรณ์  ศักดิ์ติมงคล
2. นายราชนาจ  สุชีธง
 
1. นางสาวอังคณา  กรีณะรา
2. นายจักรพงษ์  แช่มเมืองปัก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายนนทกร  สิงหวัฒนศิริ
 
1. นายสาธิต  สกุลวงษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นางสาวฐิติวรดา  ไกรวาส
 
1. นางสาวกันยารัตน์  แก้วพริ้ง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกรวีร์  เจริญพงษ์
2. เด็กหญิงฐิตาภา  เจริญรวย
3. เด็กหญิงวรัญญา  สัจจาดี
 
1. นางอิศรา  สัมมานิตย์
2. นางกรรณิการ์  อรัญวงศ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณัฐสรณ์  ชูก้อนทอง
2. นายวุฒินันท์  สินธุ
3. นายศุภกร  เนตรมณี
 
1. นางสาวอุษา  มะลิคำ
2. นางสาวมรีจิ  คงทรัตน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.1 ทองแดง 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ทองงามขำ
2. เด็กหญิงจันนิภา  อวยชัย
3. เด็กหญิงพรธีรา  แสงโรจน์
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  ศิลประเสริฐ
2. นางรัชนี  พรมจันทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 27 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวฐานิยา  แซ่อุ่ย
2. นางสาววริสรา  เหลืองลอง
3. นางสาวอภิชญา  บุญมา
 
1. นางรัชนี  พรมจันทร์
2. นางสาวพรรณิกา  สุวรรณอำไพ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนพมาศ  ยั่งยืน
2. เด็กชายบริพันธุ์  โสมาศรี
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  บุญศิริ
 
1. นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ
2. นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 37 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นายธนภูมิ  วงศ์เนียม
2. นายภานุพงศ์  เงางาม
3. นางสาวศิรินทร์ญา  บุญเชื่อม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา  เจริญผล
2. นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 13 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กชายขรรค์ชัย  ขำนอง
2. เด็กชายฉัตรมงคล  เสาวรส
3. เด็กชายบรรจง  แซ่เฮ็ง
 
1. นางสาวทิวาพร  คนหาญ
2. นายบพิตร  แสงรัตนชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 12 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายธีรภัทร  จำรูญ
2. นายภูมินทร์  โชตินคร
3. นายสุธินันท์  เสียงดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  เท้าไม้สน
2. นางสาวทิวาพร  คนหาญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 38 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวธัญชนิต  ช่างเหล็ก
2. นางสาวสลิลทิพย์  ศรีเสม
 
1. นายพงษ์ธวัช  เตชประภาสวัสดิ์
2. นางสาววันดี  อรัญวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 24 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวณัฐพร  สุชัยทัศน์ศรี
2. นายเอกดำรงค์  ไตรวงศ์
 
1. นางปิ่นกมล  เกิดโพธิ์ชา
2. นายประโยชน์  เกิดโพธิ์ชา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.64 ทอง 12 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปรเมศร์  เนื่องจำนงค์
2. เด็กชายศุรภา  ตั้งจินดาวัฒน์
 
1. นายอนุชา  โสลำภา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญก่อเกื้อ
2. เด็กชายปัฐพงษ์  วงศ์ตรุษ
 
1. นายอนุชา  โสลำภา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นายชาญชัย  เอี่ยมอ่อน
2. นายทองไท  ทองแพรว
3. นายผกรณ์  เชียวเขตร์วิทย์
 
1. นางสาวสิริพร  จินตนา
2. นายพร้อมกูรณ์  อนิสสิต
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงโรจน์
2. เด็กหญิงพันศินา  ใสจันทึก
3. เด็กหญิงฟ้าใส  สุขสวรรค์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันแดง
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชัยชนะ
 
1. นางสาวบุษบงค์  คล้ายจันทร์
2. นางอัคราภา  ใจเย็น
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.33 เงิน 32 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวณิชกมล  สุทธิสถิตย์
2. นางสาวติยาณี  ตันติรถานนท์
3. นางสาววาสิตา  ขันติ
4. นางสาวศุภาพิชญ์  นิสัยมั่น
5. นางสาวแพรวดี  เลาตะศิริวัฒน์
 
1. นางภณัญญา  วงษ์สรรพ์
2. นายสิทธิพงษ์  ภาคสุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง 9 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงทยิดา  เชื้อเอี่ยม
2. เด็กหญิงนิภาธร  วิชาญาณศาสน์
3. เด็กหญิงพรชนก  งามวิจิตร
4. เด็กหญิงอมลวรรณ  ช้างเงิน
5. เด็กชายอรรถสิทธิ์  วรรณทองสุข
 
1. นางสาวศันสนีย์  วงศ์หงษ์
2. นางเตือนใจ  สมคิด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกัลยารัตน์  วิทยานุกรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  จิตต์เพียร
3. นางสาวพาขวัญ  บุญเกิด
4. นางสาวสิริยากร  พัวสวัสดีเทพ
5. นางสาวสุรีรัตน์  มุ่งต่อกิจ
 
1. นางเตือนใจ  สมคิด
2. นางสาวศันสนีย์  วงศ์หงษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 36 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายธนภัทร  ตันธนาทิพย์ชัย
2. นายพงศ์ภัค  เซียวสกุล
3. นายศุภวิชญ์  กาญจนโกศล
4. นายอัษฎาวุฒิ  พันธุนาค
 
1. นางสาวภรณ์สุดา  นาดี
2. นายกิตติ  วิริยะกิจ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.4 ทอง 31 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกฤษณา  บุญเพ็ญ
2. นางสาวชนากานต์  วิทยศักดิ์พันธุ์
3. นางสาวชุตินันท์  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวนภัสสร  แซ่ตั้ง
5. นางสาวบัณฑิตตา  ซื่อตรง
6. นางสาวปฏิณญา  เชื้อพลบ
7. นายพีรพงษ์  สุดสงวน
8. นางสาวภรณ์ระพีร์  พึ่งจะแย้ม
9. นายมานพ  อร่ามดวง
10. นางสาวยุวดี   มั่งสวัสดิ์
11. นายวริทธ์ธร  รุจิวงค์
12. นางสาวศวิตา  สมเจริญ
13. นางสาวศันศนีย์  สุขสาม
14. นายศุภกร  เพียรดี
15. นางสาวศุภาพิชญ์  เกิดผล
16. นางสาวศุภิสรา  แก้วเกตุ
17. นายสรวิชญ์  เล็กชม
18. นางสาวอภิสรา  ศรีคัทนา
19. นางสาวอินทิรา  มะลิวัลย์
20. นางสาวอิสริยกานต์  มงคลทิพย์
 
1. นายณัฐพล  ยมจินดา
2. นางสาวธัญญรัตน์  เพ็ชรบดี
3. นางสาวสุภาพรรณ  เวชศรี
4. นายสุไพวิรัตน์  นุ่นนาแซง
5. นางรัตนา  สาตรมูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 70.4 เงิน 24 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกานดา  บำรุง
2. เด็กชายกิตติคุณ  หรุ่นเจริญ
3. นายคิรินท์  เจริญสุข
4. นายจีรวัฒน์  ภิญโญ
5. เด็กชายชากร  แก้วโยธา
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สพรั่งผล
7. นายทวีเกียรติ  ยอดยาดี
8. นายธนพล  คาดสนิท
9. นางสาวปฐมาวดี  พุกถึก
10. นายปรวินท์  วิทยานุกรณ์
11. นางสาวปฤณ  ย่องใย
12. เด็กชายพัชรพล  เพียรพิทักษ์
13. นายมงคล  ฉายาชวลิต
14. นายศรันย์ชนม์  เพียรพิทักษ์
15. นายศุภกิตติ์  พิมพ์บุญ
16. นายสราวุธ  พานทอง
17. เด็กชายสุรกริช  หรรษภิญโญ
18. นายอทิตพันธ์  ยิ้มละมัย
19. นายเนติธร  หวานเสนาะ
20. นายไกรวิชญ์  ชำนาญช่าง
 
1. นางสาวพัชรียา  รสฟุ้ง
2. นางอังคณา  อินทรเพชร
3. นายธวัชชัย  พร้อมพรม
4. นางสาวจิรา   ผาสุข
5. นายกิตติ  วิริยะกิจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงปาณิตา  อาจเอื้อ
 
1. นางสร้อยแก้ว  บุญปก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 32 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวญานิกา  บำรุงกิจ
2. เด็กชายอภิศักดิ์  วงศ์จันทร์
 
1. นางอังคณา  อินทรเพชร
2. นางสาวศรีสุดา  ฉลอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.83 ทอง 34 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายนเรศ  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  จันทษร
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ประจง
2. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกนก  เสนไสย์
2. เด็กหญิงจิดาภัทร  ทรัพย์แสง
3. เด็กหญิงจิดาภา  ทรัพย์แสง
4. เด็กหญิงชญาณินท์  จงจิตร
5. เด็กหญิงนภาพร  อินคะเน
6. นางสาววริษฐา  เจริญรื่น
7. เด็กหญิงวาทินี  พงษ์ปัทม์
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีอ่อน
9. เด็กหญิงเกศินี  ศิลารักษ์
10. เด็กหญิงเกศินี  บรรจงกิจ
 
1. นายสิทธิพงษ์  ภาคสุข
2. นายพิทักษ์  จันทิศ
3. นายยิ่งยศ  เริ่มศร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวกนกนิภา  บุญยั่งยืน
2. นางสาวกมลลักษณ์  ทองก่ำ
3. นางสาวจีระพา  ชังอินทร์
4. เด็กหญิงทินรัตน์  สุดอุดม
5. นางสาวนิสา  จิตรักษ์
6. นางสาวปวีรา  เสนคราม
7. นางสาวพิมพิดา  สังวรณ์
8. นางสาวรวิพร  สุภาพร
9. นางสาววริยา  วงษ์นิล
10. นางสาววิภวา  ทองธรรมชาติ
11. นางสาววิภาดา  สาลิกา
12. นางสาวศรีวรรณ  ทองงาม
13. เด็กหญิงศศิกานต์  ไพรบึง
14. นางสาวสนิษฐิญา  แสนเดช
15. นางสาวสุนิสา  ภาษี
 
1. นายอดิศักดิ์  รื่นรมย์
2. นายดิเรก  หนูน้อย
3. นางสาวสมบูรณ์  อัจฉริยะเกียรติ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  รำพึงกิจ
2. เด็กหญิงปวีณา  สำเร็จ
 
1. นายสมนึก  โสมล
2. นายคำนวน  วงศ์จันทร์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายธีรวัฒน์  ตาลเสี้ยน
2. นางสาวสิริยากร  ศิริรัตน์
 
1. นางสาววิภาวดี  เต็มพร้อม
2. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงณิชมน  ภู่ภูสิทธิ์
 
1. นายอนนท์  จันทน์หอม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวลิซ่า  แตงกลับ
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงภารดา  มะลิวัลย์
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธฤษวรรณ  เรืองหอม
 
1. นายธนิต  มัชฌิมา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติมา  สายทอง
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีวะรมย์
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงอธิกา  บำรุง
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายอนุพงศ์  ขาวล้ำเลิศ
 
1. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ต้นตระกูล
2. เด็กหญิงสวนันท์  ดำกริต
 
1. นายอนนท์  จันทน์หอม
2. นายโกมล   ชัยเจริญศิลป์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายวีรภัทร  บำรุง
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวกมลนัทธ์  ตากมัจฉา
 
1. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 38 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายณัฐดนัย  บำรุงธรรม
2. เด็กชายวิชยุตม์  โกสุม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แววมณี
 
1. นายอนนท์  จันทน์หอม
2. นายโกมล   ชัยเจริญศิลป์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 41 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกัญญาภัค  แสงมณี
2. นางสาวบุรัสกร  ธรรมสนิท
3. นางสาวปัณฑารีย์  มีลาภ
 
1. นายอนนท์  จันทน์หอม
2. นายโกมล   ชัยเจริญศิลป์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายศุภากร  ตรึกตรอง
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.67 ทอง 25 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ทับทิม
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายอมฤท  ประดิษฐ์อาภา
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75.33 เงิน 34 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายทัศน์พล  วุฒิอรุณสิทธิ์
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวบัณฑิตา  จินดาพรรณ
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงบุญสิตา  วิเชียรปัญญา
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 15 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาววริศรา  วรรณสวัสดิ์
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงปาณิศา  บุญก่อเกื้อ
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิสถิตย์
2. เด็กหญิงชนากานต์  เจริญพานิช
3. นางสาวบัณฑิตา  จินดาพรรณ
4. เด็กหญิงปัทมาพร  พึ่งโคกสูง
5. นางสาววริศรา  วรรณสวัสดิ์
6. เด็กชายวีรภัทร  สุทธิวงศ์
7. เด็กชายสหทัศน์  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสิตานัน  สำนักวิชา
9. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมคิด
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
2. นายธนิต  มัชฌิมา
3. นายวรพจน์  กรณวงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74.33 เงิน 32 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิสถิตย์
2. เด็กชายนัฐการณ์  อ่อนจันทร์
3. เด็กชายนาธาน  ดอกพฤกษี
4. นางสาวบัณฑิตา  จินดาพรรณ
5. เด็กหญิงปัทมาพร  พึ่งโคกสูง
6. นางสาวรุจีรัตน์  ใจคง
7. นางสาวรุ่งทิวา  เล่งซง
8. เด็กชายวรพล  นารี
9. เด็กชายวรภัทร  ถนอมวงศ์
10. เด็กชายวรยศ  พรมเทศ
11. นางสาววริศรา  วรรณสวัสดิ์
12. เด็กชายวีรภัทร  สุทธิวงศ์
13. เด็กชายสหทัศน์  ศรีสวัสดิ์
14. เด็กหญิงสิตานัน  สำนักวิชา
15. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมคิด
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
2. นายธนิต  มัชฌิมา
3. นายวรพจน์  กรณวงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  เจริญพานิช
2. นายฐิติพงศ์  มังษา
3. เด็กชายนที  มาตรวิเศษ
4. นางสาวบัณฑิตา  จินดาพรรณ
5. เด็กชายวรพล  นารี
6. เด็กชายวรภัทร  ถนอมวงศ์
7. นายวิทยา  กองเกิด
8. เด็กชายวีระพงษ์  มหัสกุล
9. เด็กชายศุภกิตติ์  เจริญสุข
10. เด็กชายสหทัศน์  ศรีสวัสดิ์
11. เด็กหญิงสิตานัน  สำนักวิชา
12. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมคิด
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
2. นายธนิต  มัชฌิมา
3. นายวรพจน์  กรณวงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิสถิตย์
2. นายฐิติพงศ์  มังษา
3. เด็กชายนที  มาตรวิเศษ
4. เด็กชายนัฐการณ์  อ่อนจันทร์
5. เด็กชายนาธาน  ดอกพฤกษี
6. นางสาวบัณฑิตา  จินดาพรรณ
7. นางสาวปรีดาพร  ใจดี
8. เด็กหญิงปัทมาพร  พึ่งโคกสูง
9. นางสาวรุจีรัตน์  ใจคง
10. นางสาวรุ่งทิวา  เล่งซง
11. เด็กชายวรพล  นารี
12. เด็กชายวรภัทร  ถนอมวงศ์
13. เด็กชายวรยศ  พรมเทศ
14. นางสาววราภรณ์  พันธ์พญา
15. เด็กชายวีระพงษ์  มหัสกุล
16. เด็กชายศุภกิตติ์  เจริญสุข
17. เด็กชายสหทัศน์  ศรีสวัสดิ์
18. เด็กหญิงสิตานัน  สำนักวิชา
19. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมคิด
20. นางสาวไพลิน  เจริญสุข
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
2. นายธนิต  มัชฌิมา
3. นายวรพจน์  กรณวงศ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.7 เงิน 25 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายนิธิกร  หร่ายรา
2. เด็กชายพงศกร  ใจผ่อง
3. เด็กชายภูมินทร์  ภักดีงาม
4. เด็กชายวันปีใหม่  ปิ่นปรีเปรม
5. เด็กชายวีรภัทร  พุ่มพฤกษา
 
1. นายทศพร  พิทักษ์
2. นายพงศภัค  กุสสลานุภาพ
3. นายโอฬาร  พาชื่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 45 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายตะวันฉาย  สรรเสริญ
2. นายธราดล  รันตวารี
3. นายนภัทร  สังข์ตรีเศียร
4. นายนฤดล  มีบุญรอด
5. นายอนุวัฒน์  พนารักษ์
6. นายอรรถพล  คณะศูนย์
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
2. นายสิงหา  รักษาธรรม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 76.6 เงิน 34 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  นาวาชีพ
2. นายจักรพงษ์  ศรีไพร
3. นายฉัตริน  ขันตี
4. นางสาวชลธิชา  แสนอุบล
5. นางสาวชุติมณฑน์  วงศ์กลิ่นกรุด
6. นางสาวณรานี  หวานเสนาะ
7. นายณัฐพงศ์  บุญเรือง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองพิจิตร
9. เด็กชายธีรภัทร  ปรีชา
10. นายธีรภัทร  แก่นสาร
11. นางสาวปลื้มกมล  นาวงศ์
12. นางสาวพัชราภา  วงศ์จันทร์
13. เด็กชายพันธิตร  วงศ์วิโรจน์
14. นายภัทรพงษ์  ประกอบกิจ
15. เด็กชายรักษิต  ศรีพลนอก
16. นางสาวรัญชิดา  ใจเย็นดี
17. นายวัชรินทร์  เทียมเท่าเกิด
18. เด็กหญิงสิริกร  มุกดาสนิท
19. นางสาวสุชาดา  ศิริธรรม
20. เด็กชายสุทธิพจน์  เจริญวงศ์
21. นางสาวสุพรรณา  สายสิงห์
22. นางสาวสโรชา  ผมทอง
23. นายอภิสิทธิ์  เมืองวงษ์
24. นางสาวเก็จแก้ว  ใจดี
25. นางสาวเจนนิศา  เพิ่มพูน
26. นางสาวเฟื่องฟ้า  แช่มช้อย
27. นางสาวเวณิกา  รักชาติ
28. นางสาวเสาวณีย์  อินกับจันทร์
29. นายไอศวรรย์  แท่งทอง
 
1. นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง
2. นายปฐมพร  บุญประสงค์
3. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
4. นายธนิต  มัชฌิมา
5. นายวรพจน์  กรณวงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 25 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายปิยวัฒน์  เพ็ชรดี
 
1. นายรัฐศักดิ์  เครือวัลย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายเรืองศักดิ์  คำภิรมย์
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 12 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  สมนึก
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  พิมล
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 23 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายณัฐวุฒ  ถมยา
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายปริญญา  อุดม
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงวิภาวี  ดีชั่วกัลป์
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 41 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวพัชราภรณ์  พนมเพลิง
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 21 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวันต์  ใจใส
 
1. นายชัยวุฒิ  โกสัลล์วัฒนา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.17 เงิน 21 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายกฤติน  มณเฑียรเงิน
 
1. นายชัยวุฒิ  โกสัลล์วัฒนา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 37 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเลนา   โบห์เลนเดอร์
 
1. นายชัยวุฒิ  โกสัลล์วัฒนา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 42 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวธัญรดี  โตอาจ
 
1. นายชัยวุฒิ  โกสัลล์วัฒนา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 36 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายคมชาญ  ชาวไชย
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คล้ายคลึง
 
1. นางสาวปรียานุช  ทับทิมเมือง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 28 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวสายพิณ  ศิลป์ชัย
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วงศ์ตรุษ
2. นางสาวพรกนก  พวงสงวนทอง
3. นางสาวยุวดี  ละสา
4. นางสาววันใหม่  อภิญ
5. นายศุภชัย  ประทุมกาญจน์
 
1. นายทศพร  พิทักษ์
2. นายโอฬาร  พาชื่น
3. นายพงศภัค  กุสสลานุภาพ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกมรวรรณ  คล้ายคลึง
2. นายจิรายุส  วงศ์คงดี
3. นายณัฐกร  หมายแม่น
4. นางสาวปัทมา  สีดำ
5. นายพันกร  กลิ่นเลิศ
6. นางสาวภรันดา  ศรีโพธิ์
7. นางสาววาสิตา  อุดม
8. นายอาทิตย์  เนานอก
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
2. นางขมาพร  ใจบุญ
3. นายสรศักดิ์  บัวแย้ม
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 34 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ปะสิ่งชอบ
2. เด็กหญิงนันทนา  คงรอด
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ฉิมแช่ม
4. เด็กหญิงพรธิวา  ทองหล่อ
5. เด็กหญิงวณิดา  วันชัย
6. เด็กหญิงวาริศา  มังคละ
7. เด็กหญิงอริสา  ยิ้มคง
8. เด็กหญิงโศภิตา  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวธมนวรรณ  ยั่งยืน
2. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณวงษ์
3. นางสาวเบญญา  ผาดผ่อง
 
1. นางสาววันวิสาข์  ชิดเชื้อ
2. นายชัยวุฒิ  โกสัลส์วัฒนา
3. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
4. นางปวริศา  คำแหง
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83.33 ทอง 21 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 38 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวอันธิกา  สุขยิ่ง
 
1. นางสาววิภาดา  ตั้งเจตนาภิรมย์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.33 เงิน 37 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณรัญญา  วิชาชัย
 
1. นายสุรชัย  กมลฤทัย
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 28 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  อาจประโคน
 
1. นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ
 
101 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 40 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายฐิติกร  แก้วพิจิตร
2. นายพิเชษพงศ์  ศรีสังข์
3. นางสาววีรวรรณ  ระเบียบดี
4. นายสิรวิชญ์  พลเพ็ชร
5. นายสุรวุฒิ  บุญยิ่งเหลือ
 
1. MissChou   Renchao
2. นายสุรชัย  กมลฤทัย
 
102 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 78.16 เงิน 24 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวศิริวิมล  ห้วยใหญ่
2. นางสาวเจนจิรา  โตสารเดช
 
1. นายสุรชัย  กมลฤทัย
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.08 ทอง 21 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  สมมาส
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เหรียญทอง
3. เด็กชายบวรวงศ์  นิวาสกุล
4. เด็กชายพีรพัฒน์  งามคณะ
5. เด็กชายรชานนท์  กล่ำป่วน
6. เด็กชายรังสรรค์  ยอดพิมาย
7. เด็กชายวงศกร  ยมจินดา
8. เด็กชายวรชิต  สุวรรณโชติ
 
1. นายโสภณ  วงษ์คงดี
2. นางสาวศิริพร  แทนทด
3. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นมณี
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.89 ทอง 9 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  สนิทเหลือ
2. นายนพดล  อันเสน
3. นายสิทธิพล  บุญคีรี
4. นายสิทธิพล  เจนจัดการ
5. นายสิทธิพล  ประมวลสุข
6. นายอิสรา  แสงสุบิน
 
1. นายโสภณ  วงษ์คงดี
2. นางสาวศิริพร  แทนทด
3. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นมณี
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 66.08 ทองแดง 12 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คนทา
2. นางสาวขวัญชนก  ทองแก้ว
3. นางสาวจิณณพัต  ลำใย
4. นางสาวธัญชนก  เลวัน
5. นางสาวนัทธมน  ทองแก้ว
6. นางสาวปาณิสรา  ฉายแสง
7. นางสาวภัทรวดี  วรรณสุข
8. นายยศกร  โล่งจิตร์
9. นางสาวอภิชญา  ศรีสุดดี
10. นางสาวอุมาพร  รอดหลัก
 
1. นางสาวศรีสุดา  ฉลอง
2. นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง
3. นางสาวสุภาพรรณ  เวชศรี
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงปานชีวา  ถนอมวงศ์
2. เด็กหญิงปาลิตา   เจือจุน
3. เด็กหญิงอชิรญา  สวรรค์ขวัญ
 
1. นางปนัศญา  เจริญมาก
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณัฐวิทย์  คงคะคิด
2. นางสาวพรทิพย์  ศรีนาค
3. นางสาวฟ้าสวย  งามกมล
 
1. นางอุษา   อังศุพฤกษ์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.8 เงิน 29 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงทิพย์อัญมณ  เจริญรวย
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สีหะบุตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บูระพันธ์
 
1. นางสาวดารินทร์  ชัยกิจวัฒนา
2. นางเอิ้อมพร  ชื่นอารมย์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน 34 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวธารารัตน์  วงศ์แวว
2. นางสาวนภสร  ประเสริฐธรรม
3. นางสาวสุนันทา  ยินดี
 
1. นางสาวดารินทร์  ชัยกิจวัฒนา
2. นางเอื้อมพร  ชื่นอารมย์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 7 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงพิชญาภา   หมอยา
2. เด็กหญิงอรปรียา  แสนแก้ว
 
1. นางสาวธนาภา  ฤทธิพันธ์
2. นางสาวทัศนีย์  อภิญ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 12 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  วงษ์ปก
2. เด็กชายสิทธิพล  นึกสม
 
1. นางสาววาริณี  กุลภา
2. นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณภัทร  อินทรักษา
2. นางสาวมุขสุดา  สิงห์ปฏิญญา
 
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นายศมานนท์  ปาลสุทธิ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 33 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปะสิ่งชอบ
2. เด็กชายต้นตระกูล  หอมชื่น
 
1. นายเฉลิมพล  กลิ่นปทุมทิพย์
2. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 42 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายประสิทธิ์  สมนึก
2. นายวีรพงษ์  แห่ล้อม
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทรัพย์สะสม
2. เด็กหญิงนัดดา  ครองสติ
 
1. นางสาวทัศนีย์  อภิญ
2. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 71.4 เงิน 13 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายคุณานนท์   รุ่งรุจี
2. เด็กชายเมธัส  รักเจริญ
 
1. นางสาวธนาภา  ฤทธิพันธ์
2. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ควรหา
2. เด็กหญิงพรลภัส  เกิดศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายอิทธิพงษ์  เอกวงษา
2. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.5 เงิน 16 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวนุชวรา  วรรณกี้
2. นางสาวสุพพัตรา  สนบ้านเกาะ
 
1. นางสาวมาณี  คุสิตา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายสมพงษ์   ตระกูลดี
2. นายเฉลิมเกียรติ   ถนอมวงศ์
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นายราชัย  แก้วยศ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 32.67 เข้าร่วม 37 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายกิตติภณ  หุตะวาณิชย์กุล
2. นายวีรภัทร  สิงหวัฒนศิริ
 
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพิษณุ  เรืองศรี
2. เด็กหญิงพีระพร  เกลาเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ปรุงแต่งกิจ
2. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 24 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวญาดา  พวงสด
2. นางสาวธนัชชา  บุญก่อเกื้อ
3. นางสาวเจนนิสา  สุวรรณวงค์
 
1. นางวัฒนา  สรรเสริญ
2. นายอาทิตย์  ศิริจันทร์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวชัญญานุช    แสนธิ
2. นายภัทรศวุธ   วาระพิลา
 
1. นายราชัย  แก้วยศ
2. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   เย็นปลื้ม
2. เด็กชายศิวัช   ปะสิ่งชอบ
3. เด็กชายอาจณรงค์   สุกใส
 
1. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
2. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจิตรกร   ถนอมวงศ์
2. นายณัฐวุฒิ    วิรุณพันธ์
3. นายธนดล  สิทธิบุศย์
 
1. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
2. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายกรวิชญ์  บำเพ็ญทาน
2. เด็กชายธีระกมล  สกุลเหรียญ
3. เด็กชายพรพิพัฒน์   บุญยัง
 
1. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
2. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายภูผา  แพงภูงา
2. นายวีรภัทร  วรรณวงษ์
3. นายสุวิชา  อามาตย์เสนา
 
1. นายทรงชัย  เย็นสนาน
2. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สมคิด
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  พงศาหิรัญ
3. เด็กชายอชิรวิชญ์  บุญแต่ง
 
1. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
2. นายทรงชัย  เย็นสนาน
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจตุรงค์   วงศ์เขาอ่อน
2. นายนพณัฐ  พ้นเคราะห์
3. นายภากร  จินาวัลย์
 
1. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
2. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.4 ทอง 16 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายพิชิต  วรวิลาท
2. นายวุฒิพงษ์  ยินดี
3. นายอนุชิต  พูวงศ์
 
1. นายอนุพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาววรรณ์ณิภา  สมุทรสินธุ์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.8 ทอง 5 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจีรยุทธ  สุวรรณกิจ
2. นายวุฒิชัย  ใจงาม
3. นายเพทาย  สุขัง
 
1. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์
2. นายมาโนช  ครอบครอง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 19 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงนิชา  ใหญ่โสมานัง
2. นายนิธาน  สงวนนาม
3. นางสาวพุธิตา  ตบแต่ง
 
1. นายอัครพงศ์  สุจริต
2. นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 29 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนฤมล  กันทาผาม
2. นายวรกร  บัวศรี
3. นางสาวศศิธร  ขานฤทธี
 
1. นางศศธร  ทองจันทร์
2. นางสาวสมปอง  พรามเอก
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกวินนาถ   คำต่อตั้ง
2. เด็กหญิงพีรดา  เสน่ห์
3. เด็กหญิงภัทรลดา  ช่างเหล็ก
4. เด็กหญิงวรรณพร  กลิ่นเกษร
5. เด็กหญิงอัญมณี  อาจิณ
6. เด็กหญิงอารียา  สนิท
 
1. นางสาวจุฑามณีสิน  สนิทพิทักษ์สินธุ
2. นางสาวชญานิษฐ์  คันธวัลย์
3. นางเบ็ญจพร  สัตย์อุดม
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. เด็กหญิงชนากานต์  โภคสุทธิ
2. นางสาวณัฐกานต์  ศรีมันต
3. นางสาวธมนวรรณ  นนทพันธ์
4. นางสาวปูเป้  จิตมั่น
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประมาณู
6. เด็กหญิงอมลวรรณ  ประสงค์
 
1. นายเดชา  โพนทอง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  สุขคุ้ม
2. เด็กหญิงธนวรรณ  โคสารคุณ
3. นายพีรพัฒน์  มักสิก
 
1. นางสาววนิดา  เนติพัฒน์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อพลบ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 34 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นางสาวปิยะฉัตร  ทองอุ่น
2. นางสาววาสนา  สมุทรคีรี
3. นางสาวเจนจิรา  งานดี
 
1. นายมงคล  อิ่มสุวรรณ
2. นายพร้อมกูรณ์  อนิสสิต
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.1 ทอง 7 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกชมน  บุญร่มเย็น
2. เด็กหญิงชนกานต์  จันกัน
3. เด็กหญิงศานตมล  ภิญโญ
 
1. นางสาวสมปอง  พรามเอก
2. นางศศธร  ทองจันทร์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนลิน  ภิญโญ
2. นางสาวสาลินี  ปะสิ่งชอบ
3. นางสาวเบญจลักษณ์  กันภัย
 
1. นางสาวสมปอง  พรามเอก
2. นางศศธร  ทองจันทร์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.5 เงิน 38 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฮวบนรินทร์
2. เด็กหญิงหรรษมน  พร้อมหาย
3. เด็กหญิงอนัญญา  สาจรัญ
 
1. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม
2. นางสาวอนงค์  ดลชม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวจารุพร  สังข์สัจจธรรม
2. นางสาวภวิกา  โตสิงห์ราช
3. นางสาวโชติกา  จูชัย
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 48 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลนพา  ตาสีวังปา
2. เด็กชายนภดล  วงศ์ตรัส
3. เด็กหญิงประกายมาศ  แต้มพงษ์
 
1. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
2. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  มัชฉิโม
2. นางสาวณัฐธิดา  กล้าหาญ
3. นางสาวสุพรรษา  อุทัยวงศ์
 
1. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์
2. นายมาโนช  ครอบครอง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  เครือแส
2. เด็กหญิงณัฐมน  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงมิตรา  ไชพิมูร
 
1. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
2. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจันทกานต์  กิจภักดี
2. นางสาวพัชรา  แสวงผล
3. นางสาวพิศุทธิ์  ใจสอาด
 
1. นางชบา  เมืองคำ
2. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์