สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81.25 ทอง 34 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวปภัสรา  ทีนิวงษ์
 
1. นางรัศมิ์ลภัส  คามณิยานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.25 ทอง 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวบุณยาพร  จำนงศิลป์
 
1. นายฉัตรชัย  เหลืองทองอร่าม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงศศิริญญ์  แสงชาติ
 
1. นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72.5 เงิน 23 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวช่อทิพย์  พัฒนะกุลกำจร
 
1. นางสาวอินทิรา  แสงสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.87 ทอง 14 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงชัชฎา  วรรณพงศ์
 
1. นางสาวภักดี   อินทร์ขาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 36 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวนัยน์ปพร  เตียววัฒนากร
 
1. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงหทัยรดา  ชัยมงคล
 
1. นางพิมพา  วิริยปรมัตถ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวอัญธิกา  ศักดาเดช
 
1. นายธวัชชัย  มีเปรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรวินท์  สามโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สินทวี
3. เด็กหญิงปาจรีย์  ปราณีชน
 
1. นายทวีชัย  ปาอินทร์
2. นายธวัชชัย  มีเปรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพลอยไพลิน  วัฒนวรางกูร
2. นางสาววิชญาดา  เล้าสุบินประเสริฐ
3. นางสาวสุณิชา  จุลอักษร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ลัยวงษ์
2. นางสุพร  กุลธรลมัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ประดิษฐสอน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  นรารีพ่วง
 
1. นายภุชงค์  สหะกะโร
2. นายธีรพงศ์  มีโภค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฏยา  ฮวดค่วน
2. นางสาวพุทธิดา  เสมสาร
 
1. นางอารีย์  ดำรงถิรคุณ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  จุลพันธ์
 
1. นางสาวณัฐชาญานันท์  ศรีชวลิตเดชา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายนนทวัช  ฤทธิ์สำเร็จ
 
1. นายวุฒิชัย  โกยกอบสิน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิลาล้อม
2. เด็กหญิงธัญชนก  โยธามาตย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ผดุงขวัญ
 
1. นางพิมนิพา  โลจายะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 59.7 เข้าร่วม 47 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงปาริชาต  อินวิเชียร
2. เด็กหญิงวิบูลลักษณ  อรรถาเวช
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทรัพย์ระเบียบ
 
1. นางสมพร  เล้ารัตนอารีย์
2. นางพานทอง  พิมสอน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 45 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกนกรักษ์  ลิ้มมาลัย
2. นางสาวพรพิมล  พลโยธา
3. นางสาวศุภนารี  แสนแก้ว
 
1. นางสุภาพร  นิธิโสภา
2. นางสาวสิริพรรณ  โสฬส
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48.2 เข้าร่วม 23 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  อิ่มน้อย
2. เด็กชายสราวุธ  พรหมหาญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสงเงิน
2. นางสาวสุรีย์  โคนาบาล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40.2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายธนกร  โกวิทยากร
2. นายภัทรเดช  โสภณรัตน์
 
1. นางสาวประกิตศรี  เผ่าเมือง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงภวรัญชน์  ลอยเมฆ
 
1. นายวิทยา  แสนคำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวญาณิศา  ประดิษฐ์ศิลป์ดี
 
1. นายกิตณิวัฒช์  แซ่วู่
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ธารพุฒ
2. เด็กหญิงวาณี  พริกบุญจันทร์
3. เด็กชายศรัณย์  สุทธิวงศ์
 
1. นางอัจฉรา  เย็นรัตน์
2. นางจุฬาพร  แก้วเซ่ง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวณภัทร  ธนะมูล
2. นายธนกฤต  ฟูดุลยวัจนานนท์
3. นายวรวินท์  เปรมรัศมี
 
1. นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ์
2. นางอุไร  บุตรไสว
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.9 เงิน 29 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปราถนา  อยู่เพ็ชร
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มูลสุมาลย์
3. เด็กหญิงเนตรชนก  สุขสบาย
 
1. นายแจ่มจันทร์  ทองคุ้ม
2. นางสาวสุมาลินี  บูชาดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.7 เงิน 33 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวชลธิชา  หินอ่อน
2. นางสาวณัฐริกา  มาระชน
3. นายมนัส  จันทะแจ่ม
 
1. นางวินนา  สารพานิช
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.24 เงิน 30 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายณฐพล  จุ้ยเส้ย
2. เด็กชายธนภัทร  ภู่ระหงษ์
3. เด็กชายเจนภพ  เร่งบุญมา
 
1. นางสาวอังสณา  น้ำทอง
2. นางสาวนุชรา  กุลรักษา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวธณิฐตา  เอี่ยมสอาด
2. นางสาวลักขณา  จันทร์จำเริญ
3. นางสาวโศภิษฐา  ธรรมลาภเจริญ
 
1. นางพิศมัย  ไกยสินธุ์
2. นางสาววิไลพร  วรนาม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.7 เงิน 22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  ปิ่นทอง
2. เด็กชายติณณภพ  ทับยัง
3. เด็กหญิงพิมพ์พนิต  พูลโภคัยกุล
 
1. นางสาวเสาวภา  จุรุพันธ์
2. นางสาวสุภาวดี  พึ่งรุ่ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 23 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวขวัญจิรา  พนมวงศ์
2. นางสาววรินกานต์  ศรีชมภู
3. นางสาวอัญชลี  สุขสวัสดิ์ไพศาล
 
1. นายธนบดี  พงษ์แดง
2. นายวรรธนะ  คำสอนทา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.1 เงิน 19 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายมาวิน  สาทอง
2. เด็กชายสหรัฐ  ลิ้มเจริญ
 
1. นายทศพร  ระงับภัย
2. นายสิทธิชัย  แสงสิทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายฐถาปนา  สินสวัสดิ์
2. นางสาวทักษิณา  อ่ำช้าง
 
1. นายคณิน  นาคะไพบูลย์
2. นางกนกศรี  นาคะไพบูลย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.17 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายพีรพล  พันธุ์สง่า
2. เด็กชายอภิรกุล  เหมือนรัตน์
 
1. นางวรรณา  คิ้วดำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.12 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายจารึก  ดอนอยู่ไพร
2. เด็กชายภูริภัทร  กองนาค
 
1. นายธนวรรธน์  ศรีจันทร์ดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายจิรกิตติ์  พังประไพ
2. เด็กชายศศิกฤษ  ขาวด่อน
3. นายอุดมพล  ทับรุ่ง
 
1. นายเดชา  ยุวโกศล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธนกัลยา  ลำใย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภู่บัว
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ภูวสวัสดิ์
4. เด็กหญิงภัทรพร  เลิศอนันต์
5. เด็กหญิงศุภัชญา  โคตรพงษ์
 
1. นางสาววรรณวิภา  เกษมรัตน์
2. นางสาวปุญญิสา  วรรณดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 26 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกันทนิกา  สังข์เรืองรุ่ง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงนันทิดา  เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงปาริชาติ  แช่มช้าง
5. เด็กชายศักดา  พรหมในเมือง
 
1. นางผกา  สัจจวิเศษ
2. นางสาววิมล  ทองผิว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.8 เงิน 47 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  กลิ่นจำปา
2. นางสาวนภสร  ล้วนประพันธ์
3. นางสาวพิกุล  แซ่เถา
4. นางสาวภัทรกันย์  สังข์ทอง
5. นายสุทธิพงษ์  เหมรา
 
1. นางจันทนา  ฤทธิศาสตร์
2. นายพนา  ครุฑบุตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กุลนี
2. เด็กชายจิรภัทร  วนิชจินดา
3. เด็กชายชวนินทร์  วัฒกีกำธร
4. เด็กชายชิษณุภงศ์  บุญชม
5. เด็กหญิงณัฐดาว  สุกกานันท์
 
1. นายคณีสิทธิ์  เซี่ยงฉิน
2. นางสาวนิธิตา  ขันธวิทยา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 45 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกุลณัฐ  พรหมสันเที๊ยะ
2. นางสาวณฐอร  วิเศษสิงห์
3. นายณัฐภูมิ  รัมพะกา
4. นายบัญชา  หล้าแก้ว
5. นางสาวไขแสง  กาหลิบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  หอมชู
2. จ.ส.อ.พงศกร  สุขเล็ก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.8 ทอง 29 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกนกพร  ยาสา
2. นายกิตติทัต  หัตถ์กมล
3. นางสาวธีรนัยน์  เครือแดง
4. นายนครินทร์  น้ำจันทร์
5. นางสาวนัชชา  บุญเกิด
6. นางสาวนัฐมล  น้อยแสง
7. นางสาวพรภิรมย์  กุมมาร
8. นายพลรัตน์  กิมกง
9. นางสาวภวิษพร  เอี่ยมสม
10. นายภาสกร  เหว่าวิต
11. นางสาวมลธิชา  ทาสอน
12. นายวันเฉลิม  คำแปง
13. นายศราวุธ  โสภาอุทก
14. นายศิระ  สุดดี
15. นายศุภกร  แสงทับทิม
16. นางสาวสิริพร  คล้ายจีน
17. นายอนิรุทธิ์  อารีซา
18. นางสาวอุริสยา  สมยอ
19. นายเกียรติศักดิ์  พารุ่ง
20. นางสาวเพ็ญวสุ  นามสนธิ
 
1. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
2. นางสาวกิรติยา  จุปิติ
3. นางสาวอรพรรณ  จันนิ่ม
4. นางสาวจรรยา  เผือกภู่
5. นายณรงค์ศักดิ์  สันทัดเลขา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกชพร  วรกุลรังสรรค์
2. นายกัปตัน  ปิ่นกระจาย
3. นายจอนชัยวิชชญ์  กุศลวิศิษฏ์กุล
4. นายชาคลิตส์  สุพรมมา
5. นายณภัทร  เนียมพันธ์
6. นายณัฐภูมิ  เนียมขำ
7. นายณัฐวีร์  พรหมแสง
8. นายปฏิภาณ  สอ้าง
9. นายพุทธิพงศ์  รัตนประเสริฐ
10. นายภาคภูมิ  วาดเขียน
11. นายภูริเดช  พรหมสุวรรณ
12. นายยศกร  ไทยประสงค์
13. นายรัชภัฏ  เตียวสุวรรณ
14. นางสาววรัญญา  มณีจันทร์
15. นายวัฒนาพงศ์  สุพลจิตร์
16. นายวิรุฬห์  ค้าขาย
17. นายศุภลักษณ์  อัศวฉิมพลี
18. นายสานิต  คล้ายอุดม
19. นางสาวอาทิตติญา  ศรีดวม
20. นางสาวเพทาย  ทองสุข
 
1. นายอภิเสก  คันธจันทน์
2. นายเอกชัย  ศรีบุญเรือง
3. นายธนภณ  ศรีทับทิม
4. นายสมเกียรติ  เข็มเพชร
5. นายชัชวาล  เชียงสน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วัฒนะสุวรรณ
 
1. นายคณิต  บุตรตรา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
 
1. นายธรรมรัตน์  ภควรรณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณีรนุช  แข่งขัน
2. เด็กหญิงรัตนพร  ศรีสมพันธุ์
 
1. นางอโนมา  ขันพันธ์
2. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.5 เงิน 43 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพีรตี  ฟองแก้ว
2. นางสาวภาสินี  พงศ์พรสวรรค์
 
1. นางรัชดาพร  ยูสานนท์
2. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกิรณา  ปรึกษาตน
2. เด็กหญิงญานิกา  บุญเกื้อหนุน
3. เด็กหญิงฐิติมา  หงษ์อ่อน
4. เด็กหญิงณัฐรินทร์  วุฒิ
5. นายธนัช  อ่ำบุญ
6. เด็กหญิงธนัชชา  แตงแก้ว
7. เด็กหญิงบุญธิดา  แก้วหนองปิง
8. เด็กหญิงปณิตา  พูนสวัสดิ์
9. เด็กหญิงรมย์รัมภา  ช่างบุ
10. เด็กหญิงรัตสิพร  หมอยาดี
11. เด็กหญิงวิชญาพร  พิมเพราะ
12. เด็กหญิงอติการต์  ศรีนิเทศ
13. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยสุวรรณ
14. เด็กหญิงอรศินา  ด่อนแก้ว
15. เด็กหญิงเปรมศิณี  ภิระบรรณ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พันสุข
2. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ
3. นางสาวแสงเทียน  วรชิน
4. นางสาวกาญจนา  พรไพบูลย์เด่น
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณวสา  กฎมัจฉา
2. เด็กหญิงพรรภษา  แจ้งศรี
 
1. นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง
2. นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายกฤษณ์  เขียวลงยา
2. นายสรวิศ  ภู่วิจิตร
 
1. นางเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
2. นายประพันธ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อภิเดช
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวชุติมณฑน์  สุยะวงษ์
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายคงณัฐ  วงษ์ศรี
 
1. นางสาววนัสนันท์  อินทรบำรุง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวฌาณิกา  ลำภาษี
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสวิตตา  ศิรินาม
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกฤตยาพร  น้อยเกตุ
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   บุตรน้ำเพชร
 
1. นางสาวฐนันญา  ปานนิ่ม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงนันทภัทร์  สงวนกชภร
2. เด็กหญิงรุ้งมณี  สวาสดิ์
 
1. นางสนธยา  ป้อมปักษา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงอัชฌาสรณ์  แพบรรยงค์
 
1. นายสุรศักดิ์  รักสุย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายวัทธิกร  ศิรินาม
 
1. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 49 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุนทรเดชา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ลิขิตคำพร
3. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วคำ
 
1. นายแก้วบัณฑิต  เฉยชอบ
2. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 47 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกมลทิพย์   แซ่ท้าว
2. นางสาวชุติกาญจน์   เปรมสมาน
3. นายภมรเทพ   ลังด่านจาก
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
2. นายพัฒนพงษ์  พลายงาม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.67 ทอง 10 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เล้าการนา
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายนนทพัทธ์  อินทปุระ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายภูมี   เปล่งผึ่ง
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.33 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายสุพัฒน์   มุกดาหาร
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกรรณวัฒน์  หุตะโกวิท
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 20 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวมัทวัน  เสียงเลิศ
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวสุชาดา  สุใจ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุชาวดี  โพธิ์ศรี
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.67 ทอง 19 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายดนุสรณ์  บุญหลง
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวสุดารัตน์  นามขวา
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายภูริณัฐ  สองเมือง
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันต์
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 27 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวพรชิตา  เหล่านุกูล
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 69.4 ทองแดง 20 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
4. นางสาวพรชิตา  เหล่านุกูล
5. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
6. นายภาสกร  ปัจฉิมนันท์
7. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
8. นายสุพัฒน์  มุกดาหาร
9. เด็กหญิงเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
 
1. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
2. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
3. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.33 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
3. เด็กชายธนพล  พราวศรี
4. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
5. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
6. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
7. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
8. นายศราวุธ  แถบทอง
9. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
10. เด็กชายสมบูรณ์  แอ่งสุธา
11. เด็กชายสุริยา  คุณโคตร
12. นายอาทิตย์  มาแสง
13. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
14. เด็กหญิงเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
15. เด็กหญิงแพรว  แซ่แต้
 
1. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
2. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
3. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
4. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.8 ทอง 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล
2. เด็กชายจิรายุ   อุระอารีย์
3. เด็กชายชัชวาลย์   ทดแทน
4. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์
5. นางสาวธารารัตน์   บวบจิตร์
6. เด็กชายพัชรพล   รอดสน
7. เด็กชายภูมี   เปล่งผึ่ง
8. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันต์
9. เด็กชายวรวิทย์   ดอนเกษม
10. เด็กชายวรายุทธ   จงกลกลาง
11. นายวัชรพล   มีสินลา
12. เด็กชายศักดิโชติ   รอดช้างเผื่อน
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
2. นายนิยม   สุขสกิจ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.8 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
3. เด็กชายณัฐพล  คลังสิริ
4. เด็กชายตนุภัทร  นุตวงษ์
5. เด็กชายธนพล  พราวศรี
6. นายนวมินทร์  อินฟ้าแสง
7. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
8. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
9. นางสาวพรชิตา  เหล่านุกูล
10. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
11. นายภาสกร  ปัจฉิมนันท์
12. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
13. นายศราวุธ  แถบทอง
14. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
15. เด็กชายสมบูรณ์  แอ่งสุธา
16. นายสรายุธต์  คงทอง
17. นายสุพัฒน์  มุกดาหาร
18. นายอาทิตย์  มาแสง
19. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
20. เด็กหญิงเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
21. เด็กหญิงแพรว  แซ่แต้
 
1. นางสาวรัตติยา  คำภัยวงศ์พิทักษ์
2. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
3. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
4. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
5. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
6. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 42 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงฉัตรพร  แตงอินทร์
2. เด็กชายทรงสวัสดิ์  เพ็ชรอุดม
3. เด็กชายนวพล  ร่วมใจ
4. เด็กชายปรัชญา  พุทธโกสัย
5. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทรพงษ์
6. เด็กชายภัทรนรินท์  มากรักษ์
 
1. นายกังวาล  กังวล
2. นายราชันย์  ขุนทอง
3. นายชัยวัฒน์  พุมดวง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกนกอร  สวนทอง
2. นายกฤตนัย  มีชัยเจริญ
3. นายธนาธิป  แย้มสอาด
4. นางสาวปิยะธิดา  พรมคุณ
5. นายเตวิช  ทองวิลัย
 
1. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
2. นายคเณศร  ศรีรงค์
3. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  หนูน้ำ
2. เด็กหญิงกรองทอง  สว่างวโรรส
3. นายคณาธิป  ถาวรสุทธิวงศ์
4. เด็กหญิงจริยา  ทับทิม
5. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีขวัญ
6. เด็กหญิงจัสมิน  บางนารถ
7. นางสาวจุไรรัตน์  สัมมาพรต
8. เด็กหญิงญาณินนุช  การเหมือนญาติ
9. เด็กหญิงณัฐฐิฐา   จิตหาญ
10. เด็กชายธนาวัฒน์  ขันตรี
11. นายนนทวัฒน์  วงโสภา
12. เด็กชายนัฐพล  ขันตรี
13. นางสาวนันทิชา  แสนศรี
14. นางสาวปาลิตา  เชื้อสาวะถี
15. นางสาวปิยะธิดา  กัลย์วงศ์
16. นายพฤกษา  อิ่มประไพ
17. เด็กหญิงพินัน  ทำทอง
18. นายภัทรดิษฐ์  ประสาสนสิทธิ์
19. นายภานุวัฒน์  กลิ่นกลัด
20. เด็กชายภูริณัฐ  สองเมือง
21. เด็กชายรัชพล  โพธิ์เหลือ
22. เด็กหญิงลภัสรดา  เปียมิน
23. เด็กชายวีรยุทธ  เหมือนสิงห์
24. เด็กชายศรัญย์ภัทร  เครือเพชร
25. นางสาวศรัณยา  แดงสังวาลย์
26. เด็กชายศิลา  เหล็กเพชร
27. นางสาวศุภิสรา  สุขสมบูรณ์
28. เด็กชายศุภเสกข์  จันทน์มุข
29. นางสาวสิริยากร  แสนศรี
30. นายสุทธิ  แซ่ตั้ง
31. นายสุภกิตต์  ดีหนึ่ง
32. นางสาวสุภาพร  นิ่มเรือง
33. นายอนิทนันทน์  หริณเชษภิภัฏ
34. นางสาวอภิญญา  ตอนนอก
35. เด็กหญิงอัยเรศ  ครอบสุข
36. เด็กหญิงอุลัยรักษ์  บุญชาติ
37. นางสาวเฟิร์น  ธัญญธนานันท์
38. นางสาวแกมแก้ว  ตั้งมั่น
39. เด็กหญิงแพรทอง  ต้นสิน
40. นายโชคชัย  พันธ์จิตร
 
1. นางรชฏวรรณ  สารสุวรรณ
2. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
3. นางสุนันทา  ปฐมนุพงศ์
4. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
5. นายณัฐวัฒน์  เทพสันทัด
6. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
7. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
8. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกฤตนัย  มีชัยเจริญ
2. นางสาวจันทร์จิรา  แสงคำ
3. เด็กชายจารุกิตต์  รุ่งอรุณแสงทอง
4. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ธันวานนท์
5. นางสาวชนัญชิดา  อุ่นศิลป์
6. นายชลันธร  ริ้วดำรงค์
7. เด็กชายชัยวรชาติ  กลัดพ่วง
8. เด็กหญิงญาณินท์  กรีสุธา
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรปัญญานันท์
10. นางสาวณัฐริกา  เชื้อลิ้นฟ้า
11. เด็กชายถวัลย์ธานี  บัวขาว
12. เด็กหญิงธนารัตน์  ยังสว่าง
13. นางสาวธมลวรรณ  บุญนาน
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  แอตาล
15. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ประดับทอง
16. เด็กหญิงนาตยา  พาชื่นใจ
17. นางสาวนิตยา  พาชื่นใจ
18. เด็กชายปกรณ์  เนตรจุ้ย
19. เด็กหญิงปริศนา  กลิ่นหอม
20. นางสาวปิยะธิดา  พรมคุณ
21. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีจำปาทอง
22. นายพฤทธิ์  พงษ์จันทร์
23. นายฟาริด  ผกาทอง
24. เด็กหญิงภัทรีญา  เนตรจินดา
25. เด็กหญิงภัสราภา  เนตรจินดา
26. เด็กหญิงรัตนากร  ผลวารินทร์
27. เด็กหญิงวริศรา  รักไทยนิยม
28. นางสาวสิริกัญญา  คงขำ
29. เด็กชายสุเมธี  เย็นวงศ์สุข
30. นางสาวอภิญญา  ประภารัตน์
31. เด็กหญิงอรพิน  จันละออ
32. นายอาทิตย์  ตองอ่อน
33. นางสาวอาทิติญา  แสนสุก
34. นายอานนท์  ทองตื้อ
35. นายอานันต์  พรมคุณ
36. เด็กหญิงอารียา  ปัสสา
37. นางสาวเจนจิรา  ทองมี
38. นายเตวิช  ทองวิลัย
39. นายเพ็ญเพชร  ฝ่ายดี
 
1. นายชาญ  นรากล่ำ
2. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
3. นายมนตรี  น้อยท่าทอง
4. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
5. นางวัชราพร  เจริญยุทธ
6. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
7. นายคเณศร  ศรีรงค์
8. นางสาวเดือนฉาย  ชุติดำรงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายพลพล  เทพณรงค์
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เจียมบรรจง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวปาลิตา  เชื้อสาวะถี
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.67 เงิน 41 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายพงศกร  แสงศิลา
 
1. นายชาญ  นรากล่ำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงเจนญาณี  แก้วหาญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 18 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวอริสรา  อิศรานนท์
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายจารุกิตต์  รุ่งอรุณแสงทอง
 
1. นายนวเฉลิม   แก้วไพฑูรย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.67 เงิน 29 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายเรืองฤทธิ์  สายสีนวล
 
1. นายนวเฉลิม   แก้วไพฑูรย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 25 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตาลปึก
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 16 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกานติมา  แก้วหาญ
 
1. นางสาวสุภาวิดา  รอดจำรูญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 22 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกฤตภัค  บุญญาหาร
 
1. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจัสมิน  บางนารถ
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวสุพิชฌาย์  ชีวพิทักษ์ผล
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 81.8 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โสปัญหริ
2. นายชนพล  แสงเรืองรอง
3. นายธนากร  อุทกศิริ
4. นางสาวปฐมวรรณ  ธีรวิกสิต
5. เด็กชายภูรินทร์  ธรรมศิริ
6. นายศวัสกร  เที่ยงอ่ำ
7. นายสิทธิวัฒน์  ถาวร
8. นางสาวสุพรรณญา  พิมนนอก
9. นายอนาวิน  แสงเงินอ่อน
10. เด็กชายอานนท์  กัณหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ประภา  วสุวัต
2. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
3. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง 20 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกรองกนก  กะการดี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขุนทอง
3. เด็กชายธนดล  ใจมั่น
4. เด็กชายนครินทร์  เนระมา
5. เด็กชายนวพล  ค้ำจุมพล
6. เด็กหญิงปิยะนุช  แสนยานุภาพพงศ์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  เกิดผล
8. เด็กหญิงศรัญรัตน์  สีสุด
9. เด็กหญิงออน  อานนท์
10. เด็กชายเมธาพล  จารุมะกร
 
1. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
2. นางกนกวรรณ  บุญปลูก
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวจุฑามาศ  เนียมพฤกษ์
2. นายธรรมนูญ  ขำทอง
3. นายธาดา  วัฒนวันยู
4. นางสาวภัสรา  นรชาญ
5. นางสาวมลชญา  วรรณเดชากุล
6. นายศุภณัฐ  ยินดีพจน์
7. นายสรภัส  นวลเกษร
8. นายสหัสวัต  เนื้อทอง
9. นางสาวอรอุมา  แจ่มฟ้า
10. นางสาวอิศริยา  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
2. นางกนกวรรณ  บุญปลูก
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิตราพัชญ์  ชัยวราจิรกิจ
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไปล่ปลั่ง
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรวิวัฒน์
4. เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นวรรณธรรม
5. เด็กหญิงดารณี  ทับทิมไทย
6. เด็กชายธนพล  ต้อยปาน
7. เด็กหญิงอรนลิน  ปานขาว
 
1. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
2. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
3. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวปาริชฐา  เรืองจันทร์
2. นางสาวพรรษชล  โพธิ์ทอง
3. นางสาวพิมพ์พิชชา  เพื่อตระกูล
4. นางสาวระพีพัฒน์  ดวงแก้ว
5. นางสาวฤทัยธนรรณ  หวังศรี
6. นางสาวสิรินดา  เปรมผล
7. นางสาวอภิชญา  ยงยืน
8. นางสาวอัญชสา  เถื่อนเล็ก
 
1. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
2. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
3. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกรองกนก  กะการดี
2. เด็กหญิงชวัลนุช  ปทุมมิน
3. เด็กหญิงณฐา  เทียนบูชา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขุนทอง
5. เด็กหญิงธนศร  มงคลสินธุ์
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหล็กเพชร
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  นพขำ
8. เด็กหญิงออน  อานนท์
 
1. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
2. นางกนกวรรณ  บุญปลูก
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกวินทิพย์  ภาษี
2. นางสาวฐาปนีย์  คำอุ่น
3. นางสาวดลยา  จิตต์สะอาด
4. นางสาวธนัญญา  แก้วโสวัฒนะ
5. นางสาวปฐมาภรณ์  ศรีโพธิ์
6. นางสาวรามาวดี  โคกเทียน
7. นางสาวสุปราณี  ปรากฎหาร
8. นางสาวอริสรา  คล้ายสุบรรณ
 
1. นางสาววิภาวี  เพ็งสุข
2. นางสาวสุพรรษา  ปิ่นสุวรรณแสง
3. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
4. นางสาวลลิต์ภัทร์  จงจิตเมตต์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  มีแสงเงิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สินทรา
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปุณญานุช  สงกะสิน
5. เด็กหญิงปุณยนุช  เฟื่องกังวาน
6. เด็กหญิงพรวิภา  ทองสุข
7. เด็กหญิงมัชณิมา  มดแสง
8. เด็กหญิงรัตติยา  อินทร์ทอง
9. เด็กหญิงวรรณฉัตร  โสดธิ
10. เด็กหญิงวรินทร  พินวงษ์สุวรรณ
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิเศษสุข
12. เด็กหญิงสิรินทรา  เปรมไสย
13. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เจริญผล
14. เด็กหญิงสุชานาถ  สุทธิผลไพบูลย์
15. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สระทองโดย
16. เด็กหญิงอาภารัตน์  ดุลยวิจักษณ์
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
2. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.66 เงิน 10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายณัฐนันท์  คำด่าน
2. นางสาวทักษพร  นุโยค
3. นายธนวัฒน์  อิ่มอารมณ์
4. นายภคพล  บูรณ์เจริญ
5. นายเกียรติชัย  ศรีชู
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
2. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.67 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขันตี
2. เด็กชายอัครเดช  หนูน้อย
 
1. นางอัญชลี  ด้วงแก้ว
2. นายบรรชา  จันทร์มั่น
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณติยา  สิริพัชโรธรณ์
 
1. นางสาวพิมนภา  โสภากุล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวสิรินญา  สายแถว
 
1. นายพุฒตาล  จินาวงค์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 67.83 ทองแดง 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวนิธินันท์  สุวรรณกิจ
 
1. นางสาวพักตร์จิรา  มีสมพงษ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวชนม์นิภา  ขำภักดิ์
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายธรรศ  ศุทธิรัตนะพันธ์
 
1. นางโกสุม  สมหวัง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิยดา  พูนชัย
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายพสิษฐ์  ชัยงาม
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐพร  นิยะมะ
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทะวงษา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง 18 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวมรกต  พันธุ์ไชย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ล้ำเลิศ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.33 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวดลนภา   ใจกล้า
 
1. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวขวัญชีวา  เหมือนมี
2. นางสาวชณิสรา  ยิ้มมิ่ง
3. นางสาวนิภาภรณ์  สารพงษ์
4. นางสาวปุญญิศา  คุณานุวัฒน์
5. นางสาวยุพารัตน์  ปรีชาวิทย์
 
1. นางสาวเกสรา  ทศภูชัย
2. นางนิญมาส  เมฆฉาย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 15 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวชนม์นิภา  เรืองฉ่าง
2. นางสาวสุคนธา  นาคะเวทิน
 
1. นางสาวศิริมาส  เจนหัตถการกิจ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.83 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกนกกุล  ธนะกิตติกุล
2. นางสาวลลดา  เมืองทอง
 
1. นางสาวอารีรมภ์  กิจานุกูล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวดวงสมร  บัวพ่วง
2. นางสาวสุรสา  มูลพา
 
1. นางนิญมาส  เมฆฉาย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.53 ทอง 18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชาวริม
2. เด็กชายชูโชค  ตั้งจิตรเจริญพร
3. เด็กชายธนภน  ทองสุทธิ์
4. เด็กชายนภสินธุ์  กรชี
5. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วโม้
6. เด็กชายวรพงษ์  กองมา
7. เด็กชายหงสรถ  สวัสดีมูล
8. เด็กชายเขมินทร์  ใจน้อย
 
1. นางสาวทิวาพร  วานิช
2. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ
3. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.36 เงิน 30 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายธฤษณัช  หลักงาม
2. นางสาวพรินพร  ธรรมมิกะ
3. นางสาวสิรภัทร  สุวรรณวุฒิชัย
4. นางสาวสุขธิดา  เจริญยิ่ง
5. นายอภิภูมิ  กาญจนวัฒน์
6. นางสาวเย็นจิต  ศรีบัวคลี่
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภูรักษา
2. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
3. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 44.83 เข้าร่วม 31 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกฤษฎา  พรมอาสา
2. นางสาวชลธิชา  อัศวสิริสกุลชัย
3. นางสาวธารทิพย์  นาเจริญ
4. นางสาวปริยากร  แซ่ตั้ง
5. นายภัทรกร  ถาวรรัตน์
6. นางสาวมลธิชา  ทาสอน
7. นางสาวศศิธร  บุญส่ง
8. นางสาวอุรชา  จุนแสง
9. นางสาวอุริสยา  สมยอ
10. นางสาวเนตรนภา  ภูกระโทก
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
2. นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เหมือนอินทร์
2. นางสาวธนพร   พรมจำปา
3. เด็กหญิงมณิวรา  เข็มเฉลิม
 
1. นางพรทิพย์  ภูแสนศรี
2. นายวสันต์  มหามิตรมงคล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวณัฏฐากร  ผ่านสำแดง
2. นางสาวณัฐศรา  ใจดี
3. นางสาวพิมพ์มาดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาววิภาดา  จันทร์ภิรมย์
2. นายสุภกร  เขตมนตรี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.2 ทอง 23 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ขุนทิพย์มาก
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  หนูขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ขอบอรัญ
 
1. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา
2. นางระเบียบ  สอนมาก
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.2 เงิน 20 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายธนัช  อ่ำบุญ
2. นายนคร  ศิริมาศ
3. นางสาววาสิตา  เจริญผล
 
1. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา
2. นางระเบียบ  สอนมาก
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 17 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤษชฎา  สมคะเณย์
2. เด็กหญิงยุวรินทร์  สังข์บัวแก้ว
 
1. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกิดเกษร
2. นางสาวมินตรา  สุขโอ
 
1. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
2. นายธนบัตร  ฟักทอง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 44 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายนรากร  กลัดนาคะ
2. นายศุมงคล  แพทย์คดี
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธมนพรรณ  อินทวงศ์
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  ธรรมรัชพิมล
 
1. นางศิริราณี  กบกลาง
2. นายภากร  สมแสวง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวธวัลรัตน์  ผลศิลป์
2. นางสาวมัณฑิตา  เวียงธรรม
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นายภูริทัต  สุตตะ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 45 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีสง่าตระกูลเลิศ
2. เด็กชายสุทธิลักษณ์  โปษยาศวิน
 
1. นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา
2. นายนนทเกียรติ  เลี่ยมทองคำ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 24 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เผือกโอภาส
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เพชรสงคราม
 
1. นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา
2. นายนนทเกียรติ  เลี่ยมทองคำ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 37 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายฑีนธรม์  บุญดวง
2. เด็กชายปรเมษ  คุณชม
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายชนาธิป  สารีบุตร
2. นางสาวศาสณิต  แซ่พ่าน
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาววิลาสินี  แซ่ซื่อ
2. นางสาวอารีวรรณ  จันทร์วัง
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นายประพจน์  หม่นพันธุ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 46.34 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายกรฤทธิ์  ประสพรัตนโชค
2. นายสินธนา  วงษ์สุภักดี
 
1. นางสาวสุรีพร  หาไมตรี
2. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐิมาภรณ์  นิรมาณธรรมกุล
2. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วบุตตา
3. เด็กหญิงสุวรรณวิภา  แสนชนะ
 
1. นางชเอม  ชักชวน
2. นางสาวจรรยา  เซี่ยงอึ๋ง
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายรัชต์ธร  มากมูล
2. นางสาววริศรา  วนนุรักษ์สกุล
3. นางสาวสุชนา  ขำลำภู
 
1. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
2. นางสาวจิตตมาสฑ์   แจ้งใจ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวธนพร  จรบุรมย์
2. นางสาวสิทธิมา  ภูริทัพ
 
1. จ.ส.อ.พงศกร  สุขเล็ก
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  หอมชู
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกฤติธี  ธรรมหรรษา
2. เด็กชายจักรภัทร  เพ็ชรนิล
3. เด็กชายปัญญา  ปานโพธิ์
 
1. นายไพโรจน์  รักอ่อน
2. นายฐิรภัทร  อุตตะพันธุ์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายธนดล  พันธ์พีระพิชย์
2. นายวราชัย  ยศพลพันทิพย์
3. นายสรวิช  แก้วกาญจน์
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายพลกฤษณ์  วิจิตมนตรี
2. เด็กชายพลัฏฐ์พล  ธรรมนรภัทร
3. เด็กชายพีรพล  ธิเหมือน
 
1. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายทิพย  สุพจน์
2. นายธรรมวิทย์  เอี้ยวโพธิเงิน
3. นายโกมล  สมใจประเสริฐ
 
1. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
2. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายจตุพล  ใจศรี
2. เด็กชายณัฐวัตร  วิสุทธิเสน
3. เด็กชายสณศพงศ์  วีตระกูล
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายชิระ  วันแอเลาะ
2. นายวิทวัส  บุญรอด
3. นายเนตินันท์  ถนอมสินธ์ุ
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 66.83 ทองแดง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงทัศสิกา  ศักดิ์เสือ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  แสนสำโรง
3. เด็กชายอภินันท์  อำเบา
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายณฏฐพล  อินทร์สิงห์
2. นายพีระวิชญ์  พรหมสังข์
3. นายอภิวัฒน์   พันธุรัตน์
 
1. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
2. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.4 ทอง 16 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐากร  สงวนกชกร
2. เด็กหญิงสุวรรณธิดา   แสนชนะ
3. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยหลุบเลา
 
1. นางสาวศรีไพร  พูลหลำ
2. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.8 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  มีคุณ
2. นางสาวตรี  แสงจันทร์จรัส
3. นางสาววันดี  จันทร์จงเจริญ
 
1. นางภาวิณี  ปิ่นเย็น
2. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แช่มประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แช่มประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สิงห์โต
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ธรรมบุตร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกัณฑ์ภัค  บุญประสาท
2. เด็กหญิงธนัชพร  อุระพนม
3. เด็กหญิงพรธิตรา  หมอนทอง
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจภักดิ์
5. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วเสริม
6. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงสุวรรณ
 
1. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
2. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
3. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 10 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวพิมลทิพย์  ตระหง่าน
2. นางสาววรนาฏ  เชื้อเถาว์
3. นางสาวสุจิวรรรณ  แก้วมณี
4. นายอมรเทพ  นุชอุดม
5. นายเมฆา  พงษ์อร่าม
6. นายไพรวัลย์  ชาญโคกกรวด
 
1. นางอัมพร  ทับรุ่ง
2. นางประทุม  เกิ่งไพบูลย์
3. นางจอมแก้ว  ทานะปัทม์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทั่วนภา
2. เด็กหญิงพรธวัล  รื่นอารมณ์
3. เด็กหญิงวัชรีพร  พุฒิพันธุ์พฤทธิ์
 
1. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
2. นางสุนีย์  วิทยสัมพันธ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 9 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวประการัง  สีมันตะ
2. นางสาวรัมภาบดี  ฉาไธสง
3. นางสาวสุมิตรา  ศรีโพธิ์
 
1. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
2. นายธนกฤต  จิรโชติเศวต
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ร่วมเงิน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ร่วมเงิน
3. เด็กหญิงภาวิดา   บุญรอด
 
1. นายชาญ   นรากล่ำ
2. นายมนตรี   น้อยท่าทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายชโลธร  อุ่นจันทร์
2. นางสาวดวงฤดี  จันทรักษา
3. นายเศรษฐา  อ้นอาด
 
1. นายธนภณ  ศรีทับทิม
2. นายวรวุฒิ  โอษะคลัง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.2 เงิน 25 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สัมมาเพ็ชรัตน์
2. เด็กชายนเรศ  จันทร์สองศรี
3. เด็กชายพิรพัฒน์  เฉลิมเกียรติพิกุล
 
1. นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวปิยะธิดา   สอาด
2. นางสาวมณีรัตน์   รัตนะ
3. นางสาวเกศินี  หลงขาว
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิงห์อยู่
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสวัสดิการ
3. เด็กหญิงนันทิชา  แน่งน้อย
 
1. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์
2. นางสาวกาญนิกา  พรหมชัย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวทัณฑิกา  ศรีอ่อน
2. นางสาวอมรา  โตชะนก
3. นางสาวเสาวลักษณ์   ชาบัน
 
1. นางสาวกาญนิกา  พรหมชัย
2. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทะพันธ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เเสงจั่น
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดิษฐรักษ์
 
1. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 9 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวชนิตา   ม่วงอร่าม
2. นางสาวพรรณนิดา  ทองลี
3. นางสาวโศฬญา  สมกลัด
 
1. นางสาวพิชามล   พีระพิทยมงคล
2. นางปฤษณา  แผ่ตระกูล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 33 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุขาบูรณ์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  มนัสสา
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ปาระแดน
 
1. นายสุขุม  ศุภศิริ
2. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกัณชณิกา  วรรณศิริ
2. นางสาวพัชรพร  ชูสืบสาย
3. นางสาววิลาสินี  ฉลาดรักษา
 
1. นายสุขุม  ศุภศิริ
2. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กหญิงสุชานันท์  เดชสิริโยธิน
 
1. นางนภชนก  พรมสอน
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายชลิต  วงศ์วิริยะชาติ
2. เด็กหญิงปัณทิตา  เกิดปทุม
3. เด็กหญิงเยมีมาร์  ย่านสากล
 
1. นางนวรัตน์  ดอกบัว
2. นางจีรนันท์  วิไลเลิศ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายชยทัต  เอี่ยมขำ
 
1. นางนภชนก  พรมสอน
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงอังคณา  แน่นอน
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพ็ชรกูล
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายก้องภพ  สุพลขันธ์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  อุตตมา
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.67 ทอง 5 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธาริณี  พันธ์ประเสริฐ
 
1. นางปัทมาสน์  บุณยรัตพันธุ์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายทรงพล  เพชรบังเกิด
 
1. นางสาวนภชนก  พรมสอน
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายณัฐพล  พุ่มไสว
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันดา
 
1. นางชนิกา  เพ็ชรจันทร์
2. นางนภชนก  พรมสอน
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวชญานิศ  ช่างประเสริฐ
2. นายณัฐวิทย์  แซ่โต๊ะ
 
1. นางอภิญญา  สังขรักษ์
2. นางสาวศิรณี  พลเสนา
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 12 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายพัชรพล  เพ็งพลอย
2. เด็กชายสุนิธิ  ชื่นวัฒนานนท์
 
1. นางสาวชฎาพร  วันจรูญ
2. นางสาวมนัญญา  แจ้งบุรี