สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 47 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จิตรอบอารีย์
 
1. นางสาวชุติมา  คำนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.5 เงิน 47 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นางสาวสุพัตรา  ผากากูล
 
1. นางธารารัตน์  บุญประเทือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 28 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายทัศพร  ภูนนท์
 
1. นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.87 ทอง 23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1. เด็กหญิงรชยา  เพิ่มสินทวี
 
1. นางสาวชไมพร  ไชโย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 30 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวภัทรดา  วงศ์ชูเวช
 
1. นางสาวยุพาวรรณ   มีพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.25 เงิน 43 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายจีรภัทร  เชี่ยวเชิงงาน
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 18 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รอดสาลี
2. เด็กหญิงธนพร  ยาโด
3. เด็กหญิงธนมาศ  หมั่นกิจ
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ชวดคำ
2. นายศราวุธ  ดีเอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกิตติพัฑฒ์  จรณโยธิน
2. นางสาวพิชญาภา  ไชยเมือง
3. นางสาวเจณิตตา  จันทวงษา
 
1. นายจักรชัย  ศรีวรเวทย์
2. นางสาวน้ำทิพย์  ชัยวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 20 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นายปณต  จันทร์ส่องแสง
2. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  จันทมณี
 
1. นางสาวอรจิรา  วงศ์ศิริ
2. นางสาวปวีณา  ยอดลี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจิราพร  เณรธรณี
2. นายภูริทัต  หงษ์วิวัฒน์
 
1. นายอรรคราวุฒิ  ประชานันท์
2. นายณัฐพัชร์  เพ็ชรสิมาลัย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายกอบชนม์  สิทธิธรรมโชติ
 
1. นายนายโสภณ  ไทยจีน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายสิรวัจน์  สิริภาคย์ภิญโญ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตตนุสสรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายกีรติกร  พุคยาภรณ์
2. เด็กชายพิริยะ  ตระกูลฮุน
3. เด็กชายวรกานต์  เถียรถาวร
 
1. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
2. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกิตติ์สุธี  นำศรีนิรันดร์
2. นายณัฐชัย  เสียมไหม
3. นายธีธัช  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายวิชัย   พรสิริโชคชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 28 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ภู่
2. นางสาววิภาวี   บุญเรือง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โชติเขียว
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ถิ่นพิบูลย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายภัคภณ  จรูญรัตน์
2. นายรตน  งามเจริญรุจี
3. นายอนุชิต  ธนศรีสืบวงศ์
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธราวุธ  ชิณเพ็ง
2. เด็กชายธเนศพล  รักษา
 
1. นางสาวอริสา  สีระวงค์
2. นางสาวมณฑิชา  ศิริรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 28.2 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายชยากร  ปราชชญากุล
2. นายชัยวุฒิ  วงษ์ธนาวสุ
 
1. นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกูล
2. นายเด่น  จิตวิขาม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  เทพผ่องศรี
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณภัทร  คีรีวรรณมาศ
2. เด็กชายธีรธัช  นันทไพฑูรย์
3. เด็กชายภากร  นันทอารี
 
1. นางสาวพรลภัส  เสวกะ
2. นางสาวขวัญฤดี  ฐิตาปุรเชษฐ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกสิน  แซ่ลิ้ม
2. นายธรรมสรณ์  เอี่ยมธนาภรณ์
3. นายปฏิญญ์  อินทร์แก้ว
 
1. นางรัตน์สุณี   สุขพณิชนันท์
2. นายปิยะพงษ์  กลางจอหอ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รุ่งเรืองโชคชัย
2. เด็กหญิงชยุดา  เก้าลิ้ม
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธรรมชุตินันท์
 
1. นางสาวซัลวานี  ดือเลาะ
2. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวทศธร  งามนิธิพงศา
2. นางสาวปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล
3. นางสาววริยา   จันทร์เจียวใช้
 
1. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม
2. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เชิดชิด
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สืบสาย
3. เด็กหญิงภารดี  บุญรอด
 
1. นายธนวัฒน์   ทองดี
2. นายจิรวัฒน์  คงเทพ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายธัชนนท์  อุทัยวัฒน์
2. นายภานุกร  ศักดิ์ศุภนรา
3. นายโภคิน  พรหมวิจิตรการ
 
1. นางศิวิไล  พรหมดำ
2. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.9 เงิน 44 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายจักรัฐ  ไกรบำรุง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เหนือคูเมือง
3. เด็กชายเจตพัฒน์  สุขพูล
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวณัฐธิดา  รื่นพานิช
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 19 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายจิรายุ  สุวรรณ
2. นายธนศักดิ์  วิริยะพรชัย
3. นายอินทัช  ทองด้วง
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 42 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ
2. เด็กชายปิยวุฒิ  สุขพัฒน์
 
1. นางสาวชุติมา  รอดสุด
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวศุภรดา  ภัทรพงษาธิต
2. นายสรศักดิ์  พรหมดำ
 
1. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
2. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.81 ทองแดง 23 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายสหรัฐ  บุญกอง
2. เด็กชายอัษฎางค์  สังข์ขาว
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.13 ทองแดง 15 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. เด็กชายณุติพงษ์  เอกะโรหิต
2. เด็กชายอลงกต  ศศิกาญจน์
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายจิรายุ  นุตะไว
2. นายวีรวัฒน์  อินทร์สำราญ
3. นายอัครชัย  แก้วสมนึก
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายสมศักดิ์  เทวปฏิคม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงดลยา  บุญปู่
2. เด็กหญิงลักขณา  หอชัยรัตน์
3. เด็กหญิงศิริลักษ์  พงษ์สุพันธ์
4. เด็กหญิงสุกฤตา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงไข่มุก  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ลักษณาโพธิ์
2. นายณัฐพล  คุ้มบุญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.67 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายธนา  ปิ่นแก้ว
2. นายธนายุทธ  ใจจอมกุล
3. นายรังสิมา  ฉายสุริยะ
4. นายเจษฎากร  เจียมจิตต์
5. นายโชติธนินทร์  ลิขิตรัตนาพัชร์
 
1. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
2. นายร่มเกล้า  ช้างน้อย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 10 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายติณณภพ  ลี
2. เด็กชายพรพนธ์  คุ้มผล
3. เด็กชายภูมิวิทย์  คิดเจริญสุข
4. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายไกรสิงห์  คมศรีโสรัตน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
2. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายคชเวทย์  ภูมิดล
2. นางสาวจุฑาพร  วัฒนศรี
3. นายวุฒิรัฐ  อ้นทิพย์
4. นายสหรัฐ  อินกา
5. นายเสรี  สมชอบ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยโวหาร
2. นางสาวกัญญาภัค  จาบจันทึก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรมดา
2. เด็กหญิงสุจิรา  อัศวพงษ์อนันต์
3. เด็กหญิงสุบุญญา  วัติรางกูล
4. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
5. เด็กหญิงเพียงดาว  โอสถาภิรัตน์
 
1. นางสาวณิศวัลย์  แจ้งกิจ
2. นางสาวอังคณา  หิรัญกิจรังษี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.6 เงิน 22 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ดองโพธิ์
2. นายจิรายุทธ  สุวรรณชัยยง
3. นายณัฐพงศ์  ขำนิพัทธ์
4. นางสาวนภัสสรณ์  พงศ์ชัยศรี
5. นางสาวอริสา  ทองพุ่ม
 
1. นายดุสิต  สง่าอภิธาน
2. นางสาวพิราวรรณ  คำสุ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวจิราพร  กำเนิดสิงห์
2. นางสาวชนม์นิภา  อนุศรี
3. นายนราศักดิ์  ขวัญมณี
4. นางสาวนฤมล  บรรลือทรัพย์
5. นายนายภาคีนัย  คล่องการพานิช
6. นางสาวผกากุล  ลุงคำ
7. นายพศิน  จิรามานนท์
8. นายพิพัฒน์  จำปี
9. นายภูมัย  ลาภทวีปัญญา
10. นางสาวมณียา  พรมเพ็ญ
11. นางสาววรกานต์  อ่อนติรัญ
12. นายวรวรรณ  ศรีเจริญลาภ
13. นายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
14. นายศิรวิชย์  อัครศรีประไพ
15. นายศุภสิน  ม่วงศิริ
16. นางสาวหรรษลักษณ์  กัณหโพธิ์
17. นายอภิสิทธิ์  รุ่งศรี
18. นายอิทธิฤทธิ์  บุญวิจิตร
19. นางสาวอินทิรา  แอมาลี
20. นายแสงตะวัน  เรืองไชยศรี
 
1. นายธนกฤต  พุ่มมาศ
2. นางสาวจินดา  ผาดศรี
3. นางสาวจารุวรรณ  ยิ่งยงค์
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
5. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.2 ทอง 9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลชนก  พุ่มคง
2. นางสาวชิดชนก  ชมชูชื่น
3. นายณัฐพล  พงษ์ณเรศ
4. นายธนวุฒิ  ภาคมินาคม
5. นายธนากร  ประจงเศษ
6. นางสาวธีราพร  สุดใจ
7. นางสาวนฤนาถ  ศรีทองใบ
8. นายปวริศ  จุงาม
9. นางสาวปัทมวรรณ  ทีปีเนตร
10. นางสาวมาลิสา  พลายงาม
11. นางสาวลลิตวดี  รอดเขียว
12. นางสาววาสนา  อินสุนทร
13. นายศุภวิชญ์  โสภา
14. นายสิทธิชัย  หมอกยา
15. นายสิริศักดิ์  วันเอเลาะ
16. นางสาวอรณิชชา  จูมทอง
17. นายเจษฎา  นันติ
18. นางสาวเบญจรัตน์  นิสัยกล้า
19. นายเริงฤทธิ์  แซ่อึ้ง
20. นางสาวไอลดา  เริงหิรัญ
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมมาฉุย
2. นายสุรศักดิ์  นาคดี
3. นางสาวสายผล   พุทธรักษา
4. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 19 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายชยุต  อู่ทรัพย์เจริญชัย
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายนิมิตร  ธรรมคุณ
 
1. นายอดิศักดิ์  ดงสิงห์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 35 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายณัทชยุต  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ทุมมา
 
1. นางสาวเกษร  ศรีทองสุข
2. นางพุทธิชาต  คนอยู่
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.92 เงิน 36 โรงเรียนราชวินิต 1. นางสาวกานต์ธีรา  มาลี
2. นายสิรภพ  ผ่องประภา
 
1. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
2. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แอบเพ็ชร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิบูลยานนท์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  โทหนองตอ
4. เด็กหญิงพุทธชาด  เพ็งธรรม
5. เด็กหญิงวรนุช  ทัศนิยม
6. เด็กหญิงสมิตา  ปานาพรหม
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  นิลทร
8. เด็กหญิงสุพัตรา   เตียงชัย
9. เด็กหญิงอนัญญา  เสือไพร
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เขียวมณี
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
3. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนันรัตน์  มุงคุณคำชาว
2. นางสาวญาดา  แก้วกำเนิด
3. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  มะทิตา
4. เด็กหญิงธันย์จิรา  จงมั่นเกษมสุข
5. เด็กหญิงนภัสสร  คงเกตุ
6. เด็กหญิงพอหทัย  ประทุมชมภู
7. นางสาวมนิดา  เหมือนมัย
8. เด็กหญิงมาลัยพร  ทนงูเหลือม
9. เด็กหญิงวราพันธ์  แสงมาลาธนวัจน์
10. เด็กหญิงศศิชา  หงษ์สกุล
11. เด็กหญิงศิรินทรา  เดชโคบุตร
12. เด็กหญิงสิริรักษ์  วัลย์จิตรวงศ์
13. เด็กหญิงสุปรียา  แสงกระจ่าง
14. นางสาวอริศา  ตั้งจิตต์สุนทร
15. เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาวิมุติ
 
1. นางสาวนาถยา  รักษานาม
2. นางบุญหยง  ถาวรไทย
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดา  เลงัง
4. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  สังสดมภ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  สุทธาคาร
2. เด็กชายอติวิชญ์  คิดฉลาด
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์
2. นางภคริษา  ปานุราช
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 35 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นางสาวจิตรลดา  ตระกลลักษณา
2. นางสาวอารยา  นามเพ็ง
 
1. นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  ภาชนะ
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นางสาวบุญญินท์  ลุจินตานนท์
 
1. นายพงษ์พิสุทธิ์  รัตนวิเชียร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นางสาวปะราลี  เลขาลาวัณย์
 
1. นายพงษ์พิสุทธิ์  รัตนวิเชียร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวภิตินันท์  เรืองชวลีย์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณพวิทย์  รัตนวารินทร์ชัย
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพิทักษ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. นางสาวสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  เสถียรวัฒนกุล
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรพนากร
2. เด็กหญิงยุพเรศ  กิติโรจน์พันธ์
 
1. นายพรวิชิตย์  อาจหาญ
2. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกานต์รวี   จิตวิไล
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1. เด็กชายฐิภากร  ฐิตะฐาน
2. เด็กชายธนกฤต  อนุกูลสาธุกิจ
3. เด็กชายธนทัต  จีรบุณย์
 
1. นายนฤภู  ชีวะพงษ์
2. นางสาววิราภา  จิรชัยยิ่งเจริญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาภัค  จำเริญดี
2. นางสาวธิดาพร  สิริแท่นเทียน
3. นางสาวศิรินัฐวรรณ  อาชุมไชย
 
1. นายสมควร  แหสกุล
2. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.67 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนัช  ศิลาพัชรนันท์
 
1. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายนราชัย  นราแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.33 ทอง 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพัชรวีร์  เนียมนิล
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง 19 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงเขมนิจ  อังศุชวลิต
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลิ้มไพบูลย์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสรรค์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายศิวัช  อิ่มรัตนรัก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 10 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาพร  คงกลาง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณภัทร   วรโชติจารุสิริ
2. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
3. นายปฏิพล  แซ่ลี้
4. นายปิยวัฒน์  รอดทรัพย์
5. นายภาสวิชญ์   สมประเสริฐศรี
6. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
7. นางสาวรวิสรา   เผ่าเจริญ
8. นางสาวอริสา  สายตา
9. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นายประสาร  วงศ์วิโรจน์รักษ์
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
2. นายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
3. นายธนพล  สายทอง
4. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
5. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
6. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
7. นายพัชรวีร์  เนียมนิล
8. นายพาสุข  แววศรี
9. นายภคดล  แถวเพีย
10. เด็กชายภวัต  บุญจันทร์
11. เด็กชายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
12. นายศรัณญ์  ศานติวัตร
13. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
14. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
15. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายคมกฤต  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายครองไทย  อยู่ดี
3. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
4. นายจิรเมธ  ศุณะมาลัย
5. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
6. เด็กชายณัฐชัย  เจรวิริยะชีพกุล
7. นายนนทพัทธ์  แปลงรัตน์
8. นายนราชัย  นราแก้ว
9. เด็กชายพีรพงศ์  จงวัฒนาศิลป์กุล
10. เด็กชายมนตรี  เกตุแก้ว
11. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
12. นายโกเมศ  เชาวนะญาณ
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
3. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
4. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. นายชานนท์  อุ่นสมบูรณ์
2. เด็กหญิงตรีกมล  ช่องฉิมพลี
3. นายธนกฤต  สิริจุลพัฒน์
4. เด็กหญิงธรรญภัทร  พรมมานอก
5. เด็กหญิงนฤมล  นาอ่าง
6. นางสาวนฤมล  ถามะพันธ์
7. เด็กชายนวมินทร์  บูราคร
8. เด็กชายนิวัฒน์  เพชรนาม
9. เด็กหญิงปนัดดา  เสือเอี่ยม
10. นางสาวปนัดดา  กงล้อม
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  พันสมบัติ
12. นายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
13. เด็กหญิงพันธิตา  ศรีวงรักษ์
14. เด็กหญิงภัทรวดี  โชฎก
15. เด็กหญิงศศิภา  หยั่งถึง
16. เด็กชายสถาพร  พงศ์สีทอง
17. เด็กหญิงสาวิภา  มุขมนตรี
18. นายสุชาติ  พลเสน
19. นายสุรสิทธิ์  เพียรอนุกูลบุตร
20. เด็กชายเจษฎากร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นายสงกรานต์  ขจรนาม
3. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
4. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
5. นายโอฬาร  โชติวุฒฑากร
6. นางสาวดวงนภา  เรืองรักษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.1 เงิน 21 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายชิษณุพงศ์  ชาลัง
2. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
3. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
4. เด็กหญิงสุกัญญา   วังสินธุ์
5. เด็กหญิงสุนิศา  พันโส
6. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
 
1. นายพิชิต  พงษ์เจริญ
2. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจันทรลักษณ์  บูรณถาวรสม
2. นายธีรธิติ  ยอแซฟ
3. นางสาวปาณิกา  ดีหลาย
4. นายศุภกร   เมฆินทร์อนุกูล
5. นางสาวอติญา   อรุณเนตร
6. นายอภิวิชญ์  วงศ์อนันต์ชัย
 
1. นายทศพร  ทัศนะ
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กุลมิล
2. นางสาวกันธิชา  หวานแหลม
3. นายจตุพล  ภู่คล้าย
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ช่อขุนทด
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาลัง
7. นางสาวฐิติพร  อุดมสิน
8. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
9. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรดิลก
10. นางสาวตุลยา  สารโพคา
11. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  กูกุดเรือ
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุมนศร
14. นายนิวัฒน์  นาคนวล
15. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
16. เด็กหญิงปนัดดา  ใจสำราญ
17. เด็กหญิงปราลี  นานวล
18. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
19. นางสาวพรทิพย์  กรอบทอง
20. เด็กหญิงพรธิมา  นะราชรัมย์
21. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
22. เด็กหญิงลักษณา  พงษ์สุ่ม
23. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
24. เด็กหญิงศศิกานต์  งามชัยยาพรกุล
25. เด็กหญิงศศิประภา  สุทัศนมาลี
26. นายศุภกร  วงศ์ณิชากร
27. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
28. นางสาวสิริวรรณ  ซาววงศ์
29. เด็กหญิงสุกัญญา   วังสินธุ์
30. เด็กหญิงสุจิตรา  แสนทวีสุข
31. นางสาวสุจิตรา  ชูศาสตร์
32. เด็กหญิงสุนิสา  พันโส
33. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงศาลาศรี
34. นางสาวสุภาวรรณ  ศิริวงศ์ศิลป์
35. เด็กหญิงอภิชญา  วุฒิโรจน์
36. นางสาวอรวี  พรหมเนียม
37. เด็กหญิงอริศรา  แซ่เตียว
38. นางสาวเกวลิน  ทองเสาร์
39. เด็กหญิงเกศรา  แน่นอุดร
40. เด็กหญิงเอมิกา  สิราวัตถุ
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่เป้า
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
3. นายพิชิต  พงษ์เจริญ
4. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวกวินนาฏ  จาละ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทรสวัสดิ์
3. นางสาวจิรประภา  แสงสว่าง
4. นางสาวจีรนันท์  หาริกัน
5. เด็กหญิงชญาภรณ์  ชอบเพื่อน
6. เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  โชติศิริภัคธีมา
7. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
8. เด็กหญิงณัฐริณี  บุญยะฤทธิ์
9. นายทักษ์ดนัย  ถิรคุณาพันธ์
10. เด็กหญิงทัศนันท์  บัวเกตุ
11. เด็กหญิงธัญชนก  ประทีปรัมย์
12. เด็กหญิงนงนภัส  วัฒนวิจิตร
13. นายนราวิชญ์  เกษแก้ว
14. นางสาวพรรนนิตา  ภู่มาลัย
15. เด็กหญิงพลอยสวย  มากทรัพย์ศรี
16. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อัศวโชติการกุล
17. เด็กชายภวัต  ด้วงสำรวย
18. เด็กหญิงมธุมาส  ยะสุรีย์
19. นายรัฐศาสตร์  แย้มพงษ์
20. เด็กหญิงรามาวดี  แซ่เฮง
21. นายวรภัทร  กลิ่นหวาน
22. นางสาววราภรณ์  คำปุก
23. เด็กหญิงศรสวรรค์  ตรวจมรรคา
24. นายศรัณย์  ใจคำแหง
25. นางสาวสกนธวรรณ  จันทร์หอม
26. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
27. เด็กชายสุกันชัย  โตรื่น
28. นางสาวสุธาทิพย์  ฤทธิรักษ์
29. เด็กหญิงสุลิสรา  วงค์ไพศาล
30. เด็กหญิงอภิสรา  สุขสิน
31. เด็กชายอลงกรณ์  ของดี
32. เด็กหญิงีรามาวดี  พึ่งไทย
33. นายเมธิชัย  ใจสุวรรณ์
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
2. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
3. นายปรเมศร์  ชะโลธร
4. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
5. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
6. นายพงศธร  กัณฑ์ศรี
7. นายชยางกูร  ศิริวัตร
8. นางสุชารัตน์  ดิสขำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 14 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายบุญมี  อังตระกูลพิพัฒน์
 
1. นายณัฏฐ์  บัวลา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงปวีณา  รวมศิลป์
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายสรรค์ชัย  อัศวทวีโชค
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 25 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายภีมวัศ  งามสม
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 32 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรสุวรรณ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวปาณิกา  ดีหลาย
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายศรัณยภัทร  พุ่มพวง
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 14 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายทักษวรรษ  วิเชียรเกื้อ
2. เด็กชายธงชัย  อ่วมฉิม
3. นายธีรวุฒิ  พรหมจินดา
4. นายพลเดช  นิลนาวี
5. เด็กชายภูริคร์  สุขเนตร
6. เด็กชายศุภฤกษ์  โพธิ์เงิน
7. เด็กชายศุภวุฒิ  แพร่แสงเอี่ยม
8. เด็กชายสรสิทธิ์  สุวรรณเศรฐ
9. นายอภิสิทธิ์  บัวบาง
10. นายเทพทัต  ลักษณะเกียรติ
 
1. นายจตุรงค์  ดุษฎี
2. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
3. นายเตชิต  เอกรินทรากุล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรภัทร   วงศ์โชติหิรัณย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จั่นทอง
3. เด็กชายชัชวาล  โนแก้ว
4. เด็กชายชาคร  ศรีสิตานนท์
5. เด็กหญิงญาณิศา  สายสุด
6. เด็กหญิงญาตาวี  เกื้อกูลสกุลกิจ
7. เด็กหญิงณัฐกิตต์   ชาลี
8. เด็กหญิงณิชารีย์  ศักดิ์ศิลาตานนท์
9. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์ศรีเทพ
10. เด็กหญิงธัญมน  แก้ววิชัย
11. เด็กชายนันทภัทร  สังขมัน
12. เด็กหญิงน้อย  สว่างวงษ์
13. เด็กหญิงปรัชญา  นิสันเทียะ
14. เด็กหญิงปาริชาติ   บุตรน้ำเพ็ชร์
15. เด็กหญิงปิโยรัศ  จำรัส
16. เด็กหญิงมณีรัตน์   ป้อมพันธุ์
17. เด็กหญิงมนัสพร  คำแผ่น
18. เด็กหญิงมัลลิกา   แก้วเกิด
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคสีเขียว
20. เด็กหญิงฤทัยชนก  อ่ำแก้ว
21. เด็กหญิงลักษมน  ภูมิชาติ
22. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์เล็ก
23. เด็กชายวิศรุต  ธงเงิน
24. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เนื้อแน่น
25. เด็กหญิงศุภัชศร  ดีนาน
26. เด็กชายอภิวิชญ์  โพษาพิมพ์
27. เด็กชายอาณกร  เณรชู
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
2. นายฐากูร  กรรขำ
3. นายพงษ์พัฒน์  สุขสมจิตร์
4. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
5. นายวงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา
6. นางสาวชยวีร์  มนตรีวรรณ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง 10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. เด็กชายธนากร  วิสุทธิรังสรรค์
3. เด็กหญิงปฏิมากร  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงปภาวิน  สรสิทธิ์
5. เด็กชายพงศ์เพชร  ศรีภพ
6. เด็กหญิงพันธิตรา  สายสว่าง
7. เด็กชายพีรณัฐ  ปีนะเก
8. เด็กชายสุทธิพัส  เปิ่นใจช่วย
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
10. เด็กหญิงอารียา   อิ่มจันทร์
 
1. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
2. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
3. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
2. นายภูมินทร์  สินทรัพย์อุดม
3. นายวัชระศิริ  สมจารย์
4. นางสาววิชิตา  ศรีด้วง
5. นางสาวสิริณญา  ปึกคม
6. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
7. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
8. นางสาวอรวรรณ  งอยผาลา
9. นางสาวอักษร  อายุเจริญกุล
10. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
 
1. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
2. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
3. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา   รัตนภิญโญภาส
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
5. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
6. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
7. เด็กหญิงอติกานต์  สุภเดช
8. เด็กหญิงอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.33 ทอง 6 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
2. นางสาวกันติศา  เตชกิจวาณิชย์โสภา
3. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
4. นางสาวนิศารัตน์  เบ็งบวร
5. นางสาวน้ำทิพย์  สมโภชน์
6. นางสาวสิริจันทร์  คนซื่อ
7. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
8. นางสาวอิศรา  สุภาพิมพ์
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  กองรัตน์
2. เด็กหญิงญดา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
4. เด็กหญิงณัฐกมล  เรือนงาม
5. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
6. เด็กหญิงประนิดา  สีประภัย
7. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ม่วงมณี
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวสุวนันท์  ปิยะทัศน์
2. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
3. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง 10 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธัญญา  วีสี
2. นางสาวณิฐชานันท์  พิพิธภวนันท์
3. นางสาวธมนวรรณ  รัชตะกุลพงศ์
4. นางสาวปรียาภรณ์  วิชิตจรูญ
5. นางสาวพิชชาภา  สิริปัญญาไว
6. นางสาวศศิวิมล  พลเยี่ยม
7. นางสาวเพ็ญพิชชา  นาคแดง
8. นางสาวโชติมา  สธูป
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายชัยรัตน์  ชุติลิมปชาติ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณัฏฐิกา  รัตนภิญโญภาส
4. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
5. เด็กชายธีรพัฒน์  มีบัวงาม
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
7. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
8. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
9. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
10. เด็กชายวีระศักดิ์  อ่อนปุย
11. เด็กชายศุภากร  โทขันธ์
12. เด็กหญิงอติกานต์  สุภเดช
13. เด็กหญิงอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
4. นางสาวสนันญา  ตรีรัมย์
5. นายสรณ์ปภพ  แก้วประทาน
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกชมล  พันธุบรรยงก์
2. นางสาวกานต์พิชชา  กุศลนุกร
3. นางสาวครองขวัญ  สัมพันธพงศ์
4. นางสาวจิราภา  อินทบุหรั่น
5. นางสาวณัฐมน  พรหมจำปา
6. นางสาวณุวภา  วริทธนานนท์
7. นางสาวบุณฑริก  เกตุสุวรรณ
8. นางสาวพาณิภัค  วิสัย
9. นางสาวรินรดา  เฑียรบุญเลิศรัตน์
10. นางสาววรลักษณ์  ดีแว่น
11. นางสาวอาทิตยา  เชาว์ชาญ
12. นางสาวเบญญาภา  อิสรานุเทพ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นางสาวพรพิมล  พันธ์พืช
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายจักรกฤษ  หงษ์ทอง
2. นายธิปก  บางพรม
3. นายสหรัฐ  ศรีสุวรรณ
4. นายอภิสิทธิ์  เกตกำจร
5. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนลมูล
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
2. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.67 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
2. นางสาวอริสรา  ชวนจิตร
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอภินทร์พร  เลิศอารมย์รัตน์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 76.66 เงิน 35 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวกมลวรรณ  เกษตรชาญชัย
 
1. นางนันทพร  บุญสันติสุข
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  บูรณวนิช
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายศิริพงษ์  คงกำเหนิด
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวมุทิตา  กาญจน์วีระโยธิน
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.67 ทอง 21 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. เด็กชายทศพงศ์  ตรีสินทรัพย์
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
 
1. MS.LIN  WEIZHEN
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 64.83 ทองแดง 16 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตะเพียนทอง
 
1. นายธีรเดช  สุขเจริญ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง 22 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. นายคณาวุฒิ  ชุนหสุนทร
 
1. นางสาวนัทธมน  อำลา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกรวีร์  ทองอินที
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
129 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 12 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกรกฎ  ทัดรอด
2. นายจิรายุ  เอื้อจารุพร
3. นางสาวชวาภา  ชวกุล
4. นางสาวบงกชพัฒน์  เลิศทิวากร
5. นางสาวอรยา  แซ่ฟอง
 
1. Mr.ZHAO FU  YANG
2. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
130 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวปุณยนุช  ชินรัตนมงคล
2. นางสาววิวรรธณี  จิรวรเดช
3. นางสาวอัจฉรา  สโมสร
4. นางสาวอุบลวรรณ  สายเสมา
5. นางสาวเจนจิรา  สุคำ
 
1. นายธีรเดช  สุขเจริญ
2. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
131 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณัชชา  พนมสุข
2. นายณัฐชนนท์  ทองใส
3. นางสาวพิริยา  กิมสวัสดิ์
4. นางสาวศุภาวีร์  ปาลิศรีโรจน์
5. นางสาวสาริสา  ทีฆตระกูล
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี
2. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
132 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. นางสาวณัฐวดี  แก้วคำสี
2. นางสาวนิศากร  พนะจะโปะ
3. นางสาวพิมพ์พันธุ์  เทวโรทร
4. นางสาวเกวลิน  เกตุแก้ว
5. นางสาวไพลิน  เอื้อสุขอารี
 
1. นางสาวพรรษมล  ภิรมย์ศรี
2. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
133 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.83 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญ์วรา  พ่วงโพธิ์
2. นางสาวศญาภรณ์  นราวัง
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวอาภาวรรณ  ไชยราช
2. นางสาวเพียงฟ้า  ชุมแวงวาปี
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.63 ทอง 4 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กชายกฤษดา  แกมกล้า
2. เด็กชายจตุพร  เจริญผล
3. เด็กหญิงธันยพร   สุริวงษ์
4. เด็กชายพิชญะ  แสงสูญ
5. เด็กหญิงวรรณศิลป์  สุรคัมภีรานนท์
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  เปรื่องเปรมจิตต์
7. เด็กหญิงอรทัย  ศาลาทอง
8. เด็กชายอัสนี  บุตรแก้ว
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
2. นายไพรินทร์  ผาสะคู
3. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.3 ทอง 7 โรงเรียนวัดสระเกศ 1. นายธนวัฒน์  แก้วสด
2. นายนพชาติ  พุ่มระย้า
3. นายนฤเบศร์  เยาวเรศ
4. นายวรวุฒิ  อินทรขุนทศ
5. นายสมพงษ์  ฉันทสุทธิสมบัติ
6. นายอานุภาพ  บริบูรณ์
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.42 เงิน 6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  จันทะเดช
2. นายนราธิป  กฤตลักษณ์ธารี
3. นายพงศ์พัฒน์  อยู่พงษ์พิทักษ์
4. นายพงษ์วริษฐ์  มะโนน้อม
5. นายภาณุเดช  ดอกสันเทียะ
6. นายวิทวัส  พิริยะเมธี
7. นายสุวีร์  บูรณเทพ
8. นางสาวอัจฉรัตน์  โฆษิตวิรุฬห์
 
1. นายธีรภัทร์  อิทธิแสง
2. นายปราศรัย  เจตสันติ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงพิชชานุช  วงศ์จริยะเกษม
2. เด็กหญิงภูษณิศา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3. เด็กหญิงอภิสรา  ภิญโญชีพ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวนฤภร  แซ่โค้ว
2. นางสาวพิชชาพร  ตันติกุลพาณิชย์
3. นางสาวสุชานันท์  ทัดแก้ว
 
1. นางพรพรรณ  นมัสไธสง
2. นางสาวพัชรินทร์  ณ สมบูรณ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.9 เงิน 41 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 1. เด็กหญิงกฤกนก  จริตรัมย์
2. เด็กหญิงต้นน้ำ  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงมธุรดา  กลิ่นภู่
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นางสาวพรพรรณ  กิจโชติตระการ
2. นางสาววลัยพร  ป้องสวย
3. นายอริยะ  วิมุกติบุตร
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์์
2. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลทิพย์  พึ่งรอด
2. นางสาวอินทิรา  คำสียา
 
1. นางสาวศศิวิมล  เพิ่มลาภ
2. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 42 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชูชื่น
2. เด็กชายธนดล  จงเจริญ
 
1. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
2. นายกิตติ  อัครยรรยง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายธนธรณ์  วรรณจีรวิไล
2. นายสิปปกร  อรวิเชียร
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 9 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายศิลา  เกิดหิรัญ
2. เด็กชายเขมทัต  กงทอง
 
1. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
2. นายประมวน  วรรณกุล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายชาญวิทย์  จันทร์อำนวยพร
2. นายพีรณัฐ  เริ่มตั้งสกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายสกล  ชุนถนอม
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เผ่าผม
2. เด็กหญิงฐิติญา  สมเภท
 
1. นางสาวสุภาพร  เชิงชม
2. นางรัตนา  เกิดช้าง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 42 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายนิธิศ  ไชยดรุณ
2. เด็กชายวรชน  โคตรชา
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรีธร  อ่อนชัยศรี
2. เด็กชายอลงกรณ์  พรชัยประสิทธิ์
 
1. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
2. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 31 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายธนิศรณ์  ค้าเจริญโลหะกิจ
2. นายสุรชัย  สังกลิ่น
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  นิตย์โรจน์
2. นายอชิตพล  ลิบกระโทก
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวสุธาสินี  มาตรา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายคณาธิป  ภัทรกุลทวี
2. นายสุภณ  ธนกรภคพงศ์
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 34 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกฤติยา  ดนตรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญอ่อน
3. เด็กชายประยุทธ์  ตีวารี
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นางชัญญานุช  เซี่ยงฉิน
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 15 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาววรรษมน  พานทอง
2. นางสาวศรัณยา  ออกลกิจ
3. นางสาวอิสริยาพร  มหาตมัน
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวณัฐฤฌา  ขนมเปีย
2. นางสาวธัญรดา  อรุณวรรณ
 
1. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์
2. เด็กหญิงชภิญาดา  รัตนเลิศรทา
3. เด็กหญิงพัชฌมณฑ์  แจ่มวิถีเลิศ
 
1. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
2. นายนิติ  ศุภรานันท์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐนรี  ภัทรมั่นคงสกุล
2. นางสาวมัตตัญญู  แจ่มอารทรา
3. นางสาวอัญชิสา  บรรเทิง
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1. เด็กชายกันภัย  ลานเหลือ
2. เด็กชายณภัทร   แพทยานันท์
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีอุฬารพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัชรินทร์  เลิศยศบดินทร์
2. ดร.นาถวดี  นันทาภินัย
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายณัชนนท์  สติภา
2. นายทศพร  เพ็ชร์ยิ้ม
3. นายธัญญวัฒน์  เนินนาน
 
1. นายนพรัตน์  ชุลวงศ์
2. นายธีระพงษ์  แสงสุข
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายชนภัทร  พรหมสุทธิ์
2. เด็กชายสงกรานต์  เชียรวงศ์
3. เด็กชายสมิทธ์  สรรพกิจจานนท์
 
1. นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายศุภกร  ปรางริน
2. นายสรวิศ  รอดทัพ
3. นายสุชาติ  ระบบกิจการดี
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 12 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ
2. เด็กชายปิยวุฒิ  สุขพัฒน์
3. เด็กชายสุลักษณ์  เกรียงไกรกร
 
1. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
2. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
 
163 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนราชินีบน 1. นางสาวกลอยทิพย์  สุทธิสารรณกร
2. นางสาวปรินี  สุขนิจรัญ
3. นางสาวเมรวี  สีมาวิจัย
 
1. นางภวิกา  สระมาลา
2. นายธราวัฒน์  ชาติสิทธิสิทธิ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.2 เงิน 40 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ยางนอก
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  บรรลือ
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  โตกราน
 
1. นายภาสกร  ราชู
2. นางจรัสศิริ  จินดากุล
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.8 ทอง 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายฐาปากรณ์  หัฏฐะสิทธิ์
2. นางสาวธันย์ชนก  ฮะประสาร
3. นางสาวเพ็ญนภา  สีลาโล้
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 14 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  น้อยเหนื่อย
2. เด็กชายอนุพงษ์  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  อินทรานุสรณ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวมัฑณาพร  มุสิผล
2. นางสาวสลิลทิพย์  อุ่นคำ
3. นางสาวเมธาวี  อริยพงษ์พันธุ์
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีนาคม
2. เด็กหญิงชยกร  ตติยจงสุข
3. เด็กหญิงธนัชชา  ภู่ศิริ
4. เด็กชายภูวดล  คฤห์ดี
5. เด็กหญิงรมิดา  ล่วงลือ
6. เด็กหญิงวลัยพร  นุชดำรงค์
 
1. นายเจตริน  นนทแก้ว
2. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
3. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.05 ทอง 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวณัฐมล  เสือกลาง
2. นางสาวณัฐวรรณ  วรดี
3. นายนัฐพงศ์  บำรุงอิสลาม
4. นายปรเมทฆ์  ธีรคุณวิศิษฎ์
5. นางสาวพลอยไพริน  นึกขุนทด
6. นางสาวสุมิตตา  มวลคำลา
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
3. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายรัฐพล  ศรีวิชชุพงษ์
2. เด็กชายวิชัยวัตน์  อิ่มสุขศิลป์
3. เด็กหญิงอรนันต์  ชยาภัม
 
1. นางสาวสุธินี  ศรีชน
2. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายกรรณธนัตถ์  ถาวรประชา
2. นายณัชพล  คชนินทร์
3. นายพรวุฒิ  ธัมมปที
 
1. นางสาวสุธินี  ศรีชน
2. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.3 ทอง 10 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1. เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ศรนรินทร์
2. เด็กหญิงสุภาพร  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงสุวิมล  สุรบูรณ์กุล
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1. นายธนายุทธ  ถมหนวด
2. นายพิษณุ  โสรา
3. นายยอดฉัตร  โนนเวียงแก
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.5 เงิน 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาส  มาคบดินทร์
2. เด็กชายสิรภาส  น้อยอำแพง
3. เด็กชายสุรเดช  ประดับเขตร
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวฐานิตา  นาคเกิด
2. นางสาวณัฎฐ์ชิดา  เปรมปริ่ม
3. นายธราธาร  ออมปริศ
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 13 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญอุ้ม
2. เด็กชายสมหวัง  สมัครไร่
3. เด็กชายอนุชิต   ล้ำเลิศ
 
1. นายสุภวัช  เชาวน์เกษม
2. นายอัครพล  เพ็ญศิริกุล
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวธนพร  ข่าขันมะลี
2. นางสาวปัทมา  สิงนิสัย
3. นางสาวพิชชากร  โรจน์พูนผล
 
1. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
2. นางสมศรี  ด่านตระกูล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 31 โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำศรี
2. เด็กหญิงวิทนัน  ประจง
3. นางสาวสิรศา  สิริจันทรานาถ
 
1. นายอาณิต  สมุทรเพรียว
2. นางสาววรางคณา  โกมลผลิน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  คล้ายสังข์
2. นางสาวดลญา  ลิ้นทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  เฉิน
 
1. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
2. นางโสภา  คุณะศรี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 35 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงมณีกานต์  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงอัญชิสา  อมรธนภัทร
3. เด็กหญิงเบญญจทิพย์  ศักดิ์บริบูรณ์
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
2. นางสาวอภิชญา  ชยาภัม
3. นางสาวเบญจมาศ  ศิริหงษ์สุวรรณ
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวราพร  พิมพา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายพัชรดนัย  สังข์คุ้ม
 
1. นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 21 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กหญิงธณัชฌา  สุยพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  เครื่องทิพย์
3. เด็กหญิงปริศนา  ศิริสื่อสุวรรณ
 
1. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
2. นางสาวมลิวัลย์  สกุณา
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  วงศ์พานิช
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายโกศล  ยิ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวผกาทิพ  เอี่ยมพิบูลย์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงมนัสสินี  อังสุวิโรจน์
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 10 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นานอก
 
1. นายนครินทร์  ในทอง
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายสุวดนท์  สุดพุ่ม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86.33 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายณกรณ์  ชูศิริ
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.67 เงิน 10 โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กหญิงรัชดาวัลย์  ตันติธรรมภูษิต
2. เด็กชายอภิชาติ  สมัยมงคล
 
1. นางสาวมณฑยา  เสาวรส
2. นายอรุณ  ตั้งมโนกุล
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 7 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
2. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 22 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายจิรัฏฐ์  พจน์ชพรกุล
2. นายวิทยา  อินทร์เพ็ง
 
1. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์
2. นางบุษบา  วรเดช
 
197 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายกฤษฏา  ทอนเทพ
2. นายกิตติพงษ์  สมรูป
3. นายกิตติพัฒน์  สุทธิประภา
4. นางสาวจริยา  ล้ำเลิศ
5. นางสาวญาสุมินทร์  ยิ่งสวัสดิ์
6. นางสาวณัฐรินีย์  ภูผิวนาค
7. นางสาวณัฐลดา  สนธิสืบสาย
8. นายธนพล  ประอาง
9. นางสาวธันวาทิพย์  คล่องแคล่ว
10. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
11. นายปฏิภาณ  กลั่นศิริ
12. นายปรมัท   มูลิพัล
13. นายพีระพล  เชาวน์ดี
14. นายภานุเดช  สอนเต็ม
15. นายภูมิพัฒน์  นาคงยืน
16. นางสาวรัญญา  บุษบูรณ์
17. นางสาววรรณนิสา  สหุนาลุ
18. นายสมเกียรติ  กัลยา
19. นายสรยุทธ  ประพรม
20. นายสามล  แก้วเขียว
21. นางสาวอริสรา  ชวนจิตร
22. นางสาวอาทิตยา  พุ่มพยุง
23. นายเดชาวัต  ภักบำรุง
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
4. นายชาญ  ขุ้ยสุข
5. นางวัชราภา   ทองมี
6. นายธราธร  หอมทวนลม
7. นางสาวอรวรรณ  คุ่ยขบวน