สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 43 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรลิดา  ศุภศรีอิสระ
 
1. นางประภาศรี  แสงทองอร่าม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.5 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. นางสาวฐาปนีย์  มีท่อธาร
 
1. นางสาวปาริมา  บัวหลวง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายจาตุรงค์  พูลศักดิ์
 
1. นางวาสนา  เหมะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77.5 เงิน 14 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาววิมลมาส  ปุรินทราภิบาล
 
1. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 50 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กหญิงวันทกานต์  ใบเทศ
 
1. นางโสภา  สุขสีดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวศุภวรรณ  เตียววิจิตรสกุล
 
1. นางเมธาวี  อู่เงิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 19 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงรักษณาลี  ดังสะท้าน
 
1. นายธีรสุต  ฉ่ำทรัพย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 22 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายวัชรพล  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรัฐติภรณ์  สำแดงเดช
2. เด็กหญิงฌานิกา  พินคง
3. เด็กหญิงสิริกุล  ยี่รงค์
 
1. นางสาวอรุณี  วิไลพันธุ์
2. นางสาวขนิษฐา  อาจอ่ำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 12 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวธมลวรรณ  ปึกทรัพย์
2. นางสาวสโรชา  ทิพย์ยอแล๊ะ
3. นางสาวเบญจมาศ  มังคะชาติ
 
1. นายสายันต์  เดชสายบัว
2. นางสาวสุจินดา  รอดกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิสตา  พรหมรัตน์
2. เด็กหญิงชวัลพัชร  ประสิทธิ์สมบัติ
 
1. นางณัฐิกา  ปัตยุรักษ์
2. นางนิติมา  แก้วไพร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 35 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายปฏิญญา  มณีฉาย
2. นางสาววาสนา  แก้ววิลัย
 
1. นางสาววิชุดา  กลิ่นจงกล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงระพีพัชร  อินทรโชติ
2. เด็กหญิงศรีนารี  ภาสดา
3. เด็กหญิงอาริษา  ชัยยะปราบ
 
1. นางสาวทิพย์เกษร  จันทร์แจ
2. นางสาวทัศนีย์  เขียวขำ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวชลาลัย  พ่วงสะอาด
2. นางสาวพัณณิตา  สันติประพุทธ์
3. นางสาวสุนิสา  แก่นวงค์
 
1. นางสาวสิริธิดา  เสาหงษ์
2. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 31 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงพัทธยา  อยู่ดี
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ยินดี
 
1. นางสาวศิริพร  สุขเกษม
2. นางกรนันท์  คงอยู่สุข
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายดิเรก  ชูช่วย
2. นางสาวนันทิยา  วรมิศร์
3. นางสาวรุจิรา  คงกำเหนิด
 
1. นางสาวสิริธิดา  เสาหงษ์
2. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.6 เข้าร่วม 44 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองพูล
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  เยือกเย็น
 
1. นางเกศินี  แสงฉัตรแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 14.6 เข้าร่วม 49 โรงเรียนหัวหิน 1. นายธนธัช  สุขศรี
2. นายอัครพงษ์  เอื้อการ
 
1. นางเกศินี  แสงฉัตรแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 26 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  หอสกุล
 
1. นายสมบูรณ์  ดิษฐ์บุตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายพุทธิโชติ  ทองจีนสังข์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  จิตรตั้งตรง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เหลืองนฤทัย
2. เด็กชายณพรรธก์ธร  พูลศรี
3. เด็กชายบุลิน  จำปาจันทร์
 
1. นายสมศักดิ์  ชมสินธุ์จีระศักดิ์
2. นางสาวชนากานต์  เหียสุรีย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.37 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกมลวรรณ  โสภณรัตน์
2. นางสาวสรรัตน์  มนชู
3. นายสราวุฒิ  สมบูรณ์ดี
 
1. นางสาวนราพร  จิตรมั่น
2. นางสาวสายพิน  สุวรรณฤทธิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่แต้
2. เด็กชายยศนนท์  น้อยช่อ
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เทพทอง
 
1. นางสาวชนาธิป  เจ๊ะสะตำ
2. นางสาวสุวิมล  เปี่ยมกลัด
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69.1 ทองแดง 47 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวชนาภา  ธรรมกถึก
2. นายณัฐกมล  จำปาทอง
3. นางสาวธมกร  อินทร์งาม
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  กล่ำกล่อมจิต
2. นางหทัยรัตน์  แสงเดือน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.08 เงิน 41 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงจิราพร  หัดประกอบ
2. นางสาวภาณิศา  พรหมเชื้อ
3. นางสาวอมลวรรณ  วรกลั่น
 
1. นางปริญดา  ศรีอาจ
2. นางสาวหฤทัย  ยอดแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 20 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวนภสร  เทียมทัด
2. นางสาวสโรชา  ดอกไม้กุล
3. นางสาวเปมิกา  สุขสมัย
 
1. นางสาวกรกตพรม  ทรายแก้ว
2. นางสาววิมล  คล้ายฉิม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 39 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายภูริณัฐ  บุญชู
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เรืองอร่าม
3. เด็กหญิงสุรางคณาง  เรืองโรจน์
 
1. นางกันยารัตน์  ดอกไม้กุล
2. นางสาววิดาด  หะยีตาเฮร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 7 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นายชานนท์  สมจิตรกุล
2. นายณัฐภัส  วณิชธนภัทร
3. นางสาวปวรรณชนก  เหลือวงศ์
 
1. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
2. นางสาววรรณทกาญจน์  ทรพับไพบูลย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.3 เงิน 12 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายชินดนัย  พูลถิ่น
2. เด็กชายณัฐภัทร  แมลงทับ
 
1. นางสาวหฤทัย  ยอดแก้ว
2. นางปริญดา  ศรีอาจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 32 โรงเรียนหัวหิน 1. นายนราธร  ทองอ่อน
2. นายอภิรักษ์  ศิริเรือง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ขวัญมิ่ง
2. นายศรัณย์  ฮึกหาญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78.44 เงิน 13 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กชายภูริภัทร  ช่างเพียร
2. เด็กชายอัครพนธ์  น้อยเมือง
 
1. นางสาวอรทัย  เสนาธรรม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีวิสุทธินันท์
 
1. นางสาวอรทัย  เสนาธรรม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  งามชม
2. เด็กชายวิศวะ  จับจัด
3. เด็กหญิงอภิชญา  ไทยอุดมทรัพย์
4. เด็กหญิงอรวรา  คำหอม
5. เด็กหญิงอุษาพรรณ  เอี่ยมละออ
 
1. นายอำพล  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวธีระนันท์  แซ่จัน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  เพิ่มคำ
2. นางสาวกานดา  พงษ์สว่าง
3. นางสาวนาตาชา  อินทร์ประเสริฐ
4. นางสาวภัทรวรินทร์  ปัญญาหาญ
5. นางสาวสุนันทา  ชูดวง
 
1. นางสาวธีระนันท์  แซ่จัน
2. นางสาวสิริมา  วัชรากร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 37 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกรองทอง  ปั้นอินทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วเม้า
3. เด็กหญิงวรรณิกา  สัตย์ซื่อ
4. เด็กหญิงศรุตยา  เอี่ยมสะอาด
5. เด็กหญิงสุพิชชา  อรัญรักษ์
 
1. นายประมินทร์  เสพธรรม
2. นายนิติกร  รอสูงเนิน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.2 เงิน 39 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวกชพร  หินแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หุ่นเก่า
3. นางสาวดาวพระศุกร์  ทับเนียม
4. นางสาวสิราวรรณ  ตรีสุข
5. นางสาวเพชรา  เคหา
 
1. นางสาวกาญจนา  นาคกล่อม
2. นางสาวอัจฉรา  ศรีสังข์งาม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.8 เงิน 8 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นายธนพล  ตาดทองแถว
2. นายนัฐพล  สีม่วง
3. นายนิธิ  ทองโคตร
4. นายภัทรพล  กลิ่นรุ่ง
5. นายภูมินทร์  กิตติพันธ์
 
1. นางกุลภัสสร์  พะวงผล
2. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.6 ทอง 5 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  เฮ่งมี
2. นายจิรายุ  ชุมทอง
3. นายพงศกร  เกิดศรี
4. นายพงษ์เทพ  แก้วทอง
5. นายพฤหัส  ทรัพย์ประสิทธิ์
6. นายภาณุมาศ  ยอดใจ
7. นายมานพ  ขำศรี
8. นางสาวลลิดา  สุวรรณชาติ
9. นายวัฒนา  ฤทธิ์เลิศ
10. นายศรัณยู  สัมมาชีพ
11. นายสิทธิโชค  ขำคมเขต
12. นางสาวสุจริยา  สอนบุญ
13. นายสุทธิชัย  คำคล้าย
14. นายสุเมธา  ทองคำ
15. นายอภิชาติ  สิมมาแก้ว
16. นายอภิสิทธิ์  สวัสดิสรรพ์
17. นางสาวอังคณา  ธุระกิจ
18. นายอัฐพล  มณีโชติ
19. นายเกียรติศักดิ์  ขุนพานเพิง
20. เด็กชายเอกรัตน์  ทรัพย์บัว
 
1. นางสาววิรากร  ใจเอื้อย
2. นางมณีรัตน์  ศัพท์พันธุ์
3. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
4. นางผกาวดี  เอื้องสัจจะ
5. นายวัชรินทร์  เอื้องสัจจะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรหมรัตน์
 
1. นางสาวพรพรรณ  แก้วมาก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวเก้ามณี  โพธิ์เงิน
 
1. นายเพทาย  เฟื่องฟู
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 12 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  ก่ำแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  หนูน้อย
 
1. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
2. นายวัชรินทร์  เอื้องสัจจะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.75 ทอง 6 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายนิติพล  ศรีขำ
2. นางสาวพรรณิดา  เนตรสน
 
1. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
2. นายวัชรินทร์  เอื้องสัจจะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกัณทิมา  บุญเรือน
2. นางสาวชลิดา  สาลี
3. เด็กหญิงพนิดา  ตันเยี่ยม
4. นางสาววรัญญา  วัดน้อย
5. นางสาวศศิประภา  ทองแจ่ม
6. เด็กหญิงศุภสุตา  คำสีแดง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สุกสี
8. เด็กหญิงอาทิตยา  สมบูรณ์
9. เด็กหญิงอิสรา  บุญเกิด
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แจ้งเรือง
 
1. นางสุจินต์  วัฒนมหาชัย
2. นางพัทธนันท์  เปลี่ยนศรี
3. นางศศิเพ็ญ  วิมุกตานนท์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวกฤติยา  ปรางงาม
2. นางสาวณัฐกมล  คุ้มเขตต์
3. นางสาวณัฐวดี  นันกลาง
4. นางสาวณัฐวรา  ประดิษฐ
5. นายปัณณธร  ส่องรอบ
6. นางสาวพัชนี  ประสงค์ธรรม
7. นางสาวภัคจิรา  อังคณานันท์
8. นางสาวลักษิกา  โปธาสินธุ์
9. นางสาววีรยา  นารอด
10. นางสาวสิริสุข  สิริสุขะ
11. นางสาวสุจิตรา  หนูน้อย
12. นางสาวอมราลักษณ์  ใกล้ชิด
13. นางสาวอรกช  อรชร
14. นางสาวเขมจิรา  อทิศวรธนา
15. นางสาวแก้วกาญจน์  แก้วฉวี
 
1. นางสาวกิตติมา  สุวรรณรัตน์
2. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
3. นางสาววรรณิกา  เพชรคง
4. นางสาวนฤมล  บวบหอม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวี  คงเหมาะ
2. เด็กหญิงมธุริน  พ่วงตรง
 
1. นายอิศรา  เอมกมล
2. นายสิริวัฒน์  สุดกระแสร์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นายศุภกร  ฤทธิยา
2. นางสาวอภิษฐา  สมประสงค์
 
1. นางสาวกรรณิกา  เพชรคง
2. นายอรรถพร  พลรัฐกฤษฎิ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงสุปวีณ์  อิ่มทั่ว
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาววศินี  กล่อมจิตร
 
1. นายชาญณรงค์  นุษพรรณ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ประกาศเกียรติ์กุล
 
1. นายเชิงชาย  สายสร้อย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวกัญญานุช  สายสุด
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวรส  ดอนภักดี
 
1. นางสาวสุธิดา  ขวัญพงุ้น
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวสุนิสา  เสาศรี
 
1. นางกัลยา  รัศมีเพ็ญ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ทับชัย
 
1. นายสุเมธ  ศรศิลป์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวฐิตา  คะนอง
 
1. นายสุเมธ  ศรศิลป์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  รสจันทร์
2. เด็กหญิงวลัยรัตน์  เชยโพคา
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภา  ขุนพิลึก
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายตะวัน  แสงทอง
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นพคุณ
2. เด็กชายพีรภัทร์  ฟักเขียว
3. เด็กชายมรุเดช  กิจนิเทศ
 
1. นางสาวดวงธิดา  ทองรุ่งเปลว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 43 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  มณี
2. นางสาวศศิมา  พ่วงตรง
3. นางสาวสุจิตรา  เรืองรอด
 
1. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
2. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายจรัญชัย  เกิดโพชา
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายภูรินทร์  เอี้ยงใจดี
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายธันยบูรณ์  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   ชูดอกไม้
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายพชร  พุทธรำลึก
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายอภิเษก  เกิดมงคล
 
1. นายวิทวัส  ตูวิเชียร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 16 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัฐดา  ทองแย้ม
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 31 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่แต้
 
1. นายอิศรา  เอมกมล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 26 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวรวิสรา  บุญมีสุข
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  สายน้ำเขียว
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 22 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุฒิ  คิดละเอียด
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายพร้อมพงศ์  สีเมฆ
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงศลักษณ์พร  ธิริ
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 26 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวซันวา  จิตรสนองชาติ
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
2. เด็กหญิงชนัฐดา  ทองแย้ม
3. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
4. เด็กชายพชร  พุทธรำลึก
5. นางสาวมณทิกา  ธงสวัสดิ์
6. นางสาวรวิสรา  บุญมีสุข
7. เด็กหญิงศลักษณ์พร  ธิริ
8. เด็กชายสราวุฒิ  คิดละเอียด
9. เด็กหญิงสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
 
1. นายเทอดเกียรติ  สถานสุข
2. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
3. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
2. เด็กชายจรัลชัย  เกิดโพชา
3. เด็กหญิงชญานี  บัวล้อม
4. เด็กหญิงชนัฐดา  ทองแย้ม
5. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
6. เด็กชายธนวัต  อภิรักษ์ชัยพร
7. เด็กชายธันยบูรณ์  อภิรักษ์ชัยพร
8. เด็กชายธีรนันท์  กิจอุดมวัฒน์
9. เด็กชายพชร  พุทธรำลึก
10. นายภานุวัฒน์  มูลทองชุน
11. นางสาวรวิสรา  บุญมีสุข
12. เด็กหญิงรุจิรา  เกิดโพชา
13. เด็กหญิงศลักษณ์พร  ธิริ
14. เด็กชายสราวุธ  เกตุศิริ
15. เด็กหญิงสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
2. นายนายเจตน์กิตติ  อยู่ยั่งยืน
3. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
4. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85.4 ทอง 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงกิตติยา  ดอนกลาง
3. นายกิตติศักดิ์  กลั่นเกลี้ยง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตรีเพชร
5. นายธนวัต  แจ่มจันทร์
6. นางสาวนวพร  ตันเศวฉัตร
7. นายพงศ์ศักดิ์  วงษ์ขาว
8. เด็กหญิงพรชนก  แววมณี
9. นายพร้อมพงศ์  สีเมฆ
10. นายพีรภัทร  ผุดผ่อง
11. เด็กชายภูมิภัทร  สุขเมือง
12. นางสาวระพีพรรณ  กุลมา
13. นายระพีพัฒน์  จันทร์แดง
14. นางสาวรัชนีกร  แววมณี
15. เด็กชายสหรัฐ  สองเมือง
16. นายสาธิต  อยู่ยั่งยืน
17. นายสุรสินธุ์  จันทรักษา
18. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงหาด
19. นางสาวเกวลิน  แก้วทอง
20. นางสาวไอริน  เผ่าจินดา
 
1. นายธรรมธร  เทพทิตย์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
3. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
4. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
5. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 16 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตานนท์  บุญอยู่
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ปราณอุดมรัตน์
3. เด็กชายณพัฒน์  วรรณบวร
4. เด็กหญิงนาถนรี  สมบูรณ์เหลือ
 
1. นายวิทศณุกร  ชื่นกลิ่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ภูพะเนียด
2. นายณัฐพร  วงษ์นาศรี
3. นายวิริยพร  ธรรมเนียม
4. นายวีรยุทธ  เพ็ชร์น้อย
5. นายเนติธร  แก้วเจริญ
 
1. นายวีรวุฒิ  หนูน้อย
2. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78.4 เงิน 31 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เตียงพานิช
2. นางสาวจรรยจิรา  จันทร์ศรี
3. นางสาวจิณณพัต  บัวงาม
4. เด็กชายชวลิต  พยับพฤกษ์
5. เด็กหญิงชิดชนก  เขียวมุ่ย
6. นางสาวชุติมา  ขำหิรัญ
7. นางสาวธัญวรัตน์  แซ่หลิม
8. เด็กชายบรรหาร  สมตระกูล
9. นางสาวบุษกร  หาญกล้า
10. เด็กหญิงปทุมมา  วิชิตกูล
11. เด็กชายปวริศ  แสงนิล
12. นางสาวปัญจพร  อิ่มทั่ว
13. เด็กหญิงปาริชาติ  รักกฤษ
14. นางสาวผุสดี  ไกรทอง
15. เด็กหญิงพริมา  สลับศรี
16. เด็กชายพศวัต  เงากระจ่าง
17. นายฟ้าใส  บุญไทย
18. เด็กชายรพีภัทร  แสงโพลง
19. นายวนัสกร  มุ่งหาแก้ว
20. นางสาววรฤทัย  แสงโพลง
21. เด็กชายวรากร  มาลี
22. เด็กชายวรุตม์  มีเย็น
23. นางสาวศกลวรรณ  แทนคุณ
24. เด็กหญิงศุทธหทัย  เกิดสมจิตร
25. เด็กชายศุภสิทธิ์  เชียงใต้
26. เด็กชายสุกัลย์  แซ่ใหล
27. เด็กชายสุรพศ  มิดนาคทอง
28. เด็กชายสุวสัญ  ใจตรง
29. เด็กหญิงอภิญญา  ชูกลิ่น
30. เด็กชายไชยพศ  หอมหวาน
31. นางสาวไอริน  คล้อยดี
 
1. นางสาวอังคณา  ปานประเสริฐ
2. นายสิริวัฒน์  สุดกระแสร์
3. นางสาวสุธิษา  พึ่งสวัสดิ์
4. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
5. นายอนุชิต  รุ่งภาษา
6. นายอิศรา  เอมกมล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 32 โรงเรียนหัวหิน 1. นายปาณชัย  มังสา
 
1. นางสาวศริญญา  จันทร์จินดา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 39 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายสารัช  ปัตยุรักษ์
 
1. นายตฤณ  คงอยู่สุข
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงสิรินภา  ใหมเกิด
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 44 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวเมธาพร  กุลณรักษ์
 
1. นางสาวณภัชชา  สุวรรณศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นายวรินทร  เขียวไปรเวช
 
1. นางสาวณภัชชา  สุวรรณศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 31 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปรึกษา
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 39 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ผาสิงห์
 
1. นายยุรนันท์  ยะโสธร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายแทน  แดงเวช
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 38 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายเอกณัฐ  โสภณวัฒนาสิงห์
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมณีกานต์  คาวตัน
 
1. นางนุชนาถ  ภู่เนตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวปทุม  กมลยิ่งเสถียร
 
1. นางนุชนาถ  ภู่เนตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 14 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ไกรนรา
 
1. นายวรดร  พิณทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงซาร่าคัทรีน่า  วอล์สช
 
1. นายวรดร  พิณทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 23 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวมัณฑิตา  ชัชวรัตน์
 
1. นางสาวณภัชชา  สุวรรณศรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายกษิเดช  สารพัตร
2. เด็กชายณัชพล  ชูพันธ์
3. นายธนธรณ์  น้อยเสงี่ยม
4. นายธนพล  กฤตาภรณ์
5. นายธีรภัทร  เนียมแก้ว
6. นายพงศภัค  ศรนิฐา
7. นายพลชัย  ดอกไม้
8. นายสรวิชญ์  คำห่อ
9. เด็กชายอัษฎา  สังขะจาย
10. เด็กชายเมธัส  สังขะจาย
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
2. นายตฤณ  คงอยู่สุข
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 24 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. เด็กหญิงกันธิชา  พูลเสม
2. เด็กชายถิรเจตน์  เงากระจ่าง
3. เด็กชายธนโชติ  นกน้อย
4. เด็กหญิงนภสร  ทองแท้
5. เด็กชายประสิทธิชัย  ใจชื่นบาน
6. เด็กหญิงศุจินทรา   วันเย็น
7. เด็กชายสหรัฐ  แซ่ลิ้ม
8. เด็กหญิงเกตศิณี  ศรีประวัติ
 
1. นางพรพิมล  สุขนิมิตร
2. นางอัมพวัน  เลี่ยมนาค
3. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวชลธิชา  ขุนทอง
2. นายชาคริต  แสงโพลง
3. นางสาวนรีกานต์  มีล้อม
4. นายบุญฤทธิ์  มหาพงษ์
5. นางสาวยอดหญิง  แตงเจริญ
6. นางสาวสุริวิภา  เกิดยัง
7. นายสุวรรณรัตน์  ขำจริง
8. นายเมธัส  แสงจันทร์
9. นางสาวเมสินี  จันทยงค์
 
1. นายวรายุทธ  ทะสีพรม
2. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
3. นางอัมพวัน  เลี่ยมนาค
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 38 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  พานแพน
2. เด็กหญิงจิราพัชร  หนองมีทรัพย์
3. เด็กหญิงฐิติมน  แสนจันทร์
4. เด็กหญิงทิพเนตร  เดชรอด
5. เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ญจำรัส
6. เด็กหญิงบุศรินทร์  สมปรุง
7. เด็กหญิงพีรดา  โพธิรัชต์
8. เด็กหญิงอารียา  สร้อยดาว
 
1. นางสาวนลชนก  พิมพ์เพี้ยน
2. นายวันเฉลิม  แก้วงาม
3. นางสาวดาวรุ่ง  บัวพา
4. นางบังอร  ชิตวิลัย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  มะลิทอง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสลาฤทธิ์
3. เด็กหญิงนรีกานต์  ปิ่นทอง
4. เด็กชายพงศธร  แหวนโคกสูง
5. เด็กหญิงพรรณนิษา  เฮงฮู้
6. เด็กชายพศวัต  ตาลลักษณ์
7. เด็กชายพุพันทอง  พรของอินทร์
8. เด็กหญิงภณิดา  ทองคำ
9. เด็กหญิงภัศรา  มรกต
10. เด็กหญิงวรรณิษา  ภาระพงษ์
11. เด็กหญิงวันวิสา  ฤทธิ์น้อย
12. เด็กหญิงศรีสุจิน  สุขประเสริฐ
13. เด็กหญิงอารดา  ทองทา
14. เด็กหญิงอำพิกา  บุญนำ
15. เด็กหญิงอินทิรา  บุญนำ
16. เด็กหญิงเรณุกา  เวียงสิมา
 
1. นางปุณยากร  นาคเสวีวงศ์
2. นางมณีรัตน์  ศัพท์พันธุ์
3. นางสาววรรณาภรณ์  ผลรัตนไพบูลย์
4. นายสุระชัย  เอี่ยมสอาด
5. นายวุฒินันท์  เพชรเชนทร์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายกิติพัฒน์  ลิมปติยากร
2. นางสาวฉวีวรรณ  อุปธิ
3. นายสิทธิโชค  คงกะเรียน
4. นางสาวสุนันทา  เดชธนู
5. นางสาวสุรัตนา  วิชิตกูล
6. นายอนุชา  เงินลาภรัตนา
 
1. นางสาวจิรัชญา  กลิ่นน้ำหอม
2. นางชุติมา  ประโยชน์มี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงนภสร  แซ่โง้ว
 
1. นางศุภลักษณ์  ฐิตะฐาน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.83 ทอง 10 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงศศิมา  เมฆฝัก
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.16 เงิน 24 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวณัฐกานต์  สุวัตน์
 
1. นางสาวศิริอำไพ  สุธีเจริญกุล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 16 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวสุภัจฉรา  แก้วทอง
 
1. นางสาวสุชีรา  เครือพันธ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.17 เงิน 30 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เสนารัตน์
 
1. นางสาวเจียลี่  หวัง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 15 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายฤทธิเกียรติ  ทรัพย์มา
 
1. นางสาววรันธร  เจริญรูป
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธนธรณ์  วิเชียร
 
1. นางเซกะ  ผ่องสะอาด
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.66 ทอง 13 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวปทันธิญา  ชูทอง
 
1. นางสาวศิริอำไพ  สุธีเจริญกุล
 
112 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวธัญญาพร  ณัฐภูมิ
2. นางสาวพนิตนารถ  เจตนา
3. นางสาวพิมพ์ชนก  อัสแสง
4. นางสาวศิรดา  ถมยา
5. นางสาวอภิชญา  โอกาศ
 
1. นางสาวกิตติมา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวกรรณิกา  ทองคง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง 12 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายณัชพล  สุมาลี
2. เด็กชายธนดล  กองแก้ว
3. เด็กชายนรบดี  เนียมใหม่
4. เด็กชายปติพนธ์  บุญพิมพ์
5. เด็กชายพีรยุทธ  อิ่มเพชร
6. เด็กชายรัชชานนท์  สุกิจปาณีนิจ
7. เด็กชายศุภชัจจ์  นิลประเสริฐ์
8. เด็กชายอภินันท์  พวงผกา
 
1. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
2. นายไพศาล  คิดอยู่
3. นางดวงเดือน  นามนัย
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 78.7 เงิน 20 โรงเรียนหัวหิน 1. นายกษิดิ์เดช  ลำดับวงศ์
2. นายกานต์  ชัยอำนวยพรกุล
3. นายจิณณวัตร  กลิ่นละออ
4. นายพงศกร  สมบุญฤทธิ์
5. นายพุฒิพงศ์  เอี่ยมเย็น
6. นายวันชนะ  รอดสุด
 
1. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
2. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
3. นางดวงเดือน  นามนัย
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 53.78 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัลย์สุดา  สีเมือง
2. นางสาวชีวาพร  จันทร์ลาด
3. นางสาวณัฐธิดา  จับจัด
4. นางสาวรุ่งทิพย์  กิจอุดมวัฒน์
5. นางสาววชิรญาณ์  แสนศรี
6. นางสาวศิริลักษณ์  ตององ
7. นางสาวสุดารัตน์  กิจอุดมวัฒน์
8. นางสาวอาทิตยา  นาคอนุเคราะห์
 
1. นายณัฐวุฒิ  วรรณโชติ
2. นางลดารัตน์   กิจคุณธรรม
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อบเทียน
2. เด็กหญิงพรรวินท์  อยู่เชื้อ
3. เด็กหญิงอรศิรินญา  บุตรแสน
 
1. นางสาวกรกตพรม  ทรายแก้ว
2. นางสาววิจิตรา  เศรษฐี
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวประพิญญา  ดวงอาราม
2. นางสาวศุภนิดา  จันทร์สง่า
3. นางสาวอารยา  ญานผุด
 
1. นางสาวทัศน์วรรณ  กลิ่นอุบล
2. นางสาววิจิตรา  เศรษฐี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายณัฐพล  พรรณจ้อย
2. เด็กหญิงนนทิชา  ดอนหงาย
3. เด็กชายอนวัช  ทรัพย์สีเหล็ก
 
1. นางสาวเกสรา  จินดากุล
2. นางสาววิจิตรา  เศรษฐี
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50.6 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  สดใส
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เพ็ชรสงคราม
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายกณวรรธน์  ชูบ้านนา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตั้งวิชัย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แย้มเปลี่ยน
2. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  แพทย์พินิจ
2. นายศักดิพัชร์  อ่อนท้วม
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แย้มเปลี่ยน
2. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  แสงปก
2. เด็กหญิงสกุณา  นวมนิ่ม
 
1. นางสาววิรากร  ใจเอื้อย
2. นางสาวเจนจิรา  พิบูลย์ศรี
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 44 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายกรรวี  พิรเวชสกุล
2. นายประสบโชค  หยกสุริยันต์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แย้มเปลี่ยน
2. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 32 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  แซ่จัน
2. เด็กหญิงอรรถวดี  คมขวัญแก้ว
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แย้มเปลี่ยน
2. นายไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 43 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ธารจตุศักดิ์
2. นายอนุรักษ์  สังข์คีรี
 
1. นางสาวธาดารัตน์  ไข่ด้วง
2. นางสาวกัตติกา  หอมตลบ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรวรินทร์  อินทรเดช
2. เด็กหญิงนฤภร  กองอาษา
 
1. นายธนพัฒน์  ภู่ระหงษ์
2. นายไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 33 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวนิรมล  อรชร
2. นางสาวอัญชนา  ปักษิณ
 
1. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 30 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวทัตพร  รัตนพันธุ์
2. นางสาวสุวิสาข์  เหรียญรุ่งเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรีษา  ฑีฆะบุตร
2. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์เถื่อน
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายปรเมธ  วุฒิกุล
2. เด็กชายปุรเชษฐ์  คลองโคน
3. เด็กชายอนุพงษ์  ศรีโอภาส
 
1. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  เคหะ
2. นางสาวปวีณา  เอมโอษฐ์
3. นางสาวพวงพลอย  พวงแก้ว
 
1. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวเบญญาภา  คุ้มนาน
2. นางสาวแพร  ทรัพย์เจริญกุล
 
1. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายคณิน  ชูสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ชุมศรี
3. เด็กชายธนภัทร  ชูสุวรรณ
 
1. นางศรีไพร  แตงอ่อน
2. นายณัฐพล  โคตรวงค์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายกิตติ  แสงงาม
2. นางสาวชัญญานุช  นิลเลิศ
3. นายธนธรณ์  พันนะ
 
1. นางศรีไพร  แตงอ่อน
2. นายณัฐพล  โคตรวงค์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  เต้าชุน
2. เด็กหญิงชลดา  พรหมศิลป์
3. เด็กชายมนต์ชัย  หิมาลี
 
1. นางสาวระริน  เชื่อมชิต
2. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76.4 เงิน 37 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวนิภาดา  อยู่ศิริ
2. นางสาวปนัดดา  งามขำ
3. นายวัชรวุทธ  พัฒนสม
 
1. นางสาวภรณี  อุรสาห์ศิลป์
2. นางรัตติยา  รบไว
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงจิรสุตา  ทับเนียม
2. เด็กชายศุภสัณห์  คล้ายสังข์
3. เด็กหญิงสาลินี  วัฒนา
 
1. นายชำนาญ  แก้วกำเนิด
2. นางทิพย์วัลย์  กรแก้ว
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 15 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ชูแก้ว
2. นายธนธรณ์  เกาะเกตุ
3. นางสาวธนัชพร  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวนันทภัค  อุดมคมวิรัตน์
2. นางบุปผา  สิริวัฒน์สุนทร
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 41 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวกชณัฐ  เพิ่มสมบัติ
2. นางสาวธีรดา  ทรงกิตติโชค
3. นางสาวนวรัตน์  คงกระพันธ์
4. นางสาวรุ่งทิพย์  สีจุมพล
5. นางสาววชิราภรณ์  ขาวผ่อง
6. นางสาวศุภัทรา  สีหาพรม
 
1. นางชุติมา  สุวรรณศรี
2. นางสาวอารดา  กลิ่นเถื่อน
3. นายสมบูรณ์  ดิษฐ์บุตร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ธรรมเนียม
2. เด็กหญิงฐิติพร  รังวัด
3. เด็กหญิงสุจิรา  สุขสงค์
 
1. นางสาวสุธิษา  พึ่งสวัสดิ์
2. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 7 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญเลิศ
2. นางสาวจันทกานต์  ใจอุ่น
3. นางสาวไอรดา  พันธ์บัว
 
1. นางสาวภรณี  อุรสาห์ศิลป์
2. นางรัตติยา  รบไว
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 45 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แกมไทย
2. เด็กหญิงศยามล  นิลดำ
3. เด็กหญิงเปมิกา  เกลี้ยงมลทิน
 
1. นางสาวณัฐญา  อาษา
2. นางสาวพัชรี  คล้าจิต
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.8 ทอง 41 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวกชพร  วันเพ็ญ
2. นางสาวกนกพร  คีรีนิล
3. นางสาวสุนันทา  คชชะ
 
1. นางสาวณัฐญา  อาษา
2. นางสาวพัชรี  คล้ำจิต
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.4 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นอบ
2. เด็กหญิงปวีณา  พลายแก้ว
3. เด็กหญิงรุจิเรข  มีนา
 
1. นายชำนาญ  แก้วกำเนิด
2. นางทิพย์วัลย์  กรแก้ว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกฤติมา  แซ่ตั้น
2. นางสาวกฤษณา  คุ้มรอบ
3. นางสาวอัญชิสา  พวงแก้ว
 
1. นายโชติปกรณ์  ขวัญมงคล
2. นางนฤภร  ราชานาค
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น่วมรัศมี
2. เด็กหญิงพนิดา  สีกากี
3. เด็กหญิงวันวิสา  ฆังคัสสะ
 
1. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวปิยาพัชร  ฟองงาม
2. นางสาววริสรา  โคไธสง
3. นางสาวศิริลักษณ์  พลายแก้ว
 
1. นางบุษรินทร์  พรมทา
2. นางรัชนี  อินทร์เนตร
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 36 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองคำ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  เหมือนอ่วม
3. เด็กชายไพศาล  เฟื่องฟู
 
1. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 22 โรงเรียนหัวหิน 1. นายธนทัต  กลิ่นหอม
2. นางสาวธนัชชา  บุญโท
3. นางสาวพิมลวรรณ  หลอยส่วน
 
1. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขวัฒน์
2. เด็กหญิงชลดา  เงินสมบัติ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  วิถี
 
1. นางสาวระริน  เชื่อมชิต
2. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจุฑามณี  สนธิ
2. นางสาวศศิกานต์  จันทัย
3. นางสาวสิรามล  สร้างการนอก
 
1. นางสาวระริน  เชื่อมชิต
2. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม