สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิระประภา  ทองสวัสดิ์
 
1. นางปราณี  รอดพฤกษ์ภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.5 เงิน 41 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวเกตน์สิรี  เหรียญอารีย์
 
1. นางเสาวภา  เพชรคง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  รัตนมุสิกกุล
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ปิ่นมั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78.5 เงิน 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวศิรดา  พงศ์อรพินท์
 
1. นางอัมพร  ถกลประจักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.87 เงิน 39 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ช่างฟอก
 
1. นางสาวปรางค์เพ็ญ  สืบศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวพรสวรรค์  ซื่อตรง
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงมนัญชยา  เรณูรัตน์
 
1. นางจุรีย์  เทศศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 42 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวเบญจวรรณ  พุ่มพงษ์
 
1. นายจิรศักดิ์  ขวัญสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 16 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  พวงมาลัยทอง
2. เด็กชายอัศวุธ  อุปติ
3. เด็กหญิงเมธาพร  โพธิ์คลี่
 
1. นางบุษรินทร์  มีสัตย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 25 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวปรินทร  ศรีจันทร์งาม
2. นางสาวพุทธาพร  สังข์เครือ
3. นางสาวศุพรรณญา  ทาริยะวงศ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ไพโรจน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หอมจันทร์
2. เด็กชายเมธาวี  ก้านแก้ว
 
1. นายวิษณุ  พุ่มสว่าง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธิติสรรค์  สีลา
2. นางสาวนัยน์ปพร  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวถิรนันท์  ถกลประจักษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายณภัทร  สัจจมงคล
 
1. นางสาวรัตนา  เกิดคง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 12 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายสิรภพ  เจริญสุข
 
1. นางสาวนภาพร  พีระตานนท์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  โชติมงคล
2. นายพัฒน์ฌพงษ์  เริกหริ่ง
3. เด็กชายศัลย์  บุญช่วย
 
1. นายอนุชาติ  จงรัก
2. นางรุ่งทิพย์  เทศพรม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ศรีวุฒิไพศาล
2. นายสิทธิภักดิ์  รอดศิริ
3. นางสาวอินทุภา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวยุดารัตน์  เพ็ชร์รุ่ง
2. นายอนุชาติ  จงรัก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62.7 ทองแดง 43 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กรมแสง
3. เด็กหญิงศุภธิดา  แก้วเมฆ
 
1. นายธนูศักดิ์  มูลตองคะ
2. นางธิดารัตน์  ทวีญาติ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 11 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวธดาภรณ์  สมบุญเพ็ญ
2. นายธนศักดิ์  นัคราภิบาล
3. นางสาวอรณิชา  ดอกแก้ว
 
1. นางปรียานุช  จันทรักษ์
2. นางสาวนันทพร  สังอรดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.2 เข้าร่วม 47 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายธีธัช  แพไธสง
2. เด็กหญิงวันทิญาพร  ยั่งยืน
 
1. นางสาววิลาสินี  ชูเชิด
2. นางสาวกันยา  พุ่มพวง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 11.8 เข้าร่วม 50 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายสุรยุทธ์  ศรีสุคนธ์
2. นายอรรถพล  พลายแก้ว
 
1. นางสาวยุดารัตน์  เพ็ชร์รุ่ง
2. นางนริศรา  เชยบุบผา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 32 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงญาณิศา  คำศิริ
 
1. นางสาวแก้วตา  พึ่งตนเอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายพรหมบุศย์  เชิดชู
 
1. นางธิดารัตน์  ทวีญาติ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกวิตา  จันทรพลพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รู้อยู่
3. เด็กชายณัฐภัทร  วัฒนญาณนนท์
 
1. นางรุ่งอรุณ  เพียรกิจ
2. นางจงจิตต์  พรรณาวร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27.25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธีระพงศ์  นามหาพิสม์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  หลีกชั่ว
3. นางสาวสมิตานัน  เตชะบุญญวัฒนะกูล
 
1. นางธารีรัตน์  บุญครุฑ
2. นายมนตรี  ยิ่งสุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 30 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพิทยา  เอี่ยมรุ่งเรือง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ผัดเป้า
3. เด็กชายศาสตราวุธ  เพียซุย
 
1. นางสาวธนัชพร  พันศรี
2. นางเบ็ญจมาศ  โยธินทวี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 16 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวคุณชวัล  วงษ์พึ่งตน
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  ศิลปกิจโกศล
3. นายภคพล  รักสละ
 
1. นางณัชชา  เจริญสมบัติ
2. นายศศิวัฒน์  เดชะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.02 เงิน 8 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงชิสากัณฑ์  ไชยกูล
2. เด็กชายปิฐิพงศ์  ทาหอม
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  หวังกุศล
 
1. นางวราภรณ์  ชุ่มจิตต์
2. นางสราญรมย์  ยิ่งสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 31 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวพิชญ์ชาภรณ์  โพนหนา
2. นายวงศธร  ฮวดอุปัต
3. นายอานันท์  สกุลนคร
 
1. นางสาวนฤมล  ก้อนขาว
2. นายชัยณรงค์  เดชโนนสังข์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.7 เงิน 45 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธันยพร  อึ้งเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพิดา  สุนทโร
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดุสิต
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ตรีเดชา
2. นางสุรีรัตน์  กล้าเผชิญโชค
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 19 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฐธิดา  จันทร์ศรี
2. นางสาวรมิดา  ภัทรพรรณธนา
3. นายวรภัทร  ก้านเหลือง
 
1. นางสาวนพมาศ  ทองศิริ
2. นางณัชชา  เจริญสมบัติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 36 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงภาธกานต์  รัตนรักษ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช่อดารา
 
1. นางโสภา  มณฑา
2. นายอนุพงษ์  ศรีโสภา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 28 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวชิตภากร  บรรลังเดช
2. นางสาวญาณิศา  อมิตเดช
 
1. นางสาวชาลิดา  นาคสุก
2. นางสาวสุจิน  คุ้มครอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 31 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกนกพล  ขอมดำดิน
2. เด็กชายเดชณรงค์  ปุริเกษม
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.39 ทองแดง 17 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนวินท์  พาอ่อนตา
2. เด็กชายสิทธิกร  อ่อนน้อม
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงณิชากร  สุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ต่ายเล็ก
3. เด็กหญิงวิชญาดา  สองพล
4. เด็กหญิงสุชญา  ชาวเพ็ชร
5. เด็กหญิงสุธิมา  เมตตา
 
1. นางสาวปรางศิริ  ตรีเมฆ
2. นางสำเภา  สรรพคุณยา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.5 เงิน 36 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวฉัตรฐริกา  กองคำ
2. นางสาวธัญญา  พรมสารี
3. นางสาวนวภรณ์  มีม่วง
4. นางสาวศิริพร  เดชสุภา
5. นางสาวอรพิน  หนองเฆ่
 
1. นางสาวจาตุพร  นิยมวิทยพันธุ์
2. นางละเอียด  เจริญสุข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง 8 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกชพร  พงษ์สุพาร
2. เด็กหญิงนันทชพร  คำภา
3. เด็กหญิงมลฤดี  โฉมศรี
4. เด็กหญิงสุธารัตน์  ไชยฤทธิ์
5. เด็กหญิงอัญชีราภรณ์  อุดง
 
1. นายสมาน  บุบผา
2. นางสาวธัญญาภรณ์  กอสุวรรณ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 12 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวชาลิดา  ไผ่แดง
2. นายธรรมสรณ์  ใสสุก
3. นางสาวธัญญาภรณ์  สอนศรี
4. นายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
5. นางสาวปณัฏฐนิช  หาญนอก
 
1. นางฐนิตา  นกอยู่
2. นางรินรดา  รอดวงษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.8 เงิน 19 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จำปาทอง
2. นายธนัชธร  หมอยาสิทธิ์
3. นายนรงฤทธิ์   ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงปภาวรินท์  ธาตุทองคำ
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อาษามั่น
 
1. นายวศิณ  บุญมา
2. นางธัญฐิรัตยา  ปานนุ่น
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 76.2 เงิน 23 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดวงสมร
2. นางสาวกาญจนา  โตมะ
3. นายก่อภัค  คนรักษ์
4. นางสาวทิพวรรณ  ทาบุญมา
5. นายธนกฤต  ฤทธิ์ทอง
6. นายธนเทพ  วิเศษ
7. นางสาวธมนวรรณ  พฤษหอม
8. นางสาวธัญมาศ  อรรถพิจารณ์
9. นายธาราดล  วิบูลพัฒนไพศาล
10. นางสาวพชรพรรณ  โยธารักษ์
11. นายพิพัฒน์  สุนทรพจน์
12. นางสาวรติรัตน์  นวลโสภา
13. นายวรพงค์  บุญสวัสดิ์
14. นางสาววราภรณ์  นิยมสุข
15. นางสาวศิริมา  ศรีเมฆ
16. นายศุทรา  กฤติโชติโภคิน
17. นายสิรวิชญ์  นิ่มนวล
18. นางสาวสุพิชญา  แหลมผึ้ง
19. นายสุรพัศ  ศัลยาหัตถ์
20. นายอดิเทพ  อิ่มจิตร์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  มูลเชื้อ
2. นางปณิธาน  แว่นสุข
3. นางณัฐนันท์  เธียรวรโรจน์
4. นางวันเพ็ญ  สงวนสุข
5. นายวสันต์  งามแสง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงโศภิษฐ์  ชาญเดช
 
1. นายวรพงษ์  อ่อนนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 43 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาววิลาสินี  บุญโสม
 
1. นางแดงต้อย  ดั่งหั่งซิ้น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เอมเจริญ
2. เด็กชายอโนชา  อยู่อินทร์
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.31 ทอง 9 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายจิตวัต  ดีมาก
2. นางสาวบัณฑิตา  มลิเกตุ
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนฤทิพย์  บัวเล็ก
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ภูมิไสล
 
1. นายธงชัย  หอมเดิม
2. นายอลงกรณ์  โสดา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปาลิตา  แก้วอมร
2. นางสาวอาทิตยา  ประสาน
 
1. นายมิธินันท์  ชินณะบุตร
2. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรินทร์
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวระชา  ลาภเงิน
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงเตชิณี  เหล่าเอี่ยม
 
1. นายธงชัย  ศรีรักษา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธเนศ  ว่องนุกูลสวัสดิ์
 
1. นายธงชัย  ศรีรักษา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวเมธาวดี  สุวรรณน้อย
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายพิพิธ  ภิญโญ
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  บุญทิม
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  สายพนัส
2. เด็กหญิงวรุดี  สีทาหลอด
 
1. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
2. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุษดี
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายจิณณวัตร  มูลเหล็ก
 
1. นายนรนิติ  สรรคณี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายปรีชา  โพธิ์เกิด
2. เด็กชายสราวุธ  ดีไร่
3. เด็กชายอธิภัทธ  สุดขลิบ
 
1. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
2. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาววิลาวัณย์  เกิดเงิน
2. นายสหรัตน์  สงเหลา
3. นายอดุลย์  จอมโชติ
 
1. นายพาดี  ฉิมพาลี
2. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78.67 เงิน 34 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายธัชชาย  จรรยา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.67 ทอง 29 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายสมชาย  ตันสุวรรณศิริ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 76 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายธีรพัฒน์  ศิริวรรณ
 
1. นายวงศกร  บุญมี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายพิษณุวัฒน์  เผ่าประจันต์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.66 ทอง 28 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวนฤมล  นิตนาลัย
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวอภิญญา  เพียเพ็งต้น
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 18 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายปฐมพงษ์  พรมเกตุ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทรายแก้ว
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 19 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงชนัญญพร  สถิตย์
2. เด็กชายชัยรินทร์  กังวานตันติวงศ์
3. เด็กหญิงปาริชาต  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายภูเบศร  สมใจเพ็ง
5. เด็กชายศักดิธัช  คชรินทร์
 
1. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
2. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
3. สิบเอกศักรนันทน์  ชุ่มปาน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 37 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธนกฤต  เรืองสวัสดิ์
2. นายพลกร  มีกลอง
3. นายพีรพล  แสนบัวคำ
4. นายพีระยุทธ  สีดาเลิศ
5. นายสิทธิกร  เรืองสวัสดิ์
6. นางสาวอภิสรา  นีสกุล
 
1. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
2. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
3. สิบเอกศักรนันทน์  ชุ่มปาน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.6 ทอง 5 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกนกพร  ม่วงขาว
2. นางสาวกมลชนก  สว่างอารมณ์
3. นางสาวกฤติยาณี  สมอทอง
4. นายกันตินันท์  โสกุล
5. นายจักรวรรดิ  สุวดิษฐ์
6. นางสาวจินตนา  แสงเพชร
7. นายจิรวัฒน์  สืบสิมมา
8. นางสาวชฏาพร  พลชัย
9. นายชนินธวัฒน์  สถิตย์
10. นายชินศักดิ์  จิตรตรง
11. เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทรา
12. นายชิษณุพงษ์  กันเนื่อง
13. นายชุติวัต  วิริยะ
14. นางสาวฐิติพร  บุตรศรี
15. นางสาวฐิติรัตน์  วงษ์อุดม
16. เด็กชายณภัทร  อึ้งเจริญ
17. นายดาบชัยณรงค์  ชัยแสงฤทธิ์
18. นายธวัชชัย  สงวนวงษ์
19. เด็กชายธีรภัทร  ชูสงค์
20. นางสาวบุญรัตน์  หลวงจันทร์
21. เด็กชายพัชรพล  เกตุมา
22. เด็กหญิงพัชรศรี  ชูสกุล
23. นางสาวพัทธ์ธีรา  เมฆเคลื่อน
24. เด็กชายภควัด  ไชยสมบูรณ์
25. เด็กชายภัทรายุส  เดชสอน
26. นายภาสกร  ก้องสันทัด
27. นายภุมวาร  ชาญณรงค์
28. นางสาววนิชา  พิมพ์แก้ว
29. เด็กชายวรธน  บุญมา
30. นางสาววราภรณ์  สู่เพื่อน
31. นางสาววิมลศิริ  วงษ์บัวงาม
32. เด็กชายศราณุวัฒ  รอดประเสริฐ
33. นางสาวศศิกาญจน์  สุนทรกลันต์
34. นายสหชัย  ทองไชย
35. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์ประดิษฐ์
36. นางสาวอธิตยา  คำโมง
37. นางสาวอภิริยา  ทันพุทธ
38. นางสาวอัญจนา  ชิณธรรม
39. เด็กหญิงเขมจิรา  ช้อยเชื้อดี
40. นางสาวเรณุกา  เฉลิมศรี
 
1. นายจินดา  กิมกูล
2. นางสมพร  เสาะการ
3. นายปริญญา  กล้าผจัญ
4. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
5. นายธงชัย  ศรีรักษา
6. นายอมร  ดีช่วย
7. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
8. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 75.2 เงิน 35 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายกนกชัย  เกาะมะไฟ
2. เด็กชายกฤษฎา  ลือนีย์
3. เด็กชายกฤษฎา  โสตระการ
4. นางสาวกัลยา  หนูเข็ม
5. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวศรี
6. เด็กชายก้องภพ  ครามวิชิต
7. นายขจรเกียรติ  สุดใจ
8. เด็กหญิงจรัญยา  ศรีชูวงศ์
9. เด็กชายจักรพรรณ์  ยอดยา
10. นางสาวจันทร์รุ่ง  เรืองทอง
11. นางสาวจารุวรรณ  อิ่มภู
12. เด็กชายจิรศักดิ์  แสงดี
13. นางสาวจิราพร  ไพรสันเทียะ
14. เด็กหญิงญาณิศา  ระกาศ
15. เด็กหญิงณัฐธิดา  โชติกวันดี
16. เด็กชายณัฐวัฒน์  กนกเพชร
17. เด็กหญิงตะวันฉาย  แสนมุง
18. นายทนงศักดิ์  ขุนทอง
19. นายธนากร  แก้วลังกา
20. เด็กชายนฤเบศร  ลีเปี้ยง
21. นางสาวนาตชา  ธรรมเมตตา
22. เด็กชายปริญญา  สละทาน
23. นายพรหมบุศษ์  คำดำ
24. เด็กชายพีรพล  คะมะคต
25. เด็กชายพีระพล  สัจจะพันธ์
26. นางสาวภัทราภรณ์  พุทธรักษา
27. นางสาวมาริสา  ไกรสิงห์
28. เด็กชายยุทธภูมิ  ศานติวรางกูร
29. เด็กชายรนกฤต  พรรณเมธี
30. เด็กหญิงวทันยา  รัตนภิลมย์
31. นายวันชัย  ดารักษ์
32. เด็กชายวิศรุต  เสรีภาพ
33. นางสาววิสสุตา  เดชสุภา
34. เด็กชายศราวุธ  หนูเข็ม
35. เด็กชายสุภชีพ  สิงทะยม
36. นางสาวสุริยากรณ์  ไพรพล
37. เด็กหญิงสโรชา  ใจบุญ
38. นางสาวอิมอร  พลสิทธิ์
39. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุวรรณบุปผา
 
1. นางสาวธัญญภรณ์  โสภาพิสุทธิวงศ์
2. นางสาวปัศณี  เทียบไธสง
3. นายมิธินันท์  ชินณะบุตร
4. นายศราวุธ  ชาติครบุรี
5. นายฉัตรชัย  กาหล
6. นายบำรุง  เรืองโรจน์
7. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
8. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์ภา
 
1. นายวงศกร  บุญมี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 19 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายชนาธิป  เกิ้อกูล
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงจิตราพร  จิตจุล
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวพรทิพย์  นาสืบ
 
1. นายเตชิต  บุญมาพิทักษ์กุล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายอนุรัตน์  ศรีชมภู
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 23 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายทรงพล  ใบบ้ง
 
1. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 25 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ล้อมวงษ์
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 23 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวสุภาภรณ์  ผดุงชีพ
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 39 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายธนกฤต  สมสถาน
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 42 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงรุจิรดา  เจริญแก้ว
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.67 เงิน 38 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวแพรวพรรณ  จรรัตน์
 
1. นายเตชิต  บุญมาพิทักษ์กุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 22 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายยุทธภูมิ  สิริบุตร
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงสิริภัทร  วงษา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 24 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวจุฑามณี  แก้วบรรดาล
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 70.7 เงิน 25 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  นีลสกุล
2. นายชินกฤต  พรเลิศ
3. นางสาวณัฐธิดา  แช่มช้อย
4. นายภาณุพงษ์  จิตเฉย
5. เด็กชายยิ่งศักดิ์  สิงห์สุข
6. เด็กชายศิริโชค  เหมือนพงษ์
7. นายศุภกิตติ์  ชมแก้ว
8. เด็กชายอนวัช  พิกุล
9. นายอนันฒชัย  สาริกภูติ
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 11 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายกรวิชญ์  กงแก้ว
2. นายกฤษดา  บูญธรรม
3. นางสาวกาญจนา  กิ่งไผ่กลาง
4. นางสาวก้องนภา  ก้องกังวาลย์
5. นางสาวจอยจิรา  ขันธิวัตร
6. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์อาษา
7. นางสาวชนาภา  มุ้งบัง
8. นางสาวฐาณมาศ  เจริญสุข
9. นางสาวฑิฆัมพร  ภัยพิบัติ
10. นายดนุเดช  นพสูรย์
11. นางสาวทิพย์สุดา  พรมมา
12. นายธนรักษ์  อาษางาม
13. นางสาวนภัสสร  นวนคำ
14. นางสาวนิศากร  แสงสุข
15. นางสาวปติมากร  แก้วกูล
16. นางสาวประภัสสร  เข้าครอง
17. นางสาวประภาพร  พิทักราษฎร์
18. นางสาวปรารถนา  ทวียศ
19. นางสาวพรสวรรค์  ทูคำมี
20. นางสาวพิมสุวรรณ  น้ำทรัพย์
21. นายพิเชษฐ์  นาแก้ว
22. นางสาวภวิกา  เปรมกมล
23. นางสาวมณีวรรณ  จันทมิฬ
24. นางสาวยุวธิดา  ศิริภัย
25. นางสาวรุ่งฤดี  โยธารักษ์
26. นางสาววรดา  ผลาหาญ
27. นางสาวศศิชา  สุขใจ
28. นางสาวศิริพร  สุทธิวรรณกรณ์
29. นางสาวศิริพร  วิเศษศรี
30. นางสาวสตรีรัตน์  ศรีบง
31. นางสาวสโรชา  หัตสระ
32. นางสาวหทัยชนก  สุทธิสังวาลย์
33. นางสาวอนงค์นาฏ  เที่ยงตรง
34. นายอมรเทพ  บุญมี
35. นางสาวอรวรรณ  หาญมนตรี
36. นายอังคาร  ทองเล็ก
37. นางสาวอาภาพร  ทองเล็ก
38. นายเจษฏา  วิชยานุวัติ
39. นางสาวเบญจมาศ  สอสูงเนิน
 
1. นายสุริยา  บัวหอม
2. นายศราวุธ  ชาติครบุรี
3. นางอัมพวัน  หยิมกระโทก
4. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
5. สิบเอกชัชชวิน  จิตติยากูล
6. สิบเอกสิทธิชัย  คำเอก
7. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
8. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 31 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คู้ลำพันธ์
2. เด็กชายตฤณ  พินิจศักดิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  พิศภาค
4. เด็กชายปรัญชัย  หวลถิ่น
5. เด็กชายพัฒธนศักดิ์  อภิมลชัย
6. เด็กหญิงลักษณปภา  เจียนสุวรรณ
7. เด็กหญิงวรพรรณ  วงษ์พันธ์
8. เด็กชายสุรทิน  พรมสี
9. เด็กชายอนุวัต  กงแก้ว
10. เด็กหญิงอรวรรณ  มีชำนาญ
 
1. นายทศพร  บันดร
2. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
3. นางสาวธัญญภรณ์  โสภาพิสุทธิวงศ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 18 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายจตรุวัฒนา  ฉลองเนตรสดใส
2. นางสาวจุฑามาศ  ดอนปัด
3. นางสาวชเนตตี  กมลแมน
4. นายธเนศวร์  บูชาเทียน
5. นายพุฒิพงศ์  จ้อยกุล
6. นายภานุวัฒน์  งามเจริญ
7. นางสาวสุชาดา  ผลบุญ
8. นางสาวอรุณรัตน์  ทรัพย์สาร
9. นายเจตต์เจริญ  เขียวจรัส
10. นางสาวโสพิตา  วิลาศสุระสังวาล
 
1. นายสหรัฐ  ดวงใจ
2. นางสุจิตรา  วันทะนะ
3. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 22 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงจันทมนต์  ปาเดช
2. เด็กหญิงธนัชชา  รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงปุณยภา  นวลงาม
4. เด็กหญิงพิชามณชุ์  ดีประเสริฐ
5. เด็กหญิงศิรประภา  ล้อมเวียง
6. เด็กหญิงสัจพร  งามศิลป์
7. เด็กหญิงสิตาพร  วงศ์ษา
8. เด็กหญิงสุทธิดา  วงษ์คำหาญ
9. เด็กหญิงสุมาลี  ลิลสร้อย
10. เด็กหญิงเก้าภรณี  สิทธิปลื้ม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  สุขขา
2. นางสุจิตรา  วันทะนะ
3. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 33 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวณัฐชา  อาระยะสันติสุข
2. นางสาวธันยธรณ์  เจนธนากร
3. นางสาวพิมประภัส  มุ่งหาทรัพย์
4. นางสาวสวรรยา  พูลแช่ม
5. นางสาวอัจฉรา  หุ่นประกอบกิจ
6. นางสาวอัฐภิญญา  วงษ์ปัน
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  สังข์แก้ว
2. นายศรีมเขลา  แย้มกลิ่น
3. นายสุพล  จันทะนามศรี
4. นางรัดใจ  โพธิ์วัด
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 30 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวณิชยา  ตรีเพ็ชร์
2. นางสาวทิตยา  ส่งสมบุญ
3. นายนรานนท์  ลูกประดู่ชัย
4. นายพีระ  เปรมจิตร์
5. นางสาวมัทนา  ศิริบุปผา
6. นางสาวรัชฎาพร  แผนสันเทียะ
7. นายวิสิทธิ  ไทยวงษ์
8. นางสาวศิริวรรณ  เอิบอิ่ม
9. นายศุภากร  อินทร์จันทร์
10. นายสรชัย  กรัตพงศ์
11. นายสิทธิศักดิ์  พรมมา
12. นายอนุชิต  ประดิษฐถาวร
13. นางสาวอรอนงค์  แก้วประสงค์
14. นายเกริกศักดิ์  สีจำปา
15. นางสาวเสาวลักษณ์  วันเทวิญ
 
1. นายภควัต  ปิดตาทะโน
2. ดร.ภควัต  ปิดตาทะโน
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.66 เงิน 8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกัญญารัตน์  เจนการ
2. เด็กหญิงปวีณา  ดีคำไฮ
3. เด็กชายพงศ์พัทธ์  สมบูรณ์ยิ่ง
4. นายสุทธิกานต์  ศรีวงษ์
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คนมั่น
 
1. นายปรีชญา  แสงอุทัย
2. นางสุจิตรา  วันทะนะ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 77.66 เงิน 35 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงพัลยมนต์  บรรลือวงศ์
 
1. MissWang  Ying
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82.66 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวขัติยาภรณ์  บุญสมเคราะห์
 
1. นางสาวเติ้ง  เสี่ยว หยู
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71.33 เงิน 15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงวริศรา  ศิริญาติ
 
1. Mr.Enomoto  Toshihide
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 55.66 เข้าร่วม 29 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวอรรธยา  กาสี
 
1. Mr.Hideto  Yoshida
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.67 เงิน 36 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงพรพัตร์  พงษ์ประณิธิ
 
1. Mrs.Song  Yan
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.33 เงิน 32 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวธันยพร  พวงชะอุ่ม
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  ถาวร
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.16 ทอง 11 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ดาวแจ้ง
 
1. นางขวัญใจ  กองศักดา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 29 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวพีรยา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวดาเรศ  พุทธา
 
102 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73.33 เงิน 33 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวจริยา  ดวนขัน
2. นางสาวชุติมน  ศิลา
3. นางสาวสลิลทิพย์  ประเสริฐพงษ์
4. นางสาวอรณีย์  หลงสิงห์
5. นางสาวอิสริยา  ทองมณี
 
1. นางสาวศิริอร  เหลาคำ
2. MissChaoli  Qin
 
103 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวมนัสวี  มานพ
2. นายศุภกร  พรมมินทร์
3. นายอนวัช  โพธิ์งาม
4. นางสาวออมฤดี  ศรีนวล
 
1. นางสาววรรณพรรณ  เลิศวัตรกานต์
2. นางสาวดาเรศ  พุทธา
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวฐิตาพร  ศรีพระจันทร์
2. นางสาวมณีนุช  เชื้อสุข
3. นางสาวรสิตา  คูหาเปรมกิจ
4. นางสาววิสสุตา  บ้านสร้าง
5. นางสาวอรสา  แก้วคำเขียว
 
1. นางสาวสุวรา  ทาทิตย์
2. นางนฤมล  หนูพรม
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 53.33 เข้าร่วม 23 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวณัฐธิดา  สีลาทอน
2. นางสาวทวีนันท์  พิมพ์เสน
3. นายนัฐพงษ์  รักโคตร
4. นางสาวพรรณปพร  นิซัน
5. นางสาวรินรดา  ขุนาพรม
6. นายวิศิษฐศักดิ์  ทองโบราณ
7. นางสาวสุธาทิพย์  กัลยา
8. นางสาวสุภัสสร  มิ่งขวัญ
9. นางสาวสุภาภรณ์  คงทรัพย์
10. นางสาวเบญญาภา  กุลจันทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  พงษ์ลุน
2. นางสาวสุกัญญา  ลับแล
3. นายสุริยนต์  มหาราช
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงชุติมา  จุ้ยทิม
2. เด็กหญิงนิชาภา  เมฆสันต์
3. เด็กชายปรีชา  ทรัพย์เกิด
 
1. นางนิทรา  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 31 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฑารัตน์  พวงชื่น
2. นางสาวชุลีกร  ทรัพย์ศรี
3. นางสาวอารียา   พ่วงน่วม
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  มูลอุดม
2. นางนันทนา  สุทธิศรี
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.1 เงิน 43 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงรุ่งธิตา  ภู่ไชย
2. เด็กหญิงสุกันญามาศ  ชั้นขจรกุล
3. เด็กหญิงสุภมาศน์  ศรีสะอาด
 
1. นางสาววะริน  จันทร์พล
2. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.7 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวชนิดาภา  กางพริ้ง
2. นางสาวปนัดดา  พรมสระน้อย
3. นางสาวสุภาพร  แม้นพยัคฆ์
 
1. นายเดชอุดม  สมบูรณ์
2. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 33 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เผ่นจันทึก
2. เด็กหญิงสุมิตตา  ใหม่ก๋งลาย
 
1. นางสุดารัตน์  มณีรุ้ง
2. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 49 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พัสดุ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตันเสียง
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
2. นางสาวลักขณา  ปากพลีนอก
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 41 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายกฤติพงศ์  รินทา
2. นายนราธร  ยังกิจการ
 
1. นายอัครเดช  รสดี
2. นางสาวกนกพร  โอฬารกิจทวีกุล
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 20 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายปิติพงษ์  ปัททุม
2. เด็กชายปิยะณัฐ  นิซัน
 
1. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
2. นายศรศักดิ์  เกตุสุนทร
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 38 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวจุฑามาศ  แสงสุรเดช
2. นายอธิวัฒน์  โพธิ์แพทย์
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวสมปอง  โกซิน
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 26 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงปัณณพร  ปั้นเหน่งเพชร
2. เด็กหญิงพีระดา  วังยายฉิม
 
1. นางสาวณชมน  น้อยจันทร์
2. นางกุญช์ญาดา  คงสัมฤทธิ์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 40 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงกองทอง  วงษ์เสนา
2. เด็กหญิงสุวิมล  โอบอ้อม
 
1. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
2. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 19 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  ดอนปัด
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พันธฺ์วิเชียร
 
1. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
2. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 43 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายธนกร  เที่ยงธรรม
2. นางสาวรัตน์ทภร   ปรุโปร่ง
 
1. นางสาวสมปอง  โกซิน
2. นายธวัชชัย  วอนศรี
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 32 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชญานิศ  วิจารณกุล
2. นางสาวบุญยาพร  ห่านทองคำ
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวสมปอง  โกซิน
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายคณัสนันท์  จันทร์ภักดี
2. นายพัชรพล  จำรัสพันธุ์
 
1. นายวิชญ์วิสิฐ  เขียวสอาด
2. นายวีระศักดิ์  วงศ์ถาวรพินิจ
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 43 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วิจิตราพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำวงษ์
3. เด็กหญิงธารินี  คนทัศน์
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวสมปอง  โกซิน
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 33 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายจิรภัทร  วงษ์มิตรแท้
2. นายวิธวินท์  วรรณชัยวงศ์
3. นายศุภณัฐ  ประทีปสุขจิต
 
1. นายวิชญ์วิสิฐ  เขียวสอาด
2. นายวีระศักดิ์  วงศ์ถาวรพินิจ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายกฤษฎา  แสงตา
2. นางสาววรรณรี  จันทนา
 
1. นางสาวศรัญญา  กลิ่นจันทร์
2. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  กิจไกรมานะ
2. เด็กหญิงลลิตา  เมะกี
3. เด็กชายสันต์ภพ  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
2. นางสาวลักขณา  ปากพลีนอก
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายศักรินทร์  บริสุทธิ์
2. นายไพโรจน์  นวลไทย
 
1. นายเอกชัย  อุ่นเรือน
2. นายกชกร  โยธาทิพย์
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนฤเบศร  ภักดีโสดา
2. เด็กชายสรศักดิ์  หมื่นไกร
3. เด็กชายสุวัฒนา  มะริเกตุ
 
1. นางสาวศิริพร  หลีกชั่ว
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายนพชัย  โพธิ์ศรี
2. นายวชิรวิทย์  กรเกตุ
3. นายอนุตร  เขียนเวท
 
1. นายสราวุธ  ชาติครบุรี
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
 
128 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 24 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายกิตติชัย  ช่อดอกรัก
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ช่ออ่วม
3. เด็กหญิงพัชราภา  พรหมเดช
 
1. นายณัฐพร  ตั้งประดิษฐ์
2. นายไพรัช  สุขมูล
 
129 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 61.25 ทองแดง 26 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายภานุวัฒน์  ภู่สุด
2. นางสาวสกุลรัตน์  ปลูกสกุล
3. นายอนาวินทร์  นามมา
 
1. นายไพรัช  สุขมูล
2. นายวันชัย  ชัยรัตนศิลป์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงฐานิกา  น้อยสำเนียง
2. เด็กชายสรท  ถาวรวรรณ
3. เด็กหญิงสุปรียา  เจนจิตร์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  สุขขา
2. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายทรงกลด  กอประโคน
2. นายทศพล  เหลาอ้น
3. นายธีรธรรม  อำพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
2. นายสงคราม  ไชยสมบูรณ์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 37 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงกีรติกันต์  เผื่อนพงษ์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  จวนเจริญ
3. เด็กหญิงนพมาศ  งามละออ
 
1. นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร
2. นางสุรีย์   เมืองทอง
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 41 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวธิติมา  ชุมภูโสด
2. นายภทรศักดิ์  มีสุข
3. นางสาววนิดา  พันจุย
 
1. นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร
2. นางสุรีย์  เมืองทอง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรกนก  สมแสง
2. เด็กหญิงจินดาพร  บุญโสม
3. เด็กหญิงทัณฑิกา  ไพรมณีวงศ์
4. เด็กหญิงนริศรา  เอี่ยมสุข
5. เด็กหญิงศิริวิษา  กะนิโก
6. เด็กหญิงสุพิชชา  สิงทะยม
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
2. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
3. นางสมบูรณ์  อยู่ประสพโชค
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 24 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวฑิฆัมพร  กันเกา
2. นายธีรภัทร  ไวยประภี
3. นางสาวศิริมา  จูมจันดา
4. นางสาวศุภภรณ์  เจริญศิลป์
5. นางสาวสุภานันท์  สิทธิปลื้ม
6. นางสาวโสรยา  โพธิ์ลังกา
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
2. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
3. นางสมบูรณ์  อยู่ประสพโชค
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธนิฏฐา  สุขพันธุ์
2. เด็กหญิงรัตน์ติพร  หาญประเสริฐ
3. นางสาวสตรีรัตน์   ใยโพธิ์
 
1. นายวศิณ  บุญมา
2. นางธัญฐิรัตยา  ปานนุ่น
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  สันซีรย์
2. นางสาวนงนภัส  ศิวพรชัยกุล
3. นางสาวสุนทรี  คนไว
 
1. นางสาวมานัสวิณีย์  เวียงปฏิ
2. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.7 ทอง 24 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  สิทธิมงคล
2. เด็กชายพลพล  สมนาม
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูเมือง
 
1. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  สหะวิริยะสกุล
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวพรทรัพย์  ดอนมอญ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒะภัก
3. นางสาวสุวรรธา  ปักครึก
 
1. นายบรรเจิด  รอดเพชร
2. นายสุบิน  สุวรรณ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.1 เงิน 26 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คำปลิว
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองสุข
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ตันเสียง
 
1. นางสาวปนัดดา  ศรีวิไสย
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวจันทิมา  โพกรัก
2. นายสกาย  วรรณวรรค
3. นางสาวสุดารัตน์  พึ่งเกษม
 
1. นางวัลภา  ซื่อตรง
2. นางสาวสายสมร  มิตรยง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 72.8 เงิน 50 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นคล้ายกัน
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  เหมือนพิทักษ์
3. เด็กหญิงทิพยนารี  พยุหสิทธิ์
 
1. นายวศิณ  บุญมา
2. นางธัญฐิรัตยา  ปานนุ่น
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวธิดาญา  การะเกตุ
2. นางสาวยอดขวัญ  โสภา
3. นางสาวอริศรา  ผลบุญสืบ
 
1. นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร
2. นางสุรีย์  เมืองทอง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 35 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์แก้ว
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทาประเสริฐ
3. เด็กหญิงวาสินี  คงคา
 
1. นายวศิณ  บุญมา
2. นางธัญฐิรัตยา  ปานนุ่น
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 37 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายปริญญา  พิทักราษฎร์
2. นางสาวพร  ฮะสุน
3. นางสาวพรพิมล  กางวิถี
 
1. นางสมบูรณ์  อยู่ประสพโชค
2. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 46 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฮะฮั่วเฮง
2. เด็กชายภาณุภัท   มูลกิตติ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
 
1. นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร
2. นางสุรีย์  เมืองทอง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายณัฐวัตร  หนูน้ำคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  จิตรเอก
3. นายไททัศน์  อินทครุฑ
 
1. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
2. นางจินตณัญญา  เมตตา
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 22 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกชกร  อมรินทร์อิศรางกูล
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดาวล้อม
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
2. นางสุภาพร  วงษ์ดารา