สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 18 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชพร  มาไพศาลสิน
 
1. นางสายฟ้า  มัทนารมยกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.5 เงิน 38 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวศศินา  สังข์ทอง
 
1. นายเทิดศักดิ์  เป็ดทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงมนภัทร  กลีบทอง
 
1. ดร.ชยพล  เพชรพิมล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ปู่ดำ
 
1. ดร.ณพิชญา  เพชรพิมล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิตา  จำเนียรกาล
 
1. ดร.ชยพล  เพชรพิมล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 36 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลทิพย์  บุตตา
 
1. นางภาวินี  บุญพา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  อินทรา
 
1. นางสาววิไล  นันตสุคนธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.25 ทอง 24 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  คงทน
 
1. นางสิริลักษณ์  สิงหวัฒนศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงฉัตรวิไล  ฟักทอง
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  เกษมโศธน์
3. เด็กหญิงปุณฑริกา  ประเสริฐศักดิ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ไชยคำวัง
2. นางสุวนี  บุญน้อม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 19 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชิตพร  เรืองจรูญ
2. นางสาวณัฐวรา  เพิ่มพูนสินทรัพย์
3. นายภัคพงศ์  หมื่นชำนาญ
 
1. นางสาวจรัสศรี  จอนเจิดสิน
2. นางวรางศ์รัตน์  วงศ์วิทยกำจร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 15 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  หนูผาสุข
 
1. นางสาวศิรินภา  เกตุพันธ์
2. นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 30 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวรัตนกร  ยางเดิม
2. นางสาวอารดา  อินดี
 
1. นางรำเพย  อนันตชัยลิขิต
2. นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางสุดใจ  พละศักดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวเบญญา  ภัทรธรโกศล
 
1. นางสาวนนทกานต์  แก้วเรือง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 20 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีวิเชียร
2. เด็กชายวรเมธ  กิตติธรรมโรจน์
3. นายสรวีย์  สมประสงค์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เมฆจินดา
2. นางจีรภัทร  พาภิรมย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐพร  แก่นจันทร์
2. นางสาววัลภา  เหลืองวัฒนวิไล
3. นางสาวแพรพลอย  ทับทิมไทย
 
1. นางสาววันดี  เพชรสหาย
2. นายสาธิต  อุตสาหะ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66.7 ทองแดง 34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐรดา  บุญเชิด
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  คันโทแก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สมบูรณ์บริสุทธิ์
 
1. นางสาวประภัสศร  เทียมทัศ
2. นางวรรณภา  นิติประพุทธ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 25 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวประกายชนก  วอนเพียร
2. นางสาวรัตติยา  ครุฑเครือศรี
3. นางสาวสุภัสสร  มรกตนที
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทิมหอม
2. นางสาวศรัญญา  จินดา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 10 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายสัจจาวัฒน์  กาญจนสุธา
2. เด็กชายสุขพัฒน์  ลีวัฒนา
 
1. นางสาวเกษรินทร์  อ่อนนาค
2. นางสาวเกสร  พุทธรักษา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวพนารัตน์  พนานุสรณ์ศิลป์
2. นางสาวสุพิชชา  ธราธารกุลวัฒนา
 
1. นางสาวอภิรดา  ทั่นเส้ง
2. นางสาวปานปิติ   ภูศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงศรัญญา  บูรณะมณฑล
 
1. นางคนึงนิตย์  เนียมหอม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวอศัลยา  อุ่นธวัชนัดดา
 
1. นางอรสุชา  ภัทรสิริวรกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 31 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  ห้าสกุล
2. เด็กชายณณัฐ  แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงณัชชา  สุจริตชัย
 
1. นางสาวศุภัสรา  ด้วงปลี
2. นายวสันต์  สมุทรสาคร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.75 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวพัชราภรณ์  ละเอียดสิริเลิศ
2. นายศุภพล  ถาวรวงษ์
3. นายสม  ดาวเรือง
 
1. นางสาววันทนา  พวงแก้ว
2. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 40 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจันทิมา  วงษ์ศรีทา
2. เด็กชายบุญถาวร  ฐานะรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงภัทรลดา  ชินอักษร
 
1. นางมณีรัตน์  กาลสุวรรณ
2. นางสาวพรพิรุฬห์  หอมสุวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  กุลวุฒิ
2. นางสาวรัตนากร  นิยมชื่น
3. นายอนุรักษ์  ราคา
 
1. นายวิริยะ  สุขช่วย
2. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.34 เงิน 40 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เหลืองเอี่ยม
2. เด็กหญิงบุณยนุช  ทับทิม
3. เด็กหญิงอัญธิกา  สังข์ทอง
 
1. นางสุรีย์พร  เลิศไชย
2. นางสาวหยาดนภา  เชยโต
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 25 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกฤษติน  เลาหอุดมโชค
2. นายกาญจน์  แกมไทย
3. นางสาวณัฐพร  แช่มช้อย
 
1. นายเชาวลิต  ชัยศักดิ์สกุล
2. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 10 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขันธโมลีกุล
2. เด็กหญิงทิพยาพัศ  แสงกระจุย
3. เด็กหญิงนิสารัตน์  วุฒิเกษตรกิจ
 
1. นางสาวอภิญญา  ใจชื้น
2. นางสาววิภาดา  พงษ์สระพัง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 49 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายรัชชานนท์  สุขประเสริฐ
2. นางสาวสาวิตรี  สีนวล
3. นางสาวอภิญญา  เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวดารารัตน์  ปุณณะการี
2. นางสาวธัญญารัตน์  โพธิ์ทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 23 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  จุลขันธ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  โกศลชีวันกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  ศรีนวล
2. นางสาวนรรฐชพร  เจริญจาด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 36 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวชญานิษฐ์  วัลลา
2. นางสาวธฤษวรรณ  ตันติศุภชัย
 
1. นางสาวประพิณ  แสงสะอาด
2. นางสาวกมลชนก  พกขุนทด
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81.79 ทอง 9 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายนิพล  ปานพวง
2. เด็กชายอนุชา  นาโท
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.73 ทองแดง 16 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายรชตะ  สมรูป
2. เด็กชายวัฒนฉัตร  พานิชนอก
 
1. นางสาวแสงดาว   สืบด้วง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนดล  พรมมา
2. นายภัทรพงศ์  ศิริกาญจนสุข
3. นายอภิสิทธิ์  แซ่เล้า
 
1. นางสาวแสงดาว   สืบด้วง
2. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐยา  คงชุ่ม
2. เด็กหญิงปนัดดา  พ่วงกลาง
3. เด็กหญิงพิชญาภา  หุตะนาวิน
4. เด็กหญิงศินีนาถ  ใบบัว
5. เด็กหญิงสโรชา  บุษบงกช
 
1. นางสาวปนัสญา  เกตุมี
2. นางศศิวิมล  ทองมา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.67 เงิน 41 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวชัญญาณ์ภัช  กลัดงาม
2. นางสาวชาลินี  โกสม
3. นางสาวธนัชพร  คามะนา
4. นายพลฤทธิ์  หยิบจันทร์
5. นายศุภวิชญ์  หวังน้ำใจ
 
1. นางสาวมนตรา  ยังสบาย
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 45 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีใส
2. เด็กชายชยธร  หอชะเอม
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ธรรมจง
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  โตพัฒน์
5. เด็กหญิงภัทรภร  อมรชัยยาพิทักษ์
 
1. นายนจรส  ศิริขรรแสง
2. นายกำชัย  ยุกติชาติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 40 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นางสาวกิติมา  สาลี
2. นางสาวพรรอร  หอมชื่น
3. นายพุฒิพงศ์  สุขเกษม
4. นางสาววริศรา  เปี่ยมท่าน
5. นางสาวสิริภรณ์  ไพรเถื่อน
 
1. นางกมลณัชส์  กลมกลึง
2. นางสมพร  ผาดำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.2 เงิน 29 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายก้องภพ  พัฒนศิริ
2. เด็กชายนายสหัสวรรษ  สุกใส
3. นายนิติวัติ  เห็นสว่าง
4. นางสาวพัชลิตา  สุขศรัทธา
5. นายศิรภัส  บุญมาก
 
1. นางจุรีพร  ปราบสุธา
2. นายปัณณทัต  เย็นนะสา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.2 ทอง 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายณภัทร  คุณพันธุ
2. นายณัฐวัตร  พิกุลทอง
3. นางสาวตนุวี  ชงกุล
4. นายทวีธร  แสงค้อม
5. นายธนชาติ  คล้ายสิงห์
6. นายธิติพล  เกียรติอมรเวช
7. นายธิติพัทธ์  มาช่วย
8. นางสาวปิยพัชร์  คำสีบัว
9. นางสาวมนัสวีย์  เอกจิต
10. นางสาววนัชพร  โพธิ์ทอง
11. นางสาววรัตถ์ชา  ผสุดี
12. นายวิชพันธุ์  บุญเลิศ
13. นางสาววิภาวา  วัฏฏางกูร
14. นายวิศิษฏ์  โคกมาไพร
15. นายสายฟ้า  อาลักขิด
16. นายเฉลิมเกียรติ  พิกุลทอง
 
1. นางภันทิญา  ปานดำ
2. นางจตุพร  ทนยิ้ม
3. นางสาวชุติมา  จันทร์ประเสริฐ
4. นายวุฒิชัย  บุญมา
5. นางสาวทาริกา  โชคดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.8 ทอง 13 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกนกรส  ตั้งฐานันดร
2. นางสาวจิดาภา  เหลืองรัชนาท
3. นายฑบิณ  วังขนาย
4. นางสาวณัฐณิชา  ไชยศรี
5. นางสาวทัตพิชา  โรจน์แสงเรือง
6. นายธนภัทร  ตะเพียนทอง
7. นางสาวธนาภรณ์  ทองเมืองหลวง
8. นางสาวธันย์ชนก  ไชยสุวรรณ
9. นายนลินาสน์  ภูทอง
10. นายนวศิลป์  นิลดี
11. นายพชระ  เจริญผล
12. นางสาวพรนภัส  เรือนทองดี
13. นางสาวพรพิมล  ไพรสถิตสวาท
14. นายพีรกร  ประสพสุข
15. นางสาวภัทรนันท์  โฆษิตวัฒน์
16. นางสาวมณีรัตน์  ภิญโญ
17. นายวัศพล   ผานิชชัย
18. นายศรัณย์  คะชาชัย
19. นายสิริวุฒิ  บุญมา
20. นายสุวัจน์  พรพุทธศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  เอ็นทู้
2. ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์  มาลัยรัตน์
3. นายวรวรรธน์  แสงมาลา
4. นางสาวภิญญาพัชญ์  เกิดกำธร
5. นายปรีดา  แจ่มศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ผลอ้อ
 
1. นางสาวศิวรรจน์  ศิริรัตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวอัยการณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวมนตรา  ยังสบาย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.34 ทอง 46 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงภควดี  คำสิงใส
2. เด็กชายสหรัฐ  คุณลักษณ์
 
1. นางสาวสุวารินทร์  กลิ่นเมือง
2. นางสาวพจีกานต์  หว่านพืช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวสุพิชญา  ประทุมเทือง
2. นายเรวัต  สวัสดิ์กิตติ
 
1. นายชูชาญ  จันที
2. นางสาวสุวารินทร์  กลิ่นเมือง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ธรรมพุทธสุขดี
2. เด็กหญิงธัญรดา  วรรณเสน
3. เด็กหญิงพัตตรา  จำปาหอม
4. นางสาวรัตติกาล  ศาลาคำ
5. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สุขพร
6. นางสาวศุภิสรา  สีสันต์
7. นางสาวสุพิชญาณ์  ณัฏฐ์เมธี
8. นางสาวอัญชิสา  วุฒิสม
9. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ล่องลอย
10. เด็กหญิงเมวาดี  โพธิ์สุวรรณ์
 
1. นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์
2. นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา
3. นางอรพินท์  ลำดวล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงจันทิมา  สำเนียงแจ่ม
3. เด็กหญิงจิราพัช  ชำนาญกิจ
4. เด็กหญิงณิชกานต์  อักษร
5. เด็กหญิงดวงกมล  สุภาพ
6. นางสาวปวริศา  พันธุสุข
7. เด็กหญิงพรรษา  สีเรือง
8. นางสาววรัญญา  สุขไชยะ
9. เด็กหญิงวิสสุตา  เพ็งสวาง
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วันทอง
11. เด็กหญิงสุชาดา  ลำใย
12. เด็กหญิงสุพัตรา  เซี่ยงเห็น
13. เด็กหญิงอังคนางค์  วนากระสานติ์สุข
14. เด็กหญิงอินธิชา  โม่งเป้า
15. เด็กหญิงเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายพีรสุต  ผ่องพิพัฒน์
2. นายสมเจต  บุญมี
3. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  วรรณะ
4. นายประวิทย์  ไทยพุทรา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงบุษบงก์  ษมาพิสุทธิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  เนียมหอม
 
1. นายณัฐพล  เหมาเพ็ชร
2. ส.ต.ท.นันทชัย  ว่องไพบูลย์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวพรชิตา  มากระดี
2. นางสาวเมธินี  รักไทย
 
1. นายไพศิษฐ์  ทองบรรเทิง
2. นางวลัยพรรณ  จันทร์หอม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นนทะคุณ
 
1. นางสุจารี  กลีบเอม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงทานตะวัน  จันทร์สง่า
 
1. นายอรุณ  แห้วเพ็ชร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายจิรสิน  เหลืองชัยพร
 
1. นายนภปฎล  เงินบาท
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปาณิศา  ยิ่งภิญโญ
 
1. นายนภปฎล  เงินบาท
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวธิดารัตน์  ถิ่นไทยแท้
 
1. นางทิพวรรณ  วรรณา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาญเวช
2. เด็กหญิงเพชรนัดดา  ชัยมงคล
 
1. นางสุนีย์  บุญราช
2. นางกัลยาณี  จารุจินดา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ล่องลอย
 
1. นายนภปฎล  เงินบาท
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายชาณัตถพล  แสงกระจุย
 
1. นางสาวพรพนา  ธุระศรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ถิ่นเจริญรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงธัญชนิดา  จานทอง
3. เด็กชายสรรเพชร  มางาม
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
2. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวขจรรัตน์  ปิ่นตบเเต่ง
2. นางสาวนภัสสร  บรรจงรักษา
3. นายรัชตพงษ์  ศรีกิตติกาญจน์
 
1. นางสาววลีภรณ์  พูลยิ่ง
2. นางกัลยาณี  จารุจินดา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.67 เงิน 36 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายแทนคุณ  ธัญธาดาพันธ์
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาววารี  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวอนัญญา  อ้นเชิด
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76.67 เงิน 28 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายภาณุ  รุ่งเช้า
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 19 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนกฤต  คุณากรดุษิต
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวชมพูนุช  จูฑะเศรษฐ์
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายวรพล  สง่างาม
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ประทุม
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง 18 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวจิราพรรณ  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  เหมือนชู
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 9 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายอรรถพล  ชีพนุรัตน์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.66 ทอง 18 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายนพดล  จันทร์แจ่ม
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 33 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงศศิตา  เหลืองประมวล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวชมพูนุช  จูฑะเศรษฐ์
2. นายณัฐพล  กิจอรุณโชค
3. นายธาดาพงศ์  ยี่ผาสุข
4. นายนพดล  จันทร์แจ่ม
5. นายมงคล  พูลสุข
6. เด็กชายวรพล  สง่างาม
7. นายศุภณัฐ  เพิกเฉย
8. นางสาวอัญมณี  หม่า
 
1. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
2. นายธิชากร  แทนผักแว่น
3. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์
2. นางสาวคงคา  เพชรนิล
3. นางสาวจิราพรรณ  ทองอินทร์
4. เด็กชายธวัชชัย  มาพุก
5. เด็กหญิงปาณิศา  รุ่งสว่าง
6. นายวรายุส  แผนสมบูรณ์
7. นางสาววารี  เพชรนิล
8. นายศรรักษ์  ทองอินทร์
9. เด็กชายศุภณัฐ  กัณฑ์นคร
10. นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม
11. เด็กหญิงสุขเกษม  บ่อผล
12. นางสาวสุดารัตน์  ล้ำเลิศ
13. นายสุภกฤษ  อยู่เย็น
14. นายอรรถพล  ชีพนุรัตน์
15. นายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
2. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.8 ทอง 12 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายณัฐพล  กิจอรุณโชค
2. นายธนกฤต  คุณากรดุษิต
3. นายธนาธิป  เล้าเจริญ
4. นายธาดาพงศ์  ยี่ผาสุข
5. นายธีธัช  ฉีดจันทร์
6. นายนพดล  จันทร์แจ่ม
7. นายมงคล  พูลสุข
8. นายมงคล  เหล่ากิจรุ่งโรจน์
9. เด็กชายวรพล  สง่างาม
10. นายศุภกร  ทิมทอง
11. นายศุภณัฐ  ดวงภมร
12. เด็กชายแทนคุณ  ธัญธาดาพันธ์
 
1. นายคติ  หงษ์วิไล
2. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
3. นายธิชากร  แทนผักแว่น
4. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76.2 เงิน 21 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 1. เด็กชายกอบกิจ  พัฒนมาศ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  จันพะโคน
3. เด็กชายจักพรรณ  ศรีทับทิม
4. นางสาวจีรนันท์  วงษ์วรรณ์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พัฒนมาศ
6. นางสาวญาณิศา  พัฒนมาศ
7. เด็กหญิงญานิกา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กชายทวิพล  โคกแก้ว
9. เด็กหญิงธัญวรรณ  บุญเชิด
10. เด็กหญิงปิยนัฐ  อาชนะเวช
11. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มีถาวร
12. เด็กชายภาคิน  บุญรอด
13. นางสาวรุ่งนภา  หน่อคำบุตร
14. เด็กชายศกร  ป้อมหิน
15. เด็กหญิงศุภานัน  แตงอ่อน
16. เด็กชายสรวิทญ์  ปลีพะริบ
17. นายสุธี  ปานจับ
18. เด็กชายอติกานต์  นิลเขียว
19. นายอรรถพล  ตันประเสริฐ
20. เด็กชายอันณพ  ทองเกลี้ยง
21. เด็กชายเทวฤทธิ์  บัวทอง
 
1. นายเสกสิทธิ์  ชาวบางงาม
2. นายสุรชัย  ใจจง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 13 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายกฤตนัน  รารามนัส
2. เด็กชายจิรายุวัฒน์  ช่างยืนยง
3. เด็กหญิงชฎาธาร  สิทธิสาร
4. เด็กชายชนากานต์  สังข์กลิ่นหอม
5. เด็กชายธีรัช  จิณแพทย์
 
1. นายรณกร  จันทร์หอม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 20 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายกานต์ชน  ดีคล้าย
2. นายจักรกฤษณ์  สาธิตภาณุวัฒน์
3. นายชานน  พวงโต
4. นายณัฐวัฒน์  ช่างประดับ
5. นางสาวสุชานาถ  ทองสุก
6. นายอภิปรัชญ์  เตชรัตนวรกุล
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
2. นายเอกสิทธิ๋  จิตเที่ยง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 78 เงิน 22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นายกิตตรี  ภูมิไทสง
2. นายจักรพันธ์  ยอดปัญญา
3. นายจิรวัฒน์  ดีคำโป๊ส
4. เด็กหญิงชาลิสา  กันอินทร์
5. เด็กหญิงณัฐวดี  จันโทมา
6. นายณัฐวุฒิ  เชื้อวงศ์พรหม
7. นายธนาวุฒิ  ดาวกระจาย
8. นายนที  สว่างเนตร
9. เด็กหญิงนภัสสร  วัฒนะสิน
10. นายนวพล  เชื้อวงศ์พรหม
11. นางสาวน้ำฝน  มีหมู่
12. เด็กหญิงปทุมพร  คชาใหญ่
13. นายประวิทย์  สงเคราะห์
14. นางสาวปริมมิตรา  บุญเส็ง
15. เด็กชายพงศธร  ไพเราะ
16. เด็กหญิงพรรณภา  ไวยิ่งยุทธ
17. เด็กชายพีรพัฒน์  สำอางค์
18. เด็กหญิงภัทชริดา  จรรยา
19. นายมงคล  บุญเส็ง
20. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีเหรา
21. เด็กหญิงวนิดา  วิริยะเมธากร
22. นายวรพล  คงสุนทร
23. เด็กหญิงวิยดา  วิริยะเมธากร
24. นายศรราม  ศรีจู่
25. นายศรีสวัสดิ์  บุญรัตนช่วง
26. นายศิริชัย  สุระทัด
27. นายสมบรูณ์  ไม่ปรากฎนามสกุล
28. เด็กหญิงสมฤทัย  วารีประกอบกิจ
29. นายสหพล  กากี
30. นายสหภาพ  สุขสมัย
31. นายสหรัฐ  จุฬา
32. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญชู
33. เด็กหญิงสุภัชชา  วงษ์ษา
34. นางสาวอริตา  ทาสี
35. เด็กหญิงอัจจิมาพร  อินสมนึก
36. นายอาทิตย์  ประเสริฐจันทร์
37. นายเฉลิมพงษ์  จันทวงค์
38. นายเอกอนันต์  ทองเมือง
39. เด็กหญิงใบเตย  บุญรัตนช่วง
40. เด็กชายไกรวิทย์  สุปิงครัตน์
 
1. นางสาวมณีกาญจน์  เพียชัย
2. นางสาวศิวาพร  แก้วเกิด
3. นายสมชาย  ศรีจู่
4. นางสาวจิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา
5. นางสาวเพ็ญพลอย  ก้านเหลือง
6. นายพนัส  ประกายวิชากุล
7. นางทัศนีย์  จันโทมา
8. นายสรายศ  จันโทมา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.8 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายกานต์ชน  ดีคล้าย
2. นางสาวกุลณัฐ  จิณแพทย์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจริญสุข
4. นายชานน  พวงโต
5. นางสาวณัฐฐา  กำแพงแก้ว
6. นายณัฐวัฒน์  ช่างประดับ
7. เด็กหญิงทิวาพร  จันทร์เรือง
8. เด็กหญิงนภาพร  เนือมี
9. เด็กหญิงนันทิพร  กิตติชัยเดช
10. นางสาวน้ำฝน  นัดกลิ่น
11. นางสาวปพิชญา  ภูษณะพงษ์
12. นางสาวพรพิมล  เขมะนุเชษฐ์
13. นายพันธ์วริศ  พรฉัยยา
14. นางสาวภัทราภรณ์  สร้อยเกษร
15. นางสาวมณีมาส  สีสันต์
16. เด็กหญิงมนัสวี  -
17. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พงษ์พิพัฒน์
18. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  บรรจง
19. นางสาวลักษิกา  จันทร์เรือง
20. นางสาววราชนก  รุ่งเช้า
21. เด็กหญิงศิรประภา  เงินทอง
22. นางสาวศิริญากรณ์  หลำสะอาด
23. เด็กหญิงศิโรรัตน์  รอดรักษา
24. นางสาวสิริวรรณ  พันนา
25. เด็กหญิงสุชาดา  ผิวละออ
26. เด็กหญิงสุธินี  เผื่อนโชติ
27. นางสาวสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
28. นางสาวสุภา  สีแดง
29. นายอภิปรัชญ์  เตชรัตนวรกุล
30. เด็กหญิงอมราวดี  พุ่มน้อย
31. นางสาวเกศชริน  ศรีมูล
32. เด็กหญิงเจนิสสา  รักเที่ยง
33. นางสาวเปรมฤทัย  ธรรมรงค์สุข
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
2. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
3. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
4. นางณปภัช  สนธิสว่าง
5. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
6. นางสาวสุพัตรา  รอดภัย
7. นางศิรินารถ  เหลืองสด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายอาทิตย์  เผือกแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายนันทวัฒน์  ดวงแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  บัวพิมพ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  ตาสุวรรณ์
 
1. นายสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายหัสฎี  มณฑา
 
1. นายสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 9 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายเจษฎา  พงษ์พานทอง
 
1. นายเอกสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 32 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิติมา  เทียมเมฆา
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวพิชญา  โอภาสทิพากร
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 22 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สงวนพันธ์
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 20 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณิชาภัทร  นุชลำยอง
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายอาทิตย์  เผือกแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 11 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายเจษฎา  พงษ์พานทอง
 
1. นายเอกสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศศิธร  จิระอนุกูลชัย
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  แจ่มจันทรา
 
1. นายสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 61.5 ทองแดง 41 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายกีรติ  วิหก
2. นายทีฆทัศน์  พลอยไพศาลแสง
3. นายธนลักษญ์  ธัญญาผล
4. เด็กชายภูมินทร์  ชัยมงคล
5. นางสาวลินจง  ภู่ระหงษ์
6. นายวรวุฒิ  แก้วสะอาด
7. นางสาวศิริรัตน์   จิตต์น่วม
8. นายสถาพร  ปลูกฝัง
9. นายสิฏฐิศานต์  ทรัพย์พนาพรชัย
10. นางสาวอนันตญา  มหาวัย
 
1. นายอัครพล  จ้อยทองมูล
2. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
3. นายสมพล  โครพ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง 5 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายจักรกฤษ  นิลบดี
2. เด็กหญิงชนันทิพย์  สดใส
3. เด็กหญิงชลิดา  บุญพูล
4. เด็กชายธนบดี  หอมชื่น
5. เด็กหญิงธนพร  เย็นสรง
6. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชาวนาคาด
7. เด็กชายนัครินทร์  เหมือนคล้าย
8. เด็กหญิงบุญกาญจน์  ทับทิมศรี
9. เด็กชายปัณณวัฒน์  สมรูป
10. เด็กชายโกสินทร์  ไสยะหุต
 
1. นายคติ  หงษ์วิไล
2. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
3. นางสาวธัญวรัตน์  ชินวงศ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายกรกฏ  เอี่ยมทอง
2. นายกฤษณะ  กิ่งแล
3. นายจตุพล  ผิวชะอุ่ม
4. นายจักรกฤษณ์  นันท์จิรสิน
5. นางสาวจิราพัชร  กระทุ่มทอง
6. นางสาวชวัลรัตน์  พุทธชู
7. นางสาวชุติมา  ม่วงบังยุง
8. นายวีรพล  ทองจุล
9. นางสาวสุภาษิณี  ศรีสว่าง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  หมีน้ำเงิน
 
1. นางจันทร์วดี  รักษ์อาจ
2. นางจิตรลดา  ประชานิยม
3. นายคณิต  ชูลาภ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญฐิพร  จงสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญศิริ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรพัฒน์
4. เด็กหญิงมณีกาญจน์  หัวเมืองราช
5. เด็กหญิงวรันธร  ศรีพรม
6. เด็กหญิงสริตา  ละครสี
 
1. นางศิรินารถ  เหลืองสด
2. นางสาวสุพัตรา  รอดภัย
3. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
4. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 73.33 เงิน 18 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวจันจิรา  ทนเถื่อน
2. นางสาวฉัตรี  แย้มเลี้ยง
3. นางสาวรุจจิรา  พงษ์ประเสริฐ
4. นางสาววรรณกานต์  แก้วแกมทอง
5. นางสาวสุดารัตน์  อยู่ปาน
6. นางสาวอรอุมา  ทองสุข
 
1. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 15 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญสินี  แอตาล
2. เด็กหญิงนฤดี  พงศ์จิระเสฎฐ
3. เด็กหญิงนวพร  แซ่เฮ้ง
4. เด็กหญิงนันทวัน   นิลบุตร
5. เด็กหญิงรวีวรรณ  บุญรอด
 
1. นางศิรินารถ  เหลืองสด
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
4. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกชกร  สุภาพ
2. นางสาวกุลณัฐ  จิณแพทย์
3. นางสาวญานิกา  ชื่นบาล
4. นางสาวณัฐฐา  กำแพงแก้ว
5. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรทอง
6. นางสาวปพิชญา  ภูษณะพงษ์
7. นางสาวสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
8. นางสาวเกศชริน  ศรีมูล
 
1. นางศิรินารถ  เหลืองสด
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
4. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีเอี่ยม
2. เด็กหญิงกิฤติมา  โสดา
3. เด็กหญิงฉัตรดา  ภูชัยผา
4. เด็กหญิงบุรพร  ศิริบุตร
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  ฟักบาง
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  สยุมพร
7. เด็กหญิงพรพรรณ  เจริญธนวัต
8. เด็กหญิงพรรัตน์  สิทธิกุล
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ราชสันเทียะ
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสมโภชน์
11. เด็กชายภูริณัฐ  หอมชื่น
12. เด็กหญิงรักขณา  นิ่มเนตร
13. เด็กหญิงศรัญญา  เอี่ยมสำอางค์
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถึกจรูญ
15. เด็กหญิงอริสา  คชายุทธ
16. เด็กหญิงอาภัสรา  จันเปรม
 
1. นางเตือนใจ  คงสาย
2. นางสาวหทัยรัตน์  อุ่มอารมย์
3. นางจำรัส  ผ่องกัล
4. นายพงศภัค  ศรีสกุล
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกัญชลิกา  ชื่นอารมย์
2. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วโยธา
3. นายกิตติพงษ์  คำเขียน
4. นางสาวจงลักษณ์  ประยูรไทย
5. นางสาวจันจิรา  ทนเถื่อน
6. นางสาวชนาภา  แพ่งยัง
7. นางสาวชนาภา  แพ่งยัง
8. นายชุติภาส  บัวคำ
9. นายณัฐวุฒิ  พัดชื่น
10. นางสาวมีนา  สุขเจริญ
11. นางสาวมีนา  สุขเจริญ
12. นางสาวรุจจิรา  พงษ์ประเสริฐ
13. นางสาวศรสวรรค์  ทรัพย์ธัญโชติ
14. นายศุภกร  เหมือนวงศ์
15. นายสยมภู  วิเศษสิงห์
16. นายสิทธิกรณ์  จันทนา
 
1. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.33 เงิน 12 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  นนทะลุน
2. นายทวีโชค  นิ่มเจริญ
3. นายธีรภัทร  สิทธิสม
4. นางสาวปิ่นกาญจน์  เกตุพินิจ
5. นายยุทธนา  สำมะนา
 
1. นางสาวเพ็ญพลอย  ก้านเหลือง
2. นางสาวจิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86.83 ทอง 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงศิริพร  เกศราช
 
1. นางสาวอรทัย  สุขเกษม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวฑิตยา  รักษากุล
 
1. นางสาวลาวัณย์  เนตรสว่าง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไพรชาติ
 
1. นางสาวบุพกานต์  ศรีโมรา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง 7 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายอัครเดช   ชูประยูร
 
1. นางสาวมัทนิน  เจริญพร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68.83 ทองแดง 13 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวมาเรีย  คัลเล็น
 
1. นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.67 เงิน 11 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญารัตน์  สิงหณุวุฒิ์
 
1. Mr.Hyeonjae  Kim
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ศักดิ์ศรีสกุล
 
1. นางสาวอรทัย  สุขเกษม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 35 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายธนดล  วิบูลย์เชื้อ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  คำทุม
 
1. นางสาวบุพกานต์  ศรีโมรา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.16 ทอง 12 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายธนนันท์  เชื้อฮ้อ
 
1. นางพิมพ์รัชฎา  ภัทรวีระภักดี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.33 เงิน 11 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาววรางคณา  ศรีทอง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พุฒิรุ่งโรจน์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวญาณิศา  กุ้ยอ่อน
2. นางสาวนฤกร  สุรินทร์ชมพู
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 12 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฏฐา  สุมณฑา
2. นางสาวสุภาวรัตน์  สุขเกษม
 
1. นายจรัส  ไตรบุญ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวขนิษฐาพร  คนสันต์
2. นางสาวเบญญทิพย์  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.58 ทอง 5 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กชายธนาคาร  กาญจนประกอบ
3. เด็กชายธนาธร  อินทรีย์
4. เด็กชายนนทกร  เสือยาง
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ติรสมบูรณ์สิริ
6. เด็กชายพรภวิชย์  รุ่งแสง
7. เด็กชายภานุวัฒน์  แดงพร้อม
8. เด็กชายวีรภัทร   เอกบุตร
 
1. นางวีราภรณ์  แสงประทุม
2. นายประยูร  สุธาบูรณ์
3. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.9 ทอง 14 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายชลิต  สมคิด
2. นายธนพนธ์  สะอาดเอี่ยม
3. นายภาณุวัฒน์  จิตรีญาติ
4. นายยุทธพิชัย  รุ่งมณีกิจเจริญ
5. นายรชต  อึ้งวัฒนไพศาล
6. นายสินชัย  ทองแย้ม
 
1. นางวีราภรณ์  แสงประทุม
2. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
3. นายประยูร  สุธาบูรณ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 51 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีบุญ
2. นางสาวชมพูนุช  แสนทวีสุข
3. นางสาวณัฏฐธิดา  อำนวย
4. นายนครินทร์  แป้นทองคำ
5. นางสาวบุณฑริก  ตันเพ็ญนภา
6. นายพีรพล  เนตรสว่าง
7. นายภูมิ  ถิ่นกาญจน์วัฒนา
8. นายสิทธิศักดิ์  มีศร
9. นางสาวอาภาภัทร  รักษากุล
10. นายอิทธิกร  อารมย์
 
1. นางสาวดวงพร  ปิ่นตุรงค์
2. นางสาวลาวัลย์  น้อยอยู่
3. นายเฉลิมพล   จิณแพทย์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 13 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงณัฎฐิดา  พลอยเพ็ชร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงอริสรา  โชขุนทด
5. เด็กหญิงแพรสินี  เบญพาด
 
1. นางยุพิน  จงธนเศรษฐกุล
2. นางสุดา  วงศ์ระพี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 28 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฑามาศ  อยู่ยงศิลป์
2. นางสาวชลธิชา  เที่ยงเพิ่ม
3. นางสาวพัชวดี  อรชุน
4. นางสาวศรสวรรค์  พวงเพ็ชร
5. นางสาวสุวดี  วศินนิติวงศ์
 
1. นางนัยนา  รัศมี
2. นายอนุชา   รัศมี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปฏิญญา  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  ท่าฉลาด
3. เด็กหญิงสุกานดา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวมณทิชา่  แตงอ่อน
2. นางลัดดา  มะม่วงชุม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวน้ำผึ้ง  ขันทองดี
2. นางสาววสุนธรา  สืบบุก
3. นางสาวศิรประภา  สดเจริญ
 
1. นางสาวมณทิชา่  แตงอ่อน
2. นางลัดดา  มะม่วงชุม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.6 ทอง 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองเงิน
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวอิสรีย์  น้อยมิ่ง
2. นางลัดดา  มะม่วงชุม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจินตนา  มีช้าง
2. นางสาวช่อฟ้า  จันทร์เรือง
3. นางสาวธัญลดา  พันธ์เอม
 
1. นางสาววลีภรณ์  พูลยิ่ง
2. นางสุนีย์  บุญราช
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 24 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชริญญา  หมินแดง
2. เด็กหญิงภควดี  รวยพงศ์
 
1. นางสาวชนกชนม์  มีน้อย
2. นางสาวมลฤดี   โสภาพันธ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชื่นชีวัน  เหลือคุ้ม
2. เด็กหญิงยุวดี  มีประสพ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
2. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกพร  รวยพงศ์
2. นางสาวทัชชกร  พันสัน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
2. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปรรณพัชร  แก้วการไร่
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ตะพัง
 
1. นางสาวนิสากร  ล้อถาวร
2. นางสาวนฤมล  จับจิตต์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกมลรัตน์  วารีสถิตย์จิตร์
2. นางสาวปวันรัตน์  เจริญทัศนศิริ
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
2. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาลเพชร
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สินธุรส
 
1. นางศรีรัตน์  ศิริโฉม
2. นางสุปราณี  อุทยานวรรธนะ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายชยุต  สังขดำรง
2. เด็กชายบุญเกิด  เป้าอารีย์
 
1. นางวีณา  นาคะพันธ์ุ
2. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์  ปิ่นเปี้ย
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฐิสุภา  เดือนฉาย
2. เด็กหญิงหมิ่นเสียน  ฮั้ง
 
1. นางสาวอัมพร  หวานใจ
2. นางวีณา  นาคะพันธ์ุ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 1. นางสาวจุฑามาศ   ขุนแสน
2. นายธนกร   เกิดฤทธิ์
 
1. นายเฉลิมพล   ภุมรินทร์
2. นางสาวจารุณี   ลุนภูงา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกฤตพล  รักษากุล
2. นายชานันท์  สมิติศิลป์
 
1. นายอำนาจ  ชื่นบาน
2. นายสุขุม  ดอกเข็ม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 34.33 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายนราวิชญ์  วงษ์น้อม
2. นายวิศรุต  ปิ่นธุรัตน์
 
1. นางสาววัชรี  ทรัพย์พุ่ม
2. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 7 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กชายนิธิทัต  สินสวัสดิ์
3. เด็กชายพลวิชญ์  คงศิริ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
2. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายกฤศอนันต์  ชาญเชี่ยว
2. นางสาวคุณธิดา  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
3. นางสาวปิยะบุตร  นันทเกษมกาญจน์
 
1. นางสาวณัฐรดา  จณินชวดลเดชา
2. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์  ปิ่นเปี้ย
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญาพัชญ์  เฉลิมรัตน์มงคล
2. นางสาวทัศน์วรรณ  บุญศิริ
 
1. นางสาวสโรชา  กุลวงศ์
2. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธนโชติ  สุขเฉลิม
2. เด็กชายพรหมชนะ  อินทรักษ์
3. เด็กชายวชิรกุล  จินา
 
1. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส
2. นายสมปอง  ผ่องใส
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. นายคณิน  นวมหอม
2. นายจิณณวัตร  กันทะเนตร
3. นายธีรยุทธ  บุตรพิมพ์
 
1. นางสุกัญญา  โครพ
2. นายสมปอง  ผ่องใส
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายธนชน  ลำดวน
2. เด็กชายพศิน  พลอยเหลี่ยม
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไพศาล
 
1. นายจิรายุส  จันทร์ทอง
2. นายประภาส  สาระศาลิน
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกริษณุ  วรพุทธพร
2. นายณัทปวิช  ชนะพันธ์
3. นายประวิทย์  มีตา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
2. นายประภาส  สาระศาลิน
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนวิชญ์  แซ่อึ๊ง
2. เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ศรีคำขลิบ
3. เด็กหญิงปุณยนุช  คงถาวร
 
1. นางสาวนงลักษณ์   ศิริฟัก
2. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นายนครินทร์  กาหลง
2. นายประกิต  สิทธิสร
3. นายอัยการ  ภิรมย์
 
1. นายฆเนศจ์  นามสุวรรณ
2. นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธุ์
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 15 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กชายกีรติศักดิ์  อารีย์วงสถิตย์
2. เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาเจริญธรรม
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  เอกฉันท์
 
1. นายสัมพันธ์  เกตุสม
2. นายกตัญญู  อินทยุง
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 15 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  คำสี
2. นางสาววิลาสินี  ชัยสวัสดิ์
3. นางสาวโสภาวรรณ  เรียงษา
 
1. นายฆเนศจ์  นามสุวรรณ
2. นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธุ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงนลินธร  แสนเทศ
2. เด็กหญิงปวีณ์ริศา  เลิศณรงค์ชาญ
3. เด็กหญิงพวงทอง  กิ่มใจเย็น
 
1. นางดาราวรรณ  เอกพร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.2 ทอง 9 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นายณัฐพล  ดอกหญ้า
2. นายบริวัตร  กลุ้มกลัด
3. นายสุรสิทธิ์  จุฬา
 
1. นายศุภเดช  พุ่มพยอม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 44 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เหยี่ยยา
2. เด็กหญิงพัชราพร  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวรัชยา  เลิศมงคลธรรม
 
1. นางสาวลลิตพร  สุทธิประภา
2. นายสุนทร  ทองสุขใส
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 43 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายชนาธิป  พึ่งธรรมศักดา
2. นายธนกร  คำหอม
3. นางสาวนารีรัตน์  ผมฟ้า
 
1. นายวิสุทธิ์  เจียมธโนปจัย
2. นายดำรงศิลป์  ทองเชื้อ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทร
2. เด็กหญิงคณภรณ์  จันธิมา
3. เด็กหญิงธันยพร  ก้อนแหวน
4. เด็กหญิงนันภัทร์  สมบัติภูธร
5. เด็กหญิงลักษมี  แพงป้อง
6. เด็กหญิงสุภาพร  กุลไชยกุล
 
1. นางสาวอัมพร  หวานใจ
2. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ
3. นางศุภวรรณ  แย้มมา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.14 ทอง 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายฐิติพงศ์  จันทฤทธิ์
2. นางสาวสมฤทัย  พรหมมา
3. นายสราวุธ  ฮวบสกุล
4. นางสาวสุพิชญา  มีความเจริญ
5. นางสาวอภิรดา  ประยงค์ทรัพย์
6. นางสาวอรุณรัตน์  อิ่มอก
 
1. นางมาณี  ปรักมานนท์
2. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ
3. นางศุภวรรณ  แย้มมา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิดาภัส  ปฏิพัทธ์ธรรม
2. เด็กหญิงสิริกร  เศรษฐกร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางศรีไว  มหาพรม
2. นางฉันทนา  สมบัติ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 10 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายบรรพต  เฮงฮู้
2. นางสาวอโณทัย  กลั่นศิริ
3. นางสาวเขมิกา  บริสุทธิ์
 
1. นางอัญชัน  เดชมา
2. นางศรีไว  มหาพรหม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิตฐิตา  พิทักษ์สกุล
2. เด็กหญิงธนัชพร  มะโนรมย์
3. เด็กหญิงปิยะวดี  ศรีอำไพวิวัฒน์
 
1. นางสาวลลิตพร  สุทธิประภา
2. นายสุนทร  ทองสุขใส
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.8 ทอง 6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวดุษญา  แซ่เอง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สีเทา
3. นางสาวอริศรา  หมวดเอ่น
 
1. นางสาวลลิตพร  สุทธิประภา
2. นายสุนทร  ทองสุขใส
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.1 เงิน 26 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สิงห์ถม
2. เด็กหญิงพรศรี   จำรัสธรรมกุล
3. เด็กหญิงอาจินตะนัน  ทินนิจวงศ์
 
1. นางสาวสุนารี  มิ่งขวัญ
2. นางสาวรัตยา  รัฐถาวร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฎยา  จิตธรรมพงศ์
2. นางสาวนันทกานต์  มีทรัพย์
3. นางสาวปรีชญา  จันทร์เจ้า
 
1. นางสาวสมใจ  อุ้มไกร
2. นางสาวรัตยา  รัฐถาวร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 39 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. เด็กชายทัศนัย  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  ทับทิมใส
3. เด็กหญิงไพลิน  นาควิเชตร์
 
1. นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวหทัยรัตน์  งิ้วงาม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวปณาลี  กันห์เสลา
2. นางสาวสโรชา  วิมล
3. นางสาวแพรพลอย  สุทธิผล
 
1. นางสาวมลฤดี   โสภาพันธ์
2. นางวิจิตรา  เศรษฐกร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 42 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  หนูทอง
2. เด็กหญิงชลันธร  ทองด้วง
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ขำนอง
 
1. นางสาวสมใจ  อุ้มไกร
2. นางสาวรัตยา  รัฐถาวร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 42 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายณัฐพร  มั่นแน่
2. นายสุทธินันท์  กูุดอั้ว
3. นายอดิศร  บุญมาคาร
 
1. นางมาณี  ปรักมานนท์
2. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แตงเอี่ยมใหญ่
2. เด็กหญิงธนพร  มะลิพุ่ม
3. เด็กหญิงธาวิณี  เสาสิม
 
1. นางพิชยา  จิรธนานุวัฒน์
2. นางสาวนันทวัน  รสหวาน
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกิตติศักดิ์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวนันทยา  รักเพียร
3. นางสาวอวัสดา  สุวรรณรังษี
 
1. นายวิสุทธิ์  เจียมธโนปจัย
2. นางดวงพร  ใจรักษ์