สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัยยา  ส่งกลิ่น
 
1. นางจินพร  เชื้อบุปผา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ  เม่นวังแดง
 
1. นางจินพร  เชื้อบุปผา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  อุดขาว
 
1. นางสาวดรุณี  พลเยี่ยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวนันทิกานต์  นามโล
 
1. นางจุไรรัตน์  ศิริภูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.12 ทอง 26 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  หนูจีน
 
1. นางสาวสุรภี  หนูเรียงสาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  พัดทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองยศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงจันทรศิริ  ปกป้อง
 
1. นางสันทนี  อิทธิพงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวศศิวิมล  พันธ์แก่น
 
1. นางโชติกา  เปี่ยมอ่อน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงกฤติกา  เชื้อเฉลิม
2. เด็กหญิงนรินภรณ์  วงค์อ้าย
3. เด็กหญิงวันวิสา  คล้ายจินดา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาวสุธิดา  สติดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 38 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวจิตรา  เจนรอบ
2. นางสาวณัฐณิช  เภตรา
3. นางสาวทรรศนีย์  ปฏิบัติธรรม
 
1. นายธวัชชัย  นิลสินที
2. นางจันทร์เพ็ญ  ภูพานเพชร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงกุลิสรา  แพทย์รำ
2. เด็กหญิงภัทรดา  โกเจริญ
 
1. นางเกษศิรินทร์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวประเทือง  สุขแสวง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายนภทีป์  ป้อมสันเทียะ
2. นางสาวประวีณา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ
2. นายวรรณกรัยซ์  ไกรวัลย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  สาระธนะ
 
1. นางธนาภรณ์  โคตรนารา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 24 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายภวัต  น้ำใจเพ็ชร์
 
1. นายเสวตร  โคตรนารา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 14 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติมา  ประทุมทอง
2. เด็กชายณพณัฐ  แวดล้อม
3. นางสาวพิชชาภา  จันทร์สม
 
1. นางสาวพรประภา  อัศวเสถียร
2. นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 34 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ทองชัย
2. นางสาวพัชราพร   บุญสุนีย์
3. นายศรนรินทร์   มณีวรรณ
 
1. นางสาวสุภาพร  จินะวงค์
2. นางพรทิพย์   โสพัง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 27 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษอร  อุ่นอำไพจิตร
2. เด็กหญิงรวิสรา  ไชยรักษ์
3. เด็กหญิงลภัสธากาณต์  พงษ์กระสินธุ์
 
1. นางสาวตรี  ปรีเดช
2. นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 8 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายชินราช  สว่างวงษ์
2. นางสาวธนัญญา  ทองสว่าง
3. นายสรวิชญ์  มากศิริ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สงเคราะห์
2. นางเบญญารัศมิ์  ลิ้มวิบูลพงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณสว่าง
2. เด็กชายสุรพัฒน์  สวัสดิ์ล้น
 
1. นางชญาภรณ์  จันทจิรวงษ์ศรี
2. นางภิติพร  นวพันธู์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 23.2 เข้าร่วม 38 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายณภัทร  ตั้งติรวัฒน์
2. นายเด่นภูมิ  สุพรรณขันธ์
 
1. นางจีราวดี  เกียรติกิตติพงษ์
2. นายปัทม์  สินพานิช โรจนพงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงเอมอร  พรมเพ็ง
 
1. นายอลงกรณ์  อยู่เจริญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 13 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายน่านฟ้า  เกตุวิเชียร
 
1. นางสาวศิริพร  ฉัตรอินทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกณิศ   เพชรมณีล้ำค่า
2. เด็กหญิงชนานันท์   หุ่มขุนทด
3. เด็กหญิงพาณิภัค   ดลพิพัฒน์พงศ์
 
1. นายอดิศร์  เกิดมณี
2. นางสาวพรทิพย์  สุพรรณโมก
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.13 เงิน 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา   เจริญศิริ
2. นางสาวนาถนิภา  สุวรรณโชติ
3. นายพสิน  ลิขิตวิเศษกุล
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   นาวาประดิษฐ
2. นางขวัญใจ  สุวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.3 เงิน 21 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  พัสดารัก
2. เด็กชายฒณวรรษ  ชุติดาราลักษณ์
3. เด็กชายสุริยา  คุ้มภัย
 
1. นายภีมม์  ยศเทียม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.7 ทอง 7 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาภัทร  รู้งาน
2. นางสาววรัญญา  วรจิตร
3. นายสุวิทย์  ทองระอา
 
1. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
2. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
2. เด็กหญิงภัทรภา   อุดหนุน
3. เด็กชายลัทธพล   ปิยะสุข
 
1. นางฐิตาภา  แดงน้อย
2. นางสาวกรรณิการ์  เฮงสกุลวงษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 24 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  ธงสุวรรณ
2. นางสาวบุญนภา  ศิริพงษ์
3. นางสาวอิสริยา  สายชล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โรมา
2. นางสาวเสาวลักษณ์   โรมา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.1 เงิน 31 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์  แก่นโท
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คมโนภาส
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญระยอง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สุวรรณวารี
2. นายรณชัย  ศรีสงคราม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 31 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พยุงพล
2. นางสาววรวรรณ  นามประเจียน
3. นางสาวสุรัชญา  พืชพันธุ์
 
1. นายชญานิน  วิบูลย์อรรถ
2. นางสาวสุจิตรา  นิลรังษี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 37 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายพชร  กิ่งของ
2. เด็กหญิงอภิญญา  เกิดเกษม
 
1. นางสาวบุญรุ่ง  บุญอากาศ
2. นางสาวสุปราณี  ศรีวิชา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวกชพร  พรหมวิหาร
2. นายธัชพงศ์  สุดคนึง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  เลิศมีศิลศรัทธา
2. นางอำนวยพร  สืบเสนาะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 48 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กชายธีรไนย  พลดาหาญ
2. เด็กชายเอกราช  อาจศึก
 
1. นางสาวเมวิกา  สีมานนท์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.55 เข้าร่วม 20 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กชายสุวัฒน์  แซ่โง้ว
2. เด็กชายอัครเดช  โมกศิริ
 
1. นางณัฏฐา  เมียงมาก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. เด็กชายภัทรพล  กายดีสุด
2. เด็กชายศุภกิตติ์  วัชนุภาพร
3. เด็กชายเจย์ เจเวีย  ฟอลโลเรีย
 
1. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์
2. นายอโรชา  สุภานิชย์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 48 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  นิลใจพงษ์
2. เด็กหญิงนฤนันท์  บุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงนฤภร  หล่อวณิชย์
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เติมวิทย์วรกุล
5. เด็กหญิงสิรินทรา  โพธิ์ชัย
 
1. นายเกรียงไกร  คงเมือง
2. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์ไพศาล
2. นางสาวนิชกานต์  เผือกพิพัฒ
3. นางสาววนิดา  แสงสง
4. นางสาวอพินญา  พรมจำปา
5. นางสาวอภิชา  สีตาลแก่
 
1. นางสาวมัณฑนา  พุ่มพวง
2. นางชญาภา  บุญเลิศปฐวี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงทิพานันท์  พงศ์พัฒนะกิจ
3. เด็กหญิงธีรนันท์  ชิดเชื้อ
4. เด็กหญิงประภาพรรณ  สอดศรี
5. เด็กชายวรเมธ  เกิดกายพันธ์
 
1. นายอัชฌวุฒิ  เปลี่ยนสมัย
2. นางณัทดารัญ  อภิรัชตกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 23 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  ติ้มขลิบ
2. นางสาวชนิภา  ชินรัตน์
3. นางสาวภัทรวดี  เพชรก้อน
4. นางสาวรังสิตา  รังสิมันตุ์วงศ์
5. นางสาวสิรินยา  ทองภาพ
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ผุยเบ้า
2. นางสาวปฏิมากาญจน์  แสนโสภาวัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ขำทัพ
2. เด็กชายวรกันต์  เทพบรรทม
3. เด็กชายวุฒิภูมิ  วิชชุนิลุบล
4. เด็กชายอภิชน  ตุมา
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  นนทิวรรธน์เมธี
 
1. นางสาวปนัดดา  ไชยะมะณี
2. นางมลรัตน์  แสงกระจ่าง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.2 เงิน 17 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวจันทราลักษณ์  คงเขียว
2. นางสาวณัฐพร  อาสว่าง
3. นายภาสกร  พงษ์เทพิน
4. นางสาวสิริภัสสร  โพธิ์สนิท
5. นางสาวอาริสา  รุ่งเรือง
 
1. นายมนัสชัย  โต๊ะงาม
2. นายเกษมพงษ์  ยอดรัก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกาญจนศิริ  มีฉวี
2. นายชาญณรงค์  เรืองสงคราม
3. นางสาวฐนิตา  ฟูกลิ่น
4. นางสาวฐานิกา  คำนึงกิจ
5. นางสาวณิชาพัชร์  เพ็งแจ่ม
6. นางสาวทิพปภา  สุขประเสริฐ
7. นางสาวธนพร  ชมพูน
8. นายธนวัฒน์  จันทะเพ็ชร
9. นายนิธิศ  ติยะสันต์
10. นายผดุงเกียรติ  หนองใหญ่
11. นางสาวพรรณกาญจน์  สุวรรณผิว
12. นางสาวพิชชากานต์  อรัญโสด
13. นางสาวพิชญา  วีระจิตต์
14. นางสาววรัญญา  เสน่หา
15. นางสาวศานันทิณี  คำภานนท์
16. นายศุภโชค  เตชะบัญ
17. นางสาวสันห์ฤทัย  สงเย็น
18. นางสาวหยาดรุ้ง  ยอดแก่น
19. นางสาวหัทยา  วงศ์พยัคฆ์
20. นายเติมพงศ์  ชุนทอง
 
1. นายเมธาสิทธิ์  โพธิ์หิรัญ
2. นางกัลยา  ธีรพิบูลกุล
3. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
4. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
5. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายกิตติธัช  บุญมาวัฒน์
2. นายจักรวรรดิ  บุบผาสุข
3. นายชยพล  อิทธิกุสุมาลย์
4. นายนวดล  สงฆ์เจริญ
5. นายนักสิทธิ์  จันทร์รุ่ง
6. นางสาวนิศาชล  เสือแก้ว
7. นายบุญกิจ  จูกระจ่าง
8. นายปรมินทร์  คุ้มปลี
9. นายปัณณธร  ปัญญาเดช
10. นายพัชรพล  วิริยะเกียรติ
11. นายพิศิษฐ์ศักดิ์  ขอบอรัญ
12. นายพีรพัฒน์  แต่งเลี่ยน
13. นายพีรวัสส์  จิตรจรูญ
14. นายภูเทพ  สนิทภิชาติกุล
15. นายวัชรวัท  พรมตา
16. นายศิริเทพ  ฟักบำรุง
17. นางสาวอัญชลี  พานทอง
18. นายเกียรติธิราช  สงวนดี
19. นายเจษฏาราช  ฉัตรแก้วทอง
20. นายโกวิทย์  สาสิม
 
1. นายสมยศ  เทียมเพื่อน
2. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
3. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
4. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
5. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงชลินทรา  หลายพา
 
1. นางสาวขนิษฐา  เทียมเพื่อน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 39 โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ใหญ่
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ก้อนคำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ผลเกิด
2. เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์ขาว
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  เกษมจิตต์
2. นางกุลกัญญาณ์  ทิพนาค
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.47 ทอง 13 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายกริษณุุ  แซ่ตั่น
2. นางสาววณิชชา  อินทร์คล้าย
 
1. นางอุ้มพร  ทองดี
2. นางเบญจวรรณ  มาสมภพ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์   รัตนมณี
2. เด็กหญิงจิรัสยา   กั๊กสูงเนิน
3. เด็กหญิงนิธินาถ   ไชยสงค์
4. เด็กหญิงพฤกษพร   แซ่โง้ว
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   บุรุษานนท์
6. นางสาวสาลินี  สายประทีป
7. นางสาวสิริทิพย์   อภิชิตกุล
8. นางสาวสุตานันท์  เสาะสนธิ์
9. นางสาวอาทิตยา  บุญเส็ง
10. เด็กหญิงอิชยา  แสงสอาด
 
1. นายพสิษฐ์  ด้านเนาลา
2. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
3. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์อุดม
2. นายสุรพงษ์  เฮียงหล้า
 
1. นายบรรหาร  ยิ่งประยูร
2. นางสาวสุมิตรา  ฮวบอ่วม
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  เพ็งประพัฒน์
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ท้าวชัย
 
1. นายวรพล  ไทยประโคน
2. นางอเนชา  พิลาวัลย์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาไพวรรณ
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทราภิภัทร  พลเสน
 
1. นางสาวภัคเนตร  พุทธิโภคิน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นายวรกร  รัตนวิกร
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวปริญดา  แดนจ่า
 
1. นางสาวภัคเนตร  พุทธิโภคิน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวสิริญญา  หิรัญโท
 
1. นางสาวภัคเนตร  พุทธิโภคิน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงปุญญสิริ  แซ่โฮ่
 
1. นางสาวคงขวัญ  อ่วมบุญ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายศุภฤกษ์  โยโส
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงธรรศมน  พินโยยาง
2. เด็กหญิงพนิดา  เรืองผดุง
 
1. นางสาวสกุณา  เสียงเลิศ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายกฤษตินนท์  ภูมะธน
 
1. นายพรรณพงศ์  สมจิตต์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายชลัท  ศรีลาชัย
 
1. นายรณชัย  วันทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กชายชัยธวัช  พฤทธิพงษ์
2. เด็กชายทนุสิทธิ์  ลาลู่
3. เด็กชายสัชฌะกร  ศิษย์โรจนฤทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  ทองปาน
2. นายกวี  รอนกระโทก
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นายนนทชัย  แช่มช้อย
2. นายบุญประเสริฐ  แซ่ตั๊น
3. นายพงศกร  ศรีพูล
 
1. นายกำธร  ดิษธรรม
2. นางสาวสุวิชา  กุฎีศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82.33 ทอง 22 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายภาณุวิชญ์  เนียมจันทร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.67 ทอง 17 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายอานุภาพ  บุญบรรจง
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชำนิ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.67 ทอง 20 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  สงคราม
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายอาชัญ  สมอาจ
 
1. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 20 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่สวัสดิ์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.66 ทอง 18 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  สายสุวรรณ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  กิจสำเร็จ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ตันติยานนท์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพรายรักษ์  เสมอญาติ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.2 ทอง 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ขำประสงค์
2. เด็กชายณัฐพล  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวบัณฑิตา  สายสุวรรณ
4. นางสาวพรายรักษ์  เสมอญาติ
5. นางสาวภัทรนันท์  ประสมกิจ
6. นายภาณุวิชญ์  เนียมจันทร์
7. เด็กชายภูมินทร์  สงคราม
8. เด็กชายรุ่งภพ  เชียงพฤกษ์
9. นางสาวศศิประภา  กิจสำเร็จ
10. เด็กชายอนุรักษ์  อมรรัมย์
11. นายอานุภาพ  บุญบรรจง
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
2. นายกวีทัศน์  อะโสต
3. นายชูชัย  นาคปั้น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.6 ทอง 9 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  วงษ์ศรี
2. นายคมสันต์  โคตรไค้นุ่น
3. เด็กหญิงจิราพร  พลสองสี
4. เด็กชายนพกร  จันทร์แก่น
5. เด็กหญิงนริศรา  สีสิ่ว
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ชมแผน
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจหาญ
8. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเรียน
9. เด็กชายปธานิน  ชะชม
10. เด็กหญิงปิยะพร  สุวรรณโชติ
11. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีเกตุนิ่ม
12. เด็กชายภูริณัฐ  กล่ำปาน
13. เด็กหญิงรสิตา  พลอยพานิช
14. เด็กชายวาฑิศ  ทีบ้านธาตุ
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ระยับศรี
16. เด็กหญิงสุนิษา  อิ่มเขียว
17. เด็กหญิงสุนิสา  คำสี
18. เด็กชายอดิศร  ภูตน
19. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำมา
20. นายอาชัญ  สมอาจ
 
1. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
2. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่อนตรี
2. เด็กชายฐิติพงศ์  บุญรัตน์
3. เด็กชายทศธรรม  กระจาย
4. นายภูธิป  แสงวิเศษ
5. นายภูธิป  แสงวิเศษ
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  สมเสาร์
 
1. นายรัชตะ  ดาเตชะ
2. นายชูชัย  นาคปั้น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. นายชญานนท์  พิณทอง
2. นายธนัช  เนตรสุวรรณ
3. นายธรา  หล่อวณิชย์
4. นางสาวธันยพร  ศรประสิทธิ์
5. นายบรรณ  ชลชาติภิญโญ
6. นายพฤทธิ์  วงอินทร์
 
1. นายณัฐพล  สิทธิพรรณโยธา
2. นายกฤช  ศิลปชัย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 33 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  สินสมุทร์
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 43 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายปิยบุตร  สุจริตวัฒนา
 
1. นายธงไท  จันเต
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวกนกพร  เวทวิทยากิจ
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 12 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กชายอรรถนนท์  แบบพิมาย
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 24 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นายเขมทัต  สารีพันธ์
 
1. นายปฤษฎี  น้อยนิล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 31 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวนิธิมา  นิธิกุล
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร  วีระพันธุ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.83 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายชลนิภัทร  จตุพรโภคา
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปัญญานะ
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 20 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  ดาโรจน์
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 13 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายสิริมงคล  จันทะวงษ์
 
1. นางสาวรัชนก  พูลพิพัฒน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายชลนิภัทร์  จตุพรโภคา
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อิทธิแสน
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 14 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวอรญา  แพทย์ศิริ
 
1. นางสาวรัชนก  พูลพิพัฒน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 71.6 เงิน 23 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายธาราดล  จ้อยเจริญ
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  โตพิทักษ์
3. เด็กชายพงศ์ปณต  คุ้มเดช
4. เด็กชายมนตรี  สนเอี่ยม
5. เด็กชายศุภกรณ์  วงศ์ครองเขื่อน
6. เด็กชายสรวิศ  เกตุทอง
7. นางสาวสุจิตรา  นิลเพ็ชร
8. นางสาวอภิญญา  เซ็นพานิช
9. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ตายัน
10. นายไกรภพ  คำพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  คูหะมณ๊
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 11 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  จรบำรุง
2. เด็กหญิงกานต์มณี  น้อยทรง
3. เด็กหญิงชลธิชา  มหามิตร
4. เด็กหญิงชไมพร  แสนซื่อ
5. เด็กหญิงญาณิศา  คะเณย์แสน
6. เด็กชายณัฐชนน   กันจันวงศ์
7. เด็กชายทัศนพล  สอนดี
8. เด็กหญิงทิวาวรรณ  รัตนปัญญา
9. เด็กหญิงนภา  ลงกง
10. เด็กหญิงนริศรา  ขันทอง
11. เด็กหญิงนีรชา  สิรินทร์
12. เด็กหญิงปนัดดา  วิพลชัย
13. เด็กชายพงศภัค  ไขศรี
14. เด็กชายพิเชฐ  พรมนัด
15. เด็กชายภาณุพงศ์  สุดใจ
16. เด็กหญิงมัญชุพร  กิจนพเก้า
17. เด็กหญิงวริศรา  เสสูงเนิน
18. เด็กชายวันเอก  เม่งอ่วม
19. เด็กหญิงศิรดา  พันธุ์เกตุ
20. เด็กชายสิทธิชัย  จงถาวร
21. เด็กชายสุวภัทร  วิเศษชาติ
22. เด็กชายอนุทัศ  ประเสริฐศรี
23. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  คุณวัฒน์ภานิช
24. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจหมายดี
 
1. นางสาวยุพิน  คำชื่น
2. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายกตัญญู  พึ่งเมือง
2. นายกฤษณล  เซี่ยงป๋อง
3. นายกันตวิทย์  เกตุจันทร์
4. นางสาวจิรายุ  ประสิทธิแพทย์
5. นางสาวชนากาญจน์  คชรินทร์
6. นางสาวชลธิชา  สุทธิประภา
7. นางสาวญานิกา  บุญแข็ง
8. นายณฐกร  โกสินธบ
9. นายณภัทร  เสตะพงษ์สัตย์
10. นางสาวธัญจิรา  พันธ์แบ่งมี
11. นายธีรพนธ์  พนาวาส
12. นางสาวธีรพร  วิจิตรปัญญา
13. นางสาวนวพร  บุญก่อเกื้อ
14. นายปิยภูมิ  กระจาย
15. นางสาวพิมพ์ชนก  คงเกตุ
16. นายภาณุวัฒน์  ศิริลพ
17. นายภูมิพัฒน์  ภูมิพานิชย์
18. นายภูริ  ประกอบสุข
19. นางสาวมุฑิตา  ทรัพย์บวร
20. นายรัตนกุลภูมิ  แซ่ตั๊น
21. นายศิรวุฒิ  เจนนพกาญจน์
22. นางสาวศิรินาถ  คล้ายทอง
23. นายสหรัฐ  กุลสุทธิ์
24. นางสาวอรญา  สุวรรณวงษ์
25. นางสาวอรทัย  ศรีธร
26. นางสาวอริสา  บุญเกษม
27. นางสาวเภรี  สัตย์ซื่อ
28. นางสาวเมธาพร  พงษ์พันธุ์
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  หงษ์กลาย
2. นางสาวชลธิชา  ปานสงวน
3. นายทศพล  เหลี่ยมคีรี
4. นายธนดล  นิสัยมั่น
5. นางสาวธนพร  ใหม่ปิยะ
6. นางสาวธนัญชนก  บุตรศรี
7. นายปฏิภาณ  เพ็ชรฉกรรจ์
8. นางสาวอภิญญา  ตราตรี
9. นางสาวอสมาภรณ์  สุจริต
10. นายอานนท์  วงษ์ต๊ะ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
2. นางสาวนุชนาฎ  สามัญ
3. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานติมา  พันธ์ุสุข
2. เด็กหญิงนัทกานต์  บุญโกสุมภ์
3. เด็กหญิงพรรณวษา  ยิ่งยวด
4. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
5. เด็กชายศุภมิตร  เคหะเจริญ
6. เด็กหญิงศุภิสรา  อุดมสุข
 
1. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
2. นางสาวนุชนาฎ  สามัญ
3. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 15 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายธนดล  นิสัยมั่น
2. นางสาวธนัญชนก  บุตรศรี
3. นายปฏิภาณ  เพ็ชรฉกรรจ์
4. นายพิเชษฐา  บุญโมง
5. นางสาวศศิกานต์  แนวตัน
6. นางสาวอสมาภรณ์  สุจริต
 
1. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
2. นางสาวนุชนาฎ  สามัญ
3. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 11 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชานิตา  สอนประไพ
2. เด็กหญิงนัทกานต์  บุญโกสุมภ์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีทอง
4. เด็กหญิงพรรณวษา  ยิ่งยวด
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สะทิ
6. เด็กหญิงวรินทิรา  ทองปรุง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
 
1. นางสาวนุชนาฎ  สามัญ
2. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
3. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวทักษิณา  วงค์พัฒน์
2. นางสาวธนนันท์  คำพันธ์
3. นางสาวนงนภัส  อินต๊ะสาร
4. นางสาวนภัสสร  สอนพันธ์
5. นางสาวศมิตานัน  ลิ้มสกุลทิพย์
6. นายศิรพัชร  วงศ์โกศลจิต
7. นางสาวสาวิตรี  ดิเรกศรี
8. นางสาวสุภัสสร  พิมลา
 
1. นางสุมารินทร์  ยามสุข
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 12 โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กชายกฤษลักษณ์  จริยพิรุฬห์
2. เด็กชายกัณฐพัฒน์  หมั่นคิด
3. เด็กหญิงจรรปณต  ยินดีสุข
4. เด็กหญิงชนิภา  ขาวนวล
5. เด็กหญิงณัชชา  หัทยามาตย์
6. เด็กชายณัฐนันท์  ผิวขำ
7. เด็กหญิงธนัชพร  จันทร์แสวง
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  วิลาส
9. เด็กชายปิยทัศน์  องอาจวศินกุล
10. เด็กหญิงพรรัมภา  สุทธิสาคร
11. เด็กหญิงภาราดา  พิสูจน์จักรวาฬ
12. เด็กหญิงวัลลภา  คำสุข
13. เด็กหญิงสุพิชชา  เพ็งพยม
14. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  สิงห์เถื่อน
15. เด็กหญิงอรอนงค์  ช่วยพิทักษ์
16. เด็กหญิงเชียนเหวย  วอง
 
1. นายวันฉัตร  วังคำ
2. นางสาวปลื้มจิตต์  แสงดี
3. นางสาวปูริดา  สอนศรี
4. นายจักรพันธ์  พูลสวัสดิ์
5. นายวิทยา  เทาประโคน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นายกมลภพ  ก้องเสนาะ
2. นายจักรินทร์  ปัญสวัสดิ์
3. นางสาวชนิสรา  พรหมสูงยาง
4. นางสาวณัฐณิชา  หมอยาดี
5. นายบรรณวัชร  คำมะฤทธิ์
6. นางสาวปฏิมากร  แสนสุด
7. นางสาววิชิตา  แก้วสุวรรณ
8. นางสาววิภาวดี  สืบนุสสรณ์
9. นายศิรชัช  โชติช่วง
10. นายศุภณัฐ  โชติช่วง
11. นายสรวิศ  กอมาตย์
12. นายสิทธิกร  พยุงสด
13. นายอภิชาติ  เจริญพงษ์
14. นางสาวอภิญญา  ทศภานนท์
15. นางสาวอรอุษา  พูลศิริคช
16. นางสาวเบญจลักษณ์  ทิศา
 
1. นายวีระวัฒน์  เพ็ชรฉกรรจ์
2. นางสุนีย์  หอมระรื่น
3. นางสาวณิชชา  โตใหญ่ดี
4. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
5. นายสมศักดิ์  ทองปาน
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 68.66 ทองแดง 23 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวณัฐภรณ์  รุ่งทอง
2. นางสาวณิชารีย์  ฐิติภัทร
3. นางสาวธารน้ำทิพย์  มะหมัด
4. นางสาวปิยะธิดา  ศิริมลคลชจร
5. นางสาวพรพรรณ  โพธิจักร์
 
1. นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์
2. นายพรเทพ  เพิ่มสมบัติ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 76.67 เงิน 12 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายวิษณุ  ผลศิริ
2. เด็กชายสิทธินันท์  วงศ์ภู่ดี
 
1. นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์
2. นายพรเทพ  เพิ่มสมบัติ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธินันท์   เถียนติธรรม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คชอาจ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวบัวชมพู  จำปีกลาง
 
1. MissRen  Ping
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.16 ทอง 12 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  สิมทิพลา
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชลนารถ  ติงสรัตน์
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 79.33 เงิน 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  พรหมปราการ
 
1. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมมาดา  วรพันธ์
 
1. MissLong  Yuting
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  แผลงปาน
 
1. นายศรายุทธ  กวงแหวน
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นายวรพล  กุนอก
 
1. นางสาวกันทิมา  พบจันอัด
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  บุญสมพงษ์
 
1. นางสาวนภสร  รักษาสัตย์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวคุณัญญา  จันทร์วานิชสกุล
 
1. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
 
112 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ศรีสังข์
2. นายชิษณุพงศ์  ศิริคช
3. นายธนธรณ์  ทองบูรพา
4. นางสาวศศิพัชร์  เนื่องแก้วสิน
5. นางสาวอิสรีย์  เนื่องแก้วสิน
 
1. นางสาวสุมนา  เหลืองธีรนาท
2. MissZhao  Zhixiao
 
113 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ธรรมบุตร
2. นางสาวพิชชากร  ภูธนะกูล
3. นางสาวพิชชาภา  เตชะจินดารัตน์
4. นางสาวอภิสรา  จันทร์เสวก
5. นางสาวเอมิกา  สุดสุข
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  ไสยา
2. นางสาวฑิตยาพร  พนมธรนิจกุล
3. นางสาวดวงนฤมล  แกว่นกสิกรณ์
4. นางสาวรุ้งตะวัน  พุทไธสง
5. นางสาวอัจฉรา  จันทประโชติ
 
1. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
2. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายจีรภัทร์  แป้นทอง
2. นางสาวชัญชนันท์  คล้ายน้อย
 
1. MissPu  Zhaojun
 
116 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวสิจาพร  เจนจิรวัฒนา
2. นางสาวอารียา  สาลีสุข
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.91 ทอง 16 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  งามลี
2. เด็กชายณัฐวัตร  คำยืน
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  ปราชเปรื่อง
4. เด็กชายธนัตถ์  แสงรอด
5. เด็กชายวรพงษ์  สุระเสน
6. เด็กชายสิทธิพร  ขันเทียน
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ละครเขต
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ลาวัลย์
 
1. นายนิติกร  ประเสริฐ
2. นายวันชัย  พิริยะประภากุล
3. นางสุจีรา  พิริยะประภากุล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 53.66 เข้าร่วม 21 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญประโหลก
2. นายจักรกฤษณ์  นาคโต
3. นางสาวชุติมา  ศรีกุตา
4. นายณัฐชัย  ทองจำรุญ
5. นายณัฐวัตร  หนูสาลี
6. นางสาวพัชรา  ภาโสม
7. นางสาวยลรดี  สนคมิ
8. นายยุทธนา  อุทัยรัศมี
9. นางสาวรวีวรรณ  นาไพรวัลย์
10. นางสาววริศรา  วรรณทวี
 
1. นายอุเทน  ทัศเกษร
2. นางสาวนิชชิมา  ทนศิริ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงนนทิชา  บุญฤาชา
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศักดิ์เทวิน
3. เด็กหญิงวันทนีย์  พิณทอง
 
1. นางวิยะดา  วิทยาธรรมพร
2. นางสิริกัญญา  สมพงษ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวกนกกร  ศรีนวล
2. นางสาวณัฐนรา  สิทธิโชค
3. นางสาวเมทินี  ขาวพลับ
 
1. นางรัชดาวัลย์  สวนจันทร์
2. นายสันติ  เกตุผาสุข
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.6 เงิน 38 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชามา  สุชล
2. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
3. เด็กหญิงสริณา  ภาคะ
 
1. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นางสาวนวมน  เจริญขำ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.5 ทอง 12 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  แพทย์กลาง
2. นางสาวชนากานต์  ขำทับทิม
3. นางสาวณิชกานต์  ประทาน
 
1. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นางสาวนวมน  เจริญขำ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุ่ยแดง
2. เด็กชายวัยวัฒน์  จูสี
 
1. นายนที  ทวีโรจน์สุพล
2. นางศิรประภา  เบ้าสองศรี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนภา  เพียรพิทักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผลสว่าง
 
1. นายลิขสิทธิ์  สวนจันทร์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายภูดิศ  พรหมรักษา
2. นายวีรชิทธิ์  พนาสิทธิ์
 
1. นางสุรีรัตน์  อุ่นจิตร
2. นางสาวเกศวิมล  พลโสดา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 15 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทะพันธ์
2. เด็กหญิงสาธิมา  เพ็งพื้น
 
1. นางสาววิชุดา  คำดี
2. นางณัฐณิการ์  เกลี้ยงพร้อม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นายพลรัตน์  ปานจันทร์
2. นายวงศกรณ์  จินตะการ
 
1. นายวุฒิพงษ์  นาสมขวัญ
2. นางสาวนันทภรณ์  เที่ยงเมตตา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ครองเมืองแสน
 
1. นายนิธิพัฒน์  เพชรช้าง
2. นางปาริชาติ  ไชยรักษา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  นุนารัมย์
2. เด็กหญิงสุพัสตรา  จำปาแดง
 
1. นายแมนสรวง  เมนะเนตร
2. นายวัลลภ  พงษ์ศิลา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายพิสิษฐ์  เปรื่องปราชญ์
2. เด็กหญิงเนติยา  ไตรราช
 
1. นางสาวปวริศา  ภวเจริญผล
2. นางอำพร  โพธิ์ขาว
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 29 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายทศพล  ชัยจิตต์
2. นางสาวศิรดา  ขจรกลิ่นมาลา
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นางปุณยนุช  ศรีโสภา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายณัฐธวัช  เทียนภาสกร
2. นายทยากร  ชวาลวงศ์
 
1. นางสาวจิตตานันท์  ทองคำ
2. นางสาวปวริศา  ภวเจริญผล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายณัฎฐ์  ภิญโญ
2. นายเตชิต  จันผกา
 
1. นายชนารัตน์  คำอ่อน
2. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 15 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงจุฬา  รู้สงวนตัว
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  พรมรี
3. เด็กชายวรายุส  ธนาวัตนุกูล
 
1. นางสาวสุธาสินี  นรินทร์
2. นางลภัสภาส์  หิรินทรานุกูล
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ปรางคลัง
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ปันเสาร์
3. นางสาวสุชาวดี  โตเล็ก
 
1. นางสาวเกศวิมล  พลโสดา
2. นางสุรีรัตน์  อุ่นจิตร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวชนากานต์   สุขบรรเทิง
2. นางสาวนภัสสร   บุญหอม
 
1. นางจำเรียง  สดใส
2. นางสมจินตนา   เอี่ยมกำแพง
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายกฤษฎา  มัชฌิมะ
2. เด็กชายคฑาวุธ   รื่นรมย์
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คล้าปลั่งกลาง
 
1. นายอดุล   บุญเจริญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายกรกฎ  มานะวรพงศ์
2. นายปรเมศร์  บุดดีวงษ์
3. นายโรจนศักดิ์  พนาวัน
 
1. นายอำนวย  มณีวงษ์
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. เด็กชายณปกรณ์  วงษ์ไพศาล
2. เด็กชายธนชาติ  กาชัย
3. เด็กชายสายฟ้า  จันทร์มา
 
1. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์
2. นายปริญญา  ปริญญาพล
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายณัฐพล   จัตวาภักดี
2. นายบัญชร  ศรีแก้ว
3. นายเกรียงศักดิ์   พันธ์บัว
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นางสาวเสาลักษณ์  ณ รังษี
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  แนวประเสริฐ
2. เด็กชายวรเมธ  มีมงคล
3. เด็กชายอนุวิท  สนิทราษฎร์
 
1. นายอดุล  บุญเจริญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวภัทรนันท์  พุทธสังฆ์
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุณากรสกุล
3. นายวรวิทย์  บุตรมงคล
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
143 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 61.25 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายธนธรณ์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวธัญญรัตน์  มาบุญ
3. นางสาวนรีกานต์  บรรเทา
 
1. นางสาวดรุณี  บุญวงค์
2. นายอำนวย  มณีวงษ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายปกรณ์  แต้ศิริ
2. เด็กชายรณรณก  บำรุงพงษ์
3. เด็กชายอภินันท์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวณัฐพร  ใจประสงค์
2. นายตรีเพชร  โคตรหลักคำ
3. นายสุรทิน  ถนอมวงค์
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 33 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวธิดาทิพย์  วงษา
2. นางสาวศิริวิมล  รักษ์อริยวงศ์
3. นางสาวเพชรชมภู  สุดางาม
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายเทวัญ   นราธาวา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุขหอม
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ปัสชาพรม
3. เด็กหญิงชิดชนก  วิริยะรัตนพร
4. เด็กหญิงดวงกมล  นามพิมูลร์
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  บรรเริงเสนาะ
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  พูลศิริคช
 
1. นางณัชชาวีร์  หาญณรงค์
2. นางสาวเรวดี  วิจารี
3. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.3 ทอง 30 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นางสาวจริยา  เปาริก
2. นางสาวพรรณนิภา  จันทนา
3. นางสาวมิ้นทิรา  แทนชัยภูมิ
4. นางสาววราภรณ์  ศรีทอง
5. นางสาวสุกัญญา  โคตมา
6. นางสาวสุดารัตน์  ใจหงษ์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงรสิตา  ภาวนาธรรมสุข
2. เด็กหญิงสวรส  บุญพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ทองพรม
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินศิริ
2. นางสาวนิตยา  เรืองหอม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 42 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวนภัสกร   ผลประเสริฐ์
2. นางสาวปิยะธิดา  สมภาร
3. นางสาวภัทรภร  กุลตังวัฒนา
 
1. นางนงลักษณ์  กำมหาวงษ์
2. นางสาวศิริกมล  วุฒิอินทร์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.9 ทอง 29 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กอเซ็ม
2. นายอนุสรณ์  จิตรประภัย
3. เด็กหญิงอโรชา  จำรูญ
 
1. นางภัทรนันท์  ทองสนิท
2. นายธีรชัย  ชุ่มชื่น
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวพรชนก  เห็นสำเร็จ
2. นางสาวรัตนา  วีระวงษ์
3. นางสาวศรัณย์ธรณ์  โคตรเวียง
 
1. นางวรรณภานันท์  วิสิฐธนาเดชน์
2. นายกำธร  ดิษธรรม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.8 ทอง 15 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรลดา  โคตรณรงค์
2. เด็กหญิงณัฐวดี    โสภาดี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วมาคูณ
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยชาญรมย์
2. นางสาวศิวพร   สีหาแสน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยา  ไทยกุงผอ
2. นางสาวภาคินี  อินเพ็ญ
3. นางสาววรัญญา  อินบัว
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยชาญรมย์
2. นางสาวศิวพร   สีหาแสน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงรัชณิดา  อินทรศร
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ชัยวุฒิ
 
1. นางเยาวลักษณ์  มหาจักษ์
2. นางสาวนิตยา  ดามัง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวชนิตา  เกิดเจริญ
2. นางสาวรสา  ทศภานนท์
3. นางสาวสุชาวดี  ขาวสดใส
 
1. นางลภัสภาส์  หิรินทรานุกูล
2. นางสาวปรียา  เนียมทับทิม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 26 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร   พรมจารี
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา   สาระแสน
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ยืดยาว
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พิชิต
2. นางสาวกุลวดี  พงษ์ชีพ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 74.6 เงิน 18 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายกิตชาญทัช   นุ่มเจริญ
2. นายนัฐพงษ์  ดวงมณี
3. นางสาวรักชนก   ทองประมูล
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พิชิต
2. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายพรลภัส  ล้นเหลือ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  บัวขม
3. เด็กหญิงโชติดา  เนียมนาค
 
1. นางสาววราภรณ์  วงศ์ชโยประสิทธิ์
2. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธุ์พร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 42 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณวัฒน์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ฉันทมิตร
3. นางสาวอรญา  บุญทวีธนาเดช
 
1. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธุ์พร
2. นางสาววราภรณ์  วงศ์ชโยประสิทธิ์