สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธาราวรรษ  สังข์ป่า
 
1. นายณัฐวุฒิ  ฤกษ์ศรีรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 19 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1. นางสาวอัญชลิตา  จันตรีสุคนธ์
 
1. นายธีระพล  พูลทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สีดำ
 
1. นางสาวพัลลภา  พันธุ์จันทร์แม้น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 33 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. นางสาวนิชมน  วันเอเลาะ
 
1. นางอารี  เลาะวิถี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 51 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายปฏิมากร  รองภักดิ์
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกันติชา  กอจรูญโรจน์
 
1. นางศิวิไล  พิกุลทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุปรียา  เอนอ่อน
 
1. นางศราพร  หาญยุทธกร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.25 ทอง 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายพิพัฒน์พล  มั่นเขตวิทย์
 
1. นางปฐมาวดี  คุ้มภัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดวงกมล  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายธนาวิน  อธิลาภ
3. เด็กหญิงพัดชา  กันยา
 
1. นางธีรกานต์  ขะชาตย์
2. นางวรรณีรัตน์  มั่นเกษวิทย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 75.75 เงิน 8 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาพร  ตั้งอารมณ์
2. นางสาวสุพิชญา  ศรีโคตร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เปี่ยมชูชาติ
 
1. นางสาวแสงสุรี  วาดวิจิตร
2. นางรัชนีวรรณ  รื่นสุนทร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 20 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวิภาดา  มอญเกิดแก้ว
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนตระกูล
 
1. นางมันทนี  บุญฤทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวปัณณพร  จุ้ยสาย
2. นายรัตนชัย  พรรณสาร
 
1. นางมันทนี  บุญฤทธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายภาสวุฒิ  พูนศรีไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายอภิมงคล  ก้อนทอง
 
1. นายวรรธน  จำปาทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี  หลักกรด
2. เด็กหญิงสุจิรา  เพ็งหมื่น
3. เด็กหญิงเพลงภัสสร  ผ่องสิริ
 
1. นางสาวกาญจนา  กลับเป็นสุข
2. นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 11 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิระนันท์  ก่ำภัคสร
2. นางสาวนิธินารถ  อารีย์
3. นางสาวเมษยากร  เกิดกล้า
 
1. นางสาววิมลพันธ์  ทรายทอง
2. นางสาวยุวดี  พันธ์สุจริต
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.9 เงิน 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ศุภรัตน์
2. เด็กหญิงอารยา  สมงาม
3. เด็กชายเพชรายุทธ  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์
2. นางศรศมน  มรุตัณฑ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 31 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวทีปกา  พูลทวี
2. นางสาวรวิสรา  บัวใหญ่
3. นางสาวสิริกร  ขาวบริสุทธิ์
 
1. นายวรรธน  จำปาทอง
2. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58.3 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปนัญชยา  หาฤกษ์ดี
2. เด็กหญิงเปรมนิกา  รักษ์ยั่งยืนกุล
 
1. นางสาวลัดดา  เต็มตุ่ม
2. นางจรินญา  ใจธรรม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 37.6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายจิณณะณัฏฐ์  มณฑาทิพย์
2. นายติณห์   แซ่หลี
 
1. นางลัดดา  ภูดิน
2. นางสมร  รื่นกมล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มหาราช
 
1. นางสาววรรษมล  สีเหนี่ยง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวสาวิตรี  ศิริเลิศ
 
1. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35.25 เข้าร่วม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อาจศรี
2. เด็กหญิงปวีร์รัฐ  แป้นสวน
3. เด็กหญิงเมธาพร  ธรรมรัตน์
 
1. นางตันหยง  อิ่มมาก
2. นางสุรีพร  วิทยาวราพงศ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.75 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  ฉัตรแสงโชติไกร
2. นางสาวนิรัชชา  ดอกไม้พุ่ม
3. นายพชร  จตุรกูล
 
1. นางปรานี  มีวุฒิสม
2. นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  กิจเจริญบำรุงลาภ
2. เด็กหญิงชวิศา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงธีร์ธิดา  ขอกิตติไพบูลย์
 
1. นางโสรญา  จันหวา
2. นางประภัสราภา  จันทรวงศา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.5 เงิน 46 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิดาภา  ชูพงษ์
2. นางสาวชนากานต์  สมหวัง
3. นางสาวณัชริตา  ปิตะบุตร
 
1. นายธีระรัตน์  อุบลรัตน์
2. นางสาวเพ็ญลภา  บุญวงษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.98 เงิน 26 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงธัญชนก  รอดสกุล
2. เด็กหญิงอุรชา  พ่วงเพ็ชร
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  พันธ์มี
 
1. นางสาวนัฐชานันท์  เครืออนุกูล
2. นางสาวกนกพร  เอื้อสุนทรสกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.9 ทองแดง 15 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาววิภาวี  สุขชูศรี
2. นางสาวสิริยากร  บุญสิทธิ์
3. นางสาวอรอนงค์  กันทะวัง
 
1. นางสาวเกษณี  พิมพาลัย
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา   ไพศาลวรเกียรติ
2. เด็กหญิงอชิรญา  เขียวมณี
3. เด็กหญิงเขมจิรา  วันทอง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุง
2. ดร.ณัฐมน  สุชัยรัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 42 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพรชนก  ภัทรโกศล
2. นายวรากร  วัฒนกาล
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ฉิมพลี
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์
2. นายสรรพสิทธิ์  โกศล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.1 เงิน 24 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พูลสวัสดิ์
2. นายภานุพงษ์  เข็มอนุสุข
 
1. นายเอกชัย  วิลามาศ
2. นางสาวพัทธนันท์  กองอรรถ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายณัฐกมล  โพธิ์พูน
2. นายวรวัชร  ไล้เลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ม่วงกรุง
2. นางสาวมณฑา  ธัชประมุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81.11 ทอง 10 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทะวงษา
2. เด็กชายณพวิทย์  สร้อยเสริมสิริ
 
1. นายธวัชชัย  เพ็ชนี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.26 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤติน  มณีชาติ
2. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทะวงษา
 
1. นางพรพิมล  ส้มทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายพิธิวัฒน์  มูลสาร
2. นายพีรพล  ส้มทอง
3. นายสิรวิชช์  สังข์ทอง
 
1. นายอนุพงษ์  สุขสมจิต
2. นางพรพิมล  ส้มทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง 5 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติชัย  ชาลีนพ
2. เด็กชายปรมินทร์  รุ่งเรือง
3. เด็กชายวัชรินทร์  เที่ยงธรรม
4. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขขีวุฒิ
5. เด็กชายไกรสุข  พานิชศิริภา
 
1. นางสาวทัศวรรณ์  รัมมะเพียร
2. นายธนวัฒน์  พินนอก
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 20 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายนิจิโรจน์  ทำมืด
2. นางสาวบุษยา  เอกอนงค์
3. นางสาวพรพิมล  บุญอยู่
4. นางสาวศิริพร  นิลภพ
5. นายเชิดศักดิ์  คำไล้
 
1. นางสาวมีนมัตสยา  ไหมพรม
2. นายธนวัฒน์  พินนอก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวจิลมิกา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวนัฐชานันท์  น้อยพิทักษ์
3. นางสาววรรนิสา  รุ้งกสัตรา
4. นายวรวิทย์  วงษ์ศรีเมือง
5. นายศุภโชค  อดุลยรัตนพันธุ์
 
1. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
2. นายธนากร  ผิวนวล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายปกรณ์  ตั้งประพฤติดี
2. เด็กหญิงสมาพร  มนต์ฤาษี
 
1. นายสัญชัย  กรอบมุข
2. นางณัติยา  แท่นมณี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.17 เงิน 42 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายสุทิวัส  สีดี
2. นางสาวอารีย์  มีบุญยกิจ
 
1. นางอัมพร  กองโชค
2. นายฉัตรชัย  สัตบุษ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงชนิตรา  เสือเปรียว
3. เด็กหญิงณัฐวดี  หมอขวัญ
4. เด็กหญิงธนพร  มีพร้อม
5. เด็กหญิงธนิษฐา  สิงห์โตขำ
6. เด็กหญิงธัญชนก  อิ่มแล่ม
7. เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  ภู่สวัสดิ์
8. เด็กหญิงวริศรา  นุสติ
9. เด็กหญิงสุขทิษา  วีระพงษ์
10. เด็กหญิงสุภชา  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวพนิดา  ช้างศิริ
2. นางสาวนภัทรชนก  กุลเจริญ
3. นางนงรัฐ   จิตรโอฬาร
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุมินตรา  ขาวดี
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายปฏิพัทธ์  ทนงจิตต์
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญญาพร  บุญเตียม
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวระพีพรรณ  สำลี
 
1. นางรจนา  ภู่เงิน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภัษรา  ชำนาญ
 
1. นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายสหัสวรรษ  จำปาทอง
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชภพ  น้อยผล
 
1. นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. นายสรวิศ  อรัญทอง
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตรีเกษม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มั่นแสง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โพรามาต
2. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายวีระชัย  ไวยทิ
 
1. นายฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นายพิทยา  พรมสิงห์
 
1. นางรจนา  ภู่เงิน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กชายชัยรัตน์  โพธิเล
2. เด็กชายวัฒนะ  ศรีอ่อน
3. เด็กชายศรายุทธ  ม่วงไม้
 
1. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
2. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. นายวิศรุต  มหาชัย
2. นายวีระยุทธ  ทองสา
3. นายสุริยา  ม่วงไม้
 
1. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
2. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.67 ทอง 10 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิพาดา  แดงประดับ
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.66 ทอง 9 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายเมฆพงษ์  พงษ์เกิดลาภ
 
1. นางสาวพัสร์ศิริณ  เกิดพิทักษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนกร   เกิดทรัพย์
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.33 ทอง 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายณัฐพล   ชินประหัษฐ์
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  คมนัย
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวีรภัทร   ตุ้มอ่อน
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายวัชระ  นิลศิริ
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญาเรศ   งามสมโสด
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 14 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนพร   พลศักดิ์
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวอาทิตยา   นพยอด
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธารฟ้า   อุดบัววงค์
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวเจนณิสา  มีโชคดี
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวจีรพร   พุฒิเพ็ญ
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชุติพงศ์   ส่วนบุญ
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายปุระชัย   คำดี
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวราวุฒิ   ทองชันสุก
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมัยกุล
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.33 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชัชชานนท์   อุ่นเจริญ
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 11 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายปัญชยุต   เครือหมู
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติมา   รัชชุรัตน
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา   เอกจิตร
2. นายชัชชานนท์   อุ่นเจริญ
3. นายชุติพงศ์   ส่วนบุญ
4. นางสาวฐิติมา   รัชชุรัตน
5. นายนัฐพล   อนันตริยกุล
6. นายวราวุฒิ   ทองชันสุก
7. นายวัฒนา   พรรณโภชน์
8. นางสาวหทัยชนก   มาอำพร
9. นางสาวอัจฉราพรรณ   กลับไทย
 
1. นายบุญธนา   จำพรต
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   พิมพา
2. เด็กชายทัตพงศ์   เขียววิมล
3. เด็กชายธนกร   เกิดทรัพย์
4. เด็กหญิงธัทรพร   บำเพ็ญบุญ
5. นางสาวนงลักษณ์   บุญยืน
6. เด็กชายปรมินทร์   ภิญมิตร
7. นายปัญชยุต   เครือหมู
8. นายภานุมน   มีนิล
9. นายภูผา   สะแกคุ้ม
10. นายภูมิพัฒน์   จันทร์อ่อน
11. เด็กชายวรวิทย์   พงษ์ภมร
12. เด็กชายสรกัณ   ดวงทวีป
13. นายสรวิชญ์   มุสิการุณ
14. นางสาวสริตา   อุดบัววงค์
15. เด็กชายอรรถสิทธิ์   บัววิจิตร์
 
1. นายบุญธนา   จำพรต
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชัชชานนท์   อุ่นเจริญ
2. นางสาวฐิติมา   รัชชุรัตน
3. นายณัฐพล   ชินประหัษฐ์
4. นายธนวัฒน์ทศพร   จันทร์อ่อน
5. นางสาวธัญญาเรศ   งามสมโสด
6. เด็กชายปภังกร   จำนงบุญ
7. นางสาวปวีณา   บุตกร
8. นายพงศกร   ใจเที่ยง
9. เด็กชายพิชทยาธร   วันดี
10. นายภูวเดช   ปั้นแพทย์
11. นายวัฒนา   พรรณโภชน์
12. เด็กชายสิทธินันท์   แจ้งใจ
 
1. นายบุญธนา   จำพรต
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  พุ่มวิเศษ
2. เด็กชายปฏิมากร  รองภักดิ์
3. เด็กหญิงพรวรินทร์  สุวรรณโอสถ
4. เด็กชายพุฒิธร  อยู่ยง
5. เด็กชายอนุพงศ์  ไทยประยูร
6. เด็กชายอนุศิษฐ์  บุญประเสริฐ
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
2. นายศักดา  สาพิมาน
3. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 25 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชนกานต์  แก้วสว่าง
2. นายณัฐดนัย  ศรีธัญญา
3. นายณัฐภูมิ  ปลื้มพันธ์
4. นายธนวันต์  จิตสกุลชัย
5. นายนาสหัสวรรษ  ทิลนิล
6. นางสาวปริยากร  ภู่ตัน
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
3. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83.8 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1. นางสาวกนกพร  ศรีทอง
2. เด็กหญิงจิตาภา  พึ่งพันธ์
3. เด็กชายจิรภัทร  แจ้งเจริญ
4. เด็กชายณัฐกร  กาญจนรัตน์
5. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญนาค
6. เด็กหญิงทานิชา  มงคลจักรวาฬ
7. เด็กชายธรีภัทร์  ยงถาวร
8. เด็กหญิงนันทกาน  อินสด
9. นางสาวนุชนาถ  ดอนน้อย
10. นางสาวปณัฐดา   กล่อมฤทธิ์
11. นางสาวปัทมาพร  ผ่องนพพา
12. นางสาวพัชราภา  ชูสุข
13. เด็กชายภัครพงษ์  พวงพุ่ม
14. นายรัฐสิทธิ์  คล้ายสอน
15. นางสาวรัตนา  เหมทรัพย์
16. นางสาวรุ่งอรุณ  น้อยวงษ์
17. นางสาววนิญญา  สังข์ประไพ
18. เด็กหญิงวรนุช  ดอนอินอาจ
19. นางสาววราพร  ภาคเดช
20. เด็กชายศรายุทธ  บ่อสุวรรณ
21. นางสาวศิโรรัตน์  นิลสนธิ
22. นางสาวสภาวดี  พระนรินทร์
23. นางสาวสายชล  เชื่อม่วง
24. นางสาวสิธินี  ใจตรงกล้า
25. นางสาวสุชาวดี  การสมบัติ
26. เด็กหญิงสุธาธาร  สร้อยเรืองศรี
27. เด็กหญิงสุธิดา  พลอยหวังบุญ
28. นางสาวสุพรรษา  นาน้ำเที่ยง
29. เด็กหญิงสุภัสสรา  หอมสุวรรณ์
30. เด็กหญิงสุภารัตน์  คชวิเธียร
31. เด็กหญิงสุภาวิดา  ศิริโยธา
32. นางสาวสุมิตรา  ขันธสอน
33. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีโพธิ์ทอง
34. นางสาวอัจฉรา  ธรรมา
35. เด็กหญิงอารี  แก้วมีสี
36. นางสาวอารียา  ใหญ่กลาง
37. นางสาวอุมาพร  รื่นแสงสี
38. เด็กหญิงเกสลดา  นวลคำ
39. นายเจษฎากรณ์  ป้อมลอย
40. นายเหมันต์  อินคำ
 
1. นายรัฐนันท์  ไวยธิรา
2. นายวทัญญู  รักทอง
3. นางสาวพรทิพย์  ทองไพบูลย์
4. นางสาวนุสสรา  กระจ่างโชติ
5. นางขวัญชนก  คงพิบูลย์
6. นายอานนท์  เทพวงศ์
7. นายตรัสสา  ชุมพร
8. นายสุกฤษฏ์  บำรุงรัตน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 27 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายคมสัน  สุมานิก
2. เด็กชายจิรสิน  มังกะโรทัย
3. นายฐาปกรณ์  แต่งรุ่ง
4. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  จิตรภักดี
5. เด็กชายณัฐนันท์  ขาวฉ่อง
6. นางสาวณัฐพร  นาคปล้อง
7. นายณัฐพล  อินทรศุภมาตย์
8. นางสาวณิชากร  แพงเจริญ
9. เด็กหญิงณิชากานต์  ศิริมงคล
10. เด็กชายธนกร  ทองนพ
11. นายธนพล  ยิ่้มพักตร์
12. เด็กชายธนาคาร  มากสิน
13. เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลักแก้ว
14. นางสาวนรีพร  โพธิพล
15. นางสาวนวพรรษ  เพิ่มเพียรสิน
16. เด็กชายนันทวัฒน์  สุขชูศรี
17. นายปฏิพล  เนื่องละออง
18. เด็กชายปฏิภาณ  สกุลณี
19. นางสาวปรายฟ้า  รอดเกตุ
20. เด็กชายปิยนนท์  เต็งเจริญ
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยมงคล
22. นายพิจิตร  เจริญไทย
23. นายพีรธัส  หาญณรงค์
24. นางสาวพุทธิดา  บุญยเวทย์
25. นางสาวภูวเรศน์  ศรีเพชร
26. เด็กชายรชานนท์  ไพรสมพงษ์
27. เด็กหญิงวรรณกาญจน์  ชูสาลี
28. นางสาววรรณวลี  ไวยวัฒน์
29. เด็กชายวีรพงศ์  วรรณาคา
30. เด็กชายศิรทรรศณ์  ภิรมย์
31. นายศุภวัฒน์  ธูปสุวรรณ์
32. นางสาวสุกัญญา  วงศ์กำพุธ
33. นางสาวสุชายณินทร์  ยืนยงค์
34. นายสุพลวงษ์  งามขำ
35. นางสาวหนึ่งธิดา  หงษ์วิจิตร
36. นายอดิเทพ  มีชัย
37. นายอรุณ  เปรื่องปัญญา
38. เด็กหญิงอาภัสรา  ธรรมกมล
39. เด็กหญิงอาภัสรา  นิเวศน์
40. นางสาวเบญญาภา  สันรัมย์
 
1. นายเทอดศักดิ์  ยังพึ่ง
2. นางสาวสุกัญญา  ตรีพัฒน์
3. นายฉัตรชัย  ประไพพงษ์
4. นางธัญพร  เมฆสิน
5. นายวิชญ  รวมประพันธ์
6. นายพงศ์ศรัณย์  ยศศักดิ์
7. นางสาวพัสร์ศิริณ  เกิดพิทักษ์
8. นายชูชาติ  มงคลเมฆ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 42 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กชายสรสิช  สุขเกษม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์  น้อยวงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 39 โรงเรียนอุทัย 1. นายณัฐพงษ์  ดีนารายณ์
 
1. นายชินกร  เมาลิทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 42 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงสุรัญญา  แสงประไพ
 
1. นายฉลอง  ชุ่มโชคดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวสุนิตา  กลิ่นประเสริฐ
 
1. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 37 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ยิ้มละม้าย
 
1. นายสมเกียรติ  เรียบร้อย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.27 เงิน 38 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกิตติกา  รักษาซื่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เกษียรสมุทร
 
1. นายกิตติ   คงเจริญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.17 ทองแดง 33 โรงเรียนอุทัย 1. นายกฤษดากรณ์  สีสัน
 
1. นายชินกร  เมาลิทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กหญิงศิฏา  กายเพ็ชร์
 
1. นางอรทัย  โพธิเวชกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 43 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวทัศสุระดา  ศรีจันทะ
 
1. นายกิตติ  คงเจริญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐฤทัย  แป้นเมือง
 
1. นายพีรวัส  ปั้นทองคำ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 38 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธัญญพรรษ  ศุภกรรม
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85.9 ทอง 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชญา  ไชยมงคล
2. นายชัยทัศน์  วงษ์สุวรรณ
3. นายญานวัฒน์  คงสมปราชญ์
4. นายณัชนนท์  แสดงฤทธิ์
5. นางสาวณัฏฐ์ฌลา  ผิวนวล
6. เด็กชายนพคุณ  รัมมะสังข์
7. นายปรันตวัฒน์  มารวิชัย
8. นายพรเทพ  มานะชีพ
9. นางสาวหัทยา  หมดภัย
10. นางสาวเมธาวี  เบ็ญชา
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
2. นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 31 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจีรยุทธ  รัตนวิชัย
2. เด็กชายชัชชัย  ศรีอ่อน
3. เด็กชายธนพล  เรืองณรงค์
4. เด็กหญิงรดา  กาแก้ว
5. เด็กหญิงรสิตา  อยู่เจริญ
6. เด็กหญิงศลิณี  วาระกิจ
7. เด็กหญิงอภัทชา  บรรลือทรัพย์
8. เด็กชายเอกลักษณ์  สุมานิตย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  สิทธิสนธิ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  สัมมาชีพ
3. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 28 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายกฤษธิราช  เดชะฤกษ์
2. นางสาวฐิติชญา  พงษ์ภมร
3. นายฐิติพงศ์  ศาสตร์ศิริ
4. นายณัฐวัฒน์  มั่นคง
5. นางสาวผกามาศ  ทองคำมาก
6. นางสาวพรศิริ  ผ่องอำพันธ์
7. นายพีรพล  ทับทิมนิล
8. นางสาววรรณศร  เผือกขวัญนาค
9. นายศิโรจน์  อมรประสิทธิ์
10. นางสาวสมฤดี  ลิ่มเงิน
 
1. นางวรารัตน์  พิฬารัตน์
2. นางสาวกุลธิดา  ศรีสุข
3. นางอาริยา  เต๊ะวงค์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุขเสวต
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไวยนิยี
3. เด็กหญิงดุสิตา  จันทร์ศิริ
4. เด็กหญิงพรกนก  อินทร์สนอง
5. เด็กหญิงภาคิณี  นุดนา
6. เด็กหญิงยวิษฐา  ศิริรักษ์
7. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์สิงห์
8. เด็กหญิงอันนา  บรรจงวรอาจ
 
1. นางสาวทิพาดา  ลิมป์ประเสริฐกุล
2. นางอนันตภา  พิบูลย์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวบูรณี  บูรณะพงษ์
2. นางสาวปานชีวา  ขำโพธิ์ทัย
3. นางสาวภาพตะวัน  นาแถมทอง
4. นางสาวรัตนาวดี  ทาปลัด
5. นางสาวสุภารัตน์  โตมีบุญ
6. นางสาวอรวรรยา  ศิริโพคินเลิศ
 
1. นางสาวทิพาดา  ลิมป์ประเสริฐกุล
2. นางอนันตภา  พิบูลย์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 11 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กหญิงจิราภา  กองโอสถ
2. เด็กหญิงฐิติมา  เวชเดช
3. เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  แซ่ลี้
4. เด็กหญิงณุตตรา  ตรีคุณา
5. เด็กชายธีรภัทร  ทัศนาราม
6. เด็กหญิงนภัสรา  รักกลิ่น
7. เด็กหญิงนิภาพร  น้ำดอกไม้
8. เด็กชายพีรพงษ์  มารอด
9. เด็กหญิงสุชัญญา  ทวีแก้ว
10. เด็กหญิงสุชาดา  บุญเลี้ยง
11. เด็กชายอนุภาพ  พรหมมาศ
 
1. นางสาวอำภา  จักรวาลสดใส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์  น้อยวงศ์
3. นายธีรศานต์  โพธิ์สามต้น
4. นายศุภวัชร  สุทธินุ่น
5. นางสาวณัฐชา  ชิงชัย
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. นายธนทัต  บุญสอาด
2. เด็กชายนพดล  กล่ำจันทร์
3. เด็กชายพรเทพ  สุวรรณรัตน์
4. เด็กชายวริทธิ์ธร  กนกพรวศิน
5. เด็กชายอัมรินทร์  รัศมี
 
1. นายธนพล  ทิพย์เนตร
2. นายสุวัฒน์  สุนทรสินธิ์ุ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 79.66 เงิน 31 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สันทอง
 
1. นางสาวสายฝน  บุญยงค์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 28 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพิยะดา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปุญณิศา  ไวยดารา
 
1. นางสาวญาณิศา  เกียรติสังวร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.16 เงิน 10 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุปรียา  น่าชม
 
1. นางมณฑา  แสงสุกใส
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.67 ทอง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอรนรินทร์  จันภิรมย์
 
1. MissYAJING  CHANG
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.66 ทอง 26 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายดุสิต  บริสุทธิ์
 
1. MissYAJING  CHANG
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.5 ทอง 8 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณิชารัตน์  แก้วมาลา
 
1. Miss Iwai  Yufu
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.31 ทอง 42 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชยะนันท์  อดทน
2. นายฐิติวุฒิ  พุ่มพินิจ
3. นายฐิรภัทร  ยอดเสนี
4. เด็กชายณภัทร  แจ่มฟ้า
5. เด็กชายธนภัทร  อ่อนละออ
6. เด็กชายปฏิพัทธ์  จันทร์งาม
7. เด็กชายภัทรยุทธ  สงวนศักดิ์
8. เด็กชายวรลภย์  สุวรรณฉาย
 
1. นายยุรนันท์  อัตตะสาระ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.68 ทอง 16 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายคริษฐ์  มายุศิริ
2. นายทศพล  สมัน
3. นายธีรยุทธ  โลกเลื่อง
4. นายศิริโรจน์  ธาตรีนาจ
5. นายศุภศิษฎ์  ขันธโภค
6. นายอนุชา  ทองศิริ
 
1. นายยุรนันท์  อัตตะสาระ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 28.42 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกิตติมา  วิวัฒนทีปะ
2. นางสาวจีรนุช  จงกลาง
3. นางสาวชิดชนก  เฮงไปล่
4. นางสาวณัฐชยา  สัมมานุช
5. นายปัณณพัฒน์  อภิเลปน์
6. นางสาวพัชราภา  แท่นสุวรรณ
7. นายพีระพัฒน์  ฤทธิญาณ
8. นายสราวุธ  สิทธิขวา
9. นางสาวอรนุช  วัฒนาพรณ์
10. นายอรรถพล  สังคะสุข
 
1. นางรัชนา  แสงเปล่งปลั่ง
2. นายธีร์วรัตม์  รุจธนวิชญ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมนชญา  อรรถปักษ์
2. เด็กหญิงวัลลภา  อุ่นชู
3. เด็กหญิงวิชญานันท์  จักราธร
 
1. นางสาวปทิตตา  เล็กวิกรม
2. นายธีรวีร์  แพบัว
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติพร  ภู่สุคนธ์
2. นางสาวนาฏนดา  ช่วยพยุง
3. นางสาววริศรา  ธาราพงษ์
 
1. นางสาวปทิตตา  เล็กวิกรม
2. นายธีรวีร์  แพบัว
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.7 ทอง 10 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ผจญหาญ
2. เด็กชายภูมิภัทร  ลมยะมาลี
3. เด็กชายสุวรรณ  แก้วเนตร
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  ประชาสุข
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 42 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. นางสาวชลลดา  โต๊ะหมัน
2. นางสาวหทัยชนก  เรืองปราชญ์
3. นางสาวอาวิษฎา  อบรม
 
1. นางอานันดา  ไหมอ่อน
2. นายสุวรรณ  ศรีประจักษ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนพัสร  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงศตพร  เวชทัพ
 
1. นางสาวชนิดาภา  สุวรรณแส
2. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลิศสิริกุล
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ไวยจิรา
 
1. นางสาวประภาพร  ธรรมรจน์
2. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายจุฬสิทธิ์  หงส์ธำรง
2. นางสาวศศิธร  รัตนชาติชน
 
1. นางสาวเต็มจิต  ธานีเจตน์
2. นายพชรพล  พลธี
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนพณิชา  ศิริพฤกษ์พงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  อุดมประเสริฐกิจ
 
1. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น
2. นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 27 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายนราวิชญ์  ทองนพ
2. นายสหัสวรรษ  สุพรรณบูรณะกิจ
 
1. นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
2. นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 51 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียานุช  เทียนกันวร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แจ้งวิจิตร
 
1. นางสาวฉัตรลดา  ศรีมงคล
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 23 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกร  พุทธรักษา
2. เด็กชายธรรมรักษ์  โสดารักษ์
 
1. นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
2. นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กชายจักรวาล  พรหมเมือง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  การิกี
 
1. นางสาวอรอนงค์  รัชตะนาวิน
2. นางสาวอชิรญา  แสงพิทักษ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกนกพร  ปิ่นรัตน์
2. นายณัฐพงศ์  ชาลีวร
 
1. นางกันยารัตน์  ศรีวงค์วรรณ
2. นางสาวเมทินี  นิชี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51.33 เข้าร่วม 20 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนภัสสร  ศรีพุ่ม
2. นางสาวภัคนันท์  ชาญสมัย
 
1. นางปาริชาติ  อุษาวิจิตร์
2. นายทรรศิน  อุษาวิจิตร์
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 30 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงชลธิชา  ป้องกัน
2. เด็กหญิงธีรดา  พลทับ
3. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วนิคม
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 32 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวธัญญารัตน์  สมัยครีพ
2. นายมนัสวี  ป้องแก้ว
3. นายศักดิ์สิทธ์  ชื่นไม่วาย
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 49 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวณัฐฐา  รามัญวงษ์
2. นางสาวอิษยา  สะตะ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   ผดุงศิลป์
2. นายนิรันดร์  บุญประเสริฐ
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกุศล  สมิตะมุกสิก
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  ฤทธิ์เดช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเชาวรินทร์  ดีฉาย
2. นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวฑิคริญ  โตธนเศรษฐ
2. นางสาววีรยา  เกตุแพร
3. นายสกลวัฒน์  ณัฐพรลาภิสรา
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบูรพาภิรมย์
2. เด็กชายสรเมส  เมตตาวิหารี
3. เด็กชายสุริยชาติ  บุญจำเริญ
 
1. นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์
2. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายณัฐวุฒิ  เอกสุวรรณ
2. นายธนัยโชติ  กายประเสริฐ
3. นายวรเมธ  แตงใบ
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบวรวิทยา 2 1. เด็กชายกรนพ  หลีกพาล
2. เด็กชายกฤษฎา  มุ่งพูนกลาง
3. เด็กชายเอกพงษ์  แสงกล้า
 
1. นายอิศราวัฒน์  รักนุช
2. นายบุญมี  บุตรนามรักษ์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายพีระพัฒน์  เกตุทอง
2. นายภัทรพล  ฤกษ์อรุณ
3. นายศรุต  บุญประเทือง
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
134 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กชายธนภัทร์  กายประเสริฐ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงสี
3. เด็กหญิงอรัญรัตน์  ราชประสิทธิ์
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
135 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 61.25 ทองแดง 26 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวธันยาภรณ์  ทริลกรณ์
2. นางสาวประภัสสร  จำปาพงษ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  สมบูรณ์ศิลป์
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 15 โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  กันอยู่
2. เด็กชายภูวดล  แดงดี
3. เด็กชายวัชรพงษ์  สอนประดิษฐ์
 
1. นางสาวภัทริน  มณีโชติ
2. นายเศกสม  เชื้อสุวรรณ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79.4 เงิน 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายคณิน  ปฐมปัทมะ
2. นายสกนธ์ธรณ์  มั่นประสิทธิ์
3. นายอนิวรรตน์  กรีโรจนีย์
 
1. นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์
2. นายมงคล  จิ๋วเชย
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 20 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงชลลดา  กระโห้ทอง
2. เด็กหญิงณัฐฑพร  ล้ำประเสริิฐ
3. เด็กหญิงศิริปัญญา  หวังผล
 
1. นายรอดียุดดิน  สมจารี
2. นางทับทิม  ไวยรูป
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาวขวัญฤทัย  คงสมทบ
2. นางสาวณัฐพร  คงสมทอง
3. นางสาวศิดาพร  ตองอ่อน
 
1. นายกิตติพล  ใจผ่อง
2. นายธงชัย  ทุเรียนงาม
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรสุดา  สอนประสาร
2. เด็กหญิงทัศณีย์  แก้ววิไล
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  สุขร่าง
4. เด็กหญิงพุทธิดา  อิ่มเนตร
5. เด็กหญิงสายธาร  ลำไยหวาน
6. เด็กหญิงเขมิกา  กฤษแก้ว
 
1. นางจันทนา  สิทธิรุ่งเรือง
2. นางณรังษี  บุญคง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 44 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1. นายกิตติธร  ใจดี
2. นางสาวฉัตรแก้ว  จันทร์ฉาย
3. นางสาวภัทรวดี  ธนพรกุลนาถ
4. นางสาวภานุมาศ  ทัศนกิจ
5. นายวันชนะ  ทองปลิว
6. นางสาวสโรชา  ขวัญสิริฉัตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองไพบูลย์
2. นายตรัสสา  ชุมพร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  ภัทรบรรณกิจ
2. เด็กหญิงวริศรา  พักเรือนดี
3. เด็กหญิงศศิธร  เลื่อมนรินทร์
 
1. นางนางพรฉลอง  พันธุรัตน์
2. นางทันทิวา  รวบรวม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 11 โรงเรียนบางปะหัน 1. นายวราวุฒิ  พรมดี
2. นางสาววริศรา  เฉื่อยฉ่ำ
3. นางสาวสุจิตรา  สายโสภา
 
1. นางยลดา  ดวงแก้ว
2. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.5 ทอง 16 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  มาสนันท์
2. เด็กหญิงธนาพร  งามสมมล
3. เด็กหญิงนวภัทร  เกตุกรรม
 
1. นายพนม  บุญมางำ
2. นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกุลวรรณ  ดนตรีรักษ์
2. นางสาวชนาลัย  คงสมทบ
3. นางสาวมัลลิกา  บ่อแก้ว
 
1. นางทัศนีวรรณ  จันทรสมศักดิ์
2. นายองอาจ  สุวรรอาชา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  เดชเกิด
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงปิยพร  สำแดงชัย
 
1. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
2. นายธงชัย  ทุเรียนงาม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 1. นางสาวนริศรา  ทองเรือง
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสนรัก
3. นางสาวสุชาดา  เขียวฉ่ำ
 
1. นางสาววิสา  บุญเกิ่ง
2. นางมณฑา  รักธรรม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชวิศา  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงสรสวรรค์  จิตรานุเคราะห์
3. เด็กหญิงสุพีชา  ไหวยะ
 
1. นางธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล
2. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78 เงิน 47 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นางสาววรินทร  ปั้นทอง
2. นางสาวสกุลตลาณี  บุญคุ้มฉิม
3. นางสาวสายทิพย์  สีนาค
 
1. นางสาววาสนา  สิงห์เถื่อน
2. นางวันเพ็ญ  สุขจิตร์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรันตนาพร  พุกขันธ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สาระศรี
3. เด็กหญิงอรัญญา  หงษ์ทอง
 
1. นางจันทนา  สิทธิรุ่งเรือง
2. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 70.2 เงิน 40 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธารารัตน์  แก้วกล่ำ
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ภู่บำรุง
3. นางสาวเมธาพร  พรรณเขตร์
 
1. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
2. นางธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 33 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงมาริษา  ต่อสติ
2. เด็กหญิงอภิชญา  คำแท้
3. เด็กหญิงอรณิชา  ศิริ
 
1. นางสาวกุลธิดา  สิงห์สูง
2. นางสาวชลลดา  ต้นสน
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุขขีสาร
 
1. นางพิกุล  มีใจเจือ
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.67 เงิน 13 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กชายพัสสน   เสือหิน
2. เด็กหญิงสุดใจ   เครือศิลป์
3. เด็กชายเทพสถิต   ชาลีวอน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม
2. นางสาวธีราพร  แสงบุญส่ง
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รังษี
 
1. นางณัฐธยาน์  สุวรรณวงษ์
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กชายอำนาจ  ฆ้องเงิน
 
1. นางณัฐธยาน์  สุวรรณวงษ์
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนายุทธ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กชายกฤษนันท์  อิ่มพานิช
 
1. นางพจนา  ฉ่ำเฉลิม
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวันวิกา  ราชภักดี
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีไกรสุข
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87.34 ทอง 7 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนายุทธ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวอัญฑิรา  มะโนสัพย์
 
1. นางกันตยา  ปองเกษม
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวภานุมาศ  สุขสมัย
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 11 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นายศุภชัย  แย้มบุปผา
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง 11 โรงเรียนอุทัย 1. นางสาวนันทิดา  หามนตรี
2. เด็กชายอัครพล  จิตรทรัพย์
 
1. นางสาวธนักษร  สืบสาย
2. นายจรัญ  กรีปักษ์
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นายณรงค์ฤทธิ์   กลิ่นเกษร
2. นายมงคล   ลือดาว
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม
2. นางสาวธีราพร  แสงบุญส่ง