สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 26 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายศุภณัฐ  นิติชาคร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกษเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวนรรัตน์  แก้วน้อย
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวศิรรัตน์  เสตสุบรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77.5 เงิน 14 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวบุษกร  โคสกฤษณ์
 
1. นางสุทัศนา  พรหมเวช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 10 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงปณิตา  ทรัพย์เรืองเนตร
 
1. นางสาวสุพรรษา  แสงอ่อน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีทองจ้อย
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางชมพิศ  เครือประสิทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายนพัตธร  สุขพัฒน์
 
1. นางสาวสมปอง  ประทีปช่วง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาริพันธ์
2. เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์สวรรค์
3. เด็กหญิงอรชพร  ปฐมกสิกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  เลิศปิยะวรรณ
2. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงภัทรภร  เจริญผล
 
1. นายภรัณยู  วุฒินันท์
2. นางกนิษฐา  สุภักดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 11 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญพร  ขาวพลัด
 
1. นางสาวสุนิสา  ชาวขมิ้น
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายจารุกิตติ์  ปริพัฒน์เจริญ
2. นายติณณภพ  พันธุ์ทอง
3. นายภัทรภณ  พรหมศรี
 
1. นางภวรัตน  ภัทรผลพูล
2. นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69.7 ทองแดง 26 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัฐ  จิ๋วสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องบุรี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ประดับพลอย
 
1. นางสาวพรสุดา  รัตนกุล
2. นางสาวรัตนา  ใส่แก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 29 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวกฤตติกา  จรรยาวิสุทธ
2. นายวีรพล  นิตทิม
3. นางสาวอธิชา  คงแช่มดี
 
1. นางอิสรีย์  สง่า
2. นางสาวพรรณธิยา  สำราญวงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง 16 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายภวัต  สถาพรพิริยะเดช
2. เด็กชายสรวิชญ์  วรวิทย์ไพศาล
 
1. นายบรรพต  คงตรง
2. นางสาวสุชาดา  ศรัทธามั่น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30.4 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายพีรพงศ์  ลาภประเสริฐกุล
2. นางสาวมัญชุพร  ลาภประเสริฐกุล
 
1. นางสาวปฤศณี  พจนา
2. นางทักษิณา  เสริมศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวเจนจิรา  จารุอำพรพรรณ
 
1. นางสาวนพเก้า  วรรณมานะ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธีริศรา  ศรวณีย์
2. เด็กชายพลภพ  รัตนะชโยโต
3. เด็กหญิงรินรดา  ตรีตรง
 
1. นางสาวดวงกมล  น้อยเอียด
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.63 ทองแดง 9 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. นายตะวัน  แซ่เฮ้ง
3. นายธีรภัทร  สมบัติวงค์
 
1. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
2. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 37 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทวีพูน
2. เด็กหญิงญาณิศา  คงกตเวทิตา
3. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เมฆสกุลวงศ์
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร์
2. นางสาววันนา  กันหาพร
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 34 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
2. นายธีรภัทร  สงวนพวก
3. นายรวีวัชร  สมบุญญฤทธิ์
 
1. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
2. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.44 เงิน 20 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  สายอินทร์
2. เด็กชายกานทพล  เหมสุทธิ
3. เด็กหญิงดวงใจ  แววสว่าง
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวกมลวรรณ  อัศวอารีกุล
2. นางสาวฐิฏวรรณ  วรดิถี
3. นางสาวนภัสสร  ประสูตร์
 
1. นายศุภกร  ผันผล
2. นางอรวลัญซ์  ผ่องบุรุษ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.3 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. เด็กชายนภาดล  คิวหา
2. เด็กชายปุณภพ  พวงแก้ว
3. เด็กชายอัครพล  กาลจักร
 
1. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
2. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 35 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นางสาวนิรชา  ละม่อม
2. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์โสภา
3. นางสาวสุทัตตา  เชียงเชาว์ไว
 
1. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์
2. นางสาววรรณลุ  จารุจิตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.7 เงิน 10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายวราชัย  สถินท์
2. เด็กหญิงไข่มุก  ธรรมชาติ
 
1. นางสาววันนา  กันหาพร
2. นางสุดารัตน์  ณัฐฏ์มีบุญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 40 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
2. นางสาวพิมวลี  หริ่งรอด
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.31 ทองแดง 50 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายนนท์วัฒน์  ซึ่งบางยาง
2. เด็กชายวิภาณุพัชร  สุนทรวัจน์
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52.17 เข้าร่วม 27 โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี 1. เด็กชายสุทีมน  จิตอ่อน
2. เด็กชายอาณัติ  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวอารีย์  ทรัพย์เจริญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกฤตยชญ์  สินเปียง
2. นายชนาธิป  เทพพิทักษ์
3. นายเมธี  แสนโคตร
 
1. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
2. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.33 ทอง 25 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุพรรณวิวัฒน์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มทับทิม
3. เด็กหญิงฑิตยา  อภิชัยดิษฐ์
4. เด็กหญิงนรกมล  ตรีตรง
5. เด็กหญิงลภัสนันท์  พจนุพิบูลย์
 
1. นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง
2. นางสาวณัฐกมล  ลิมปนะชัย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นางสาวทิพรัตน์  สุรัญญาพฤติ
2. นางสาวทิพวัลย์  สุรัญญาพฤติ
3. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์สวัสดิ์
4. นายพงศธร  กองกาไว
5. นายอัฐพล  แซ่โง้ว
 
1. นายสมภพ  สิมัยนาม
2. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลปทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีนนท์
3. เด็กหญิงรวิสรา  หาญศิริสาธิต
4. เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  โตสมจิตร
 
1. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
2. นางประไพ   กลับไชย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวธัญสุดา  เสถียรวงศ์มาศ
2. นางสาวมาลี  ไม้เหลือง
3. นายรัชชานนท์  เรียบร้อย
4. นางสาวสุทธิดา  วงเวียน
5. นางสาวสโรชา  วิริยะศิริปัญญา
 
1. นายธนเดช  จันทรังษี
2. นางศิวพร  กุลครอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.4 เงิน 16 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงกฤศญา   แซ่โป่ว
2. เด็กหญิงญาณิศา   ทรงไตรย์
3. เด็กหญิงณัฐชา   เจริญสุข
4. เด็กหญิงประภัสสร   ประจุมาศ
5. เด็กหญิงมธุรดา   อยู่เกิด
 
1. นายชาญณรงค์  บัวแย้มแสง
2. นายสรนันท์  เวียงคำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวชัดชากร  เรืองขจร
2. นางสาวณฤดี  พ่วงทองคำ
3. นางสาวณัฐธิพร  สอาดดี
4. นางสาวธมลวรรณ  กะตะโท
5. นางสาวปิยะบุตร  เมณฑ์กูล
 
1. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
2. นางไพพร  ดีบาง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวกุลการธรณ์  โคจุฬาพัวหิรัญ
2. นายคมชาญ  ชาวเรือหัก
3. เด็กหญิงชัญญาภัค  ศิริมงคล
4. เด็กชายนฤบดี  พยุงชัยรัตน์
5. เด็กหญิงนัทณิษา  เกตุตรีกร
6. เด็กหญิงนัทธมณ  ตันยะกุล
7. นางสาวบุญณ์ยสิตา  สอนสัตย์
8. นายปิยะวัฒน์  ธรรมสุวรรณ์
9. นางสาวพิชชา  แก้วภิรา
10. เด็กชายพีรพัสร์  อุดมกิจชัยวัฒน์
11. นางสาวภัคจิรา  สุทธิวงศ์
12. นายวัชรยุทธ  บุญมี
13. นายวิชชยา  แสงประทุม
14. นางสาวศิรประภา  เหมหาชาติ
15. นางสาวสิตานัน  การวรรณี
16. นายอติยุต  คงสุทธิ
17. นายอติวิช  พันธุ์อุดม
18. นายอัศศิริ  ธีรบุตร
19. นายอุชุกร  แย้มอุทัย
20. นายเอกพจน์  ยศสูงเนิน
 
1. นายจักรกฤษ  เทพประเสริฐ
2. นางสาวปุณณมา  บุญเบญญา
3. นางสาวญาณิกา  คงเกลี้ยง
4. นายโอภาส  ชาญนอก
5. นายโสภณ  ศรีคำภา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.2 ทอง 12 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริวรรณา
2. นายจิระภัทร   มอญทวี
3. นางสาวชนิสรา   ทองเรือง
4. นางสาวณัชริดา   สมบูรณ์
5. นายณัฐธีร์   ภัคคะพันธรุจน์
6. นางสาวณิชกมล   ทองแก้วแกม
7. นางสาวธัญมน   คำสุขศรี
8. นายนิธินาวี  รุ่งเรือง
9. นางสาวน้ำฝน  เซี่ยงช่าย
10. นายปรัชทกร   โม้ตา
11. นายพงศธร  ทองประยูร
12. นางสาวพลอย  รอดฤทธิชัยกุล
13. นางสาวพิชามญชุ์   เสริมแสง
14. นางสาวพิมยาดา   มณีจักร
15. นางสาววิจิตรา   ชาวนา
16. นายสุธินันท์  บุญเสงี่ยม
17. นายอนุชา  หมื่นสนิท
18. นางสาวอาภารัตน์  เกิดอินทร์
19. นายอินทัช  ดัดเดช
20. นายเปรื่องปรัชญ์   พลเสน
 
1. นายปริญ  บุญยะประสพ
2. นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์
3. นางฆฏนาวดี   มะหะเลา
4. นายศุภชัย  กิ่งรัตน์
5. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.67 ทอง 26 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐชลิตา  นิลเขียว
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  เสายา
 
1. นายธนกฤต   นิลรัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงนุชชนก  เตชะธารวณิช
2. เด็กหญิงอิสรีย์  กังวาฬพรโรจน์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  มิลาวรรณ์
2. นางสาวชลทิพย์  บุณรังศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 54.03 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายจอมพล  สมบัติไทย
2. นางสาวดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปราณี  ปิ่นแสง
2. นายนาวี  ศรสำเร็จ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.2 ทอง 37 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  ทรงรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
4. เด็กหญิงประกายดาว  สมจิตไทย
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ถินพนา
6. เด็กหญิงวิจิตรา  มะลิมาตย์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  เสาสูงเนิน
8. เด็กหญิงสุทัตตา  เทศพันธ์
9. เด็กหญิงอาทิตญาพร  อันทะเกต
10. เด็กหญิงไหมฟ้า  กันพุ่ม
 
1. นางสาวพิชญากร  แก้วพิลา
2. นายนิยม  บุริวงค์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
2. นางสาวธารารัตน์  ทากุดเรือ
3. นางสาวปาณิสรา  นวลกิ่ง
4. นางสาวพรรณกาญจน์  ศรายุทธิกรณ์
5. นางสาววรมน  หร่องบุตศรี
6. เด็กหญิงวารินทร์  ศรีละพันธ์
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  สรรประเสริฐ
8. นางสาวสุกรรณิกา  ตันโชกี
9. เด็กหญิงอดิศา  นวมเจริญ
10. เด็กหญิงอรพินธ์  มะวงศ์งอย
11. นางสาวอริษา  อิสสะอาด
12. นางสาวอัญชลี  เรืองศรี
13. เด็กหญิงอาทิตยา  สาครปทุมกุล
14. นางสาวอินทิรา  จัยสิน
15. เด็กหญิงอิสรีย์  จอมโชติ
 
1. นายชาญวุฒิ  นิโรรัมย์
2. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
3. นางสาวกัลยา  คงศรีวิลัย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายจิรภัทร  จุลประภา
2. เด็กหญิงเปรมปิติ  เลิศศรีมงคล
 
1. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
2. นางวริษา  พุทธรักษ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกัลยกร  ศิรประภาพงศ์
2. นางสาวนนทิชา   โสฒิพันธ์ุชัย
 
1. นางสาวนันทพร  บำรุงผล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายธนกร  ศรีทอง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กหญิงธนพร  อาจจะบก
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวศรวัศยา  วงศ์สง่า
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ชระธีระคุปต์
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายปวรุตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กาเผือกงาม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวสิริรัตน์  อินต๊ะบุญมา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวคณิตา  คุ้มไข่น้ำ
2. นายเอกรัถ  เพชรรูจี
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
2. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชาคริต  ธิมา
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวศลิษา  เนียรมงคล
 
1. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์กลั่น
2. เด็กชายศราวุธ  สุวรรณพิมล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยมา
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา
2. นายภูวศักดิ์  ชลมุกข์
3. นายเชาวนันท์  เปรมฤทธิ์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายพลภัทร  บุญยาจิณ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
 
1. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ดิษฐรักงาน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายศรัญย์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายธนายุต  ศรีตะวัน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 11 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวนันทยา  ปุกเกตุ
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรวิพร  วงศ์สุคนธ์ชาติ
 
1. นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาววรวิภา  คำภาพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 9 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายวสิษฐ์พล  จุ้ยวงษ์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.33 ทอง 4 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายอาสา  เข็มจินดา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.4 ทอง 10 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวกมลพร  แก้วพุกัม
2. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
3. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
4. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจเดิม
6. เด็กหญิงมิลานี  ถาวรวัตร์
7. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
8. เด็กหญิงเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นายสิทธิพงษ์  แซ่ตั้ง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
2. นายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
3. นายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
4. นางสาวฐิติพร  อ่อนทองหลาง
5. นายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
6. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
7. เด็กชายธิติ  นาคประพันธ์
8. เด็กชายธีรวัฒน์  กาวไธสง
9. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
10. เด็กหญิงพรเพ็ญ  มากดี
11. เด็กหญิงพัชรี  ศรีใจปั๋ง
12. เด็กชายพัลลภ  นาคประพันธ์
13. เด็กชายวิชชุเดช   พรรณทรัพย์
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิพนงค์
15. เด็กชายอาทิตย์  ศรจิตร
 
1. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
2. นายธงทอง  สุวรรณะ
3. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
4. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.4 ทอง 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายชนสิทธิ์  บุญยืน
2. เด็กหญิงนวพร  ทิพยประภาสกุล
3. นายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
4. นางสาวรฐา  ศรีสุวรรณ
5. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
6. นายวสิษฐ์พล  จุ้ยวงษ์
7. นายศุภณัฏฐ์  พงศาดิศรรัตน์
8. นายสักกายะ  ศิริพัฒน์
9. นายสุรพงศ์  ศรีมงคล
10. นางสาวอรญา  สุขเรือน
11. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
12. เด็กหญิงเมธาพร  สาพรมมา
 
1. นายชูชาติ  สมัย
2. นางศิริมา  จงสมจิตต์
3. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
4. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.1 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายกฤตภัค  เมืิองทอง
2. เด็กชายธารา  สว่างศรี
3. นายปฏิพล  อุดมพืช
4. นางสาววารี  บุนนาค
5. เด็กชายศุภเศรษฐ์  หมื่นสายญาติ
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายกิตติพงศ์  ระดับแก้ว
2. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
3. นายศรันเลิศ  ชาวอุบล
4. นายศรายุท  ปัญญา
5. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
6. นายสหัสวรรษ  บุญไทย
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
2. ดร.นิวัฒน์  วรรณธรรม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.8 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองเชื้อ
2. นางสาวกมลวรรณ  เกิดโต
3. นายกิตติภพ  ใจตาบ
4. นางสาวจรรยพร  แก้วบุตรดี
5. นายจักรพันธ์  อินทรศร
6. เด็กชายจักรพันธ์  พรมมา
7. เด็กหญิงชลธิศา  กิตติธีรเจต
8. เด็กหญิงฐปนี  ชาวแปดริ้ว
9. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
10. นายณัฐพล  ทองโต
11. นายทรงพล  ศรีศักดา
12. เด็กชายธนกร  คุ้มเงิน
13. นายปณต  คล้ายจินดา
14. เด็กหญิงพรณัชชา  บัวชุ่ม
15. เด็กหญิงพรทิภา  นันทพรชัย
16. นางสาวภัคนันท์  ทิศทวีรัตน์
17. เด็กหญิงภัชพร  ชุมพล
18. เด็กชายรัชตะ  นาแหยม
19. เด็กหญิงรันฑิตา  เรืองขจร
20. เด็กชายร่มไม้  ดาทอง
21. นายวัชรัตน์  อ่อนแสง
22. นายวัฒน์  สุรินทร์แก้ว
23. เด็กชายวีระพงษ์  เพ็งวงษา
24. เด็กหญิงศิวารัตน์  พบพิมาย
25. เด็กชายศุภณัฐ  วรพุฒ
26. เด็กหญิงสวรรยา  รักแก้ว
27. เด็กหญิงสาวิตรี  สากุลา
28. เด็กหญิงสิริวิมล  จูเอี่ยม
29. เด็กหญิงสุปิยนันท์  แย้มนุ่น
30. นายสุวัฒน์  สังข์ทอง
31. เด็กชายอธิวัฒน์  บุญศรี
32. นางสาวเนตรทราย  สู่บุญ
33. นางสาวเบญญทิพย์  รุ่งอินทร์
34. เด็กหญิงเอมมิกา  โภคศศิพันธ์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
3. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
5. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
6. นายพรพงษ์  สีลายงค์
7. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.4 ทอง 11 โรงเรียนนาหลวง 1. เด็กหญิงกชรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
2. นางสาวกาญจนาพร  วิสิทธิ์
3. เด็กชายกุลชาติ  มะสมัน
4. นางสาวกุลธิดา  สุคำภา
5. นางสาวจัณธาทิพย์  ทองประเสริฐ
6. นางสาวจิราภรณ์  สมการ
7. นางสาวชณันดา  ผลฤทธิ์
8. เด็กชายณวพล  จึงเจริญ
9. เด็กชายณัฐนนท์  ณุวรรณโน
10. นายณัฐพงษ์  ศรีจูมพล
11. นายณัฐพล  หมอนทอง
12. นางสาวณัฐมล  ชูจันทร์
13. นายธนภัทร  แป้นกลัด
14. นางสาวธันยวีร์  สงวนพันธ์
15. นายนพสิทธิ์  ภัทรสันติภูมิ
16. เด็กหญิงนวรจน์  วงษ์ศิลป์
17. เด็กหญิงนารีรัตน์  แหวนวงษ์
18. นางสาวประภาพร  พรมรักษ์
19. นายปรเมศวร์  บุญศรีทุม
20. นางสาวปาริตา  บูกา
21. เด็กหญิงพรทิพย์  บูรณ์รัตน์ธรรม
22. เด็กชายพรหมมินทร์  อุทิศธรรม
23. เด็กหญิงพัชริดา  บุญศรีทุม
24. นางสาวมารียาม  เขียวชะอุ่ม
25. นางสาววรรัตน์  โฆสิวัฒน์
26. นายวรายุส  เจริญจิตต์
27. นายวุฒิชัย  วิฑิตวิริยะกุล
28. นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริ
29. เด็กชายศิวัช  ปิ่นทอง
30. นายศุภณัฐ  อ่วมงามอาจ
31. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ช้างขาว
32. นางสาวสุธิดา  หอมสนิท
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำยอด
34. นายอนุสรณ์พรหม  ภูกองชนะ
35. นางสาวอภิญญา  อาสนาทิพ
36. นางสาวอรนงค์  วรเนตร
37. นางสาวอัญพัชร์  พงษ์พิทยศิริ
38. เด็กชายเทพเทวัญ  ทองพันธ์
39. นายโฆษิต  แก้วลำ
 
1. นางพัชรินทร์  หงษ์ทอง
2. นางสาววาสนา  เหมาะชาติ
3. นางอมร  ราชบาฮัค
4. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
5. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
6. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
7. นายศักดิ์สมเนียร  ชูกำแพง
8. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 12 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. เด็กชายพัฒนะ  เนตรอนงค์
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. นายชาญชัย   บุญประกอบ
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. นางสาวศิรประภา  แจ่มดวง
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง 6 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 24 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นายศุภชัย  แก้วมงคล
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 5 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวสิรินดา  จันทรใย
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 11 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาววารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเจริญสุขกุล
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นายศุภชัย  แก้วมงคล
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายก้องภพ  คลี่วงศ์
2. นายจิรัสย์ภัค  ดุลยพฤกษ์
3. นางสาวณัฐณิชา  ตาปราบ
4. นางสาวดลพร  โรจนชีวะ
5. เด็กชายธนภัทร์  เติมพานิชดี
6. นายธีรภัทร  คุ้มขนาบ
7. นายนพศักดิ์  โรจนชีวะ
8. นายลัทรสิทธิ์  พักตระเกษตริน
9. นายวรินทร  สมบัตินิมิตร
10. นางสาวอรุณี  ศรีใจปั๋ง
 
1. นายเศรษฐวุฒิ  ปัญญาวัตวงศ์
2. นายสุทธิชาติ  บุณยทรรพ
3. นางสาวสุนิสา   รังสิพุฒิกุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงกัญจนากร  เวชการ
2. เด็กชายกันตินันท์  ตันติยาภินันท์
3. เด็กหญิงกานต์ชนก  สารสิทธิ์
4. เด็กหญิงชลกาล  ลาภวงศ์สุนทร
5. เด็กหญิงชัญญา  วงษ์วิเศษสุข
6. เด็กหญิงฐิรกานดา  ทัดกระโทก
7. เด็กหญิงณัฐชา  ศิรินนท์ธนเวช
8. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล
9. เด็กชายทัพไทย  ดาวเวียง
10. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประคองขวัญชัย
11. เด็กชายธันวา  ทรัพย์บุญเรือง
12. เด็กหญิงนรภัทร  มั่นจงดี
13. เด็กหญิงนาตาชา  โอฐสร้อยสำอางค์
14. เด็กหญิงปัณฑ์ณัฐ  พึ่งปรีชาวัฒนชัย
15. เด็กหญิงพัฒนวดี  บ่อกลม
16. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สังข์พิชัย
17. เด็กหญิงพิมพ์พนิต  ไพโรจน์
18. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ไกรวุฒิวงศ์
19. เด็กชายภัครพล  จรลักษณ์
20. เด็กหญิงภัสชยากานต์  อินทรรัสมี
21. เด็กชายภาคภูมิ  ตอสกุล
22. เด็กหญิงวรรณวิสาร์  ห้องประดับมุกข์
23. เด็กหญิงวรัญญา  เปรื้องไขโย
24. เด็กหญิงวศินี  ย่านสากล
25. เด็กหญิงศุภกานต์  ประกอบผล
26. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกมลวัฒนา
27. เด็กหญิงสุพิชญา  กีรติเพชรงาม
28. เด็กหญิงอภิชญา  กิจจารสมบัติ
29. เด็กหญิงอภิชญา  เก่งกาจ
30. เด็กชายอัครพงศ์  นวลจันทร์
31. เด็กหญิงอัญรินทร์  เจริญบรรลือชัย
32. เด็กหญิงอัยย์รฎา  วงษ์ไพศาล
33. เด็กหญิงแบม  ชูชาญ
34. เด็กชายโมไนย  โลหิตานนท์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง 21 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองดี
2. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
3. เด็กชายชนากานต์  ไชยยงค์
4. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
5. นายนเรศ  ศรีบุญ
6. เด็กชายประสิทธิชัย  คล้ายแก้ว
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
8. นายอดิศร  กงพาน
9. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
10. นางสาวแพรเพชร  ศรีประทีป
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวขวัญจิตร   ชำนาญกุล
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑามาศ  ผสมทรัพย์
2. นายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
3. นายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
4. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
5. นายนภสินธุ์  มานิล
6. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
7. นางสาวปนัดดา  ชูสาย
8. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
9. นายศุภวิชญ์  ศรีสมาน
10. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นายกัมพล  มณฑลจรัส
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.33 ทอง 20 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
2. เด็กหญิงชลดา  วงยะ
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยืนยง
4. เด็กหญิงณัฐพร  งามประดิษฐ์
5. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
6. นางสาวศรสวรรค์  ศรีภูมาตย์
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
8. นายอดิศร  กงพาน
9. เด็กหญิงอังคนาพร  บุตรแสง
10. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
11. นางสาวแพรเพชร  ศรีประทีป
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นายสรศักดิ์  สะวะรัมย์
4. นายกัมพล  มณฑลจรัส
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 7 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
2. นางสาวธมนวรรณ  บุญหาญ
3. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
4. นางสาวรุจิรัฏฐ์  เพชรแสงใสสกุล
5. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
6. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นางสาวแสงเทียน  หมวกทอง
4. นายวรากร  นาควิลัย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 15 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติยา  แจ่มดวง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  รังสิตวัธน์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดอกไธสง
4. เด็กหญิงสิริพร  คุณานนท์ศิริกุล
5. เด็กหญิงอดิศา  พุกกะรัตน์
6. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์มีศรี
7. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่เนิน
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  บุษราคัม
 
1. นายบดินทร์  เหมือนแป
2. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
3. นางสาวณัฏฐา  สุทนต์
4. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง 5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวชุติมณฑ์  ฉ่ำทรัพย์
2. นางสาวนนทิชา  ชลายนนาวิน
3. นางสาวนภัสวรรณ  แจ้งพะเนียด
4. นางสาวมัทนียา  กัมพูพงศ์
5. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเที่ยง
6. นางสาวอรณิชา  แสงทองดี
7. นางสาวอรนีย์  พูนดิษฐ์
 
1. นายปฐวี  อินทวงษ์
2. นางสาวศินาภรณ์  จันดี
3. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
4. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภัส  ภัทรมนันต์
2. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
3. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
4. เด็กหญิงณดา  หวังชิงชัย
5. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
6. เด็กหญิงณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
7. เด็กหญิงปมณฑ์  เลาอโศก
8. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
9. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
10. เด็กหญิงพิชญา  พรหมนิยม
11. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์
12. เด็กหญิงรมิตา  เทวหสกุลทอง
13. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
14. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
15. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
16. เด็กหญิงสมธิตา  เวชชยานนท์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง
4. นายพงศ์วิทย์  เสวรส
5. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวจุฑาภา   บุญศิริชัย
2. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
3. นางสาวชนัญชิดา  รักพงษ์
4. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
5. นางสาวถิราภรณ์  พจนดิลก
6. นางสาวปาณิสรา  จิตรตั้งตรง
7. นางสาวปารดา  รัชพันธุ์
8. นางสาวปิ่นขวัญ  คำเจริญ
9. นางสาวปิ่นทิพย์  คำเจริญ
10. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
11. นางสาวภคพร  รักชาติไทย
12. นางสาวรัชนีกร  มณีอินทร์
13. นางสาวรุจิรัฎฐ์  เพชรแสงใสสกุล
14. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
15. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
16. นางสาวแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
4. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
5. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75.66 เงิน 14 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายธนัตถ์  วัฒนแสงชัย
2. นางสาวพรรณธิพา  แซ่ตั้ง
3. นายพลวรรธน์  บัวภา
4. นายเติมพงศ์  ยินดีหา
5. นายเศวตโชติ  บวรกุลประเสริฐ
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 77.33 เงิน 11 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กชายรัตตพล  อนันต์สิริภูมิ
2. เด็กชายสมโภช  ยามะเทวัน
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 9 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวสิริกร  อิ่มจงใจรักษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ฑีฆะ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวรนิธิ  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง 8 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวณัฐธยาน์  รงคะไชยพงศ์
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวธัญชนก  มิ่งโสภา
 
1. MissHWAJONG  RYU
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงสุชญา  ตนานุภาคย์
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวภัทรวดี  แซ่โง้ว
 
1. Mr.YONGTAO  ZHAO
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง 22 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  พันธ์วัฒน์
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาววิภัสรา  ศรีกุญชร
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวฐาปนี  พึ่งธรรมจิตต์
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.67 เงิน 27 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นางสาวธิดา  เทียมเลิศ
2. นายวีรชล  ฐิติพานิชยางกูร
3. นายศรีปุก  โศจิอรุณ
4. นางสาวสุจิตรา  โทหา
5. นายอมรศักดิ์  หล้าคำไข
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
118 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.83 เงิน 14 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวขนิษฐา  จันทวีจิตร
2. นางสาวพรรษชล  ลีฬหาวุฒิ
3. นางสาวพิมพ์บุญ  พิรุณ
4. นางสาวพุทธิดา  เหมินทราภรณ์
5. นางสาววนาภา  เพ็ชรตระกูล
 
1. นางสาวพิรญาณ์  นพรัตน์
2. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล
 
119 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.66 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  เกศกาญจน์
2. นายธนะเมศฐ์  ปิติพรหมวงศ์
3. นางสาวธีริศรา  วงษ์งาม
4. นางสาวสหฤทัย  หอมสินธ์
5. นายสุทธิเกียรติ  พิมพ์ประสาร
 
1. นางสาวพิชญาภา  หงษ์ทอง
2. Mr.Namjoon  Min
 
120 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวสิรภัทร  โชคทิพย์อมรชัย
2. นางสาวอาทิตยา  เรืองศรี
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 13 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวกันตา  รัตนวงษ์
2. นางสาวภัคจิรา  นันทศักดิ์ไพบูลย์
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  อะนันต์
2. นางสาวดาราวลี  ดวงเดือน
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.17 ทอง 19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายจิรันตร์  โพธิทะโสม
2. เด็กชายชานนท์  มูลต้น
3. เด็กชายณัฐวรรษ  พงษ์ณัฐรัชต์
4. เด็กชายพิชิตโชค  เหล่าบุญมี
5. เด็กชายภัคคง  อัศวล้ำเลิศไพบูลย์
6. เด็กชายรติพงษ์  ฉายทองคำ
7. เด็กชายรัฐธีร์  มิ่งมาลัยรักษ์
8. เด็กชายอนุวัฒน์  จริมา
 
1. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายภูธร  บ้านเนิน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายคมสัน  สอนสี
2. เด็กชายชานนท์  ศรีทอง
3. เด็กชายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
4. นายปรัชญา  เอี่ยมแม้น
5. นายพีรยุทธ  ลาแก่นทราย
6. เด็กชายรพีพัฒน์  เครือเช้า
 
1. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวจิณัฐตา  ปาละสิงห์
2. นางสาวจิดาภา  พิมทอง
3. นางสาวชุติกานต์   เลิศประพฤติ
4. นายทินกร  ศรีหาตา
5. นายธิติกานต์  เลิศประพฤติ
6. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
7. นางสาวนัชชา  ตุรงคินานนท์
8. นางสาวมัฏสิกาญจน์  ทอรี
9. นางสาวสหฤทัย  สื่อเฉย
10. นางสาวสิริยากร  แสงสมพร
 
1. นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์
2. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
3. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 6 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงชลดา  ปราบนอก
2. เด็กชายมินทดา  มารมย์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาหนองบัว
4. เด็กชายสมชาย  แซ่ตึง
5. เด็กหญิงอรทัย  ทองอนันต์
 
1. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
2. นางสาวนภาพร  วงศ์พุทธา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวนพมาศ   เทียนแก้ว
2. นายปฏิภาณ  ใจอดทน
3. นางสาววรรณพร   กลั่นจิตร
4. นายศักรนนท์  ศักดิ์สุรทรัพย์
 
1. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
2. นางสาวนภาพร  วงศ์พุทธา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา   กาลภิวัตน์
2. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วลี
3. เด็กหญิงอภิชญา   รุ่งรัตติกรณ์
 
1. นางสาววรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
2. นางวารุณี  ลำยอง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวธนวรรณ  ศรีสุข
2. นางสาวพลอย  พัดสมร
3. นางสาวสตรีรัตน์  สนร้อย
 
1. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 33 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชนานุช  นาทสีทา
3. เด็กชายเทียนทวี  แซ่เซียว
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชลลดา  ซื่อสัจจา
2. นางสาวณัฐธชา  อินทรสมบูรณ์
3. นางสาวณัฐริกา  นามณี
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
2. นางธมนวรรณ  พลกล้า
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงภัทธิรา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงเมธาณี  ธวัชผ่องศรี
 
1. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ
2. นางสาวพรรณธิดา  มิตตัสสะ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 39 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชดาญา  หอมหวล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  หงส์วัฒนกุล
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 16 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายศุภเดช  งามเนตร
2. นายอภิเดช  บุญมี
 
1. นางสาวกานต์ปภา  มะโนสัพย์
2. นายก้องภพ  จุ้ยช่วย
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 44 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายณภัทร  พงศ์สิริธนภัทร
2. นายสุเมธ  ศิลมั่น
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 35 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายธวัชชัย  เกิดเกษม
2. เด็กชายเวทิศ  วงชารี
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
2. นางกรรณพร  รอดสวัสดิ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายนฤเบศร์  ภัทรสัญญา
2. เด็กชายอนาคินทร์  ธนัยนันท์ธา
 
1. นายณัฐพล  พุทธานุ
2. นางอุไรรักษ์  เปลี่ยนสุวรรณ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สุขสมปรารถนา
2. เด็กหญิงศุภดา  สุทธา
 
1. นายธวัชชัย  ลุนศร
2. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวกมลวรรณ  อัศวอารีกุล
2. นายนรกมล  ศิลวัฒนาวงศ์
 
1. นายกฤติกร   ล้อจิตติกุล
2. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายณัฐวัฒน์  ตั้งฤทัยภักดิ์
2. นายพงศธร  กิตติวรปัญญา
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นางกัลยา  ช่องชนิล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวเกวลิน  เรืองวัฒนะโชติ
2. นายเขมรัฐ  บุณยะผลึก
 
1. นางประภากร  เชียงทอง
2. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงณัฐชา   สมพงษ์
2. เด็กหญิงพรธิรา   ธีระวรวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชลัย   ศรีจอมขวัญ
 
1. นายรวิ  แจ่มพินิจ
2. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวดุสิกาญจน์  คนอยู่
2. นางสาวพิชชาพร  ศรีเจริญชัย
 
1. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
2. นายสุปัญญา  ยังศิริ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวฉัตรสุดา  โชนกระโทก
2. นางสาวสุวรรณีย์  สินสมบัติ
 
1. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ
2. นายวิรพล  สิงหาอาจ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนทิวไผ่งาม 1. เด็กชายสรวิชญ์  ลภนะพันธุ์
2. เด็กชายเอกสิษฐ์  อัครศักดิ์ศิริ
 
1. นางสาวณัทริน  คุ้มวงศ์
2. นายกิตตินันท์  พึ่งเพาะปลูก
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายตงมิ้ง  แซ่ลิ้ม
2. นายปณุชิต  ศักดิ์จินดารัศมี
3. นายภาณุพงศ์  ธนารักษ์วุฒิกร
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวณัฐิดา  บำรุงพืช
2. นายวรระชัย  ลี่แตง
3. นางสาวสุทธิดา  ลีลางามตระกูล
 
1. นายประเสริฐ  อภิวงค์
2. นายสพล  สาระสุทธิ
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายกฤตพล   เหรียญประยูร
2. เด็กชายธนวินท์   ธรรมธารา
3. เด็กชายธารินทร์   แซ่อึ้ง
 
1. นายวิทวัส  คงฉนวน
2. นายธนะกิจ   รุ่งโรจน์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายจิรา   ซาลวาลา
2. นายชวกร  สกุลนูน
3. นายภาณุพงศ์   เอี้ยงชะอุ่ม
 
1. นายกฤติกร   ล้อจิตติกุล
2. นายธนะกิจ   รุ่งโรจน์
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กชายนันทกานต์  ภูมิเลิศ
2. เด็กชายนิธิศ  บุญธนานันท
3. เด็กชายศรัณย์  ศักดิ์จินดารัศมี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
151 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายวัชรพงศ์  เจนโชคชัยกุล
2. นายศุภวิชญ์  รองทอง
3. นายศุภากร  สีสันต์
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.2 เงิน 40 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทียนชัย
2. เด็กชายธีรกิจ  วงศ์อนุ
3. เด็กหญิงวริศรา  โยธาพิษ
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76.4 เงิน 37 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวณัฐชนากานต์  พุ่มกร
2. นางสาวณิชา  ละขุนทด
3. นางสาวอรวรรณ  จำปาเรือง
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายสรพล  ภู่เกิดสิน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่วยคง
2. เด็กหญิงนภสร  มั่นศีลวัตร
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญธรรม
 
1. นางสุวรรณ์  น้าประทานสุข
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 23 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนัทฐา  ผิวผ่อง
2. นางสาวภคพร  อุดมโชคภิญโญ
3. นางสาวมธุรส  ศิริพิศ
 
1. นางนิตยา  กฤทศิลป์
2. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิยม
2. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
4. เด็กหญิงธิญาดา  จันทร์คล้าย
5. เด็กชายภราดร  เนียมเผือก
6. เด็กหญิงภัสรา  ภิญโญพัฒนา
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
3. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 25 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวจีราพรรณ  จันทร์ศิริ
2. นายดนัย  ประคำ
3. นางสาวนุชนาฎ  ช่างประดิษฐ์
4. นางสาวปาณิศา  นิมากรณ์
5. นางสาววรัญญา  บุญวิเศษ
6. นางสาวโสรยา  เมืองแก้ว
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
3. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาพานต์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงจันทร์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เมตะนันท์
 
1. นางอัญชลี  วุฒิศักดิ์
2. นายนพดล  สุขสุพุฒิ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 31 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. นายธราเทพ  บัวชัย
2. นายปกรณ์  ศรีไกรสุก
3. นายภัทรดนัย  ปานาลาด
 
1. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์
2. นางสุพัตรา  เย็นเกล้ากุล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 33 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงนฤพร  คอวนิช
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทรัพย์นวพร
3. เด็กหญิงพิชานันท์  พละสุขสมบัติ
 
1. นางศรีฟ้า  เรือนทิพย์
2. นายอำนาจ  เรือนทิพย์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวชนาภา  ใบกุหลาบ
2. นางสาวณัฐนันท์  กันสิงห์
3. นางสาววิกาวี  แซ่เบ๊
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงชนาธาร  สุขชู
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นพรัตน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวิภัสรา  มีชาติ
 
1. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
2. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑามาศ  นาหนองแก้ว
2. นางสาวฐิตาภา  สุทธิโอฬาร
3. นางสาวทัตพิชา  ศิริธรรมมา
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
2. นางฉวี  นัยชิต
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.8 เงิน 29 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  พิมสิม
2. เด็กหญิงมัทชิตา  วงค์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุวิมล  สุวะไกร
 
1. นางสาวชัญญ์ญาณ์  สวัสดิแพทย์
2. นางสาวกมลพร  กันทา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวทิพย์สุดา  เชาว์พร้อม
2. เด็กชายนรินทร์  ทรงจำรอง
3. นางสาวพริษฐ์ชิดา  ไพรวัลย์
 
1. นางรุ่งรวี  วิริยากุล
2. นางอำไพวรรณ  มงคลประสิทธิ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงชลิตา  โสภณสิริ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริอาภานนท์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ม่วงทวี
 
1. นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม
2. นางธาณี  รัตนพันธ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 37 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวณัฐธยาน์  คำนาค
2. นางสาวภัสส์กุญช์  ไชยวรินทร์กุล
3. นางสาวภิญญดา  ทองเต็ม
 
1. นางสาวนุชจรี  ตั้งแต่ง
2. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชะอุ่มเกต
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีค้อ
3. เด็กหญิงปาริญาดา  นาคแป้น
 
1. นางสาวนัทรียา  เกลื่อนพันธ์
2. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 38 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  ลุนอุบล
2. นายพงศธร  ภูทวี
3. นายสุรชาติ  อินทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวนัทรียา  เกลื่อนพันธ์
2. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายเจษฎาพร   สิงห์ชา
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายณัชพล  เสถียร
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กชายธันวา  ช่างโต
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 7 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  พร้อมมูล
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 17 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายชุมพร  พานพุ่ม
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายปุณยธร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.67 ทอง 9 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤกษ์อุดม
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายปฐมพงษ์  โรจน์กมลชัย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวสตรีรัตน์  คงกะพัน
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายชนะชัย  ทิพย์จักร์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายกรรชัย  สังข์บุญชู
2. นางสาวณัฐวดี  สุนทรอำไพพงศ์
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
2. นางสาวจุติพร  ปานา
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 10 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายมงคล  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงรัชตา  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นางสาววิจิตรา  สวัสดิ์โรจน์
2. นายสุธี  ภาระหันต์
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกรธัช  สร้อยยา
2. นายภูพฤกษ์  มงคลจักรวาล
 
1. นางสาวสุวาที  ทองจีน
2. นายมารุต  วิศวพิพัฒน์