สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงอัฐญา  นุชพันธุ์
 
1. นางสาวสิรี  เขียวนิล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. นางสาวสมฤทัย  วงศ์ทอง
 
1. นายเรวัฒน์  จันทร์หอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงยศรีย์  สงกลิ่น
 
1. นางวัชรารัตน์  บุตรหึงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวอภิสรา  ศรีสุระพรภิญโญ
 
1. นางสาวอุษา  เกตุหาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.87 เงิน 39 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภธร  จินดาพงษ์
 
1. นางสาวนาตยา  วังชัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวชวนา  เจริญศรี
 
1. นางสาววิชณี  เปรมประยูร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงธนชนก  ศรีเพชร
 
1. นางวรรณา  ราชเทวินทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.75 ทอง 19 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นางสาวอัญมณี  คงน้อย
 
1. นางพันผกา  เกี้ยวสกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพิชยา  นภาอัมพร
2. เด็กชายศุภกรณ์  ทศวัฒน์
3. เด็กหญิงอริชานา  จักรแต๋
 
1. นายนฤดล  แสงประดิษฐ
2. นางระวิวรรณ  จงเลิศฐิติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72.75 เงิน 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวชลธิรศน์  รินทะ
2. นางสาวดาริณี  พรหมบุตร
3. นางสาวพิมพ์ชนก  กิจเจริญค้า
 
1. นางสาวปรียานุช  เสนาธนศักดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรีนิคม
2. เด็กหญิงสุจรรยา  พยุงธรรม
 
1. นางสาวสุนีย์  สมชาติ
2. นายธงชัย  เดือนแจ้ง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวณัฐนิชา  ขุนทอง
2. นางสาวศุภิสรา  ยังดี
 
1. นางสาวประภีร์  ศรีพันลำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐวรา  กิจธรรมรัตน์
 
1. นายชาคริต  แจ่มศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายสุรภัทร  เลิศอำไพสกุลวงศ์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วารีสระ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 44 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 1. เด็กหญิงปภัสสรา  สารักษ์
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  นิศวอนุตรพันธ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญสุข
 
1. นายยุทธพงษ์  เดชะบุญ
2. นายนพชาติ  พานิชชอบ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 31 โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวจันทาทิพย์  จันทรัตน์
2. นายศรยุทธ์  ผดุงกุล
3. นางสาวสุวรรณา  ไทยแป้น
 
1. นางสาวอรพรรณ  นามโบราณ
2. นางสาวมาริษา  โพธิ์ดิษฐ์ศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 40 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงชัญญา  เหลืองทิพากร
2. เด็กหญิงฑิณัฎฐา  ปัญญาเกิด
3. เด็กหญิงณกัญญรมณ์   ธานัท
 
1. นางสาวณัฐดา   รักษาชนม์
2. นางสาวุสุพัตรา  จิตรตรง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 25 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายณัฐภัทร  นวรัตน์ดุสิต
2. นางสาววรนิษฐา  วรเวช
3. นางสาวสิริลักษณ์  คล้ายไชยา
 
1. นางวิภาดา  เลิศสุริยะกุล
2. นางพัชุดาญ์  อินทรทัต
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 17 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายธชธน  ลีละวัฒน์
2. นายวิชยุตม์  ตั้งวงศ์กิจศิริ
 
1. นางสาวสมศรี  แจ้งสุทิมล
2. นางสาวนิสา  บุญสง่า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายธนกฤต  วิจิตรแสงรัตน์
2. นายสมพล  พิมพ์พิศคนึง
 
1. นางสาวอัญชสา  วัชระเสวี
2. นางรุ่งรัก  รุ่งรัตนเสถียร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 24 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายทวีทรัพย์  จันมาทูล
 
1. นายรณฤทธิ์  คูศิริรัตน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนสารวิทยา 1. นายวรชัย  บุญชุม
 
1. นางจีรนันท์  ธำรงวิศว
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัฐนนท์  เด่นลำไพ
2. เด็กหญิงภูริชญา  สระมูล
3. เด็กชายอนุทัศน์  ธีรเวช
 
1. นางมนวิภา  อ่อนศรี
2. นายพิทยา  ทองเงิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.88 เงิน 5 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวพิมพ์สุภา  ฉัตรโภคผลจรูญ
2. นายภัทรพล  เอนกธรรมากุล
3. นายเชษฐพล  กันกา
 
1. นางสาวอังคณา  ปัทมพงศา
2. นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 19 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ประพฤติธรรม
2. เด็กชายธีรุตม์   แก้วสมนึกสกุล
3. เด็กชายปัณณทัต  ด้วงแค
 
1. นางสาวสุชาดา  ศรีศกุน
2. นางสาวกฤษณา  โภคพันธ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.7 เงิน 41 โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวนัทธมน   วรรณสุทธะ
2. นางสาวมณีเดือน   ยุวรรณบุญ
3. นางสาวโมนา   ทับเปลี่ยน
 
1. นางสาวเบญญา   โชคชัยพรรักษ์
2. นายสุรนารถ   อร่ามเรือง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66.06 ทองแดง 51 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 1. เด็กหญิงทรัพย์เย็น  ลิ่มทอง
2. เด็กหญิงศรุตา  เมย์เยอร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เมย์เยอร์
 
1. นายนพชาติ  พานิชชอบ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 30 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายธีรดนย์  พลูวังกาญจน์
2. นายภคิน  วัฒนมาลี
3. นางสาวหทัยชนก  เจริญผ่อง
 
1. นายธนากร  จันทนากร
2. นางสาวนัทธมน  กัลยาณมิตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.3 เงิน 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายธีรภัทร  นิลชัย
2. เด็กหญิงนาแล  ลี่
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  เกรียรัมย์
 
1. นางสาวกชพร  อารัชกุล
2. นางสาวอุบล  บุญชู
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 17 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวณัฐธิดา  สุดแดน
2. นายสุรธัช  ทองโปร่ง
3. นายอนุรักษ์  บันลือหาญ
 
1. นายนพคุณ  สุขสวัสดิ์
2. นางกนิษฐา  อุ่นอนันต์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.1 เงิน 19 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  กลั่นประทุม
2. เด็กชายรัชพล  หินซุย
 
1. นายพสุ  เข็มทองคำดี
2. นายสุเมธ  เชี่ยวชาญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายดงซู  ลี
2. นายหฤษฎ์  ธัญญพันธ์
 
1. นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน
2. นายเรวัตต์  นกสว่าง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70.71 เงิน 20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายนพดล  จูจันทร์
2. เด็กชายวสิษฐ์พล  รักษรเงิน
 
1. นางสาวปิยดา  โขมณี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายธนัท  กมลวงษ์
2. เด็กชายไชยณัฏฐ์  พุมนวล
 
1. นายวีระวุธ  ศิริปุณย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายธนพัฒน  จิตต์ดำรง
2. นายธนภัทร  จันทะรัก
3. นายอภิชัย  อยู่กล่ำ
 
1. นายอนุรักษ์  แสงงาม
2. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง 18 โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กชายกาจบัณฑิต   จำปาศิลป์
2. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์   จอมชัยแสงนภา
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ   นนทิวัชร
4. เด็กหญิงพรรัตน์   มาตจินดา
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา   สมบัติหา
 
1. นายชัยกร   กระพันธ์
2. นางสาวศุภิสรา   เสือทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบางกะปิ 1. นายกันต์พงษ์   แสนสนิท
2. นางสาวจิรวรรณ   สินสุพรรณ์
3. นางสาวณัฐจิรา   วงษ์ขจร
4. นายวิทยา   จินเทศ
5. นางสาวสุภาเกศ   มัธยันต์
 
1. นายอาซูวัน   บากา
2. นายสัมประสิทธิ์  สินเจริญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 22 โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกนกวรรณ   ยองทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สิวะตรีศรศิลป์
3. เด็กหญิงนุชนาฏ   พาพะหม
4. เด็กหญิงสุพิชชา  คำนาค
5. เด็กหญิงสุภางค์สิริ   ไชยศรีทา
 
1. นายเอกชัย   พันธ์ละออง
2. นางสาวชลิตา  ชฎากร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 40 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นายกรณ์ชาชัชจ์  งามอนันต์ประทีป
2. นางสาวญาดา  ทรงทรัพย์
3. นางสาวพัชราภา  คงไพรสัณฑ์
4. นางสาวศศิประภา  งามเพิ่มศรีแพร
5. นางสาวสุภัควัน  ประดิษฐสุข
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตีบอุด
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณราช
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.4 เงิน 23 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ลี้สิริกุลชัย
2. เด็กชายนัทธพงศ์   หงษ์รัตน์
3. เด็กชายพลฤทธิ์  วงศ์ฉลาด
4. นางสาวพัชรวดี  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายสิปปกร  ศรีสุขใส
 
1. นางสาวธีรรัตน์  นาคละมัย
2. นายกิตติเชษฐ์  ศุทธาวรเศรษฐ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายคงปลื้ม  สังข์ทอง
2. นายชนดล  คูณค้ำ
3. นายธนกฤติ  ไสยจิตร
4. นายธนภัทร  ผิวคำ
5. นายธนภูมิ  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  ไชยบรรดิษฐ์
2. นายเอกพงษ์  โสมา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวณัฏฐากร  สุธรรมมา
2. นายณัฐดนัย  นาคปานเอี่ยม
3. นายธนวันต์  โชติกะ
4. นายธิติ  ธีรรัฐพล
5. นายธีรภัทร์  ศิริรัตน์
6. นายนัฐวุฒิ  สุทธิเลิศ
7. นางสาวนันท์นภัส  รัชตะธรรมนิตย์
8. นางสาวยุราวรรณ  ภักดีพล
9. นางสาวรัญชิดา  ตัวสระเกษ
10. นายรัตน์ติพงษ์  ทองสุก
11. นางสาววณิชชา  ณรงค์ชัยวิวัฒน์
12. นายวุฒิชัย  มณีฉาย
13. นางสาวศศิชา  โตมณี
14. นางสาวศศิธร  คำทรัพย์
15. นางสาวสุทินา  ไกรถวิล
16. นางสาวสุมินตรา  อาศัยราษฎร์
17. นายอนุชาติ  ไรยวงษ์
18. นางสาวอภัสสรา  สมจิตร์
19. นางสาวอภิญญา  วอนเบ้า
20. นายไพบูลย์  อรุณศรีพิมาน
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ศักดิ์แสน
2. นายเอกพงษ์  โสมา
3. นางสาวพิมพ์สิริ  พันธ์เตี้ย
4. นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน
5. นางสาวจินตนา  ปานเถื่อน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ปุณณโอภาส
2. นายชนวีร์  สัมฤทธิ์
3. นายณปภัช  อารีกิจธวัช
4. นายณพล  กุมผัน
5. นางสาวณัฏฐินันท์  ไพบูรณ์
6. นายธนนท์  ภู่ชัย
7. นายธนวัฒน์  กลางประพันธ์
8. นางสาวนัทชา  เหลืองอร่าม
9. นายบดีพล  ดวงรัศมี
10. นายปฏิภาณ  ฉุนขำ
11. นายปนิพันท์  ซิมประเสริฐ
12. นายพงษ์รวี  แหลมทอง
13. นางสาวพรศรันย์  แสงประชุม
14. นายภคนันท์  พิมพ์จุฬา
15. นางสาวภัทรปภา  แสงทอง
16. นายศุภกฤต  มูลคา
17. นายอานนท์  พรามฉิม
18. นายเกษมศักดิ์  เกิดอุดม
19. นายแทนทอง  ทองสุวรรณ
20. นายไตรทศ  ผลขาว
 
1. นายวรวุฒิ  สุขสถิตย์
2. นางสาวศจิดา  ฉายอรุณ
3. นายมัทนฉัตร  กล้าหาญ
4. นายวีรยุทธ  เข้าคลอง
5. นางทิพวรรณ  สุวัณณุสส์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงเนื้อทอง   พงษ์พิษณุ
 
1. นางสาวสุมาลี   อรุณศรีสุวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายปุณยวีร์  เรณสถาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธรเดชน์  พิมพ์แสง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยชุมศักดิ์
2. เด็กชายอัครวินท์  จาริพิบูล
 
1. นางสาวสินีนาฏ  วชิรธานินทร์
2. นางสาวนลัทพร  จูฑะเตมีย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68.14 ทองแดง 44 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายวุฒิพงษ์  เข็มพัน
2. นางสาวอัจจิมา  มณีสุวรรณ์
 
1. นางสาวชนกนาถ  สมสอาด
2. นายถวิล  จุลทัศน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวกนกวรรณ  สุดปัญญา
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  ลิมปิตานนท์ชัย
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ประสมพันธ์
4. เด็กหญิงชณัญญา  เลี้ยงศรี
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สายสีดา
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จับตะเฆ้
7. นางสาววรรณพร  เดโชธรรมสถิต
8. นางสาวศศิลภัส  ทองหล่อ
9. นางสาวศศฺิธร  แดงโชติ
10. เด็กหญิงศุภนุช  อกอุ่น
 
1. นางสาวสกาวเดือน  การสรรพ์
2. นางสาวภิญญดา  ศรีธนาโสดา
3. นางสุพัตรา   ธรรมประดิษฐ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. เด็กหญิงกฤตพร  หาสุข
2. เด็กหญิงจิราพร  เปลี่ยนจันทึก
3. เด็กหญิงชนิภรณ์  รู้แสวง
4. เด็กหญิงชมพู่  แสนชูปา
5. เด็กหญิงชลัยรัตน์  สนุ่นพิทักษ์
6. เด็กหญิงฐานิตา  กรวยสวัสดิ์
7. เด็กหญิงณัฐฐิรา  คำแสน
8. เด็กหญิงธนาภรณ์  แสงสุวรรณ์
9. เด็กหญิงนงค์ราม  อุทธวัง
10. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สอนสุข
11. เด็กหญิงวริศรา  วิเศษศิริ
12. เด็กหญิงศศิธร  โหมกระโทก
13. เด็กหญิงสิรินทรา  คงคม
14. เด็กหญิงอริญญา  สีม่วง
15. เด็กหญิงเปียนันท์  ศรีสกุล
 
1. นายธรรมสถิตย์  เหลืองประทีป
2. นางสาวชฎาพร  วิชัยสุชาติ
3. นางสุมาลี  นาเมือง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชนม์พศิน  แก้วปราง
2. เด็กชายปวรุตม์  ลีลาวนาชัย
 
1. นายภูมิพจน์  ศุภรภิญโญภาพกุล
2. นายเกรียงไกร  เทียมแสน
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 34 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวกันตยา  กลับแสง
2. นางสาวณฐกมล  บุณยมาลิก
 
1. นายวัลลภ  นันตา
2. นายสายันต์  ชารี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายพรพิฆเนศ  ศรีเกษ
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  ธำรงเวชช
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวจรรยพร  แช่มงาม
 
1. นายพูนศักดิ์  รักษาพันธุ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงพรประภา  บุตรทอง
 
1. นายปัญญา  จันทวงษ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  รอดแก้ว
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวหทัยกานต์  เพ็ชรศรีงาม
 
1. นางสาวลวิตรา  วรวาท
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์
 
1. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวปวีณา  สระทองรัด
 
1. นายธรรมรงค์  เอียดรอด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตันชาลี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจียะสถิตย์
 
1. นางสาววรรษนันท์  วรากูลชัยพัฒน์
2. นางสาวขวัญชนก    ภิญโญทรัพย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงเมธาวี  เดชพลกรัง
 
1. นายณัฐนันท์  เสือแก้วน้อย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายชนธนกร  ถ้ำเพ็ชร
 
1. นายลวิตรา  วรวาท
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชญาวุธ  เจียมประเสริฐบุญ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ยาพันธ์
3. เด็กชายเตชิน  อาจธนพร
 
1. นางสาวขวัญชนก    ภิญโญทรัพย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวนฤมล  วรรณะ
2. นางสาวสกุณา  เหล็กคำ
3. นายสัญญา  ราชวงษ์
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
2. นายสรวง  โพธิสุทธิกูล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนสารวิทยา 1. นายธิติวุฒิ  โกมุทรัตนานนท์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทียนสุน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.67 ทอง 8 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวพัชนิดา  บูรพงศ์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.67 ทอง 17 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวมัฌชิมา  บุญปลูก
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวสุนันทา  เหนี่ยงขำ
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.67 ทอง 15 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์งาม
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.33 ทอง 21 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพ  ขันธวิสูตร
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอวัง 1. นายกองทัพ  ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายบารมี  เพ็งกระจ่าง
 
1. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  อนุเคราะห์ดิลก
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง 14 โรงเรียนหอวัง 1. นายสรสิช  แจ่มอัมพร
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 18 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงศศิญาณี   น้อยยม
 
1. นายวันชนะ  ฤกษ์สมุทร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 9 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวจิตรชญา  พิพัฒน์พัลลภ
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวกัลยกร  ธีระบุตร
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงนคนันทินี  ตันหงวน
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.33 ทอง 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกิตติ  พูลสาริกิจ
 
1. นายเข็ม  กลั่นใสสุก
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงปนัดดา  หอมบานเย็น
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงภัค  องค์ธนทรัพย์
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนหอวัง 1. นายกองทัพ  ทิปตานนท์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ธนากาญจน์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทิปตานนท์
4. นางสาวณัชชา  ชวนภิรมย์
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  อนุเคราะห์ดิลก
6. เด็กหญิงภูษณิศา  ช่อฉัตรมงคล
7. เด็กชายระพีพัฒน์  ฟักสุขจิตต์
8. เด็กหญิงวสมน  พัฒโนภาษ
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.67 ทอง 9 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพ  ขันธวิสูตร
2. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วีเซนตินา
4. เด็กหญิงธัญสิริ  แป้นเกิด
5. นายนทภัทร  ราชเทวินทร์
6. นางสาวนีรนารา  ผ้าเจริญ
7. นายพีรณัฐ  กลิ่นพูล
8. นายภัทร  รุจาคม
9. นางสาวมิเรียม  จันทร์แจ่มศรี
10. นายวิชญะ  ไชยสอน
11. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์คำภู
12. เด็กหญิงสโรชา  เจริญจิตต์
13. เด็กหญิงอภิชญา  บัวดี
14. นายเนติณัฐ  พูดคล่อง
15. นายไอศูรย์  คำดวง
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
2. นายสมพงษ์  สว่างศรี
3. นางสาวอุษา  ขุนทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวจินต์พัชรา  วงศ์จินต์ศุจี
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์งาม
3. เด็กหญิงฐิติมา  ทองมอญ
4. เด็กหญิงปนัดดา  หอมบานเย็น
5. เด็กหญิงปนัดดา  เผือกแก้ว
6. เด็กชายภราดร  โพธิ์ศรี
7. นายภัทรพล  จุ้ยศิริ
8. เด็กหญิงวรรณรัตน์  พิมสอน
9. เด็กหญิงวีรันดา  สยัดพานิช
10. นางสาวศศิกานต์  บุญเกิ่ง
11. เด็กชายสมเกียรติ  รอดเลิศไร้
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงกรองนภา  คัดทนะเงิน
2. นายจิรายุ  สีชัง
3. เด็กหญิงชนิดา  ประเสริฐเชื้อ
4. เด็กหญิงชนิษฐา  ป้องเขียว
5. เด็กหญิงชุติมา  เที่ยงธรรม
6. เด็กหญิงนวนันส์  แก้วคำ
7. เด็กหญิงนัท  ทองแสง
8. นางสาวบุญชุตา  ไทยภักดี
9. เด็กหญิงบุษราคัม  เชื้อประสาท
10. เด็กหญิงปุณยาพร  จันทอง
11. นายพงศ์พัฒน์  พลอยพลาย
12. เด็กหญิงพนิดา  ม่วงศรี
13. เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วละมุล
14. นางสาวรัตนพร  หอมแก่นจันทร์
15. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยชนะ
16. เด็กชายวชระ  สิงหนารถ
17. นางสาวสิริพักตร์  รุ่งอรุณสกุลกิจ
18. เด็กชายสุริยะ  ศรีวงษา
19. นางสาวอรพรรณ  ลีนาค
20. เด็กหญิงอวิภาวดี  สำราญญาติ
21. เด็กชายอิศวะ  โนนทิง
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  วิชายา
2. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
3. นางสาววราภรณ์  ปรีเปรม
4. นายสวนสินพุทธ  ใจรักษ์จันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.9 ทอง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายจักรภัทร  ยุกตปรีชา
2. เด็กชายชัยธัช  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงณัชชา  จีนอิ่ม
4. เด็กชายณัฐธัญ  แสงโชติ
5. เด็กชายธัชพล  กะระโสภณ
6. เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  ทัศนเปรมสิน
 
1. นายยศศักดิ์  นุชหรั่ง
2. ว่าที่ร้อยตรีคณกร  ยมหานิษฐา
3. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.4 ทอง 6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวกมลภัทร  โป้สมบุญ
2. นายธนภัทร  ลวณะมาลย์
3. นายนนทกร  มาคีรี
4. นางสาวพัทธนันท์  อภิวัฒน์เวคิน
5. นายศุภกร  เอราวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคณกร  ยมหานิษฐา
2. นายยศศักดิ์  นุชหรั่ง
3. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกรกนก  ศิริวัฒนาศิลป์
2. เด็กหญิงกิรณา  สุขเปรมจิตต์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ศุภกิตติปัทมา
4. นายจตุพร  ทองยอดเกลื่อง
5. นางสาวจิดาภา  มั่นคง
6. นายจิรายุ  นิ่มนวล
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ติ๊บลูน
8. นางสาวจุฑามาศ  บุญกล้า
9. นางสาวณัฐกานต์  คุณตง
10. นางสาวดวงกมล  อาจสาลี
11. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สกุลวงศ์
12. นายธนวิน  พรพนม
13. นายธเนตร  ธรรมแก้ว
14. นายนพพล  สารสุวรรณ์
15. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ชื่นตา
16. นางสาวปฐมาวดี  รูปเอี่ยม
17. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สกุลพิพัฒน์
18. นายปารเมศ  เกียยะ
19. นายพลพจน์  โบว์สุวรรณ
20. นายพัฒพงษ์  เคียงพิมาย
21. นางสาวพิลาสินี  สุขเปรมจิตต์
22. นายพิสิษฐ์  นิจศรีวงษ์
23. นางสาวภัณฑิรา  เอี่ยมละออ
24. เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วไกรวรรณ
25. นายภิวานนท์  จันทร์ชูช่วย
26. เด็กชายภูวดล  ทองทักษิณ
27. นายรักษิต  จันทศร
28. นางสาวรัตนา  อนุเวช
29. นางสาวลักษิกา  ชิดเชื้อ
30. นางสาววรรณษา  สิงห์หะ
31. นางสาววีรยา  แสงอินทร์
32. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กำปั่นทอง
33. นายอนพัทย์  ชะยะ
34. เด็กหญิงอนันตญา  อนุเวช
35. นางสาวอรณิศา  บุญรอด
36. นายอิทธิพงษ์  แสงกฤษเพ็ชร์
37. นางสาวเกศินี  จันทร์มณี
38. นายเป็นหนึ่ง  กล่อมสิงห์
39. นายเสรี  บุตรวงค์
40. นางสาวเสาวภา  ดิษฐชัยภูมิ
 
1. นางสาวอุไร  แก่นสัย
2. นางจริยาภรณ์  ศิริพร
3. นางสาวอัจฉริยา  นาคอ้าย
4. นายวิษณุ  ธิรามนต์
5. นายวิรัตน์  สินชู
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.6 ทอง 26 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวกรปรียา  เรียงรอด
2. นางสาวกาญจนา  เหมพร
3. นางสาวชยิสรา  ประทุมถิ่น
4. เด็กหญิงฐิติพร  โตเอี่ยม
5. เด็กหญิงฐิติมา  ทองอินทร์
6. เด็กชายต่อพงษ์  อุปรา
7. นางสาวทิพยาภา  นาคราช
8. นายธนภูมิ  กาชัย
9. นายนนทการณ์  ธุลัน
10. นายนันทวัฒน์  ธนรัชต์นะคำศรี
11. นายนิรุตต์  แสงสีทอง
12. เด็กหญิงปณิชา  ศิริเทียน
13. นางสาวพรทิพย์  แม้นด้วง
14. นางสาวพิมพ์สุชา  บุณยจรัสพงศ์
15. เด็กชายภูริพัฒน์  ทองเกิด
16. เด็กหญิงมาริษา  วาดี
17. นางสาวราชญา  สมบัติแก้ว
18. นางสาววรรณาภรณ์  อาสเสงี่ยม
19. นายศศลักษณ์  กันจันทร์วงศ์
20. เด็กหญิงอมรรัตน์  น้อยวงศ์
21. นางสาวอัญมณี  สุขทั่วญาติ
22. นางสาวอัยลดา  ปินทา
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
2. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ  ชำนาญดี
3. นายโชติพงษ์  วิมะลิน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 11 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวีรภัทร   วิลัยสูงเนิน
 
1. นายพรอานน  สรรพนิล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายน้องบิว  ขาวคง
 
1. นายชูชาติ  อุ้ยหา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐลิณี  หมัดสมาน
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 30 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวเสาวภา  ดิษฐชัยภูมิ
 
1. นายวิษณุ  ธิรามนต์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กชายกฤดิ์สกุล  วิษณุรังสรรค์
 
1. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายสหรัฐ  ราชมนตรี
 
1. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 8 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทองใส
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 34 โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวเกศศิรินทร  ชัยสิริชยานันท์
 
1. นายณัฐพล  มั่นเรือง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 19 โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กชายฐิติพันธ์  เอื้อสุวรรณา
 
1. นายชุมพล  เทพสูงเนิน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.17 ทอง 14 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายอินทัช  ศรีสมาน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เกิดจันทร์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพิชญนันท์   ศิราวิริยานนท์
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวณัชชา  ทิวาเรืองรอง
 
1. นางสุวรรณี  แย้มศิริ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายศุภกร    ทศวัฒน์
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 27 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายกฤตภาส  นิสสัยสุข
 
1. นายณพล  จันทร์เที่ยง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงปารียา  เทพรักษา
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 9 โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกรกช   ลำพูล
 
1. นางสาวนฤมล   คลังสินค้า
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 81.1 ทอง 12 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กหญิงกชพร   ทามโคกสูง
2. นายกรวิชญ์   บำรุงศรี
3. เด็กชายณัฐกรณ์   ภาดี
4. นายพิชาภพ   จรูญศักดิ์
5. นายภาณุพงศ์  เงินสลุง
6. เด็กหญิงภูริชญา  ธัญญจิตต์โรจน์
7. เด็กหญิงลักษมี  ทาลาริ
8. นางสาวอรวรรณ  เกตชมภู
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์   เงินสลุง
10. เด็กหญิงแพรพันธ์   เหรียญทอง
 
1. นายมนระวี  ศักดิ์ธนากูล
2. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
3. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงกนธิชา  บุญมี
2. เด็กหญิงกันติชา  กายสิทธิ์
3. เด็กหญิงกิตติภา  ศรีโกศล
4. เด็กหญิงชญานิศ   ฆ้องนอก
5. เด็กหญิงชฎาวีร์  พราหมเพชร
6. เด็กชายชยานันต์   ชุมมณเทียร
7. เด็กหญิงณัชชา  บุญใบ
8. เด็กชายณัฐยศ  สุคนธรัตน์
9. เด็กหญิงณิชา   มัธยมพงศ์
10. เด็กหญิงนภาพร  สีแดง
11. เด็กหญิงปัญญาพร  อินทร์ฤดี
12. เด็กหญิงพรนัชชา  โอภาสยล
13. เด็กหญิงพลอยปภัสสร์  รุจิธนพาณิช
14. เด็กหญิงภัทรวดี  ปุณญิสาภัส
15. เด็กชายภาณุพงศ์  จันโทศรี
16. เด็กชายภูดิศ  จีระประดิษฐ์
17. เด็กหญิงภูริชญา  สุกันตา
18. เด็กหญิงยธนา  พุ่มวิเศษ
19. เด็กชายรวิช  รัชตะสมภพ
20. เด็กชายวชิรวิทย์   จาลา
21. เด็กชายวรพจน์  ภักดีอุธรณ์
22. เด็กชายศุภณัฐ  นันทกังวาล
23. เด็กชายสรวิศ  ตั้งกุลพานิชย์
24. เด็กชายสิรดนัย  เหลืองอรุณ
25. เด็กหญิงสุภัชญา  จารุเพ็ง
26. เด็กหญิงเกลียวไหม   วิวัฒนานุกูล
27. เด็กหญิงเกศสุดา  ปัดภัย
28. เด็กหญิงเก็จตะวัน  จีนเท่ห์
29. เด็กหญิงไรนะห์   มูฮะหมัด
 
1. นายชาตรี  ตั้งตระกูล
2. นายปัญญา   เสน่ห์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 8 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกอบแก้ว  เลิศสินไทย
2. นางสาวจตุพร  ยิ้มแย้ม
3. นางสาวญาดา  อาสนเสวตร
4. นายฐาปกรณ์  รุ่งอลงกรณ์
5. นายถิรเดช  นราทิพยปทุม
6. นายธนพงษ์  ผดุงพันธุ์
7. นายธนภัทร  กองน้ำ
8. นายธนากร  ระยะทอง
9. นางสาวนรีกานต์  แก้ววิเศษ
10. นายนิติพล  บุญญฤทธิ์
11. นางสาวบุญลักษณ์  ผ่านสำแดง
12. นางสาวปุณยาพร  อินทรัต
13. นางสาวพรพัตรา  แก้วผง
14. นางสาวพลับพลึง  เรื่องลือ
15. นางสาวพัชรียา  โอนไธสง
16. นายภคิน  หิรัญคุปด์
17. นางสาวภัทรสุดา  นาคสุข
18. นายลักษมันตร์  มงคล
19. นางสาวสิรินารถ  มังษา
20. นายสุรสิทธิ์  สุทธิมณีรัตน์เลิศ
21. นายอนันต์  ประจักษ์วงศ์
22. นางสาวเกวลิน  ศรีรู้ญา
23. นายเทพบุตร  นาคยุติ
24. นางสาวเมธาวี  ตีกระพี้
 
1. นายวิษณุ   เอี่ยมประเสริฐ
2. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
3. นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงกชกร  ชูเมือง
2. เด็กหญิงจิดาภา  ธาราไทย
3. เด็กหญิงจิรดา  กาดำ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลำพุทธา
5. เด็กชายธวัธชัย  บุญเพ็ง
6. เด็กชายประเสริฐ  เมืองมั่น
7. เด็กหญิงปาณิศรา  พุทธรักษ์
8. เด็กชายพชรพล  เกาะแก้ว
9. เด็กชายสาทร  แก้วพวง
10. เด็กชายไพรสน  สินชัย
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
2. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์
3. นางสาวพิมพ์จันทร์  อุ่นทะยา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายจิรายุส  ปัญญารอด
2. นางสาวณัฐวรรณ  ชัยพรมงคล
3. นางสาวดวงหทัย  ยาใจ
4. นายตรีภพ  ขำพวง
5. นายนภสินธุ์  จันทร
6. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยพรมงคล
7. นายพิสิษฐ์  แสงงาม
8. นางสาวสุธิดา  จูงกลาง
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
2. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์
3. นางสาวพิมพ์จันทร์  อุ่นทะยา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.33 ทอง 18 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกันญารัตน์   มาโน
2. เด็กหญิงชมพูนุท   พันถัน
3. เด็กหญิงชลลดา   มัชฌิมรัตน์
4. เด็กหญิงธัญพิชชา   เทียมตรี
5. เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์ศรี
6. เด็กหญิงมนต์นภา  สวนศรี
7. เด็กหญิงวริศรา  บุตรศรีภูมิ
8. เด็กหญิงอัณณา   บุนนาค
 
1. นางวาณี  ชูพิพัฒน์
2. นางสาววรรษนันท์  วรากูลชัยพัฒน์
3. นางปฐมณ  จันทุดม
4. นางพจธนา  วิภาวิน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวฐิตารีย์  ลีลาบูรณพงศ์
2. นางสาวณัฐชา  อัศวเสนา
3. นางสาวทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
4. นางสาวนันทนา  ฮะโสด
5. นางสาวปลายชล  ณ สงขลา
6. นางสาวอภิญาพร  แสวง
 
1. นางสาวนัจกร  ผู้ทรงธรรม
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงกนต์รพี  อนันตกานนท์
2. เด็กหญิงกัญจนาพร  เกื้อลาว
3. เด็กหญิงฐิติพร  พรหมขน
4. เด็กหญิงพรกนก  อินทโร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำผา
6. เด็กหญิงเวธินี  ดำรี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วบุตรดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุกลพัชร์  ก้อนนาคพิพัชร์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกรกนก   อรุณโรจน์
2. นางสาวกัญญาณัฐ   ขาวงาม
3. นางสาวชลลดา  อภิบาล
4. นางสาวทัศนกัลย์   รัศมี
5. นางสาวบุณยานุช   เฉวียงภพ
6. นางสาวปรียาวัธน์   ทองน้อย
7. นางสาวปิยาพัชร  เข็มกลัด
8. นางสาวมัณยาภา  ศรีภา
 
1. นางสาวกมนนิษฐ์  สมรวิบูลย์
2. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ
3. นางสาวอรอนงค์  วรศรี
4. นายกิตติพงษ์  สุขศรี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงกฤษธีรา  กรินทสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ขุนทวี
3. เด็กหญิงจิตรภัทรสร  ถาพร
4. เด็กหญิงจิรัชยา  พลานุสนธิ์
5. เด็กหญิงณัฐนลิน  สุริยสกุลลาภ
6. เด็กหญิงธนภรณ์  ชื่นภักตร์
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  สีสำลี
8. เด็กหญิงภัทรมน  พลนา
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตะมะชาติ
10. เด็กหญิงสายใจ  ยอดจันทร์
 
1. นางสาวอาภัสรา  ดียิ่ง
2. นางพรณี  สงวนเผ่า
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองเขียว
2. นางสาวจารุภา  ใจยาว
3. นางสาวณิชา  ธนาสนธิราช
4. นางสาวธัญชนก  ชูทุ่ง
5. นางสาวธัญญารัตน์  กรุณา
6. นางสาวปาณมิตา  อิ่มโอชา
7. นางสาวมาริษา  มะโนวงค์
8. นางสาวรัตนากร  ใบนิล
9. นางสาวศิริวิมล  ต่ายแสง
10. นางสาวสกุลหญิง  เฝ้ากระโทก
11. นางสาวสโรชา  พรหมพินิจ
12. นางสาวอารียา  พันทกัน
 
1. นายประเวช  ผสมงาม
2. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 64.66 ทองแดง 33 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นางสาวพรเพ็ญ  จันทร์เสียงเย็น
2. นายศุภกร  คำสะ
3. เด็กชายศุภกร  ชัยวัฒน์
4. เด็กชายอาชาครินส์  จินาพร
5. เด็กชายเพชร  สีสำทอง
 
1. นางสาวมาลินี  เลาหิตกุล
2. นางสุนิสา  อินทนนท์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายถิรวัฒน์  คงนุกูล
2. เด็กหญิงนวลนภวรรณ  ภูริภาคย์เรืองกุล
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
2. นางวาณี  ชูพิพัฒน์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.66 ทอง 25 โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กชายเจษฎากร   อังกูลพัฒนาสุข
 
1. นางสาวนวพร   ว่องวัจนะ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวนาถลดา   จิณณากฤษณ์
 
1. นางสาวประภัสสร   พันธุมัย
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.66 ทอง 9 โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ   ผูกพันธ์
 
1. นางสาวพิชชากานต์   ถินต่าย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายอิทธิศักดิ์  โตสมภาพ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.67 ทอง 5 โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวรัชพร  ช่วยชูวงศ์
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.83 ทอง 11 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนวลนภวรรณ   ภูริภาคย์เรืองกุล
 
1. นางสาววาสนา  สมบัติ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.66 ทอง 12 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวรสิตา  ธีรสรไกร
 
1. นางเพ็ญแข  เมืองนก
 
128 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.5 เงิน 14 โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กชายนันทภัทร    สกุลดำรงเกียรติ
 
1. นางสาวอนุตร์กานต์   ผดุงกิจ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.66 ทอง 7 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวกนกวรรณ  กาญจนวิภากุล
 
1. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76.66 เงิน 8 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวศศิกาญจน์  เนื้อนวล
 
1. นางสมใจ  ศรีละมุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวคันธวรรณ  กิ่งจันทร์
 
1. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
132 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวชัชชญา  วงษ์จันทร์
2. นางสาวนภัสสร  นัยเนตร
3. นางสาวปัณฑิตา  ไผทสิทธิ
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  โพธิ์แก้ว
5. นางสาววรกานต์  ภูมิศิริเจริญ
 
1. MissSiying  He
2. นายนิเวศน์  บัวทองใส
 
133 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายปพน  ลิมปเสนีย์
2. นางสาวพิมพกานต์  ภูครองทุ่ง
3. นางสาวสิปราง  เต็มบุญเกียรติ
4. นางสาวสุชานันท์  อาราเบีย
5. นายอาทิตย์  กมลธรรม
 
1. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์
 
134 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.66 เงิน 4 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวชญานี  ทองสีนก
2. นางสาวธนารีย์   สอนศรี
3. นางสาวนิศารัตน์  พรหมดวง
4. นางสาวภรัทธิยา  อินพล
5. นางสาวสุภาวดี  เด่นดวง
 
1. นางสาวภาพินี  มหาโชคธรณี
2. นางพรทิพย์   โตมอญ
 
135 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวกาญจนา   ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัญชนก  อันงาม
3. นางสาวพีระพร  จักราบาตร
4. นางสาวสุธิดา   สัปดาห์
5. นางสาวเจนจิรา   ทมไพร
 
1. Mr.Eungi  Kwon
2. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 99.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  เชื้อคำเพ็ง
2. นายเกียรติพงศ์   อยู่เย็น
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.05 ทอง 14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายชุติพนธ์  แก้วเหล็กไหล
2. นายธนวัฒน์  บุญเกิด
3. เด็กชายภูมิวิวัฒน์  มาตยคุณ
4. เด็กชายวรวิทย์  สีนวนจันทร์
5. เด็กชายศิลา  ซุ่ยหิรัญ
6. เด็กชายสรัณย์  ตัตถกี
7. เด็กชายอนุสรณ์  ทาโถม
8. เด็กชายอนุเดช  พรมแก้ว
 
1. นางครุณี  คะวงษา
2. นางจารุชา  ไชยศร
3. นายสมบัติ  ไชยศร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายปรวิทส์  แสงพลบ
2. นางสาวปาริมา  สืบสายดี
3. นายพงศ์ภัค  เกิดผล
4. นางสาวภัทรมน  พงษ์กิจการุณ
5. นางสาวศิริวรรณ  วิจิตรประชา
6. นางสาวสุภาวิลัย  ติงสะ
7. นางสาวอังคณาพร  แป้นโคตร
8. นายเจริญวงศ์  แก้วนุช
9. นางสาวเปมิกา  ศตพรชัย
10. นางสาวเยี่ยมนภา  เพ็ชรเฟื่อง
 
1. นางครุณี  คะวงษา
2. นางจารุชา  ไชยศร
3. นายสมบัติ  ไชยศร
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ผกาชาติ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทุมสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สุธรรม
4. เด็กหญิงสุวพัชร  เซี้ยงลี้
5. เด็กหญิงอรอุมา  อุตะมะ
 
1. นางสาวสาริศา  สุกิน
2. นางสาวปิยะพร  แพ่งเกษร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 13 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวคนึงนิตย์  แข็งธัญการ
2. นางสาวณัฐณิชา  หงษ์เผือก
3. นางสาวณิชาพัชร์  คร่ำสุข
4. นางสาวนิติยมน  สงวนรัมย์
5. นางสาววันวิสาข์  แก้วไสย
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีโฉม
2. นางสาวจุฑาภรณ์  สูงพล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   หาญสำฤททธิ์ผล
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  พงศ์เจตน์พงศ์
3. เด็กหญิงแพรวนภา  สถิรปัตติ
 
1. นางปิยะพร  สมบุญ
2. นางสาวอรินยา   สถิรชาติ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายฐาปกร  ไพบูลย์วัฒนผล
2. นายพงศธร  ผิวทอง
3. นางสาวเมทิกา  ฤกษ์ดี
 
1. นางปาณิสรา  บัวทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.1 ทอง 9 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงชัชฎา  ท้วมเพ็ง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถนอมเกียรติยิ่ง
3. เด็กหญิงรัญชิดา  รังศรีแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  งามสนิท
2. นางอัมรา  อินโอภาส
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.3 เงิน 32 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายชัยภัทร  จันทนสถาน
2. นางสาวมธุลดา  อินสมบัติ
3. นางสาวเมนาท  เเสนสง่า
 
1. นางสุชาดา  กฤตสุวรรณ
2. นางสาวกุลวดี  นุ่มทอง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงอรวรรยา  สิทธิ์สิริโสภา
2. เด็กหญิงอัญมณี  ลือชัย
 
1. นางนภัสรา  อุทปา
2. นางสาวจินตากรณ์  อิ่มรัง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กชายณัฐพัชร์  สำราญศิลป์
2. เด็กชายปุณณภพ  คูเจริญไพศาล
 
1. นายอนันตชัย  ไชยโกฏิ
2. นางสาวอินทีวร  ชัยกูล
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนหอวัง 1. นายณัฐพล  สิงหกาญจน์
2. นายพีรพล  ภคพงศ์พันธุ์
 
1. นางสาวพรพิมล  จารุอนันต์กุล
2. นายชำนาญ  เปตามะนัง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายชนม์ชนก  ชัยสุวรรณโรจน์
2. เด็กชายธนโชติ  วงศ์เมธิญญ์
 
1. นางสาววิลาสินี  โกศิลป์สุข
2. นางวัฒนาศิริ  ชุ่มธิ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 17 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายณัฐพนธ์  รอบรู้
2. นางสาวไอลดา  แสนอุบล
 
1. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
2. นางสาววิภาดา  คงเมือง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 42 โรงเรียนเบญจมินทร์ 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์   ดาวัน
2. เด็กหญิงนนทิยา   ศรีเกษม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวเจนจิรา  เพียรงาน
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงชลธร  ศรไชยากร
2. เด็กหญิงปวิชญา  ติณกิตติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์  เอกลาภ
2. นางสาวยุวดี  แย้มเกษร
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.2 เงิน 13 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงนภสร  คำโคม
2. เด็กหญิงปรารถนา  สุภาวงค์
 
1. นายบิณฑ์  บุ่นวรรณา
2. นางนภัส  นรโคตร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 58.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวภานุมาศ  สัญญาใย
2. นายเกียรติไพศาล  จันทรา
 
1. นางมณีรัตน์  ประสมสินธ์
2. นางสาวนพรัตน์  ธิสานนท์์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายอคิราภ์  สีแสนยง
2. นายเก้าเกียรติ  เกิดดี
 
1. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
2. นายนพล  สระแก้ว
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 14 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายนวฤทธิ์   หล่องคุ้ม
2. นายปัญญ์   ปีติเจริญธรรม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มลสันเทียะ
2. นางวิไล  สุขเกื้อ
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 11 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายศุภกร  ถาวรวงศ์
2. เด็กชายเจนวิทย์  กิจเวคิน
3. เด็กชายเยี่ยมวุฒิ  จันทร์หัวโทน
 
1. นางปุณยนุช  ปัญญาดิลก
2. นายปิตุพงศ์  ฤทธิ์หมุน
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวธนพร  เจี่ยสกุล
2. นางสาวนันทกา  มะอยู่เที่ยง
3. นางสาวปพิชญา  ประมวลทรัพย์
 
1. นางเอราวัณ  ดำภูผา
2. นางสาวณัฎปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายพรสุรีย์  จำรัสรัตน์สุข
2. นายศิริพงษ์  ตีระวัฒนพงษ์
 
1. นางมณีรัตน์  ประสมสินธ์
2. นางสาวนพรัตน์  ธิสานนท์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายพีรวัส   วาสนาพิตรานนท์
2. เด็กชายศิรภัส  สุจำนงค์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงกระจ่าง
 
1. นายสรายุธ  เนียมประดิษฐ์
2. นายอดิศักดิ์  สะท้านธรนิล
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายชินกฤต  สิทธิศักดิ์
2. นายณัฐนันท์  ภู่กาญจน์
3. นายศักดิพัฒน์  ลิขิตอภิธนวัฒน์
 
1. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
2. นายขจรศักดิ์  สายดวง
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายคุณาสิน  สุนทราณู
2. เด็กชายปณิธาน  รัตนสมบัติไพบูลย์
3. เด็กชายสิรภพ  เลิศลักษณ์พันธุ์
 
1. นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ
2. นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายทองทศ  กรุณายาวงศ์
2. นายภีมพล  ปุรณมณีวิวัฒน์
3. นายศุภการ  ชื่นชม
 
1. นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ
2. นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กชายกฤติน  ล้ำเลิศ
2. เด็กชายศิลา  บัวพันธ์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กาญจนะเดชะ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา
2. นางปิลันธนา  พรธาดาวิทย์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายกิตติภูมิ  วารีพัฒน์
2. นางสาวปรายฟ้า  หวานใจ
3. นางสาวเจนจิรา  ทิวัฑฒานนท์
 
1. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวสุพัตรา  สุขไชย
 
165 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงญาตา  รงค์สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  อบทอง
3. เด็กหญิงนฤมล  จารุวิรุฬห์
 
1. นางสาวจินตากรณ์  อิ่มรัง
2. นางปิลันธนา  พรธาดาวิทย์
 
166 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 81.75 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายฐนดล  อารีพิทักษ์
2. นายพิสิฐพงศ์  โตจำนงค์
3. นายสุทธวีร์  โรจนศิริวณิชย์
 
1. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวจีนภา   บุบผา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74.8 เงิน 50 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หนูพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปานทอง
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  นวลสวาย
 
1. นางสาวไอลดา  จันทรา
2. นางธัญญวัน  เมืองสุวรรณ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวญาณิกา  อัครภูวดล
2. นางสาวนฤศรา  หนูเอียด
3. นางสาวปิญาพร  สุขเกตุ
 
1. นางไอลดา  หวังโซ๊ะ
2. นางภาวดี  งามวิลัย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 8 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กชายนรวัฒน์  คล้ายแตง
2. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดหิรัญ
3. เด็กหญิงอรณิชา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์
2. นางอัมรา  อินโอภาส
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 26 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายพัชรพล  ปานแก้ว
2. นางสาวภาวินี  ภูมิวัน
3. นายศิริพงษ์  บุตรภักดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  งามสนิท
2. นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงชลิตา  อี๋
2. นางสาวณัฐธิดา  แดงสุริศรี
3. นางสาวทิพย์อักษร  โคตรเจริญ
4. เด็กหญิงธีรพร  น้อยศรี
5. เด็กหญิงพัณณิตา  แซ่ฟ้า
6. เด็กหญิงอารยา  บุญโพธิ์
 
1. นางสาวทิพภาภรณ์  ทนงค์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายสมยศ  นามวงษา
2. นางสาวสุกัญญา  วันดี
3. นางสาวสุทธิพร  สิริวัฒนานนท์
4. นางสาวสุมินตรา  วงศ์ศิริศักดิ์
5. นายอภิลักษณ์  นุชาดี
6. นางสาวอริสรา  แก้วใส
 
1. นายวรพจน์  อิทธิยาภรณ์
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์โม้
3. นางสาวลีลาภัสร์  สุขวิบูลลักษณ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 1. เด็กชายพชรชัย  แตงกลับ
2. เด็กหญิงศุภพร  ศุภภะ
3. เด็กหญิงอริสรา  ลิ้มประจันทร์
 
1. นางสาวจันจิรา  จันทร์ทอง
2. นายนพชาติ  พานิชชอบ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 37 โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวพรนภัส   ช่วงชู
2. นางสาวอภิญญา   วังพลับ
3. นางสาวอรทัย    จากน่าน
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางสาวศรวณีย์   มณีศรี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.3 ทอง 35 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์  ลางคุลเสน
2. เด็กหญิงพัชรกาญจน์  ตั้งพลังกุล
3. เด็กหญิงพัชร์ณัณ  สุระภี
 
1. นางสาวพัชรีย์  อึ่งสังข์
2. นางอินตอง  ถวิลการ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.8 ทอง 41 โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวชัฏชญาณ์  บึงไกร
2. นางสาวพิมพ์  เนียมเกิด
3. นางสาวสิริรัตน์  ทิพยโอสถ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา
2. นายศุภฤกษ์  สรวิฑย์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง 5 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงญารินตรา  พิบูลย์
2. เด็กหญิงณิศศา  สงวนเผ่า
3. เด็กหญิงพัชรี  สายรัตนทองคำ
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวราตรี  มหาศิริ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวปาณิสรา  กันตศรี
2. นางสาวพิชญาภัค  สงวนพัฒน์
3. นางสาวภัทรนันท์  เดชพ่วง
 
1. นายขวัญชัย  คุณหงษ์
2. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สุภะวัน
2. เด็กหญิงวรรวิสา  พรมลา
3. เด็กหญิงวรัญญา  ภูพันเชือก
 
1. นางปราณี  ฤทธิชัย
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวบุญสิตา  ยีลาดอ
2. นางสาวปารีรัฐ  คิดรักเมือง
3. นายวรเดช  สกุลรัตน์
 
1. นางสาวผกามาศ  หมอกมัว
2. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวนภาวรรณ  โกนขุนทศ
2. เด็กหญิงพิยดา  ปัญญธรรมาภรณ์
3. เด็กหญิงวิภาวี  เรืองจรูญ
 
1. นางสาวอินทีวร  ชัยกูล
2. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 59.8 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวกชกร  เนวชื่น
2. เด็กชายกิตติพันธ์  สุขเทศ
3. นายคมสันต์  ลือแสนทวีทรัพย์
 
1. นางปราณี  วีระหงส์
2. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 28 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชฎาพร  สหายา
2. เด็กหญิงพรนภัส  ภูมิมาศ
3. เด็กหญิงพศิกา  ไชยเวช
 
1. นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ์
2. นางกมลมาศ  มีสุข
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 14 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นายณัฐวัฒน์  โฉมสุข
2. นายณัฐวุฒิ  โฉมสุข
3. นายสุรศักดิ์  แก้วชิน
 
1. นางพรรณี  ศรีสยามไพศาล
2. นางกมลมาศ  มีสุข
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวธัญกมล  รักษาราษฎร
 
1. นางสาวกฤษณา  กลิ่นทอง
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร์   อริยชัยสิริกุล
 
1. นางสาววรางคณา  อันเวช
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสนสัมพันธ์นพ
 
1. นางสาววรางคณา  อันเวช
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58.67 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธนกร  โอกิ
2. เด็กหญิงบุญยวีร์  หลีสกุล
3. เด็กชายพิธาน  เศรษฐคุปต์
 
1. นางสาวจรรยา  หนูบุญรักษ์
2. นางสาวรัตนา  สาหลาด
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ลิ้มจำรูญ
 
1. นางสาววิชุดา  หมื่นรักษา
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายวายุ   ประดับญาติ
 
1. นางปอแก้ว  ครุฑนาค
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  นิ่มผึ้ง
 
1. นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 23 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายปัณณพัฒน์  พัทธนันท์กูล
 
1. นายวิฤทธิ์พล   กาญจนอนันต์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 81.67 ทอง 9 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีระเดช   อ้นมี
 
1. ดร.สุมน  คณานิตย์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงบาเรีย   สาดและ
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรกลับ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85.67 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายอภินพ   คงตาดำ
 
1. นางสาววิภาวรรณ   โคกมา
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวน้ำน่าน  เหล่าสดนันท์
 
1. นางวรัษฐา  กาวชู
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นายชิษณุพงศ์  ศรีสุข
 
1. นางสาวอัญชิสา  ตะโกอินทร์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวศุภลักษณ์  อินทรศรี
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โคกมา
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายกิตติกรณ์  สุขดาษ
2. นายอภิรัฐ  ไม้โพธิ์
 
1. นางสาวประภาพร  วงษ์เย็น
2. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 27 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายก้องภพ  กาทอง
2. นางสาวศิริพร  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวประภาพร  วงษ์เย็น
2. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
 
201 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ   วงษ์จันทะ
2. เด็กชายจิณณวัตร  พรตรีสัตย์
3. นางสาวณหทัย  ลพอุทัย
4. เด็กชายณัฐพงศ์   เสาประจิตร
5. เด็กหญิงณัฐพร  ประมูลชัย
6. เด็กชายณัฐภัทร  ประมูลชัย
7. เด็กชายธนวินท์  งามพร้อม
8. เด็กหญิงนภัสรา   สุวรรณฤกษ์
9. เด็กชายบูรกานต์  รณชิตสมบุญ
10. นางสาวปวันรัตน์   อำคา
11. เด็กชายพชรธร  พงศ์พนรัตน์
12. เด็กชายพีร์ระพัฒน์  น้อยใส
13. เด็กชายพุฒิเสฏฐ์  เลาหอัจฉริยกุล
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  ดำแก้ว
15. เด็กชายวราธร  เมืองฤทธิ์
16. เด็กหญิงวรินทร   เมฆวิวัมนาวงศ์
17. เด็กหญิงวริศา  ขำเมือง
18. เด็กชายศุภณัฐ  งิ้วออก
19. เด็กชายสัชฌุกร  แปงการิยา
20. เด็กหญิงสุวิชญา  ไชยสอน
21. เด็กหญิงอัจฉริยา  พัฒแก้ว
22. เด็กชายอัมรินทร์  พิบูลย์ธนาวุฒิ
23. เด็กชายอานุภาพ   แก้วโชติ
24. เด็กหญิงเกษรวี  กำแหงเดช
25. เด็กชายเตชิต  สุวรรณเจริญ
26. เด็กชายเมธากานต์  คชศิริพงศ์
 
1. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์
2. นางระวีวรรณ  จันทรสมัย
3. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
4. นายอนุวัชช์  สุนทรา
5. นายยศศักดิ์  นุชหรั่ง
6. ว่าที่ร้อยตรีคณกร  ยมหานิษฐา