สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.25 ทอง 4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พนระพัด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภิญโญวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.25 เงิน 35 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายวัชรพงศ์  อาจอำนวยกิจจา
 
1. นางวีระวรรณ  แว่นแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเสมิตา  สีเรือง
 
1. นางสาวนงนุช  โอศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81.5 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. นางสาวตรองปัญญ์  เเสงประสิทธิ์
 
1. นางสาวอติอร  ตัญกาญจน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 42 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงหัทยา   เพิ่มประโยชน์
 
1. นางสาวจินตนา  เรืองศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.17 ทอง 32 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวศศินิภา  ภูมินา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ  สนามไชย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 40 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนฤมล  ชุ่มรอด
 
1. นายพิชิตชัย  พลทองสถิตย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 12 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวศิรภัสสร  จุลลำเจียก
 
1. นางจันทนา  พฤฒานุกิจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74.5 เงิน 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงณัฐณิชาช์  เหลืองธุวปราณีต
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  สะศรี
3. เด็กหญิงศศิตา  ศศิธร
 
1. นางสาวขนิษฐา  รัตนาภายน
2. นายปิยะพงษ์  งันลาโสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายธนากร  หวังศรีประเสริฐ
2. นายพิสรรค์  กล่อมเกลี้ยง
3. นางสาวอริสรา  โฉมงาม
 
1. นางสาวขนิษฐา  รัตนาภายน
2. นายปิยะพงษ์  งันลาโสม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 38 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  บุ้งทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  โพธิ์ประถม
 
1. นางกองเงิน  จันทาทุม
2. นางปราณี  ลาภเกิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 15 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวภูริชญา  พงศ์ถาวรภิญโญ
2. นางสาวอารยา  ศรีกรด
 
1. นายพนมพร   ทิมอ่อง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  เพชรชู
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ศุภหัส
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 32 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กชายพลบดี  มุสตาฟากูล
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทั่งคำ
3. เด็กชายเขมนันท์  พันธุ์โคตร์
 
1. นายณยศ  สงวนสิน
2. นางสาวบุษยากร  ฐานไชยชู
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 23 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวธัญพิชชา   ยิ้มละมัย
2. นางสาวลลิกานต์   จิระอธิกุล
3. นางสาวอินทิรา   ลี้สกุล
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
2. นางสาวกาญจนา  ยศหล้า
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 19 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พุ่มพิทักษ์
3. เด็กหญิงอัญฑิกา  พยัคโฆ
 
1. นายอนุพงศ์  สุขเกษม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. นางสาวชนัญดา  มิตรมงคลยศ
2. นางสาวณัฐกมล  ปัญญาวัฒนสิทธิ์
3. นางสาวมลฐิภรณ์  ธิติสิริเวช
 
1. นายอดิศักดิ์  เผียงสูงเนิน
2. นางสุภักดิ์  เพิงใหญ่
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35.6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายวัชรพงศ์  มูลเมือง
2. นายไพรสณฑ์  มูลเมือง
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวเบญจมาศ  หลักบุญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43.2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณิชกานต์   เสริมศิริทรัพย์
2. นางสาวนาเดีย   โซ๊ะมณี
 
1. นางสาวสิริพรรณ  โยธะวงษ์
2. นางวิยะดา  ทองประดับ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงภูตะวัน    ปาลกะวงค์
 
1. นายพิชัย  ลิ้มเฉลิม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณัฐวดี   อัศวพนากิจ
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.75 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายธนาบูรณ์  ศรีบูรพานนท์
2. เด็กชายธรรศ  คณิตธรรมนิยม
3. เด็กชายพัทธ์  จุฑากรณ์
 
1. นายสุรเดช  ข่าทิพย์พาที
2. นางสาวกมลวรรณ  รอดพันธ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 23 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  คำโต
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรารักษ์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์แก้ว
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เสียมภูเขียว
2. นายณัฐพงศ์  นพโลหะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.2 เงิน 9 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายนิธิทัต  จรรยคุณี
2. นางสาวพิมพ์ภัทรา  เกษมสุข
3. นางสาววัฒนพร  แพงไพรี
 
1. นางสาววราลี  สินธุวา
2. นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.92 เงิน 17 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงจิรัชญา    จรรโลงบุตร
2. นางสาวสริดา   ไชยวิภานนท์
3. เด็กหญิงสลิลรัตน์   กุลชัยไพบูลย์
 
1. นางสาวพรรณนภา  กำบัง
2. นางสาววิมลสิริ  แจ้งอุบล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายฉัตรดนัย  สุขสำเนียง
2. นายติณณ์  เมฆไตรรัตน์
3. นางสาวปัญญภรณ์  ถวิลอิทธิพร
 
1. นายพงศกร  นาคไทย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 27 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงปิ่นพลอย  บุบผามาลัย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงศศิวิรัล  สุขอุดม
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สุภะเกษ
2. นางสาวอนงค์นาฏ  ชูนันท์ธนศักดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 28 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวกัญญาณัช  เสาวลักษณ์
2. นางสาวณัฐชา  เทโพธิ์
3. นางสาวภัทรินทร์  สัตย์ซื่อ
 
1. นางสาวอุลัย  งามล้วน
2. นางนงนุช  แก้วจงประสิทธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพีรดา  ตันติพันธุ์วดี
2. เด็กหญิงไรวินท์  สาดะระ
 
1. นายสิรวิชญ์  เตียงวัน
2. นางสาวสิริลักษณ์  สาระชาติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายณัฐวุฒิ  ภาระจำ
2. นายสืบพงศ์  พุทธิพงษ์
 
1. นายทองแดง  วงษ์พินิจ
2. นางสาวพวงเพ็ญ  มูลคำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.1 ทองแดง 42 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายธนภูมิ  เกิดโพธิ์ชา
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  สุขแสวง
 
1. นายสว่าง  พฤทธ์พาณิชย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงนิชานันท์   สำรองทรัพย์
2. เด็กหญิงรวิพร   เปรมสุวรรณศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  เสริมพงษ์พันธ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. นายปริญญา  ติยะประเสริฐกุล
2. นายวีรวงศ์  ประพันธ์ศรี
3. นายศรายุทธิ์  สมร่าง
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  อินทรกำเนิด
2. นายนพรัตน์  บุดดา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทัพพิลา
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  มงคลงาม
3. เด็กหญิงญาดาวดี  แป้นสมบูรณ์
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  วอง
5. เด็กหญิงรินรดา  สุขเกษม
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  จันทร์ศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.83 ทอง 16 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายธนารินณ์  ฤกษ์วิรี
2. นางสาวนาตยา  ไทยานนท์
3. นางสาวรัตติญา  อินทร์เบี้ยว
4. นางสาวลูกตาล  พลแก้ว
5. นายเมธาวี  แก้วบังเกิด
 
1. นางสาววิไลวรรณ์   รัตนะ
2. นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 40 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  พิมพ์ผิว
2. เด็กหญิงปุณชญา  คุ้มวงษ์
3. เด็กหญิงสหฤทัย  มูลเพ็ญ
4. เด็กหญิงฬียากร  ชัยกำแหง
5. เด็กหญิงเมธาวดี  ไชยสงคราม
 
1. นางสาวพนิตนาฎ  ทองสุข
2. นางสาวเจนจิรา  สงเนย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภกิจ
2. นางสาวนภัสสร  ตะวะนะ
3. นางสาวนารีรัตน์  ศรีจันทร์
4. นางสาวศิริวิมล  สายกระสุน
5. นายอดิศักดิ์  เทพเขียว
 
1. นายวชิระ  สุหัตถาพร
2. นางสาวลภัสรดา  แน่ประโคน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์  วุฒิยาสาร
2. เด็กหญิงนัทธมน  มาตุลี
3. เด็กหญิงบุษยารินทร์  แก้วทอง
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์   นำเจริญสมบัติ
5. เด็กชายศุภณัฐ  เลี่ยมทอง
 
1. นายทวีพล  สารินทรานนท์
2. นายยุทธพล  สะและหมัด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.6 เงิน 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายคเชนทร์  พึ่งและ
2. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นจันทร์หอม
3. นางสาวธนภรณ์  โกมล
4. นายวัทธิกร  สว่างคล้อย
5. นางสาววีรยา  บางใหญ่
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขนานใต้
2. นายเทพรัตน์  สุทธิเรือง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.8 ทอง 13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายจิตรภาณุ  สิริพรวิทยา
2. นางสาวจุฑาภรณ์  กุลพัฒ
3. นางสาวชวิศา  แก้วกัน
4. นางสาวฐิตาภา  รินไธสง
5. นายธนภูมิ  ใจตรง
6. นางสาวธารวิมล  กกรัมย์
7. นายนวพล  โสดากุล
8. นางสาวปัณณพร  เชาวน์ปรีชา
9. นางสาวพิรญาณ์  อาชวจิรดา
10. นายพิสิฐ  บุญโท
11. นางสาวภัทวดา  แก้วพรสุรเวช
12. นางสาวรัชญา  พันธ์หอม
13. นายรัญชน์  ธีรจันทร์
14. นางสาวรุจิรา  แสงสุวรรณ
15. นางสาววราสินี  ทรงสุนทรวัฒน์
16. นางสาวสุดารัตน์  มานะศักดิ์นนท์
17. นางสาวสุดใจ  ชินป่า
18. นายสุทธิรัตน์  วิไสใสย
19. นายสุระพงศ์  จิระชัยประสิทธิ
20. นายเอกราช  เอการัมย์
 
1. นางสาวนิธิวรรณ  นุชน้อย
2. นางสาววิรัลรุ้ง  ศิริธนรุจสักโก
3. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
4. นายพชร  สายรัตน์
5. นายกฤษฏา  สังวรณ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.6 ทอง 8 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวกัลยาพร  ฟังอารมณ์
2. นางสาวณัฏฐา  เกษประดิษฐ์
3. นายธนภูมิ  ปัญญาบุญ
4. นายธันวา  พิพัฒน์เรืองไร
5. นางสาวปนัฐชฎาภร  การะเกษ
6. นางสาวพลอยไพลิน  เจริญอภิรักษ์
7. นางสาวฟ้ารวี  ศิริ
8. นางสาวภัทรวดี  วงค์ภักดี
9. นายภานุกร  จันทร์แต่งผล
10. นางสาววนัชพร  พรสรณคมน์
11. นายวราฤทธิ์  อมรพงศ์
12. นายศรัณย์  สุดเลิศศิลป์
13. นายศิรา  วงศ์สง่า
14. นางสาวสุนันทินี  รอดทรัพย์
15. นายอนันตชัย  ขวัญวงษ์ทิม
16. นายอัครพล  นะเป๋า
17. นางสาวอัจฉรา  เกษประดิษฐ์
18. นางสาวเบญญาภา  คล้ายจันทร์
19. นายเริงฤทธิ์  สอนเวช
20. นายเรืองเดช  ธรรมเจริญ
 
1. นายพัฒนพงศ์  ประภาศรี
2. นางสาวชญาภา  รัตนะเควิล
3. นายธนพจน์  ธงศิลา
4. นางสาววิชิตพรณ์  พัฒนีชัยณ์
5. ดร.นันทพร  แสงอุไร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.33 ทอง 24 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงภู  เมืองยาง
 
1. นางมาลัยวรรณ  จันทร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.34 ทอง 5 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงปรีชญา   ศิริชัย
2. เด็กหญิงปานระตี  ศิริชัย
 
1. นางสาวสโรชา  ควนวิไล
2. นางสาวสุพรรณี  แย้มศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.83 ทอง 31 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพรนิภา  ประจบ
2. นางสาวมนัชญา  ชัยสิทธานนท์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  ต๊ะก๋า
2. นายไพโรจน์  ชัยทิตย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง 42 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงญาริณีย์  บุตรดี
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชย์  จันทร์สุหร่าย
3. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  พลราช
4. เด็กหญิงนริศรา  รอดศรี
5. เด็กหญิงนิรชร  แพงแก้ว
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  อินทา
7. เด็กหญิงพิชามญธุ์  เกิดเต็มภูมิ
8. เด็กหญิงวิพุธรดา  ชุมพลรัตน์
9. เด็กหญิงศุภานัน  เสาวรส
10. นางสาวสาวินีย์  สัตนันท์
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  น้ำขาว
2. นางสาวธนาภรณ์  ทดแทน
3. นางทวีรัก  นาสูงเนิน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   สำราญกาย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   ของสกุล
3. เด็กหญิงนัฐติญา  คันโททอง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หอมขจร
5. เด็กหญิงบุณยาพร  สุขโพธิ์เพ็ชร
6. เด็กหญิงปรมัตถ์  เครือสง่าถาวร
7. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์สูง
8. เด็กหญิงวรรณรดา  ชิณบุตร
9. เด็กหญิงวิชชุดา  เซี่ยงฉี
10. เด็กหญิงศมาภา   แย้มสาย
11. เด็กหญิงศิริพร  ศรีไธสง
12. เด็กหญิงสุภาพร  กฤษณา
13. เด็กชายสุรวิช  เผ่าเพ็ง
14. เด็กหญิงหนึ่งธิดา   ควรประกอบกิจ
15. นางสาวอธิษฐาน  เจริญพร
 
1. นายสมบูรณ์  อังศุภโชติ
2. นางสาวณัฐกมล  ภัทรารัตน์กุล
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงบุษยากรณ์   โคตรชุม
2. เด็กหญิงไอลดา   มูลไธสง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  เสนจันตะ
2. นางสาวสุภัตรา  กฤชประภา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวจิดาภา  อัญชลีธรรม
2. นางสาวนวินดา  อะหมัดตอเฮด
 
1. นางสาวกูอารีดา  ตูแวดอเล๊าะ
2. นางกษมาพร  ศิริเมฆา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายคณิต  เปียซื่อ
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวเมย์ธาวี  พันธ์ศิริ
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พึ่งจันทร์
 
1. นางสาวชญาภา  รัตนะเควิล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวปราริชาติ    เรื่อศรีจันทร์
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  กลมเกลียว
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวปรียานุช  อาจปรุ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  พงษ์สนิท
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวพิมนภัส   ศรีลาภา
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. นางสาวอัจฉริยา  ทองประเสริฐ
 
1. นายจักรี  แสวงศรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายปกรณ์  มีบุญ
2. เด็กหญิงวันใส  เทพรัตนพานิชย์
 
1. นางสาวอัญชลี  กันธิ
2. นางสาวภัทรนันท์   แดนวงศ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพรรณพร   ตันติธรรมฐิติ
 
1. นายอิสรชน  ประทุมวัน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายพิพัฒน์พงศ์  ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายกณวรรธน์  ม่วงช่วง
2. เด็กหญิงระพีพร  ถนอมวงษ์
3. เด็กชายสิรดนัย  มาลาเวช
 
1. นางสาวตรีสุคนธ์  ไชยนรา
2. นางสาวภัทรนันท์   เเดนวงศ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายณัฐพล  พณรมณ์
2. นางสาวมุจรินทร์  บุญเชิญ
3. นางสาวสุธาขวัญ  ทองขาว
 
1. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล
2. นางสาวภัทรนันท์   แดนวงศ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนลาซาล 1. เด็กชายธีรภัทร  นิติจรรยา
 
1. นายโกศล  แสงทอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.33 ทอง 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวนภาพร  กีโดย
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.67 ทอง 13 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายสมภพ  ขวัญใจ
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.33 ทอง 33 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวหญิงพิมพ์  เกชิต
 
1. นางนันท์สินี  อุปพงศ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. เด็กชายพัชรพล  วัชรพรธนพงศ์
 
1. นายบรรเจิด  อิ้วอำพันธุ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 77 เงิน 26 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวนันอนงค์  พรแก้ว
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.67 ทอง 20 โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กชายอภิวัชร  ไตรสรณสุข
 
1. นายสมศักดิ์  ชะวาลา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวอรุณรัตน์  ดูระยับ
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายพีรทัต  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปรีดาพร  อั๊งเจริญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 15 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายอดิศร  สุวรรณ์
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงทรรศญา  ตลับเพ็ชร
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 21 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายเกริกระวี  ศรีสุข
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงมยุรินทร์   บุตรเพ็ชร
 
1. นางสาวชลิตา  บุญรักษา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวพิมพ์พิมล  โสมุล
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายวริศ  ลุยะพันธุ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายสรวิศ  ครุฑพันธุ์
 
1. นางอุทุมพร  จิตรแสวง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงอริสรา  ใจไวย์
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วจินดา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณิชารีย์  สุวัฒนประดิษฐ์
2. นางสาวธัญญารัตน์   ป้องสงวน
3. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
4. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
5. นางสาวรุ่งทิวา   วิบุตร
6. เด็กหญิงสัณห์สินี   สักลอ
7. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
8. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วจินดา
2. นางสาวกมลรัตน์    สนธิ
3. นางสาวณิชารีย์   สุวัฒนประดิษฐ์
4. นางสาวธัญญารัตน์   ป้องสงวน
5. นางสาวปรางค์ชมภู   สุทธิจิตต์
6. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
7. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มธุรส
9. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
10. เด็กหญิงวณิศา   กองทอง
11. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
12. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
13. นางสาวอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
14. นางสาวอรทัย   พบบุบผา
15. เด็กหญิงอิสริยา   ฮัววานิช
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
3. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กชายกฤตภาส  คุณดิลกชาคริต
2. เด็กหญิงชยิสรา  คล้ายมี
3. เด็กชายณัชนนท์  อิ่มไพบูลย์
4. เด็กหญิงนงนภัส  ปานทอง
5. นางสาวนัฏยา  เพ็ชรนิล
6. เด็กหญิงนิรมล  มะอยู่เที่ยง
7. เด็กหญิงบุษบามินตรา  คูณขุนทด
8. เด็กชายปาณพัฒน์  เอกนิพิฐสริ
9. นางสาวมณฑกานต์  สมภาร
10. นายสุรภัทร  โพธิ์เจริญ
11. นางสาวอดุลยา  ศรีปัตเนตร
12. นางสาวเพ็ญพิชญา  วิชาเดช
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
2. นายสันติ  วิชาเดช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วจินดา
2. นางสาวกมลรัตน์  สนธิ
3. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
4. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
5. นางสาวธัญญารัตน์    ป้องสงวน
6. นางสาวปรางค์ชมภู   สุทธิจิตต์
7. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
8. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์    มธุรส
10. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
11. เด็กหญิงวรธนา   สงวนทรัพย์
12. เด็กหญิงวศิณา   กองทอง
13. เด็กหญิงสัณห์สินี   สักลอ
14. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
15. เด็กหญิงสุดารัตน์   ยอดจักร์
16. เด็กหญิงสุทธิดา   แก้วคำมา
17. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
18. นางสาวอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
19. นางสาวอรทัย   พบบุบผา
20. นางสาวอิสริยา   ฮัววานิช
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
3. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
4. นายอภิรักษ์  ปานประเสริฐ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.3 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธนากร  สงจันทร์
2. เด็กชายพงศธร  บุญชูแสง
3. เด็กชายพงศ์พล  พร้อมทรัพย์
4. เด็กหญิงสวิธาณ์  ทองมาลา
5. เด็กหญิงแพรวา  รัตนา
6. เด็กหญิงแอนนา อนิสา  กร้านท์
 
1. นายปราโมทย์  ลือดารา
2. นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต์
3. นายวีรชัย  เจริญชาติ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายกฤตภาส  พัฒนวรภาคย์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อิคบาล
3. นายธรณ์  บูรณธรรม
4. นายบุณยกร  เรืองนนท์
5. นายศรณ์  บูรณธรรม
6. นายหัตถกิจ  ลิมปนาภิรักษ์
 
1. นายปราโมทย์  ลือดารา
2. นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต์
3. นายวีรชัย  เจริญชาติ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.2 ทอง 16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวกนกวรรณ  นพคุณ
2. เด็กหญิงกมลชนก   มัณฑนานนท์
3. เด็กหญิงกัญญากร  บุญจูบุตร
4. นางสาวกิ่งกมล  เมฆศรี
5. เด็กหญิงจันทร์เพ็ฐ  สีนวน
6. นายจิตติชัย  ชัยวัง
7. นางสาวจินทิมา  นำปา
8. เด็กชายชลสิทธิ์  เปรมปรุ
9. เด็กหญิงณัชชา  กล้าจริง
10. เด็กชายต้องรัก  ปัดถา
11. นายทวีชัย  สังข์ทอง
12. นายธัญกร  วิชัยกุล
13. เด็กหญิงนงนภัส   สุขสบาย
14. นางสาวบุษกรณ์  เย็นท่าข้าม
15. เด็กหญิงปภาดา  โอแสงใส
16. นายปิยะกานต์  พุ่มพวง
17. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เมตตา
18. นายพลากร  ชิณวงค์
19. นายพัฒนายุ  ลิ้มวสะ
20. เด็กหญิงพัณณิตา  สีทอง
21. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ปัดซัง
22. เด็กหญิงภัณฑิตา  ทองประดับ
23. เด็กหญิงภาวิณี  มุ่งแก้วกลาง
24. เด็กหญิงมุฑิตา  โทสวัสดิ์
25. เด็กชายยศวีร์  รัศมีเวโรจน์
26. เด็กหญิงรตนพร  จันทร์บำรุง
27. เด็กหญิงระพีพร  พิลาโสภา
28. เด็กหญิงวราภรณ์  ฮาดดา
29. เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเจริญ
30. นายสุธรกวี  พันธุมะเกียรติ
31. เด็กหญิงอธิฐาน  อนุรักษ์
32. นายอนาวิน  นามูลน้อย
33. นายอนุพงศ์  พิมพ์งาม
34. นางสาวอรปรียา  เดชมี
35. เด็กหญิงอรอุมา  ลุงไธสง
36. นางสาวออมทรัพย์  ปลื้มประเสริฐ
37. นายอานนท์  ผลบุญเสริม
38. นางสาวอิสริยาภรณ์  คล่องแคล่ว
39. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ซ้ายขวา
40. เด็กหญิงเบญญาพร  วงศ์ชัย
 
1. นายประสงค์  สุบรรณพงษ์
2. นางสาวภัสสร  หมั่นตะคุ
3. นายคำรพ  ผลถาวร
4. นางสาววิรัลรุ้ง  ศิริธนรุจสักโก
5. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
6. นายคมศักดิ์  หาญสิงห์
7. นายภัทรพงษ์  จิตบรรจง
8. นายภักดี  แสงจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายกริช  แก้วกัลยา
2. นายกฤษ  แดงอินทวัฒน์
3. นางสาวกานต์รวี  นิกรพล
4. เด็กชายคเณศวร  วงษ์เหมือน
5. เด็กชายจิรวัฒน์  แย้มกลิ่น
6. นางสาวญารินดา  นุดไน
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทร์เกลี้ยง
8. เด็กหญิงทักษิณา  จริตชีวะ
9. เด็กหญิงธนพร  บุญช่วย
10. นายธนากร  เทพมา
11. เด็กหญิงธนิสร  คุ้มครอง
12. เด็กหญิงนงเยาว์  บัวคำ
13. นางสาวนันทิชา  สะแกแสง
14. เด็กหญิงนีรชา  แย้มเจริญ
15. นายปรีชา  ยิ้มย่อง
16. เด็กหญิงปวรรัตน์  คำเจริญ
17. นายพงศกร  เลิศเพ็ญพักตร์
18. เด็กชายพงสะพัฒน์   เผือกประเสริฐ
19. เด็กหญิงพรรณนิภา  ดาวเที่ยง
20. นางสาวพิมพ์มาดา  วงศ์สมบัติ
21. เด็กหญิงภิญญดา  ด้วงใหญ่
22. นางสาวมันตริณี  คำเพ็ชร
23. นางสาววรดา  ภู่เพชร
24. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เฮงภู่เจริญ
25. นางสาวสุมินนภา  กุระ
26. เด็กหญิงอริสา  ภู่เวียง
27. เด็กชายอรุชา  กอบเงินทอง
28. เด็กหญิงเจริญขวัญ  ศรีพูล
29. เด็กชายเชาว์วัฒน์  บัวฮมบุรา
30. นางสาวแก้ววิไล  สิงหาบุตร
 
1. นางสาวพวงเพชร  บำรุงพงษ์
2. นางสาววราทิพย์  ศรีอ่ำอ่วม
3. นายมหิธร  ธิติปวัตน์
4. นายณรงค์วิทย์  พฤกษาศิลป์
5. นางสาวจันทรรัตน์  เตชะรุ่งโรจน์
6. นายอนุพันธุ์  ปานนิ่ม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. เด็กชายศุภสัณห์  คำจริง
 
1. นายสุเมธี  ธนะนิรันดร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายรัฐภูมิ  วัฒนากร
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 22 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณิชชรีย์  ฉัตร์พิริยคุณ
 
1. นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวรุ่งทิวา   วิบุตร
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นายสุระสิทธิ์  ผาดศรี
 
1. นางสาวรักษณาลี  คุ้มทับ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงสิริญภา  ลือฉาย
 
1. นายศตวรรษ  กล่อมวิเศษ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.83 เงิน 35 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวกาญจนาพร  คงเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขันธวิชัย
 
1. นายประกฤษฏิ์  ผาธรรม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายธนาเทพ  ศรีวรพรกุล
 
1. นายประกฤษฏิ์  ผาธรรม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจุฬามณี   ธิติพรชัย
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 17 โรงเรียนไทยคริสเตียน 1. นางสาวอาเฮิน  จอง
 
1. นายเอกชัย  วรแสน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 35 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายนภทีป  อ้อยหวาน
 
1. นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณิชชรีย์  ฉัตร์พิริยคุณ
 
1. นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 33 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. นางสาวอภิรดี  พันธุสินธุ
 
1. นายนพ  ประดับค่าย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85.9 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายนนที  น้อยแย้ม
2. นางสาวนลินภัสร์  ธนพนธ์กิตติกูล
3. เด็กหญิงวรรณนิชา  รวดเร็ว
4. นางสาวเปมิกา   ตั้งเรือนรัตน์
 
1. นางจงกล  นุ่มไทย
2. นายประยงฉัตร  ปรุร้ตน์
3. นายชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวกนกวรรณ  สมทรง
2. นางสาวกรรทิกา  โกศิริ
3. นางสาวจิรชยา  อุทัยรัตน์
4. นางสาวณภัทร  ฤกษ์จันทร์
5. นางสาวณัฐณิชา  อาษา
6. นางสาวณัฐวรางค์  ชัยวงค์
7. นางสาวทรายแก้ว  โสภิพันธ์
8. นางสาวธิรดา  เรืองวรเดช
9. นางสาวนงนุช  แก้วศรี
10. นายนนทนันท์  ตันเจริญ
11. นางสาวนัฐธมล  ล้านเที่ยง
12. นางสาวพรรณปพร  สุขดี
13. นางสาวพิชาภัค  กองนอก
14. นางสาวพิมพ์ชนก  รอดเที่ยงธรรม
15. นายภัคธร  บุญมาเลิศ
16. นางสาวมัลลิกา  จงวัฒนา
17. นางสาววรภรรณ  มั่งคั่ง
18. นางสาวศศิณา  ศรีดาพันธ์
19. นางสาวศิรภัสสร  จุลลำเจียก
20. นางสาวศิริพัชร  นราพิทักษ์
21. นางสาวศิริลักษณ์  พงษ์พฤกษ์
22. นายศุภโชค  พิมเสน
23. นางสาวสุฑามาศ  บัวศรีภูมิ
24. นางสาวสุภาวดี  คล้อยดี
25. นางสาวสุวิมล  เงินทรัพย์
26. นางสาวสโรชา  สอนประดิษฐ์
27. นายอภิเดช  ภูสิงห์
28. นายอมรเทพ  อ้นเกตุ
29. นางสาวอรจิรา  สังวรณ์
30. นางสาวเนตรนภา  บุญธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา  เผือกคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  ปัญจารักษ์
3. นางสาวรัชดา  น้อยสุวรรณ์
4. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
5. นางสาวศิวิลัย  สำเภา
6. นายสุรพงษ์  ไกรษา
7. นางสาวทัศนีย์  บัวทอง
8. นางสาวณัฐกฤตา  กีรติสิทธางกูร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 25 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงคณิตา  พรรณา
2. เด็กหญิงชมพูนุท  อิ่มอุรา
3. เด็กหญิงชลธิชา  หาสนนท์
4. เด็กหญิงนฤภร  สนทอง
5. เด็กชายนันทวัฒน์  แทนสา
6. เด็กหญิงพรชนก  บุตรพรม
7. เด็กชายมนัสวิน  มินจ๊ะ
8. เด็กชายวัชระ  แก้วงาม
9. เด็กชายสิริวัฒน์  วงษ์ศรี
10. เด็กชายหิรัญ  แก่นสาร
 
1. นางสาวธนวรรณ  ทองแย้ม
2. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 39 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นายกฤษณะ  ติรักษา
2. นายณัฐวุฒ  ดัชถุยาวัตร
3. นางสาวธนิดา  สุวรรณจันทร์
4. นางสาวภูริชญา  สมประสงค์
5. นางสาวรพีพรรณ  พรรณา
6. นายวิทิต  ปัญญาดี
7. นางสาวศศินิภา  ชูเวช
8. นางสาวศศิวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
9. นายอัษฎาวุฒิ  ทองเล็ก
 
1. นางสาวธนวรรณ  ทองแย้ม
2. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.67 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  ทองประดับ
2. เด็กหญิงระพีพร  พิลาโสภา
3. เด็กหญิงวรรณภา  เนียมอยู่
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ฮาดดา
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเจริญ
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองเกิด
 
1. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
2. นายกฤษฏา  สังวรณ์
3. นายพชร  สายรัตน์
4. นางสาววิรัลรุ้ง  ศริธนรุจสักโก
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 25 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวณัฐชยาภรณ์  ปัญญาแก้ว
2. นางสาวธนัชชา  ทวานนท์
3. นางสาวธีรนาฎ  บัวมาศ
4. นางสาวปิยะพร  บุญทองแก้ว
5. นางสาวมนฤทัย  อุตรวิเศษ
6. นางสาววโรชา  พงษ์พฤกษ์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  มะชิดะ
2. นางอัฉราวรรณ  จันทรเนตรี
3. นางสาววิภาภรณ์  ทุมเสน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 25 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัฐการต์  สารชาติ
2. เด็กหญิงดรุณี  ศรีขุนทด
3. เด็กหญิงนิรัติศัย  ผาสุขจิตต์
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พอใจ
5. เด็กหญิงสิริวิภา  จรัสพันธ์
6. เด็กหญิงสุจิตรา  เขียวปาน
7. นางสาวสุภนิดา  แซ่อั้ง
8. เด็กหญิงเจษรินทร์  ดวงงาม
 
1. นางสาวเมทิตา  ชัยมา
2. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวจุฑามาศ  ศิริ
2. นางสาวญาณิศา  มีทอง
3. นางสาวดวงกมล  แก้วผนึก
4. นางสาวนภัสสร  ศรีไทย
5. นางสาวปรีญาภา  ฉิมสำอางค์
6. นางสาววริศรา  มีทอง
7. นางสาววิไลลักษณ์  แซ่ปั๊ง
8. นางสาวอัจฉริยาพร  โสดา
 
1. นางสาวเมทิตา  ชัยมา
2. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงซาการีนา  แก้วกำพล
3. เด็กหญิงนวรัตน์  อรุณศรี
4. เด็กหญิงพรนภัส  กันนิยม
5. เด็กหญิงภริษ์ยภรณ์  ปุยสำลี
6. เด็กหญิงสุธิดา  แสงหาญ
7. เด็กหญิงสุพิชญา  ยัดไธสง
8. เด็กหญิงอรินชญา  วงศ์อารี
9. เด็กหญิงอัญชลี  เมืองนุช
10. เด็กหญิงอานันทิตา  หวั่นแสง
11. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เพิ่มพานิช
12. เด็กหญิงแพรวา  แจ้งคำ
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ปานทอง
2. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายทศวรรษ  จีนงาม
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.66 ทอง 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายพันธกานต์  มีสันเทียะ
 
1. นางสาววีดารัตน์  ณะวิชา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. นางสาวแพรวา  จิตติมณี
 
1. นางสาวอรทัย  ธาดารัตนกุล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง 8 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงวริยา  วิลาจันทร์
 
1. นางสาวนันทรัตน์  เจริญสุข
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.66 ทอง 24 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวสมิตา  บุญคำ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  มุกดาหาร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวนาเดีย   กรเกษม
 
1. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. นางสาวชรัชชา  ศิลปวิลาวัณย์
 
1. นางสาวอรทัย  ธาดารัตนกุล
 
118 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 18 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวชนนิกานต์  โชติชื่น
2. นายณัฐพล  อู่อ้น
3. นายภูธเนศ  วิสาติ
4. นางสาวศิริลักษณ์  สุจริตภักดี
5. นายสาริน  แซ่หยวน
 
1. MissJuying  Wei
2. นางสาวจุฑาภรณ์  มุกดาหาร
 
119 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวดารารัตน์  แก้วจันทร์ทอง
2. นายพิมาย  สรรพเพทยพิศาล
3. นายภูมิธร  แก้วสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศุภสุดา  วงศ์ไพรัตน์
5. นางสาวอุสนา  กรเกษม
 
1. MissChihiro  Yamaguchi
2. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
 
120 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวทอฝัน  เสมอตระกูล
2. นางสาวพรศิริ  ผุดผ่อง
3. นายวัชรพล  วงสุวรรณ์
4. นายวุฒิเชษฐ์  เค็มฟ์
5. นางสาวสุวัจนา  แจ่มช้อย
 
1. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์
2. นายณัฐพล  ชนินพร
 
121 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายคฑาวุช  จันทร์เมฆา
2. นางสาวพีรดา   มากจริง
3. นางสาวสุทธิดา   พ่วงศิริ
4. นางสาวอภิญญา  อารีย์
5. นางสาวอัจจิมา  นาทอง
 
1. MissYOUNG EUN  LIM
2. นางสาวณัชฌารีย์  ปิยะวัฒน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 9 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวณัฏชา  เผือกประเสริฐ
2. นางสาวเบญญาภา  จะพันธุ์
 
1. นางสาวประภาภรณ์   พรมศรี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวมัณฑนา  วรรณมหินทร์
2. นายยุทธพงษ์  คุณานุปกรณ์
 
1. นางสาววีดารัตน์  ณะวิชา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายดณพ  ทองสุ่น
2. นายทัตเทพ  รัตนตั้งปฐพี
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.27 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายธนพงษ์   จูหมัด
2. เด็กชายธนวิทย์   กระเช้าเพ็ชร
3. นายปกรณ์   ต่วนยา
4. เด็กชายรัชพล   ขจรเดช
5. เด็กชายวงศธร  ยะมามัง
6. นายสิรวิชญ์   คำถาเครือ
7. เด็กชายหริญโรจน์  พิมพาเรือ
8. นายเจษฎากร   บัวแก้ว
 
1. นายณัฐสิทธิ์  เลาะภูมี
2. นายถนอมศักดิ์  เมรี
3. นางสาวโสภา  รัตนาบดี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.43 เงิน 26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายจารุวัฒน์  ภู่ชาติ
2. นายทิพย์อนันต์  หงส์ทิพย์วารี
3. นายทิพย์ไพศาล  หงส์ทิพย์วารี
4. นายภาณุ  ด้วงใหญ่
5. นางสาวศศิธร  กลิ่นหอม
6. นายอรรถชัย  วงษ์มิตรแท้
 
1. นางสาวเนตรนะภา  พวงไทย
2. นายณัฐพล  สิทธิกุล
3. นายวิศิษฏ์  หนาแน่น
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวกันธิมา  เชยสุวรรณ
2. นายธีรภัทร์  ศรีบัวพันธุ์
3. นายบุญฤทธิ์  แสงอรุณ
4. นายวุฒิชัย  ด้วงนา
5. นางสาวสายป่าน  พวงพุ่ม
6. นางสาวสิทธิพร  ศาทตรา
7. นางสาวสุดารัตน์  ลาพิมพ์
8. นางสาวสุดารัตน์  เสมารัมย์
9. นายอดิศักดิ์  ขุนจำนงค์ภักดิ์
10. นางสาวอังคณา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายยุทธพล  ทับลา
2. นางสาวสิรินาถ  ธงศิลา
3. ดร.นันทพร  แสงอุไร
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   กฤษณโสภา
2. เด็กหญิงวงแหวน  ยามประโคน
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์   สุฤทธิ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด
2. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นางสาวณัฐริการ์  วงศ์ทิพย์
2. นางสาวมุกธิตา  ธรรมรัตนพร
3. นางสาวสายพิณ  จันทะสาย
 
1. นางสาวสิริพรรณพร  แก่นเพ็ชร์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงชัชชญา   ก๊วยสมบุญ
2. เด็กชายธเนศ  ศรีศรีสว่าง
3. เด็กหญิงอาทิมา  หมอนวดดี
 
1. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
2. นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55.3 เข้าร่วม 45 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายกิตติวินท์  คูประเสริฐยิ่ง
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  อินท์สุวรรณเสน
 
1. นายจิรายุ  ทองดี
2. นายรัตนชัย   แม้นพรหม
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 12 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกานต์ติมา  ฝาเรียนดี
2. เด็กหญิงลักษณ์มณี  อ่ำสกุล
 
1. นางสาวนงคราญ  เกิดศักดิ์
2. นางสาวปราณี  นิลเหม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 9 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายขจร  เอกธนกิจ
2. นายปฐวี  แดงมูล
 
1. นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์
2. นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กชายธนภัทร  จันนุบิน
2. เด็กชายวิชา  อำภาภรณ์
 
1. นางสาวเยาวดี  จันทรวงษ์
2. นางสาววัฒนา  มะปรางค์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 16 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นายขวัญ  พิมพา
2. นายปณชัย  แซ่อึ้ง
 
1. นายปรัชญา  หาญประสพ
2. นายวิเชียร  พุ่มพวง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทะเขียน
2. เด็กชายพงศกร  สิริวรพันธ์
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงนรกมล  เชื้อธวัช
 
1. นางสาวฐิติมา  แทนกลาง
2. นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.4 เงิน 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกวีมาศ  รักษาสังข์
2. เด็กหญิงชัญญา  พรหมณีวิรัช
 
1. นายวัฒนสิทธิ์  สีหะชัย
2. นางสาวศริญญา  ผันอากาศ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายทัสนัย  ศรีสวัสดิ์
2. นายศรัณย์  น้อยปรีชา
 
1. นายวัฒนสิทธิ์  สีหะชัย
2. นางสาวศริญญา  ผันอากาศ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายศุภณัฐ  อเนกนำวงศ์
2. นายศุภฤกษ์  ทองดี
 
1. นายพลวัฒน์  มานิตย์
2. นางสาวสุธาทิพย์  นามเตี๊ยะ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายวรากร   อินทอง
 
1. นายวีรสานต์  มีมูซอ
2. นายศตวุธ  หรือโอภาส
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายธัชพล  อนุชิตวรวงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  นาควิโรจน์
3. เด็กชายสรวิศ  ปานช้าง
 
1. นางสาวปาณิศา  เศรษฐศุภกูล
2. นางสาวปาริชาต  จันทร์วิบูลย์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายปวริษ  วิริยะคุณากร
2. นายภูมิปรินทร์  มะโน
3. นายเกริกธัช  คุณานุปถัมภ์
 
1. นางสาวปาณิศา  เศรษฐศุภกูล
2. นางสาวปาริชาต  จันทร์วิบูลย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายทรรปณ์  คงถาวร
2. นายพีระพงค์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายยุทธพล  ทับลา
2. นางสาวสุรารักษ์  มานะประสพสุข
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายภูมิพัฒน์  พินธิตรารติบดี
2. นางสาวสวรรณ์รัศฐ์  ขำจำรูญ
3. นางสาวสุทธิรัตน์  เอกพงศ์บวรสิน
 
1. นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์
2. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นายชญานนท์  พงษ์สานต์คีรี
2. นายธีรดนย์  เกื้อพิบูลย์
3. นายวัชระ  แซ่หลิ่ม
 
1. นายณัฐพงษ์  เกตุแก้ว
2. นางหนูเพียร  โกมลสุรกุล
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายวิชิต  ภูครองทอง
2. เด็กชายศุภกร  เขียวอุบล
3. เด็กชายศุภกร  เหมือนเนียม
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นายมนตรี  สังข์โต
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวอรณิชา  ปะลิเตสังข์
2. นางสาวอริสรา  สุกหอม
3. นางสาวเมธาวี  คล้ายสิงห์
 
1. นางสาวนัชรีญา  พรมชาติ
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 14 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงพรพิมล  รัตนะสินชัย
2. เด็กชายภัทรพงษ์  เชื้อทอง
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  อินทร์เปลี่ยน
 
1. นางสาวแววดาว  มะหามิตร
2. นายศรันดร์  คำเรืองฤทธิ์
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายจรณชัย  รัตนพานิช
2. นางสาวปทิตตา  อณาชัย
3. นายศิรา  วงศ์สง่า
 
1. นายภัทรธร  นาคะโยคี
2. นายอารักษ์  ทันใจชน
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 27 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายนฤปนาถ  มะแป้น
2. เด็กชายเจษฎา  วงศ์งาม
3. เด็กชายเศรษฐพัส  พงษ์เลาหพันธุ์
 
1. นายมาวิน  คำดี
2. นายปรัชญา  อาภาวัฒนาสกุล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 74.2 เงิน 44 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นายกชกร  ชยปาลกุล
2. นางสาวพรพรหม  ศรศิริ
3. นายพันธมิตร  สาสดี
 
1. นายมนู  พุทธิเมธากุล
2. นางพรปวีร์  อระวีพร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงดารินทร์   บัวกลั่นหอม
2. เด็กหญิงพรชิตา  เพชรสุกใส
3. เด็กชายวิสุทธิ์   ขุมทรัพย์
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญผล
2. นางสาวจุฑารัตน์   เอเตียวเจริญ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 35 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวปาลิดา  ก๊วยสมบุญ
2. นางสาวพนิดาวรรณ  แซ่อึ้ง
3. นางสาวมุกรวี  ถนอมนาค
 
1. นางสาวอรณัท  รัตนอำภา
2. นางสาวนฤมล  รับส่ง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   แสนหาญธำรงสุข
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์   สร้อยชื่อ
3. เด็กหญิงทอฝัน   คำหอม
4. เด็กหญิงธิติมา   สมศรี
5. เด็กหญิงสุภัทรา    วิทยาเสถียร
6. เด็กหญิงอลิสา    หงษ์มา
 
1. นางสาวคนัทฐิณี  หมื่นโฮ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี
3. นายปริญญา  คำภิวัลย์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวดุษฏี  กล่อมดี
2. นางสาวทัชชา  เส้งศักดิ์
3. นางสาวมณฑิรา  เจริญรัตน์
4. นายวุฒินันท์  โชติช่วง
5. นางสาวสุชานาถ  เกลื่อนสันเทียะ
6. นางสาวอลิสา  อินทรีย์
 
1. นางสาวสายไหม  เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวกาญจนา  อรุณไพร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  นิมินรัมย์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ขุนภักดี
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  กองคำ
 
1. นางเรณู  สมะดี
2. นางสาวอมรรัตน์  กรวยสุวรรณ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 20 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นางสาวสุมารีย์  คงคำ
2. นางสาวอารีรัตน์  คำศรี
3. นางสาวเจริญรัตน์  ชูเชิดเลิศสิริกุล
 
1. นางสาวสมศรี  คงเสรี
2. นางสาวอมรรัตน์  กรวยสุวรรณ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.9 ทอง 20 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. เด็กชายภัทรธร  เกิดกรุง
2. เด็กหญิงศศินันท์  ภารสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองชุ่ม
 
1. นายมนู  พุทธิเมธากุล
2. นางพรปวีร์  อระวีพร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.8 ทอง 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. นายณัชฐพงศ์  วงค์สูงยาง
2. นายณัธพล   ไชยเอม
3. นางสาวธัญญารัตน์   แย้มศรี
 
1. นางสาวสรชา  โกเสยะโยธิน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.3 ทอง 12 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงญาดา  พึ่งเอี่ยม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  เชื้อขำ
 
1. นางสาวศศิธร  ณ ลำปาง
2. นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวทิฆัมพร  อุ่ยหมุน
2. นางสาวพิมพ์วิภา  แตงวิเชียร
3. นายศุภกฤษณ์  มหานิล
 
1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
2. นางสาวนฤมล  ศรีภู
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.8 เงิน 29 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดมงคล
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ยอดรัก
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ไสยเกตุ
 
1. นางสาวจีระภา  ชินภักดี
2. นางสาวมยุรี  มิ่งมงคล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง 25 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกมลชนก   สุวรรณตระกูล
2. นางสาวกัญญาวีร์   ผายพิมพ์
3. นางสาวอุษา   อินทรารัตน์
 
1. นายปริญญา  คำภิวัลย์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงชนันลักษณ์  ปลูกสมบัติ
2. เด็กหญิงมนัญญา  โพธิ์กลิ่น
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวฉัตรปวีณ์  กีรติพัชรธรณ์
2. นางสาวอารียา  นุชอนงค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 59.4 เข้าร่วม 48 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวณัฐพร  มูหะหมัดตาเฮต
2. นางสาวสาริตา  ปั่นสันเทียะ
3. นางสาวสุกัญญา  พันชาติ
 
1. นางอริษา  ศิริทัศน์
2. นางสาวอรอิริญา  เจริญยิ่งยืนนาน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพลอยฟ้า   ขารพ
2. เด็กหญิงรติมา   จีรบุตร
3. เด็กหญิงรุ่งสีชมพู   รินพรุ้ม
 
1. นายปริญญา  คำภิวัลย์
2. นางสาวคณัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายธนาพร   ทับทิม
2. นายสรธร   ประเสริฐกรรณ์
3. นายสรธิญ   ประเสริฐกรรณ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เอเตียวเจริญ
2. นางสาวปราณี  วางหา
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายปฏิภาณ  บูรณะ
 
1. นางสาววรัญนิตย์  จอมกลาง
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายศุภกร  สุขสโมสร
 
1. นางสาวอินทิรา  จั่นโต
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายพงศกร  พลจันทร์
 
1. นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 22 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชัชวาลย์  จันทร์ปาน
2. นายนฤเบศร์  ทวีพันธ์
3. เด็กชายปณวัฒน์  ดวงสีดา
 
1. นางสาวสุชาดา  โสภูงา
2. นายรณชิต  ฤทธิ์สำเร็จ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 76.67 เงิน 7 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายพิษณุ   จำปาทอง
 
1. นางสาววนิดา  ตนภู
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นุชกรุง
 
1. นางสาวณุตตรา  ทองสา
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงเสาว์คนธ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสิตา  ภักดีเตล็บ
 
1. นางกานต์พิชชา   ศิลปวิศวกุล
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83.67 ทอง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายนันทพงศ์  ธนโสภาพิพัฒน์
 
1. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายชรินทร์  น้อยหิรัญ
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณิชา  จอกแก้ว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงศ์คำจันทร์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายนฤเบศร์  ทวีพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  รัตนไพบูลย์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงณัฐฐิตา  พรหมละ
 
1. นางสาววันวิษา  เสนาแสง
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.66 ทอง 5 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชญานนท์  เสน่ห์ราศรี
 
1. นางนิภาพร  คล้ายยวงทอง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 10 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชัยยุทธ  ศรีอ่ำดี
 
1. นางสาววีนัส  ชาลี
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชญานนท์  เสน่ห์ราศรี
2. นายญาณวุฒิ  มณีอินทร์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 18 โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายพิชิตพล  จันทร์ปาน
2. นายวัฒนา  มูลทรัพย์
 
1. นางสาววรัญนิตย์  จอมกลาง
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า