สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลีสุดใจ
 
1. นางสาวจุฬีนาถ  เปรุนาวิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72.25 เงิน 44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ชัยพานิชย์
 
1. นางสาวนฤมล  วัลย์ศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 38 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  จำปาทอง
 
1. นางสาวกัญญานันท๊    มากคล้าย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74.5 เงิน 21 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. นางสาววิฬากรรณ์  เดชสาหร่าย
 
1. นางวิภาภรณ์  สุริยานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงวรินทร  เกียนทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธิดาษ์  หวลหอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 27 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวมาริษา  แสงหมึก
 
1. นางนันน์ปพร  อ่อนอุระ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงภิญญดา  วงษ์พล
 
1. นางสายพิณ  ศรีเพ็ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 46.25 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นางสาวมาสภัสสร  ป้อมอาสา
 
1. นางเสาวณีย์  อัครณีวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายปิยะพล  เวชไชโย
2. นายสิรภัทร  วีระเดชะ
3. นายสุริยันต์  อนุพันธ์
 
1. นางสาวสุนิสา  ปริมาณ
2. นางวัชรี  แสงกล้า
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกิตติพันธ์  บุบผานนท์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยสมิต
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 38 โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวรุ่งนภา  จันทเสน
2. นางสาวอัญมณี   ชากรณ์
 
1. นางพัชรา  เชิดชู
2. นางจันทรา  กิจแสงทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองจุ้ย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พิบูลย์สังข์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนิทรรศ  เฟื่องจารุกุล
 
1. นางสาวทรรศนพรรณ  พิทยาพละ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายภัครกุลพงศ์  ติลภัทร
2. เด็กชายแดนสรวง  วงศ์สรรคกร
3. เด็กชายไพรพฤษ  วางขุนทด
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  จรุงนันทกาล
2. นายชาคริสต์  ทองรักชาติ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 38 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. นางสาวญาดา  ภู่พันธ์
2. นางสาวพนิดา  กิจเสมอใจ
3. นางสาวมลนสา  แพทวงษ์
 
1. นายชยพงษ์  แสงอังคนาวิน
2. นายรัชกฤต  วสุภัทรดิลก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 58.8 เข้าร่วม 48 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายธนกร   บุญจงประเสริฐ
2. เด็กชายพุทธนนท์  นารถพลายพันธุ์
3. เด็กชายแทนพงษ์  มะโนสัตย์
 
1. นายชุติพนธ์   ตู้ธนบัตร
2. นายชุติพนธ์   ตู้ธนบัตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 25 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวมาริษา  วิไลโรจน์วรกุล
2. นางสาวลลิตา  สุขเศวต
3. นางสาวสุพิชญา  เลิศบุญญาฤทธิ์
 
1. นายจักรเพชร  วรสินธ์
2. นางเบญจมาพร  ศรีวิทัศน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70.2 เงิน 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายณิชภัทร  เกริกกิตติคุณ
2. เด็กชายอัตถ์  สุทธิธนมงคล
 
1. นางสาวกิริยา  กองชุน
2. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 31.4 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายชัยธนาธัชช์  ไตรญาณสิริ
2. นายเทพชัย  ศรีน้อย
 
1. นางสาวอำภา  ศรีวงค์ราช
2. นางสาวกิตติยา  มุสิกะสังข์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  อุ่นซิม
 
1. นางสาวสุรีย์  เชยคนชม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวปิยธิดา  ดวงกุลสา
 
1. นางสาวจินตนา  ดวงกุลสา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายธนพล  ทวีศักดิ์ศรี
2. เด็กชายพงศ์พล  จรูญเสถียรพงศ์
3. เด็กชายเจตวัฒน์  เปลี่ยนศิริชัย
 
1. นางสาววรรณนิสา  ดาวไสย์
2. นางสินาพร  คำน่าน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24.12 เข้าร่วม 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายชัยมงคล  ผดุงตรี
2. นางสาวอภิชญา  สมบูรณ์
3. นายเกษมสันต์  ทัพพะธนสิน
 
1. นางญาณิศา  อัศวทรงพล
2. นางกรรณิการ์  ศิริจำปา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 17 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงจิตราดา  ทองพันธ์อยู่
2. เด็กชายณภัทรนันท์   ศิลปะ
3. เด็กหญิงภนิดา  ลาเทิง
 
1. นายธีรพงษ์  จันทรัง
2. นางสาววิภาดา  สุขวิพัฒน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 30 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวชนมน  บุญรอด
2. นางสาวภาสินี  โพธิ์เจริญ
3. นายอนวัช  ตรงวัฒนานนท์
 
1. นางสาวสุภาณัน  ยศมงคล
2. นายสุชากรณ์  พวงทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 31 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนิทติพา  นาพัว
2. นางสาวบุณยาพร  ภูอุดม
3. เด็กหญิงเปรมิกา  รัศมี
 
1. นางพรปวีณ์  หากะวี
2. นางสาวเสาวภาคส์  แสงสว่าง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 26 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายทิชากร    สายเพ็ชร์
2. นายธนดล  รักคำ
3. นายสุเมธ  ไพริน
 
1. นางกรรณิการ์   ศิริจำปา
2. นางสาวพรพิมล  ณัฐสิฐโสภณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 23 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงดรินธร  พินโทแก้ว
2. เด็กหญิงรุจิษยา  แสงสมพร
3. เด็กหญิงวาสนา  พรศิริประเสริฐ
 
1. นางจิดาภา  กันตะกนิษฐ์
2. นางสาวจิตสุภา  ฤกษ์อำนวยชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  พงษ์พานิช
2. นางสาวภาพิมล  จิระยิ่งเจริญ
3. นายวรัญญู  เกียรติเรืองวัฒนา
 
1. นางสาวยุวรี  ช่วยอาษา
2. นางสาววัชราลักษณ์  ทองกระจ่าง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายทวิกานต์  สุขหน้าไม้
2. เด็กชายปัญญากร  รักปรางค์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ด้วงนคร
2. นางวาสนา  พันธุมะเกียรติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 44 โรงเรียนไทรน้อย 1. นายรหัสชัย  วังบุญคง
2. นายวัฒนา  ประกรรมชัย
 
1. นางสาวพรพิมล  จำปา
2. นายปรีชา  ชาวเรือหัก
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.07 ทองแดง 33 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทียนทอง
 
1. นายรังสรรค์  กรีกูล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายกรปพน  แข็งขัน
 
1. นายดิฐธิเดช  แจ้งคต
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายธนโชติ  เขียวน้อย
2. นายนพดล  ผลวิเศษชัยกุล
3. นายวริทธิ์  ธีรวรุตม์
 
1. นางกิตติมา  ธีรสรเดช
2. นายนาวิน  มดตะน้อย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงณิชา  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์ุเครือวัลย์
3. เด็กหญิงประภัสสร  ปีเอี่ยม
4. เด็กชายภูมินทร์  กองทอง
5. เด็กหญิงสายสุดา  สวงโท
 
1. นางสาวประทิน  กิจกระจ่าง
2. นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.67 เงิน 28 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวธิดาอัปสร  จันทรัตน์
2. นางสาวสุนิษา  แป้นเพ็ชร
3. นางสาวสุภาพร  เสมขำ
4. นางสาวอภิชญา  แก้วอ่ำ
5. นางสาวเจนจิรา  ขุนแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์
2. นางสาวประทิน  กิจกระจ่าง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง 12 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงนัณธตรี  สุริยวงค์
2. เด็กชายพีรพล  จันทเสฎโฐ
3. เด็กชายมงคลชัย  บุญพินิจ
4. เด็กชายวิน  ศิลปชัย
5. เด็กชายเดขสิทธิ์  บุงขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะนันท์  จันทาบัว
2. นางสาวสมร  โกวิทชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นางสาวรัตนมน  อ่อนละมูล
2. นางสาวสกาวรัตน์  ตรีธันวา
3. นายสถาพร  ศรีสุข
4. นางสาวอมรรัตน์  แก้วกู่
5. นายเพชร  หัสดีสำโรง
 
1. นางสาวทิพามณี   หาผล
2. นายสมควร  พ่อวงษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐพร  แตงเย็น
2. เด็กชายปราชญ์  เจริญกิจสุพัฒน์
3. เด็กหญิงปรีญากร  พรประสิทธิ์
4. เด็กหญิงภัณทิรา  ลาภตระกูล
5. เด็กหญิงภิรม  จุดประสงค์
 
1. นายสุุวิชัย  เวทย์โส
2. นางอำไพ  พรหมสุทธิรักษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณิรชา  วิริยะโรจนาวุฒิ
2. นางสาวประกายแก้ว  แก้วลิ้มวัฒนา
3. นางสาวปัณณรัตน์  ไชยบุศราพัฒน์
4. นางสาวภัคจิรา  เย็นทรวง
5. นางสาวเอวา  วงษ์วิไลวารินทร์
 
1. นางสาวพจนีย์  พลจันทึก
2. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  ชัยฤทธิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.2 ทอง 24 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นายกรดนัย  ทะนันไชย
2. นางสาวจันทร์แจ่ม  เกตุภู่
3. นางสาวจันทิมา  นุ่นขาว
4. นางสาวจิรนันท์  เรียงผา
5. นายชัยชาญ  พุ่มมั่น
6. นางสาวญาดา  ม่วงลี
7. นายธนพล  สิงหะรา
8. นางสาวปริณดา  พันธุ์เครือวัลย์
9. นางสาวพรทิพย์  ช้างมั่ง
10. นางสาวมินตรา  ช่วยโพธิ์กลาง
11. นางสาวรวิสรา  เรืองเดช
12. นางสาววารินทร์  สุวรรณ
13. นางสาวศรัณย์พร  นักฆ้อง
14. นางสาวศิริวรรณ  ศรีสังข์
15. นายสิทธิโชค  นรจีน
16. นางสาวสุทธิพร  ภาวศุทธิพร
17. นางสาวสุพรรษา  กลิ่นกลัด
18. นายอนุสรณ์  สีสำลี
19. นางสาวอรณี  เสมบำรุง
20. นางสาวเสาวณีย์  แก้วหล้า
 
1. นายณัฐพร  คลังนุช
2. นางสาวประทิน  กิจกระจ่าง
3. นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์
4. นายธีรชาติ  วิไลลักษณ์
5. นายปิยวัฒน์  อัครพรกุลฉัตร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนบี เอฟ เอส 1. เด็กชายมานพ  วทัญญู
 
1. นายสิทธิโชค  โพธิ์ศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 39 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวกัลยา  โกษาจันทร์
 
1. นางสาวประทิน  กิจกระจ่าง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 27 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายภาคภูมิ  กลิ่นพงษา
2. เด็กหญิงอริศรา  ตรงดี
 
1. นางพรวิไล  ทับแสง
2. นางสาวชนันญา  อุ่นใจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 59.17 เข้าร่วม 47 โรงเรียนไทรน้อย 1. นายวราวุฒิ  แซ่เล้า
2. นางสาวเปมิกา  นำตระกูลพัฒนา
 
1. นางพิสมัย  พันธ์กาฬสินธุ์
2. นางณัฐมน  พึ่งอาศัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.8 ทอง 11 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัลยกร  จันทร์โม้
2. นางสาวจิดาภา  บุตรมางกูล
3. เด็กหญิงณัฐชยา  วีระประจักษ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คลับคล้าย
5. เด็กหญิงภัทรศยา  มาตรพงค์
6. เด็กหญิงลลิลทิพย์  ถาวรตระกูลสุข
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดาวสุก
8. นางสาวสิริวรรณ  ดาวสุก
9. เด็กหญิงสุนิตา  อุดมพืช
10. นางสาวโชติภัทร  ประทุมวี
 
1. นางสาวอารีวรรณ  จิตต์บรรเทา
2. นายปริญญา  พวงจันทร์
3. นางสาวระวิวรรณ  ทองจันทร์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัญญพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  โตสิงห์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  คงอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐวศา  สายด้วง
5. เด็กหญิงดารินทร์  สายชนะ
6. นายนภาเดช  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงนันทเลิศ  รักเย็น
8. เด็กหญิงปิยะภัทร  ภิรมย์คช
9. นางสาวรัชนก  การะเกด
10. นางสาววนิษา  ภิรมกิจ
11. นางสาวศศิตา  อ่อนศรี
12. นางสาวสายธาร  แย้มบุญ
13. นางสาวสิริวิมล  สงกรานต์
14. นางสาวอุมาพร  ตอพล
15. นางสาวเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางภาวนา   พ่วงหลาย
2. นายประสาน  ปิ่นนิล
3. นายเฉลิมพงษ์  พลอยแดง
4. นางลลิลลา  ธรรมานุชิต
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงชัญญา  พึ่งมา
2. เด็กหญิงศศิญา  ตานีเทพ
 
1. นางสาวนิธิดา  พลายแก้ว
2. นางสาววรรณิภา  ศรีนาค
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวธัญวรัตม์  ศรีนาค
2. นางสาวสุกัญญา  แย้มสำรวล
 
1. นายเสรี  อุส่าห์ดี
2. นางสาวสมพร  พรมรักษา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงณัชชา  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวนิศานาถ  รัตนพันธุ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวชนนภัส  ยกใหญ่
 
1. นายประมวล  พ่วงหงษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกฤตภาส  สุริยวงศ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวภิญญดา  ธีระวณิชตระกูล
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงศุลีนุช  จันทร์หอม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวศวิตา  เบญจนิรัตน์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โภชน์พันธ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  จามะรีย์
 
1. นางสาวนัยนา  ชูเทียน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงไอรดา  ฮาซันบิน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  นาคนัตร์
 
1. นายประมวล  พ่วงหงษ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพศิน  สุยะนา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กะสวยทอง
3. เด็กชายอรรฐพร  ศรีสาตรา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 38 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวตุลย์ดา  ชื่นสวัสดิ์
2. นายสิรพิชญ์  แสงมณี
3. นางสาวสุภรดา  ไชยบัวแก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายศิวกร  บัวดำ
 
1. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.67 ทอง 25 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายพงศกร  บุญมี
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.67 ทอง 29 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวจริยา  วงค์ชมพู
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  หิรัญพฤกษ์
 
1. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 34 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายอดิศร  เล็กแข
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายอคพงษ์  สำเภาแมน
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.33 ทอง 21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายประชารัตน์  โพธิ์น้อย
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปรียขนิษฐ์  อยู่จู
 
1. นายสมพร  รนขาว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายอัครพล  จันทคล้าย
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงพรรณี  ลออทรัพยาภัทร
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.33 ทอง 12 โรงเรียนไทรน้อย 1. นายปฐมภพ  เทียมสม
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ฟุ้งเกษร
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ฤกษ์พุฒิ
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนไทรน้อย 1. นายชลกานต์  สุขพระกิจ
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.67 ทอง 15 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์ชนต์  นนทะแสง
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงประทุมทอง  พรมเกตุจันทร์
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวชุติกาญจน์  นนทนาคร
2. นายธนกิจ  มูลเภา
3. นายประชารัตน์  โพธิ์น้อย
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  ฟุ้งเกษร
5. นางสาวพิชญานิน  แก้วพวง
6. เด็กชายภูพฤติ  อุดรปรีชา
7. เด็กชายอลงกรณ์  เพ็ญรักษา
8. นายอัครพล  จันทคล้าย
9. นายแสงเพชร  ปลอดโปร่ง
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.67 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกานดาภร  ยังดี
2. เด็กชายกิตตินันท์  หิรัญพฤกษ์
3. เด็กชายจิรพฤทธิ์  ธนินพสิษฐ์
4. เด็กหญิงชัญญานุช  สามวัง
5. เด็กหญิงชาณิฐาน์  รักษาเพ็ชร
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทพเสนา
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตงามประเสริฐ
8. เด็กหญิงณิชา  บุญหนู
9. เด็กหญิงปพิชญา  วุฒิกร
10. เด็กหญิงปาณิศา  ขำสุวรรณ
11. นายยศรัล  จูแจ้ง
12. เด็กชายศิริชัย  เชิดชูชัย
13. เด็กชายศิวกร  บัวดำ
14. นายเพลงไผ่  เจริญศรี
15. เด็กชายเอกวัสส์  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
2. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
3. นายสมพร  รนขาว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.8 ทอง 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  หิรัญพฤกษ์
2. เด็กชายจิรพฤทธิ์  ธนินพสิษฐ์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  สามวัง
4. เด็กหญิงปาณิศา  ขำสุวรรณ
5. นายพุฒลักษณ์  กองวงษ์
6. เด็กหญิงมัชฌิมา  ฤกษ์พุฒิ
7. นายยศรัล  จูแจ้ง
8. เด็กชายศิวกร  บัวดำ
9. นายหฤษฎ์  พูนมา
10. นายเพลงไผ่  เจริญศรี
11. เด็กชายเอกวัสส์  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
2. นายสมพร  รนขาว
3. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์   เผือกเพี้ยน
2. เด็กหญิงกฤติญา  สุดตะนา
3. เด็กหญิงกิ่งกนก   เลิศฟ้า
4. เด็กหญิงจรรยพร  ลุนลา
5. นางสาวชนิดา   เอียดสี
6. เด็กหญิงณัฐกาน  วงษ์หวังจันทร์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา   หาบุบผา
8. นางสาวทิพภรินทร์   ศิริมงคล
9. เด็กชายทีฆวัฒน์  ทองสุข
10. นางสาวผกามาส  เกตุแก้ว
11. นางสาวมะลิ  ต่างใจ
12. เด็กหญิงรวิภา  เขียวสังข์
13. เด็กหญิงลำไพ  อาจนนลา
14. เด็กหญิงวิชุดา  พุทธปัญโญ
15. เด็กหญิงวิภาดา  แน่นอุดร
16. เด็กหญิงศรัญญา  คำมันตรี
17. เด็กชายอรัญ  รักษาวงค์
18. เด็กหญิงเจนจิรา   มณีวงศ์
19. เด็กหญิงเจนณิสา   มณีวงศ์
20. เด็กชายเจษฎา  เสือน้อย
 
1. นายนพดล  ทมาภรณ์
2. นางสาวฉัตฑริกา  จันทร์กระจ่าง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายชลธี  ประศรี
2. เด็กชายณัฐนันท์  คมน์อนุนต์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พวงยอด
4. เด็กชายอนันท์  ชัยภูธร
5. เด็กชายอาชา  ชูช่อทิพย์สกุล
6. เด็กชายเอกวัสส์  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นายอุดม  หาเลิศ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. นายนนทพัทธ์  แสงหงษา
2. นายปณพัฒน์  เพชรินทร์
3. นายวรากร  อุปริพุทธางกูร
4. นายวีรวิทย์  เสียงเสนาะ
5. นายหรรษวัต  ครุฑานุช
 
1. นายยงยุทธ  วีระพันธ์
2. นางปุณยภา  เฟื่องภักดี
3. นายวุฒิชัย  เทวามิตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.6 ทอง 14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เพ็ชรยาหน
2. นายกองบิน  ภูมิภักดี
3. นางสาวกัญญณัฐทิรา   เกษจินดา
4. นายกันต์ธีร์  เอื้อประเสริฐ
5. นายกิตติธัช  วรเลิศ
6. นางสาวขนิษฐา  ทองสุทธิ์
7. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทับสี
8. นายคณิศร  สามูล
9. นางสาวจิรวรรณ  เกตุสิงห์
10. นางสาวชญานินทร์  สังขพงษ์
11. นางสาวชัชชนก  วรสวัสดิ์
12. เด็กชายชานนท์  สุขสนิท
13. เด็กหญิงญาณิศา  ประสานเสียง
14. นางสาวณัฐมล  พุดตาล
15. นายณัฐสิทธิ์  วัดโต
16. นางสาวธนัญญา  เกียรติ์เวชธรรม
17. นายธรรมนูญ  ท้าวทอง
18. เด็กหญิงนันทิดา  นุตตโยธิน
19. เด็กหญิงนุชนาฎ  สังขพงษ์
20. เด็กชายปราปต์  คำประเสริฐ
21. เด็กชายปาราเมศ  คำยนต์
22. เด็กชายพฤฒิพงศ์  ผิวรักษา
23. นายพันธการณ์  รามปาน
24. นางสาวพิชามญช์  เกตุชูโชติ
25. นายภัทรบิฐ  เเก้วไสล
26. เด็กหญิงภูริชญา  ทองสิงห์
27. นายภูวนัตถ์  สุขศรี
28. นายภูวฤทธิ์  บัญญัติ์
29. นางสาวมาธินี  นวนเท่า
30. นายยุทธนา  ยางเครือ
31. เด็กหญิงรวิสรา  ราชธานี
32. นางสาวรสพร  ถิระสาโรช
33. นางสาววรรณสุดา  แผ่นแก้ว
34. นายศุทธา  นารีรักษ์
35. นายศุภกร  นารีรักษ์
36. นายศุภชัย  ประสพ
37. นางสาวศุภางค์  ชุมพลวงศ์
38. นางสาวสิราวรรณ  อินสุ่ม
39. นายเกษมสันต์  ตรีเดชา
40. นายเธียรวิพรรธ์  จันทนะสุต
 
1. นางกรุณรัตน์  เที้ยธิทรัพย์
2. นายสันติสุข  สุขสมัย
3. นายชาญชัย  มุขพรหม
4. นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ
5. นางสาวชนิตา  ถาวร
6. นายประมวล  พ่วงหงษ์
7. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
8. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 1. นายพิพรรธน์  ชูแสง
 
1. นางสาวนัญธิญา  ประยงค์เล็ก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายนาฏราช  นาฏกระสูตร
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนินนาท   พุฒิกานนท์
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์   บัวแสง
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 33 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวธิดาอัปสร  จันทรัตน์
 
1. นายธีระ  เปรมสกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายสรวิศ   พึ่งเสมา
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายปุญญพัฒน์   สังข์รอด
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา   เอกยศสุพร
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวริญญารัตน์   วงษ์วสุโรจน์
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.67 เงิน 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพงศ์นภัทร  ปั้นมณี
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวสริวรรณ  อินสุ่ม
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกานต์  ทวีรัตน์
2. นายคมกฤต  สุริยะ
3. เด็กชายณรัฐกรณ์  อิสรการกิตินันท์
4. นายธนุพงศ์  คิดชอบ
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  มีสุขขี
6. นายภูริลาภ  โพธิราช
7. นายยรรยง  จันดา
8. นางสาววสุพร  รัตนสำราญ
9. นายศุภธัช  โชติยะปุตตะ
10. นายอิทธิกร  บุญชู
 
1. นายมณเฑียร  คุณวิเศษ
2. นายศิริชัย  พ่วงหลาย
3. นายวัชระพล  กันทพลหาญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกนก  แจ้งจุล
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขคร
3. เด็กชายคุณากร  รัตนเลิศรัศมี
4. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
5. เด็กชายณัฐกฤษ  ธาริธรรม
6. นายทฤษฎี  ชูเกียรติศิริ
7. เด็กหญิงทวิตา  สังข์สุวรรณ
8. เด็กชายธีรพงศ  เภรีทัศน์
9. เด็กชายธีรยุทธ  ชุมโคกกรวด
10. เด็กชายนันท์ชยศ  คงศิลป์
11. เด็กชายนาฏราช  นาฏกระสูตร
12. เด็กหญิงปวันรัตน์  เภตรานนท์
13. เด็กหญิงปุญญิศา  วัชรากร
14. เด็กชายพลภัทร  มั่นรอด
15. เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาตรา
16. เด็กหญิงพิชญธิดา  กันเกลา
17. เด็กหญิงพิรชา  มนต์ณัฐธร
18. เด็กชายภูรินทร์  ทรงอำนวยคุณ
19. เด็กหญิงวรรณะษา  วงค์น้อย
20. นายวศิน  กสิบุตร
21. เด็กหญิงวิยะดา  สมบูรณ์
22. เด็กหญิงศตรัศมิ์  เขียวสิงห์
23. เด็กหญิงศรัณย์พร  ภารา
24. เด็กหญิงศรุตา  แสงลุน
25. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิลป์ประกอบ
26. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  เสริฐสอน
27. เด็กหญิงสวรรยา  รอบุญ
28. เด็กหญิงสาริสา  เนตรสว่าง
29. เด็กหญิงสุชานาถ  คุ้มบุ่งคล้า
30. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่เตียว
31. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  มีแจ้ง
32. เด็กหญิงอุบลทิพย์  บางสันเทียะ
33. เด็กหญิงเมธาวี  เหมแก้ว
34. เด็กหญิงแพรทอง  ควรมิตร
35. เด็กหญิงแพรพิไล  คันธี
 
1. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
2. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
3. นายอุดม  หาเลิศ
4. นายณัฐณรงค์   บุญณรงค์
5. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
6. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกฤตณัฐ   รัตนรังสี
2. นายกฤติน   กิจมงคล
3. นายกฤษติพงษ์  แก้วกาหลง
4. นายกัณติทัต   เลิศภูริปราชญ์
5. นางสาวกานต์รวี   กิติธนพัต
6. นางสาวขวัญชนก   จำรูญหิน
7. นายคเณศพงศ์   ปทุมชาติ
8. นางสาวจิดาภา   เจือจันทร์
9. นายจิรพนธ์  กันภัย
10. นายจิรัฏฐ์   เลิศการค้าสุข
11. นางสาวญาณาธิป   รอดวงษ์
12. นางสาวญาดา   ศิริหงษ์ทอง
13. นายธันยธรณ์   ครุฑาพันธ์
14. นางสาวปดิวรัดดา  ทนงแผลง
15. นายปารเมศ  พูดสงคราม
16. นายปุญญาพัฒน์   สังข์รอด
17. นางสาวพัทรนันท์  กาญจนธานี
18. นายพีรพัฒน์   เหมรุ่งโรจน์
19. นางสาวพุชิตา   ทองอินทร์
20. นายมนัสวี   นรบดีศุภกร
21. นายยศรัล  จูแจ้ง
22. นางสาวรักติมาต์   วรรณคาม
23. นางสาวริญญารัตน์   วงษ์วสุโรจน์
24. นางสาวศศิกาญจน์   เจริญธง
25. นางสาวศศิมา   พรแสนสุขทวี
26. นางสาวสิรภัทร   ดอนวิชา
27. นางสาวสุพิชญ์รดา   ณ คำพล
28. นางสาวสุวนันท์  วิฉายา
29. นายเนติพัฒน์  แขกเพ็ง
30. นายเบนยามิน   คติรัมย์
31. นายไชยภักดิ์   กำราบไพรีรัฐ
 
1. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
2. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
3. นายอุดม  หาเลิศ
4. นายณัฐณรงค์  บุญณรงค์
5. นางสาวมัลลิการ์   วงศ์ศิรินวรัตน์
6. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายธนาทิพย์  หิรัญอมรกุล
2. เด็กชายธันวา  จันจิตคง
3. เด็กชายธีรเทพ  สุโภชน์
4. เด็กหญิงบุญธิชา  ใจชุ่ม
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  โรจน์ภัทรภาษิติ
6. เด็กหญิงพิชชานันท์  ขุนคง
7. เด็กชายศรายุทธ  อ่อนพุทธ
8. เด็กชายอโณชัย  ขาวบริสุทธิ์
9. เด็กหญิงเสาวณีย์  อินทร์ประเสริฐ
10. เด็กหญิงแพรวา  สุริวรรณ
 
1. นายชลธี  จันทร์แจ่มศรี
2. นางณัฏฐ์พัชร์  ธรรมศิริ
3. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นายกิตติพงษ์   ฟุ่มเฟือย
2. นางสาวกิติวรา   เขียวครามจีน
3. นางสาวจุฑามาส  มัลลิกมาลย์
4. นางสาวนิรมล   วิพจน์
5. นางสาววิมล   พี้กระทุ่ม
6. นายอนุศิษฎ์  สะอาด
7. นายอลงกรณ์  บรรพบุรุษ
8. นายเอกนรินทร์   ใจเที่ยงธรรม
 
1. นางสาวชลธิชา  ชตานนท์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงบัว  คงสอน
2. เด็กหญิงบุษกร  ภิรมย์คง
3. เด็กหญิงพัณณิดา  เทียนทอง
4. เด็กหญิงสิริวิมล  สิมมะลี
5. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชมภูจันทร์
6. เด็กหญิงอรปรีญา  เล่าเรือง
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวกวินธิดา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวดาริน  คร้ามทิม
3. นางสาวนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
4. นางสาวพชรพร  บุญมี
5. นางสาวพรนัชชา  ตากภิรมย์
6. นางสาวรัตน์ตรีญา  กำลังวัย
7. นางสาวศุภาวีร์  อัครเธียรสิน
8. นางสาวอรนุช  คงคล้าย
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชลิดา  พนังวิเชียร
2. เด็กหญิงณัฐนิธิ  ประเสริฐแท่น
3. เด็กหญิงธนสิริธร  ประเสริฐแท่น
4. เด็กหญิงนันชนก  เอี่ยมฉัตร
5. เด็กหญิงศิราภรณ์  จันทร์โปร่ง
6. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมพุทธา
 
1. นางนงลักษณ์  งามสูงเนิน
2. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
3. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
4. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวกฎชกร  เยื้อนใยดี
2. นางสาวกาญจนวิช  จงสกุล
3. นางสาวกิตติยา  งามภักดิ์
4. นางสาวชนัฏสุภางค์  ชื่นตา
5. นางสาวณัฐชยา  สว่างศรี
6. นางสาวภัททิยา  เภากัน
7. นางสาวรัตนาภรณ์  ป้านนาค
8. นางสาวอาทิตยาภรณ์  แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ชินราช
2. นางสาวนิภาพรรณ  พรมมินทร์
3. นายปฏิวัติ  รวยรื่น
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.66 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายชาคริต  สุริยะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญรอด
3. นางสาวสุพรรณิกา  สิงห์วี
4. เด็กชายเจษฎา  อยู่สวัสดิ์
5. นายเมธัส  อยู่สมบัติ
 
1. นายวินัย  จิตต์ชื้น
2. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ภิรมย์จันทร์
2. เด็กชายธนากร  ศรีแสงทรัพย์
 
1. นางสาวณีรชา  สอนศิลป์
2. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง 18 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงปนิตา  ไชยนา
 
1. นายณัฐพล  เพ็งโสภา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวอัจฉริยา  อาจสันเทียะ
 
1. นางสาวธมกร  สุขวัฒนผล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายเจษฐา  ช้างน้อย
 
1. นางปาลิดา  ยงทวี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวมนัสชนก  แพร่สำราญ
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายอินทัช  พระสุรัตน์
 
1. นางสาวสิริพรรณ  ถาวรจักร์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายรัฐวัฒ  เลขะธนะ
 
1. นางสาวธมกร  สุขวัฒนผล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  จำนงเวช
 
1. นางปาลิดา  ยงทวี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.83 ทอง 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนลพรรณ  พิมพ์สมฤดี
 
1. นางสาวไพลิน  เปรมกมล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวอภิสมัย  ธาตุรักษ์
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83.5 ทอง 16 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกิตติยา  เจนหัด
2. นางสาวอภิญญา  เย็นยอดวิชัย
 
1. นางชาลินี  มุสตัง ติงกี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายปณิธาน  ศุขเกษม
2. นางสาวศกุนิชญ์  พรมเสนะ
 
1. นางสาวไพลิน  เปรมกมล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวรัตนากร  ดอกละมุด
2. นางสาวอุษณิษา  ร้านพจน์
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.92 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญประจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เทศทอง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ยกยอดี
4. เด็กชายธีรศักดิ์  เตชะมนูญ
5. เด็กหญิงน้ำฟ้า  แข็งพิลา
6. เด็กหญิงพุทธรินทร์  สมประสงค์
7. เด็กชายศุภกร  ญาณาคะวัณน์
8. เด็กชายสหรัฐ  เรือนตา
 
1. นางประเทืองทิพย์  สังข์ทอง
2. นายสันติสุข  สุขสมัย
3. นายสุชิน  ฟักสังข์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัสนานนท์
2. เด็กหญิงธันย์นฐพร  สุทธิกรกมล
3. เด็กหญิงพรจิรา  อภิวัฒนาวา
 
1. นางสาวจุฬีนาถ  เปรุนาวิน
2. นางโศรยา  จิรสารสวัสดิ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวกัลยกร  กิจสมฤดี
2. นางสาวกานต์ธีรา  สงวนกุลชัย
3. นางสาวภัสชา  นทีรมณ์
 
1. นางสาวจุฬีนาถ  เปรุนาวิน
2. นางโศรยา  จิรสารสวัสดิ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงพรพักตร์  แก้วชูเชิด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ประสานสมบัติ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ดวงเด่น
 
1. นางสาวจิราพร  ขาวขำ
2. นางสาวณัชรัตน์  บุญชู
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.1 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวปราญชลี  หทัยรัตน์
2. นางสาวภิญญดา  สุนคเรศ
3. นางสาวเกสรา  บางพิเชษฐ์
 
1. นางสาวจิราพร  ขาวขำ
2. นางสาวณัชรัตน์  บุญชู
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงทิวาสิริ  ทิพากรพงศ์
2. เด็กชายวัชร์วลัญช์  นิมิตสกุลธรรม
 
1. นางสาวภิรมยา  ทองอร่าม
2. นางวรรณศร  ขอสกุลไพศาล
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายนพรุจ  ผิวอำพันธ์
2. เด็กชายภีมพล  อเนกอำไพ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเทียม
2. นางนุสรา  ฤกษ์สมโภชน์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 40 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 1. นางสาวณัฐสิมา  บุญมาเลิศ
2. นางสาวศิริวรรณ  มะหะหมัด
 
1. นางสาวนุชจีรา  ซอแบน
2. นายสันวิช  แก้วมี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 27 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉลาด
2. เด็กหญิงตรีญาณัฐ  โถแก้วเขียว
 
1. นางเนตรนภา  บุญศิริ
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 29 โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายกฤตกรัณย์  รักเดช
2. นายรชานนท์  รัตนะ
 
1. นายเจนณรงค์  แก่นนาค
2. นางสาวเกศกัญญา  สิทธาสิริเดช
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 35 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายกันตภณ  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายเอกพันธ์  พรหมทรงศร
 
1. นางสาวเอื้องอรุณ  อ่อนทุม
2. นางสุทธิดา  อุไรวงศ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายมกรธวัช  เอเมอรี่
2. เด็กชายหาญ  เอเมอรี่
 
1. นางสายพิน  งามสง่า
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายญาณาธิป  บ่างวิรุฬห์รักษ์
2. เด็กชายพชรวัฒน์  กรรภิรมย์พชิรา
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเทียม
2. นายสิรภพ  สมอุดร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธนวิชญ์  ดอกไม้พุ่ม
2. นางสาวนันท์นภัส  ศรีประไพพงศ์ศาล
 
1. นางสุพรรณี  เซ่นพิมาย
2. นายสิรภพ  สมอุดร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายจิรัฐติกาล  ผาสุกมูล
2. นายณัฐนนท์  ดวงสูงเนิน
 
1. นายณัฏฐชัย  หอมบุญ
2. นายสิรภพ  สมอุดร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธีรภัทร  มงคลชัยชนะ
2. นายปฏิพล  แซ่ฉั่น
 
1. นางนุสรา  ฤกษ์สมโภชน์
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 36 โรงเรียนไทรน้อย 1. นายวีรพงษ์  ศรีพรมมา
2. เด็กชายสหรัช   มุเนืองรัมย์
3. เด็กหญิงอธิติญา  ทับเอี่ยม
 
1. นางวดี  อิสลาม
2. นางสาวเปียทิพย์  อินทรศาสตร์
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1. นายชยุต  ศรีสำอางค์
2. นายธนกฤต   ยืนยงพิสิฐ
3. นางสาวพชรอร  ชุมนุสนธิ์
 
1. นางสาวนภาพร  เทศขำ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นายนภสินธุ์  ดำสุวรรณ
2. นายศรรักษ์  หมั่นนอก
 
1. นางสายฝน  เริงศาสตร์
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีทับทิม
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายจิรายุ  สุชาติสุนทร
2. เด็กชายณัฐดนัย  ขันนาค
3. เด็กชายธัชตะวัน  เฉลิมพรมงคล
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเทียม
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณภัทร  ยอดรักษ์
2. นายธรรมศิลป์  พัฒนาศิริ
3. นายปารเมศ  มหาศักดิ์พิทักษ์
 
1. นางนุสรา  ฤกษ์สมโภชน์
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนเซนฟรังต์ซีสเซเวียร์ 1. เด็กชายธันยา  เวปุลละ
2. เด็กชายธุวาดล  หวัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศวิน  สุรวัชโยธิน
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนรวิชญ์  ธีระชาติ
2. นายพีรนัฐ  มีชัย
3. นายเพชรชนน  ทองเสริม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายชนาธิป  สุขเอียด
2. เด็กชายธีรภัทร   เสาะแสวง
3. เด็กชายรักษรัตน์  บุญรัตน์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธนกฤต  เลื่อนยศ
2. นายธนัตถ์  สุขุมปัญญารักษ์
3. นายอาทิตย์  ฟู้
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 62.17 ทองแดง 19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงฐานิตา  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พันธ์เดช
3. เด็กชายพิพรรธ  ชูเมฆ
 
1. นายภมร  ฟูมฟัก
2. นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 63.25 ทองแดง 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  รักเหย้า
2. นางสาวดารารัตน์  ตันหยงมาศ
3. นายต้นแบบ  สุขชัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายพงษพัชร  มากจันทร์
2. เด็กชายอาณากร  ไชยโย
3. นางสาวอารยา  สีม่วง
 
1. นายจักรเพชร  วรสินธ์
2. นายสุชิน  ฟักสังข์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายยศพล  อ่ำกร่าง
2. นายอานนท์  อุ่นทน
3. นายเอธัส  เฉลียวค้า
 
1. นายจักรเพชร  วรสินธ์
2. นายสุชิน  ฟักสังข์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 17 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เหล็กคำ
2. เด็กหญิงบุษกร  ศรีคร้าม
3. เด็กหญิงพัชรี  สดภิบาล
 
1. นางรัชดา  นามศรี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวศศิภา  เรื่อศรีจันทร์
2. นางสาวสุธิดา  สังฆมณี
3. นายอนาวิล  สุขวารี
 
1. นายเสกสรรค์  น้อยเหนื่อย
2. นางสาววรรณพร  สง่าเมือง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ชมเพลินใจ
2. เด็กหญิงนิสรา  แดงพุก
3. เด็กหญิงบัวชมพู  บังน่าน
4. เด็กหญิงภาสุร  สิงห์ศุรัตน
5. เด็กหญิงวรินทร์ญา  เอี่ยมสมบูรณ์
6. เด็กหญิงศสิธร  แสงนาค
 
1. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
2. นางวราภรณ์  ตระยางค์กูล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.3 ทอง 4 โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายกฤษณะ  จันทร์อุฏฐานะ
2. นางสาวญาณิกา  กุมรีจิตร
3. นางสาวธนพรรณ  ปั้นรูป
4. นางสาวพรศิริ  เสริมสิน
5. นางสาวรุ่งนิรันดร์  ภิรมย์ศรี
6. นางสาวศรีวโรทัย  สามวัง
 
1. นางวันพร  งามสุทธิ
2. นางพัฒนา  ปสันตา
3. นางจินดารัตน์  จันทร์งาม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จินานุศิลปสาท
2. เด็กชายชัชนันท์  ขานหัวโทน
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประพันธ์วงษ์
 
1. นางอรวรรณ  ฟักสังข์
2. นายจักรเพชร  วรสินธ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 23 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวกาญจนา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวชิดชนก  กันเจริญ
3. นายตะวัน  มั่นงาม
 
1. นางสาวทิพย์สุรางค์  พึ่งนิ่ม
2. นางสาวศิรินาถ  คุณมา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงปวริศา  พิทักษ์วุฒิกร
2. เด็กหญิงมินตรา  ศรีทองจ้อย
3. เด็กชายอาชาง  ก้างหลวง
 
1. นางสาวประไพศรี  พันธุ์รัตน์
2. นางประคอง  แสงดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.4 ทอง 47 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายก่อเกียรติ  กอบโกย
2. นายณัชพงศ์ชัย  แก่นจันทร์
3. นางสาวอารีรัตน์  ฟองธรรมนิมิต
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พงษ์ลุน
2. นางสาวสุนีย์  ยิ้มใย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.3 ทอง 9 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. เด็กหญิงอิสรีย์  พลายแสง
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ  เทศแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พ่วงขวัญ
 
1. นางสาวจิตตรานนท์  มหายศนันท์
2. นางสาวทิพย์สุรางค์  พึ่งนิ่ม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวจรัสศรี  เอกนาวากิจ
2. นายประภาส  นุ่มนาค
3. นายเอกณัฐ  ภูมิดิษฐ์
 
1. นายเสกสรรค์  น้อยเหนื่อย
2. นางทัตทยา  ผ่องพันธ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   บุุตรชน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ถ่อมกาย
3. เด็กหญิงอริศรา  คุ้มไพทูลย์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นุ่มนาค
2. นางสุรีย์พร  ปานศรี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวปุณยนุช  ชัยพร
2. นางสาวรัตติยากร  มุงคุณ
3. นางสาวไอลดา  เพ็งพินิจ
 
1. นางสุรีย์พร  ปานศรี
2. นางสาวพรเพ็ญ  นุ่มนาค
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 38 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา  นุ่มกรรณ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  เพิ่มเติม
3. เด็กหญิงอดิศา  ปรีชาเวชกุล
 
1. นางโสภี  วุฒิมานานนท์
2. นางมัทนา  อุตโม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวจารุกัญญ์  ตั้งจิตพัฒนา
2. นางสาวประภาพรรณ  นามโส
3. นางสาวสิทธิ์ดา  ยินดีทรัพย์
 
1. นางสุรีย์พร  ปานศรี
2. นายเสกสรรค์  น้อยเหนื่อย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายคมกริช   พวงพันธ์
2. เด็กหญิงวราวรรณ  ภิญโญวิศาล
3. เด็กหญิงอารยา    วิทิตวุฒินันท์
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์  บุญอินทร์
2. นางสาวนลินนา   ชูโชติ
3. นายอนันญาวัฒน์  สระธรรม
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ภักดี
 
1. นางสาวสุชาดา  บรรณกิจ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงปนิสา  ไวยโพด
 
1. นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสน์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวชนกกมณฐ์  แสงสี
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวณัฐภรณ์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายณัฐวรรธน์  ศิริคุณานนท์
2. นายแสงชัย  จอมเกาะ
 
1. นางณัฎฐนันท์  โล่ห์นารายณ์
2. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข