สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 46 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงณัฐมน  สุขเกษมฤทัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เจริญสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 19 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  สระทองแก้ว
 
1. นางสาวณิชาภา  ทองประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 40 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุภัสทรา  บุญทองสุข
 
1. นางสาวพเยาว์  สาละสาลิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวยลรดี  แป้นเขียว
 
1. นายสมศักดิ์  สุกุลธนาศร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.12 เงิน 31 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงกันตา  เปาวสันต์
 
1. นางสาวกัณฐิกา  คงคาใส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 51 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวเรนุกา  มั่นคงดี
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสงทับทิม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แช่มช้อย
 
1. นางสาวพเยาว์  สาละสาลิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 28 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายเดชา  คุ่ยดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชื่นชอบกมล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สุขเกษม
2. เด็กหญิงนัฐรีย์  ม่วงคำ
3. เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  สุวรรณ์
 
1. นางสาวดุษดียา  สมผลภาดี
2. นายศรายุทธ  ยิ้มใหญ่หลวง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 50.75 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกรระวี  สุขแสง
2. นางสาวกุลวดี  ชอบชื่น
3. นางสาวพรรษมน  ศรีโปฎก
 
1. นางสาวดุษดียา  สมผลภาดี
2. นายศรายุทธ  ยิ้มใหญ่หลวง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงภัทรพร  ผิวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ติ่งกุล
 
1. นายไชยวัฒน์  อารีโรจน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  ใจกล้า
2. นางสาวภัสสร  หวังสกุล
 
1. นางกาญจนา  บุญพา
2. นางสาวณิชาภา  ทองประเสริฐ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวพรทิพย์  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวศิริพร  แกล้วการไร่
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยยันต์
2. เด็กชายณัฐกานต์  สายทอง
3. เด็กชายประเดิม  หลูเจริญ
 
1. นางสาวฐานะมาศ  เกตุแก้ว
2. นางสาวกิติยา  ธรรมลังกา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 7 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์วิทยากูล
2. นางสาวศุวิมล  หอมทวนลม
3. นางสาวอุทุมกรณ์  พูขุนทด
 
1. นายศิลาภัฐ  สร้อยประเสริฐ
2. นายสุวรรณ  บุญศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 58.1 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ายสินธ์
2. เด็กหญิงบุษรา  เพียรกสิวิทย์
3. เด็กหญิงวาสนา  ทัศนา
 
1. นางสาวศิริพร  แกล้วการไร่
2. นางสาววรรณนิภา  ฉิมพลี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 4 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวณัฐชยา  จันทึก
2. นายธเนศ  ปักษิณ
3. นางสาวเจนจิรา  นักจะเข้
 
1. นางสาวมนันญา  เจริญใหญ่
2. นายอุดร  มีทรง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32.2 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลัดเพชร
2. เด็กหญิงสิริกร  โชระเวก
 
1. นายคชานนท์  ธนะสุกุล
2. นายบรรหาร  เชื้อทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 16.6 เข้าร่วม 46 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวชนากาญจน์  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  โอไก้
 
1. นายชาคม  สพฤกษ์
2. นายสุวรรณ  บุญศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 44 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงชฏาพร  เซียงฉี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร   ตินิโส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 13 โรงเรียนประชามงคล 1. นายวิชัย  -
 
1. นายอุดร  มีทรง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรพรรดิ  คุ้มภัย
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สืบบุก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โชระเวก
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  เกตุขาว
2. นางสาวมยุรา  บุญมาก
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพนิดา  มาลัย
2. นางสาวพรไพลิน  จันทะวิชัย
3. นางสาวสุพรรณี  ใจเฉี่อย
 
1. นายกมลชัย  ธิยะศิริ
2. นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 42 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปัญญากุล
2. เด็กหญิงศศิชา  แช่มโสภา
3. เด็กหญิงศุภรดา  เจียไพบูลย์
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  เกตุขาว
2. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธิ์คำรพ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.1 เงิน 37 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวชไมพร  ธรรมมา
2. นางสาวพิมพ์นิภา  ชำนาญเรือ
3. นางสาวรวินท์  สุตลาวดี
 
1. นางขนิษฐา  นวมพันธ์ุ
2. นางโสภี  สิงห์จันทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.62 เงิน 42 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ภพักตรจันทร์
3. เด็กหญิงวศินี  อุ่นวงษ์
 
1. นางสาวนิชาภา  อ่อนละออ
2. นางสาวสายธารา  เดชเจริญพร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษฎา  ชูศรีจันทร์
2. นางสาวกวินนา  พลูเกิด
3. นางสาวบงกฌ  อินโพธิ์
 
1. นางสาววิลัยพร  ศรีบุระ
2. นางวิไล  วรรณบูรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 15 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธันยพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงนิสาชล  แจวเจริญ
3. เด็กหญิงสิตานัน  เหมือนสด
 
1. นางสาวยุพิน  สามสี
2. นายธนกฤต  น่วมจาด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 47 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายวรจักร  ดีลอด
2. นายอนุสรณ์  ปั้นงาม
3. นางสาวอังคนา  ทองแท้
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข
2. นางสาวอัชราวลัย  ระดามาตย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.7 เงิน 14 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายบุรพร  นุชกระแส
2. เด็กหญิงภัคจีรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แซ่โง้ว
2. นางสาวกัลยา  อุ่นภักดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายชาญณรงค์  พรดี
2. นายบรม  ลำดวน
 
1. นางสาวกัลยา  ยิ้มละไม
2. นายธนกฤต  น่วมจาด
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70.5 เงิน 21 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนทัต  พ่วงแผน
2. เด็กชายภราดร  อินทร์รจนา
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เพิ่มพูล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายกิตติภัฎ  หมอยาดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้ำเพ็ชร
 
1. นายวรวิทย์  กิตติชัย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.67 ทอง 27 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธรรมกูล
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  เหมือนศรี
3. เด็กหญิงปัทมาศ  เนยขำ
4. เด็กหญิงมติการ์  รักอู่
5. เด็กหญิงสุนิสา  ศักดิ์อรุณชัย
 
1. นางสุพรรณี  วิเศษ
2. นายวิชิต  ชาววัดหลวง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.5 เงิน 42 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวกุลธิดา  ภู่ห้อย
2. นางสาวจารุวรรณ  พรหมจรรย์
3. นางสาวนุุชนาฎ   รอดภัย
4. นางสาวรดามณี  ปืนฮวน
5. นางสาวสุดารัตน์  เล้าสกุล
 
1. นายพงษ์พัฒน์  แซ่ฉั่ว
2. นางยุพดี  ทิพย์บำรุง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 29 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายญาณากร  โคลำ
2. เด็กหญิงณัฏฐกิตติ์  ละเอียดสิริเลิศ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ทรัพย์สมบัติ
4. เด็กหญิงพัสวี  แซ่คู
5. เด็กหญิงศุภนิดา  แซ่ตั้ง
 
1. นางนันณภัทรสรณ์  เมืองมนต์
2. นางสาวอารีย์  เที่ยงอ่อน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวจันทิมา  แก้วคูนอก
2. นางสาวจันทิมา  ศรีสมวงษ์
3. นางสาวซันดาอู  สวัสดิ์ทอง
4. นางสาวญาธิดา  หอมประยูร
5. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์พิจิตร
 
1. นางเพชรัตน์  ไล้รักษา
2. นางอัจฉรา  ไสยะหุต
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.8 เงิน 24 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทับทิม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงชาลิสา  ทิมวงษ์
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  พึ่งนุสนธิ์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทรัพย์อินทร์
 
1. นายชูศักดิ์  ชิวปรีชา
2. นายธรรมนูญ  ทัดภู่
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 47 โรงเรียนประชามงคล 1. นายยุทธภูมิ  โพธิ์ทอง
2. นางสาววรรณภา  ประสงค์ดี
3. นายอนุพันธ์  แก้วจันทร์
4. นายเกรียงไกร  พูลทวี
5. นายเกียรติศักดิ์  แอบสำโรง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เครือแตง
2. นางสาวปนัดดา  ดามี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 46 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายภัทรลัคน์  มะลิทอง
 
1. นายยิ่งศักดิ์  บำรุงพงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 37 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวครองขวัญ  กล้าหาญ
 
1. นางสาวอิสราพร  นาราษฎร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายดนัย  เอกปัจฉิมศิริ
2. เด็กหญิงสุมณฑา  วรรณวิจิตร
 
1. นางสาวลลิตา  ลายจำปา
2. นางสาวสุภนิช  การสมจิตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 55.92 เข้าร่วม 48 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวปณิดา  ยุทธธนสาโรช
2. นายหฤษฎ์  บ้านกลางดิลก
 
1. นางสาวช่อผกา  พันธวงค์
2. นางประเสริฐ  เมืองอู่
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอ่อน
2. เด็กชายนภัส  บุญน้อม
 
1. นางสาวอริศ  วรเลข
2. นายบุญรอด  พุดทอง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิรนันท์  พิเศษกุญชร
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพรกนก  เห็นประเสริฐ
 
1. นางสาวพิชญ์ชุดา  นาควัชระ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ไชยชาติ
 
1. นายถาวร  สุขนา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายธนพล  ฉิมทอง
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์  สระศรีสม
2. เด็กหญิงสุรี  ศรีดี
 
1. นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์
2. นางพรสวรรค์  ภู่ศรีพันธ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  แววศรีทิม
 
1. นายประสาร  ใจจง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67.91 ทองแดง 39 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชนนิกานต์  วิมาลา
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายกษิดิศ  ประยูรวงศ์
2. เด็กชายชลธาร  สีสุข
3. เด็กชายเจนธนพล  มั่นคงดี
 
1. นายปริญญา  บุญเกิด
2. นายถาวร  สุขนา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 44 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายชัยณรงค์  หีบแสน
2. นายศราวุธ  บัวศรีใส
3. นายอานนท์  แสงทอง
 
1. นายปริญญา  บุญเกิด
2. นายถาวร  สุขนา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 44 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายสุริยา  สุขรื่น
 
1. นายชาคริส  มาตรสุริวงษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 6 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงตรีฐกาญ  แก้วพริ้ง
 
1. นายประสิทธิ์  เฉยศรีเพ็ชร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง 23 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวธมนวรรณ  สะสม
 
1. นายประสิทธิ์  เฉยศรีเพ็ชร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.77 ทอง 17 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวตรีรัตน์   สระทองออ
 
1. นางสาวเกวลี  หนองกุ่ม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.67 เงิน 46 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาววริศรา  สุดวารี
 
1. นางสาวศรินยา  ฤกษ์งาม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายนพรัตน์  เมืองพันธ์
 
1. นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาววรรณกานต์  ช้างคุ้ม
 
1. นายชาคริส  มาตรสุริวงษ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 62.1 ทองแดง 39 โรงเรียนประชามงคล 1. นายจักรี  งามยิ่ง
2. นางสาวนารีรัตน์  พยาบาล
3. เด็กหญิงนิสา  ปาริโชติ
4. เด็กหญิงพิชญาภัค   ปานอำพัน
5. เด็กหญิงรักษิตา  ชูศรีจันทร์
6. เด็กหญิงศรัณยรัตน์  ตู้ทองคำ
7. นายศักดิ์สิทธิ์  กิจเสมอ
8. นายอนุชิต  กุลเกษ
9. นายเทียนชัย  จันชื่น
 
1. นายพฤทธิพงษ์  ทรัพย์มงคล
2. นายจักรวรรดิ์  สุขสมัย
3. นางสาวสุรัชญา  นิชเปี่ยม
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 38 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายขวัญเมือง  ศรีคำ
2. นายชัชชัย  แก้วเณร
3. นายชัยรัตน์  หวานจริง
4. นางสาวณัฐธิดา  เขียวหวาน
5. นายวรพงษ์  แตงทอง
6. นางสาววิภา  เพชร์รัตน์
7. นางสาวสายชล  คล้ายวิเชียร
8. นางสาวสุณี  ศรีบุญรอด
9. นายหฤษฎ์  ล้อมวงษ์
10. นางสาวเบญจวรรณ  แสงอินทร์
 
1. นายสุริยะ  จันทร์สนอง
2. นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง
3. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงกัลยา  สุกานนท์
2. เด็กหญิงธรรณพร  หลำเล็ก
3. เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์ทองคำ
4. เด็กหญิงพิยดา  พยาบาล
5. เด็กหญิงศศิธร  ศรีทองอินทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  พุดสโต
2. นางสาวจุฑามาศ  วรรณฟัก
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 77.17 เงิน 37 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงจตุพร  ลอเหลืองส่ง
 
1. นางสาวดวงกมล  ศิลปนารายณ์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.83 เงิน 29 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวณัฐชา  โคมุด
 
1. นางสาวดวงกมล  ศิลปนารายณ์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.43 ทอง 7 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายนำโชค  นาควาท
2. เด็กชายพรพรต  นาสวนตระกูล
3. เด็กชายศักดา  ระเวกโสม
4. เด็กชายอนุเดช  ลำไยรุ่งเรือง
5. เด็กชายอัทพล  ลำใยไพรวัน
6. เด็กชายอับดุลย์  เขาเหล็กสมบูรณ์
7. เด็กชายโชคชัย  ลำใยรุ่งเรือง
8. เด็กชายไชยวุฒิ  สารทอง
 
1. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
2. นายชวลิต  ลำใยรุ่งเรือง
3. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายทินกร  สนองชาติ
2. นายธนกร  หลักเพชร
3. นายสมมาตร  -
4. นายเฉลิมชัย  รอดเพ็ชร
5. นายเชิดพงษ์  บุญตา
6. นายไพรัตน์  สวัสดิ์ชโลบลกุล
 
1. นางอรณิชชา  คชนา
2. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
3. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 49.25 เข้าร่วม 28 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวกัญญาภัค  วรรณพิรุณ
2. นางสาวชนาภรณ์  มาลัย
3. นางสาวพัชรพร  ลำใยงาม
4. นางสาวรักชนก  ยิ้มถนอม
5. นางสาวลัดดา  งามยิ่ง
6. นางสาวศิริรัตน์  สัมโพธิวงศ์
7. นายสันติสุข  เอี่ยมสม
8. นางสาวสิริกาญจน์  ลำไยเสาวรส
9. นางสาวสิริมา  อะโรคา
10. นางสาวอทิตยา  โพธิสุวรรณ
 
1. นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์
2. นางสาวสุภัทรา  ทับชม
3. นายปรเมศวร์  พันธ์วิไล
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เพ็ชรใส
2. เด็กหญิงทักษพร  สุตลาวดี
3. เด็กหญิงอารีย์  แสนศาสตรา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  หอมสวาสดิ์
2. นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวกฤติกา  รถมณี
2. นางสาวหงษ์  ลำใยรุ่งเรือง
3. นางสาวอัญชลี  ปานนิล
 
1. นางสาวกัณฐิกา  คงคาใส
2. นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.1 ทอง 12 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัชพัฒน์   ณ บางช้าง
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนหวาน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขันทองดี
 
1. นางสาวพัชรณัฐ  แก้วเกตุ
2. นายปกรณ์  แจ้งประจักษ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวดารุณี  บุปผา
2. นางสาวปริฉัตร  เสียงกลม
3. นางสาวปัณณพร  ตระกูลโอสถ
 
1. นางสาวพัชรณัฐ  แก้วเกตุ
2. นายณัฐวุฒิ  ชื่นชอบกมล
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 33 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กชายชัยประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชไมพร  ศรีสอาด
 
1. นายพิรุณ  ประภาจิตสุนทร
2. นางสาวอุษา  โตแก้ว
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 50 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชินวัตร  จงพึ่งกลาง
2. เด็กชายพณัฎฐ์  ลิโมทัย
 
1. นางสมหญิง  ศรีนิล
2. นายประสงค์  นุสนทรา
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายกฤษฎา  กล้าสืบการ
2. นายอธิศักดิ์  ภูธนประยูร
 
1. นางสมหญิง  ศรีนิล
2. นายประสงค์  นุสนทรา
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 19 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายชนะกิจ  พิริยะเมธี
2. นายปณิธาน  ใจซื่อ
 
1. นางสาวยุภาวดี  เชื้อทอง
2. นายประสงค์  นุสนทรา
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมือนเขียว
2. เด็กหญิงอรัชพร  ท้วมทองดี
 
1. นางสมหญิง  ศรีนิล
2. นายประสงค์  นุสนทรา
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 28 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนฤภัทร  เจียมประเสริฐ
2. เด็กชายภัคพล  สุขเพิ่ม
 
1. นางสมหญิง  ศรีนิล
2. นายประสงค์  นุสนทรา
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 27 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวนารีลักษณ์  ทองดีเลิศ
2. นายวิวรรธน์  อรุณรุวิวัฒน์
 
1. นางสิริญา  พันนัทธี
2. นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 36 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เรืองเชื้อเหมือน
2. เด็กหญิงฉายสิริ  จันทร์ลอ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  มามีสุข
 
1. นายสิทธิชัย  ภู่พุ่มศรี
2. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 56.4 เข้าร่วม 44 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวชรินรัตน์  แซ่ไหล
2. นางสาวชลลดา  หาญณรงค์
3. นางสาวสุกัญยา  ถิรนันท์ชัย
 
1. นายศิลปกร  สีลา
2. นางสาวกาญจนา  พุดสโต
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายวรกันต์  เกื้อกูล
2. นายวิศรุต  จงพึ่งกลาง
 
1. นางสิริญา  พันนัทธี
2. นายนพพร  ปิ่นตุรงค์
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นายณัฏฐิวุฒิ  เกิดมงคล
2. นายพีรพงศ์  เพชรศร
3. นายวิริยะ  อู่อรุณ
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  พลายงาม
2. นายวิบูรณ์  วังกราน
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายจิรายุส  ธัญญะ
2. เด็กชายศิวณัฐ  ยิ้มถนอม
3. เด็กชายศุภชัย  สุขสมัย
 
1. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
2. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นางสาวธัญวรัตน์  อุ่นจุ่น
2. นายพลยุทธ  ศรีน้ำเงิน
3. นายภูมิภัทร  เคหะนาค
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  พลายงาม
2. นายวิบูรณ์  วังกราน
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายณฐกานต์  อุณหกานต์
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สุขมาก
2. นายจิตกร   อารีย์วงศ์สถิตย์
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 74.25 เงิน 9 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายณัฐวัตร  พลานนท์
2. นายภานุพงศ์   ใหมเกิด
3. นางสาวรัชฎาพร  สมัครการ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สุขมาก
2. นายจิตกร   อารีย์วงศ์สถิตย์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิราวัฒน์  จันทร์ชฎา
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  แสงหมึก
3. เด็กชายอดิศร  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธิ์คำรพ
2. นายพีรัชย์  เพิ่มพูล
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.4 ทอง 16 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายจตุรานนท์  พลศรีราช
2. นายชวิศ  เนตรสว่าง
3. นายศักรินทร์  อินทรฉาย
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
2. นายธเนศ  เหมือนว้า
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 39 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธนัชชา  โสมนัส
2. เด็กหญิงนิศานาถ  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงอังคณา  จันทะศิลา
 
1. นางสาวยุภาวดี  เชื้อทอง
2. นางสาวสุมาลี  พุ่มเจริญ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 37 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกกาญจน์  คงมั่น
2. นางสาวกนกอร  ชูไสว
3. นางสาวประกายรุ้ง  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวอัชราวลัย  ระดามาตย์
2. นายพีรัชย์  เพิ่มพูล
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนา  บึงแก้ว
2. เด็กหญิงธันยพร  พงศ์พัฒนาพร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เซี่ยงจง
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ทินรุ่ง
5. เด็กหญิงศศิภา  ชาดำ
6. เด็กหญิงอริสรา  ฝุ่นทอง
 
1. นางสาวเมตตา  กัลยามงคล
2. นางสาวกรรณิกา  ทองคำรัตน์
3. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 46 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกชกร  จันทร์แดง
2. นางสาวจารุวรรณ  สมบูรณ์สิริวัฒน์
3. นางสาวธิติสุดา  จันหอม
4. นางสาววารุณี  วันแสน
5. นางสาวศิริอาภา  สมบัติบูรณ์
6. นางสาวอินทิรา  ทองดี
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทองคำรัตน์
2. นางสาวสุมาลี  พุ่มเจริญ
3. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธีรภัทร  แดงสะอาด
2. เด็กชายนพพร  คำปาน
3. เด็กชายศุภกรณ์  ขันทองดี
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทองคำรัตน์
2. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 31 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  มาตรพรหม
2. นางสาวบุษบง  อุ่นลาวรรณ
3. นางสาววิไลวรรณ  มหาพานต์
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มเจริญ
2. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจีรพร  หุ่นไทย
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ทารสาน
3. เด็กหญิงธิติมา  วรรณเลิศ
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นายประเมิน  โพธิ์หอม
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 39 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวบรรพตรี  บุตรศรี
2. นางสาวปวีณา  บัวนิล
3. นางสาวสุธิตา  บ้านกลางดิลก
 
1. นางนสรณ์  ปิ่นประเสริฐสกุล
2. นายประเมิน  โพธิ์หอม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญาภัค  รักแตง
2. นางสาวธณัชพร  มีศรี
3. นายรัชพล  จันทร์เสวก
 
1. นางนฤมล  ชี้ศรทอง
2. นางเวชิตา  บางแก้ว
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 36 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  นาคเผือก
2. เด็กหญิงศรัญญา  นักจะเฆ่
3. เด็กหญิงอารียา  ไหลยิ้ม
 
1. นายกฤษดา  บัวศรี
2. นายพิบูลย์  อินนา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวจงกล  พิมดา
2. นางสาวสุภาภรณ์  อ้วนพรมมา
3. นายสุรเชษฐ์  มาลัย
 
1. นายกฤษดา  บัวศรี
2. นายพิบูลย์  อินนา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 50 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  ศรีสุวรรณมาลา
2. เด็กหญิงอารียา  จันทา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โต้งฟ้า
 
1. นางสุรีรัตน์  ยอดทอง
2. นายประเมิน  โพธิ์หอม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 29 โรงเรียนประชามงคล 1. นายดำรงศักดิ์  กาวิระเดช
2. นางสาวปภาวดี  เจริญศรี
3. นางสาวรัตนา  หงษ์โต
 
1. นางสุรีรัตน์  ยอดทอง
2. นายประเมิน  โพธิ์หอม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หวังวงษา
3. เด็กหญิงช่อชูชัย  โพธิ์พันธุ
 
1. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง
2. นางสาวละเอียด  กังวานทวีทรัพย์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวปาริฉัตร  สีน้อยขาว
2. นางสาววนิดา  พิริยภาพงศ์
3. นางสาวอภิชญา  จิตรีเนื่อง
 
1. นางสาววีรฐา  เที่ยงอ่อน
2. นางสุรีรัตน์   ยอดทอง