สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงวาสนา  สังข์เพิ่ม
 
1. นางอุทัยวรรณ  มีนุช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 24 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวนันทวรรณ  บัวแดง
 
1. นางอุทัยวรรณ  มีนุช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82.5 ทอง 13 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  กลั่นสกุล
 
1. นางสาวรังษิมา  สุริยารังสรรค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 39 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุวนันท์  คงคาเพชร
 
1. นางสาวสกุลการ  สังข์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 11 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  มหาวงศ์
 
1. นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวัทนพร  บุญชู
 
1. นางสุนีย์  มีศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 10 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมะลิ  -
 
1. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45.25 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธิราวรรณ  คำฮ้อ
 
1. นายแสนรัก  บัวทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชมน  แสนวงศ์
2. เด็กหญิงปรียากร  ม่วงอุมิงค์
3. เด็กหญิงเนื้อทอง  ลาภงามเพียร
 
1. นางลัดดา  สอนริน
2. นางนงลักษณ์  พงษ์สวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 13 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฏฐิญา  บุญคง
2. นางสาวนฤมล  ภู่เงิน
3. นางสาววิชุประภา  คุ้มเมือง
 
1. นางสุภาวดี  ผลภาค
2. นางนุสรา  อ่องสอาด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามเดช
2. เด็กหญิงหยกเพชร  แคโอชา
 
1. นางนันทยา  ดังก้อง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 79.6 เงิน 13 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐปวีณ์  พวงแก้ว
2. นางสาววรัญญา  หนูนาค
 
1. นางคนึงนิตย์  เกตุเอี่ยม
2. นางพัชรินทร์  รอดสิน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายรวัชญ์  ผดุงเกียรติวงษ์
 
1. นางสาวปิยพร  โสมนัส
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวพรหมชนก  จันทร์มาลา
2. นางสาวหทัยรัตน์  เพชรรัตน์
3. นางสาวเสาวลี  แปะกระโทก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประสมศรี
2. นายอรุณ  บุญเหิน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  สายสร้อย
2. เด็กหญิงรติมา  มีมา
3. เด็กหญิงวิภาดา  วงกาวิล
 
1. นางดลยา  พงศ์พันธ์เผดิมชัย
2. นางจรรยา  ขำภู่
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณิชาภัทร  ตุกชูแสง
2. นางสาวธาราพรรณ  อัฐระ
3. นางสาวไอริณ  ชมอินทร์
 
1. นายธวัชชัย  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวศลิดดา  จุติเวช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54.9 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  เพชรเทพ
2. เด็กชายณัฐพล  สุจริยานุรักษ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ
2. นางสิรินทร์ทิพย์  ปุริโส
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 42.8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายชนาธิป  นรานิรัติศัย
2. นางสาวรัตนา  เจียมอุย
 
1. นางวาสนา  รักยิ้ม
2. นางสาวสุภัทรา  สิริรุ่งเรือง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดาราเมือง
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวนิมนต์  ฤกษ์มี
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดพิมศรี
2. เด็กชายวิชญ์นพัฒน์  จำปาเรือง
3. เด็กชายไตรภูมิ  จารุสุทธิประภา
 
1. นายจตุพร  เกิดสดับ
2. นางสาวนุชจรินทร์  ปิ่นทอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.88 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายปริญญา  โตสุวรรณ
2. นางสาวสมิตา  ลาภเลิศลอย
3. นายสรวิชญ์  ชะนะโก
 
1. นางสาวพัทธนันท์  มีตุ้ม
2. นางสิริกัญญา  วารินศิริรักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรดาว  ลาภงามเพียร
2. เด็กหญิงปพิชญา  เล็กพิทยา
3. เด็กหญิงพิมพ์รพี  สมสวย
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวประคอง
2. นางสาวชนม์ชนก  เดือนฉาย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวณฐินี  บัวงาม
2. นางสาวพิมพ์ประไพ  จันทร์เปล่ง
3. นางสาวอรยา  อวยชัย
 
1. นางสาววรัญญา  ทิพย์กรรณ
2. นางชะบา  สรรพคุณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณพงศ์  หอพิสุทธิสาร
2. เด็กชายธีรเทพ  จันทร์สูตร
3. เด็กชายนพกฤดิ  ธงสุวรรณ
 
1. นางสาวมัณฑนา  กันพร้อม
2. นางสาวชนม์ชนก  เดือนฉาย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64.9 ทองแดง 22 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธนิดา  คล้อยคล้าย
2. นายวศิน  แดงระดับ
3. นางสาวสาธิตา  พ่วงพรม
 
1. นายวรรษธร  วงษ์สวาท
2. นางจุฑามาศ  วงษ์สวาท
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 43 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญา  สนุกใจ
2. เด็กหญิงธันยพัต  แก้วไทย
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  พ่วงจารี
 
1. นางสาวณราภรณ์  ชาตรี
2. นางสาวปาริชาติ  กาทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 43 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิมพ์อัปสร  คุ้มสะอาด
2. นายวงศกร  ป้านจันทร์
3. นางสาวศิศิรา  สุริโยดร
 
1. นางสาวศรัณญา  อารมย์สว่าง
2. นายศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.9 ทองแดง 32 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงษ์ชื่น
2. เด็กชายพัสกร  วิชชุรังษี
 
1. นายสหัสนัยน์  อึ๊งภากรณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 27 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชุตินันท์  นุชเจริญ
2. นายณัธพล  ยุทธการ
 
1. นายบุญรอด  วงษ์สวาท
2. นางจุฑามาศ  วงษ์สวาท
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.05 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  อินทร์อำนวย
2. เด็กชายตรัยคุณ  ชื่นบุตร
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54.45 เข้าร่วม 22 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายณัฐชัย  จีนหมุน
2. เด็กชายณัฐนันท์  เงินเจือ
 
1. นางสาวถิรนันท์  เจริญศิริ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษณ์  ตั้งวงศ์ศุภางค์
2. นายพิสิฐชัย  พรมภักดี
3. นางสาววาสนา  สุขสงวน
 
1. นายสุริยา  คำโหย
2. ว่าที่ร้อยตรีรัตนพงษ์  วรรณกัมมิโก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 29 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  สว่างวัฒนารักษ์
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมรัตน์วัฒนา
3. เด็กหญิงศุภสุตา  นิ่มโอษฐ์
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทังเฮียง
5. เด็กหญิงเกศกนก  คมมูล
 
1. นางสาวนุชจรี  สีเมฆ
2. นางสาวประทุมทิพย์   ยอดบุญฤทธิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.67 เงิน 31 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกชมน  สินกลัด
2. นางสาวกนธิชา  สร้อยนาค
3. นางสาวชลดา  นิ่มวาด
4. นางสาวนรมน  สารภาพ
5. นางสาวสุทัตตา  มะณีจันทร์
 
1. นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง
2. นางจินตนา  กันยาทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 34 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนิกา  หงษ์ยนต์
2. เด็กหญิงชาศริยา  เพชรสุด
3. เด็กหญิงณิชารีย์  สหัสสพาศน์
4. นายธีรพัฒน์  ขำสี
5. เด็กหญิงอลีนา  รังสิยานุพงศ์
 
1. นางชินธันย์  จิตต์การุณย์
2. นายไพลิน  นวมสุข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจักรพันธ์  บุษราคำ
2. นางสาวจิณณภัต  วรกลั่น
3. นายชัยชาญ  ร่มเย็น
4. นางสาวพัณณกร  สุรเพชร
5. นางสาวพิมพิกา  สมบัติธนพนต์
 
1. นางเก็จวลี  กรีธาธร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1. เด็กหญิงบุษยา  ม่วงอุมิงค์
2. เด็กหญิงปทิตตา  กันพร้อม
3. เด็กหญิงมานิตา  ม่วงปราง
4. เด็กชายรักษิต  บุญส่ง
5. เด็กหญิงไหมทอง  หมัดหนัก
 
1. นายปกรณ์  บุญส่ง
2. นายประสาร  บุญส่ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.4 ทอง 7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  ชูจร
2. นางสาวธนพร  แลสุด
3. นายพนากร  ลาภบุญเรือง
4. นางสาวพิชญาภา  จุ้ยเสง
5. นางสาวเนตรนรินทร์  ทองดอนเหมือน
 
1. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
2. นางสาวณัฐติวรรณ  ยืนยงค์นาน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.8 ทอง 28 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัชพล  บุญรอด
2. นายณัฏฐอิทธิ์  นุ่มละมุล
3. นายณัฐวุฒิ  มรกฎ
4. เด็กหญิงธนวรรณ  ด่อนสิงห์
5. เด็กหญิงปัทมนันท์  พิมพ์เจริญ
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองช้อย
7. เด็กหญิงปิยธิดา  เสือเฒ่า
8. เด็กหญิงพรพรรณ  เอนกบุญ
9. เด็กหญิงพรพิทักษ์  ทับพงษ์
10. เด็กชายพัชรกิจ  ศรีจันทร์
11. นางสาวพัฒนพร  รอดสวัสดิ์
12. นายพีรพัฒน์  บุญถึง
13. เด็กหญิงภานุมาส  นะเสือ
14. เด็กหญิงภาวิณี  นกแก้ว
15. เด็กหญิงศุทธวดี  จรรยากูล
16. นางสาวสกิญาภัทร  ปลอดโปร่ง
17. เด็กหญิงสรัลพร  อุปนันไชย
18. นางสาวสายชล  คำถนอม
19. เด็กชายเจษฎา  ขำสวัสดิ์
20. นายเอกพล  ศิริศานติ
 
1. นางชุติมน  โตสุวรรณ
2. นายวรายุทธ  อุตตะมา
3. นางสาวอัญชลีพร  นิ่มละออง
4. นางสาวอนงค์นุช  ม้ายอุเทศ
5. นางสาวชมพิศุทธิ์  วงศ์ยาทิพย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง 13 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายวสุรัตน์  ดีประสิทธิ์
 
1. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวเกษราภรณ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวชลธิดา  ดวงงามยิ่ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภัทรพนธ์  พราหมณ์ฤกษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ยาแก้ว
 
1. นางบุญญาพร  พึ่งอวยผล
2. นางสาวอารีวรรณ  พยัพพฤกษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนิกานต์  อุไรฤทธิพร
2. นายศิวกร  แสงพลสุข
 
1. นางสาวอารีวรรณ  พยัพพฤกษ์
2. นางบุญญาพร  พึ่งอวยผล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลกร  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชาลินี  คุ้มครอง
3. เด็กหญิงณัชชา  กลิ่นมาลัย
4. นางสาวนภัสสร  วรรณขำ
5. นางสาวนมินตรา  คำฮ้อ
6. นางสาวพิมพ์มาดา  สวรรค์จินดา
7. นางสาวสิทธาศิณี  อ่อนสำอางค์
8. นางสาวสุดารัตน์  สว่างยิ่ง
9. นางสาวอนินทิตา  ฉิมบุญอยู่
10. นางสาวเบญจมาศ  สังข์สินธุ
 
1. นางสาวอนงค์นุช  ม้ายอุเทศ
2. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
3. นางสาวพักตร์ตรีญา  รอดสีเสน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  พัดแสง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สวนสะอาด
3. นางสาวจันทิมา  ขำโพกา
4. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญช่วยวงศ์
5. นายจีรวัจน์  เด่นดวง
6. นายธนกร  อ่อนละออ
7. นางสาวนิรมล  ทรัพย์มงคล
8. นางสาวปิยะวรรณ  ทรัพย์มงคล
9. นางสาวพิจิตรา  จันทร์โพรัง
10. นางสาวภควดี  บุญประเสริฐ
11. เด็กหญิงภัทรนาถ  พูลสิน
12. นางสาวมัณฑนา  รัตนรัตน์
13. นางสาววิลาวัลย์  คีรีวรรณ
14. นางสาวอชรายุ  ไชยมงคล
15. นางสาวอภิญญา  เนติเวชวิทยา
 
1. นายชนินทร์  กลิ่นมาลี
2. นางฐิติรัตน์  บุตรแก้ว
3. นายสมบูรณ์  ชมชูชื่น
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปานอ้น
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์เรือง
 
1. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
2. นายประกอบ  เสมอภาค
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  วงค์หาญ
2. นางสาวสิริเพ็ญ  โหมดม่วง
 
1. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
2. นายประกอบ  เสมอภาค
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงเขมิกา   บุญภิญญา
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงปาริศรา  สิทธิสงค์
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87.82 ทอง 6 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุภัค  ขวัญเดือน
 
1. นายยรรยงค์  รบไว
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ฐนิตณฐมน
 
1. นายไพบูลย์  คำเกลี้ยง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุกัญญา  อยู่นันท์
 
1. นางกฤตยา  โสมทัศน์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา   ยอดแก้ว
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาววลัยพร  โยเบี๊ยะ
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฐิติยา  คงกระพันธ์
2. เด็กชายตะวัน  เกตุรัตน์
 
1. นางทิวาพร  เฟื่องฟุ้ง
2. นางรุจิรา  ทับทิมแก้ว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายพรเทพ  พรหมนิล
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุวดี  ขวัญเดือน
 
1. นายยรรยงค์  รบไว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ดาเสะ
2. เด็กชายศุภชัย  แย้มวิทยา
3. เด็กชายอนุชา  ฝอยเงิน
 
1. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
2. นายทนง  ชัยหัน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 34 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  อวดลาภ
2. นางสาวนิรมล  คองอินทร์
3. นายสุเมธ  กล้วยเพชร
 
1. นางสาวธนิกา  ถึงโภค
2. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.66 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุรชาติ  สุขแก้ว
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 79.33 เงิน 33 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายปวริศร์  บัวจงกล
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.67 ทอง 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายวรปรัชณ์  ทับทิมสุวรรณ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.67 ทอง 15 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85.33 ทอง 12 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 16 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมะลิ  -
 
1. นายณัฐพล  โสวรรณ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 13 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวชนิกานต์  หรั่งวัตร
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลพร  ทัศมาลา
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 12 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคมปกรณ์  วันทอง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภานุพงศ์  สว่างจิตต์
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 15 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญดา  คงลายทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82.4 ทอง 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤติมา  สมุทรผ่อง
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  อรุณรัตน์
3. นายคมปกรณ์  วันทอง
4. เด็กหญิงชลพร  ทัศมาลา
5. เด็กชายนนทวัฒน์  บุญเรือง
6. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
7. นางสาวภาวิณี  พยัพพฤกษ์
8. เด็กชายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
9. เด็กหญิงอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นายวโรดม  อิ่มสกุล
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.67 ทอง 15 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤติมา  สมุทรผ่อง
2. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
3. นายชัยกร  เพ็ชรดี
4. เด็กหญิงญานิศา  ไหมละออง
5. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
6. เด็กหญิงธัญชนก  เขี้ยวแก้ว
7. เด็กชายนนทวัฒน์  บุญเรือง
8. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
9. นางสาวภาวิณี  พยัพพฤกษ์
10. เด็กชายภูริศ  สุขมี
11. นางสาวมะลิตรา  เพชรอำไพ
12. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
13. นายศรชัย  ทับน้อย
14. นายสุมนัส  ไฝศิริ
15. เด็กหญิงอณัศยา  ไชยทองศรี
 
1. นายวโรดม  อิ่มสกุล
2. นายสุธา  โหมดเขียว
3. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
4. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
2. นายชัยกร  เพ็ชรดี
3. เด็กชายณฤทธ์กมล  วงษ์สุทักษ์
4. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
5. เด็กชายธีรภัทร  เรืองทับ
6. เด็กชายปวริศร์  บัวจงกล
7. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
8. นางสาวมะลิตรา  เพชรอำไพ
9. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
10. นายศรชัย  ทับน้อย
11. นายสุมนัส  ไฝศิริ
12. นายสุรศักดิ์  อยู่คง
 
1. นายวโรดม  อิ่มสกุล
2. นายสุธา  โหมดเขียว
3. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
4. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.9 ทอง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกัณฑ์พสิษฐ์  สว่างจิตต์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ม่วงน้อย
3. เด็กชายรัชชานนท์  รุ่งจำเริญ
4. เด็กชายศรัณย์  รุ่งเรือง
5. เด็กชายสุรพัฒน์พล  คูหะรัตน์
6. นายอานนท์  ศรนารายณ์
 
1. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
2. นายรัฐพล  ศรีธรรม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 34 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายชีวานนท์  ชัยสิทธิ์สงวน
2. นายณิชาธร  สุขะสุคนธ์
3. นายธนาวุฒิ  ติ้นสกุล
4. นายวรเดช  ศรีอำไพ
5. นายศุภสัณฑ์  นิลม่วง
 
1. นายนพรัตน์  กานอ้วน
2. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 8 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายคฑาวุธ  เถื่อนประยูร
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 18 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายนพชัย  มะโรงเหม็ง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สวนมา
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 31 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศรินรัตน์   กล่อมประเสริฐ
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 9 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายเธียรสิน  หนาแน่น
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายเธียรไท  อินทรไพโรจน์
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 33 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุณิสา  สวนมา
 
1. นางสาวอัญมณี  แหล่งหล้า
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 41 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวอริสรา  ป้อมสิงห์
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคมสัน  รอดศรี
 
1. นายธธนนต์  นิยมญาติ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 18 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงณัฐฏิการ์  ทศพล
 
1. นางบุษบา  รอดอ้น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 17 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวภารวี  อิสมันยี
 
1. นางบุษบา  รอดอ้น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 12 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายนพพรรณ  คงแก้ว
 
1. นางอัญชนา  มากบำรุง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สวนมา
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 17 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวสุภัทรา  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางพรทิพย์  กรองกำธร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 59.1 เข้าร่วม 44 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายขจรภพ  วงสิทธิ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กชายติณศศักดิ์  พรหมฤกกษ์
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญชู
5. นายรังสิมันตุ์  สินเดระดาษ
6. เด็กชายสรธร  แสงจันทร์
7. เด็กชายอัศฎานนท์  แถมมี
8. เด็กชายอาทิตย์  น้อยจำรัส
9. เด็กชายเกริกกฤษ  สินเมือง
10. เด็กชายเดชชาธร  อุทัยธรรม
 
1. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
2. นายรัฐพล  ศรีธรรม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 71.7 เงิน 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวกานดา  ยิ้มใหญ่
2. นางสาวกานต์ธิดา  แตงอวบ
3. นางสาวกุลธิดา  คำเอก
4. นายจักรกฤษณ์  สอนสนิท
5. นางสาวจุฑามาศ  นิ่มนวล
6. นางสาวชญาน์นันท์  กมลวุฒิ
7. นางสาวญาโนทัย  การะสุข
8. นายณัฏฐกฤศ  แย้มกลัด
9. นางสาวณัฐถยา  ขลิบสี
10. นางสาวดวงกมล  พ่วงแม่กลอง
11. นางสาวธมลวรรณ  ผิวผ่อง
12. นายปฏิพัทธ์  ศรีสวัสดิ์
13. นางสาวปภาวรินท์  สมรักษ์
14. นางสาวปวีณา  บัวนาม
15. นางสาวปัญชิกา  ฤทธิ์พันธ์
16. นางสาวพรรณศศิภรณ์  คำยิ่ง
17. นายพันศักดิ์  พวงบุบผา
18. นางสาวภัทราวดี  รัชนิพนธ์
19. นายมนัทชา  เข็มกลัด
20. นางสาวมลชนก  สดใส
21. นางสาวมัลลิสา  สำราญราษฎร์
22. นายยุทธภูมิ  ภู่เขียว
23. นายวรวิช  ประสิทธิแพทย์
24. นายวศิลป์  เพิ่มศิล
25. นางสาวศุภิสรา  จันสีไหม
26. นางสาวสุทธินี  นุชศิริ
27. นางสาวสุธีกานต์  ทั่งทอง
28. นายอนันดา  อินทะนิล
29. นายอัจฉราพร  พิทักษ์วงค์
30. นางสาวอาทิตยา  ขลิบสี
31. นางสาวเดือนกานต์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
32. นางสาวเพ็ญพิชชา  เลิศนิรันดร์
33. นางสาวเมธาวดี  นาคฤทธิ์
34. นายไชยพงษ์  ศุภวิชยานนท์
 
1. นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.8 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มิกถา
2. เด็กชายชัยพัทธ์  มงคล
3. เด็กชายพัชรพล  สกิดใจ
4. เด็กชายวรโชติ  คงด้วง
5. เด็กหญิงศศิชา  เนื่องนุสนธิ์
6. นางสาวสุธีมนต์  บุญกอง
7. เด็กชายอัศม์เดช  แย้มเทศ
8. เด็กหญิงเด็กหญิงณิชาภัทร  อ่วมเมือง
9. เด็กชายเอกพัน  ทองคุ้ม
10. เด็กหญิงโชติกา  เห็นแก้ว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางณิชชา  ชันแสง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกันยารัตน์  มาลัยเลิศ
2. นางสาวฐิติภา  หลักชัย
3. นายณัฐธัญ  ใจบำรุง
4. นายทยากร  สุสุทธิ
5. นายทินภัทร  กลิ่นดี
6. นายธัชพล  เสียงล้ำ
7. นางสาวปรียา  ชูลาภ
8. นายปุญญวีร์  เขียมเจริญ
9. นางสาวสรินทรี  จงชานสิทโธ
10. นางสาวเบญญาภา  ชิดเชื้อ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางณิชชา  ชันแสง
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ขำทวี
2. เด็กหญิงธัญจิรา  เทพพิทักษ์
3. เด็กหญิงปรัชยาภรณ์  จันตนา
4. เด็กหญิงวรรณพร  เขียวคลี่
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  ทองขำ
6. เด็กหญิงสาธิตา  น้อยพงษ์
 
1. นางศรัญญา  เดชมาก
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
4. นางณิชชา  ชันแสง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนิสรา  พลยมมา
2. นางสาวธันยารัตน์  วัชราศรม
3. นางสาวปรียา  ชูลาภ
4. นางสาวภิญญดา  พูลสุข
5. นางสาวศิริลักษณ์  กอนปิ่น
6. นางสาวเพ็ญพิชชา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางศรัญญา  เดชมาก
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
4. นางณิชชา  ชันแสง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 17 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัณทิมา  แสงแช่ม
2. เด็กหญิงนฤภัทร  กาญจนเพ็ญ
3. เด็กหญิงนฤมล  กลิ่นอุบล
4. เด็กหญิงวรรณพร  มั่งมี
5. เด็กหญิงวรินทร  บุญเดช
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  เมืองโพธิ์
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
2. นางสาวณัฎฐ์วิภา  สุริยันต์
3. นายอรุณ  สรรพคุณ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวจันทิมา  บุญทัง
2. นางสาวนฤมล  อยู่อิ่ม
3. นางสาวพรพิมล  ผ่องแผ้ว
4. นางสาวมัณฑนา  ผิรังคะเปาระ
5. นางสาววรรณพร  ประสาททิพย์
6. นางสาววรรณพร  คงประเสริฐ
7. นางสาวศรุตา  พรามคุ้ม
8. นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญทัง
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
2. นางสาวณัฎฐ์วิภา  สุริยันต์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 15 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายคชาธร  บุญรอด
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ   ชะอุ่มฤทธิ์
3. เด็กหญิงดาวจรัสศรี  มังกรทอง
4. เด็กหญิงตวงรัตน์  อัครฤทธิ์ธนวัต
5. เด็กชายธนาธิป  แสงอาระยะกุล
6. เด็กชายธีรพงษ์  บัวงาม
7. เด็กหญิงวรรณวิไล  แสนใจธรรม
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดาวเรือง
9. เด็กหญิงสภัทรชา  บุญรอด
10. เด็กหญิงสุทธิชา  วงศ์ละม่อม
11. เด็กหญิงอลิษา  ขวัญใจ
12. เด็กหญิงอังคณา  อ้อนโอด
 
1. นางสาวอารีย์  ศรีแจ้
2. นางสาวกันสุดา  สุดช้อย
3. นางสาวรัชฎา  ณัฏฐกุล
4. นายสมคิด  เติมพูล
5. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรพงศ์  เสน่ห์ติบัง
2. นางสาวชลาลัย  เสน่ติบัง
3. นางสาวณฐพร  สระทองทา
4. นายทศพร  แดงประเสริฐ
5. นางสาวนัฐฐิยา  บุญยง
6. นางสาวนันทนา  ฮะไฮ้
7. นายพชรพล  ดังแสง
8. นายพรชัย  พวงไม้
9. นางสาวพัชราภรณ์  หมื่นสุข
10. นายวงษธร  ด้วงฝังเหนือ
11. นายวีรวัฒน์  คุ้มจิตรรักษ์
12. นายศุภชัย  วาปีโส
13. นายสุขสันต์  พันธุยา
14. นางสาวสุภาวดี  รักษาดี
15. นายเดชาธร  หลวงจู
16. นายเรืองศักดิ์  แร่เพชร
 
1. นางสาวกันสุดา  สุดช้อย
2. นางสาวธนิกา  ถึงโภค
3. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
4. นายสมคิด  เติมพูล
5. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.33 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  กล่อมรักษา
 
1. นางสาวอัญชลี  เหลืองพิพัฒน์สร
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธัญญาภรณ์  พิพัฒน์ศรี
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุพิชญาณ์  รอดภัย
 
1. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายอภิณัฐ  บุญเจือ
 
1. นางสาวนิชนันท์  ชุ่มแอ่น
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.33 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายศรัณย์  ธรรมเนียม
 
1. นางวิจิตรา  วรพุฒิ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศุภาพิชญ์  อินพรม
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาณพิชญ์  กงเพ็ชร
 
1. Missxin  ying
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายรัชชานนท์  แตงอ่อน
 
1. Mr.Yu  Haifeng
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79.33 เงิน 12 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายอภิรัตน์  สิทธิเวช
 
1. นางสาวทัดจันทร์  เดชะปัญญา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิมพิสา  ศรีพรหมสุข
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวอารีรัตน์  ภักดีย่อง
 
1. นางวิจิตรา  วรพุฒิ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.83 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนิสานาถ  โรงแสง
 
1. MissHyerin  Kim
 
118 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง 16 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวดวงกมล  ธุวังควัฒน์
2. นางสาวนริสรา  ปานมณี
3. นางสาวภควรัญชน์  ตันสุน
4. นางสาววารีรัตน์  ศรีสุริยพันธ์
5. นางสาวสุรัสวดี  อุ่นศิริ
 
1. MissHu  Shan
2. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
 
119 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.67 เงิน 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชลลดา  บุญเทพ
2. นางสาวณัฐฐาพร  เฟื่องประดิษฐ์กุล
3. นางสาวธนัชพร  ปลอดโปร่ง
4. นายนิธิดนย์  ดวงเดช
5. นางสาววลีรัตน์  ลาภมูล
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
2. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
 
120 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษณะ  มั่งมีสุข
2. นางสาวขวัญพิชชา  รักยงค์
3. นางสาวชนิสรา  สุขเอมโอฐ
4. นางสาวธนิษฐา  ลีโคตร
5. นางสาวนภสร  ฤกษ์รอด
 
1. MissHyerin  Kim
2. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิราภรณ์  แม้นเมฆ
2. นางสาวสุธินี  วงษ์อุบล
 
1. นางสาวกรกนก  สอนจันทร์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.66 เงิน 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายภัทรพล  บุญมา
2. นางสาวอภิชญา  พึ่งแพง
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.16 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มีโหมด
2. นางสาวอสมาภรณ์  วิชัยดิษฐ
 
1. MissHyerin  Kim
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.54 ทอง 25 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกิตติพศ  คำเวียง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สิงห์เทียน
3. เด็กชายณฤดล  ชัยเพชร
4. เด็กชายธัญญ์  สวัสดิไชย
5. เด็กชายธีรโชติ  เจือบุญ
6. เด็กชายภัทรพล  สมพงษ์พันธุ์
7. เด็กชายภาวศุทธิ  กันกลิ่น
8. เด็กชายวาณิชย์  ศรีไสว
 
1. นางกมลวรรณ  เก่งกล้า
2. นายธณัฐ  ยี่หร่า
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.39 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายบริรักษ์  เรืองโรจน์
2. นางสาวศศิธร  อารมย์สว่าง
3. นางสาวศิริวรรณ  เชื้อแดงดี
4. นายศุภณัฐ  ชมอินทร์
5. นางสาวสุพรรษา  พุ่มสวัสดิ์
6. นายอนัส  สนับแน่น
 
1. นางกมลวรรณ  เก่งกล้า
2. นายนันทพัทธ์  ทองเสนา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอื้อศรีวัฒนากุล
2. เด็กหญิงณิชชา  อธิดมเสรณี
3. เด็กชายนราวิชญ์  คำสิงห์
4. เด็กชายร่มโพธิ์  สุภาพ
5. เด็กชายเตชสิทธิ์  สังข์เฉย
 
1. นางเยาวนารถ  พัฒเสมา
2. นางชนิดา  อิงคสุวรรณ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจตุพร  สีนวล
2. นางสาวชยุดา  สงวนทรัพย์
3. นางสาวนันทิชา  ม่วงแก้ว
4. นางสาวสิตานันท์  เกตุแก้ว
5. นางสาวอัจฉรา  มีเจริญ
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองใบ
2. นางสาวอมรรัตน์  สุดใจ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  มลัยทอง
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  วัฒนยัง
3. เด็กหญิงศุจินธรา  ปาสานนท์
 
1. นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนิญญา  เรืองอร่าม
2. นายชานนท์  ลาภหลาย
3. นางสาวปาณิสรา  ช้างพลาย
 
1. นายณัฏฐพงษ์  กันภัย
2. นางสาววาสนา  เงินทอง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.3 ทอง 22 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วิทิตปกรณ์
2. เด็กหญิงสิริกานต์  เผือกประคอง
3. เด็กหญิงอัมรา  พระเทพ
 
1. นางบุษวรรณ  เกตุแก้ว
2. นางสาวเกวลิน  ทวีสุข
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 15 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวรัชฎาพร   มีสวัสดิ์
2. นางสาวสิรินันท์  ปานทิพย์
3. นางสาวเนตรนภา   ยวงผึ้ง
 
1. นางจงกล  เทพพานิช
2. นางสาวปาริสา  มาคล้าย
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 44 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เนาวรัตน์วัฒนา
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  รวินธนเศรษฐ์
 
1. นายพชระ  พลอยทับทิม
2. นางสาววิเชียร  กลีบจงกล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 33 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายฐิติพงษ์  พ่วงทอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ทรัพย์อร่าม
 
1. นายเจษฎา  หลักซุม
2. นางสาวดวงรัตน์  แต้เจริญผล
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55.2 เข้าร่วม 46 โรงเรียนคงคาราม 1. นายจารุภัทร   พิศาลธรรมกุล
2. นายศิริวัฒน์  มงคล
 
1. นางธนภัทร  พึ่งเดช
2. นายกิตติวัฒน์  ปลื้มจิตร์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 41 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายการิน  พ่วงทอง
2. นายธนยศ  ศิรธรานนท์
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายพชระ  พลอยทับทิม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  อังศุพาณิชย์
2. นายณฐพงษ์  ยี่สาร
 
1. นายภูวดล  บุบผามาลา
2. นางสาวศรินทรา  ทองประเสริฐ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 49 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายชัชพงษ์  กรรณเทพ
2. เด็กหญิงสมัชญา  ไทยเจียมอารีย์
 
1. นางสาวชินตา  จับจัด
2. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 36 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์   กรมวงศ์
2. เด็กชายดิลก  แสงดี
 
1. นายทัศธรณ์  ทองชุมนุม
2. นายไฉน  ไชยนา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.4 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนกชนม์  คงกล่อม
2. เด็กชายพลกฤต  เอกนก
 
1. นายเจษฎา  หลักซุม
2. นางสาวศรินทรา  ทองประเสริฐ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72.5 เงิน 13 โรงเรียนคงคาราม 1. นายจิรายุ  พิศล้ำ
2. นายณัฐวุฒิ  เติมศรี
 
1. นางสาวศรันย์กรณ์  อาจณรงค์กร
2. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายอรรถพล  เจียมจำเริญสุข
2. นายไววิทย์  ภูขามคม
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายพชระ  พลอยทับทิม
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายก่อเกียรติ  กาญจนเกตุ
2. นายรัชชานนท์  ครื้นจิตต์
3. นางสาวเบญญาภา  สุทธดิส
 
1. นางสาวมณฑารพ  สิงห์โตเกษม
2. นายฉัตรชัย  นาสถิตย์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 27 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกีรติ  จักษุดุลย์
2. นายญาณภัทร  พัฒพงษ์
3. นายณัฐวุฒิ  ขาวสว่าง
 
1. นางสาวมณฑารพ  สิงห์โตเกษม
2. นายฉัตรชัย  นาสถิตย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวตีรณา  เพียรศรีวัชรา
2. นายอภิสิทธิ์  ปานพันธ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  อุไรวาท
2. นางสาวมิ่งขวัญ  สุขเสงี่ยม
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนัส  วงศ์สมุทร
2. เด็กชายสรวุฒิ  กล่อมอำภา
3. เด็กชายเดชบดินทร์  นฤภัย
 
1. นายสุริยา  คำโหย
2. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐสิทธิ์  ทรัพย์เพิ่ม
2. นายรามาบดี  ดำรงเกียรติ
3. นายสิริกร  วาสกุล
 
1. นายสุริยา  คำโหย
2. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐธัญ  อุ้มนุช
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วปาน
3. เด็กชายหิรันทร์  โตทัพ
 
1. นายพานิช  ชุณหภัทรกุล
2. นายนภดล  รุ่งจรูญ
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพงศกร  สมอไทย
2. นายศุภฤกษ์  เริงมงคล
3. นายเจษฎา  น่วมประวัติ
 
1. นายสุริยา  คำโหย
2. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 18 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายธาดา  คล้ายคลัง
2. นายธีรภัทร  ประกอบแสง
3. นายธีรภัทร์  ทองทา
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.8 ทอง 7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรเกียรติ  นวลมาถต์
2. นายศักรินทร์  ดังแสง
3. นายศุภกร  วิพัชครุฑ
 
1. นายอภิชิต  ศิริวงษ์
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.8 ทอง 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวดาวเรือง  ปั้นร้าย
2. นางสาวศิริลักษณ์  ตราทอง
3. นางสาวสโรชา  เทือกท้าว
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวพณารี  รัดยิ่ง
2. นายภานุวัฒ์  สุจดี
3. นางสาวสายพิรุณ  รัดยิ่ง
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก  ชูศรี
2. เด็กหญิงนันท์กมล  ภู่ระย้า
3. เด็กหญิงนิรชา  นาสงวน
4. เด็กหญิงปาริสุดา  กงแก้ว
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสว่าง
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คัตตะโร
 
1. นางสาวยอดขวัญ  น้อยมะหาไว
2. พระครูสังฆรักษ์นพ  น้ำทิพย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  อนันต์ชัยลิขิต
2. เด็กหญิงฟาริดา  ใจคน
3. เด็กหญิงศิริพร  รักษาดี
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวจิตติมา  สายเย็น
2. นางสาวปราณี  ประดิษฐ์ผล
3. นางสาววีณา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางรัชนู  ศันเสนียกุล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.1 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธีรนันท์  นาคสุข
2. เด็กหญิงวีรกานต์  รวยเงิน
3. เด็กชายสุทธิพร  สุสุทธิ
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.2 ทอง 38 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปริยากร  ทิพชัย
2. นางสาวมณีรัตน์  น้อยภาษี
3. นางสาวลมมณี  อังกินันทน์
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงสุวกานต์  เกิดเหมาะ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  สาตรา
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นางสาวอรุณาภรณ์  สุขนาน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวผกาทิพย์  พันธ์ซ้อน
2. นางสาวพนิตนันท์  ศรีสุกแก้ว
3. นางสาวพรพิมล  ทรงพล
 
1. นายบรรพต  บุตรน้ำเพชร
2. นายกิตติเดช  เปรมกมล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 28 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  ทับสีนวล
2. เด็กหญิงศิรินภา  หุ่นกรีด
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทองรักษา
 
1. นางชนันท์นุช  อุ้ยนอง
2. นางสาวสุภาวดี  เขมะศรีสุวรรณ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพัชราภรณ์  สุขตรี
2. นางสาวพัณณิตา  ขำสี
3. นางสาวพิมพ์สุภา  เมฆาลัย
 
1. นางบุญประคอง  บุญรอดน้อย
2. นางสาวสุกัลยา  บุญประเสริฐ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐษากรณ์  หอศิวาลัย
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชุติวัฒนกุล
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวบุศรา  มงคลเอก
2. นางสาวบุศรา  มงคลเอก
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 24 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวพุทธชาด  ดอกใบ
2. นางสาววราภร  เพชรสอาด
3. นางสาวอาทิตติยา  มูลชาติ
 
1. นางสาวอรุณาภรณ์  สุขนาน
2. นายชัยวัฒน์  พิศาลเศรษฐกุล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 43 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฎฐ์ษพร  ดีเหลือ
2. นางสาววิไลวรรณ  เอี่ยวดอนข่อย
3. นางสาวอนงค์นาถ  ม่วงคราม
 
1. นางพิมพ์ผกา  บุญมั่น
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  พรมาก
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ประสาททอง
3. เด็กหญิงพนิตพร  หนูขำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กันหะ
2. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปิ่นสะอาด
 
1. นางสาวทวินันท์  เพชรนิล
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายสหรัฐ  ดำขำ
 
1. นางสาวทวินันท์  เพชรนิล
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายธีรเดช  ภู่เงิน
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายวุฒิพงษ์  ศิริป๋า
 
1. นายพูนโชค  สืบเนื่อง
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 15 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อุดมอำนวย
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายศิวกร  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 7 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธนบูรณ์  ย้อมสี
2. เด็กชายปิยะราช  อุ่นโรจน์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
2. นางสาวสำราญ  สังคีรี