สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนพเก้า  จุไรรัตน์พร
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจิราพัชร  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงเนตรนรี  จุ้ยจั่น
 
1. นางสาวศรัญญา  มูลน้ำอ่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. นางสาวอักษราภัค  วงศ์กาญจนา
 
1. นางสาววรุณ  ฮอลลิงกา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.62 เงิน 41 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวเยาวลักษณ์  เส็งบางยาง
 
1. นางสุมาลี  พันธุ์เอี่ยม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวนนทวรรณ  วระพันธ์
 
1. นางสาววรรณา  วัฒนะโชติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 35 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงนพเก้า  เมืองพรม
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 9 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป
 
1. นางเตือนจิตต์  ศรีอนันต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 25 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พรประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงค์ศิริ
3. เด็กหญิงละอองดาว  แต่งทรัพย์
 
1. นายวีรยุทธ์  ประสมพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63.75 ทองแดง 21 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวจิดาภา  โยธาคุณ
2. นายพลวัต  รัตนมาลัย
3. นางสาวสุธารัตน์  ร่วมสุข
 
1. นางสิริพร  ปอร์เชิน
2. นางสาวสิริมา  ถิ่นณรงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 43 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงณัฐวดี  กลับดี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แผลงศร
 
1. นางสาวราตรี  ทำคาม
2. นางปัทมา  จันทร์ศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจันทนิภา  ทองอุดม
2. นางสาวธัญณัฐ  ทะรังศรี
 
1. นางสาวนพวรรณ  มัยลิขิตมงคล
2. นายนพพล  เพิ่มพูน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายจิรเมธ  อินทรไพโรจน์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายอัษฎางค์  งามจบ
 
1. นายวิทย์ทิชัย  พวงคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 21 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงปัณณพัฒน์  อิธิภูวเวโรจน์
2. เด็กหญิงรวิภา  เกษมพันธ์ุ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  กาญจนนวฤกษ์
 
1. นางปนัดดา  จิวยูรักคุณ
2. นางเบญจวรรณ  มณีนิล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 28 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายพีรวัช  เผือกสังคชา
2. นายวรเทพ  พรหมสุวรรณ์
3. นายเปรม  ชุติอำไพวงษ์
 
1. นางสาวพนม  ท้าวทอง
2. นางสาวนิภา  สมศักดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 11 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงณิชกุล  ดอกงาม
2. เด็กชายรัญ  นิพิฐวัธนะผล
3. เด็กหญิงสวรินทร์  แสวงผล
 
1. นางสาวสุชาฎา  รถทอง
2. นางสาววรรณนิดา  ฮุยสวง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพิชยากาญจน์  ชาญอุไร
2. นางสาวอรัญญา  อ่อนนอจันทร์
3. นายไทเกอร์หวัง  วงศ์มหาอัญมณี
 
1. นางศรีวรรณ  จุ้ยเตย
2. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพีรดา  แสนสม
 
1. นางสาวผานิตย์  ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
2. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70.8 เงิน 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวจตุรพร  ใจดี
2. นางสาวมีน่าร์  จอง
 
1. นายศิริชัย  สงวนสิทธิอนันต์
2. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายอภิณัฐ  มุธะสุวงศ์
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายธนพล  หอมเดิม
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายธฤต  สินสุนทร
2. เด็กหญิงธัญรดา  แก้วนามไชย
3. เด็กชายพีรวิชญ์  สัจจรักษ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  รัตนาภรณ์วงศ์
2. นางชมัยพร  มงคลลาภ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.12 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายฉัตรชัย  กรุณา
2. นางสาวสุชาดา  โตใหญ่
3. นางสาวใจเอื้อ  หมั่นธรรม
 
1. นายเอกสิทธิ์  ปิยะแสงทอง
2. นายสุริยา  หาญชนะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุตรเมฆ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงวริศรา  บุญมี
 
1. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
2. นางสาวทองใบ  สุขประเสริฐชัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวณิชากรณ์  เขียวขำ
2. นางสาวปรียาภรณ์  กันดี
3. นางสาวพิมพ์โพยม  สุดเจริญ
 
1. นายฉัตรชัย  พลเชี่ยว
2. นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงบุตรี  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงปานฝัน  วงศ์วรกุล
3. เด็กหญิงภิญญดา  พูมหิรัญ
 
1. นางสาวทิชากร  สัตย์จริง
2. นายขุนทอง  คล้ายทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวพัลลภา  บ่อกลม
2. นางสาวอัจฉราพร  กงพาน
3. นางสาวเบญญาทิพย์  ยวงสวัสดิ์
 
1. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
2. นายขุนทอง  คล้ายทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.3 ทอง 5 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ฤกษ์สิริกุล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงผึ้ง
3. เด็กหญิงอรกานต์  เหลืองอร่ามจิตร
 
1. นางสุพรรณนี  เจนจิตต์
2. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกนกพร  อัตถาผล
2. นางสาวกนิษฐา  แสงน้ำ
3. นางสาวณิชากร  ดิษฐ์น้อย
 
1. นางสาวจารุมน  จำรัสสิริภัค
2. นางสาววิภาวี  สดใสญาติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 26 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  จงกล
2. เด็กหญิงศิรดากรณ์  ฤทธิยุง
 
1. นางสาวนาตยา  เวชมุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 48 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  สีแสน
2. นายภูบดินทร์  ศรีเปารยะ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เถียรอ่ำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.36 ทองแดง 35 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 1. เด็กชายวีรภัทร  คำทอง
2. เด็กชายสุรพันธ์  สวยสม
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  โสมสิทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 25 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กชายนิติภูมิ  คชสาร
2. เด็กชายสุทธิภัทร  บุญสนอง
 
1. นางสาวนิตยา  โพธิ์กัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 39 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายกันตณัฐ  ชำนาญวาด
2. นายนวพัฒน์  มะลิ
3. นางสาวปรียาภรณ์  สนามแจง
 
1. นายพัชรวัฒน์  เอี่ยมมิ
2. นางสาวกมลชนก  กระแสแสง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วงศ์รักษา
2. เด็กหญิงนนท์ธิชา  เคียวแก้ว
3. เด็กหญิงบุญญาดา  บุญจวง
4. เด็กหญิงปัญญภัค  ปุณณรัชช์
5. เด็กหญิงอทัยวรรณ  ตวงทอง
 
1. นายวุฒิชัย  ผลไม้
2. นางสาวสุพัตรา  เจริญสุข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกรพินธุ์  พิมพ์ศักดิ์
2. นางสาวจิรัชยา  พูลละผลิน
3. นางสาวมิ่งกมล  ศิริถิ่นพยัคฆ์
4. นางสาววิลาสิณีย์  เมืองโคตร
5. นางสาวสิราวรรณ  ศรีนารอด
 
1. นายภิญโญ  ขียา
2. นางสาวพลอยไพลิน  ก้อนใส
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 16 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เกียเต๊ะ
2. เด็กหญิงธัญรดา  พวงทอง
3. เด็กหญิงนิรมล  วงษ์หา
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ทองมีเอียด
5. เด็กหญิงอรณี  ลันทม
 
1. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
2. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายคามินทร์  มะหะหมัด
2. นางสาวฐิตารีย์  แก้วอุดร
3. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงเอี่ยม
4. นางสาวรจนา  โตเอี่ยม
5. นางสาววรรณวิสา  ตุ่มสุวรรณ
 
1. นายเดชา  แก้วมล
2. นางดวงธิดา  บรรเทิงจิตร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงธัญมาศ  โพธิ์ไทรงาม
2. เด็กหญิงพิลาสิณี  เสียงเสนาะ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชื่นเกษม
4. เด็กหญิงวีรดา  วาระสิทธิ์
5. เด็กหญิงสิวารักษ์  ชื่นพลี
 
1. นายเสกสรร  นาโควงค์
2. นางสาวรวิษฏา  ถิรวัชรภูวดล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.2 เงิน 23 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นายณัฐกิตต์  ครุฑจันทร์
2. นายธนภูมิ  โต๊ะศิลา
3. นายนายกรกช  ลอยร่อน
4. นางสาววิภาดา  นราแก้ว
5. นางสาวอนุสรา  โยธาทูล
 
1. นายสุชาติ  สืบทอง
2. นางสาวปุณฑริกา  ยุวนิช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.6 ทอง 14 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ปุกิจ
2. นางสาวชิดชนก  เพ็งนิตย์
3. เด็กหญิงณัชชา  รอดราชา
4. เด็กชายนววัตร  ราวิล
5. เด็กหญิงปริยณัฐ  พุ่มจันทร์
6. นางสาวปวรรณรัตน์  หลานเศรษฐา
7. นายปานกฤษณ์  อัฐมี
8. เด็กหญิงพณิดา  ตั้งตระกูลเจริญ
9. นายวรพล  ว่องวายุภัทร
10. นางสาววรรณวลี  โสมทัศน์
11. นางสาววัชราภรณ์  ยงยุทธวิชัย
12. เด็กชายศิริภัทร์  จันทร์ลอย
13. นายสหรัฐ  ชัยเสน
14. เด็กชายสุทธิพร  หลำละออ
15. นางสาวสุพิชชา  พรกระจ่าง
16. นายสุรพล  พรมเสนา
17. นางสาวอรพิมล  ภูทิพย์
18. นายเกษมสุข  ไชยมี
19. นางสาวเชื้อชนก  ชวดท่าข้าม
20. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์  เพาะบุญ
 
1. นายนิพัทธ์  กิติพัฒน์มนตรี
2. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
3. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
4. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
5. นายวินัย  นานอก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.4 ทอง 17 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สุรพันธ์
2. นางสาวกุลนุช  โต๊ะเฮง
3. นางสาวชนัชพร  จับบัง
4. นางสาวฐิติมา  สีสิม
5. นางสาวดอกแก้ว  ฆ้องรั่น
6. นายธนาธิป  สนใจ
7. นายนนทชัย  ทับรุ่ง
8. นางสาวนฤมล  หมอนทอง
9. นางสาวนัทชา  จงเทพ
10. นางสาวปรายฟ้า  ปวงนิยม
11. นางสาวปุณฑริกา  เมืองหงษ์
12. นายพรรษวุฒิ  จิตดามาตร
13. นายพิพัฒน์   เทียบแก้ว
14. นางสาวลัดดาวัลย์  สุขขี
15. นางสาววราภรณ์  สุปะทัง
16. นางสาวสวนันท์  ชัยรัตน์
17. นางสาวอภิสรา  ขาวซัง
18. นางสาวอัญมณี  เจริญ
19. นายอัษฎาวุธ  ดวงมณี
20. นายอานนท์  ทาหาร
 
1. นางสาวสุทธารัตน์  เลื่อมใส
2. นางสาวสุพิฌชาย์  ศรีทา
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุตรลุน
4. นายชำนาญ   ศีลี
5. นางสาววรัญญา   ศิริอุดม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธีรดนย์  พงษ์ดนตรี
 
1. นางสาวอุไร  สุขใจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 21 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายศุภกร  จิตรดี
 
1. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.34 ทอง 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายญาณกร  สอนประสม
2. เด็กหญิงอริสรา  กฤตฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ปัญญาสืบ
2. นางลักขณา  นิยม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.19 ทอง 5 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายสืบกุล  เกรียงไกรวุฒิกุล
2. นางสาวอมรพชร  สุวรรณหงษ์
 
1. นางพูลสวัสดิ์  ศรีจะบก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฝ่ายขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ธนภัทรไพบูลย์
3. เด็กหญิงณิชนันท์  จิวรรจนะโรดม
4. นางสาวนันท์นภัส  เชยประโคน
5. นางสาวพลอยพรรณ  โคตรพงษ์
6. เด็กหญิงพิมพ์  กาชัย
7. เด็กหญิงสรัลชนา  ศรีม่วง
8. นางสาวอรพิณ  มีบุญเอนก
9. เด็กหญิงเปรมณัฏฐา  เนียมเปรม
10. เด็กหญิงแทนใจ  พุทธงชัย
 
1. นางสาววิภา  วิชัยพรหม
2. นางสาวสุรภา  เพิ่มพูล
3. นางบุบผา  อุรบุญนวลชาติ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกิตติพร  เขตต์กรณ์
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย  หมอนทอง
3. เด็กหญิงชนากานต์  สายทอง
4. เด็กหญิงณฐมน  บางน้อย
5. นางสาวธมนวรรณ  ฉลาดถ้อย
6. เด็กหญิงธาริณี  ดอกนาค
7. เด็กหญิงนภสร  ฤทธิ์วาปี
8. เด็กหญิงนภัสสร  บุญธรรม
9. เด็กหญิงนันทยา  ศรีทาพักตร์
10. เด็กหญิงบงกชพร  ตาลอ่อน
11. เด็กหญิงพรพรรณ  ภูมิเรศสุนทร
12. นางสาวพลอยณิชชา  ศิริมาลีวัฒนา
13. เด็กหญิงศิรินภา  ครองประยูร
14. เด็กหญิงสุพิชญา  สีเขียว
15. นางสาวเบญจมาศ  ทองบำรุง
 
1. นางสาวธารทิพย์  สุมณฑา
2. นายทิฐิ  สุจิมหันต์
3. นายอภินันท์  วันทา
4. นายธัญวิสิฐ  จันทร์ดุสิตขจร
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  มงคล
2. เด็กหญิงพิชญา  บุตรชัย
 
1. นางคนึงนิจ  ประพาศพงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีมนัส  วิสุทธิ์สมุทร
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาววรัญญา  มะหะหมัด
2. นางสาวสุกัญญา  สุริยันต์
 
1. นางณัฐพร  จันทร์ดุสิตขจร
2. นายธัญวิสิฐ  จันทร์ดุสิตขจร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงพรพรหม  พรมจิ๋ว
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นางสาวทัศนีย์  ทาเคน
 
1. นายวุฒินันท์  บุญสินธุ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงรัฐฟ้า  สังข์ศิริเวชธาดา
 
1. นางสาวนิภาพร  สูญศรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. นายยศวร  จันเทศ
 
1. นายประภาส  เข็มเพชร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิพร  โยเหลา
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวอติกานต์  แตงหนู
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายนัทธพงศ์   มูลสูตร
 
1. นางสาวนิภาพร  สูญศรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายชาคริสต์  สำราญ
 
1. นายบุญเลิศ  รอดทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 49 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชูช่วย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  หม่อมงาม
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
2. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87.91 ทอง 11 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นางสาวญาดา  กลางประพันธ์
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายพรรษกร  พอขุนทด
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงธนิษฐา  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงอินทิรา  คันธพสุนธรา
3. เด็กหญิงเมฆียา  นวจองพันธ์
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 41 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายรุจิภาส  ไชยชนะ
2. นายศุภกิตต์  บุญศรี
3. นางสาวอุทุมพร  อ่อนธนู
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม
2. นายสุรเดช  วงศ์กวน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายนภัสกร  จันทสาร
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.66 ทอง 20 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวอารียา  ดุริยะพันธ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายภัครพงษ์  นุ่มโต
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.67 ทอง 9 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายวิเชียรชัย  สมศรีรื่น
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายปัจจกำพล  เลไธสง
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายวิเชียรชัย  สมศรีรื่น
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.33 ทอง 10 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์สิงห์
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายภีรยุต  พุ่มฉัตร
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.66 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนวพร  พุ่มละออ
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ฟองน้อย
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนวพร  พุ่มละออ
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 13 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แว่นตา
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกันตา  กอวรกุล
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 24 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินทรีย์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสสิพงษ์  แก้วเปี้ย
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 17 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชุดา  คงเมือง
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 70 เงิน 19 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  รอดทั่ง
3. เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็ชรอาภรณ์
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินทรีย์
5. เด็กหญิงพิไลพร  จันทร
6. เด็กหญิงรมิดา  นะคะจัด
7. เด็กหญิงรัตนกรณ์  ทองสายใหญ่
8. นางสาวรุจิรา  ยอดนุ่น
9. เด็กหญิงอัจฉรา  การภาพ
 
1. นางสาวอรินทร  ตะโม
2. นางดนุชภร  ยังดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.8 ทอง 21 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายทวีทรัพย์  ไฝ่เพชร
2. เด็กชายธนนน  ขจรคติมา
3. นายธนพล  นุตรักษ์
4. นายนัฐพงศ์  ชูเนตร
5. นางสาวปภาวี  มาลีเมาะ
6. นางสาวพีมรดา  วงภูธร
7. เด็กชายยงยุทธ  สมบุญ
8. เด็กชายวิทวัส  วิมลประภา
9. นายวีระศักดิ์  ทองวีระกุล
10. นายอมรศักดิ์  สมบูรณ์ศิลป์
11. นางสาวเยาวลักษณ์  ไทยลา
 
1. นายมนัญชยา  เพ็ชรูจี
2. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
3. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
4. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 72.4 เงิน 25 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  พยัพศรี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์เหมือน
3. นางสาวณัฐพร  อยู่สถิตย์
4. เด็กชายธนนน  ขจรคติมา
5. นายธนพล  นุตรักษ์
6. นายนพรัตน์  ชูเนตร
7. นายนัฐพงศ์  ชูเนตร
8. เด็กหญิงนันฐรัตน์  วันกลิ่น
9. เด็กชายปฎิภาณ  เสาประทาน
10. นางสาวปภาวี  มาลีเมาะ
11. นางสาวพัชราภรณ์  ทนสูงเนิน
12. นางสาวพีมรดา  วงภูธร
13. เด็กชายยงยุทธ  สมบุญ
14. เด็กชายวิทวัส  วิมลประภา
15. นายวีระศักดิ์  ทองวีระกุล
16. นายอนุชาติ  พูลสวัสดิ์
17. นายอมรศักดิ์  สมบูรณ์ศิลป์
18. นางสาวอารีรัตน์  มีเบ้า
19. เด็กหญิงเจนทิชา  ผลาผล
20. นางสาวเยาวลักษณ์  ไทยลา
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม
2. นายมนัญชยา  เพ็ชรูจี
3. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
4. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
5. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.8 เงิน 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชีพชล
2. เด็กหญิงชลธิชา  ฉัตรเมือง
3. เด็กชายชานนท์  ลีปริคณห์
4. เด็กชายวุฒิชัย   นวสกุลเลิศ
5. เด็กชายสรวิชญ์  กุลวัฒนาพร
6. เด็กชายสุรดิษ  หาญสวัสดิ์
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
2. นายรัชชานนท์  พูลสิน
3. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายคมกฤษณ์  บุญเรือง
2. นายณัฐกิตต์  เสโตบล
3. นายธนพล  หมั่นมาก
4. นายพีรนัฐ  ตะเคียนศก
5. นายภากร  โสมาภา
6. นายวิธวัฒน์  ทับลา
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
2. นายมนตรี  เฉยดี
3. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสงแมงทับ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้อมลาย
3. นางสาวจิรัชญา  ทองดอนเหมือน
4. นางสาวจิราวรรณ  ฉิมรักษ์
5. เด็กหญิงญาณิศา  หัตถ์ชนะ
6. เด็กชายฐานันดร  แววมณี
7. เด็กชายณัฐนันท์  อินโต
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  สายรัตน์
9. นายณัฐพงศ์  ศรีมา
10. เด็กชายณัฐพล  ดนมินทร์
11. เด็กชายธนากร  คำแพง
12. นางสาวธนิกา  ท้าวศิริกุล
13. เด็กหญิงธัญวรัตม์  จ้อยจิตต์
14. นายธีระชัย  ขำกล่ำ
15. เด็กชายธีระยุทธ  สมพล
16. นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป
17. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คมวิชายั่งยืน
18. นางสาวปิยนุช  เทพอาษา
19. นายปิยะ  แย้มสุวรรณ
20. นายพชรพฤกษ์  รวยลาภ
21. นายพรหมพิทักษ์  สำราญจิต
22. เด็กหญิงพิณทองแท้  ชนะวัฒน์
23. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันทิมา
24. นายภัทรพงศ์  ชัยคำ
25. นางสาวภัทรวดี  จันทร์ศรี
26. เด็กชายภูบดินทร์  หย่ำวิลัย
27. เด็กหญิงมัลลิการ์  จันทะนา
28. นายรัชพล  ชูอารมย์
29. นายวรพล  ชูเนียม
30. นายวัฒน  พันธมิตร
31. นายวันไทย  พานิคม
32. นางสาวศศพร  รานุรักษ์
33. นายศศพล  รานุรักษ์
34. นายศิรภพ  ไชยปัญหา
35. เด็กหญิงอภิญญา  ผานามอญ
36. นางสาวเบญญาภา  ชื่นพันธ์
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์
38. นางสาวใบเตย  ขำใจ
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นายโชคชัย  ไกรยศ
3. นางสาวกัญญกร  โปร่งใจ
4. นางสาวรุ่งนภา  เมืองสุข
5. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
6. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.4 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
2. นางสาวกุลธิดา  พิมพ์ผล
3. เด็กหญิงจันทกานต์  แคนติ
4. นายชลทิศ  นิ่มเชียง
5. เด็กหญิงชัญญานุช  เสวตวัน
6. นางสาวชุติมน  ชาเขียว
7. นายณภัทร  โคมน้อย
8. นางสาวณัฏฐ์ญดา  พิพัฒธัญนันท์
9. นางสาวณัฐกานต์  เพ็งสุพรรณ
10. นางสาวณัฐฐินันท์  วงษ์ทำมา
11. นายณัฐพงษ์  หงอกสิมมา
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  เทศธรรม
13. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
14. นางสาวธัญลักษณ์  รูปไธสง
15. เด็กชายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
16. นายธีรพล  แนวทวิต
17. นายธีรโชติ  แก้ววิลัย
18. นางสาวนรากร  เข็มทอง
19. นางสาวนิญาดา  สอนมาลา
20. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
21. เด็กหญิงปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
22. เด็กหญิงพัชรี  เกษสัตถา
23. นางสาวพิญาดา  แก้วบุญเรือง
24. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์มณี
25. เด็กหญิงภัณฑิรา  เหมือนมีโชค
26. นางสาวภัทรวรรณ  นาคนายม
27. นายภาคิน  ไชยประการ
28. เด็กชายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
29. เด็กหญิงมนต์ณัฐ  นาคทอง
30. เด็กชายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
31. เด็กหญิงฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
32. เด็กชายวาที  พรทิพย์เทวา
33. นายวีระชัย  ลำดวน
34. เด็กหญิงอรสา  จองคำ
35. เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องนคร
36. เด็กหญิงอาทิตยา  ทรัพย์สงวน
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยใหม่
38. เด็กหญิงอารยา  หอยแก้ว
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
 
1. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
2. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
3. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายภายุติพัฒน์  ศอกกำปัง
 
1. นางสาวชลธาร  นิยม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายเอกตะวัน  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวปัญจพร  อะโนดาษ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงณัฐฌานันฐ์  วงษ์บัณฑิต
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวปูริดา  มาประสพ
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธัชพล  พลเยี่ยม
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายไตรภพ  โสภักดี
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงรามาวดี   โชคมานุสรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.17 ทอง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวธนิดา  ศิรพุฒิเดช
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กชายต่อบุญ  ปุ้ยตกูล
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายชนะชัย  ใจกว้าง
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปวีณ์กร   เถรแก้ว
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวธนิดา  ศิรพุฒิเดช
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายนัธวุธ  ธัญกรรม
 
1. นายบุญเหลือ  คุ้มวงษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกัณฑณัฐ  เขียวขำ
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงรามาวดี   โชคมานุสรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวปูริดา  มาประสพ
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86.7 ทอง 7 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บัวทรัพย์
2. นางสาวบุษกร  วงศ์พิศาล
3. นางสาวพัชชา  เบิกบาน
4. นางสาวศศิวิมล  พลายแก้ว
5. นางสาวศิริรัตน์  จุ้ยม่วงศรี
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
2. นายศรัญญู  ขันฑบัณฑิตย์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกนกพร  คานอ่อน
2. เด็กชายกฤตยากร  ปรัชญาอภิบาล
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  โกษะ
4. เด็กชายจตุพร  เมฆกระจาย
5. เด็กหญิงชัญญา  ทรัพย์ใหญ่
6. เด็กหญิงชัญญานุช  เสวตวัน
7. เด็กชายชาญวุฒิ  ชาบัวน้อย
8. เด็กชายณัฐพงษ์  เรืองขจร
9. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สีดาสอน
10. เด็กชายตนุสรณ์  แย้มยวน
11. เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์พลับ
12. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีหบัณฑ์
13. เด็กหญิงธาดารัตน์  พัววรรณกุล
14. เด็กชายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
15. เด็กหญิงนพรัตน์  จังหวะเลิศ
16. เด็กหญิงนภสร  มหาทรัพย์
17. เด็กหญิงนิศาชล  นาคงาม
18. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
19. เด็กหญิงปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
20. เด็กหญิงพัชรินทร์  โทแก้ว
21. เด็กชายภูมินทร์  ชาญนรา
22. เด็กชายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
23. เด็กหญิงมนต์ปรีญา  แหยมพรามห์
24. เด็กชายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
25. เด็กชายรัตนากร  ศรีม่วง
26. เด็กชายรุ่งเจริญ  กันแก้ว
27. เด็กหญิงฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
28. เด็กชายวาที  พรทิพย์เทวา
29. เด็กชายวุฒิโรจน์  เสนาะจำนงค์
30. เด็กชายศิวกรณ์  นครกัณฑ์
31. เด็กหญิงสรัลชนา  แดนขนาน
32. เด็กชายสิทธิพล  รวมแก้ว
33. เด็กหญิงสิรินภา  ภูภักดี
34. เด็กหญิงสุธิสา  แย้มปู่
35. เด็กชายสุวิจัก  ถิ่นพายัพ
36. เด็กหญิงอรวรรณ  เอี่ยมอ้น
37. เด็กหญิงอรวรรณ  รังสรรค์
38. เด็กหญิงอรสา  จองคำ
39. เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยใหม่
40. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
 
1. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
2. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
3. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
2. นางสาวกันติชา  ประสพผล
3. นางสาวกัลย์สุดา  กัลยา
4. นางสาวขนิฐา  คำพันธ์จันทร์
5. นายคุณกร  ภู่พวง
6. นายคุณวุฒิ  สุพงษ์
7. นายจิรกิตต์  ไชย์ศรี
8. นางสาวจุฑารัตน์  นาคเถื่อน
9. นางสาวชไมพร  เสิงขุนทด
10. นายณภัทร  โคมน้อย
11. นายณัฐพงศ์  สมศรี
12. นายณัฐวุฒิ  เลิศดี
13. นางสาวทัศนีย์  พุทธจักร์
14. นายธนภัทร  รัตนะ
15. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
16. นายธีรพล  แนวทวิต
17. นายธีรภัทร  เคนโม
18. นายธีรโชติ  แก้ววิลัย
19. นายนันทณัฏฐ์  หงษ์ลอยลม
20. นางสาวน้ำฝน  โทนหงสา
21. นางสาวพรพิสิทธิ์  ทองนรินทร์
22. นายพีระวัฒน์  ไม้กร่าง
23. นายภาคิน  ไชยประการ
24. นางสาวภาวิดา  สมศรี
25. นางสาวมัลลิกา  เวียงคำ
26. นางสาววัลยา  แย้มเกษร
27. นายศรศักดิ์  ไทยบำรุง
28. นางสาวศรีนฤมล  พัดชื่น
29. นางสาวศิญาภัสร์  เดชอดุลย์พัชร์
30. นางสาวสาวิตรี  ขจรเกียรติพัฒนา
31. นางสาวสิริรัตน์  โกมล
32. นางสาวอติกานต์  วรรักษ์อักษร
33. นางสาวอรพรรณ  บุญอิ่ม
34. นางสาวอุทุมพร  จันมณี
35. นายเมธี  นินสีนวล
 
1. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
2. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
3. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายณธีพัฒน์  นพเจริญพงศ์
2. เด็กหญิงบุรฉัตร  สัมมากิจ
3. เด็กชายปวริศร  ฉันท์ทอง
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  มะสีพันธ์ุ
5. เด็กชายศักย์ศรณ์  จันทร์เพ็ญ
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  ใยสุ่น
7. เด็กชายสิทธิโชค  ทองขาว
8. เด็กหญิงอรจิรา  ชัยบุญมา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ฤทธิชัย
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
3. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจุฑามาศ  คูมหานาคา
2. นายชานน  มานะเสถียร
3. นางสาวญาดา  สันต์จิตโต
4. นางสาวพิชญ์สินี  คล้ายขยาย
5. นายศราวิน  แสงจันทร์
6. นางสาวศุภลักษณ์  แซ่อึ้ง
7. นายหิรัญ  หาญวิญญานันท์
8. นายอริยวัฒน์  ธิราวิทย์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ฤทธิชัย
2. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
3. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.67 ทอง 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทรภีสิงห์
2. เด็กหญิงภรณ์ณิภัทร์  สนสาขา
3. เด็กหญิงมีนา  สุขีโมทย์
4. เด็กหญิงวรดา  ศรีจรรยา
5. เด็กหญิงศิริยากรณ์  หล่อโสภาลักษณ์
6. เด็กหญิงสุพาณี  ลาท่าทราย
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
2. นายมนัญชยา  เพชรูจี
3. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม
4. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 25 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวกนกพิชญ์  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยะ
3. นางสาวนริสสรา  จันเทา
4. นางสาวนิยดา  เพ็ญธิสาร
5. นางสาวปิยวดี  เปรมอนันต์
6. นางสาวลัดดาพร  สอาดรัมย์
7. นางสาวอริศรา  สร้อยปทุม
8. นางสาวเบญจมาศ  จตุรงค์พลาธิปัต
 
1. นางสาวศิริกรพร  กุสุมาลย์
2. นายสาธิต  มณฑาณี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทรภีสิงห์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  แพงจักร์
3. เด็กหญิงภรณ์ณิภัทร์  สนสาขา
4. เด็กหญิงรักษ์สุดา  พัดดง
5. เด็กหญิงวรดา  ศรีจรรยา
6. เด็กหญิงศิริยากร  หล่อโสภาลักษ์
7. เด็กหญิงสุพาณี  ลาท่าทราย
8. เด็กหญิงีมีนา  สุขีโมทย์
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
2. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
3. นายมนัญชยา  เพชรูจี
4. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกนกวรรณ  ติระรณกรกุล
2. นางสาวชฏาพร  พิมมงคล
3. นางสาวชาดารัตน์  สุดใจ
4. นางสาวฐิลดา  แสนซิว
5. นางสาวนภัสวรรณ  นิลสม
6. นางสาวนารีรัตน์  ชัยศักดิ์
7. นางสาวปิยนันท์  ช่วยชูเชิด
8. นางสาววิภาดา  เสริมจันทร์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ฤทธิชัย
2. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
3. นายอนันท์  วงษ์แสง
4. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำสาเลา
2. เด็กหญิงณิชา  นิยมพานิช
3. เด็กหญิงพัชชา  ชาญประโคน
4. เด็กหญิงพิณชญา  ทองเหลือ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รัตนวิชาโรจน์
6. เด็กหญิงวริษฐา  เตยฉิม
7. เด็กหญิงศิริวิมล  บุดดาห์
8. เด็กหญิงสุรัญชนา  รุ่งสว่าง
9. เด็กหญิงหทัยพัชญ์  จิรพัสนิรุชา
10. เด็กหญิงหทัยรัชย์  จิรพัสนิรุชา
11. เด็กหญิงอรจิรา  ชัยบุญมา
12. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ฤทธิชัย
2. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
3. นายอนันท์  วงษ์แสง
4. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 27 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวชนาลัย  ปลั่งดี
2. นายญาณเดช  ศรีแสง
3. นายนพรัตน์  อินทิตานนท์
4. นางสาวมณีรัตน์  ศรีมาตร์
5. นางสาวมุกดา  ละมุล
6. นายรัฐธีร์  สัญชาตเจตน์กุล
7. นางสาววิลาวัณย์  วงศ์ราตรี
8. นางสาวสุพรพรรณ์  เกิดผล
9. นางสาวอุทุมพร  พูลศรีสวัสดิ์
10. นางสาวเนตรชนก  รัตนยานนท์
11. นายเอกรัตน์  วุฒิเดช
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก้วเปี่ยม
2. นางสาวฐิติกัณต์  ชูเชิด
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ภาภิรมย์
2. นายธราเทพ  เถรแก้ว
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชลิตา  เมฆสมุทร
 
1. MissChang  PanFeng
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายสหัสวรรษ  ปลื้มสูตร
 
1. Dr.Tatsu  Tsuruishi
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 62.17 ทองแดง 16 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวพัชรพร  บุญมาก
 
1. นางสาวสริญญา  วรสิทธิ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.5 ทอง 18 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนิกา  ธิติธรรมนาคกุล
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มพวง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.3 ทอง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนันทิกานต์  ช่วงสมบูรณ์ศรี
 
1. นางสาวณัฎฐา  นรฮีม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.66 ทอง 5 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงมัชรัณ  เฉิน
 
1. นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชวัลกร  แจ้งสว่าง
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 60.17 ทองแดง 14 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวกาญจนา  ใจมา
 
1. นายพันธ์เลิศ  ทาริยะวงศ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.67 ทอง 5 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  ทองรอด
2. นางสาวพภัสสรณ์  เขียวเวียง
3. นางสาวอริศรา  คำสังวาลย์
4. นางสาวเมธาวี  การะเกตุ
5. นางสาวเสาวลักษณ์  พัชนะ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มพวง
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลปชัย
2. นางสาวณัฐริกา  ศิลปชัย
3. นางสาวนัทธมน  อรรจนเมธี
4. นายวีรวุฒิ  อภิวงค์
5. นายโอบนิธิ  ปรีดี
 
1. Dr.Tatsu  Tsuruishi
2. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.66 เงิน 9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์แก้ว
2. นายธนษิต  มณีโชติ
3. นางสาวนภาพร  คูณหาร
4. นางสาวศศิวิมล  พิศเพ็ง
5. นางสาวสุพรรณษา  จิตสำราญ
 
1. นายพันธุ์เลิศ  ทาริยะวงศ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายบุญญศักดิ์  บุญเงิน
2. นางสาววีรวรรณ  จันทรา
 
1. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
 
128 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวณัฐวรรณ  โพธิ์งาม
2. นายภูมิแผ่นดิน  เกษเกษม
 
1. Dr.Tatsu  Tsuruishi
 
129 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 10 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวณิชาภัทร  มาแจ้ง
2. นางสาวอินวิชญ์ภา  ภัณชิลา
 
1. นางสาวสริญญา  วรสิทธิ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.05 ทอง 22 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คำมาลา
2. เด็กชายนพดล  บัวแก้ว
3. เด็กชายพยงค์  แก้เสน่ห์ใน
4. นายภูวริศ  ดีมีวงษ์
5. เด็กชายราชินทร์  ฝ่ายเทศ
6. นายวิษณุกร  จงดอนหัน
7. เด็กชายอานนท์  กล่อมปราณี
8. เด็กชายเจตนิพัทธ์  หมื่นประเทศ
 
1. นายลิขิต  เชี่ยวนาวิน
2. นายอภิรักษ์  เปียประเสริฐ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 55.4 เข้าร่วม 19 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาว-  -
2. นางสาวคันธรส  แก้วเสลา
3. นายชลธี  สิทธิศรีจันทร์
4. นางสาวณัฏฐริณีย์  สุทำแปง
5. นายปุณภัส  กาญจนปัญโญ
6. นายภัคพงศ์  สรรเสริญ
7. นางสาววารีรัตน์  หันตรี
8. นางสาววิภา  วงษา
9. นายศุภณัฐ  วงศ์พรหม
 
1. นางสาวจิรนันท์  ป้อมสุวรรณ
2. นายวสันต์  เปรมทวี
3. นายวีรชน  เสมือนใจ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายฐิตินัทธนนท์  ศรีสุภางค์กุล
2. เด็กชายณัฐนนท์  กะลัมพากร
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดงทอง
4. เด็กหญิงลลิตภัทร  สมใจ
5. เด็กหญิงอภิชญา  บัวชมภู
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ชำนาญ
2. นางจารีรัตน์  บัวแย้ม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวนันทิยา  แสงอรุณ
2. นางสาวสุภาวดี  เนื่องสาวก
3. นายอภิสิทธิ์  แจ่มนิล
4. นายอรรถพล  วงษ์ค้ำ
 
1. นางสาวชลลดา  พันธุ์เนตร
2. นางสาวนัฎฐา  ชินนิธิพัฒน์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประชุมทอง
2. เด็กหญิงจริยพร  ศิริจันทรา
3. เด็กหญิงธจรรยวรรณ  สหัสพรชัยกุล
 
1. นางวรรณา  ปันส่วน
2. นางดุษณี  กลั่นเกษร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชนิกานต์  คำวาง
2. นางสาวชนิตา  วงวิจิตร
3. นางสาวนริศรา  แก้วน้อย
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขาวเผือก
2. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัชวิภา  จันทนะ
2. เด็กหญิงดลยา  ปรีชาญาณพานิช
3. เด็กหญิงนลิน  ช่วยกลาง
 
1. นางสาวอภันตรี  กระต่ายทอง
2. นางจงดี  เปียประเสริฐ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.9 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวชมพูนุช  กองประมูล
2. นางสาวนารีรัตน์  เมืองตะโม่
3. นางสาววันเพ็ญ  ในรัศมี
 
1. นายทรงศักดิ์   อะโน
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนิรัชพร  พรหมบัณฑูร
2. เด็กชายสุรศิลป์  หินแสงไสย์
 
1. นายอภิเดช  กุลบุตร
2. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วรหาญ
2. เด็กหญิงสริดา  ศรประชุม
 
1. นางสาวสุรีพร  ขำนพคุณ
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายตรีเทพ  เหล่าธรรมกีรติ
2. นายภีมปภพ  นุชเดื่อ
 
1. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
2. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 10 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายวิธทวินร์  แสวงนอก
2. เด็กชายอนุชา  อินปาน
 
1. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
2. นายธีรศักดิ์  มุลทา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 41 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายญาณวุฒิ  ญาณจินดา
2. นายศรัณญ์  บุญชู
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 16 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ไทรสุวรรณ
2. เด็กหญิงอารียา  บังไซ
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กชายปกรณ์  แสงเพชร
2. เด็กชายศศิพฤกษ์  ลมุลครบุรี
 
1. นายรณกฤต  แสนพรหม
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชนาธิป  ฉายแก้ว
2. เด็กหญิงอัญธิดา  เจริญฉิม
 
1. นางสาวมัณฑกา  โนนทะเสน
2. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 23 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกรวิชญ์  อภิวัฒนกุลชัย
2. นายเชาวรินทร์  บุญมั่น
 
1. นางสาวลดามณี  แก้วภักดี
2. นายเอกชัย  ฉิมพลอย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชญานิษฐ์  นิลเทพา
2. นางสาวณัฐฐา  ศรียาสวิน
 
1. นางสาวพินทิพา  เทศวิศาล
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.99 ทองแดง 12 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายพิพัฒน์   แซ่โง้ว
2. นายภาสกร  พรทิพย์เทวา
 
1. นางทองสุก  หัตถกิจ
2. นายจารึก   ขจรเจริญศักดิ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงบุญยรัตน์  มณีศิริ
2. เด็กหญิงปาลินี  ผลประเสริฐ
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  แก้วบุญเรือง
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายทศพล  ดีพันธุ์
2. นายธนากร  ปัททุม
3. นายธีระกิตติ์  เจียมเจือจันทร์
 
1. นางสาวพินทิพา  เทศวิศาล
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายยศวรรธน์  รักษายศ
2. นายเกรียงรัตถ์   ติยะรังษีนกูล
 
1. นายสุธีร์  นาทร
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภมรสุขนิรันดิ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  มงคลชัยชนะ
3. เด็กชายสิทธิภาคย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกมลวรรณ  เสริมวงค์
2. นายนนทกร  ฟ้าคุ้ม
3. นางสาวศกุนี  สุ่มคอย
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุขสำราญ
2. เด็กชายธนภัทร  กลั่นประสิทธิ์
3. เด็กชายนทีกานต์  โต๊ะงาม
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจิรสุดา  มิตรตระกูล
2. เด็กชายภูวดล  บุญแท้
3. เด็กชายสิรภพ  พยัคฆรักษ์
 
1. นายมนัส  จันทรัพย์
2. นายธนกฤต  จันทร์วิเชียร
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  โพธิ์สันเทียะ
2. นางสาวบุณยาพร  ลาฝอย
3. นางสาวประภาภรณ์  สุทธิประภา
 
1. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
2. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนลัทพร  คุณาลัย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมศรี
3. เด็กหญิงสิริกร  ธีระประภา
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายวัฒนา  ศรีกวนชา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กชายสุริยา  คงธันร์
 
1. นางวรรณา  กันตะโสพัตร์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.6 ทอง 15 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายนิพัทธ  จันทร์นวล
2. นายปกป้อง  ขวัญเย็น
3. นายวิชัย  เยื้อนสันเทียะ
 
1. นางสาวมัญชุลิกา  เสมาชัย
2. นางปทิตตา  โสภณศิริ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 31 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายพีรัชชัย  ก๋งน้อย
2. เด็กหญิงอรปรีญา  แก้ววิกรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประคองทรัพย์
 
1. นางสาวนลัท  ชึรัมย์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 24 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 1. นางสาวนันทิกานต์  พึ่งเทียน
2. นายบุญยารักษ์  งามละมัย
3. นายราชฤทธิ์  รีรอ
 
1. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
2. นางมนัสนันท์  แสงนาค
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกิรณา   เปรมกมล
2. เด็กหญิงชญาฎา  เนียรศิริ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พาแพง
4. เด็กหญิงปัทมรัตน์  วงษ์วิกย์กรรม
5. เด็กหญิงภัทรา  คำด้วง
6. เด็กหญิงอฐิติยา  เอี่ยมสำอาง
 
1. นางบุณย์เรือง  เกตุอุไรพัชร์
2. นางณภัทร์พรรณ  ภูมิเรศทศสุนทร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจุฑามาศ  สุดลาภา
2. นายณัฐพล  พรรณหาญ
3. นายธนวัติ  เจริญสัตย์
4. นางสาวปาณิษา  คำนุช
5. นางสาวภัคคินี  คนหลัก
6. นางสาววนิดา  นันทะเสน
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นางสาวปวิตรา  มีชัย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายทีฆายุ  ภัทรารักษ์
2. เด็กชายธนกฤต  เจริญไทย
3. เด็กชายเอกนิวัฒน์  อำนาจเอกมงคล
 
1. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
2. นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 25 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. นางสาวธัญวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวพัชรพร  ผลงาม
3. นายวุฒิพงศ์  ปาลกะวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  การะเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง  ทับธานี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 25 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ฤกษะเสน
2. เด็กหญิงมธุรดา   ไชยลาภ
3. เด็กชายสุเมธี  บุญอนันต์
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวคันธมาทน์  แก่นจันทร์
2. นางสาวนภสร  อินเอียว
3. นางสาวพิมพ์ชนก  งามสาย
 
1. นางพรทิพย์  จิตต์ธรรม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.9 เงิน 36 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ประทุมรัตน์
2. เด็กชายพงศธร  พิริยะกุลชัย
3. เด็กหญิงวธัญญา  รุ่งสกุล
 
1. นางสาววรรณภา  เอี่ยมสมบัติ
2. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. นางสาวชลดา  แซ่เตียว
2. นางสาวปภัสวรรณ  ฮ้อแสงชัย
3. นายรัตนพล  ทองกำจาย
 
1. นางสาววาสนา  การะเกตุ
2. นางสาวแสงระวี  สาระพันธ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนิธิวดี  เมษานุกรบุตร
2. เด็กหญิงปองทิพย์  เศรษฐบุตร
3. เด็กหญิงปิติพร  ช่อลำไย
 
1. นางวรรณี  นาคหาญ
2. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78 เงิน 47 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นางสาวนิชา  พุ่มมาก
2. นายพิสุทธิ  ดรบุรมย์
3. นางสาวหทัยรัตน์  อ่อนเพ็ง
 
1. นางสาวสุมาลี  ธารทองขจรไกร
2. นางสาวณพสร  แสงวิจิตร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 19 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทวะโร
2. เด็กหญิงบัญจารัตน์  ถาวรกุล
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วพวง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แดงศรีธรรม
2. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 33 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 1. นางสาวพรณภา  พรมภักดิ์
2. นางสาวสรัญญา  บัวใบ
3. นางสาวเนตรนภา  รังหอม
 
1. นางกัญชลีย์  พุทธวงศ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปูคะทา
2. เด็กหญิงนภาพร  โพพริก
3. เด็กหญิงมัลลิกา  มหาวงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 34 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. นางสาวกาญจนา  สุขคำ
2. นายปัณณทัต  พื้นม่วง
3. นายปัณณวิชญ์  พื้นม่วง
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ทับธานี
2. นางสาววาสนา  การะเกตุ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ท้ายเมือง
2. เด็กชายภูวเนศร์  ตันมิ่ง
3. เด็กชายวสุพล  งอกงาม
 
1. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
2. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.66 เงิน 9 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  ปานเพียร
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กหญิงปริญญาพร  ทองวงษ์
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงอมรา  ตามญาติ
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายเจษฎา  แสงตะวัน
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 7 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายชยานันทร์  ตั้งตน
2. เด็กชายธนันชัย  เลาหบุตร
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายธนทรัพย์  ธรรมทรัพย์
2. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ไกยวงศ
 
184 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่อชะลาศรี
2. เด็กหญิงจันจิรา  มีมุ่งบุญ
3. เด็กหญิงจันทรรัตน์  จงจิต
4. เด็กหญิงชัญญานุช  หลงศรี
5. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีดี
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งเรือง
7. เด็กชายณัฐพนธ์  มาคุ้ม
8. เด็กหญิงนัชนชา  อารักษ์ประชาดี
9. เด็กชายนาวิน  วังศิลาบัตร
10. เด็กชายพงศพัศ  แกมขุนทศ
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภู่สนธิ์
12. เด็กชายพาทิศ  เรืองสุวรรณ
13. เด็กชายพิชัยลักษณ์  คงคา
14. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รุ่งทวีทรัพย์
15. เด็กชายมนตรี  เขียวไกร
16. เด็กชายวิสิฐ  บุตรสิงห์
17. เด็กชายวุฒิกร  ใจเย็น
18. เด็กชายศราวุธ  ศิริแส
19. เด็กชายศิวกร  คงกระโฮ่
20. เด็กชายสหภาพ  เสนาขันต์
21. เด็กชายสุรดิษ  การไถเจริญ
22. เด็กชายอธิพงศ์  ขำแป๊ะ
23. เด็กชายอุทัย  บัวชูใบ
24. เด็กชายเจษฎากร  บัวบรรจง
 
1. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน
2. นายธวัชชัย  พวกดี
3. นายนราธร  แว่นแก้ว
4. นางภัทวดี  รอดวงษ์
5. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต
 
185 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นายคณิน  อินทะเรืองศร
2. นายจตุโชค  ชูเชื้อ
3. นางสาวจุฬามณี  ทำทอง
4. นางสาวฐิตินันท์  บัวเชย
5. นายณัฐวัฒน์  จันสายออ
6. นางสาวณิชาภัทร  บุญเต็ม
7. นายทักษ์ดนัย  แสงอ่อน
8. นางสาวทิพหทัย  ศรีวิลาศ
9. นางสาวธิติกาญจน์  สายบัว
10. นายภราดร  เหมือนจิตต์
11. นายราเชน  ประทาน
12. นายวิสาร  จูเปาะ
13. นายศราวิน  ศิริแส
14. นางสาวศศิภา  ใจเย็น
15. นายสรทรรศน์  กลั่นกสิกรรม
16. นายสหชัย  เสนาขันต์
17. นางสาวสุทธิดา  แป้นทอง
18. นายสุภัทร  พะวันทะ
19. นายอภิชาติ  บุญลคร
20. นายเจตนิพัทธ์  เจียมตน
21. นางสาวเสริมสุข  สำอางกิจ
 
1. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน
2. นายธวัชชัย  พวกดี
3. นางภัทวดี  รอดวงษ์
4. นายนราธร  แว่นแก้ว
5. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต