สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 33 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุพัตรา  รักไพรบุญ
 
1. นางสาวสุธีรา  ใจอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.25 ทอง 9 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกมลทรรศน์  ศรีเอี่ยม
 
1. นางสาวขนิตา  แผนเสือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 43 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ไทรสังขเจติย
 
1. นายณัฐพงศ์  ปิยะวงศ์วัฒนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 48 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวเนตรนภา  ธรรมอยู่
 
1. นางสาวอัมมิกา  แสนสุวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 46 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกรวิภา  ตองแก้ว
 
1. นางสาวปวีณา  ภคหิรัญวิรุฬห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 43 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวอัญชลี  ศรีปินตา
 
1. นางนันทิยา  รัตน์นุ่มน้อย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 30 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  โชติชัยกร
 
1. นายณัฐพงศ์  ปิยะวงศ์วัฒนา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 38 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวสุทินา  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  หงษาวดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   สุขใหม่
2. เด็กหญิงพิมพ์รวี    จุ้ยเอี่ยม
3. เด็กหญิงแจ๋ม  -
 
1. นางสาวชนานันท์  กุ่มพรม
2. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 17 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายกฤษณุพงษ์  เทียนขจรศรี
2. นายบัณฑิต  ตระกูลเรื่องรุ่ง
3. นางสาวมิวมิว  -
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  หงษาวดี
2. นางสาวอัมมิกา  แสนสุวรรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 17 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สื่อเฉย
2. เด็กหญิงบุษบา  -
 
1. นางสาวมารียา  หะยีเดล
2. นายวรากรณ์  นาถมทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 46 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวก่อขวัญ  แซ่จึง
2. นางสาวอาริตา  สวัสดิ์ดรงค์
 
1. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
2. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 44 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายมนัญชัย  ห้าวหาญ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  นำพา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 38 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยนุภา  สละกิ่ง
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญยง
 
1. นางพิมพา  แพทย์วงค์
2. นางบุษรา  ประชากุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 44 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  เถาว์ชาลี
2. นางสาวพัชริดา  ฉายทองเจริญ
3. นางสาวมาริษา  ฉิมมณี
 
1. นางสาววาสนา  พิมพขันธ์
2. นางเฟื่องฟ้า  พลอยแสงสาย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงจูลาย  -
2. เด็กหญิงเจวา  -
3. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ต๊ะสุ
 
1. นางสาววิภารัตน์  ฐากูลวงค์
2. นางสาวมัทนา  สีดำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 41 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวญาณิศา  ผาภูมิสุภร
2. นางสาวนภสร  ศรีนวล
3. นางสาวใบบุญ  มาเจริญ
 
1. นางณัฎฐา  เนาวเรศ
2. นางสาวเกศวลี  เนียมอุทัย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32.2 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงงาม  -
2. เด็กชายรังสิมันต์  อบอาย
 
1. นางสาวรุ่งดาว  สีดำ
2. นายจักรี  ศิลานิล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 15.8 เข้าร่วม 48 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  เอียดศรีชาย
2. นายภูชิต  พันธ์แตง
 
1. นางเฟื่องฟ้า  พลอยแสงสาย
2. นางสาววาสนา  พิมพขันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงยามีระ  -
 
1. นายรัฐสิทธิ์  เบ้าอาสา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวปูเป้  -
 
1. นายชิต  ปัญญาพีระพงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.75 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สารใจ
2. เด็กชายวิฑูรย์  -
3. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ซ่ง
 
1. นางนภัสวรรณ  ยะปะเพ
2. นางอรอุมา  อัญชลีสถาพร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 12.37 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาววราลักษณ์  บุญทองสุข
2. นางสาวสุธิกา  เที่ยงธรรม
3. นางสาวแพรวพรรณ   รังสวัสดิ์จิตร์
 
1. นางจิณต์จุฑา  ใจหาญ
2. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงปรางทิตย์  แสนหลวง
2. เด็กหญิงวันดี  -
3. เด็กชายสุรเดช  -
 
1. นางสาวจรัสพร  รื่นนาค
2. นางพัฒนี  นุ่นชูคัน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.7 ทองแดง 48 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกมลลักษณ์  จันทร์สวาท
2. นางสาวพิชญา  การุญบริรักษ์
3. นางสาวรัชนีกร  รุ่งวิไลรัตนะ
 
1. นางจิณต์จุฑา  ใจหาญ
2. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายบริพัตร  บานแย้ม
2. เด็กชายศรมงคล  ชมภูนิช
3. เด็กชายสิทธิเทพ  อัญมณีมงคล
 
1. นางอัจฉริยา  ศรนรินทร์
2. นางสาวอัมรา  ใจติ๊บ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 45 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายนิติภูมิ  ธนรักษ์
2. นางสาวพิมพิกา  แก้วจันทร์
3. นางสาวอามีดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอัมรา  ใจติ๊บ
2. นางสาวชุติมา  ใจคลาย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.1 เงิน 34 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  เณรบางแก้ว
2. เด็กหญิงพลอย  -
3. เด็กหญิงศิริณีย์  สุพรรณ
 
1. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
2. นายทนงศักดิ์  แย้มเยื้อน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 25 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกัลญา  บัวแก้ว
2. นางสาวทราย  ไม่มีนามสกุล
3. นายเจษฎากร  ต๊ะสุ
 
1. นายทนงศักดิ์  แย้มเยื้อน
2. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายบี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายปราย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีสังข์
2. นายอาทิตย์  ช้อยสามนาค
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 43 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายณัฐพล  เส็งเอียด
2. นางสาววนิดา  รอดรักษาทรัพย์
 
1. นางสาวกมลชนก  มังเขตแขวง
2. นางสาวไพรินทร์  ต๋าคำ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.13 ทองแดง 46 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายธารเทพ  ธนจิโรภาส
2. เด็กชายอานันต์  แสนสุข
 
1. นายอาทิตย์  หมื่นคิด
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.19 เงิน 10 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายสรรเสริญ  ดอกไม้แย้ม
2. เด็กชายอนุกูล  มูลตรีประถม
 
1. นายฉัตรชัย  ผิวผ่อง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นายชลกาญจน์  มีความเจริญ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  บุญเชิด
3. นายสุธี  ฉิมพาลี
 
1. นายบัณฑิต  บุญเพชร
2. นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงพรสุดา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ผาภูมิสุโข
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กันติกาเรืองรุ่ง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ชินบุตร
5. เด็กหญิงสุดธิดา  คงนานดี
 
1. นางสาวนิตยา  ผาเนตร
2. นางพิมพ์ชนก  สันทัด
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.83 เงิน 39 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวกริชชา  ฤทธิ์การุวงศ์
2. นายบุญญฤทธิ์  ทองฝอย
3. นางสาวศิรินภา  เหล่าแก้ว
4. นายอำนาจ  เผือกพันธ์ุมุก
5. นางสาวเอมมิกา  บุญเลขา
 
1. นางสาวอารีย์รัฐ  เล็กโล่ง
2. นางภาณี  เพ็งเลา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 29 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงกนกภัทร  ธีรวงษ์ไพบูลย์
2. เด็กชายพันธ์ุธัช  วุฒิธรรมฐาน
3. เด็กหญิงศิลินี  เข็มทอง
4. เด็กหญิงศุภามน  บุญเยี่ยม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์เนย
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทองผาสีงาม
2. นางสาวชนันญา  เจนดง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวทิติยาพร  ตะบุตร
2. นางสาวนุช  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาวปณิตา  อ่อนเจริญ
4. นางสาวสุรีมาศ  นันทสูน
5. นางสาวอารียา  อัมระปาล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูแก้ว
2. นางสาวนุชนาฎ  ทรัพย์แก้วยอด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 48 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายจิตรภานุ  ทองผาภูมิพรทวี
2. นางสาวณัฐณิชา  ออมสิน
3. นายธนโชติ  สมัยสงค์
4. นางสาวปิยะฉัตร  คำษร
5. นางสาวฝน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสุทธิศักดิ์  จินดาเรือง
2. นาย ปรีชา  พึ่งเจียม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.4 ทอง 11 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกมลชนก  โตยะบุตร
2. นางสาวกมลวรรณ  งามละม้าย
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ตันติกำพล
4. เด็กชายณวพล  อ่ำแก้ว
5. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีเอี่ยม
6. นางสาวนลินทิพย์  มั่นสัตย์
7. นางสาวนิศารัตน์  คชนาวงษ์
8. นางสาวประภัสรา  ดอกลำเจียก
9. นางสาวปัณธร  เม่นหมี
10. นางสาวพัทธมน  ชูอินทร์
11. นางสาวภัทรนันท์  ใคร่ครวญ
12. นางสาวมนัสนันท์  คำอิ่ม
13. นางสาวมะลิวัลย์  หงษ์เบญจกาญน์
14. นางสาวลลิต  ไข่แก้ว
15. เด็กชายวัชรินทร์  พิทักษ์
16. นางสาววาสนา  เกษมโสต
17. นายวิสนุกร  เวชรังษี
18. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่อึ้ง
19. นางสาวสมปรารถนา  ทองเหลี่ยว
20. นายอัษฎาวุธ  แก้วเนตร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สีสม
2. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
3. นางสาววรรณโสภา  ถมมา
4. นางสาวพัชรี  ชาวนาเป้า
5. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.33 เงิน 48 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงดลพร  ชูศรี
 
1. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 37 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวรุจิรัตน์  ปิติพิสุทธ์ิ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 29 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยฮะ
2. เด็กชายวีรพงษ์  หงษ์แสงสม
 
1. นางสาวพัชรี  ชาวนาเป้า
2. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.25 ทอง 4 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวจันทร์สุดา  สังขฤดี
2. นายเล็ก  -
 
1. นางสาวสุดารินทร์  อนุสรณัฐพงศ์
2. นางสาวปาริชาติ  ตระทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง 40 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวณัฐธิดา  ทัพธวัช
2. นางสาวทิพย์วรารัตน์  รุ่งเรืองดี
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงรัศมี  โสภี
5. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีจันทร์อ่อน
6. เด็กหญิงสุภาวพร  ผลอุดม
7. นางสาวสุวัจณา  สุบรรพวงศ์
8. นางสาวอมรรัตน์  สุทธิประสิทธิ์
9. เด็กหญิงเรืองลัดดา  ทรัพย์ศิลป์
10. เด็กหญิงเอมวลี  สุคลชาติ
 
1. นางสาววรรณโสภา  ถมมา
2. นางสาวทิพวรรณ  สีสม
3. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงประดับนภา  นันทสุวรรณ
2. เด็กหญิงโพ่เออั่ว  -
 
1. นายบัณฑิต  ดอกเข็ม
2. นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายปิยวัฒน์  รอดผึ้ง
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายพรหมมาตร์  ศรีนิล
2. นายทองสุข  ทองไพรวรรณ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงญารัชณี  จุติ
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวศรีทอง  คงนานดี
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายณัฎฐพล  ครองพื้นพิมาน
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวเซอลีพอ  -
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีใส
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวสุภาพร  แสนท้าว
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  คุณาธารพิศุทธิ์
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาววาลินี  สืบใหม่
 
1. นายเรวัต  ยุทโท
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 71.44 เงิน 43 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงศิริลักษ์  พรหมมี
2. เด็กชายเจ้ด  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวจรัสศรี  แก้วพวงใหม่
2. นายพีระพงศ์  ดวงใจ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงธารี  ขันตินิติกุล
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายประชา  แซ่ฟ้า
 
1. นายประยููร  โสเก่าข่า
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กชายกุลชาติ  เจริญทัศน์
2. เด็กชายวรวุฒิ  สนธิพันธ์
3. เด็กชายอดิเทพ  รสหวาน
 
1. นางปราณี  ชั้นสูง
2. นางสาวธัญวรรณ  คำเสาร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวปิยธิดา  ชงกุล
2. นายสรธร  อาตกวด
3. นางสาวสุริวรรณ  -
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
2. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 29 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายสรายุทธ  ทนไชย์
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.6 ทอง 19 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกมลลาวัณย์  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงกัณฐมณี  เรือนทอง
3. เด็กชายกิตติพงษ์  วัลลา
4. เด็กหญิงชัญญา  แก้วเกื้อ
5. นางสาวชุตินันท์  กลิ่นบำรุง
6. เด็กชายณภัทร  วรรณภูมิ
7. เด็กชายธนกร  ปิ่นปลื้มจิตต์
8. เด็กชายธนนภ  สุขเจริญ
9. เด็กหญิงปาริตา  แว่นแก้ว
10. นางสาวปิยะฉัตร  บุญเปรม
11. เด็กชายพงษ์เพชร  ชาติเผือก
12. นางสาวพลอย  พฤกษาอุดม
13. เด็กหญิงพัชรพร  รัตนกรัณฑ์
14. เด็กชายวรภาส  กาญจนาภา
15. เด็กหญิงวศินี  รวดเร็วการณ์
16. เด็กหญิงศิริวิภา  ธิติทรัพย์ยืนยง
17. นางสาวสมฤดี  สุจริต
18. เด็กหญิงสิรภา  เจตนาคุ้มไพร
19. เด็กชายอภิชาติ  บุญเชิด
20. เด็กหญิงอัจฉรียา  ตันธนาชัย
21. เด็กหญิงเมธาพร  บัวงาม
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
2. นายอธิวัฒน์  ไพโรจน์
3. นายจักรพงษ์  โพธิมัด
4. นายวาที  เจียงผา
5. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
6. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 39 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายนราวิชญ์  น้อยโสมนัส
2. เด็กชายพงศกร  ศรีหะราช
3. เด็กชายภมร  อมรเดชากร
4. เด็กหญิงวริษา  ถิ่นสำราญ
5. เด็กชายสัญชัย  แซ่ซ่ง
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ชูกิจการรุ่ง
 
1. นายอธิวัฒน์  ไพโรจน์
2. นายวาที  เจียงผา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายกีรติ  มหัตกีรติ
2. นายภูวเดช  ทองผาภูมิปรีดา
3. นายสรายุทธ์  บัวศรี
4. นายสิทธิชัย  บุญละ
5. นายสิทธิพล  สารทอง
6. นายอิศรา  ฤทธิ์คง
 
1. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
2. นายชัชฤทธิ์  พุทธวงส์
3. นายนราศักดิ์  นรากร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.6 ทอง 20 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายกัปตัน  รอดคำ
2. นายกิตติภัฎ   วัยกร
3. นางสาวคริษฐา  สู่คำแก้ว
4. นายจิตรกร  หังสเนตร
5. นายชาญปรีชา   คำมุงคุณ
6. นายฐาปกรณ์  สุทธิ
7. เด็กชายณฐพฤทธ์  ได้รูป
8. นายณรงค์รัชต์  สามัญเขตรกิจ
9. เด็กชายณัฐพล  ไม่มีนามสกุล
10. นางสาวณัธชา  พูลเพิ่ม
11. เด็กหญิงณิชกานต์  คำตัน
12. นางสาวธันย์ชนก  เปรมปลื้ม
13. นายนัทฐพงษ์  กลิ่นไกล
14. นายปภัทร  ศรีเผือก
15. นายปัญจพล  บุบผาทานัง
16. นายพลฤทธิ์  พัดดี
17. นางสาวพัณณิดา  ฉิมเพ็ง
18. เด็กชายพาณิชย์  วงค์นพรัตน์
19. เด็กชายพิจักษณ์  แซ่เตียว
20. นายพิจักษณ์  เอี่ยมสำอางค์
21. นางสาวพิชญาพร  ทองผาภูมิเกษม
22. เด็กชายพิพัฒน์  อ่อนน้อม
23. นางสาวลักษิกา  นกทอง
24. นายศิริพงษ์  ช่างฉาย
25. นางสาวศิวพร  ศรีเมฆ
26. เด็กชายสมชาย  ไม่มีนามสกุล
27. นายสมประสงค์  หอมสุวรรณ
28. นายสันติภาพ  วงษ์ตา
29. เด็กชายสิรภพ  พวงเงิน
30. นายสุขสันต์  อ้วนทอง
31. นางสาวสุพรรษา  ฤกสว่าง
32. นายหมู  ไม่มีนามสกุล
33. นางสาวหร่าย  ไม่มีนามสกุล
34. นางสาวเกตุกะริน  คำทุม
35. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  กัณรัมย์
36. นางสาวแซะ  ไม่มีนามสกุล
37. นายไพศาล  รอดเรืองรัตน์
 
1. นายพชร  กฤษณะเศรณี
2. นายนิติ  จำปีขาว
3. นายวีรนนท์  เซ็นโต๊ะ
4. นายชัยธวัช  หงษ์สุคารว์
5. นายขวัญมงคล  สายสวาท
6. นายสันติชัย  แจ่มศรี
7. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
8. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 40 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  ชนะเลิศ
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 45 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  แสนจันทร์
 
1. นายอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 37 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวดาราวรรณ  บุญคุ้ม
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 40 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาววลัยลักษณ์  กระโทงกลาง
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 36 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวชูใจ  ปุ่มา
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกันยาเพ็ญ  ไทรสังขเจติยกุล
2. นางสาวกัลยกร  คำเขียว
3. นายกิตติศักดิ์  สังขเรืองรุ้ง
4. นางสาวจรรยาพร  จำรัสธรรมกุล
5. นายณรงค์ชัย  ทองล้อม
6. นายพงศกร  เสตะพันธ์
7. นายวิษณุ  สุขศาสตร์
8. นางสาวอทิตยา  ตระกูลเรืองรุ่ง
9. นางสาวอุษาชล  กุมรัมย์
10. นายเจริญศักดิ์  สุวรรณพัฒนบุญ
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
2. นางสาวเพชรชมพู  อินทปัทม์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 41 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  -
2. เด็กหญิงนฤมล  มากวงษ์
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงพรธวัล  สีมา
5. เด็กหญิงฟ้า  -
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  -
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  -
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
2. นางสาวเพชรชมพู  อินทปัทม์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 27 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เข็มทอง
2. นางสาวฐิติกา  นิลอุบล
3. นางสาวปิยธิดา  วรประเสริฐ
4. นางสาวปิยวรรณ  วรประเสริฐ
5. นางสาวอภิญญา  พันธ์ภักดี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อิ่มสุดรส
2. นายมนต์ตรี  ขันทองคำ
 
74 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.16 เงิน 45 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวอังคณา  พาคูณ
 
1. นางสาวสิริรัตน์  นกพึ่ง
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.82 ทอง 17 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายชลชาติ  ภิรมย์พูล
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  ซ่งสกุลชัยภักดิ์
3. เด็กชายวิชัย  ขจรโฆษิตกุล
4. เด็กชายออกาโซ  -
5. เด็กชายเล  -
6. เด็กชายแหง่  -
7. เด็กชายโช  -
8. เด็กชายโชคชัย  -
 
1. นายสุทธิพงษ์  ชัยสา
2. นางสาวบุษกร  ศรีมุกข์
3. นายชาตรี  มีคติธรรม
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายนิวัฒน์  ใจเรืองแก้ว
2. นายบุญช่วย  ไม่มีนามสกุล
3. นายมนต์ศักดิ์  บวรรัญจร
4. นายวันชนะ  ฉอ้อนลำ
5. นายสุรเดช  บุญพา
6. นายสุวัจชัย  ศรีจันทร์
 
1. นายสันติชัย  แจ่มศรี
2. นายจำรัส  คมขำ
3. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 50.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  สังขรุ่งโรจน์
2. นายชนะ  โสภาปัจจุสมัย
3. นางสาวดวงชีวา  -
4. นายตัวเล็ก  ไม่มีนามสกุล
5. นายทนงศักดิ์  ยิ่งมี
6. นางสาวประภา  ช่วยบำรุงวงศ์
7. นางสาวปริศนา  แสนตรามาศ
8. นางสาวปัญดา  ชูกิจการรุ่ง
9. นางสาวสายชล  พิทย์อาภา
10. นางสาวสุดา  -
 
1. นายสมเกียรตื  ศรีสังข์
2. นางสาวสุพัตรา  อุดอิน
3. นายชัยศักดิ์   ภูมูล
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  วิสุทธิ์วรกานต์
3. เด็กหญิงพนิดา   บูชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
2. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวนันทวรรณ   ไผ่ตาแก้ว
2. นางสาวนุสรัตน์   ทองเปราะ
3. นางสาวหทัยภัทร   คำสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
2. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.2 ทอง 23 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ศิริพิทยาธร
2. เด็กชายธนกร  เจริญผล
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ประยูรวงษ์
 
1. นางนันทภัค  รัตนา
2. นางสาวชัญญานุช  ศรีทิพย์ป้อม
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 70.8 เงิน 39 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวศศิธร  แตงเจริญ
2. นางสาวศิรินทรา  สมนามทอง
3. นางสาวสุดารัตน์  เพลินไพรเย็น
 
1. นางสาวชัญญานุช  ศรีทิพย์ป้อม
2. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 31 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายทรงภพ  สังขเรืองรอง
2. เด็กชายน้องตาล  -
 
1. นายพงศธร  การกสิขวิธี
2. นางสาวรังสิมา   คูหามงคล
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 34 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นายพงศกร  ขันทอง
2. นายพงศธร  ขันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิศร  ชูสุ่น
2. นายพจนรินทร์  เหลืองอรัญนภา
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 26 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายธีรภัทร  ชดเจริญ
2. นายวรินทร์  รัดสวัสดิ์วงศ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 25 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  พันธ์เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงอารียา  เกิดอยู่
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สีสม
2. นางประทุมพร  พงษ์วานิชอนันต์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 17.33 เข้าร่วม 48 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวดวงพร  พรมสูงวงศ์
2. นายสุทธิบุตร  รอดนวม
 
1. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  อึ๊งโพธิ์
2. เด็กชายชัยรัตน์  สังกรณีย์
3. เด็กหญิงสินโม  คำหอม
 
1. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 35 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายธนพล  ท่าผา
2. นายศิโรฒ  ศิริธัญญารัตน์
3. นายสุรเดช  ตุ่มศรียา
 
1. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายธนาดล  กระต่าย
2. นายภูวไนย์  นิ่มนวล
 
1. นางประทุมพร  พงษ์วานิชอนันต์
2. นายวาที  เจียงผา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายทูล   ใจดี
2. เด็กชายธีรชัย  รจนากร
3. เด็กชายเอกพงษ์  จุกหอม
 
1. นายกฤษณ์  ยังดี
2. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79.2 เงิน 24 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ใจรื่น
2. นายยอดชาย  -
3. นายสาละวิน  -
 
1. นายกฤษณ์  ยังดี
2. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 39 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายบุญมี  -
2. เด็กชายหนึ่ง  -
3. เด็กชายอาทิตย์  -
 
1. นางธวัลย์ลักษณ์  กาญจนบุตร
2. นางสาวขวัญเรือน  แก้วสวัสดิ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายนครินทร์  จันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงพรพิมล  เนียมนรา
4. เด็กหญิงพุฒตาล  อยู่ศิริ
5. เด็กหญิงศุภสุตา  พิพัฒน์พฤติกุล
6. เด็กหญิงอรณิชา  ใจคำแหง
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนโอภา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ช่างสาน
2. เด็กหญิงนิศานาฎ  โกมลลิขิตกุล
3. เด็กชายเอเลน  -
 
1. นายกฤษณ์  ยังดี
2. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 30 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวนฤพร  ทองบวรกุล
2. นางสาวศิริรัก  รักดี
3. นางสาวสายสมร  สระทอง
 
1. นางสาวศิริพร  สามบุญศรี
2. นางจีระนันท์  เทพสวัสดิ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริเดช
2. เด็กหญิงอาเนาะ  -
3. เด็กหญิงเกศินี  ผาภูมิสุจิตร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  พุ่มเจริญ
2. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวมีซู  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาววันดี  ไม่มีนามสกุล
3. นายเลย์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายขวัญมงคล  สายสวาท
2. นางสาวปรารถนา  คงคา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.5 เงิน 43 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงน้องหมี  -
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  -
3. เด็กหญิงปราณี  -
 
1. นางสาวพัตรนาวรรณ  ไชยสิทธิ์
2. นางศิรินทิพย์  วรรณทอง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวผกาวรรณ  นกดำ
2. นางสาวศิรภัสสร  บุญชูเชิด
3. นางสาวอาริยา  พวงแก้ว
 
1. นางสาวภรณภา  ตะกรุษ
2. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 32 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงพิกุล  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายวันชัย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายชัยธวัช  หงษ์สุคารว์
2. นางสาวสุทิตา  ชมเชย
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวณัฐริศา  สระทองเทียน
2. นางสาวรัตนวลี  ศรีนาวงศ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ผลจันทร์
 
1. นางสาวภรณภา  ตะกรุษ
2. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 44 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงดา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงตติยา  ธรรมสังวาลย์
3. เด็กหญิงสุข  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอลิษา  ถิ่นใหญ่
2. นางสาวสุพิชชา  สาตรา
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 8 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวธนภรณ์  เหง้าแก้ว
2. นางสาวธัญญา  อยู่เอี่ยม
3. นางสาวอัฉรา  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวภรณภา  ตะกรุษ
2. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กหญิงกัลยา  โคสันเทียะ
2. เด็กหญิงนัญติกา  เจริญพร้อม
3. เด็กหญิงสุนิสา  สีทา
 
1. นายนฤชัย  พิมสร
2. นางสาวเพลินพิศ  มะลิทอง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นางสาวกิ่งแก้ว  สังข์สรรค์
2. นางสาวธันยพร  กอกกระโทก
3. นางสาวสุภิญญา  ศรีชัย
 
1. นายอานนท์  การพันธุ์ทา
2. นางสาวเพลินพิศ  มะลิทอง