สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายชวกร  ม่วงทอง
2. เด็กชายธนัช  ชินบุรารัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  แซ่เบ๊
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์พันธุ์
2. เด็กหญิงภาวิดา   ชิมชม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายทศกรานต์  ปั่นสวัสดิ์
2. นางสาวมาลี  เจริญภูมี
3. นายสราวุติ  อินประเสริฐ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาววรรวิษา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.8 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปลี่ยนกลาง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หงษ์สมดี
3. เด็กหญิงจิณธิดา  พุ่มอินทร์
4. นายจิรายุทธ์  อ่อนจ้อย
5. นายจีรทีปต์  ศรีวิราช
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หล้าเหลา
7. นางสาวชนิสมา  เจริญสุข
8. นางสาวณัฐมน  สุดามา
9. นายธีรวัฒน์  ศรีบุญวงษา
10. นางสาวปวีณ์ธิดา  จินดา
11. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก่นจัด
12. เด็กหญิงปาริชาต  อินทร์รอด
13. เด็กหญิงพรรษกร  เหมือนฤทธิ์
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองยงค์
15. นายภานุพงศ์  สิงห์มนัส
16. นายภานุมาส  จำปาทอง
17. นางสาวมณีรุ่ง  แววศรี
18. เด็กหญิงรุจิษยา  บุญเลิศ
19. นางสาววนิดา  วงษ์มิตร
20. นางสาววรนาถ  โสดา
21. นางสาววรารัตน์  ชำนาญสวน
22. เด็กหญิงวริษา  พุ่มอินทร์
23. นางสาววลัยลักษณ์  ชัยยะ
24. เด็กหญิงวัชราภรณ์  นุ่นคง
25. นางสาวศิริลักษณ์  บุญประกอบ
26. เด็กชายศุภกิตติ์  กุมาร
27. นายอภินันท์  อุ่นคำ
28. นายอภิวัฒน์  แสงลำ
29. นายอัครพล  เจริญดร
30. เด็กหญิงเจนจิรา  เคนสมศรี
31. นางสาวเชษฐสุดา  มะโนชาติ
32. นางสาวเพชรชรา  กำกุม
33. เด็กชายเสนารัฐ  ทองใบ
34. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีแสวง
35. นายโกวิทย์  ยาหยี
 
1. นายชยพล  มีชัย
2. นางสาวสุพรรษา  วุฒิยา
3. นางสาวสินีนาฎ  ขาวไม
4. นางทวี  เจริญพร
5. นายพรชัย  แก้วคำดี
6. นายคมสรร  รสดี
7. นายวัลลภ  ชัยยะ
8. นางพิศมัย  ทัศนา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวธันย์ชนก  อนุกิจ
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพศาลธรรม
2. เด็กหญิงกันธิชา  หมายอมกลาง
3. เด็กหญิงกัลยากร  จันทร์พุดซา
4. เด็กหญิงกาญจนา  สนั่นชาติ
5. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟองสมุทร
6. เด็กหญิงดารินทร์  สิงเคน
7. เด็กหญิงทิปภา  ลุยกระโทก
8. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ดา  ประสงค์สอน
9. เด็กชายวีรพล  แสนบรรเทิง
10. เด็กหญิงศศิวิมล  แดงเกาะโพธิ์
11. เด็กหญิงอรษา  เจริญศิริ
12. เด็กหญิงเรณุมาศ  พุ่มกระจ่าง
 
1. นางสาววิไล  พังสอาด
2. นางสาวศิริวรรณ  เผ่าประจันต์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวดาราพรรณ  อ่อนละมุล
2. นางสาวนงลักษณ์  ป้องภัย
3. นางสาววนิดา  อินทร์อนันต์
 
1. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
2. นางจารุวรรณ  พูนบำนาญ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกุลปริยา  เธียรเงิน
2. เด็กหญิงวริศรา  หวันทา
3. เด็กหญิงศิรประภา  ทรัพย์เรือง
 
1. นางอรวรรณ  งามดี
2. นางสาวพัชชา  รอดแสง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวอภิชญา  เทียมภัก
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 8 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกิติยาพร  โพโส
2. เด็กหญิงสิริกร  แนวสุข
 
1. นายสุรพงษ์  วีระพงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชญาน์พัชร  สมบูรณ์พงศ์
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.15 ทอง 8 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายจักรภัท  วิเท
2. เด็กชายชานนท์  พินน้อย
3. เด็กชายทินกร  สุริยันต์
4. เด็กชายธนพัฒน์  ทองแวว
5. เด็กชายธนัชชา  แท่งหอม
6. เด็กชายธีรภพ  สุขกุล
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ชวา
8. เด็กชายวรวุฒิ  ผามั่น
 
1. นางสาวศิวพร  สุทธิศันสนีย์
2. นายมานัส  อยู่สุขสบาย
3. นายวรพงษ์  แจ่มจ้า
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายทักษิณ  ชาญธนู
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ดวง
3. นางสาวอิสริยา  ปัสวาส
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญวัน
2. นางสาวมาศธัญกาญจน์  ผิวเหลือง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายสิทธิพล  ชำนาญปืน
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายวนัสบดี  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวพนมลักษณ์  ชุปวา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80.4 ทอง 13 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงทินประภา  บุญเลี้ยง
2. เด็กชายนัทธี  หัตถกรรม
3. นายปุณวัชร  แสงอรุณทวี
4. นายพงศธร  ต้องเดช
5. นายพงษ์ศิริ  แก้วบริสุทธิ์
6. เด็กหญิงสกาวพรรณ  ปิ่นเกษ
7. นายสหัสชัย  บุญมา
8. นายสหัสวรรษ  บุญมา
 
1. นายอรรถพล  สุริยวงษ์
2. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
3. นายณัทภพ  จึงโรจนนุกูล
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.2 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนุจิรา  จำเริญ
2. เด็กหญิงสุพรรณา  ยากิ้ว
 
1. นางสาววิจิตรา  โกสีย์
2. นางแววดาว  แสนศรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ปุยขำบก
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายกฤษณะ  หีบแก้ว
2. นายธนากร  เฉียบแหลม
3. นายประภัทรพงษ์กุล  พูนอาด
 
1. นายนเรศ  เนตรงาม
2. นายเทวินทร์  แดงพรม
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง 14 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายจักรภัทร  บัวทอง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์รักษ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  นามวงษ์
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ป้อมตะขบ
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ผ่องใส
6. เด็กชายลิปปกร  เนื่องกำเหนิด
7. เด็กหญิงวิลาสินี  สุภี
8. เด็กหญิงแก้วมณี  สีทอง
 
1. นายนัฐวุฒิ  เขาวง
2. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 14 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  โทสมทา
2. เด็กชายไชยวุฒน์  ยังเจริญ
 
1. นางรุจิรัตน์  สุริโย
2. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกฤติพร  ดาวพนม
2. นางสาวภัชรญา  หวังผล
3. นางสาวเนตรชนก  กีรตินาวีสุวรรณ
 
1. นางกัลยา  เชี่ยวพานิช
2. นางแววเนตร  คังคายะ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายนิวัฒน์  ภูมี
2. นายอดิเรก  เรืองสารี
 
1. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีประพัฒน์  เพริดพริ้ง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 15 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายทิวานนท์  สีเนา
 
1. นางสาวบุญธิดา  มุ่งมงคล
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา  จั่วสันเทียะ
 
1. นางรุ่งทิพย์  คำพา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินภา  ประไพร
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวเวณิกา  วิเชียรเพริศ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.67 ทอง 16 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชินราช
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเลิศ
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  มนทอง
4. เด็กหญิงนันนิตา  สีกอง
5. เด็กหญิงสิริกร  สร้อยสระคู
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  เงินเต็ม
 
1. นางมยุรา  ภูกาสอน
2. นายพิศิษฐ  สิทธิสาร
3. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
4. นางสุชาลินีณ์  ด่านเจ้าแดง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.6 ทอง 16 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  อิ่มยิ้ม
2. นายธนกฤต  จิตสอน
3. เด็กหญิงธนพร  น้อยสา
4. นายธีรเดช  หอมเลิศ
5. นางสาวนภัสสร  เจริญสุข
6. นายนัฐพร  แก้วอุดร
7. นายประพันธ์  กรรณิกา
8. นายปริญญา  ยิ้มโต
9. นางสาวพาขวัญ  กงไกร
10. นายภูวิศ  จุดบุปฝา
11. นางสาววรรณวิณี  บุญทศ
12. นางสาววรัญญา  ลอยเลิศ
13. นางสาววิชญาดา  ปิยะดา
14. นางสาววิภาดา  ขวัญหอม
15. นายวิศรุต  งามเงิน
16. นายสหัสวรรษ  สุขฤทธิ์
17. นางสาวสุชาดา  เสาศิลา
18. นายเจษฎา  กำชา
19. นายเจษฎา  อู่ชม
20. นางสาวเพียงออ  ทับทิมศรี
 
1. นางสาวสุกานดา  รัตนวงษ์
2. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
3. นายเฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
4. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
5. นางทิติยา  แก้วโสนด
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70 เงิน 16 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุติบุตร
2. นางสาวจริยา  หาโหยก
3. นางสาวจุฬารัตน์  เชือกกระโทก
4. นางสาวณัฐกนก  จิตมงคล
5. นางสาวณัฐณิชา  ทะบูรกรณ์
6. นางสาวณัฐริกา  เจาะพรมมา
7. นายธีระศักดิ์  สูนตา
8. นายปิยะ  เงินสา
9. นางสาวพรรณพัสษา  ชะอุ้มผล
10. นางสาววิระดา  ปัญญา
11. นายสรรธิกาลย์  นิยม
12. นางสาวสาวิตรี  หงษ์มัง
13. นางสาวอริศรา  ด่านพงษ์พันธ์
14. นางสาวอารยา  จงสูงเนิน
15. นางสาวเพรชมณี  หมวกชา
 
1. นายนรินทร์  แพนลา
2. นายเกรียงชัย  ม่วงคำ
3. นายภาณุวัฒน์  เทียมพัฒน์
4. นายกังวาน  สิงห์แก้ว
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.6 ทอง 18 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกิตติยา  สะอาด
2. เด็กชายคุณากร  จันทร์เพ็ญ
3. นายจีรวัตน์  ฉิมหัต
4. นายทศพร  แก้วคำแพง
5. เด็กชายธีระวัฒน์  สำนักเพชร
6. นายพรภิรมย์  สาเจริญ
7. นางสาวพัชรี  ติปะยานนท์
8. นางสาวมุกดา  พาแหง
9. นางสาวรัตติยา  สารมูล
10. นายรัตนชัย  ล้วนศรี
11. นายวรพงษ์  เสนาะถ้อย
12. นายศักดิ์นรินทร์  เคลือมั่น
13. นางสาวสิราวรรณ  มณีนิล
14. นางสาวสุรัสวดี  สระทอง
15. นางสาวอภิชญา  หอมโอ้ม
16. นายเกียรติศักดิ์  รักศรี
17. นางสาวเจนจิรา  โมคกุล
18. นางสาวเนตรนภา  เศษศรี
19. นางสาวเบญจวรรณ  โทแสง
20. นางสาวเยาวลักษณ์  หัดไทย
 
1. นางสาวพรทวี  ชัยชาญ
2. นางปภาดา  ชัยวัฒนโชติ
3. นางอรอุษา  โรจน์วิทยา
4. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
5. นางทิติยา  แก้วโสนด
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 18 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  สร้างวัด
2. นางสาวทวีทรัพย์  คงเหม็ง
3. นางสาวพรทิพย์  บุญประสิทธิ์
4. นางสาวพิณทิพย์  บุญประสิทธิ์
5. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์สิงห์
 
1. นายสุนทร  โมฆรัตน์
2. นางกรรนิกา  โมฆรัตน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ดวงจรัส
2. เด็กหญิงดวงแก้ว  บัวหลวง
3. เด็กหญิงธิติมา  เบลเยี่ยม
4. เด็กหญิงนาฎศิลป์  ชินระวงษ์
5. เด็กหญิงปวรวรรณ  แซ่กอ
 
1. นางสาวสุพรรษา  วุฒิยา
2. นางสาวสินีนาฎ  ขาวไม
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 20 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  พินิจงาม
2. นางสาวกุลงา  บุญเตือน
3. นางสาวณัชชา  สมปอง
4. นายพีระวัฒน์  แขกน้อย
5. นางสาวอัญญาวีร์  พันธ์ชาติ
6. นางสาวอุบลวรรณ  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
2. นางสาวศิวพร  สุทธิศันศนีย์
3. นางอารมณ์  บุญเกิด
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  โสมบุตร
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สายพิมพ์
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  สังข์ศิริ
 
1. นางทิพวรรณ  พรหมมา
2. นางศริญญา  คมคาย
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 20 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ดวงจิตร
2. นางสาวณัชทิชา  จำจด
3. นางสาวปภาสรณ์  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายนเรศ  เนตรงาม
2. นางรุ่งนภา   พงษ์ประเสริฐ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 20 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวสโรชา  ก้อนเงิน
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวพิไลวรรณ  แก้วคำบ้ง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81.66 ทอง 22 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวอรุณี  ภูมิไถล
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
41 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 22 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปภาวี  เจริญศรีพงษา
2. เด็กหญิงปรียาพัชร  แสงอรุณทวี
3. เด็กหญิงสุชัญญา   ทองล้อม
 
1. นางจิรนันท์  สีนอก
2. นายชุมพล  จุลวงษ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงวิศุทธินี  อุกำแพง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
43 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 22 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  กิตติวิรยานนท์
2. นางสาวชฎาพรรณ  แสงเลื่อน
3. นายศุภกฤษ   หยวกฉิมพลี
 
1. นางจิรนันท์  สีนอก
2. นายชุมพล  จุลวงษ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวยลดา  พาลี
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 23 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวนลพรรณ  ทองแปลง
2. นางสาวสุพินญา  บุญประดับ
 
1. นายปัญญาวิทย์  แจ่มกระจ่าง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวธนวันต์  นาเสาร์
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แว่นแก้ว
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปนิดา  แสนเลิศ
2. เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  ทิพนงค์
 
1. นางแววดาว  แสนศรี
2. นางทิพวรรณ์   พรหมมา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวเทพารินทร์  พรมจีน
 
1. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.33 เงิน 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยภัฏ
2. นางสาวชุนิตา  วรรณศิริสกุล
3. นางสาวทิพปภา  โทสา
4. นางสาวสุภาวดี  มิ่งสงฆ์
5. นางสาวอาทิตยา   สองพล
 
1. นายอรรถพล  สุริยวงษ์
2. นางรัชภร  จรัญชล
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกลอยใจ  ศรีกอง
2. นางสาวชลธิชา  โสดสกนธ์
3. นายชัชนันท์  จันสุพัฒ
4. นางสาวดวงหทัย  ทองเจริญ
5. นางสาวทิติวลักษณ์  ยาขันทิพย์
6. นายธนวัฒน์  นิยมเดิม
7. นายธรรมรัตน์  โนนเภา
8. นายนันธวัตร  อาจาคำ
9. นางสาวประวรรณรัตน์  เรืองสา
10. นางสาวพิมลวรรณ  สุขเกิด
11. นางสาวภาวินี  จันทจร
12. นายวิทยา  จุดบุปผา
13. นายวิวรรธน์  เขตุเจริญ
14. นางสาวศิริลักษณ์  จันดีดา
15. นางสาวอมรรัตน์  สิทธิพล
16. นางสาวเสาวลักษณ์  พันทอง
 
1. นายชนณพัฒน์  มีแสง
2. นางนาฏยา  สูงเนิน
3. นางนรีรัตน์  สมโภช
4. นายยุทธนา  นิลวุฒิ
5. นางเอื้อมพร   ใจชื้น
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายกาญจนวัฒน์  สอนสา
 
1. นางสาวมลฤดี  สีอ่อน
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 25 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี 1. เด็กชายกรวิทย์  พุทธลักษ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  มิดสำโรง
3. เด็กชายอภิชัย  กัลลา
 
1. นางสาวสุพัตรษร  รุ่งเรือง
2. นายพัฒนพงษ์  พระชนะสงคราม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญรอด
2. เด็กชายชินวัฒน์  หิตเมียงสงค์
3. เด็กชายอัครชัย  เปรมศร๊
 
1. นายชรัส  สมบูรณ์
2. นางสาวสาธกา  คำเงิน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  บุญทวี
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 73 เงิน 26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นางสาวจิราพร  ปุกมะ
2. นายธีร์ธวัช  สอนสวัสดิ์
3. นางสาวลลนา  ประภารา
 
1. นางแววดาว  แสนศรี
2. นางสาวนุสรา  นาชัยสิทธิ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกฤษรา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติชญา  มลทอง
3. เด็กชายณัฐกร  พึ่งครบุรี
 
1. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
2. นางจารุวรรณ  พูนบำนาญ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 27 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวชญานี  ช่างชุบ
2. นายภาณุพงศ์  ทองจันทา
 
1. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
2. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.67 ทอง 27 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญช์ภัคพร  สุรพลหิรัญกูล
2. เด็กหญิงณิชนันท์   เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงดารณี  เลขะสันต์
4. เด็กหญิงปณิตา   ทองนพคุณ
5. เด็กหญิงศลิษา   เมืองทะ
 
1. นางสาวสุชาดา  ชีวะวุฒิ
2. นางสาวกาญจนา  รุ่งเรือง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 27 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายธีรศักดิ์  นุ่นภูบาล
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.6 เงิน 28 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  พนมผา
2. นายอัมรินทร์  ตาลเอี่ยม
3. นายเสฏฐวุฒิ  มูลเชื้อ
 
1. นายนิคม  อุดง
2. นายพชร  ดีวังโพน
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 28 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายชัยมงคล   แฟ้นประโคน
2. เด็กชายนพกร   แก้วกำแพง
3. เด็กชายศักดิ์มนตรี   ไมมา
 
1. นายกรกช  พิมพ์สงวน
2. นางบุญเรือง   ลำพล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 29 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองวัน
2. เด็กชายสถิตย์  เจริญผล
 
1. นางสุวนาถ  ชมภู
2. นางสาวภาวิณี  เต็งวีระกุล
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 29 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวชุติมณฑน์  ดงใต้
 
1. นางนวภรณ์  ฉายวัฒนา
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 65.66 ทองแดง 30 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวชาลินี  วังสวัสดิ์
2. นางสาวฐิติกานต์  พรมพล
3. นายพงศ์พล  ศรีอชูรส
4. นางสาวพิมพ์วิภา  ปลอดภัย
5. เด็กหญิงอริสรา  ปลอดภัย
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำพานนท์
2. นายชำนาญ  แสงบุญ
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.1 ทองแดง 30 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายฐิติวิวัฒน์  นาคสวัสดิ์
2. เด็กชายระพีร์วิทย์  ประสารกก
 
1. นางสาวปาริชาต  แก้วสาร
2. นางสาวรวิวรรณ  นาคกระแสร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายธรรมชัย  ชาวเหนือ
 
1. นายอรรถพล  สุริยวงษ์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวสุพรรษา  อังชุน
2. นายสุรชัย  จันทา
3. นางสาวอรอุมา  สาคร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เกินสอน
2. นายสหรัถ  หินกอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 31 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญปัน
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 31 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกัลยกร   เพ็งรัตนา
2. เด็กชายคณิน  บุญนุช
3. เด็กหญิงนิชาภา   งามพิศ
 
1. นายนเรศ  เนตรงาม
2. นายสุทธินัน   จันทร์แวว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ทาสร้าง
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 31 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพันแสนดาว  คุณสารธรรม
 
1. นางจิรนันท์   สีนอก
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 32 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวปรียานุช  จันทรา
 
1. นายณัฐพงษ์  สิทธิศาสตร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายธนธรณ์  หินจีน
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 32 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาววาสนา  ทองสีกร่ำ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายฉัตรา  งามสม
2. นางสาวพรชิตา  ร้อยเบ้า
3. นางสาวศศิภา  ชาวหล่ม
 
1. นายพิชัย  วินยพงศ์พันธ์
2. นางสาวญาดา  วรทัศน์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 34.34 เข้าร่วม 34 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวปาริฉัตร  วิยาสิงห์
2. นายพากร  ชื่นอารมณ์
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำพานนท์
2. นายสหรัถ  หินกอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายธีระภัทร์  เสาวะดี
 
1. นายภีระวัฒน์  แพงเพ็ง
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 35 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงโรธิชา  สารานพคุณ
 
1. นางสาวฐิตารีย์  เตมิยาธนะพงษ์
 
80 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 35 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวยูมา  บี
2. นางสาวสุทธิดา  เอมกลิ่น
3. นางสาวแก้วมณี  แก้วอุดม
 
1. นางสาวกวิสรา  ชูทอง
2. นางสาวอรพรรณ  ฉันทานุมัติ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76 เงิน 35 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  หินจีน
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กรชิด
2. เด็กหญิงกมลฉัตร  ยิ้มศิริ
3. เด็กหญิงกุสุมา  สาป้อง
 
1. นางรุ่งนภา   พงษ์ประเสริฐ
2. นางพนมลักษณ์  ชุปวา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายกันตินันท์  มีคุณชอบ
 
1. นายเสน่่ห์  มาโค
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21.62 เข้าร่วม 36 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวทรรศมณ  แสงดึก
2. นายสันติเทพ   จุรีพงษ์
3. นางสาวสุวพิชญ์  กุลภานัน
 
1. นางเพ็ญพัชร  สีมาพล
2. นายเทวินทร์  แดงพรม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 36 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แสงประเสริฐ
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71.33 เงิน 36 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  จิตรจำนงค์
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  ฆ้องสาลี
3. เด็กหญิงนริศรา  หะขุนทด
4. เด็กหญิงพัชราพร  คำแข
5. เด็กหญิงวาสนา  สารารักษ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรหมพิทักษ์
7. เด็กหญิงสุริยาพร  พรโชคติธรรม
8. เด็กหญิงอริสา  ทองทา
9. เด็กหญิงอินตรา  อุ่นหะวงค์
 
1. นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร
2. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
3. นายภีระวัฒน์  แพงเพ็ง
4. นายเสน่ห์  มาโค
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 37 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายอเนก  รื่นสุคนธ์
2. นายเหมภาส  กาบบาลี
 
1. นายภูมินทร์  นาแรมงาม
2. นางสาวพัชรี  หัดเจริญ
 
88 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 38 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ตู้มา
2. นางสาวกมลชนก  สีทองเพี้ย
3. นางสาวฉัตรปวีณ์  งอกขึ้น
4. นางสาวชุดากานต์  แก้วเจริญ
5. นางสาวภัทราพร  เปล่งปลั่ง
 
1. นางสาวสุวิมล  ดาวเรือง
2. นางสาวศรารัตน์  ชัยนิวัฒน์
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 38 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายราเมศวร์  วรกุลเมธี
 
1. นายชิงชัย  อุตรัตน์
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 38 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายจิราวัฒน์  มณีวิหค
2. นายสิริกร  สิทธิมงคล
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ศรีภักดี
2. นางสาวดารณี  พุฒจันทร์หอม
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 38 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นายพิชชากร  สาเจริญ
2. นายอรรถพงษ์  สีเนียม
3. นายเอกระศักดิ์  พัลวัน
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
2. นางสาวสุภาพร  บัวสุข
 
92 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงสุพรรณี  รอดเขียว
 
1. นางสาวพิกุล  ยิ่งกำปั่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 39 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวนันทัชพร  ห้วยใหญ่
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 39 โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงศิวรรณา  ราชสงค์
 
1. MissZheng  Shilan
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.2 ทอง 39 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ต้นตระกูลเงิน
2. เด็กหญิงจันทรรัตน์  ปานแร่
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ร้อยกอง
4. เด็กหญิงธนารีย์  สีเนียม
5. นางสาวบุญยนุช  มีน้อย
6. นางสาวปนัดดา  เทพทิม
7. เด็กหญิงมณฑิตา  จันใด
8. นางสาววรรณวิสา  น้อยบล
9. เด็กหญิงศศิภา  บำรุงวัตร์
10. นางสาวอมลิน  คำดี
 
1. นางมยุรา  ภูกาสอน
2. นางสุวนาถ  ชมภู
3. นางสาวภาวิณี  เต็งวีระกุล
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 39 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวจันทกานต์  โอตกิ่ง
2. นายธาดา  ชาญวิเศษ
3. นายธีระศักดิ์  กองไชย
4. นายปุณยวีร์  เกินสอน
5. นางสาวพนัชกร  กองไชย
6. นางสาวรุ่งรัตน์  ขันตีชา
 
1. นายนัฐวุฒิ  เขาวง
2. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 38.47 เข้าร่วม 40 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวนิรมล  พูลสวัสดิ์
2. นายภานุวัฒน์  บัวมาก
3. นางสาวสัตตบงกช  อิสสระเสรี
4. นางสาวสุดารัตน์  คำเต็ม
5. นางสาวสุนิฐา  อาทิตย์
6. นางสาวหทัยรัตน์  เเซ่สื่อ
7. นางสาวอรุณรัตน์  เปียวิเศษ
8. นางสาวเกวลิน  ช่วงเปีย
9. นางสาวโชติกา  ชัยเสน
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชาญวิเศษ
2. นางกรรนิกา  โมฆรัตน์
3. นายสุนทร  โมฆรัตน์
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาววิชญาพร   อริยะดิบ
 
1. นางสาวฐิตารีย์   เตมิยาธนะพงษ์
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.05 ทองแดง 40 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ  ตาลเอี่ยม
2. เด็กชายรชต  เสนสาร
 
1. นางสาววรินนา  บริรักษ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกัญจนพร  พุทธา
2. นางสาวณัฐทรา  ทนคง
3. นางสาวพรชิตา  เพ็ชรคง
4. นางสาวพรรณี  จิตรพานิชย์
5. นางสาวสุทธิกานต์  เข่งดี
 
1. นางสาวดวงจันทร์   เศษศรี
2. นางสาวพัชนี  คำพันน้อย
3. นายชำนาญ  แสงบุญ
4. นางสาวสุชาดา  พิพัฒน์สวัสดิ์
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 41 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายมงคล  โพธิ์งาม
2. นางสาววรรณกานต์  ตุ้มสุวรรณ
3. นางสาวสุกัญญา  โชศิริ
 
1. นางสาวกัลยา  จันทะคูณ
2. นางฐิติพร  เผือกพิบูลย์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 41 โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงธิติมา  ชัยองอาจ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  เหมือนเพชร
3. เด็กชายวรปรัชญ์  แสนถม
 
1. นายวรจักร  กระแสธีป
2. นางสาวสุภิญญา  กังสานุกูล
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51.25 เข้าร่วม 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวขวัญธัญญา  วงษ์บ้านดู่
2. นางสาวนิรชา  ชูเจริญ
3. นายบุญมี  ลันวงษา
 
1. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
2. นายเรวัติ  พูลสวัสดิ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.8 ทอง 41 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งธิวา  แสงคำ
2. นางสาวสุชาดา  ช่อช้อย
3. นางสาวเบญจมาศ  นวลสนิท
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญวัน
2. นางสาววรินนา  บริรักษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 74.67 เงิน 41 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวรัตนา  หาคุ้มคลัง
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 41 โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  บุญครุฑ
2. เด็กหญิงสายทอง  บุราคร
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทองคง
 
1. นายวรจักร  กระแสธีป
2. นางสาวสุภิญญา  กังสานุกูล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 42 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวอรวรรณ  เผือกต้นเหลา
 
1. นางสาวศรารัตน์  ชัยนิวัฒน์
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชวนขุนทด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  จงจันทร์ทา
3. เด็กหญิงเริงฤดี  สมเสนาะ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  นาดี
2. นางสาวอภิญญา  ทาสีขาว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 42 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกุลนิภา  บุญจันทร์
 
1. นายอรรถพล  สุริยวงษ์
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45.25 เข้าร่วม 43 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  พลไพล
 
1. นางศิริวรรณ  ชาญวิเศษ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 43 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ร้อยกล้า
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 43 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวฉัตรทริกา  ใจปา
2. นายพรพล  ภวภูวตานนท์
3. นายภูมิพัฒน์  สุวรรณนันท์
4. นางสาวอังคณา  ออมกิ่ง
5. นางสาวอิสริยาภรณ์  นะราพูล
 
1. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
2. นายธนาวุธ  นาคทัต
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 58.7 เข้าร่วม 43 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แน่นอน
2. เด็กหญิงกาญจนา  เลิศวิจิตร
3. เด็กชายธนวัฒน์  เพียรดี
4. เด็กหญิงนันทพร  ผดุงสันต์
5. เด็กชายบารมี  แก้วมณีโชติ
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
2. นายสมชาติ  ราชสันเทีนะ
3. นายวิศรุต  เหล่ามาลา
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 43 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายธนศักดิ์  สีด้วง
2. เด็กหญิงศมน  หัดเจริญ
3. เด็กชายไกรภพ  บุญประสิทธ์
 
1. นางสาวปาริชาต  แก้วสาร
2. นางสาวธัญญาพร  พรมอ่อน
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 44 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กหญิงวาสนา  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงสุปราณี  มีเชาวน์
 
1. นางสาวนงนุช  บัวสระน้อย
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 44 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายคมกริช  ย้อยดา
2. นายจักรกฤษณ์  เกตุกุล
3. นายวุฒิชัย  คณาชาตื
4. นายอัยการ  อุตทองคำ
5. นายเมที  ปรีทุ่ง
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
2. นางสาวสินีนาถ  วิฐาพร
3. นางสาวพนารัตน์  สังข์นคร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 44 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวเบญจวา  ก่ำน้ำจั้น
 
1. นางสาวสุวิมล  ดาวเรือง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 44 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงอริสรา  สุขเหมือน
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 45 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชชา  พรหมทา
2. เด็กหญิงภัทรดา  โนนงาม
 
1. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
2. นายประพัฒน์  เพริดพริ้ง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 45 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายพงศธร  สัตยา
 
1. นางสาววรินนา  บริรักษ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายสัญชัย  ทนงค์รบ
 
1. นางสาวพณพร  รัตนประสบ
 
122 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายคุณากร  ดิษฐภักดีจินดา
2. นายอชิตพล  ดาวพนม
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ
2. นายสัมฤทธิ์  นาดี
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  นันมา
2. นายพชร   ทุมมันตา
 
1. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
2. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 46 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายเอกรัฐ  ขวัญถาวร
 
1. นางจันทร์จีรา  พาดี
 
125 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายจักกริช  ชำนาญ
2. เด็กชายทวีชัย  พรมเทา
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ
2. นายสัมฤทธิ์  นาดี
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 46 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายพูลผล  คำประสพ
2. นางสาวสุนารี  หมื่นกล้า
 
1. นางสาวสุธิดา  บุญเทศนา
2. นางสาวพรพิมล  เพียลา
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 46 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวปวีณ์กร  ผลาผล
 
1. นางสาวอรวรรณ  หนูเส็ง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 47 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวพรธิตา  พูลศรี
2. นางสาวพัฒน์ยธิดา  ใหญ่วงค์
 
1. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
2. นายประพัฒน์  เพริดพริ้ง
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 16.4 เข้าร่วม 47 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  ศรีชัย
2. นายจิรศักดิ์  แก้วโบราณ
 
1. นางอนงค์  จันดีดา
2. นางสุทธดา  เหลืองห่อ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.8 เงิน 47 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวชมพูนุท  นามจิรโชติ
2. นางสาวญาณิกา  อรภักดี
3. นายธนธัช  เปรมศรี
4. นางสาวสุกฤตา  พิทักษ์ตันสกุล
5. นางสาวสุดารัตน์  ไพรหาญ
 
1. นางรัชภร  จรัญชล
2. นางหนึ่งฤทัย  ทรัพย์พร้อม
 
131 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 48 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวชุดาภา  ตัณฑ์ณรงค์
2. นางสาวธัญชนก  สีเคน
3. นางสาวรัตนา  หนองน้ำขาว
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  ไพศาลวัสยศ
2. นางสิรินาถ  แสงเมือง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 48 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  อาษา
2. เด็กชายศิวัช  แนวทองหลาง
3. เด็กชายอานุภาพ  สุวรรณทร
 
1. นายพิเชต  กระแจะจันทร์
2. นายศักดิ์สกล  ศรีเชียงสา
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 49 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชินบุรารัตน์
2. เด็กหญิงสิรินยา  พรสมบุญ
 
1. นายวสุ  ศุภอักษร
2. นายสุริยา  สุวรรณรัตน์
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายวรพงษ์  วงษ์พันธ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
135 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 49 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวปาณิสรา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงพิชชาพร  สักการะ
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  ลมูลเชื้อ
 
1. นางกัลยา  เชี่ยวพานิช
2. นางแววเนตร  คังคายะ
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.1 เงิน 50 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  ฤทธิสมิต
2. นางสาวนันทิกานต์  หนามพรม
3. เด็กหญิงปานชรีย์  ประชิม
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญวัน
2. นางสาววรินนา  บริรักษ์
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50.25 เข้าร่วม 50 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลาโงน
 
1. นางสาวมณีกร  ภาชี
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.5 เงิน 51 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กรมระรวย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ปิติมานนท์
3. เด็กหญิงโศภา  ดาทา
 
1. นางสาวสมนึก  ทับทิม
2. นางนันทนา  เวียงคำ