สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 35 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงวรรณวลี  หนูสิงห์
 
1. นางสุมลฑา  ปานมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชลธิชา  คชกาษร
 
1. นายสุรพล  ทองเหลือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 45 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  กิมซัง
 
1. นางราตรี  พูลสวน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 46 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวสุภาภรณ์  พูลแก้ว
 
1. นางราตรี  พูลสวน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75.87 เงิน 44 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงราษฎร์
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชญานันท์  สอดสี
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพิพากษา  เจริญจิตต์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 28 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายยุทธศักดิ์  ใกล้ประยงค์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แพ่ง
2. เด็กชายปุณณวิช  ปัญสิงห์
3. เด็กชายวศิน  เอียงสวาท
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
2. นายสายชล  บุญชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59.75 เข้าร่วม 29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวดนิตา  มณีวงศ์
2. นางสาวนิรชา  แจ้งชู
3. นายสุชาครีย์  มานา
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
2. นายสายชล  บุญชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์ธาราม
2. เด็กชายธนภูมิ  รัตนารามิก
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
2. นายพรไพรสน  คนมี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวนีรนุช  สุภาพัฒน์
2. นางสาวปิยะราวรรณ  แสนโต
 
1. นายสิทธิวรรณ  ศรีสกุล
2. นางขวัญหทัย  ภักษา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายวิศรุต  จงสงวนดี
 
1. นางสาวพิชญานันท์  บุญแรม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวปวริศา  ติ้นซุ่ย
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  คงสุคนธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  ตามบุญ
2. เด็กหญิงนลัทพร  พงษ์ศิลป์
3. เด็กหญิงปานชนก  ลีลา
 
1. นางสาวพิชญานันท์  บุญแรม
2. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริญ
2. นายณภพ  ณ ระนอง
3. นายรัฐธีร์  ธีระเกียรติสกุล
 
1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงปาริมา  ตันเจริญ
3. เด็กหญิงอริยา  นาคโต
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
2. นางสาวแสงเดือน  บัวเจริญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวธัญญวรรณ  ทรัพย์อุปถัมภ์
2. นางสาวสีลาวดี  หมอดี
3. นายเทียนธรรม  ไขหทัยบุตร
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
2. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44.1 เข้าร่วม 26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร  เวทยานนท์
2. เด็กหญิงวรพรรณ  แสนพรหม
 
1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
2. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววชิราภรณ์  ปันน้อย
2. นายเมธัส  โพธิ์ผลิ
 
1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
2. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชาญชล  เขียวไปรเวช
 
1. นางสาวหทัยชนก  เทียนทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววิชยา  เนตรมนต์ประภา
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศตพร  ไชยกาญจน์
2. เด็กหญิงสริตา  ดอกมณฑา
3. เด็กหญิงสุภิญญา  จับใจ
 
1. นางณัฐกมล  ช่อสลิด
2. นายศาสตรา  พรมอารักษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.9 ทองแดง 35 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายภัทรพล  วิศิษฏ์มณเฑียร
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กุลทอง
 
1. นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สอนพันธ์
2. นางสาวพัสตราภรณ์  ลิ้มศิริ
3. นายโสภณ  นากปัญโน
 
1. นางสาวอาริษา  ศรีดวงใจ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.16 เงิน 25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชนันพัฒน์  นรการ
2. เด็กชายนิตินันท์  สิงหราชัย
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เสน่ห์เสาวรส
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวณัฐชยา  เชียงสอน
2. นางสาวพัชรี  สุขเอี่ยม
3. นางสาวภัควดี  ศราภัยวานิช
 
1. นายมนัส  สิทธิโชคธรรม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 30 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ทิตย์อากาศ
2. เด็กหญิงพัทธมน  ช่อเกตุ
3. เด็กหญิงเบญจพร  อินทร์เกตุ
 
1. นางสาวพจภาณี  โตสุวรรณ์
2. นายยิ่งโรจน์  เทพอาสา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 27 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายชนายุทธ  ปิ่นชัย
2. นายธนภูมิ  บุญโยบาย
3. นางสาวลลิตา  สุขใจ
 
1. นายดนัย  วัฒกโสภณ
2. นางสาวณฐวรรณ  คูณทวี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายพิชชากร   พวงแก้ว
2. เด็กชายอรรครัช  พาลีสุทธิ์
 
1. นายสุรกิจ  เกษตรพูนสุข
2. นายศราวุฒิ  บุราณรมย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายจักรกฤษ  ตาลสมบูรณ์
2. เด็กชายอันดามัน  เลิศเรืองศุภกุล
 
1. นายสุรกิจ  เกษตรพูนสุข
2. นายศราวุฒิ  บุราณรมย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 69.36 ทองแดง 22 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  กระต่ายทอง
2. เด็กชายศศิน  เทียมอุทัย
 
1. นายชัยชาญ  แก้วชิงดวง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54.04 เข้าร่วม 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์รุงเรือง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สายทองสุข
 
1. นางสาวสาธิยา  วรรณะ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน 44 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  เพ็งนวม
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ช่อพยอม
3. เด็กหญิงมานิตา  อยู่สถาน
4. เด็กหญิงอัยดา  พวงมาลี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  นาเมือง
 
1. นางสาวนรรจพรรษ์  เลิศล้ำ
2. นายเฉลิมพล  ดำขำ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวกวิสรา  แตงเทศ
2. นางสาวชนาพร  กายเพชร
3. นางสาวปณิตา  ทองมาก
4. นางสาวรัชชา  จันทร์เกตุ
5. นางสาวศศิืกาญ  พันธุ์พราหมณ์
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  สวัสดี
2. เด็กหญิงทานตะวัน  สุขเอี่ยม
3. เด็กหญิงพรรณน้ำเพชร  เขียวแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญา  ศรีเหรา
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณฤทธิ์
 
1. นายชัยวัฒน์  อังคตรีรัตน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 27 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวชาลิสา  กุ้ยวงตาล
2. นางสาวพรรณวดี  อยู่คง
3. นางสาวภัทรวดี  จันทร์นาค
4. นางสาวสาธิตา  ศิลวุฒิกุล
5. นางสาวเสาร์วดี  สุขสวัสดิ์
 
1. นายฉัตรภูมิ  ประภาสุทธิกุล
2. นางสริญญา  ขันกา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 33 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาตาวี  ฤทธิเพชรอัมพร
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีจันทร์ดี
3. เด็กชายพฤฒิพงค์  พิพิธกุล
4. เด็กหญิงสิริพร  น้อยไพบูลย์
5. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเกิด
 
1. นางสาวโสลัดดา  วงษ์ไร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74 เงิน 20 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายชัยเลิศ  ตุ้มคำ
2. นางสาวบุณยาพร  บัวหลวง
3. นางสาวปรัชฏิมา  หนูอินทร์
4. นางสาวอนามิกา  บัวหลวง
5. นางสาวเหมือนฝัน  พิมพ์สุวรรณ์
 
1. นายธีรพงษ์  โพธิ์ธราวัชร์
2. นางสริญญา  ขันกา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงภูมิตา  เทสารินทร์
 
1. นางกาญจนา  ไทรงาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 25 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาววิชญาดา  จุปมาโท
 
1. นางบุญธรรม  ตุ้มไธสง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 38 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เง็กเสี่ยน
 
1. นางสาวอรสา  พลายแดง
2. นางอุ่นเรือน  จันทร์ดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.36 ทอง 29 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  แช่มทอง
2. นายอดิสร  นกเทศ
 
1. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
2. นางขวัญตา  นาครักษา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง 23 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  โฉมงาม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉวีวรรณ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ้มรอด
4. นางสาวปิยวรรณ  แสงกับ
5. เด็กหญิงพัชรพร  ยกทองมาก
6. นางสาววรรณวิศา  ดอกไม้ขาว
7. นางสาวศรสวรรค์  สบายใจ
8. เด็กหญิงศิริพร  แผนเจริญ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ฉิมเงิน
10. นางสาวเพชรรัตน์  แพงดี
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวกมลฉัตร  คงกะพันธ์
2. นางสาวกุลธิดา  บุญนาม
3. นางสาวจารุวรรณ  คำสระ
4. นางสาวชนัญชิดา  เอิบอิ่ม
5. นางสาวชลดา  อรชร
6. นางสาวชลธิดา  ดวงเดือน
7. นางสาวณัฐมน  นวมนิ่ม
8. นางสาวธนพร  เอี่ยมละออง
9. นางสาวปาริชาติ  เหมือนพรรณราย
10. นางสาวมณีเนตร  รุ่มรวย
11. นางสาวรัตนาภรณ์  บัวเนียม
12. นางสาววันทนีย์  บำเรอรักษ์
13. นางสาววิไลวรรณ  สายวงษ์
14. นางสาวสุจรรยา  สายทอง
15. นางสาวอภิภาวดี  คำโพธิ์
 
1. นางอนันทยา  สำเภาทอง
2. นางชูชีพ  เพ็งพิน
3. นายสิทธิคุณ  เกลื่อนกลาด
4. นางกรรณิสา  อยู่ชมบุญ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชัยภัทร  สันติวิมล
2. เด็กหญิงวรัชยา  มาประกอบ
 
1. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
2. นายวรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายนิติธร  ศิริมาสกุล
2. นางสาวอมราวดี  ห้วงน้ำ
 
1. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
2. นายวรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงธิดา  แก่นละออ
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  หุ่นศิลป์
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายนัฐกาณ  หาญณรงค์
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวกาญจนา  ฟักบำรุง
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงอนุธิดา  พึมขุนทด
2. เด็กหญิงอมราพร  เทศกลั่น
 
1. นางสาวกิตติมาพร  ทัศนา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายสิทธิยะ  พูลสวัสดิ์
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายสรายุทธ  อินทจักร์
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  สังข์อ่อน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายวิโรจน์  อ่วมเจริญ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายวิโรจน์  อ่วมเจริญ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร  ทับน้อย
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  แสงอยู่
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  นิลห้อย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  วังเวงจิต
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 18 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  อ่วมเจริญ
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.7 ทอง 8 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วสี
2. เด็กชายชนะชัย  เกิดทรัพย์
3. เด็กชายชลระวี  ฉวีวรรณ์
4. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญจันทร์
5. เด็กชายยสินทร  พันธุ์แตง
6. เด็กชายสิรวิทย์  พลับทอง
 
1. นายวรายุทธ  ทองมาก
2. นายสรศักดิ์  สะสวย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 40 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นายคฑาวุธ  สุดใจ
2. นายคทาธร  มิตรประเสริฐ
3. นายณัฐวัฒน์  เพ็งสว่าง
4. นายธนกร  มากมูล
5. นายนรินทร์ทร  ทิมเมฆ
6. นางสาวภัทราพร  คำมา
 
1. นางรุ่งระวี  ไพรนาวัล
2. นายยศดนัย  คชพงษ์
3. นายจิรชัย  สาพิมพ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพันธ์  เสือแซม
2. นางสาวกรรณิการ์  อั๋นฉิม
3. นายกฤตภาส  บุษราคัม
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จำเริญ
5. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วสี
6. เด็กหญิงกิตติมา  กลิ่นฟุ้ง
7. นายคงฤทธิ์  อิ่มงาม
8. นายจตุพร  บัวประคอง
9. เด็กหญิงจันทิมา  มณีกุล
10. นางสาวจิราพัชร  สร้อยสำอางค์
11. นางสาวจุฑามาศ  ช่อดอกไม้
12. เด็กชายชนะชัย  เกิดทรัพย์
13. นางสาวชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
14. นางสาวชลดา  เสาใบ
15. เด็กชายชลระวี  ฉวีวรรณ์
16. นางสาวชิดชนก  สุวรรณรัตน์
17. นางสาวญดาวรรณ  แก้วประดับ
18. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญจันทร์
19. นายณัฐวัตร  พึ่งมี
20. นายธวัชชัย  คำเขียน
21. นายธันวา  บุญหรรษา
22. นายธีรพล  พงษ์นาค
23. นายนาถวัฒน์  ฉ่ำมะนา
24. นายปฏิภาณ  คำสระ
25. นางสาวปทุมมาส  ร้อยแก้ว
26. เด็กหญิงปิยวรรณ  เตี่ยวขุ้ย
27. เด็กชายพัชระ  ปานยิ้ม
28. เด็กหญิงพัชรี  แพสิน
29. เด็กชายยสินทร  พันธุ์แตง
30. นายศักดินา  คะศรีทอง
31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชีวกาญจน์
32. เด็กชายสิรวิทย์  พลับทอง
33. นายสุรธวัช  สังข์สี
34. นางสาวอรุณี  คุ้มศิริ
35. เด็กหญิงอาทิตยา  ออมรัตน์
36. นางสาวอุบลวรรณา  เอี่ยมสุข
37. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์ดำ
38. นางสาวเบญจลักษณ์  เทศเกิด
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
2. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
3. นายวรายุทธ  ทองมาก
4. นายสรศักดิ์  สะสวย
5. นางสาวรุ่งฤทัย  ขลิบสี
6. นางอุมา  ทองแถม
7. นายโสภณ  แสงอยู่
8. นายสมฤกษ์  รัตนเย็นใจ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พลอยพลาย
2. นายจิรวัฒน์  อินจีน
3. นางสาวจิราภรณ์  ศิวิลัย
4. นางสาวชญาภา  มีแก้ว
5. เด็กหญิงชลันธร  เนตรทิพย์
6. เด็กหญิงชลาลัย  มั่งมี
7. นางสาวณิชาภัทร  ทองใหญ่
8. เด็กหญิงทลิตา  เจรจา
9. เด็กชายธเนศร์  สว่างโชติ
10. เด็กหญิงนัฏฐริกา  ใจกล้า
11. นางสาวนุชจรี  ทวีสุข
12. นางสาวปรารถนา  เจริญรักษา
13. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์ธรรม
14. นางสาวภัทรศรัณย์  ชื้นแสงมอญ
15. เด็กชายภูธเนศ  เอี้ยวถาวร
16. เด็กหญิงยุพารัตน์  นวมเขียน
17. นางสาววรรณวิษา  บุญที
18. นางสาววราภรณ์  สีดารักษ์
19. เด็กหญิงวัชชารี  มีผลมาก
20. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
21. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
22. เด็กหญิงวิรัชจนา  พุ่มพวง
23. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
24. นายศักย์ศรณ์  เทียนประภา
25. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
26. นางสาวสิโรธร  บุญมา
27. นางสาวสุกัญญา  ซอเสียง
28. เด็กหญิงสุชานาถ  บุตรไธสง
29. นายสุธีร์  กันแสง
30. นางสาวสุมิตรา  สวามิภักดิ์
31. นายสุริยะ  เรืองศิลป์
32. เด็กหญิงอนันทพร  หวลกลิ่น
33. เด็กชายอนุศิษฏ  บุญเกิด
34. นางสาวอรุณทิพย์  คำเวียง
35. นายเน็ท  จีวะสุวรรณ
36. นายเบญจศีล  คล้ายสุวรรณ
37. นางสาวเพ็ญจิรา  แซ่โก
38. นายแทนพันนัย  นาไชยสิทธิ์
39. นางสาวแพรวา  สว่างโชติ
 
1. นางสาวพรธีรา  คำข้อง
2. นายปณิธิกฤษณ์  เลิศล้ำ
3. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
4. นางสาวสรารัตน์  ชัยวัชรินทร์
5. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
6. นางอรัญญาณี  สมศรี
7. นายธัชชัย  ประเสริฐแก้วเพชร
8. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายมนต์รัก  ชะเอมน้อย
 
1. นายพันธ์เทพ  สมรักษ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 34 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายพีรณัฐ  งามกระจาย
 
1. นายพันธ์เทพ  สมรักษ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 21 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวชญาภา  มีแก้ว
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 29 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  ขลิบสี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.17 เงิน 31 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายเน็ท  จีวะสุวรรณ
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 22 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  เวนะ
 
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 26 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวสุรัตน์ดา  ชูชาติ
 
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายปฏิภาณ  คำสระ
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  ขลิบสี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 27 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวกาญจณวัลย์  ศิลป์เมือง
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 59.4 เข้าร่วม 42 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  เนื่องชมภู
2. เด็กชายธเนศร์  สว่างโชติ
3. เด็กชายภูธเนศ  เอี้ยวถาวร
4. เด็กหญิงวัชชารี  มีผลมาก
5. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
6. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
7. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
8. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
9. เด็กหญิงอนันทพร  หวลกลิ่น
10. นางสาวแพรวา  สว่างโชติ
 
1. นางอรัญญาณี  สมศรี
2. นายธัชชัย  ประเสริฐแก้วเพชร
3. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 35 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปูู่จันทร์
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พันธุ
3. เด็กหญิงนันทกานต์  คำดี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขสม
5. เด็กหญิงปิยวดี  เรือนทอง
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  กายงาม
7. เด็กหญิงลลิตา  บานแย้ม
8. เด็กหญิงวราภรณ์  พลายแก้ว
 
1. นางพจนารถ  ระยะกุลชร
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวภัทรศรัณย์  ชื่นแสงมอญ
2. นางสาววรรณวิษา  บุญที
3. นางสาววราภรณ์  สีดารักษ์
4. นางสาวสิโรธร  บุญมา
5. นางสาวสุกัญญา  ซอเสียง
6. นางสาวเพ็ญจิรา  แซ่โก
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
2. นางอรัญญาณี  สมศรี
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวจิลวรรณ  โหลคำ
2. นางสาวชลธิชา  สุยะปัญญา
3. นางสาวณัฐชา  เชยชม
4. นางสาวบุญสิตา  ฉิมนอก
5. นางสาวพรนภัส  สังข์ทอง
6. นางสาวพรนภา  เหมือนศรีพลี
7. นางสาวรินสุข  ลีบ่อน้อย
8. นางสาวสุพรรณิการ์  จำเริญชัย
9. นางสาวเบญจวรรณ  กองสิมมา
 
1. นางสาววิรารัตน์  รอดยิ้ม
2. นางสุนันทา  ภูมิวัชรพล
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67.66 ทองแดง 24 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวณิชาภัทร  ทองใหญ่
2. นางสาวปรารถนา  เจริญรักษา
3. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
4. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
5. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
 
1. นายธัชชัย  ประเสริฐแก้วเพชร
2. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
80 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.66 เงิน 46 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวสุนิสา  แสงสะอาด
 
1. นางสาวพรพรรณ  กลั่นจัตุรัส
 
81 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 36 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์  แสงสมบูรณ์
2. นายณัฏฐพันธ์  แสงคำ
3. นางสาวปริษา  สุรภิญโญบุญ
4. นางสาวพัณณ์ชิตา  ภัทรศักดิ์กุลศิริ
5. นางสาวรุจิรา  จุนเจือ
 
1. Mr.Hao  Xu Dong
2. นางสาวพรพรรณ  กลั่นจัตุรัส
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.03 ทอง 15 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายพงศภัค  จรพุ่ม
2. เด็กชายพัชรพล  ประมาโย
3. เด็กชายพิพัฒน์  น้อยวงค์
4. นายวีรยุทธ  แสงนาค
5. เด็กชายสงกรานต์  ชูเนื่อง
6. เด็กชายสรศักดิ์  มะลิเลื้อย
7. เด็กชายสุทิวัส  ดีเด่น
8. เด็กชายอรรถสิทธิ์  น้อยวงค์
 
1. นางสันติยา  เรืองเดช
2. นางพรรณี  เทพสูตร
3. นางประไพ  สมพงษ์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.13 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ยิ้มรอด
2. นายธนภัทร  ทองสมนึก
3. นายประวันวิทย์  เรียนรู้
4. นายวรายุทธ  ศรีแจ้
5. นายศุภกิตติ์  หว่างจิตร
6. นายเนวิน  ดีฉ่ำ
 
1. นายวันชัย  เรืองเดช
2. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
3. นางประไพ  สมพงษ์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ทองมี
2. นางสาวฐนิชา  คนซื่อ
3. นางสาวภณิชชา  สมใจ
4. นายสามารถ  นาล้วน
5. นางสาวสุมิตา  คนสนุก
 
1. นางภัทรวรรณ  สกุณา
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ตรุษเพชร
2. เด็กหญิงอารียา  ทองเหลือ
3. เด็กชายเจษฎา  แดงนาพันธ์
 
1. นางสาวสิริลัคน์  เกตุเอี่ยม
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวฐิญาดา  ใกล้กลาง
2. นางสาวพรชนัญญ์  มั่งมีธนพิบูลย์
3. นางสาวสิรีธร  กาญจนพานิชย์
 
1. นายสายชล  บุญชัย
2. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.1 เงิน 46 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายวรชิต  คลทอง
2. เด็กหญิงอภิญญา  เทียมสุวรรณ
3. เด็กหญิงโศรดา  วันบุตร
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71.3 เงิน 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวธัญญา  เต่าทอง
2. นางสาวนุตประวีณ์  ศักดิ์เสรี
3. นายสุขสรรค์  เลี่ยจี่
 
1. นายสิทธิวรรณ  ศรีสกุล
2. นางขวัญหทัย  ภักษา
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 36.6 เข้าร่วม 48 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อมรฤทธิ์
2. เด็กชายสุริยะ  น้อยคำ
 
1. นายกีรติ  จันทร์บรรจง
2. นายอาหามะ  มะบู
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 33 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายสัชฌุกร   พุกาด
2. เด็กชายอภินันท์  พรมน้อย
 
1. นางสาววีนัส  เกษวัฒนากุล
2. นางสาวลัดดา  เอี่ยมมั่น
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวมีนา  พงษ์ทวี ริชชี
2. นางสาวอภิรญาณ์  กาญจนเลิศพรทวี
 
1. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
2. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 44 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายญาณวุฒิ  บริบรูณ์
2. เด็กชายรัตติพงษ์  ฉลองชาติ
 
1. นายกีรติ  จันทร์บรรจง
2. นายอาหามะ  มะบู
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 39 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายวาทิต  บัวเทศ
2. นายเพชร  ม่วงเอก
 
1. นางสาวนภัสนันท์  วงศ์ลิขิตปัญญา
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 42 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายนภดล  จันทร์ประไพ
2. นางสาวสุภัชชา  จันทร
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงชลนรินทร์  พันธ์นาค
2. นางสาวศนิกานต์  อัจฉรารุจิ
 
1. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
2. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.5 เงิน 19 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายปิยะพล  พวงบุบผา
2. นายรชต  เลียบดี
 
1. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
2. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 12 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวญาดา  คุ้มภัยเพื่อน
2. นางสาวศิริวิมล  วัดวิเศษ
 
1. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
2. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายวัณณะ  วรรณศิลป์
2. นายวิชญะ  วิสภักดิ์
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
 
99 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 40 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวนัยนา  ยินดี
2. นางสาวศศินา  เกตุสุริโย
3. นางสาวศิริพิมพ์  เอี่ยมสะอิ้ง
 
1. นายอาหามะ  มะบู
2. นางสาวทัศนียา  อ่วมเมือง
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายปัณณธร  บุตรสิงห์
2. นายวิวัชร์  บุญอนันต์
 
1. นายทองเฟื้อ  เทียมอุทัย
2. นางสิรีนาถ  วันนา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายสกนเกียรติ  อินทะชัย
2. เด็กชายอรุชา   จันทร์ลาด
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มั่งมี
 
1. นางสาววราพร  เกิดกิ่ง
2. นายวศิน  พุดซ้อน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 34 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายดุสิต  วังคีรี
2. นายธวัชชัย  หร่ายมณี
3. นายปฐวิกานต์  พูนนุช
 
1. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
2. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์เขียว
2. เด็กหญิงสโรชา  สุขมาก
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  เรืองอร่าม
 
1. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 17 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวนงนุช  รุ่มรวย
2. นางสาวมิลาวัลย์  เจี้ยมดี
3. นางสาวเอมวิกา  ผาดศรี
 
1. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
2. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 47 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  แก้วสีเหลือง
2. นายปริญญา  พิจารณ์
3. เด็กชายภานุเดช  กล่อมอำภา
 
1. นางบุษยา  บุญนิยม
2. นางประดับศรี  สกิดใจ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.6 ทอง 44 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวชัญญานุช  โสภาอินทร์
2. นางสาววรนรรญ  ดาราศรี
3. นางสาวศศิกานต์  ปวงแก้ว
 
1. นางประดับศรี  สกิดใจ
2. นางบุษยา  บุญนิยม
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.8 เงิน 22 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  ทัศทอง
2. เด็กหญิงสุธิตา  นาถสำโรง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไวเรียบ
 
1. นางสมจิตร  วาดวงศ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์   ถมยา
2. นางสาวปรารถนา   วงษ์อำไพ
3. นางสาวศศิธร   โสมจันทร์
 
1. นางวาสนา  อ่วมจันทร์
2. นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เม่นหรุ่ม
2. เด็กชายธนพรรชน์  บรรจงราชเสนา
3. เด็กชายธนโชติ  พันธ์มวงศ์
 
1. นางสาวกรวรรณ  ลาพิมพ์
2. นายวศิน  พุดซ้อน
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายณัชพล  มีสมบัติ
2. นายวีรภัทร  รอดสวัสดิ์
3. นายสรศักดิ์  สงคราม
 
1. นางสาววรุณ  อิ่มใจ
2. นายวศิน  พุดซ้อน
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 28 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศศิพัชร์  นิติกรวรากุล
2. เด็กหญิงสิรีธร  แสงสุระธรรม
3. เด็กหญิงสุนันทา  จุ้ยจงรักษ์
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
2. นางสาวจิณณ์ธิตา  สุเชื้อสิงห์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายพัฒนศักดิ์  ยกกระบัตร
2. นายศุภฤกษ์  เหลืองชัยพัฒนา
3. นางสาวหัชชนก  ผลรอด
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 22 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เอี่ยมแก้ว
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงประไพ
3. เด็กหญิงเมษิณี  วัชพิชัย
 
1. นางสาวอัญชลี  บัวงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  ปราณีมาโพธ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 36 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวรัตนา  เพชรขาว
2. นางสาววสิกมล  ทองมาก
3. นางสาวอารดา  ทองมาก
 
1. นายภานุวัฒน์  เกตสุริวงค์
2. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์
 
115 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 9 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายปรพัฒร  ชลภาพ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 12 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายธรรมนิตย์  แครจี
2. เด็กชายวันชนะ  อิ่มโสภา
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แดงน้อย
 
1. นางสาวสุภนิช  เปลี่ยนสี
2. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71.66 เงิน 12 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายกลวัชร  พวงลออ
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 11 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายจักรี  นามหมั่น
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 9 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวรุจิรา  ราชัย
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาววรนิษฐา  ทองกลึง
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้่ว
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 22 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายภูมรินทร์  สมแพร
2. เด็กชายสุทธิพร  วาระสิทธิ์
 
1. นางปัตทมา  วรนาม
2. นางสาวขวัญเดือน  แปดทิศ