สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงมายาวีย์   เสืองาม
 
1. นางสาวอัจฉราพร  รอดภัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 24 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวเพชรรุ่ง  บุญตัน
 
1. นางอโนทัย  จิตบุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 45 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอิศริญา  ศรีจันทร์รัตน์
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 47 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  สุขเกษม
 
1. นางดุจดาว  นุชนุ่ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 36 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  สมเสือ
 
1. นางสาววิชญา  เรืองบุญกรุด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 27 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาววีรวัลย์  เจริญจิตต์
 
1. นางสาววีรรัตน์  เวทีประสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 29 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐาณัชญา  ฐิติปัญจทรัพย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ดำรงพานิช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 38.75 เข้าร่วม 48 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายภุมรินทร์  อ่วมสุวรรณ
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 43 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สุทธิสินทอง
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ว่องแก้ว
3. เด็กหญิงสุรภา  คล้ายสินธ์
 
1. นางสาวอัมพา  พลิคง
2. นางสาววันลิษา  ขำอิ่ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 47 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจรรจิรา  ทองกัลยา
2. นางสาววรรณิภา  ทายา
3. นายสุขประเสริฐ  สนนาค
 
1. นางภัณฑิรา  จงอ่อน
2. นางสิวพร   โรจน์เจริญชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 43 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระณัฐ  สาหร่าย
2. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ปวนคำ
 
1. นางประภา  ทั่วจบ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 25 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1. นางสาวณัฐธิดา  แสงสุริวงษ์
2. นางสาวพัชญากร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางกัญญาภัทร  บุญมานุช
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  พัฒนมาศ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 39 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงภคมน  ตั้งบุญดวงจิตร
 
1. นางลักขณา  ประสมทรัพย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 29 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวปฐมาวดี  สุนทรสุวรรณ์
 
1. นายก่อกิจ  ธีราโมกข์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  กำเหนิดดี
2. เด็กหญิงวราตฤณ  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงศิรประภา  จำปาไทย
 
1. นางวิพาดา  อินทวิชัย
2. นายก่อกิจ  ธีราโมกข์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  กลิ่นหอม
2. นางสาวสุพัตรา  พึ่งไทย
3. นางสาวแพรวพลอย  เกาะมุก
 
1. นางสาวดิฐารัตน์  ลีวรางกุล
2. นางดารารัตน์  ศรีธงไชยะ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61.7 ทองแดง 46 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปิยธิดา  เบ็ญพาด
2. นางสาวภริตพร  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เจริญสุข
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ทองร้อยยศ
2. นางกฤติยา  กริ่มใจ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70.2 เงิน 8 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายสุวิทย์  ฟักโต
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ภูศรี
 
1. นางสาวปานรวี  ภูศรี
2. นายประณต  ฉัฐมะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 19.8 เข้าร่วม 41 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายคณิศร  สมพงษ์
2. นายธนกร  กรุดแก้ว
 
1. นายประณต  ฉัฐมะ
2. นางสาวปานรวี  ภูศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 32 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ  สำแดง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายวัฒนา  บัวพิมพ์
 
1. นางสาวเสาว์ณี  วงษ์พัฒน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวบาน
2. เด็กชายพีรภัทร  กรุดแก้ว
3. เด็กชายโดมชัย  รักคล้ำ
 
1. นางสาวปภาอร  โชติวรรณชูสกุล
2. นางสาวยุวดี  พุทสอน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 44 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  ฉิมเมือง
2. นางสาววิมลสิริ  พ่วงอารมย์
3. นางสาวสุจิตตรา  พ่วงอารมย์
 
1. นางสาวจิรนันท์  ฮวยแหยม
2. นายรติ  จิรนิรัติศัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.9 เงิน 22 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวปาณิสรา  รัตนพร
2. เด็กหญิงปุณยาพร  โสดสงค์
3. นางสาวพัชรมัย  เซี่ยงว่อง
 
1. นายประวัติชัย  อินทวิชัย
2. นางสรินยา  พรหมมา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 23 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  สิงห์เล็ก
2. นางสาวญาดาวดี  ลายนอก
3. นางสาวปิยะธิดา  นิ่มนวล
 
1. นางสาวนิติยา  จันทะสี
2. นางสาวฐิตารีย์  สำเภา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.82 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงคุณิตา  ธงชัยวิสันต์ชัย
2. เด็กหญิงนิตยา  ดอกจำปี
3. เด็กหญิงอริษฐา  จิตเจริญทวีโชค
 
1. นายเพ็ญเพชร  โสขุมา
2. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกมล  ศรีจันทร์รัตน์
2. นางสาวณัฐนิชา  แก้วใสย์
3. นายอภิรักษ์  สมนาม
 
1. นางสาวอัญชลิกา  นันทเกษมกาญจน์
2. นางสาวน้ำฝน  วัฒนะไชยศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 17 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรันดา  นิยมศักดิ์
2. เด็กหญิงภัสษา  ห้วยกรุด
3. เด็กหญิงอรณิชา  มาเทศ
 
1. นางนิชนันท์  จันหอม
2. นายเกรียงไกร  จันหอม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 38 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา   ประเสริฐศักดิ์
2. นางสาวธนัญญา   อนุศักดิ์
3. นางสาวมัณทนาธรพ์   ปุราทะเน
 
1. นางนิชนันท์  จันหอม
2. นายเกรียงไกร  จันหอม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 49 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวดี  อภัยชา
2. เด็กหญิงอรสา  พุทธศรี
 
1. นางการะเกษ  อ่อนแก้ว
2. นายธวัชชัย  วิเศษสิงห์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 36 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายนนธวัฒน์  เหล่าทรัพย์เจริญ
2. นายนลธวัช  ลัดดาทอง
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  แสนสุข
2. นายเกรียงไกร  จันหอม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74.83 เงิน 16 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริรักวงษา
2. เด็กชายพีรภัทร์  ยินดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปีตวัฒนกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72.28 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายปรีชา    แซ่ลี
2. เด็กชายภานุวัชร   สังข์ทอง
 
1. นายวีรยุทธ   เตชะเวชเจริญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายจีรศักดิ์  จงสมบูรณ์โภคา
2. นายปรีชา  ลึกสีทา
3. นายพิษณุ  อุปวรรณะ
 
1. นายคงคา  จุลกิจวัฒน์
2. นายเจษฎา  ศรีนวล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.33 เงิน 41 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  นุ่มมีศรี
2. เด็กชายนนทนาพร  แย้มมา
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  วงษ์ศรีนาค
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  นวัต
5. เด็กชายเริงศักดิ์  สว่างเมฆ
 
1. นางสาววราภรณ์  เนื้อนิ่ม
2. นางสาวนิจพิชา  ตันสุวรรณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 34 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวรรณ  ศิลา
2. นางสาวตรีรัตน์  เถาแก้ว
3. นางสาวพัชรี  น่วมคุณสิน
4. นางสาวมุกสราลี  รังสินารา
5. นางสาวศิรินภา  โชคกุญชร
 
1. นางสาวอลิสา  ป่วนเดช
2. นางสมพร  ภูมเรศ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 32 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  แก้วจำรัส
2. เด็กหญิงณัชชารีย์  จงศิริภัควัฒน์
3. เด็กชายธีร์ธวัช  งามคล้าย
4. เด็กหญิงนิษาชล  ฉิมเม่น
5. เด็กหญิงมนัสชนก  นิลวรรณา
 
1. นายกันตณัฐ   บุญประเสริฐ
2. นางอภิษฐา  สวนเข้ม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวณัฐกานต์  ขอนเเก่น
2. นางสาวธนกาญจน์  ศิลาขจร
3. นางสาววันเพ็ญนภา  สิทธิกุล
4. นายอนุชิต  โพธิ์งาม
5. นางสาวอาทิตยา  สิทธิเเสวง
 
1. นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์
2. นายนพดล  เล็กบาง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72.6 เงิน 28 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัฐติภรณ์  รชตะเกษม
2. เด็กหญิงชลันดา  เที่ยงพลอย
3. เด็กหญิงพิมศิริ  นุ่มสิน
4. เด็กหญิงลลนา  ภูมรินทร์
5. เด็กหญิงอภิญญา  เครือวัลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุธน  ศรีศักดิ์บางเตย
2. นางสาวนิจพิชา  ตันสุวรรณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.4 ทอง 23 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภิรมย์เบี้ยว
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตือสกุล
3. เด็กหญิงชลิตา  สมศรี
4. เด็กหญิงณิชา  โพธิ์ทอง
5. เด็กชายธนกฤต  ตันเจริญ
6. เด็กชายนนทกร  ฉิมพุฒ
7. เด็กหญิงนันทกาญจน์  เจิมจุล
8. เด็กชายบดินทร์  ตั่นวัฒนะ
9. นางสาวปณิตา  ชนประเสริฐ
10. เด็กชายรชฎ  เนตรสว่าง
11. เด็กหญิงระพีพัฒน์  บุญเกลี้ยง
12. เด็กหญิงวรรณกนก  ผาภูมิสุโข
13. เด็กชายวรรณรัตน์  จำรูญ
14. เด็กหญิงสาธินี  ฤทธิพงษ์
15. เด็กหญิงเมธาพร  วงษ์คำ
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรแก้ว
2. นางสุรีรัตน์  พึ่งพิน
3. นางนุจรี  พันจริต
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 41 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขอินทร์
 
1. นางสาวจุฑาทิพ  สระทองพรม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภร  ซุ่นสงค์
 
1. นางเรวดี  สุขอร่าม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.34 ทอง 20 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ศรีวลีรัตน์
 
1. นางนาคน้อย  บุตรประเสริฐ
2. นางสาวขวัญจิตร  ยิ่งยวด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.17 ทอง 23 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวญาดา  รักเหลือ
2. นายพีรศุภ  บุตรเกตุ
 
1. นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์
2. นางสุภาวดี  บุญญานุรักษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.2 ทอง 32 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  กุมภา
2. เด็กหญิงจารุพร  กันทรรศยศ
3. เด็กหญิงชวิศา  สุขชู
4. นางสาวธนัชชา  อนุศักดิ์
5. เด็กหญิงพรทิพา  เทวิน
6. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ผันดอนดู่
7. นางสาวพิชามญชุ์  จันทรวงศ์
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  สอนสง
9. นางสาวมนัสพร  ไพรวัลย์
10. เด็กหญิงวรกมล  จนากร
 
1. นางนาคน้อย  บุตรประเสริฐ
2. นางสาววราพร  น้อยเกตุ
3. นางฐาณิชนันท์  ใจจริง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิยดา  วังกุ่ม
2. เด็กหญิงศรุตา  โตแก้ว
 
1. นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน์
2. นางสุธีรา  สุกใส
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายจิรวัฒน์  สมคิด
2. นายสหัสวรรษ  สำเนียงสูง
 
1. นายสมบูรณ์  สุรินทร์จันทร์
2. นางสุธีรา  สุกใส
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงฐิติมา  ญะกัณฐะ
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกนกจันทร์  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชมพู  ทองผาภูมิประภาส
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาววนาลี  จิตไพรงาม
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เลิศวิชัย
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุศกร  ท้าววิบูรณ์
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวทิพย์วารี  นุชนาท
 
1. นายสรยุทธ  พวงจำปี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญญา  บิดาโส
2. เด็กหญิงอำพันธ์  แย้มพวง
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
2. นางสาวอรุณวรรณ  วันสิม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงเมสินี  ตั้งจิตต์
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวยุพาพรรณ  กรมดี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายทนงศักดิ์  -
2. เด็กชายมิวโอ  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายสมชาย  ภูมียา
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
2. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
2. นางสาวณิชนันท์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นางสาวศิรินันต์  ไทรสังขเชวงรบ
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
2. นางสาวอัญชลี  กะการดี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ปวนคำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายยุทธพิชัย  พระคุณวิเศษ
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายสุวธรรม  ยังยิ้ม
 
1. นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายธันยบูรณ์  กิมเขียว
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวศรันย์รักษ์  สุขอินทร์
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.7 เงิน 26 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายกิจจา  ฟักแก้ว
2. เด็กชายประสิทธิชัย  จันทร์อนันต์
3. เด็กชายภัทรพงษ์  อินทรโสภา
4. เด็กหญิงภัสรา  ดาปาน
5. เด็กชายวรดร  อรรฆรุจิรัตน์
 
1. นายเล่อดา  -
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  มณีดิษฐ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  โพธินันทวงศ์
3. นางสาววิภาวรรณ  ไผทฉันท์
4. นายสราวุธ  ปุราทะเน
5. นายสุภัทร  ธรรมประกอบ
6. นางสาวเบญญทิพย์  อายุยงค์
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
2. นายพีรพงศ์  ปลาสกุล
3. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัณทิมา  พลบัวใหญ่
2. เด็กชายจักรพงศ์  ช่อสะอึก
3. เด็กหญิงจิรัชญา  หมดทุกข์
4. เด็กชายชนะพล  ไชโสดา
5. เด็กหญิงชนิตา  สมนึก
6. เด็กหญิงชวลีย์  อุดม
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองมณโฑ
8. เด็กหญิงช่อผกา  ชงกุล
9. นางสาวฐิติชญา  หอมชื่น
10. นางสาวฐิติวรดา  หอมชื่น
11. นายฐิติเดช  อินทรักษ์
12. เด็กหญิงณัฐดารัตน์  มณฑาทัศน์
13. เด็กชายณัฐพล  ปู่ญวน
14. เด็กชายธนกร  อุดม
15. นายธนภัทร  จันทร์ทอง
16. นายธนวัฒน์  ศรีพุมมา
17. นายธนวัฒน์  พรหมมา
18. นางสาวธิดาพร  ดอกระกำ
19. เด็กชายนราวิชญ์  วิเศษสิงห์
20. นางสาวนัทธมน  กลั่นบุศย์
21. เด็กหญิงปณิดา  พิกุลแก้ว
22. นายปรมี  ปานคล้าย
23. เด็กชายปวริศ  ยิ้มแย้ม
24. เด็กหญิงปิยอร  จำปาเงิน
25. นางสาวพนิดา  ตะพัง
26. เด็กหญิงพรชิตา  วงษ์ปา
27. เด็กชายภาธร  สุขธูป
28. นายภูดิท  คุณพันธ์
29. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีชัยนาท
30. นางสาวรุจิรา  เฮงศิริ
31. นายวงศธร  ดีคล้าย
32. เด็กหญิงศศิชา  จันทร์ลอง
33. นางสาวศาธิดา  เทียนประชา
34. นางสาวสุตาภัทร  รื่นดอนไพร
35. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระศาลิน
36. เด็กหญิงอักษร  หาผล
37. นายอัครเดท  แช่มช้อย
38. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขุนศรี
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เนียมสด
40. เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์แย้ม
 
1. นางสาวกวินนา  สืบสาย
2. นายชัยนิวรรตน์  สุภากุล
3. นายนัฐชัย  กลั่นบุศย์
4. นางสาวอรวรรณ  จินดานิล
5. นางสาวพจนา  ตะพัง
6. นายนฤดล  โพธื์ทอง
7. นายชาตรี  ชโลธร
8. นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โชคกุญชร
 
1. นางสุธีรา  ร่วมชมรัตน์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายชินกร  เดชธนู
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 41 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  แสงฉาย
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 40 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายนวพล  จันทร์ทอง
 
1. นายสุทธิโชค  แกมไทย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 35 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุภาพร  ไปใกล้
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 44 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  จันทร์บูรณ์
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 28 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  รอดอาวุธ
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 22 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายชวน  คมขำ
 
1. นายไพฑูรย์  วิเศษสิงห์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  วังป่า
 
1. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 40 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวธวัลรัตน์  ประชาฉาย
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 61.8 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  หวังกิจ
2. เด็กหญิงฌัชชา  บุตรทะยัก
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ท้วมทำนอง
4. เด็กหญิงยุวภา  กล่าวรัมย์
5. เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์  อู่ชาโชติ
 
1. นายชาติชาย  ฉัตรทอง
2. นายวีรศรุต  พลนิรันดร์
3. นายสรัญพงศ์  จีระประยูร
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ผิวงาม
2. นางสาวกรกนก  ลิขิตธนานันท์
3. นางสาวจันทกานต์  พิมพิรัตน์
4. นายณฐพงศ์  พานทอง
5. นายนพพดล  ซิ่วเกษร
6. นางสาวพนิดา  แย้มพวง
7. นายสุพจน์  ศรีนวล
8. นายอนุวัฒน์  มุราชวงษ์
9. นายอริย์ธัช  ติเยาว์
10. นางสาวอุ้มบุญ  ทายา
 
1. นางอรทัย  ว่องแก้ว
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 28 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ผิวงาม
2. นางสาวกัลยาณี  วันดี
3. นางสาวจันทกานต์  พิมพิรัตน์
4. นายณฐพงศ์  พานทอง
5. นางสาวพนิดา  แย้มพวง
6. นางสาวภรณกนก  ลิขิตธนานันท์
 
1. นางอรทัย  ว่องแก้ว
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สีนวล
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธุ์โมลา
3. เด็กหญิงนิษา  ภู่ห้อย
4. เด็กหญิงพรสุดา  พูลกำลัง
5. เด็กหญิงวีนัสนันท์  สว่างสุข
6. เด็กหญิงเมขลา  ส่งบุญ
 
1. นางอรทัย  ว่องแก้ว
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 19 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกตัญญู  พานแก้ว
2. เด็กหญิงคฑามาศ  เกลี้ยงเกลา
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เล้าสมบูรณ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหมสุข
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชณธิศากูล
6. เด็กหญิงวาศิณี  ทินจีนวงค์
7. เด็กหญิงศิราวัลย์  หอมฟุ้ง
8. เด็กหญิงสายรุ้ง  ผ่องเกษม
9. เด็กหญิงสุธิตา  สิทธิกุล
10. เด็กหญิงเบญญาภา  โหน่งที
 
1. นางกฤษณา  อารีย์ชน
2. นางสาววิไลลักษณ์  ชิดปลัด
3. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายจักรกฤษณ์  โสภา
2. นายธนรัตน์  ชื้นแสง
3. นายปกรณ์พงษ์  สุกนาค
4. เด็กชายอภิชาติ  กรงรัมย์
5. นายโยธิน  สุวรรณชาติ
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
2. นางสาวอรุณวรรณ  วันสิม
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.33 ทอง 27 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพศิกา  ปานมณี
 
1. นางสาวผกาภัทร  ธรรมบัญชา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 27 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเนตรชนก  สังข์แก้ว
 
1. MissXiaoli  Chen
 
86 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.17 ทอง 26 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสุเมธ  ศรีบ้านกวย
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญแต่ง
 
87 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 15 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายอดิเทพ  ทรงประเสริฐ
 
1. นางสาวผกาภัทร  ธรรมบัญชา
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.93 ทอง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายจันพที   รัตนพร
2. นายชัยวัน   -
3. นายชาย  -
4. เด็กหญิงบัวบาน   ชูใจ
5. เด็กหญิงปาเมอทู่  -
6. เด็กหญิงมาลี  -
7. เด็กหญิงสุวลี  -
8. นายอนุชิต  -
 
1. นางวันดี  สุขห่วง
2. นายเอก   บัวตูม
3. นางประสิทธิ์พร  สืบสุข
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.7 เงิน 28 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. นายกอบชัย  ฉิมเพชร
2. นายจตุพร  เซียงจง
3. นายธนวันต์  หอมทวนลม
4. นายนุชากร  มารศรี
5. นายสุรวุฒิ  วัฒนศิริ
6. นายอรรถชัย  อยู่เอี่ยม
 
1. นายธามชัยพัฒน์  ชูสิน
2. ว่าที่ร้อยตรีกมล  นิลโรจน์
3. นายเกษม  ธีรสุนทรานันท์
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 46.73 เข้าร่วม 29 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ซังเจริญ
2. นางสาวคีตภัทร์  โพธิ์ทรัพย์สุข
3. นางสาวฐิติมา  วงษ์ท่าเรือ
4. นางสาวภัทรา  จันทร์ขำ
5. นายมนตรี  พุ่มใจดี
6. นางสาวมนธิชา  สมตัว
7. นางสาววัชราภรณ์  ชื่นกลิ่นธูป
8. นางสาวสุพรรษา  ศรีวิชัย
9. นายเมธี  กองสุวรรณ
 
1. นางสาวกมลชนก  หาดรื่น
2. นางสาวสุกานดา  สุทธิวิวัฒน์
3. นางสาวปัทวรรณ  เชื้อชาย
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรพร  สาผาย
2. เด็กหญิงดุจดาว  อนุกูล
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาสสุวรรณ
 
1. นางรุ่งนภา  ฤทธิ์ทวี
2. นางสาวศิริกาญจน์  การตรง
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 31 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวธรรมสรณ์  แก้ววิทย์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สอนพวง
3. นางสาวอนัญญา  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวศรัญญา  แก้วหนูนวล
2. นางสาวศิริกาญจน์  การตรง
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.9 ทอง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คำใสสุข
2. เด็กหญิงชนิกา  เจอเอง
3. เด็กหญิงวิรดา  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นางผ่องศรี  เรืองรอง
2. นางสาวแก้วตา  คำวอน
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกานต์ธิดา  เหมือนโต
2. นางสาวธิติยา  ไทรสังขธิติสิน
3. นางสาวเสาวนีย์  ขำชัย
 
1. นางผ่องศรี  เรืองรอง
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายคณพศ  แก้วโกษา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  มั่งคั่ง
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
2. นางหงษ์หยก  ปลาตะเพียนทอง
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  เพ็งสุวรรณ
2. เด็กชายปกรณ์  ธรรมจง
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 36 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธัชภูมิ  เจษฎาภูริ
2. นายธีระภัทร  คำดี
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายณัชชา  ศิริทัย
2. เด็กชายวิศรุต  แจ่มโสภณ
 
1. นางสาววนิดา  สายมี
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 40 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ไพรหิรัญ
2. นายศุภโชค  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวภัทรชนก   อ่วมสุวรรณ
2. นางนันทนา  วิราศรี
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายพงศกร  ขาวเอี่ยม
2. เด็กหญิงภคนันท์  น้ำใจสุข
 
1. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 11.33 เข้าร่วม 49 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นายธัญนาธรณ์  แซ่ล้อ
2. นางสาวพรรณราย  อุดมกุลวรุตม์
 
1. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศํกดาศิริ
2. นางจิรภา  ศรีนวล
 
102 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 59.6 เข้าร่วม 42 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายจัตุรงค์  เล็กอิ่ม
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ฉัตรรัตน์ปกรณ์
3. เด็กชายวัชรพล  สิงคบุรี
 
1. นายเกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  สุขโต
2. นางสาวประกายฟ้า  แสงใส
3. นางสาวปานฉัตร  หอมชื่น
 
1. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ
2. นางจิรภา  ศรีนวล
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายปารณัท  แตงโสภา
2. นายภควัฒน์  บุญวัย
 
1. นายณัฐพงษ์  เจริญฉาย
2. นางนันทนา  วิราศรี
 
105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ไตรยวงศ์
2. เด็กชายธนชัย  ศรีสังวาลย์
3. เด็กชายวิสิฐ  ผาปาน
 
1. นายนพดล  เล็กบาง
2. นายชาติชาย  ฉัตรทอง
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายธนวันต์  ไข่ม่วง
2. นายพิสิฐพงศ์  ไหลเเหวน
3. นายไพรโรจน์  ธัญญเจริญ
 
1. นายชาติชาย  ฉัตรทอง
2. นายวิษณุ  คำจันทร์
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เนตรสว่าง
2. เด็กชายวรากร  ทองม่วง
3. เด็กชายศราวุธ  ลิ่มมั่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุธน  ศรีศักดิ์บางเตย
2. นายเจษฏา  ศรีนวล
 
108 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายวัชรพล  ใจเอื้อ
2. นายสิทธิโชค  ภูบาล
3. นายอัครพนธ์  ฝอยทับทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุธน  ศรีศักดิ์บางเตย
2. นายเจษฏา  ศรีนวล
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.6 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  นาคโขนง
2. เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ตัน
3. เด็กชายสุทัศ  คำโท
 
1. นางลักษิกา  เเพทย์วงษ์
2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายทศทิศ  เวียนขุนทด
2. นายสิทธิชัย  ลิ้มเลิศสกุลชัย
3. นายอัครเดช  รัตนพรชัย
 
1. นายถาวร  กราบขุนทด
2. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  นุชศรีพงษ์
2. เด็กหญิงปณิตา  เนื้อนา
3. เด็กหญิงวราวรรณ  กลิ่นจันทร์
 
1. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
2. นางลักษิกา  เเพทย์วงษ์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 10 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวนพมาศ  สอนงาม
2. นางสาวศศิชา  แสงปัญญา
3. นางสาวสุภัสสร  ฉายภาค
 
1. นางพิมพิมล  ปีตวัฒนกุล
2. นายประมวล  ศรีบูจันดี
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  หม่อมแดง
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุนทร
3. เด็กหญิงปณิตา  สมตัว
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ป้อมอรินทร์
5. เด็กหญิงสุนันทา  บุญแต่ง
6. เด็กหญิงไพลิน  สุนทร
 
1. นางอภิญญา  เชียงทอง
2. นางสาวสุวรรณา  พึ่งไทย
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 45 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  จันจุ้ย
2. นางสาวณัฐธิชา  เดชเดชา
3. นายนนทวัฒน์  จิตนิยม
4. นางสาวปิยาภรณ์  มีเท
5. นางสาววรรนิศา  หวองเจริญพานิช
6. นางสาวสุนิษา  ดอกนาค
 
1. นางมาลา  แซ่ปัง
2. นางสาวสุนันท์  จารุกรุณา
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เป้าเพ็ชร
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  พิกุลแก้ว
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  รักแตง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา
2. นางสาวจุฑาพร  เอมสะอาด
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจินตนา  พันอิน
2. นางสาวณัฐชา  ศรียลักษณ์
3. นางสาวอภิญญา  วงศ์ปราชญานันท์
 
1. นางสาวสุพิชชาญ์  จุลเลศ
2. นางมาลา  แซ่ปัง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.1 ทอง 27 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามณ๊  เนาวเรศ
2. เด็กหญิงชญามาศ  ยั่งยืน
3. เด็กหญิงวรัญญา  จันทรฤทธิ์
 
1. นายชาญชัย  นราแก้ว
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.4 ทอง 47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายชาย  -
2. นางสาวปทิตา  ธัญยะบูลย์
3. นางสาวยูยูวิน  -
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ประชากูล
2. นายประเสริฐ  คานภู่
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 10 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  มิตรเจริญ
2. เด็กหญิงปิยะดา  สุขสว่าง
3. เด็กหญิงสรัลพร  อรุณขจรศักดิ์
 
1. นางปราณี  เทพเทียน
2. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวศินีณัฐ  ประทีปทอง
2. นางสาวสุทธิชา  เกตุคำ
3. นางสาวเข็มเพชร  ประพล
 
1. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
2. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 25 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  เซี่ยงว่อง
2. เด็กหญิงพิชญ์นรี  ผลสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
2. นางปราณี  เทพเทียน
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 29 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกณภัทร  นโคทรไกรศรี
2. นางสาวญาณี  พงศ์นิยธรรม
3. นางสาวสรัญญา   บุญช่วย
 
1. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
2. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 17 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุษดี  เกิดศิริ
2. เด็กหญิงพจนีย์  เภาจี๋
3. เด็กหญิงวัชรี  ตะพัง
 
1. นางมาลา   แซ่ปัง
2. นางนิรมล  คล้ายแดง
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุณหะจิรังรักษ์
2. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฏฐ์  เตชาธนสมบูรณ์
 
1. นางอารีรัตน์  เเก้วอินทร์
2. นางสาวชิดชนก  วันดี