สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86.75 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายภานุพงศ์  สลักคำ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โชคตระกูลเกียรติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 43 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวสุพิชญา  ชนะชัยโรจน์
 
1. นางสาวเนตรนภา  ถูระวัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 38 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาววรรณพร  กิมเยื้อน
 
1. นางศิรินทร์  สุดคนึง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 41 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวศศิธร  ชุนสอน
 
1. นางสาวนปภา  สิงโพธิ์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 19 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  สิริปรีดากุล
 
1. นางจีรนันท์  พรไพศาล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวมนสินีย์  ภัทรหิรัญวุฒิ
 
1. นางสาวชนาพร  คงชาติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 33 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมรัศมี
 
1. นางวิรัช  ไชยเขตต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 26 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  ทองสอน
 
1. นางชูศรี  ศรีกรด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 26 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงปารณีย์  วรรณชาติ
2. นางสาววธูสิริ  อาจเอื้อ
3. นางสาววีราภรณ์  กะยอ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เศรษฐวนิช
2. นางนาที  เดชะราช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 43.75 เข้าร่วม 46 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวญาณิศา  จันทร์ขวาง
2. นางสาวมินตรา   ปิ่นแก้ว
3. นางสาวสุพรรณี  รังษิโย
 
1. นางสาวณัฐปวีณ์  ปานบุดดา
2. นางเจริญศรี  จันทร์สุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 38 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กหญิงปิยารัตน์  สนิทม่วง
2. เด็กหญิงอริสรา  มาตา
 
1. นางลมัย  แจ้งสว่าง
2. นางสาวกมลชนก  ม่วงศรีจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 45 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวมุทิตา  ยศทิศ
2. นางสาวศุภาพิชญ์  อ่ำสำลี
 
1. นางสาวพลอยนภัส  ปุรณะวณิชย์
2. นางสาวนิดา  นิ่มวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงณิชกานต์  จิรานิธิกูล
 
1. นางสาวอรพรรณ  เจิมธานี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวปริชญา  เลขวิริยะกุล
 
1. นางสาววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 6 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายกีรติ  รักษาสกุล
2. เด็กหญิงณัฐชา  โสลำภา
3. เด็กหญิงมนฐิตา  อุบลหอม
 
1. นางสาวมธุรส  เหมโส
2. นางแพว  เฉลิมญาติวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 18 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวกัญญารัตน์  พูลสุข
2. นางสาวพิชชาภัสร์  ภูกิจพิพัฒน์กุล
3. นางสาวสรัลชญาน์  ศิริอุดมรัตน์
 
1. นางสาววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ
2. นายวิโรจน์  เลขานุภานนท์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 41 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงรักษ์สุดา  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงวงศ์สุดา  วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงเขมาพร  งามสิริเรืองสกุล
 
1. นายประสพ  อ่อนดี
2. นายศรัณย์  เสถียนจารุรัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 34 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวดวงกมล  บุญมั่งมี
2. นางสาวตวงรัตน์  แสงดี
3. นางสาววิไลลักษณ์  ยงควิสัย
 
1. นางสาววรุณยุภา  เลื่อนแก้ว
2. นางวราภรณ์  แสนเสนาะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายธนบูรณ์  ชัยชนะพงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  พรสิริรุ่ง
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ตั้งมั่น
2. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 9 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายจิรวรรธน์  ทวีวัฒนานนท์
2. นางสาวสุธิตา  ยางสุด
 
1. นางบุษยา  การสามารถ
2. นายวัชรศักดิ์  จิตรแน่น
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงรีสกี  ฤทธิชัย
 
1. นางสาวศิราณี  มะแอ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวณิชาภา  ฐานิตธนกร
 
1. นายพิมพ์พันธุ์  หอมแก่นจัน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 38 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายพัชรพล   จึงสมาน
2. เด็กชายวรวิช  ฟักเชือก
3. เด็กชายวรุณพร  อินทรชะนะ
 
1. นายยุทพลธ์  สีสันต์
2. นางสาวนราธิป  พรรณหาญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายธีรพงศ์  มิลินทากาศ
2. นายพรภวิษย์  จิตพรไพศาล
3. นายหัตถวุฒิ  ธนะธรรมโกศล
 
1. นางกนกพร  ปานเผือก
2. นางสาวสุรัจชา  แก้วรุ่งเรือง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 30 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงกชกรณ์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญา  ทะวงศ์นา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วคำจันทร์
 
1. นางสาวสุดถนอม   ธีระคุณ
2. นางสาวภรณ์ภัสสรณ์  จ่าชัยภูมิ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 44 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายจีรพัฒน์   พวงต้น
2. นางสาวฐานิตา   บุญช่วย
3. นางสาวพรชนก   หนองขุ่นสาร
 
1. นางสาวพิชานันท์   จักรแก้ว
2. นางสาววาสิฎฐี   ต้นไทร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.14 เงิน 32 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวพิยดา  หะริตา
2. เด็กหญิงภัทรมน  ตั้งพูลเจริญ
3. เด็กหญิงวรมน  สุขนิรันดร์จารุ
 
1. นางวราภรณ์  พรมนิล
2. นางสาวสุดถนอม  ธีระคุณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 41 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวชลธิชา  สุดตาคาร
2. นางสาวภัทราวดี  สุเทวพร
3. นางสาวอังคณา  พรมแก้ว
 
1. นางขวัญชีวิต  นุชบัว
2. นางสิวินีย์  จิตรีศัพท์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.3 เงิน 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชลธิชา   บุญชัยศรี
2. เด็กหญิงศุภจิรา   ใหม่ยะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ภิญโญยิ่ง
 
1. นางสาวภัทรสุดา  หาดขุนทด
2. นางสาวเบญจวรรณ   ลิ้มสืบพงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 36 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวนภัสวรรณ  ปอแก้ว
2. นางสาวปุณยนุช  บริสุทธิ์
3. นางสาวสุกานต์สินี  สุขวรรณ
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง
2. นางสาวนปภัช  สุขสุวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.9 ทองแดง 25 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงวริษฐา  ศรีชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คุณาคม
 
1. นางสาวนฤมล  ฉิมงาม
2. นางสาวสุดถนอม  ธีระคุณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวกัญชพร   เกษมสุข
2. นายภัคพล   ล้นเหลือ
 
1. นางสาวชนิกานต์   กลิ่นขจร
2. นางสาวลำเพย   อุทาโย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.39 เงิน 19 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายณัฐวัตร  ธุวังควัฒน์
2. เด็กชายสุภัทร  เสมแย้ม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เนียมแสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายธีรเมธ  น้อยฉวี
2. เด็กชายปรัชญา   จันทร์เปีย
 
1. นายกิตติพงศ์  คุณกัณหา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. นายณัฐวุฒิ  โกเมนเอก
2. นายธนะวัตติ์  พันธุพงษ์ไทย
3. นายภัทรศักดิ์  ยางกลาง
 
1. นางสาวพิสมัย  ขันโมลี
2. นายสุเมธ  ศรีเกตุ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชลิตา  สุนทรวิภาต
2. เด็กหญิงนิลุบล  คำเขียว
3. เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  เที่ยงภักดิ์
4. เด็กหญิงวิชุดา  ไชยแสง
5. เด็กหญิงเมย์   เครือสิงห์
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ช้อนทอง
2. นายเจตน์สฤษฏิ์  ศรีสุวรรณ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 34 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวกุลชลี  ปั้นโต
2. นางสาวจิรนันท์  จันทร์พัฒนพิชัย
3. นายทัชชกร  จิรารัตนเดช
4. นางสาวสราลี  สยมพงศ์
5. นางสาวสิรีธร  อมตะรสกมล
 
1. นายณัฐพล  จันทรสุทธิพันธ์ุ
2. นางพรสวรรค์  หวังแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิงห์ท้วม
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แดงใจดี
3. เด็กหญิงนิภัทรา  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เกาซู
5. เด็กหญิงสกลสุภา  อารีเสวต
 
1. นางสาวอัชราภา  กินซง
2. นางสาวศุภัตรา  นนท์คำวงค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 12 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  ใยยะธรรม
2. นางสาวปภัสสร   อักษรศรี
3. นางสาวสุกัญญา  อุปจันทร์
4. นางสาวสุพัตรา  ศรีสังวาลย์
5. นางสาวไอลดา  ไกรพาณี
 
1. นางสาววันทนา  สังพยัคฆ์
2. นางสาวอุไรลักษณ์  สาตรศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำแหงพล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงศรีรัตน์
3. เด็กหญิงวิรดา  ทิมปราง
4. เด็กหญิงศิริพรรณ  เขียวเกษม
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  ผินจัตุรัส
 
1. นายพงศ์ประชา  คงนอง
2. นางสาวเขมจิรา  ด่านขุนทด
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.8 เงิน 21 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายดรัณภพ   โกรัตน์
2. นายตุลย์   ศิริมงคลวัฒนะ
3. นายรวิชญ์   แสงดี
4. นางสาวศรัญญา   หนูเรียง
5. นางสาวอติภา   ปราณี
 
1. นายพยุงศักดิ์   จินดาศรี
2. นายสหพร   สกนธ์กำแหง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกุลนิตย์  แก่นแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีดี
3. นายธชาบดี  สุวรรณพูล
4. นายธัญญรัตน์  เสนสุวรรณ์
5. นายนันทชัย  งามเจริญ
6. นางสาวนิศากร  กลิ่นลำดวน
7. นายปิยศักดิ์  เกิดสมุทร
8. นายพงศธร  สีสด
9. นางสาวพัชรินทร์  ยาใจ
10. นางสาวรักษิกา  หลีประไพ
11. นางสาวราตรี  สุขประเสริฐ
12. นายศักดา  ชลวณิชย์กุล
13. นายศุภมิตร  สวยผักแว่น
14. นายสหภพ  โพธิ์ทอง
15. นางสาวสุกัญญา  เจ้ยทองศรี
16. นางสาวสุพัตรา  เพชรไพบูรณ์
17. นางสาวอภิญญา  ละวัลวงค์
18. นางสาวอรพิน  นุวงษ์
19. นายอุดรพันธ์  ต้นสกุล
20. นางสาวเมธาวี  แสงทอง
 
1. นายศิริพงษ์  แสนศิริภัทรพงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ   ควรระงับ
3. นายพรรษา  จรเขตต์
4. นายประกอบ  น่วมจิตร
5. ว่าที่ร้อยตรีธนัท  เล็กเภา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.8 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรชวัล  พวกรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เอมสมุทร
3. นายจอมพล  เณรน้อย
4. นายจักรพันธ์   โพธิ์สะเดา
5. เด็กหญิงจันทร์นวล   คำแก้ว
6. เด็กชายฐาปนพงษ์   เกื้อกูลสกุลกิจ
7. นายณัชรพล   นนทะชาติ
8. นายณัฐชานนท์   อู่ผลเจริญ
9. เด็กชายธนบดี  ยศกระโทก
10. เด็กชายธนวัฒน์  เผือกผ่อง
11. นายนริศ  ดำขำ
12. เด็กชายนักรบ   สะมะแอ
13. เด็กหญิงพัชญา   โอษฐ์น้อย
14. นางสาวภลดา   สุวรรณประทีป
15. นายภาคภูมิ  พัฒนแสง
16. นายมานา  แสนประสิทธิ์
17. นายยงยุทธ์   แสงมาศ
18. เด็กหญิงศศินิภา   โสมะมี
19. เด็กชายอนุวัฒน์  สมาน
 
1. นายไกรสิทธ์   รัตนกันทา
2. นายอภิชาติ  อินกัน
3. นายนิพนธ์  อำพัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงวริษา  ตั้งพิศาลมงคล
 
1. นางสาวณัฐฐ์ชุมา   ภู่มาลา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 9 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์   สินสมุทร
 
1. นางน้ำทิพย์   ขาววิลาศ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 50 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงวริศรา   พุทธศรี
2. เด็กชายสาริน   สุทธิยาพิวัฒน์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   เถื่อนมูลละ
2. นายปราโมช  พันธุเมฆินทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.14 ทอง 11 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  เจริญผล
2. นายศิริชัย  ศรีพรรณ
 
1. นางแอนนารี  วชิรเขื่อนขันธ์
2. นางสาววิภาพร   เบี้ยมุกดา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.6 ทอง 26 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญรอด
2. เด็กหญิงนิศาชล  รุกขเจริญ
3. นางสาวภัชรมัย  โนนใหญ่
4. เด็กหญิงภัณฑิลา  พุทธศรี
5. เด็กหญิงวริศรา  ลาพาณิชย์
6. นางสาวศิภัสสร  ชัยราษฎร์
7. เด็กหญิงศิรินันท์  ล้อทวีทรัพย์
8. เด็กหญิงสุธาริณี  มากยิ้ม
9. เด็กหญิงสุธินี  บัญญาบุตร
10. นางสาวสุประวีณ์  จิตรซื่อตรง
 
1. นายจีรศักดิ์   ทิมเชียงราก
2. นายคำตัน   จันทะวงศ์ษา
3. นางสาวสุภัค   วงศ์ภักดี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นางสาวจิรประภา  ประดาพล
2. นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรเกลี้ยง
3. นางสาวธิดารัตน์  แขนโคกกรวด
4. นายธีรเกียรติ  เตชะ
5. นางสาวนงนุช  เที่ยวจันทึก
6. นายนพคุณ  หุ่นทอง
7. นางสาวน้ำผึ้ง  เกิดงาม
8. นางสาวน้ำหวาน  อายุวงษ์
9. นางสาวประภัสสร  สุขชาติ
10. นางสาวภัสสร  รอดพ้นภัย
11. นางสาวมินตรา  แจ้งสว่าง
12. นางสาววิภาวี  แอมภารัมย์
13. นายสมคิด  ประจงบัว
14. นายอภิรักษ์  บุญเสริม
15. นางสาวเบญจวรรณ  แตงอ่อน
 
1. นางสาวพิชยา  ขันตีเรือง
2. นายพัชรินทร์  อยู่สิงห์โต
3. นางวราภรณ์  บุญศรี
4. นายธีระศักดิ์  ช้างน้อย
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  หิรัญเมธีนันท์
2. เด็กหญิงนับพร  บุตรดาวิด
 
1. นางสาวนันทพร  อินพุ่ม
2. นายสุรศักดิ์   วงศ์รอฮิม
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 38 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายพรรษา  บุญทวีกุลสวัสดิ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญจันทร์
 
1. นายจุมพล  บุตรพิมพ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายชาคริต  คำสิริคุณากร
 
1. นายน้ำเพ็ชร   วุฒิอนันต์ชัย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายมงคล  อินทร์แก้ว
 
1. นายบุญเลิศ  อละสัตย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัก  แก่นสาร
 
1. นายวิเทศ  โพธิ์ทอง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวฟาติมา  ขันแก้ว
 
1. นายทรงพล  เมืองคำ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวศิริลักษณ์   จันทร์ดา
 
1. นายพรชัย  พิมพ์แดง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวจันทมณี  จรรยา
 
1. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวชนัญชิตา  ขันหาญศึก
 
1. นายพรชัย  พิมพ์แดง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวสุนัทดา  ฉ่ำรัศมี
 
1. นายพรชัย  พิมพ์แดง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 23 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ศรีเครือแก้ว
2. เด็กหญิงมัลลิกา  พุ่มเรือง
 
1. นางสาวนภาพร  จันทราช
2. นางสาวสุวรรณ์  หอมจันทร์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายณัฐพล  สดมณี
 
1. นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาววิชชุกร  วงษ์เกิด
 
1. นางสาวชรัญญา  คงนาลึก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายทองพันชั่ง  นามโพธิ์
2. เด็กชายวรากร  สีดา
3. เด็กชายสุเมธเมรี  จำใบ
 
1. นางสาววจี   รจนศิลป์
2. นางสาวชรัญญา  คงนาลึก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. นายคมน์พีระภัทร  เหมพันธุ์
2. นายชาญชัย  สุทธิ
3. นายวันเฉลิม  ตาใหม่
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  ทองขาว
2. นางสาวสุภาวดี  โชติธรรม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.33 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายณัฐนนท์   ยาคำ
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายเกียรติพงษ์    พุฒผึ้ง
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนายุทธ   กาญจนานุช
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายศิริศักดิ์   เชยสกุล
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายนฤพล   สมฤทธิ์
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายโยธิน   พงเกตุกรณ์
 
1. นายสมบุญ   ทัพทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.33 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายวุฒิชัย   จิววะสังข์
 
1. นายศักดิพจน์   วุฒิหทัยโชติ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สมนันท์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวมรกต  แสงเพลิง
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงเวธินี   หล้าพรหม
 
1. นางสาวโสภิตา   รัตนพันธ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายวุฒิชัย  เอี่ยมธนากุล
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงไอริณ   พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวโสภิตา   รัตนพันธ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายทศพล  พรหมแก้ว
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง 33 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงรินรดา  คุชิตา
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวสลิลา  สิงห์แช่ม
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายจิรเมธ    จันใด
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.66 ทอง 18 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายนันทวัฒน์  อนันต์จิระโชติ
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายจุฑาภัทร  บุญศรี
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หอมลักษณะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 11 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวธารทิพย์  ทองสุข
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หอมลักษณะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญมี
2. เด็กชายจุฑาภัทร  บุญศรี
3. นายทศพล  พรหมแก้ว
4. นางสาวนลิน  คำภักดี
5. นายนันทวัฒน์  อนันต์จิระโชติ
6. นางสาวมรกต  แสงเพลิง
7. นายวรวุฒิ  อู่นอก
8. นายวุฒิชัย  เอี่ยมธนากุล
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
2. นางสาวจริยา  บุญเกิด
3. นางสาวกนกกาญจน์  หอมลักษณะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 75.33 เงิน 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายกฤษดา   เหลาคม
2. นายจักรภพ   บัวรอด
3. เด็กหญิงชลลดา   แก้วคำลา
4. เด็กหญิงชลิดา   รักษาธรรม
5. นายธนพงษ์   กำแหงหาญ
6. เด็กชายธนรัฐ   แสงศรี
7. เด็กหญิงบัญฑิยาภรณ์   บุญชู
8. เด็กหญิงภนิดา   เงินสุข
9. เด็กหญิงรวิภา   แจ่มอรุณ
10. เด็กชายวรศิษย์   ครุฑดำ
11. เด็กหญิงวรัญญา   ขำสง่า
12. เด็กหญิงศศิกานต์   อ้นสืบสาย
13. เด็กหญิงเวธินี   หล้าพรหม
14. เด็กชายโยธิน   พงเกตุกรณ์
15. เด็กหญิงไอริณ   พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวโสภิตา   รัตนพันธ์
2. นายเกษมวุฒิ  มังคลาด
3. นายสมบุญ   ทัพทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกรณัฐ   ผิวงาม
2. นายจิรายุทธ   ประสมสี
3. นายจิรเมธ   จันใด
4. เด็กชายชนะชัย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5. นายชิษณุ   แต้เจริญ
6. นายภัคภูดล   ยั่งยืน
7. นายวันชัย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
8. นายสิทธิเดช   พัทธเสมา
9. นายสิรภพ   รังไสว
10. นางสาวสโรชา   ศาสนนันท์
11. นายอิสริยะ   ไชยมนตรี
12. เด็กชายเกียรติพงษ์  พุฒผึ้ง
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีทศพล  เพียรดี
3. นายปิติ  ขาวปลื้ม
4. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนบดี  ยลระบิล
2. เด็กชายนัธทวัฒน์  ไทยสิทธิพงศ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญวรรณ
4. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วสีเหลือง
 
1. นายต่อศักดิ์  กฤษดาโอภาส
2. นายประทาน  สระพลอย
3. นายชญานิน  คำสองสี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายคณพัฒน์  รอไกรเพชร
2. นายธนพนธ์  ทมเจริญ
3. นางสาวพิมพ์ลดา   กุลชาชัยสวัสดิ์
4. นายรุจระวี  เรือนพิมพ์
5. นายวรรณ์กวี  บุญเพ็ง
6. นายสงกรานต์  คำปัน
 
1. นายวรชน  รัตนมาลี
2. นายธนศักดิ์  มหานิยม
3. นายธราพงศ์  พรหมแจ้ง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.8 ทอง 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรดา   ภูสุข
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สายสงวน
3. นางสาวจิราพัชร   สำราญจิตร
4. นางสาวฉัตรทริกา   ศรีผุย
5. เด็กหญิงชลดา  ศรีระขันธ์
6. นายชลสิทธิ์  มะลิวัลย์
7. นายชาคร    ศรีมุกดา
8. เด็กชายฐิตินันท์    เนียมปาน
9. นางสาวณภัค   ศรีปัญญา
10. นายทักษ์ดนัย   ยนทะวงศ์
11. เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองคำดี
12. นางสาวธัญญรัตน์   ปานทอง
13. เด็กหญิงนารีรัตน์   สงสี
14. เด็กชายประชา   นิ่มน้อย
15. นายประสิทธิชัย   นาวีอุปถัมภ์
16. นางสาวปวีณ์พร   เส็งเส
17. นางสาวพรทิพย์   ชวดนันท์
18. นางสาวพลอยไพริน    อินทสมบัตร์
19. เด็กหญิงพิญวดี  ถนอมวงษ์
20. นายภคินทร์   มีเพียร
21. นายภัทรพล   ดลสอาด
22. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ภมรภูเบศวร์
23. นางสาววรรณี   สุขประเสริฐศิลป์
24. นายวสวัสติ์   หาผล
25. เด็กหญิงวิภาภรณ์   ทัศนเวช
26. นางสาววิไลวรรณ   มุกมัน
27. นางสาววีรภัทรา   สีคำภา
28. นายวีรวัฒน์    เจริญรวยรื่น
29. เด็กหญิงศรสวรรค์   ยวงโป่งแก้ว
30. นางสาวศุภิสรา    ไววิชา
31. นายสิทธิชาติ   อ่วมเจริญ
32. นางสาวสิริพิชญ์    มุทุกันต์
33. นางสาวสุกัญญา   เงาภู่ทอง
34. นางสาวสุมิตรา   สุวรรณสนธิ์
35. นางสาวอภัศรา    สายแก้ว
36. เด็กหญิงอภิสรา    นุตาลัย
37. เด็กหญิงอาทิตยา   เณรเกิด
38. นางสาวอโณทัย    วงษ์เกิด
39. นายไชยพฤกษ์   เทพสมุทร
40. นางสาวไอรดา   คงอินทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ปัญจะพรสุข
2. นายทรงวุฒิ  พรกุณา
3. นางศรมณีย์   สุขสุมิตร
4. ว่าที่ร้อยตรีจรัส  ผิวดี
5. นายศุภฤกษ์   กำลังเดช
6. นางสาวจิราพร    สุดเต้
7. นางสาวณัฐฐ์ชุมา    ภู่มาลา
8. นายอนันต์  อ่อนนา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77.6 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกรรวี  ผิวงาม
2. นายขวัญเมือง  พิทักษ์เนติธรรม
3. เด็กหญิงคณัสนันท์  โพธิ์ประยูร
4. นายจักรกฤษ  สำราญรมย์
5. นางสาวชลนิภา  กล่อมเกลี้ยง
6. นางสาวณัฐณิชา  โลหะเจริญสุข
7. นายณัฐวุฒิ  เรืองสวัสดิ์
8. เด็กหญิงณัฐสุดา  สำรวมจิตร์
9. นางสาวทัศนีย์  สรรสัจจะนนท์
10. นายธนพล  บุญพันธ์
11. นายธนเทพ  สิทธิพันธ์
12. นางสาวธัณภรณ์  จันทรัตน์
13. นายธันวา  ดวนสิงห์
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีเพ็ง
15. เด็กหญิงนภาพร  จำนงค์นอก
16. นายนวมินทร์  ดิษฐศิลป์
17. เด็กหญิงปางจันทร์  กระจ่างยุทธ
18. นางสาวปาริชาติ  จิตรไกรสร
19. นายพัชรพล  โสภา
20. เด็กชายพันธวัช  แก้วจรูญ
21. เด็กชายภรัณยู  ถาวร
22. นางสาวลักษิกา  เจริญสุข
23. นายวิชัย  เชื้อรามัญ
24. นางสาววิภาดา  แสงโสด
25. นายวิรวิชญ์  จิตรปัญญา
26. นายวิวรรธน์  นรรฆเลิศ
27. นายศุภฤกษ์  บุญส่ง
28. เด็กหญิงศุภิสรา  ครุธทอง
29. นางสาวสวรรยา  สุจันทา
30. นายสองขวัญ  นิโครธา
31. เด็กหญิงเจนจิรา  สาใส
32. นางสาวไปรยา  สังข์เงิน
 
1. นายธงชัย  ตาพาลี
2. นายกิตติ์นิพิฐ  กรกรรณ์ดี
3. นายมนตรี  คูศรีสุวรรณ
4. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
5. นายศรัณยู  ปรีชา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 41 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. เด็กชายชนะชัย  ขอบเพ็ชร
 
1. นางสาวสุภารัตน์  สีมิงาม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนธัญบุรี 1. นายธีรพงษ์  นราพล
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสรินยา   แสงศรี
 
1. นายจิราวัฒนา   ศรีสว่าง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 28 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  กุลศักดิ์
 
1. นางสาวปานตา  ศรีคง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 13 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงสายชล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางพาฝัน  บุณยะเสน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 43 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นางสาวศิริกร  วุ่นซีแซง
 
1. นายณัฐภูมิ  ศรีนุกูล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายวันชัย  รงค์ประเสริฐกุล
 
1. นางสาวภคอร  คงบุญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 37 โรงเรียนธัญบุรี 1. นายสิรเศรษฐ์  ภักดีธนกิตติ์
 
1. Mr.Andrew Thony  Miralles
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 43 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงปรียากร  ปัญญาลักษณ์
 
1. นางสาวภคอร  คงบุญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 26 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวชนิกานต์  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นายธีรัตม์  สุขสะอาด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายบริภัณฑ์  บุญเผือก
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนธัญบุรี 1. นายธีรพงษ์  นราพล
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรินธร  ชยาสิริจิราภัค
 
1. นายณัฐพล  ศรีธงชาติ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 33 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกาญจนศิริ   ไกรษร
 
1. นายศุภฤกษ์   กำลังเดช
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวชญาดา  ชาคริตนิรันดร์
2. นางสาวณัฐกร  บุญสวาสดิ์
3. นางสาวทิพพยะพร  ทิพวรรณ
4. นายธนวัฒน์  พ่วงหลาย
5. นายธรรณ์ธร  ศรเพชร
6. นายนราชิต  เทพา
7. นายนัทธวัฒน์   ดีจริง
8. นายนารัท  คลิมทอง
9. นายวัทธิกร  ดิปประโคน
10. เด็กชายสุภัค  นักฟ้อน
 
1. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
2. นายศรัณยู  ปรีชา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายกิตติชัย   ชมพู
2. เด็กชายขจิตพัฒน์   แสนโพธิ์
3. เด็กชายจิตรทวัส   ยุวงษ์สระน้อย
4. เด็กหญิงนภามาศ   เพชรนก
5. เด็กหญิงนาเดีย  ปิ่นสุวรรณ์สกุล
6. เด็กชายวิชยุตม์   ทองคลี่
7. เด็กชายสิทธิโชค   หอมศิริ
8. เด็กหญิงสุภาวดี   กันตะบุตร
9. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ชินขุนทด
10. เด็กหญิงแพรพลอย   คงชูผม
 
1. นายทัศนัย   พิมพ์รัตน์
2. นางสาวมินตรา   ทองแท้
3. นายภาคภูมิ   ร่มพยอม
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง 13 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกวิสรา  มาเสนาะ
2. นายจีระพล  แซ่ตั้ง
3. นายชานนท์  ศรีเหมือน
4. นายฐิติวัฒน์  ปราเปรม
5. นายประจักษ์  บุญเปี่ยม
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ตุธิรัตน์
7. นางสาวรุจิเรช  คงดี
8. นางสาวสุนิตา  ชื่นแดง
9. นางสาวหทัยรัตน์  กุดจอมศรี
10. นายโรม  แหลมกี่กำ
 
1. นางสาวสุพัชชา  แซ่ฟู
2. นางกชนิกา  พลจันทึก
3. นางอินทิรา  บำรุงตน
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.67 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกชวรรณ  ศรีสร้อย
2. นางสาวประติมากร  คงรอด
3. นางสาวพรพิมล  จุนอุทัย
4. นางสาวสิรีธร  กลิ่นจำปา
5. นางสาวสุจิตรา  มุทนาเวช
6. นางสาวอภิสรา  สงฆ์โต
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
2. นางสาวฐนชม  พันธ์บุญมี
3. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
4. ว่าที่ร้อยตรีทศพล  เพียรดี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 9 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกัญชุดา  เลิศภักดีบวร
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองม่วง
3. เด็กหญิงนฤกานต์  อินชา
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ภูษาทอง
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อาสว่าง
6. เด็กหญิงมิณญาฎา  เนตรครุธ
7. เด็กหญิงลลิตวดี  คามะวาสีกุล
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาติชำนิ
 
1. นายฐิโนทัย  ด่านกลาง
2. นางสาวสุพัชชา  แซ่ฟู
3. นายพงศกร  ซ่องสกุล
4. นางอินทิรา  บำรุงตน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายปฐมฤกษ์   ทรัพย์สถิตย์
2. นางสาวรุ่งตะวัน   ไพรโสภา
3. นางสาวอนิษา    พานิช
 
1. นายทัศนัย   พิมพ์รัตน์
2. นางสาวมินตรา   ทองแท้
3. นายภาคภูมิ   ร่มพยอม
4. นายจิราวัฒนา   ศรีสว่าง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 27 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ใจช่วง
2. เด็กหญิงกฤษติญา  จักษุรักษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยาคำ
4. เด็กชายธีรภาดา  ธรรมบำรุง
5. เด็กหญิงนภสร  จานนอก
6. เด็กหญิงนวพร  พรานสูงเนิน
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญยงค์
8. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรชิต
9. เด็กหญิงพีรปภา  ชาประดิษฐ์
10. เด็กชายพีรภาส  รอดไพ
11. เด็กหญิงภควดี  วิลัยเสนาะ
12. เด็กหญิงลออศิริ  แจ้งเนตร
13. เด็กหญิงศิรประภา  สวัสดี
14. เด็กหญิงศิริภัสสร  พงษ์สา
15. เด็กหญิงอรัญญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
16. เด็กหญิงอัญชิสา   เอี่ยมสวัสดิ์
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
2. นางสาวฐนชม  พันธ์บุญมี
3. ว่าที่ร้อยตรีทศพล  เพียรดี
4. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
5. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกุลพิธาน์  พฤกษ์ผดุง
2. นางสาวชัชชญา  อนณอริชัย
3. นางสาวญภิญญ์ภรณ์  กุสโล
4. นางสาวดวงชนก  ปัญญาสะ
5. นายธีรโชติ  เมฆี
6. นางสาวบุณยาณุช  ฉายสุริยะ
7. นางสาวบุษบา  ใจภักดี
8. นางสาวพลอยไพลิน  ตูมขาว
9. นางสาวพิมพ์ระภัทร  มุ่งดี
10. นายพีรณัฐ  นาคดิลก
11. นายมกร  ศรีสวัสดิ์
12. นายวรกันต์  ดาวแจ้ง
13. นางสาววิจิตรา  พึ่งยนต์
14. นางสาวอภัสรา  ธรรมทวี
15. นางสาวเกษราภรณ์  แช่มช้อย
16. นางสาวโชติกา  ดวงงาม
 
1. นางสาววรัญญา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวชรัญญา  คงนาลึก
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 66.33 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ   กาดีโรจน์
2. เด็กชายณัฐนันท์  ฉายแสง
3. เด็กชายธนวินท์  ฐานันดร
4. เด็กชายสยามรัฐ  ทองรุ่งงาม
 
1. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.33 ทอง 13 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงภัคมณี  ศรีโพนสา
 
1. นางสาววิมลวรรณ   จันทร์เกษม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 36 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายศราวุธ  หาญภิญญาคง
 
1. MissLi  Jian ting
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.66 ทอง 12 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวพิชชาภา  พัวไพบูลย์วงศ์
 
1. นายไวกูณฐ์  มาลัย
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 14 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวจีระกานต์  พึ่งงาม
 
1. นางบังอร  ปัสมะริสสา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75.67 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวทิพย์วรรณ   น่วมมานพ
 
1. นายจักรกฤชณ์  อิสสระ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.5 เงิน 29 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวบาน
 
1. Mr.Xian Fei  Deng
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.66 เงิน 27 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวปัทมพร  ทองพัด
 
1. นางสาวสุวรรณี  เสือสมิง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 15 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวธัญพร  ปะวะโน
 
1. นางบังอร  ปัสมะริสสา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 77.33 เงิน 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวธัณยกานต์   สังข์กลาง
 
1. MissSeo   Jiyeon
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 30 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวณหทัย  ศรีวิชัย
2. นางสาวพรนิภา  วานนท์
3. นางสาวมนัสนันท์  อ่ำดี
4. นางสาวรังรอง  ผึ่งผดุง
5. นางสาววรรณรดา  บุญครอบ
 
1. นางสาววิมลวรรณ   จันทร์เกษม
2. นางสาวณัฐชา  ประเสริฐทองกร
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวนารีรัตน์  วงศา
2. นางสาวปัณฑารีย์  พูลวงศ์
3. นายวิธิสรรค์  จันทร์เทียน
4. นางสาวสริตา  หมอยาอนันชัย
5. นางสาวอธิชา  วงษ์เนียม
 
1. นายไวกูณฐ์  มาลัย
2. นายไวกูณฐ์  มาลัย
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวกุลธิดา   สิงห์ลอย
2. นายวรเศรษฐ์   พูนลาภพาณิชย์
3. นางสาวศุภลักษณ์   แก้วมั่น
4. นางสาวสาวิกา   คงสุวรรณ
5. นางสาวอทิตญา   ชนาพงษ์จารุ
 
1. MissSeo   Jiyeon
2. นางโสภา   โพธิ์ศรี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 72.33 เงิน 30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวนลินี   มิ่งส่วน
2. นางสาวสุพิชชา   แว่นแก้ว
 
1. นางสาวพีชญา  ผ่องศรีใส
 
128 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 52.66 เข้าร่วม 20 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวณัฐวรา  หาญณรงค์
2. นางสาวสุฌาดา  เดือนนวล
 
1. นางสาวสมสมัย  มณีใส
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.07 ทอง 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายจิตกร   ทำนุ
2. เด็กชายชาคริต   หวังประโยชน์
3. เด็กชายตรีวุธ   บุญรอด
4. เด็กชายราชิต   ภิรมย์มั่น
5. เด็กชายสุรเดช   เมืองคำ
6. เด็กชายเกรียงไกร   สิงห์งาม
7. เด็กชายเจษฎา   แซ่ลี้
8. เด็กชายเมษา   ศรีโมลา
 
1. นายชัยยา  แอนดริส
2. นายสมหวัง  อิสมาแอล
3. นายวิบูลย์  เที่ยงธรรม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 71.4 เงิน 10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกานต์ธิดา  ปาลบุตร
2. นางสาวชามา   ชูตินันท์
3. นายธนวัฒน์  ท้วมมี
4. นางสาวปัญญาพร  บุนจิตรบรรจง
5. นางสาวปัณฑารีย์  บุนจิตรบรรจง
6. นายภูมินทร์  น้อมเศียร
7. นายรังสิราวุธ   ดอนชมไพร
8. นายศุภวิชญ์  ภักดีบุรุษ
9. นายอิทธิมันต์   วัชรตันติวงศ์
10. นางสาวเจนจิรา  ธงสถาพรวัฒนา
 
1. นางสาวภัทรสุดา  หาดขุนทด
2. นางสาวเบญจวรรณ  ลิ้มสืบพงษ์
3. นางสาวสุธิดา  สุดดี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  วิจิตรกุล
3. เด็กหญิงณัฐกุล  พูลทองคำ
4. เด็กหญิงปณิตา  เพ็ชรผุดผ่อง
5. เด็กหญิงอริสา  วัฒนโกศล
 
1. นางวรังคณา  ต้นสมบูรณ์
2. นางสาวภานิชา  เนื่องหล้า
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวณัฏฐ์ชิชา   วัชราพรหิรัญ
2. นางสาวนัทธ์ชนัน  ชื่นไทย
3. นางสาวสุภาวดี   ยาวิชัย
4. นางสาวอริสรา   แจ้งอรุณ
5. นางสาวเปมิกา   บุญปราบ
 
1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์   ศรีไทย
2. นางสาวสุภันทนา   เจริญวัลย์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชูอิฐจีน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขเหมือน
3. เด็กหญิงเณศรา  เขียวอ่อน
 
1. นางสาวรัตนา  สืบสาย
2. นางสาวพิมวดี  สมสุวรรณ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นางสาวมณีรัตน์  มั่งมีสิน
2. นางสาววรรณพร   แก้วชะมอญ
3. นางสาวสุภาศิริ  เรืองธรรมวัฒน์
 
1. นายอำนาจ  จงเทพ
2. นางสาวสุดารัตน์  สีน้ำเย็น
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงนิรามัย  ใจเฝือ
2. เด็กหญิงวันวิสา  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีสมศักดิ์
 
1. นายทศพล  ปิจจวงค์
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.5 เงิน 36 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายณัฐภัทร  บุตรอ่ำ
2. นางสาวณัฐรีนา  อิ่มสุขวิริยะกุล
3. นางสาวเบญจวรรณ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
2. นายทศพล  ปิจจวงค์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 21 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   สัญใจ
2. เด็กหญิงวันเวลา   กรรณ์เผือก
 
1. นางสาวนันทวรรณ   สุขหน้าไม้
2. นางสาวพลอยไพลิน   คำไทย
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐฏยา  ดิศรา
2. เด็กชายธีธัช  เจนพรกุล
 
1. นายเกริกชัย  มาสม
2. นางสาวสมบูรณ์  หงส์สุนันท์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 16 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายทรงพล  สินผดุง
2. นายปิยะพงษ์  บ้านมะหิงษ์
 
1. นายสงกรานต์  เรืองประทีป
2. นายเกรียงไกร  มีชัย
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายรัตน์ติการ  สมสุข
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  เนตรนพ
 
1. นายวิทยา  ยิ้มย้อย
2. นายจักรกฤษณ์  ทุยบึงฉิม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายพิรชัช  ยุทธสิงห์
2. นางสาวเยาวรีย์  วลีเรืองฤทธิ์
 
1. นายธนากร  ไพบูลย์
2. นางสาววิลัยพร  วงศ์เชียงเพ็ง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยยุทธศาสตร์
2. เด็กชายเอกชนก  วรพันธ์
 
1. นางวิชยาภรณ์  ระจิตร
2. นางสาววาสนา  เเสงศรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายธนกร  ปริยานนท์
2. เด็กชายปุณยวีร์  โพธิวรรณ์
 
1. นางณัชชา  บุญประไพ
2. นางสาววาสนา  แสงศรี
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 21 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายกันตะธีร์  เชาวลิต
2. เด็กหญิงปิตาพร  ขจรภัย
 
1. นางสาวอุทัยรัตน์  ธรรมอินทร์
2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวภาวัชญา  กิจเสรีกุล
2. นางสาวเนตรชนก  เพ็ชรอุไร
 
1. นายมานัส  ชุติกุลวรนันท์
2. นางณัชชา  บุญประไพ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72.5 เงิน 10 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวธมนวรรณ  ศรีม่วง
2. นางสาวพิตรวัลภ์  เจริญลาภ
 
1. นายศิรมณ์  เสถียรรัมย์
2. นายเชาวลักษณ์  ชาวงษ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 21.34 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายจินตวัฒน์  แสงประทุม
2. นายทินภัทร   ภูอาราม
 
1. นายประสพ  อ่อนดี
2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 18 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ภักดีวิวัฒนกุล
3. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ดวงสาพล
 
1. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
2. นางสาวจารุภา  ไชยนุรักษ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 9 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายชัยวัฒน์  เวชกิจ
2. นางสาวภัทรสุดา  สมบูรณ์
3. นายสรวุฒิ  อภิรัชเกษม
 
1. นายภาสกร  ภาคอัต
2. นายศิรมณ์  เสถียรรัมย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายพีรติ  จุติเสถียรกุล
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขใจคำ
 
1. นางสาวจตุพร  จันทร์เรืองศรี
2. นายภาสกร  ภาคอัต
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์   บุตรแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ตั้งอนันต์สกุล
3. เด็กหญิงวรดา   วงศ์ทะยาน
 
1. นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล
2. นางณัชญ์สรัล   ณัฐนันท์ธร
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนธัญบุรี 1. นายณัฐดนัย   พารอด
2. นายปฏิภาณ   ศรีชัย
3. นายปิยเดช   สมานชื่น
 
1. นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล
2. นางณัชญ์สรัล   ณัฐนันท์ธร
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายนฤดล  ทองพูล
2. เด็กชายนิติภูมิ   มอญดี
3. เด็กชายบูรพา   อินทยุง
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สุขหน้าไม้
2. นายอนันต์  ธำรงค์เกียรติ
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนธัญบุรี 1. นายกิตติเทพ   ทองใหญ่
2. นายฉัตรเพชร   ภูมี
3. นายธีรดนย์   โพธิ์ไชย
 
1. นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย
2. นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 16 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายธนิก   เงินลำยอง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   ภู่เขียว
3. เด็กชายเทพทัต   ชูแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนัท  เล็กเภา
2. นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนธัญบุรี 1. นายนฐพล   ตานี
2. นางสาวภัทราภรณ์   รื่นสม
3. นายเมษา  พงศ์เตรียง
 
1. นายอภิสิทธิ์   บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายณัฐวุฒิ   ศรีชมภู
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายถิรวัฒน์  วังสันติ
2. เด็กชายภัคพล  สุขเสนา
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  ฟักทอง
 
1. นายณรงค์  รอดนิล
2. นางวนิดา  หวังวิวัฒนา
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวจิรพรรณ  แสงเนตร์
2. นางสาวปารณีย์  สรรพกิจ
3. นางสาวอนันญา  มีไมตรีจิตต์
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวจุฑามาศ  หนอสิงหา
2. นางสาวบังอร  ภูมิพันธ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาคร  ใจสมัคร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 46 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายกฤตพัฒน์  ศรีลา
2. นายณัฐพงษ์  มาดรกลาง
3. นายปิยะพล  กิจเจา
 
1. นายทวีป  ไพเราะ
2. นายวีระยุทธ  ยอดมะลิ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะโนชัย
2. เด็กหญิงทิพย์มาศ  เม่นมั่น
3. เด็กหญิงรัญติยา  รักษาวงศ์
 
1. นางสิริลักษณ์  งามลักษณ์
2. นายชานนท์  แสงโสด
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวณัฐณิชา  สังข์พิชัย
2. นางสาววรรณธิดา  ศรีมงคล
3. นางสาวอนงค์รัตน์  โชดวัฒนพานิช
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววาสนา  จำปาศรี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกษิรา  พองผลา
2. เด็กหญิงณัฐญาภร  เพชรเขียว
3. เด็กหญิงปนัดดา  ปานทอง
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เพ็ชรผึ้ง
5. เด็กชายศุภณัฐ  อินทร์พันงาม
6. เด็กหญิงเกณิกา  เริ่มยินดี
 
1. นางสาวเกศินี  ผาสุข
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
3. นายชานนท์  แสงโสด
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.58 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวจีรวรรณ  บุญเคลือบ
2. นางสาวชุติกาญจน์  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวฐิตาภร  เรืองนาม
4. นางสาวภัทราดา  สุดดี
5. นางสาวอภิญญา  อ่อนนิ่ม
6. นางสาวเกศริน  หีบโอสถ
 
1. นางสาวเกศินี  ผาสุข
2. นายชานนท์  แสงโสด
3. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนันท์   สังฆรักษ์
2. เด็กหญิงยศพร   ชาติศักดิ์
3. เด็กหญิงอารยา   วัดแก้ว
 
1. นายวศิน   ศุภนคร
2. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายจุลดิษฐ์  อรัญสาร
2. นายณัฐวัฒน์  แสงฟ้า
3. นางสาวนิสรีน  มินสุวรรณ
 
1. นางสุชญา  ควรพันธุ์
2. นางอนงค์  มีปัญญา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายชินวัตร  วันทา
2. เด็กชายมารุต  เนียมสวัสดิ์
3. เด็กชายอัยวัตร  ภาอ้อ
 
1. นางวาสนา  กระแสร์
2. นายชานนท์  แสงโสด
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายชลสิทธิ์  เนียมซา
2. นางสาวชุติมา  อำนาจ
3. นางสาววนิดา  ไชยเเก้ว
 
1. นายวิวัฒน์  เดชพิพัฒน์โภไคย
2. นายสัมพันธ์  เผือกเเตงพันธุ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.3 ทอง 8 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงดารุณี  ตันเอี่ยม
2. เด็กหญิงวนิดา  วงศ์สมาจาร
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ไพโรจน์อมรชัย
 
1. นางทัศนีย์  ทองคำ
2. นางอุไร  หวายบุตร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวธนพร  สุขสุศิลป์
2. นางสาวธนัญญา  พลอยงาม
3. นางสาวสุวรรณา  เกตุพุฒ
 
1. นางสุชญา  ควรพันธุ์
2. นางสาวอนงค์  มีปัญญา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงจันทิมา  น้อยสคราญ
2. เด็กหญิงอารียา  คุณสัตย์
3. เด็กหญิงแพรวา  สุพรรณฝ่าย
 
1. นางสาวเกศินี  ผาสุข
2. นางอนงค์  มีปัญญา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวพรศิริ  ภิชัย
2. นางสาววราพร  แตงอ่อน
3. นางสาวสุนิสา  แตงบุตร
 
1. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
2. นางอนงค์  มีปัญญา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงฉัตรชริดา  เกื้อกูล
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  ถิ่นโสภณ
3. เด็กหญิงอรวรา  กันภัย
 
1. นางสาวเกศินี  ผาสุข
2. นางอนงค์  มีปัญญา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวบุษราคัม  สีเป้ง
2. นายปฏิภาณ  ไชยโวหาร
3. นางสาวลักขณา  ศรีกาญจนา
 
1. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
2. นางอนงค์  มีปัญญา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงทัศนพรรณ   ฉั่วศรีสกุล
2. เด็กหญิงนภารัตน์  พวงมาลัย
3. เด็กหญิงเเพรนรินทร์  สิทธิรส
 
1. นางวิไลพร  รื่นสุข
2. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกฤษติมากรณ์  ศรีศิลปนันทน์
2. นางสาวพรพิมล  เเก่สีโลหิต
3. นายวุฒิพงษ์  ชมชู
 
1. นางศรัณยา  ศรีจันทร์
2. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  จีนขี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทะสอ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  หอมแตงอ่อน
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
2. นางสาวอำพันธ์  สุดใจ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. นางสาวพุทธรักษา  คำภีลานนท์
 
1. นางสาวจิดาภา  พิพัฒน์พงศ์อำไพ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายพณวรรธน์  ทองแสง
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 81.67 ทอง 9 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  สุวรรณมณี
 
1. นางสาวศศิวิมล  โตบัว
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  หิมพาน
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นายพงศกร  ธาราพรรค์
 
1. นางวงศ์สิริ  เทพหนู
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 15 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเดือน  เจสละ
2. นายวิชิต  ศรีน้อยอ่อน
 
1. นางกนกวรรณ  แสนจำหน่าย
2. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
184 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกชวรรณ  ศรีสร้อย
2. นายกรณัฐ   ผิวงาม
3. นายกัณฑ์อเนก   สุขประเสริฐ
4. นายจิรัฏฐ์   แป้นทอง
5. นายจิรายุทธ   ประสมสี
6. นายชายใหญ่   นรากร
7. นายชิษณุ  แต้เจริญ
8. นายณัฐนนท์  ยาคำ
9. นายธนายุทธ   กาญจนานุช
10. นายนฤพล  สมฤทธิ์
11. นางสาวประติมากร  คงรอด
12. นางสาวพรพิมล  จุนอุทัย
13. นางสาวมนทวรรณ  ศรีแก้ว
14. นางสาววรรธิดา  ภูทอง
15. นายวันชัย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
16. นางสาวษุปวีณ์  บุญจันทร์
17. นายสิทธิเดช  พัทธเสมา
18. นางสาวสิรีธร  กลิ่นจำปา
19. นางสาวสุจิตรา  มุทนาเวช
20. นางสาวสุทธิเทพ  ลิ่มรังษ์
21. นายอดิศร   คุณประทุม
22. นางสาวอภิสรา  สงฆ์โต
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
2. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
3. นางสาวฐนชม  พันธ์บุญมี
4. นายปิติ  ขาวปลื้ม
5. ว่าที่ร้อยตรีทศพล  เพียรดี
6. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร