สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 42 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  หนูทอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพรพิมล  ปานแดง
 
1. นางปนิดา  ชูแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชาครียา  วงค์จินดา
 
1. นางศุภมาศ  ดิลกศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 33 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวศรัญญา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.12 ทอง 26 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมาลินี  เมฆเปี่ยม
 
1. นางรัชฎา  จันทวะฤทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 34 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวนิลาวัลย์  เห็มทอง
 
1. นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางสาวกานต์สินี  กิตติพันธุ์โสภณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 15 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวรุ่งอรุณ  จุลแวง
 
1. นางสาวกานต์สินี  กิตติพันธุ์โสภณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 24 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  คงกระพันธ์
2. เด็กหญิงชนาภา  ประดับ
3. เด็กหญิงธีรพร  เพ็ชรโรจน์
 
1. นางศุภมาศ  ดิลกศรี
2. นางสมสุข  ทิพย์คีรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 25 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรินทร์  ทองนิ่ม
2. นางสาววิรัญญา  สีขาว
3. นายเอกรินทร์  เฟื่องเนียม
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นางสมสุข  ทิพย์คีรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจ็งวัฒนาพร
2. เด็กหญิงธัญพร  คำสว่าง
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ขาวสง่า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 21 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมล  พนาพิทักษ์กุล
2. นางสาวณิชกมล  ทิพย์พิมล
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นางพัชรมัย  บุญสอาด
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 44 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนากานต์  แจ้งสิทธาเวช
 
1. นายแมน  อาชีพสมุทร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 32 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายอิศรา  เชาวน์วุฒิสุข
 
1. นางสาวเพ็ญพิศ  อาจสัญจร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 26 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกวีวรรษ  สมพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขำทวี
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  แจ้งกระจ่าง
 
1. นางสุชามนตร์  จินดาไทย
2. นายสมศักดิ์  จินดาไทย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  แก้วสะอาด
2. นายธเนศ  อินทร์คุ้มวงษ์
3. นางสาวสุขฤดี  เพ็ชรทองขาว
 
1. นางสุชามนตร์  จินดาไทย
2. นายสมศักดิ์  จินดาไทย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 16 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปภาดา  บุญสร้าง
2. เด็กหญิงมนทกานติ์  เสนาโลหิต
3. เด็กหญิงอรณี  งามอ่อน
 
1. นางสาววารีน่าร์  ณ หนองคาย
2. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณิชา  นาควิเชียร
2. นางสาวพรนับพัน  ลิ้มฉุ้น
3. นางสาวสุรีย์รัชต์  แดงกระจ่าง
 
1. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
2. นางจีรภา  ดุงศรีแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31.6 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงปุณยาพร  สุดวิเวก
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ขระณีย์
 
1. นางเปรมใจ  แสงชาตรี
2. นางสาวปัทมา  ปุริสังข์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 27.2 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  แก้วหนูนา
2. นางสาวพัชราภรณ์  เพชรดี
 
1. นางสาวชลลดา  จันทร์หอม
2. นางสาวปัทมา  ปุริสังข์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณวัฒนา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สิงหาศร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายแสตมป์  สมคะเณย์
 
1. นางสาวจิราพร  สวัสดิภาพ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.25 เข้าร่วม 28 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกรัณย์   นิตย์โชติ
2. เด็กหญิงอรณิชา  สังข์คงเมือง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปานศิลา
 
1. นางสาวนิษานาถ  รีนับถือ
2. นางสาวสุภาวดี  ดีคล้าย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23.62 เข้าร่วม 31 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกุลณัฐ  แซ่ลิ้ม
2. นายปราโมทย์  คำตื้อ
3. นายอธิคม  บุตรเล็ก
 
1. นางอุดมลักษณ์  ลือชัย
2. นายสุรพล  ละเหร่า
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.1 เงิน 27 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนภัสสร์  มะยะเฉียว
2. เด็กหญิงปรีดาพร  ลิ้มไล้
3. เด็กหญิงสุวพัชร  นุชเนตร
 
1. นางรุ้งเพ็ชร  สีลิ้นจี่
2. นางมนวิภา  เตโช
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.5 เงิน 35 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกิตติธัช   บุญเย็น
2. นายชลกานต์   ปานน้อย
3. นางสาวแพรวพรรณ  เรืองโรจน์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ดีคล้าย
2. นางสุขุมาล  บุญมาก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.96 เงิน 27 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงชยานันท์  เหรียญทอง
2. เด็กหญิงนันทิยา  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงศิทราย  ดาราบถ
 
1. นายวานิช  น้อยแสง
2. นางสาววราวรรณ  มุ่งหมาย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 39 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวนฤทัย  คล้ายจ้อย
2. นายสถาพร  มูลทองคำ
3. นางสาวสวนีย์  แก้วนวล
 
1. นางสาวรัตติกาล  แซ่ตัน
2. นางณัฐนรี  แขวงโสภา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 35 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กหญิงนีรชา  ชื่นอุรา
2. เด็กชายวัฒนา   โดดดี่
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รอดเขียว
 
1. นางสาวสิริมาส  นิยมไทย
2. นางสาวดารา  คงกระพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 46 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวกนกอร  ศรีแก่นจันทร์
2. นางสาวกัญญาพัชร  คุ้มรอบ
3. นางสาวพัฒชริน  แสงแก้ว
 
1. นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์
2. นางณัฐนรี  แขวงโสภา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.1 ทองแดง 51 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายธนากานต์  เกิดทอง
2. เด็กชายวาริทธิ์  ซื่อสัตย์
 
1. นายกรพิสิษฐ์  พุดแดง
2. นางสาวณัฐิญาภรณ์  เดชเกตุ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.49 ทองแดง 41 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายธรรมนูญ  สอนชิน
2. เด็กชายสุริญาย์  พุ่มพวง
 
1. นายกรพิสิษฐ์  พุดแดง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง 18 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติพร  จิตรบรรจง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสือเล็ก
3. เด็กหญิงดวงกมล  เจริญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพัฒนรัตน์  ภุมรินทร์
5. เด็กหญิงสุนิตา  ฉุนราชา
 
1. นางพรทิพย์  จิตรสำรวย
2. นางเตือนใจ  เทียมทัด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.5 เงิน 29 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ศรีพรม
2. นางสาวจิตสุภา  จันทร์ลมูล
3. นางสาวชนิดาภา  ตั้งกิตติวาณิช
4. นางสาวณัฐพร  จันทร์เพ็ญ
5. นางสาวนุชจิรา  มงคลนำ
 
1. นางสาววิไลพร  คหัสคัดคาม
2. นางสาวลดาวัลย์  พวงนิล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 29 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงคริมา  สุขเฟื่องแสง
3. เด็กหญิงนภัสธิดา  ภูศรีเทศ
4. เด็กหญิงพรไพลิน  ใจเกื้อ
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฉายแสง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์
2. นางสาววิมล  รอดสุกา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.8 เงิน 44 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. นางสาวกนกรดา  มั่งมี
2. นางสาวปภัสสร  จีนบรรจบ
3. นางสาวพรรณพฤกษา  หลำพะ
4. นางสาวสุดาพร  พลสุวรรณ
5. นางสาวสุภาพร  ริมเถื่อน
 
1. นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์
2. นางปิยะนุช  เมืองอุดม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.6 เงิน 22 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กชายชัชรชัย  เขียวคำรพ
2. เด็กชายวิชนาต  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงสมิตานัน  ลูกอินทร์
4. เด็กหญิงสุจิตร์ตรา  เดชไทย
5. เด็กหญิงหัทยา  นาคแท้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา  ตรีสุวรรณ
2. นายกฤษกร  ชุมดี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 49 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  ใจหลัก
2. นายบุญฤทธิ์  บุญใหญ่
3. นางสาวประภัสรา  เพชรน้อย
4. นางสาวพัชนี  จินดา
5. นายวิภาส  ครอบครบุรี
 
1. นายกรพิสิษฐ์  พุดแดง
2. นางสาววิมล  รอดสุกา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ทหาร
2. นายคฑาวุธ  คงศรี
3. นางสาวฐิติรัตน์  ชูชิต
4. นางสาวดวงกมล  สืบสมบัติ
5. นางสาวนลินทิพย์  เปรียบปราง
6. นายนิรุต  รัตนสิทธิ์ชัชวาล
7. นายปัณณเพชญ์  วัฒโน
8. นางสาวปาริฉัตร  โอ่เอี่ยม
9. นางสาวปาลิตา  น้อยวิจิตร
10. นายภาณุ  รัตนภาณุ
11. นายภานุรุจ  รุจิรปัญญานนท์
12. นายรุจดิศ  ธุวสุจิเรข
13. นางสาววิภาวดี  สินสอน
14. นางสาวศราวดี  รัศมี
15. นางสาวศุภกานต์  กลิ่นพิกุล
16. นายสุธิพงศ์  ปรัชญา
17. นางสาวสุนิสา  พินโย
18. นางสาวสุมยุชาตะรี  กาญจนคีรีกุล
19. นางสาวอังชิตา  สาสาร
20. นายเมธี  คงศรี
 
1. นายวิริทธิ์  ฐิรัตนบุรินทร์
2. นายมหิศร  จิตรสำรวย
3. นางสาวกัลยรัตน์  เกาะเกตุ
4. นางเตือนใจ  เทียมทัด
5. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธ์  วงแหวน
2. นางสาวชญาดา  วีระวงค์
3. นางสาวญาณีกร  พลศิลา
4. นางสาวณัติฐมล  สันติสุขวัฒน
5. นางสาวณิชกุล  เมืองอุดม
6. นางสาวธัญพิชชา  ศรีทอง
7. นายนนท์พิเชษฐ์ชาญ  ชัยหา
8. นางสาวปนัดดา  รุ่มสวย
9. นางสาวปรางทิพย์  คงแท่น
10. นายปิยนันท์  จำปีพันธ์
11. นายพงศกร  สกุณา
12. นางสาวพิชานันท์  ภู่ทอง
13. นายพีรวัฒน์   เกษมสุขไพศาล
14. นางสาวภัทธิรวรรณ  จันทร์น้อย
15. นางสาวศรุตา  สุตระ
16. นายศักรินทร์  สิมมา
17. นายศุภกร  หุ่นงาม
18. นางสาวอภัสรา  เกิดพุ่ม
19. นางสาวเมธาวี  ทองสุข
20. นางสาวเมธาวี  ดาวสุข
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทับปิง
2. นางสาวปิติดา  ใจดี
3. นายธนธิปัตย์  โชติเมืองปัก
4. นายมานิจ  คงชื่น
5. นายธันวา  จิตรวัตร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.67 เงิน 45 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนภูมิ  ร่วมวงษ์
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  เกาะเกตุ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง 6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายศุภกร  มาเม้า
 
1. นางสาวสุนันทนา  หมั่นพลศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกวินทราดา  จั่นเพชร
2. เด็กชายธนภัทร  วงศ์เศรษฐโชติ
 
1. นายมหิศร  จิตรสำรวย
2. นายศิทชา  สังช์แก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 24 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจรัสรวี  กลีบสมุทร์
2. นายธีระพร  บุตรอากาศ
 
1. นางกันยา  ตันติพนาทิพย์
2. นางทัสณียา  แบบสังข์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.2 ทอง 14 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  ปักษี
2. นางสาวประภัสสร  ผิวขาว
3. เด็กหญิงพนิตนันท์  บุญนำสิริจิต
4. นางสาวพลอยไพลิน  ทองอร่าม
5. เด็กหญิงภัคจิรา  เกตจันทร์
6. เด็กหญิงภูนวภัทร  คชสินธุ์
7. นางสาวสุทธิดา  ถึงชาตรี
8. เด็กหญิงอัญชิสา  โอสถเวช
9. เด็กหญิงอโรชา  แดงแท้
10. นางสาวเปมิกา  สร้อยขาว
 
1. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
2. นางสาวไอรินทร์  โกณฑา
3. นางสิรีกร  จันทร์สงค์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกษวรรณ  ทอดสนิท
2. เด็กหญิงจามรี  มุลีผล
3. นางสาวจุฑาทิพย์  พรศิริ
4. เด็กหญิงธัญชนก  ประดิษฐ์พงษ์
5. นางสาวนัฐกานต์  อ้นพันธุ์
6. นางสาวบุษกร  สันติวิทยารมย์
7. นางสาวบุษกร  เจียมจริยา
8. เด็กหญิงปัณฑารีย์  อรุณคีรีวงศ์
9. นางสาวปีย์รดา  เรืองโรจน์
10. นางสาวมนัสวี  มงคลปราณีตเลิศ
11. เด็กหญิงรัตนาวรี  เชาว์ชะตา
12. เด็กหญิงวรรณดี  เกิดสี
13. เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็ชรไชยา
14. นางสาวศุภมาส  หล้าแหล่ง
15. นางสาวสิรินารถ  ยอดใหญ่
 
1. นางรุ่งฤดี  โชคลาภ
2. นายชูฤทธิ์  โชคลาภ
3. นายนิวัฒน์  ถือศิล
4. นายสุรินทร์  เอี่ยมผึ้ง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงลภัสรดา  สิทธิคง
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  ชูชีพ
 
1. นายภาคภูมิ  เจริญชนม์
2. นางสาวเอมวิกา  เพชรทอง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายกิตติพิชญ์  เกลี้ยงกลม
2. นายสมบัติ  พรมสูง
 
1. นางสาววรรณา  จูสวย
2. นายชยกร  บัวอำไพ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายศรัณย์  เวคะทร
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวนันทนีย์  ยิบประดิษฐ์
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา
 
1. นายสุรศักดิ์  ชินวรพิทักษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธีรดา  สบายใจ
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศุลีพร  เกิดสุข
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกฤษติพล  เปี้ยวน้อย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กชายนภดล   สวนทอง
 
1. นางสาววรรณภร   ตรีอัมพร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกุลธิดา  พุทธอินทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์   นุชเนตร
2. เด็กหญิงณัฐวิภา   บุญจร
 
1. นางสาววรรณภร   ตรีอัมพร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาดา  พงษ์สว่าง
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นายสถาพร  นวลวงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ชินวรพิทักษ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 47 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 1. เด็กชายยุทธภูมิ  รวดเร็ว
2. เด็กชายวาคิม  เพ็งไร่ขิง
3. เด็กชายสนายุทธ  เรียงสันเทียะ
 
1. นายพีระพันธ์  คีรีศรี
2. นายสุขกิตติ์  อิ่มทวีกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐา  ดิเรกศรี
2. นางสาวณัฐชยา  ดิเรกศรี
3. นางสาวลลิล  เจริญลาภ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
2. นายวสันต์  ชมสุวรรณ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.67 ทอง 6 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายชนะชัย  นาคสอิ้ง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.33 ทอง 16 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.67 ทอง 8 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายชนะชัย  นาคสอิ้ง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.67 ทอง 21 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายพีรพัฒน์  สิทธิฤกษ์
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 39 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนชัย  คล้ายคลึง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายสิริพงษ์  หนูยิ้มซ้าย
 
1. นายชาญชัย  คงชนะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76.33 เงิน 30 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายฐิติพงศ์  คงด้วง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 10 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัทมพร  เดชโหมด
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 24 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  บัวไสว
 
1. นายชาญชัย  คงชนะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิ
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 22 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นายฐิติพงศ์  ราชวงศ์
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 28 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.67 ทอง 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
2. เด็กชายกฤษกร  สัญจร
3. เด็กหญิงคนึงพร  ชูใจ
4. เด็กชายจิณณวัตร  ศรีฉ่ำ
5. เด็กชายฐิติพงศ์  คงด้วง
6. เด็กชายณัฐนันท์  สุนาโท
7. เด็กชายธนชัย  คล้ายคลึง
8. เด็กชายธำรงค์  สุวรรณบุตร
9. เด็กหญิงปัทมพร  เดชโหมด
10. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิ
11. นางสาววิภาวี  เอี่ยวแซ
12. เด็กชายวีระพัฒน์  ปานประชา
13. เด็กหญิงสุนิตา  โตทอง
14. นางสาวเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
15. นางสาวเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นายพีระพล  เพียรเสมอ
2. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.6 ทอง 19 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษกร  สัญจร
2. เด็กชายจิณณวัตร  ศรีฉ่ำ
3. เด็กชายฐิติพงศ์  คงด้วง
4. เด็กชายณัฐนันท์  สุนาโท
5. เด็กชายธนชัย  คล้ายคลึง
6. เด็กชายธำรงค์  สุวรรณบุตร
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิ
8. นางสาววิภาวี  เอี่ยวแซ
9. เด็กชายวีระพัฒน์   ปานประชา
10. นางสาวเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
11. นางสาวเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นายธรรมรัตน์  เฉยเจริญ
2. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 40 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เกื้อกูล
2. เด็กหญิงวรรณภา  วิบูลย์ศิริชัย
3. เด็กหญิงวรินทร  ศรีสมศักดิ์
4. เด็กชายศักดินันท์  ไม้เกตุ
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  วิเศษชาติ
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  สกุลบัณฑิตย์
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายโอม  อ่อนน้อม
3. นายชัชวาล  มานพ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.8 ทอง 10 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายชัชดนัย  ทองสม
2. นางสาวทิพวรรณ  เอี่ยมแสง
3. นายนพรัตน์  เจี้ยมดี
4. นายปิยวิศว์  เตชะเดช
5. นายภัทรพงศ์  เข็มทอง
6. นางสาวสุชานรี  โชคสมงาม
 
1. นายนรงค์ฤทธิ์  เกศวพิทักษ์
2. นายประกาศิต  แย้มบาน
3. นางอุสณา  นวลศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79 เงิน 29 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นายกรกฏ  ขาวนวล
2. เด็กหญิงจตุพร  เนียมศรี
3. นายจักรณรงค์  นวลฝ้าย
4. นางสาวจีราวรรณ  ลิบลับ
5. นางสาวจุฑารัตน์  ทนทาน
6. เด็กชายชวัล  ศรีประสิทธิ์
7. เด็กชายฑิฆัมพร  แก้วมณี
8. นายณัฐพล  ทองน้อย
9. นางสาวณัฐวรรณ  จีรัง
10. นางสาวตรีรักษ์  ใจใส
11. เด็กชายธนภัทร  ทองน้อย
12. นายธนศักดิ์  ใจเพชร
13. นายธวัชชัย  ทองเกลี้ยง
14. เด็กชายธีรพัฒน์  คุณคำพระ
15. นางสาวธีราพร  แดงโชติ
16. นายนที  รอดอยู่
17. เด็กชายนพสินธุ์  เวียงทอง
18. เด็กหญิงนภาภรณ์  คงศรี
19. นางสาวปวีณา  นาคเอี่ยม
20. เด็กหญิงพรรณพสา  ศักดิ์ภิรมย์
21. นายภฤศ  ตังคณากุล
22. เด็กหญิงภัทรพร  สมศรี
23. เด็กชายมินทดา  บุญยศ
24. เด็กชายรัชชานนท์  พรมชลา
25. นายศิรวัต  จันทร์สุข
26. นางสาวสิริรัตน์  ศิริมังกร
27. เด็กหญิงสุทธิพร  สอดแสง
28. นางสาวสุพรรณนิกา  พิทักษ์แสงจันทร์
29. นางสาวสุภาพร  แสงจันทร์
30. นายอนุเทพ  มุ่งเสริมกลาง
31. นายอภิรักษ์  โพโทเดิม
32. นางสาวอมรวดี  เดชอุดม
33. นางสาวอัญมณี  แดงช่วง
34. นางสาวอันดามัน  ขลุดสกุล
35. นายอุเทน  หลักแหลม
36. นายเกียรติศักดิ์  เกิดยินดี
 
1. นายกฤษกร  ชุมดี
2. นางมธุรส  เอียตระกูล
3. นายวิมล  พงษ์เตรียง
4. นายสันธาร  อินไชยยา
5. นายวิสิษฐ์  วงค์กูด
6. นายพิทูร  พยอมหอม
7. นางโสภา  ชวนวัน
8. นางเพ็ญพิศ  จุลเนียม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 33 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นายขจรยศ  ทาสา
 
1. นางสุทัศณีย์  ศรีปานนาค
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสายธาร  ม่วงทอง
 
1. นางนุศรา  ลูกอินทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.67 เงิน 42 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นางสาวสุทธภา  พุ่มเกษม
 
1. นางสุทัศณีย์  ศรีปานนาค
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 26 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายจารุกิตติ์  พิมพ์ศรี
 
1. นายโอม  อ่อนน้อม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 36 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นายณัฐดนัย  แดงช่วง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  กลั่นประเสริฐ
 
1. นายธวัช  กันธิมา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 19 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางนุศรา  ลูกอินทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กชายวัฒนา   โดดดี่
 
1. นายจักรกริช  อรชร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 36 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายพัฒนพล  ขำพวง
 
1. นางสาววรรณา  จูสวย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชนิศรา  ลิ้มศุภพิริยะกิจ
 
1. นางประเสริฐทรง  สองเมือง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวกิรณา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวคันธารัตน์  จีนจำรัส
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 13 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายพิทยุตม์  ทิพย์พิมล
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นางสาววรารัตน์  นิมิตรภูวดล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชนะสิทธิ์
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 18 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธิดารัตน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 63.9 ทองแดง 36 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายฐิติกานต์   ทองเสภี
2. เด็กหญิงธนรักษ์  ทับทอง
3. เด็กหญิงนรินรัตน์  อยู่ร่ม
4. เด็กชายพงศธร   หอมกลิ่น
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พิมพ์ทอง
6. เด็กหญิงภัทธริญา  ผาดศรี
7. นางสาวภาสินี  คงแก้ว
8. เด็กหญิงวิภาวดี  สกุณา
9. เด็กหญิงวิลาสิณี  โคมแก้ว
10. เด็กชายไกรวิชญ์  ประสานทอง
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. นายสมยศ  เรืองเนตร์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนสงคราม
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เฮงเจริญสิญจ์
3. เด็กหญิงปฐวีกานต์  ทองขำ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  คชเกื้อ
5. เด็กหญิงปิยนุช  คชเกื้อ
6. เด็กชายปุริมพล  ทั่งเหมือน
7. เด็กชายพงศ์กร  บรรจงกิจ
8. เด็กหญิงวรฤทัย  เมืองงาม
9. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พูลสวัสดิ์
10. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ลลิตมงคล
 
1. นายนภากาศ  ชื่นบาน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83.17 ทอง 22 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมกมล   ภุมมา
 
1. นายธนาเทพ   ธิตา
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 79.66 เงิน 31 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  วุฒิรัตน์
 
1. นางสาวศศิกานต์  สังสกฤษ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริโท
 
1. นางสาวทัดชา  อินทร์เนื่อง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.33 เงิน 23 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาววิกานดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวเจนวจี  ศิริสมบัติ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 19 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวอิสริยา  แก้วเนิน
 
1. นายธนาเทพ   ธิตา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.66 ทอง 9 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จานแก้ว
 
1. นางสาวทัดชา  อินทร์เนื่อง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.66 ทอง 30 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวลดาพร  เกิดสมจิตต์
 
1. นางสาวทัดชา  อินทร์เนื่อง
 
106 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.67 เงิน 27 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกฤตตา  อุดมศิลป์
2. นางสาวธัญชนก  เนตรภักดีตระกูล
3. นางสาวปาริชาติ  สุริบาล
4. นางสาววินิตา  กีระนา
5. นางสาวอารดา  เกตุแก้ว
 
1. นางศุภลักษณ์  ชูชื่น
2. MissLi  Chen Chen
 
107 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินทรโชติ
2. นางสาวปัญนรัตน์  มุ่งคุณ
 
1. MissLi  Chen Chen
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.06 ทอง 34 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณรงค์ชัย  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณัฐการต์  มณีวงษ์
3. เด็กชายณัฐชนนท์  แสงเทียนทอง
4. เด็กชายปฏิญาณ  บุญยุภู
5. เด็กชายปรมัตถ์  แกมแก้ว
6. เด็กชายภัทรพล  เทียมทัด
7. เด็กชายภัทรภณ  นกเล็ก
8. เด็กชายอังกินันท์  นาน้อม
 
1. นายพงษ์ดนัย  เขียวไปรเวศ
2. นายวรวัชร์  รัตนสมบูรณ์
3. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.43 ทอง 18 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  กุณาวงค์
2. นายรัตนพล  นำสงค์
3. นายวุฒิชัย  อยู่สุข
4. นายศุภพงษ์  หุปะกา
5. นายสหรัตน์  พรหมแก้ว
6. นายเกียรติศักดิ์  หนูขาว
 
1. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
2. นางสาวจรรยงค์  บุญซัน
3. นายกิจจา  กิจหงวน
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 41.58 เข้าร่วม 33 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญพร  วงศ์พราหมณ์
2. นางสาวประภัสรา  ตันเจริญ
3. นายพรช  มะลิวัลย์
4. นายวรปรัชญ์  คล้ายทอง
5. นางสาวอทิตยา  เปรมพุ่ม
6. นางสาวอาภัสรา  กาญจนวิรัช
7. นางสาวเพ็ญพิชชา  มากจันทร์
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นางพรทิพย์  จิตรสำรวย
3. นายมหิศร  จิตรสำรวย
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 21 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร   พักโพธิ์
2. เด็กหญิงปริศนา   มากพันธ์
3. เด็กหญิงพลอยกัลยา  สูงศักดิ์
4. เด็กหญิงศิริยากร  กล่อมจิตต์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ยกย่อง
 
1. นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี  พรหมพรรณ
2. นางสาวยุภาวดี   วิชามุข
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 20 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวชนิศา  หนูสุด
2. นายฐาปกรณ์   ขวดทอง
3. นางสาวณัฐกานต์   บัวแดง
4. นางสาวณัฐชยา  เชื้อชาย
5. นางสาวสุธิดา  ศิริบุญ
 
1. นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี  พรหมพรรณ
2. นางสาวยุภาวดี   วิชามุข
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชูเมือง
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์  พัฒเชียรทอง
3. เด็กหญิงอัญชลี  เกลียวนาค
 
1. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
2. นางสาวจรรยงค์  บุญซัน
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  ทองนนท์
2. นางสาวดวงกมล  ลือชา
3. นายธนัท  นาคสิงห์
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
2. นางจันทรา  อินทร์เนื่อง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 32 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงน้องพิ้งค์  สดใส
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตร  ดำรงรัตน์นิธิโชติ
3. เด็กหญิงแสงแข  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวนรินทรา  เดชครอบ
2. นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กชายชาญชิต   จันทรเสนา
2. นายภัทรธร  ชำนาญกิจ
 
1. นางวรรณา  พรหมประดิษฐ์
2. นางสาวช่อผกา  ทศพลทรงพร
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จีบเจือ
2. เด็กชายนรินทร์โชติ  เผ่าวงค์
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นายวรุตม์  เลิศมงคล
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 5 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวปวีณา  ดีใจ
2. นางสาววนิศรา  พุฒหอม
 
1. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
2. นายวรุตม์  เลิศมงคล
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  พวงนิล
2. เด็กชายธีรเมธ  ศักดิ์เกิด
 
1. นายวรุตม์  เลิศมงคล
2. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 9 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธนรรณพ  โหง้วหลี
2. นายธวัชชัย  อาจวาทิน
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
2. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 47 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายภูวสิษฏ์  ศรีสุพรรณ
2. เด็กชายยศภัทร  เกิดทรัพย์
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
2. นางอรุณรุ่ง  จีบเจือ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 52.4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงสุชัญญา  เหลือวงศ์
2. เด็กหญิงอรณิชา  สินเธาว์
 
1. นายณัฏฐ์วรัตม์   เลิศแล้ว
2. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 32 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แสงศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธัมมาภิรติ
 
1. นายวรุตม์  เลิศมงคล
2. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรี  ธรรมมา
2. นางสาวรุจิรา  ยิ่งประสบผล
 
1. นางอรุณรุ่ง  จีบเจือ
2. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 41 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายสหรัฐ  เขียวสง่า
2. นายอรุณเทพ  ปั้นทอง
 
1. นายโอม  อ่อนน้อม
2. นายไพรัช  คงเจริญ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 23.67 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นางสาวจารุณี  แสงเขียว
2. นายรณกร  ทองจำรูญ
 
1. นายกิตติ  พงศ์พานิช
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  อยู่เปี่ยม
2. นายอติคุณ  ใจแก้ว
 
1. นางศรัญญา  กาญจนประดิษฐ์
2. นายสันธาร  อินไชยยา
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายจงพิชิต  ชิตสุข
2. เด็กชายพัฒนะพงศ์  เผือกผุด
3. เด็กหญิงอรพิชญ์  มะณีแดง
 
1. นางสาวจิราพร  ศิริไพบูลย์
2. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  แก้วจีน
2. นายธนพล  สิงทิศ
3. นายนนทกรณ์  เหมทานนท์
 
1. นายชาติชาย  สมวงษ์
2. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฉายน้อย
2. เด็กชายกฤษกร  ฉายน้อย
3. เด็กชายอิสระพงษ์  พงไพศาล
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธัชวิน  วิวัฒนโสภา
2. นายรัฐพล  รักษาราษฎร์
3. นายสรรเพชร  พลับใหญ่
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  ยางงาม
2. เด็กชายมานะโชค  มานะกิจสมบูรณ์
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เตี้ยแจ้
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวพัชราภา  เขียววิชัย
2. นายพีรพัฒน์  ศรีทับทิม
3. นายศุภกร  ทองเงิน
 
1. นายกรพิสิษฐ์  พุดแดง
2. นายสุรจิตร  สุขสีดา
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ฤทธิ์ประเสริฐ
2. เด็กชายฉัตรชัย  จันทะโร
3. เด็กชายธนภัทร  ยังมีมาก
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 74.2 เงิน 44 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  พรมเชื้อ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  วงค์แหวน
3. นางสาวเจนจิรา  ขาวสอาด
 
1. นางกัณนิกา  เกลื่อนพันธ์
2. นายสุรจิตร  สุขสีดา
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 28 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  โภคากรณ์
2. เด็กหญิงปภาวดี  ราชสีห์
3. เด็กหญิงอุษณิษา  อาจหาญ
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 44 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายนพเก้า  จับจิตต์
2. นายสวราชย์  แตงอ่อน
3. นายสิทธินนท์   สระทองย้อย
 
1. นายรชต  ระไวกลาง
2. นายโชคดี  พัฒเชียรทอง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยพร  สุขสนาน
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูวรณ์
3. เด็กหญิงปารีณา  โกยปฐม
4. เด็กหญิงพิมมาดา  วิเศษสมบัติ
5. เด็กหญิงมณีมณฆ์  เที่ยงธรรม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  เทพนวน
 
1. นางสาววรลักษณ์  จันทร์ประยูร
2. นางสาวประนอม  หุ่นเก่า
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 29 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ยิ้มแย้ม
2. นางสาวญาณิกา  ทาศรี
3. นางสาวทิพรัตน์  จันทร์แจ้ง
4. นางสาวพรรณวรินทร์  จันทะโร
5. นางสาววริศรา  เต็มพร้อม
6. นางสาวสุภัสสรา  โอสถเวช
 
1. นางสาวสุนารี  ก๋าแก่น
2. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  ตุ้มต่างหู
2. เด็กชายธนาดล  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงรัตนพร  พรมทา
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 37 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  รักษาราช
2. นางสาวประภาพรรณ  ชูช่วย
3. นางสาวรัชประภา  แท่นรัตน์
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.1 ทอง 12 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เพ็งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิทยากร
3. เด็กชายณรงค์กร  งามสอาด
 
1. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
2. นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  พรวิบูลย์รักษา
2. นายสุริยัน  ปุ่มเพชร
3. นายอภิสิทธิ์  เหล่าเจริญงาม
 
1. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
2. นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.8 เงิน 44 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พวงบุปผา
2. เด็กหญิงวีราพร  ขันเงิน
3. เด็กหญิงอรณิชา  วีระทัต
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   ทองชม
2. นางยุพา  แดงฉ่ำ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวชาติมา  บุญศรี
2. นางสาวภาชินี  แย้มกลิ่น
3. นางสาวลัดดาวัลย์  ตะเภาทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  โตโสภณ
2. นางยุพา  แดงฉ่ำ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงเม่น
2. เด็กชายสันติภาพ  สุมาวงศ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนวิสิทธิ์
 
1. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
2. นางวิมลพรรณ  รักทอง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวจุรีมาศ  จีระนุช
2. นางสาววชิราภรณ์  โมรานิล
3. นางสาวอรุณกมล  ฤทธิกูล
 
1. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
2. นางวิมลพรรณ  รักทอง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์เพ็ชร
2. เด็กชายสราวุฒิ  สุดพิมศรี
3. เด็กชายสาโรจน์  ทองคำ
 
1. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
2. นางวิมลพรรณ  รักทอง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวปิยะพร  เหลือดำรงสกุล
2. นางสาวอริสา  เพชร์น้อย
3. นางสาวอินทิรา  อินทร์จุฬ
 
1. นางสาวสุนารี  ก๋าแก่น
2. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 18 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบัวคำ  หมื่นคำจันทร์
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  หมื่นคำจันทร์
3. เด็กหญิงอพิสฎา  ป้านน่วม
 
1. นางทิมาภรณ์  สร้อยสังวาลย์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 27 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวมณฑกาญ   จินาตง
2. นางสาวอนัญญา  บัวครื้น
3. นางสาวเกษร  ขาวปลอด
 
1. นางสาวทิพาภรณ์  ทวีศักดิ์สมบูรณ์
2. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
152 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณี  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงกัลญา  หาญสิงห์
3. เด็กหญิงกาญจนา  ธารสวิง
4. เด็กชายจารุกิตต์  เปรมจิตร์
5. เด็กชายชลชาติ  แซ่อุ่น
6. เด็กชายชัยรัตน์  เขื้อชาติ
7. เด็กชายชาญวิทย์  คงทวีทรัพย์
8. เด็กชายชาญวิทย์  สร้อยมริต
9. เด็กหญิงดาวรุ่ง  บัณฑิตศาสตร์
10. เด็กชายธนพล  จะมะ
11. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปักษา
12. เด็กหญิงนาฎยา  ศรีสมบัติ
13. เด็กหญิงปฐมาวดี  จีนสายใจ
14. เด็กชายปองคุณ  ชื่นชมภู
15. เด็กชายภีมากร  น้อยจริง
16. เด็กชายมหาศักดิ์  ช่วยรักษา
17. เด็กหญิงรัชนันต์  ทาจันทร์
18. เด็กชายศินนารายณ์  จุนเจือ
19. เด็กชายอาจณรงค์  เฉลิมพันธ์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สำราญจิตต์
 
1. นางสาวนรินทรา  เดชครอบ
2. นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์
3. นายสุรศักดิ์  ชินวรพิทักษ์
4. นางเปรมรัศมี  อ่างหิน
5. นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์
6. นางสาววิมล  รอดสุกา