สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 43 โรงเรียนบางปะอิน 1. เด็กหญิงปูเป้  ปับเพชร
 
1. นางสาวสุชานาฏ  โศภิษฐิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 24 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นางสาวชนาภา  สุขสุมิตร
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  อินทวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 35 โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นางสาวธีระนันท์  ปลอดโปร่ง
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 24 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายปริชาติ  หวานแหลม
 
1. นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.12 ทอง 12 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายต้น  อุ่นใจ
 
1. นางสาวปรียานุช  การสมธร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73 เงิน 48 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวรุ่งทิพย์  พามาเนตร
 
1. นางราตรี  ติเพียร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 38 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงอรอนงค์  นายออน
 
1. นางธนิดา  สิลุจจยานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 25 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกรรณิการ์  แย้มสวัสดิ์
 
1. นางธนิดา  สิลุจจยานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 25 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายรัตนธรรมรุจ  กลั่นศรี
2. นายวรพล  เกิดวิธี
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวจันทรรัตน์  เรืองคณะนิธิกุล
2. นางสาวฉัตรวารี  ภุมมา
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.7 ทองแดง 30 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรรณแก้ว
2. เด็กหญิงนุจรีย์  ไกรมงคล
3. เด็กชายพสธร  เลิศสถิตย์วงศ์
 
1. นายอัศวิน  ศรีบัว
2. นางสาวสุนีย์  ลิ้มรสสุคนธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 35 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายนนทกร  ปิ่นทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  วาจาชื่น
3. นางสาวสุภัสสรา  สุวรรณเพ็ญ
 
1. นางเพลินตา  เข็มทอง
2. นางพรรณี  เกตุถาวร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 16.8 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายภรภัทร  ฤทธิจันทร์
2. นายสิทธิพร  ภู่ดี
 
1. นายหัสดินทร์  เวชการ
2. นางสาวสุดารัตน์  ประสารทรัพย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.1 ทองแดง 43 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายจิรครินทร์  พรมสิน
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ลาภตระการ
3. เด็กชายรัชพล  รุจิเวช
 
1. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก
2. นายภูวดล  สำลี
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 28 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  ดอนจันทร์
2. นางสาวธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
3. นายเสรี  ชูประสิทธิ์
 
1. นางปริศนา  สุขสุสาสน์
2. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 46 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  ฤกษ์ประกอบ
2. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสุยงค์
3. เด็กหญิงหยาดอรุณ  ฝั่งสาคร
 
1. นางเยาวเรศ  เสมอหัตถ์
2. นางสาวกัญญา  ภิญญกิจ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 35 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายจตุรภัทร  เตชะผลประสิทธิ์
2. นายชัยวิวัฒน์  สุดสวาสดิ์
3. นางสาวปภาดา  รอดสุวรรณ์
 
1. นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.1 ทอง 9 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงจุฑาพร  สมพงษ์
2. เด็กหญิงธนพร  รุ่งจำเนียร
3. เด็กชายสราวุฒิ  รักษาชล
 
1. นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด
2. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 48 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวณัฐมล  เจริญผล
2. นางสาวสินจัย  โดยคำดี
3. นางสาวอารียา  ลีบำรุง
 
1. นายปริญญา  อินทรา
2. นางสาววิไลวรรณ  ทองศรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 46 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  แหวนเพ็ชร
2. เด็กชายสันติภาพ  ผดุงวงษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อินโท
2. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84.84 ทอง 6 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงษ์  กิจฉัตร
2. นายมารุต  สุพัฒฑา
 
1. นางสาวอัญชลี  ใจดี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายทยุติธร  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายธันวา  โยธาหาญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มั่งมี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นายพงศธร  กรุดเนียม
2. นายสิทธิโชค  เทียนบูชา
3. นายเพชรรัตน์  รัตนวงศ์ไทย
 
1. นายเกษมสิน  วรรณธนะ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง 7 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วมงคล
2. เด็กหญิงปาณิศา  กิจสาลี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  การมนตรี
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ธาระภาพ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  แก่นประธูป
 
1. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
2. นางสาวสมบัติ  ละกำปั่น
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวกุลวดี  สาระกูล
2. นางสาวพนารัตน์  พร้อมเกษร
3. นางสาวสินิชชากร  ศรีษะแก้ว
4. นางสาวสุจิตรา  วะการิน
5. นางสาวสุรีรัตน์  กอบัวแก้ว
 
1. นางสาวสิริวรรณ  มีรอด
2. นางนันทา  กนกอุดม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.4 เงิน 16 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายทศพร  นามโฮง
2. นายธนวัตน์  แจ่มศักดิ์
3. นางสาวภัทรชา  คงชนะ
4. นางสาวลัคนา  พิสิฐเพ็ญจันทร์
5. นางสาวไอศวรรย์  รัตนจักร
 
1. นางอรวรรณ  ทรัพย์ไนย
2. นายชัชพล  ศิริกุล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 38 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงจุฑาทิป  เสริฐศรี
2. เด็กชายพงศ์สรรร  ซอนิมิตเกิดลาภ
 
1. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่
2. นางสาวลัดดา  สุขกุดี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายณัฐพล  พวงหิรัญ
2. นางสาวปภัสสร  เพ็ชร์จิตต์
 
1. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
2. นางกาญจนา  กลัดทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง 23 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวชลธิชา   ธัยยามาตร์
2. นางสาวปภาวรินท์  ผดุงโภชน์
3. เด็กหญิงพรรษชล  ต้นจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรมน  คำสะอาด
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรรณโภชน์
6. เด็กหญิงมัณฑณา  แกว่นกสิกร
7. เด็กหญิงมาตา  สงวนสิทธิ์
8. นางสาวสุภาพร  หอมหาญ
9. นางสาวสโรชา   พวงบุปผา
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญตัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน
2. นายเริงศักดิ์  เติมขุนทด
3. นายธนเทพ   เนื่องศรี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายอนุชา  ไกรอักษร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวเกศมณี  ลาภภักดี
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พรมจรรย์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวปัทมวรรณ  เกิดวิชัย
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  ศรีกรต
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวนฤมลวรรณ  สีเหลืองอ่อน
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงนลธิชา  เนื่องประถม
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวธนพรรณ  ลมูลพันธ์
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันเปรม
2. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วดวงเล็ก
 
1. นางวทันยา  ยางกลาง
2. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายพงศกร  ปิ่นเกษ
 
1. นางเบญจมาศ  ดำเนิน
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกนกวรรณ  วุฒิราชา
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชะเวียตะคุ
2. เด็กหญิงฐิตามร  กระจ่างพืช
3. เด็กหญิงมานิตา  ไตรถาวร
 
1. นางสาวอารีย์  เอี่ยมงาม
2. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  ผ่องศรี
2. นางสาววิมลรัตน์  นามมันทะ
3. นายอนันต์ยศ  รุณเจริญ
 
1. นางวทันยา  ยางกลาง
2. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  กองบุญเรือง
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นายเนติพงษ์  แสงสว่าง
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.67 ทอง 11 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปาจรีย์  วิชา
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 79.67 เงิน 37 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายนนทวัชร์  ไกรสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอริชา  พวงเงิน
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.67 ทอง 8 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลี  วิชา
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.66 ทอง 16 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวธาราธร  อะมะตะ
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 23 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายณัฐรุจา  ไชยชนะ
 
1. นายกำพู  อักษร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 18 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวอาภาพร  แซ่ตั้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 16 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงณภัทร  สนใจ
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84.66 ทอง 17 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง 8 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายภูร่องกล้า  ลาภตระการ
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 15 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายธนาธร  เต่าทอง
 
1. นายกำพู  อักษร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่สุวรรณ์
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวนันทกานต์  เมฆจันทร์
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 7 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 18 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวทิพย์สุดา  ปั้นทอง
 
1. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  มงคลคูณ
2. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
3. นางสาวฐิติกาญจน์  ศิลประสพ
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
5. นายนนทวัชร์  ไกรสกุล
6. นายวรรณรัตน์  เจริญศิริ
7. นางสาวศุภลักษณ์  กองกวี
8. นายสถาพร  ฉอ้อนโฉม
9. นางสาวอาภาพร  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
3. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  นวลลออง
2. เด็กชายกิตติ  ถาวร
3. เด็กชายก้องภพ  บุญศรี
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  นากุล
5. นายธนาธร  เต่าทอง
6. นางสาวธนาภา  วรรณธนาสิน
7. เด็กหญิงปิยกานต์  คงทน
8. เด็กชายภีรพัฒน์  ฉายาศรี
9. เด็กชายรักเกียรติ  สว่างดี
10. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขนุ่ม
11. เด็กชายวสุโชค  ใจน้ำ
12. เด็กชายศุกร์ภาโชค  ชูก้าน
13. เด็กชายศุภชัย  นพศรี
14. เด็กชายสุริยันต์  สดภิบาล
15. เด็กชายเตชภณ  เสียงเจริญ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
2. นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ
3. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
4. นายกำพู  อักษร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.6 ทอง 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วเกษ
2. เด็กชายชาติดนัย  ธรรมมุนี
3. เด็กหญิงณภัทร  สนใจ
4. นางสาวธาราธร  อะมะตะ
5. นายนนทฤทธิ์  สุริยะ
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่สุวรรณ์
7. นายประภัทรชัย  พลานุสน
8. เด็กชายประสิทธิ์  สีหะวงษ์
9. เด็กหญิงพรธิฎา  ฤทธิชัย
10. เด็กหญิงศิรประภา  ไวยวิฬา
11. นายสรวิศ  พรรณภักดิ์
12. นายสุที  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
2. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87.4 ทอง 8 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินท์  ไวยนิตย์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พิทักษ์ภัทรภูมิ
3. นายกิตตินันท์  กันทุกข์
4. นางสาวกิตติภา  บัวเขียว
5. นางสาวจิตต์ศญาณ์  ไตรยปักษ์
6. เด็กชายจิรพงศ์  ไวยมะยุรี
7. นางสาวจิราภรณ์  ถ้วยสุริยา
8. นายชัชฐากรษ์  ภาคเมธี
9. นายณัฐวุฒิ  จิตประสงค์
10. นายธราธร  ใชยา
11. นางสาวธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
12. เด็กชายปิยะ  กระแสสืบ
13. เด็กหญิงพรรัมภา  นิลโมด
14. นางสาวพัชชา  แต่งงาม
15. เด็กชายพีรพล  กิจสุขกาย
16. เด็กชายพีรวัฒน์  พงษ์จินดา
17. เด็กหญิงวรัญญา  จรเสถียร
18. เด็กชายวิชัย  พิมพ์สินธุ์
19. เด็กหญิงอรอนงค์  ช่างไม้
20. นางสาวเดือนนภา  กระแสสืบ
21. นายเสรี  ชูประสิทธิ์
 
1. นายนเรศ  อินโท
2. นางปริศนา  สุขสุสาสน์
3. นางรวีวรรณ  คล้ายคง
4. นายอนุรักษ์  ธานีเจตน์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.9 เงิน 24 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  จีนจันทร์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วงษ์วิจารณ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่เจริญ
4. เด็กชายวิรัตน์  สะถาน
5. เด็กชายเจษรินทร์  ปิ่นทอง
 
1. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร
2. นายพิทักษ์  สุมนต์
3. นายอำนาจ  อุทธา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.8 เงิน 42 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นายกิตติกร  ศรีเหรา
2. นายธนภัทร  เหมรัญ
3. นายนทีธรณ์  สิงห์สุวรรณ
4. นางสาวสิริลักษณ์  พรมชาติ
5. นายอิทธิพล  จิตรีเชาวน์
 
1. นายทวี  ตรีพงษ์
2. นายพิทักษ์  สุมนต์
3. นายอำนาจ  อุทธา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.2 ทอง 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายจิรเมธ   โรจนวิภาส
2. เด็กหญิงชาคริยา   พึ่งเป็นสุข
3. นายชานนท์   ทองแก้ว
4. นางสาวณัฏฐณิชา   ทรัพย์ประเสริฐ
5. นางสาวณัฐณิชา   กำแพงแก้ว
6. นายตระการ   แก้วเจียม
7. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
8. นายธนากร   พึ่งสุข
9. นายธนาวุฒิ  ชนะชัย
10. เด็กหญิงธัญชนก   แปงปัญญา
11. เด็กหญิงธัญญาเรศ   โกสุมศรี
12. นางสาวธิดารัตน์   สุภาพิชิต
13. นายนนทวัชร์  ไกรสกุล
14. นางสาวนัฐเนตร   โต้ตอบ
15. เด็กหญิงนันทวรรณ  ปรีเปรม
16. นางสาวนาฏธยาน์  ไสยสุถีย์
17. เด็กหญิงนิภาพร   มาสุข
18. นายบัณฑิต   รุณรุจี
19. นางสาวบุญสิตา  เรืองประยูร
20. นางสาวปริญญา  พรึสสุจิตร์
21. นางสาวปิยณัฐ   อินสงค์
22. นายพงค์พีระ   สุภาศาสตร์
23. นางสาวพรทิพย์   จันทร์แพน
24. นางสาวพรไพลิน   จับแก้ว
25. นางสาวพัชรินทร์   บุญล้อม
26. นางสาวพิมพา  เกือสันเทียะ
27. นางสาวพิมพิศา  ด้วงประสิทธิ์
28. เด็กหญิงวณิสา  สุภศร
29. เด็กชายวรพล   ธาระมัติ
30. นายวรรณรัตน์  เจริญศิริ
31. นายวรเชษฐ์   โลเกตุ
32. นายวีริศ   เสร็จแตง
33. นายศรายุทธ  มงคลยุทธ
34. นายศุภกฤต  ขวัญยืน
35. นางสาวศุภนารี   ตุ้ยสา
36. นายสุรสิทธิ์  สุขประเสริฐ
37. นางสาวสุวภัทร   ปิ่นเกตุ
38. นายอภิรักษ์  เข็มทอง
39. นางสาวอลิสา   เชิดชัยภูมิ
40. นางสาวอาภาพร  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
2. นางรัชนี  ญาณคง
3. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
4. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
5. นายสนิท  บุญประจักษ์
6. นางอัญชลี  พงษ์แตง
7. นายบรรจง  ศรีภูพาน
8. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.8 ทอง 13 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นางสาวกรกนก  อยู่คล้ำ
2. เด็กหญิงกานต์กวิน  เสน่หา
3. นายกิตติกร  ศรีเหรา
4. เด็กชายกิตติพล  สาดบางเคียน
5. นายกิตติศักดิ์  พักตร์เพียงจันทร์
6. นายจตุรงค์  วงษ์เกตุ
7. นางสาวจันทร์นภา  พวงศิลป์
8. เด็กหญิงชนกพร  สุขสุชัย
9. เด็กหญิงชนนิภา  สะแม
10. เด็กชายณรัตน์  จินดาวงษ์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสมจิตร
12. เด็กหญิงตรีดาว  วงค์ถนอม
13. นายธนกฤต  เจ้าปัญญา
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภาคีพันธ์
15. นายนทีธรณ์  สิงห์สุวรรณ
16. เด็กหญิงนริศรา  ครุฑแก้ว
17. นายนัฐธวัช  สิงห์ลอ
18. เด็กหญิงบุญชนก  เสน่หา
19. เด็กชายบูรพา  ชาวบุตรดี
20. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  พรเพชร
21. เด็กหญิงปวีณา  มาพล
22. เด็กชายพงศ์ปณต  ภัยนิราศ
23. เด็กหญิงพรนิภา  หมอนทอง
24. เด็กหญิงพรรณิภา  พัณพบูลย์
25. นายพันธกานต์  พูลสวัสดิ์
26. เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่เจริญ
27. นางสาวภรภัทร  เหลืองพิทักษ์
28. เด็กหญิงมณีรินทร์  เวชวงษ์
29. เด็กหญิงลักษณาภรณ์  หวานเย็น
30. เด็กหญิงวนิศรา  ทุมมานนท์
31. เด็กชายวิรัตน์  สะถาน
32. เด็กหญิงศิริณัฏฐ์  อี่วงศ์
33. นายศิวกร  วงค์สุยะ
34. เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมรักษา
35. นายสุรัตน์  มีสนธิ์
36. เด็กชายเจษรินทร์  ปิ่นทอง
37. เด็กหญิงเนตรนภา  หอมเทศ
38. เด็กหญิงเมริษา  ชัยประภา
 
1. นายณัฐมน  มีมาก
2. นายภัทรพล  ช่วยวัฒนา
3. นางพิชชาวรรณ  สิรภพแพงศรี
4. นางสาวสุภัททรา  อรรถสมุทร์
5. นายทวี  ตรีพงษ์
6. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร
7. นายอำนาจ  อุทธา
8. นายพิทักษ์  สุมนต์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายวิชาญ  การสมศักดิ์
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายพงค์พีระ  สุภาศาสตร์
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 35 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 17 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวพิมพา  กือสันเทียะ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 36 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายวรเชษฐ์  โลเกตุ
 
1. นายสนิท  บุญประจักษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 23 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวพิมพา  กือสันเทียะ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายปณิธาน  ฤทธิทวี
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.83 เงิน 28 โรงเรียนบางบาล 1. นายรัชชานนท์  ทองงาม
 
1. นางสาวนันทนา  แหวนนาค
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 25 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาววรวลัญชญ์  เลี้ยงประยูร
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 25 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  วุฒิพันธ์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 19 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายพงค์พีระ  สุภาศาสตร์
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวคีตพัฒน์  กิจบำรุง
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 67.2 ทองแดง 29 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายจรรยาพร  ลาภพิสิฐพิทยา
2. เด็กชายณัฐพล  สุพรรณศรี
3. เด็กชายธนกฤต  สุขวีระกิจ
4. นางสาวปิยะธิดา  พวงธนสาร
5. นายพงศธร  ธัญญสิทธิ์
6. นางสาวพราวพรรณ  เมืองทอง
7. เด็กหญิงศลิษา  พงษ์บัว
8. เด็กหญิงสุนิตา  พงษ์บัว
9. นายสุรวุฒิ  แสงประสิทธิ
10. เด็กหญิงอนันตยา  ไวยพงษ์ศรี
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง 17 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายธนกร  ทองคำ
2. เด็กชายธนกฤต  มาตราเงิน
3. เด็กชายธนพนธ์  ประสิทฐ์
4. เด็กชายภูมิทร์  รอดรัศมีโรจน์
5. เด็กหญิงวนิสา  สุภสร
6. เด็กหญิงศุภมาศ  ธนฤทธิ์
7. เด็กหญิงอริศรา  ศรีทรัพย์
8. เด็กหญิงเอริสา  อัทธิ์ไพศาล
 
1. นางสาวชนิกรรดา  กิจนพศรี
2. นางรัชนี  ญาณคง
3. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงชญาดา  อุทัยวัฒน์
2. เด็กหญิงณิสรา  ศักดิ์โสภณกุล
3. เด็กหญิงปาริชาติ  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงพีมลดา  เกษสังข์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ภาคไพรศรี
6. เด็กหญิงอรญา  ชัยพรหม
 
1. นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์
2. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
3. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 16 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวชลธิชา  โชติวัตร
2. นางสาวนิตยา  คาทิพาที
3. นางสาวพัตรพิมล  ดาบลาอำ
4. นางสาวสุพรรษา  ไวยวาสา
5. นางสาวเกศกนก  กลมกล่อม
6. นางสาวเสาวลักษณ์  รอดบุญพา
 
1. นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์
2. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
3. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 15 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาววิรชา  เสมามอญ
2. นายวีริศ  เสร็จแตง
3. นายศรายุทธ  มงคลยุทธ
4. นางสาวศศิธร  นาคเกษม
5. นางสาวสรินท์ทา  เกตุสถิตย์
6. นางสาวสุชาดา  คำประกอบ
7. นายสุธี  ธีระพันธ์
 
1. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
2. นายภานุพงษ์  นวลใย
3. นางปิยะดา  สุธารส
4. นางรัชนี  ญาณคง
5. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 66.33 ทองแดง 28 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  ช้างเขียว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรโคษา
3. เด็กชายนันทกร  นุชชัยนาท
4. เด็กหญิงสุไพลิน  หมื่นแก้ว
5. เด็กชายอโนทัย  จิตรีธรรม
 
1. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
2. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 61.67 ทองแดง 18 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายติณห์เดชน์  ชมวิชา
2. นางสาวสุจิตราภา  รักสุข
 
1. นางชิรินท์ณา  อินทร์อ่ำ
2. นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 39 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวนันทกานต์  เมฆจันทร์
 
1. Mr.Li  Jia
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วิมลศิลป์
 
1. นางสาวปภัสนันท์  แก้วแสง
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.33 เงิน 12 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวสุภาพร  หอมหาญ
 
1. นางสาวภัทราพร  เวทะธรรม
 
92 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.33 ทอง 28 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวปริญดา  พันธุ์ภักดีนุพงษ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  บุญเพิ่ม
 
93 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายพงศธร  อินทแสน
 
1. Mr.Yun  Jeongho
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.59 ทอง 45 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายกิตติธัช  สุขสถาน
2. เด็กชายชัชวาล  โตภะ
3. เด็กชายธนกฤต  สมรูป
4. เด็กชายธีรพงศ์  กลมเกลี้ยง
5. เด็กชายพัฒนพงศ์  ทรงไตรย์
6. เด็กชายพัสกร  ชอุ่มผิว
7. เด็กชายภครพล  สุภาพ
8. เด็กชายอภิวันท์  แจ้งนคร
 
1. นายสายชล  สวนหลวง
2. นายณัฐพงษ์  ก้อนทอง
3. นายมณฑล  เมฆพยับ
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.76 ทอง 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายจิรัฐ  ขุนทอง
2. นายธนภูมิ  ขาวผ่อง
3. นายธานนท์  สุขเกษม
4. นายพรรณกร  สาลีผล
5. นายภานุวัฒน์  ทรัพย์งาม
6. นายวรธนกร  ปพนธาวินโชค
 
1. นายสมพร  วังสงคราม
2. นายสุชาติ  ม่วงคำ
3. นายนพวรรษ  มะลิป่า
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.25 เงิน 8 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวกิรนันท์  พันธ์พฤกษ์
2. นางสาวนฤมล  เฟื่องฟู
3. นางสาวนาววลีน  หงษ์ทอง
4. นางสาวพรณภา  จูงใจ
5. นายภาคภูมิ  คุณุทัย
6. นางสาวสิณัฐตรา  หงษ์ทอง
7. นางสาวสุภาวิมล  พงษ์รักษา
8. นายอณาวินทร์  เนียมสวย
9. นายอาณัฐ  บุญดี
10. นายเทพภิทักค์  เนื่องบุญมา
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
3. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 14 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวฐิติยา  คล้ายทองดี
2. นางสาวนัฐพร  ศิริวงศ์
3. นางสาวปวริศา  ลือกิจ
4. นางสาวศิริรักษ์  เริงฤทธิ์
5. นายอิฟฟาน  ท้วมคนชม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
2. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญบาล
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เริงศาสตร์
3. เด็กหญิงฬุจิรดา  ศรีนิยม
 
1. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
2. นางกาญจนา  กลัดทอง
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 47 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวชนิดา  คุ้มสุวรรณ์
2. นางสาวนภาวรรณ  ทรัพย์กรณ์
3. นางสาวนัท  ฉิมวิเศษ
 
1. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
2. นางกาญจนา  กลัดทอง
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 31 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงภทรวรรณ  กองกมล
 
1. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
2. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายอดิเทพ  เขตหาญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พยัคฆศิริ
 
1. นางสาวสุวนันท์  อินตรี
2. นายอภิสิทธิ์  จิตติพลังศรี
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวยุพเรศ  ฤกษ์โรจี
2. นางสาวอภิชญา  รอดเพ็ชร
 
1. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นางสาววรรณภา  เย็นมนัส
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไตรจินดา
2. เด็กหญิงสายป่าน  เณรบำรุง
 
1. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
2. นายอนุชา  เฟื่องศรี
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ขำดี
2. นางสาววิลาสินี  เขาวงษ์
 
1. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
2. นายอนุชา  เฟื่องศรี
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 41 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงการีมา  อาโป
2. เด็กหญิงญาณิศา  ขวันเพ็ชร
 
1. นางสาวสุวนันท์  อินตรี
2. นางอุทุมพร  เกิดมงคล
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 28 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  เริงโพธิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  สุขศรีจันทร์
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทร์ดี
2. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 37 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ราภานิกร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เลิศไพรัตน์
 
1. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง
2. นายสมนึก  ยังนึก
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นายกฤษฎา  ศรีโสภา
2. นางสาวคุณัญญา  ส้มเกลี้ยง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ร่มโพธิ์ภักดิ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายณัชขจร  มาตราเงิน
2. นางสาวรวงข้าว  บุญปลูก
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทร์ดี
2. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 17.67 เข้าร่วม 47 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายจักรพันธ์  ช้างวงษ์
2. นายธณัฐชัย  โต๊ะอาดัม
 
1. นางอุทุมพร  เกิดมงคล
2. นายศุภชัย  วงศ์สถิตย์
 
111 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 37 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายณัฏฐพงษ์  จูงใจ
2. นายพรหมวรรธน์  เพชรศรี
3. นายวีรภัทร  เกิดพิพัฒน์
 
1. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายจิรายุส  มณีตัน
2. นายธีราเมธ  สุภาศาสตร์
 
1. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
2. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายมายด์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิชัย  เนื่องอาโรย
3. เด็กชายอรุณชัย  สามล
 
1. นายปิติพงษ์  คำพระ
2. นายปกาสิต  เอี่ยวสกุล
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  ทองนอก
2. เด็กชายภัทรดนัย  บุญเลิศ
3. เด็กชายวิจารณ์  ปานจักร
 
1. นายปิติพงษ์  คำพระ
2. นายชัยพฤกษ์  เอี่ยมสะอาด
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  สุธิตานนท์
2. เด็กชายเจษฎาพร  พันธ์ดนตรี
3. เด็กชายโชติพงษ์  มาลาอี
 
1. นางสาวอภิฤดี  มาลาอี
2. นายอภิสิทธิ์  จิตติพลังศรี
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 48 โรงเรียนบางบาล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุตสาหประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจิตรี  สุกรีลักษณ์
3. เด็กหญิงธนัญญา  เรืองนิมิต
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79.8 เงิน 20 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวจีราภา  นุชนวล
2. นางสาวอรวรรณ  ทามะ
3. นางสาวอาทิตยา  เกิดนิมิตร
 
1. นายเฉลิมชาติ  นาคจรูญ
2. นางสุกัลยา  คำพึ่งอุ่น
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 39 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธนากร  อำไพ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ทิพสัพพา
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สายม่วง
 
1. นางสาวกัญญ์ฉัตร  กำลังดี
2. นางเกวลิน  ณัชธนิกปีติ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 27 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวปภาดา  กำลังพันธ์
2. นางสาวพิมชนก  ดกงาม
3. นางสาวพิลัยพร  สุขีรัตน์
 
1. นายอมร  ขามธาตุ
2. นางเกวลิน  ณัชธนิกปีติ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.8 ทอง 5 โรงเรียนบางบาล 1. นายชาญชัย  สำโรงแสง
2. นางสาวณัฐิกา  จันทร์เอม
3. นางสาวศิริลักษณ์  เจริญไทย
4. นางสาวอมรรัตน์  เจริญลาภ
5. นางสาวอัจฉรา  บุญมั่น
6. นางสาวเพ็ญทิพย์  เจริญไทย
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เนียมหอม
2. เด็กหญิงชนธิชา  เสมา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวอารมณ์  เหล่าศิริวัฒนา
2. นายสุชีพ  เสือจำศิลป์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 18 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นางสาวนนทกร  ไวยเกษี
2. นางสาวอารีวรรณ  เกตเกษร
3. นางสาวอุษา  อุ่มวงศ์
 
1. นางจิราภรณ์  กองคูณ
2. นางสุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.9 ทอง 9 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงรติกาล  โฉมตระการ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ไทยภักดี
3. เด็กหญิงสุณีพร  คงชะนะ
 
1. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุ  ศรีสุวรรณ์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 39 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  สิงห์แก้ว
2. นางสาวดวงใจ  สุขหุ่น
3. นางสาวอรอนงค์  รอมาลี
 
1. นายพิษณุ  ศรีสุวรรณ์
2. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.5 เงิน 17 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงปิ่นยฉัตร  กรัดคร้าม
2. เด็กหญิงวรพรรณ  จันทร์สอน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางเกวลิน  ณัชธนิกปีติ
2. นายอมร  ขามธาตุ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกัญญารัตน์  พิมจักร
2. นางสาวกาญจนา  กรานพิกุล
3. นางสาวยศวดี  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวอริยา  กันทะวงค์
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงธนัชพร  พรหมดี
2. เด็กหญิงปาณิศา  วุฒิเวช
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ทับทิม
 
1. นายอริยา  กันทะวงค์
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวจามจุรี  สีชาวนา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภาณุภาพศรี
3. นางสาวศุภากร  วรวงษา
 
1. นางสาวอริยา  กันทะวงค์
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 8 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  มีประเสริฐโชค
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โกศิริ
3. เด็กหญิงสุมาพร  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
2. นางปราณี  มงคลหล้า
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.8 เงิน 4 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวปัทมา  พิมพา
2. นางสาวภาวิตรา  กรสุวรรณ
3. นางสาววรรณิศา  เจริญปล้อง
 
1. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
2. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 40 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงภิญญมาศ  ชุมละออง
2. เด็กหญิงเกตุวดี  กล่อมสุนทร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรือนทอง
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
2. นางสมคิด  เปลื้องทุกข์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 45 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  สำนองบุตร
2. นางสาวนริศรา  ทองขาว
3. นางสาวปลายฟ้า  ฉิมมาลา
 
1. นางยุพา  ซื่อสัตย์
2. นางละออง  กุศลส่ง
 
133 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิเศษสุวรรณ
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  รอดสม
3. เด็กชายศุภกรณ์  ใหมคำ
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
134 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวปวิชญา  สาระทวย
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  ชาติวีระธรรม
3. นางสาววนิดา  เกทารัง
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 11 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือนาค
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีจันทร์แจ้ง
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.67 เงิน 8 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธันวา  ภู่สุวรรณ
2. นายไตรภพ  อินทร์สมบูรณ์
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางสาวกัญญ์ฉัตร  กำลังดี
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 9 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายนุกูล  อาระหัง
2. นายภานุมาศ  เล็กประทุม
 
1. นางสาวกัญญ์ฉัตร  กำลังดี
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 22 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กชายมาวิน  แก่นแก้ว
2. เด็กชายสุเมธ  กองเพิ่มพูล
 
1. นางสาวเกื้อกูล  โพธิ์ร่มเย็น
2. นางเกศราภรณ์  รักษากิจ