สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78.25 เงิน 45 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุสรา  รัศมี
 
1. นางเสาวณีย์  อินทร์ยัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 51 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวเบญจรัตน์  นิยบุญ
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  หุ่นสิน
 
1. นางสาวบุศรินทร์  การสมอรรถ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 31 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  คุ้มบุ่งค้า
 
1. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงปัทมาพร  สาลี
 
1. นางสิริรัตน์  เยาวนนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจิรภิญญา  ทองสิมา
 
1. นางสาวดวงรัตน์   กงเหลียง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 21 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ่วมพยัค
 
1. นางสาวอชิรยา  หารปรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 34 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวปฏิญญา  บุญชู
 
1. นางสาวนวพร  โปรานานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 26 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณิชชารีย์  อชมหาตม์
2. เด็กหญิงศรัณยา  เทวสุคนธ์
3. เด็กหญิงสุภัธรา  หรั่งช้าง
 
1. นางสาวอารียา  เทพฉิม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59.75 เข้าร่วม 29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายณัฐพงศ์  คงพุนพิน
2. นางสาวธัญลักษณ์  โคตรสมบัติ
3. นางสาวมุฑิตา  เกียรติงาม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เลิศกมลวรรธน์
2. นางสาวประกายกาญจน์  แดงมาดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ช้างน้อย
2. เด็กหญิงสุวิสา  ยิ้มยวน
 
1. นางสาวอำภา  แก้วจันทร์
2. นางวรัญญา  เอี่ยมสำอางค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 79 เงิน 14 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายธรากร  สุดลึก
2. นายสิริวิชญ์  เทพอวยพร
 
1. นางสาวสุนันท์  เทพาชมภู
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงปริยากร  ปั้นเหน่ง
 
1. นางวิไลวรรณ  กลั่นเกษร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 22 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายปกรณ์  ดิษผักแว่น
 
1. นายรังสรรค์  ทองสุกนอก
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 25 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายพงศพัศ  ชายศรี
2. เด็กหญิงสุพัฒธา  มากคง
3. เด็กหญิงอัญญฎา  คุ้มรักษา
 
1. นางปทุมมา  กอแก้ว
2. นางสาวณัฐกานต์  อุ่นยศ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 26 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายกฤชพงศ์  เจียมจิรชาติ
2. นายชลาวุธ  แจ่มเจริญ
3. นางสาวศุภิสรา  สิงห์เจริญ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คู่บุญประเสริฐ
2. นายไพบูลย์  พิมพ์สุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กชายธนรัฐ  จันวิเศษ
2. เด็กชายพีรณัฐ  ไข่มุกข์
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  สนั่นวงค์สังข์
 
1. นางจีรวรรณ  วรยศ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  มีรักษา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 37 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวกฤตยา  จุณโรจน์
2. นางสาวนันทกานต์  สาระรัมย์
3. นางสาวพิมพ์กมล  บัวทอง
 
1. นางสาวดวงกมล  ฉวีรัตน์
2. นางสาวสุกัณญาณี  โสภา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวธนธรณ์  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวเหมวรรณ  เหตานุรักษ์
 
1. นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ
2. นายศักดา  ปานรักษา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 34.2 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพิชญุตม์  เกิดคูณ
2. นายเอกรัตน์  บุญมี
 
1. นางมณฑา  ปีมณี
2. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กชายธนภูมิ  กลิ่นแพทย์กิจ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  จันทร์อำพร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 13 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายณัฐดนัย  นาควงศ์วานกุล
 
1. นางสาวนฤมล  ถิรวัลย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงบุษดี   ดอกบัวบา
2. เด็กหญิงภัทรลดา  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงเมธาพร   เสือป่า
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ศิริยุวสมัย
2. นายวินัย  บุญชูส่ง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายจิรายุ  ผ่องรัตนนันท์
2. นายนิธิ  ตันติวิทยาพิทักษ์
3. นางสาวปภาณิน   อังกูรโชติบุตร
 
1. นางสุธาทิพย์  ผลไสว
2. นางสาวอลิสา  ถุงทรัพย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 40 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญชู
2. เด็กชายศุภฤกษ์  สุขวิบูลย์
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  วัฒนสิน
 
1. นางสาวปัญจพาณ์  ศรีพุฒ
2. นางวราภรณ์  แตงจั่น
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 50 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวจริยา  แสงเจริญ
2. นางสาวสุชาดา  รัศมีจันทร์เพ็ญ
3. นางสาวสุนิสา  ไหล่ตระกูล
 
1. นายธัญวิทย์  พลายงาม
2. นางสาวพิชญา  กล้าหาญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.94 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกิตติยา    มั่นจิรังกูร
2. เด็กหญิงชิดชนก  นามเจริญ
3. เด็กชายธนพล  แคล้วภัยพาล
 
1. นายนวัช  ปานสุวรรณ
2. นายอุดม  เหลืองศิริธัญญา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวประภาพรรณ  สีเหลือง
2. นางสาวรพีภัทร  เพียการุณ
3. นางสาวอนุสรา  ไม้แก้ว
 
1. นางสาวบุณยนุช  ฤทธิ์สำเร็จ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนนธมลษนน  หลิมประเสริฐ
2. เด็กหญิงปิ่นกาญจน์  กันทะอินทร์
3. เด็กหญิงรดา  แจ้งเจ็ดริ้ว
 
1. นางรัศมี  คัณฑาทิพย์
2. นางวนิดา  รุ่งโชติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฐิติวรดา  พงษ์ไพร
2. นายรังสิมันต์  เสนาคำ
3. นางสาวอรพรรณ  เล้าเจริญ
 
1. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
2. นายวินัย  ศรีภักดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายฉัตริน  หมื่นสุกแสง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัศนอนันชัย
 
1. นางอรวรรณ  สระทองอยู่
2. นายนวัช  ปานสุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย
2. นายธนาดุล  หิรัญสถิตย์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ศิริยุวสมัย
2. นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.83 ทองแดง 47 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายคุณัชญ์  ศรีหิรัญ
2. เด็กชายธนกร  กิตตินววิธ
 
1. นางสาวรัชนี  รูปสวย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายคุณานนต์  อุดมธรรมรักษ์
2. เด็กชายเมธานันท์  เกิดช่วง
 
1. นายรุ่งโรจน์  อภัยโส
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตร์  เอี่ยมสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุญรักษา  โตอาจ
3. เด็กหญิงปนัดดา  กองดี
4. เด็กหญิงพิมพา  ดำรงธรรมคุณ
5. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  อินพันธ์
 
1. นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว
2. นายคริสต์มาส  ดวงจันทร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.33 เงิน 44 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ชำนิไกร
2. นางสาวฐิตาภรณ์  ชิตสุริยานิช
3. นางสาวณิชาภัทร  สุขทอง
4. นางสาวทอปัด  ลาภจารุวัชร์
5. นางสาวปรายฟ้า  วีระอมรกุล
 
1. นายชรินทร์  รีนับถือ
2. นายหิรัญ  ระยับศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 37 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  นรนิ่ม
3. เด็กหญิงอักษราภัค  คูณเทวี
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทะแพงพันธ์
5. เด็กชายเอกราช  ศรีจงใจ
 
1. นายคริสต์มาส  ดวงจันทร์
2. นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 25 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจิรัชยา  พัฒนา
2. นางสาวปภาวี  แก้วขลิก
3. นางสาวภัทราภรณ์  เจริญนาม
4. นางสาวอมรรัตน์  การสันทัด
5. นางสาวอรณีย์  ชูสุวรรณ
 
1. นายศรุต  พวงมาลา
2. นางธัญวรัตน์  ยุรศักดิ์พงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กชายณัฐพล  สงวนชื่อ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงวนชื่อ
3. เด็กหญิงนภสร  เอื้อสุนทรพานิช
4. เด็กชายปุณณวิทย์  บัวแก้ว
5. เด็กหญิงวิชญาภา  คงหญ้าคา
 
1. นางกรรณิการ์  แป้นกลม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 41 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวดารชาต์  ชาวสวนเจริญ
2. นายภูริช  โพธิ์ไอยรา
3. นายวรกฤษณ์  จิตตวิสุทธิกุล
4. นายสิริมงคล  ใจตรง
5. นางสาวสิริลักษณ์  อินเหยี่ยว
 
1. นายอัษฎาวัชร์  สามงามยา
2. นายชรินทร์  รีนับถือ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปิณฑิรา  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวนางวิมลรัตน์  ภูฆัง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวญานิกา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาววิรมณ  บัวแดง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 41 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงปุณณิศา  หนูชู
2. เด็กชายวรากร  ทาจันทึก
 
1. นางศิริเพ็ญ  สุทธิประภา
2. นายภาคภูมิ  บุญมา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 39 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวสิกมลวรรณ  ภู่มาลี
2. นายไพศาล  ซีประเสริฐ
 
1. นางปริศนา  รอดมณี
2. นายชรินทร์  รีนับถือ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.2 ทอง 9 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวกชพร  เจริญคง
2. นางสาวกมลวรรณ  ศิริมหาวรรณ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  มีใจดี
4. นางสาวขิมทอง  พีรานุวัฒน์
5. เด็กหญิงชลธิชา  กล่ำศรี
6. เด็กหญิงธนัฏฐา  มาโท
7. เด็กหญิงพรรษา  กุดั่น
8. เด็กหญิงวาทินิล  คำม้าว
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สากระสันต์
10. นางสาวอัฉรีพร  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวจิรภัทร์  ชื่นผึ่ง
2. นางสาวทัศนีย์  วิวัฒน์ชานนท์
3. นางพีรยา  อนันต์อาชญาสิทธิ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แซ่ไหล
2. นายคำนวณ  ปั้นนิลเพชร
3. เด็กหญิงจรรยา  ศรีจิตแจ่ม
4. เด็กหญิงจิราพร  กัณหา
5. เด็กหญิงจิฬาภร  เกิดจาด
6. นางสาวชนาธินาถ  รูปสม
7. นางสาวนิศาชล  ทองประเสริฐ
8. เด็กหญิงปวีณา  คงพันศรี
9. เด็กหญิงวรรณพร  แดนแก้ว
10. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ยอดแก้ว
11. นางสาวสุรีพร  จิตต์มั่นการ
12. เด็กหญิงอภิชญา  ประคองพันธ์
13. เด็กหญิงอลิสา  ประเสริฐสุข
14. เด็กหญิงเทียนทอง  มูลทองน้อย
15. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมพันธ์
 
1. นางสาววรนุช  จิตรมณี
2. นางสาวฐิตารีย์  เธียรสุทัศน์
3. นางจันทรพิมพ์  รัตนเดชกำจาย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนิรัญญาเนตร  อินพาเพียร
2. เด็กหญิงวรินทร  เหลื่อมพิมาย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อินทร์ศรี
2. นางสาววราภรณ์  ตั้นเหลียง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณิชากร  รุ่งเรือง
2. นายอาณัติ  พร้อมอินทราวุฒิ
 
1. นางกรรณทิมา  เหมือนศรี
2. นางสาวภัทรภร  เกียรติศิริ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  นินนาท
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวสุธิดา  เดชมูล
 
1. นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงไอรดา  รุ่มนุ่ม
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวเจณิกาพร  ปิยะรัตน์
 
1. นายวัชรสินธุ์  สอดศรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายกานต์กฤตนัย  วงษ์ประคอง
 
1. นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายสิงหา  ภัทรสารโสภณ
 
1. นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงอพิชญา  กวีกิจเวที
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวอมรรัตน์  บุญโพธิ์แก้ว
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงนพชุลี  วรปัญญานันท์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เกียรติเถกิง
 
1. นายชวลิต  ทัพเครือ
2. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปุณทิภา  อาสาทรงธรรม
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวภัสสราพร  ศรีสมภักตร์
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายนิติพงษ์  พุ่มสงวน
2. เด็กหญิงปานชนก  ทรงสาสน์
3. เด็กหญิงสุชาดา  รอดเจริญ
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธงชัย  ตาติ๊ด
2. นายธนธรณ์  จ้อยสีดา
3. นางสาวพรรณิกา  แก้วรัตน์
 
1. นายชวลิต  ทัพเครือ
2. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.33 ทอง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายชนน  ขุนเที่ยงธรรม
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.66 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์   ปิ่นแก้ว
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายปิยะวัฒน์  ศรีสุขเอม
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชาญพันธุ์
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวธมลวรรณ   ภู่พูลเพียร
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.67 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายภาสพงศ์   มิตราเวคิน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.33 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายพณฤทธิ์    โกมลสิงห์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์   หงษ์ทอง
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนันทิชา   ปานอุทัย
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพชร  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  พันผูก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์สัจจานันท์
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  พันผูก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 74 เงิน 29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวสุทธิญาณ์   แตงหนู
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพิราทร   ฤทธิโชติ
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นายเลอศักดิ์  เอี่ยมจินดา
 
1. นางจิรฐา  ธรรมรักษ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 18 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายบัญญัติ  พึ่งพเดช
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองอุดม
2. นางสาวคัมภีร์พรรณ  เก้งโทน
3. นางสาวชลธิชา  รักษาเชื้อ
4. นางสาวณัฎฐา  ดีประเสริฐ
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วคุ้มครอง
6. นายบัญญัติ  พึ่งพเดช
7. นางสาวภานันดา  ยุทธภัณฑ์
8. เด็กหญิงลภัส  โยยิ่ง
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.67 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์   จันทรพิมล
2. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวฐานิดา   แสงใส
4. เด็กหญิงณัชชา  ใจบำรุง
5. นางสาวนันทิชา   ปานอุทัย
6. เด็กหญิงปภาสินี   เต็งทอง
7. นางสาวปิยฉัตร   วัฒนสกุล
8. นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์
9. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า
10. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์   หงษ์ทอง
11. เด็กหญิงพิราทร   ฤทธิโชติ
12. นางสาวภควดี   พวงดอกไม้
13. เด็กชายภาสพงศ์   มิตราเวคิน
14. เด็กชายวิชญ์รัตน์   สร้อยฉวี
15. นายศุภณัฐฏ์   โอภาสวงศ์
 
1. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
2. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.6 ทอง 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์   จันทรพิมล
2. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์   ปิ่นแก้ว
3. นางสาวธมลวรรณ   ภู่พูลเพียร
4. นางสาวนันทิชา   ปานอุทัย
5. นางสาวนิชาพร   สมศรีอักษรแสง
6. นางสาวปิยฉัตร   วัฒนสกุล
7. นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์
8. เด็กหญิงพนัชกร   ขวัญเต่า
9. นางสาวภควดี   พวงดอกไม้
10. เด็กชายภาสพงศ์   มิตราเวคิน
11. นายศุภณัฐฏ์   โอภาสวงศ์
12. นางสาวเบญจลักษณ์  เป้าทอง
 
1. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
2. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.8 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์   จันทรพิมล
2. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวฐานิดา   แสงใส
4. เด็กชายณัฐพล   นุ่นโฉม
5. นางสาวธมลวรรณ   ภู่พูลเพียร
6. เด็กหญิงธิติพร   ธำรงวรกุล
7. นางสาวนันทิชา   ปานอุทัย
8. นางสาวนิชาพร   สมศรีอักษรแสง
9. เด็กหญิงปภาสินี   เต็งทอง
10. นางสาวปิยฉัตร   วัฒนสกุล
11. นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์
12. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า
13. เด็กหญิงพิราทร   ฤทธิโชติ
14. นางสาวภควดี   พวงดอกไม้
15. เด็กชายภาสพงศ์   มิตราเวคิน
16. นางสาวรวิสรากรณ์   นุตยางกูรธนิน
17. นางสาววรรณพร  กุศลส่ง
18. เด็กชายวิชญ์รัตน์   สร้อยฉวี
19. นายศุภณัฐฏ์   โอภาสวงศ์
20. นางสาวสุทธิญาณ์   แตงหนู
21. นางสาวแพรวา  แก้วเงิน
 
1. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
2. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชินสถิต
2. เด็กชายพชร  สีหะเนิน
3. เด็กหญิงภัสพร  จูกุล
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธาตุอินจันทร์
5. เด็กชายศุภวิชญ์  จิตรีขันธ์
6. เด็กชายอัครชัย  นวลงาม
 
1. นายอุกฤต  เสมจันทร์
2. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 39 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1. นายธวัชชัย  เมืองบาล
2. นายนคร  ขันวิเศษ
3. นายภควรรษ  มหาวัน
4. นายอดิศักดิ์  เวียงสันเทียะ
 
1. นายสุธี  สุริยกานนท์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวกัญญนันทน์  อัครฐิตินิธิกุล
2. นายกิตติพัฒน์  อ่อนจาง
3. นางสาวกุลญดา  ถิรธนดิษฐ์
4. เด็กหญิงกุลรดา  เหมือนจันทร์เชย
5. เด็กหญิงจิตราภรณ์  เพ็งธงชัย
6. นายณัฐวุฒิ  เสตราช
7. เด็กหญิงตรีนุช  ดาวเรือง
8. นายธนกร  พันธุ์ซาว
9. นางสาวนคนันทน์  คะราณรัมย์
10. นางสาวนิภาดา  ไชยรักษ์
11. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิ้นโนนกอก
12. เด็กชายพรพงศ์  ภูมิสิน
13. เด็กชายพัทธ์สุธี  ถนอมสัตย์
14. นางสาวภัทรกันย์  พันธุ์ภู
15. นางสาวลลิตวรรณ  จุ้ยประชา
16. นางสาววรรณฤดี  นมนาน
17. นางสาววิมลวรรณ  รักไทย
18. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทศดร
19. นายศุภชัย  ฤทธิมังกร
20. นางสาวสิราภรณ์  สมบูรณ์พันธ์
21. นายสิริศักดิ์  สว่างวงค์ไว
22. เด็กหญิงหฤทัย  บุตรจันทร์
23. เด็กชายอธิวัฒน์  ปลาบู่ทอง
24. เด็กหญิงอันติมา  กลิ่นพยอม
 
1. นางสาววิลาวรรณ  บัวจูม
2. นายชัยพฤกษ์  ขวัญเมือง
3. นายจุมพต  รัตนาพิทักษ์
4. นายกิตติชัย  เห่งแจ้ง
5. นายศราวุฒิ  สุขสมบัติ
6. นายอนุชาติ  บุญไพศาล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 13 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 1. นายภูธะเนตรต์   ชมบุญ
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  สังขพันธ์ุ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 46 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ออกหาญ
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 24 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนดา  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณภัทร  สุจินดามณีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 14 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปฏิภาณ  สวัสดิ์ชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.93 ทอง 16 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวลักษิกา  ธุระสุข
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 29 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กชายกฤตณัฐ  สังข์สุวรรณ์
 
1. นายสิทธิเทพ  เลี้ยงรักษา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.83 ทอง 15 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายหฤษฎ์  มนัสศรีสุขใส
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ล่องตี้
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 32 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวอภิสรา  เกษมสวัสดิ์
 
1. นายอุกฤต  เสมจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 22 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณภัทร  สุจินดามณีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 19 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปฏิภาณ  สวัสดิ์ชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  ปานประเสริฐ
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 71.8 เงิน 21 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฏา  เจริญทรัพย์
2. เด็กชายชัยอนันต์  ศรีสกุน
3. เด็กชายธีระพันธ์  อัศวเจริญกุล
4. เด็กชายพชร  พันธุ์ทอง
5. นายพีรวิชญ์  อติภัควัฒน์
6. นายภาสวี  ศรีธรรม
7. เด็กชายวีรภัทร  ภักดีชวลิต
8. เด็กชายอนุชา  ประณุทกระสานติ์
9. เด็กชายอมรเชษฐ์  สันติ
10. เด็กชายไพสิฐ  สุวรรณจันทร์
 
1. นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกชมณฑ์  บริจินดา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แข่งเพ็ญแข
3. เด็กหญิงกาญจน์นิชา  คล้อยสวาท
4. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  มรรคเจริญ
5. เด็กชายจอมปราชญ์  รักโลก
6. เด็กหญิงจันทรัสม์  พิริยะพงษ์พันธ์
7. เด็กหญิงจิรนันท์  เอกเผ่าพันธุ์
8. เด็กหญิงฉัตฏิกาญจน์  บุญน่วม
9. เด็กหญิงชนิภรณ์  ชิ้นฮะง้อ
10. เด็กชายชัยพิชิต  บัวโอภาส
11. เด็กหญิงชุตินธร  นิลเกาะ
12. เด็กหญิงฐิติพร   บุญปรีชา
13. เด็กชายณดล  ศรศรีวิชัย
14. เด็กหญิงณปภัช  วัฒนะพานิช
15. เด็กหญิงณัฐกานต์  มรรคเจริญ
16. เด็กหญิงณัฐนันท์  สวัสดี
17. เด็กชายตะวัน  เทาศรีดี
18. เด็กชายธนนนท์  สุริวัลย์
19. เด็กหญิงบุณยวีร์  เจียวเจริญ
20. เด็กหญิงบุศยรินทร์  อดุลยโพธิธรรม
21. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เฮง
22. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีเกษม
23. นางสาวปัญญาพร  เหลืองพลสินกุล
24. เด็กหญิงพรชิตา  พลอยดี
25. เด็กหญิงพรปวีณ์  พัฒนไพรสณฑ์
26. เด็กหญิงพิชญา  ขมประเสริฐ
27. เด็กหญิงภัททิรา  โจมฤทธิ์
28. นางสาวภัทรดา  ไสยวุฒิ
29. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีนาค
30. เด็กชายภาคภูมิ  วรรณวงศ์สิริ
31. เด็กชายภูดิศ  ฉัตรศิริวัฒนา
32. เด็กหญิงวณิชญา  พงศ์เนตรวิไล
33. เด็กหญิงวรัญญา  รัตนศรี
34. เด็กหญิงศรุดา  ไชยปรีชาวิทย์
35. เด็กชายศิริมงคล  บัวประเสริฐ
36. เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์ทองดี
37. เด็กชายศุภเศรษฐ์  จันทร์สมบูรณ์
38. เด็กหญิงสิตา  สิรโชติกุล
39. เด็กหญิงสุภาพร  วงค์โพธิ์ศรี
40. เด็กหญิงอริสรา  ดำคลองตัน
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
3. นายธนิต  พณิชยกุล
4. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
5. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
6. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
7. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
8. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกฤตเมธ  มนเทียรกุล
2. นางสาวกัญญ์วรา  ทิมทอง
3. นายกัณฑ์ภูมิ  สาตรพันธุ์
4. นายกัณภพ  เทศสมบูรณ์
5. นางสาวกันต์ฤทัย  กิจสงวน
6. นางสาวจิรัชญา  พาณิชปฐมพงศ์
7. นายชนินทร์  ซีประเสริฐ
8. นายชลสิทธิ์  หมู่วิเศษ
9. นางสาวณัชชา  ยอดแก้ว
10. นางสาวณัฐณิชา  เกิดคล้าย
11. นายณัฐเกียรติ  เนตรประภา
12. นายธนกร  สุวรรณปา
13. นายธนชาต  อมรธำรงเวช
14. นายธนทรัพย์  โคตรคำ
15. นางสาวธัชชัญญา  วงศาชโย
16. นายนกร  นิสยันต์
17. นายปวริศ  มงคลธนตระกูล
18. นางสาวปาเจรา  ศรีวิสุทธิกุล
19. นางสาวพรจิรา  จรดล
20. นางสาวพรณภัทร  พรเลิศพงศ์
21. นางสาวพัฒนวดี  สรโยธิน
22. นายพิจักษณ์  ศฤงคารเจษฎา
23. นายภาสกร  เอี้ยงปาน
24. นางสาววรนิพิฐ  มะเริงสิทธิ์
25. นางสาววัชรี  เกิดศรีพันธ์
26. นางสาววันวิสา  คล้อสวัสดิ์
27. นายวิศวกร  อังศุภากร
28. นางสาวศิริวรรณ  ศรีประเสริฐ
29. นายสราวุฒิ  รัตนรักษา
30. นายสืบพงษ์  วงษ์สวรรค์
31. นางสาวสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
32. นางสาวสุพรรษา  ชูเจริญผล
33. นางสาวสุพิชชา  กงประดิษฐ์
34. นางสาวอรนุช  นรินทร์นอก
35. นายอรรถพล  ซื่อดี
36. นายอัครชัย  บุญเกิด
37. นางสาวอารียา  ฉิมกล่อม
38. นายเกรียงไกร  รุ่งมงคลชัย
39. นายเกียรติชัย  ลิ้มสงวน
40. นายเจตณัฐ  มีศิริ
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
4. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
5. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
6. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
7. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
8. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 31 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงชลดา  คำเสม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ฤทธิ์ไธสง
3. เด็กชายนัฐพงษ์  ธรรมนาม
4. เด็กหญิงปนัดดา  เนียมแสวง
5. เด็กหญิงพรสุดา  เสดถา
6. เด็กชายพัฒนกิจ  รูปหล่อ
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ฤทธิรณ
8. เด็กชายสุทธิพัฒน์  หนันศรี
9. เด็กหญิงหรรษา  เรืองศิริ
10. เด็กหญิงเกวลิน  เนียมแสวง
 
1. นางสาวปาริชาต  กานติศาวิวัฒน์
2. นางสาวนันทิดา  กิจเจริญถาวร
3. นายประยูร  ทองสุทธิ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.4 ทอง 27 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายจิณณวัตร  อ่วมสายศรี
2. นางสาวนนทิยา  ดวงจันทร์
3. นางสาวนิภาภรณ์  ศรีทองขำ
4. นายพิชิต  กัญยะคำ
5. นางสาวภีมสินี  จิรฐาทวีวัฒนกุล
6. นางสาวศศิวิมล  อินทร์น้อย
7. นางสาวสุจิตา  เที่ยงพูนวงศ์
8. นายอธิวัฒน์  ศรีปัญญา
9. นายอธิวัฒน์  สีสุข
10. นายไตรทศ  ทันปรีชา
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  ขจรเดชวัฒนกุล
2. นายเฉลิมชาติ  อิทิสาร
3. นายประยูร  ทองสุทธิ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.67 เงิน 31 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วีระวงศ์
2. เด็กหญิงชยาดา  นุชเจริญ
3. เด็กหญิงพชรพรรณ  ยาทาเปี้ย
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พร้อมเพียรพันธ์
5. เด็กหญิงศรวณีย์  ตาติดแสง
6. เด็กชายสุรเกียรติ  วงเวียน
7. เด็กหญิงอินทิรา  อิระวดี
8. เด็กชายไกรสิทธิ์  แก้วเรือง
 
1. นายธนภัทร  สุนทรภักดี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกุลสตรี  พงษ์เทพนิวัติ
2. นางสาวจริยา  คลธา
3. นางสาวชเนษฏตรี  สมประสิทธิ์
4. นางสาวพรจิรา  ไววิ่งรบ
5. นางสาวพิริยาภรณ์  สุริยฉัตรกุล
6. นางสาวภัทรกันย์  กอบลาภเจริญ
7. นางสาวสุธาสินี  พิมพะรัตน์
8. นางสาวอัจฉรา  พงศ์ภพไพบูลย์
 
1. นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
2. นางสาวอนงค์รัตน์  ร่มโพธิ์ชี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 38 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ศักดิ์ภัทรกุล
2. เด็กหญิงภัททิรา  โจมฤทธิ์
3. เด็กหญิงรัดเกล้า  พึ่งบำรุง
4. เด็กหญิงศศินิภา  บุญเฉลิม
5. เด็กหญิงสินีนาฏ  เชียงกา
6. เด็กหญิงสุจิรา  งามประโคน
7. เด็กหญิงอธิชา  ห้วยระหาญ
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สมรูป
 
1. นางสาววารี  สังข์เสือโพธิ์
2. นางสาวฐิติมา   เนี๊ยะอั๋น
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 36 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตุ้มอ่อน
2. นางสาวณัฐธยาน์  เกตุแก้ว
3. นางสาวธนัชพร  เทียมสอน
4. นางสาววาสนา  ยุทธเก่ง
5. นางสาวอภิสรา  นาคสงวน
 
1. นางสาวปานจิต  รุ่งสว่าง
2. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิิตต์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.67 เงิน 26 โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  ประเสริฐอดิศร
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คชศาสตร์ศิลป์
3. เด็กหญิงณิชาภา  ใจเพชร
4. เด็กหญิงทักษิณา  ทำดี
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนพันธ์
6. เด็กหญิงสุชาดา  จิรกุลวัฒนะ
7. เด็กหญิงหฤทัย  เค้าทอง
8. เด็กหญิงอรไพลิน  ลดานุวัตร
 
1. นายสัญญา  ใยยนต์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 27 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายญาณวุฒิ  สีลาด
2. นายปริญญา  ใช้โฉมยงค์
3. นายพันธุ์รัก  จั่นโพธิ์เตี้ย
4. นายพีระศักดิ์  อุตธร
5. นายภาณุเดช  ตาทิพย์
6. นายวัชรพล  คำซื่อตรง
7. นายศรัณย์  อุทรส
8. นายศิวะ  เลิศลิ้ว
 
1. นายธนภัทร  สุนทรภักดี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73.33 เงิน 17 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายชินวัตร  นิลกระจ่าง
2. เด็กชายวิชญา  กฤษณะกาฬ
3. เด็กหญิงวิมลมาศ  ศรีรัตน์
4. เด็กชายอภิวัชร์  สุคันโธ
5. นายอิทธินนท์  กิจภัทรวิทย์
 
1. นายอุกฤต  เสมจันทร์
2. นายสุรเชษฐ  ภู่เพชร์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นายทองชิว  เพ็งบุญชู
2. นางสาวอริศรา  พิสุทธิรัตนพันธ์
 
1. นางสาวอาภรณ์  หุ่นสวัสดิ์
2. นายเอกราช  อยู่ฤกษ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.66 ทอง 8 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวอรุณฉาย  ไชยสวาท
 
1. นางสาวดรุณี  นาคธรรมขันธ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง 6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายเมษัณฑ์  สินธทียากร
 
1. นางสาววรนุช  ศิริทองเกษตร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกมลวรรณ  แจ้วชุ่มชื่น
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ร่มโพธิ์ธารทอง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.33 ทอง 8 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  จันทร์สนิท
 
1. นางสาวซอดรียะฮ์  แมเราะ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง 8 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
1. นายปุณณรัตน์   เพ่งไทร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.66 เงิน 30 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวเบญญาภรณ์  นิลประพันธุ์
 
1. นางสาวดรุณี  นาคธรรมขันธ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.67 เงิน 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายการัณย์  วิเศษชัย
2. นายธีรวัฒน์  บวรเจิดพงศ์
3. นางสาวประภากรณ์  คำแดง
4. นางสาวปวันรัตน์  พานทอง
5. นายพงศกร  คีรินทร์
 
1. MissWu miao  miao
2. นางสาวอลิษา  เกียรติประชา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวชนาภา  ปิ่นประชา
2. นางสาววิไลลักษณ์  คูณทรัพย์
 
1. นางสาวนพพร  คุ้มรักษา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.47 ทอง 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  หลงสมบุญ
2. เด็กหญิงฐานวีร์  ประทุมสุวรรณ
3. เด็กชายตันติกร  ผาเคน
4. เด็กชายปิยวิทย์  ก๋งฉิน
5. เด็กชายพงศ์ณภัทร์  รุจิวรพัฒน์
6. เด็กชายมนต์เสก  กี่คงเดิม
7. เด็กหญิงรุ่งรวี  มรกตจินดา
8. เด็กชายศุภมงคล  กลิ่นบัว
 
1. นายธนาวินท์  ไกรกาศ
2. นายวินัย  ศรีภักดิ์
3. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.3 เงิน 31 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฉัตร์ฐิตา  พรเลิศพิทยกิจ
2. นางสาวณัฐกุล  พระเขียนทอง
3. นางสาวปรารถณา  สุจจิตร์จูล
4. นางสาวปาณิสรา  อินทร์รักษา
5. นางสาวศศิมา  โยธคง
6. นางสาวศิริพร  พรมรัตน์
 
1. นางสาวบัว  จรเข้
2. นายรุ่งโรจน์   กิติสัทธาธิก
3. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 33.17 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวดวงรุ่ง  จันทร์ประสิทธิ์
2. นายถิรวัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. นางสาวนิชาภา  แสงแก้วนพคุณ
4. นางสาวนิศาชล  รักเจริญ
5. นายปฏิภาณ  แสนมั่น
6. นางสาวปวรรณรัตน์  นัทธิโพธิ์
7. นายพันธกานต์  แพรประเสริฐ
8. นางสาวยุพารัตน์  เกียรติประชา
9. นางสาวรุ่งไพลิน  จิตตวิสุทธิกุล
10. นางสาวสุกัญญา  อัปกาญจน์
 
1. นางสาวไปรยา  บุบผาโชติ
2. นางปิ่นอัปสร  รัตนะขวัญ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 9 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงพินิจ
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โคตรภูธร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์  นุชาติวงศ์
4. เด็กหญิงรามาวดี  วารี
5. เด็กหญิงลินลนี  วงศ์พล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  บุญคลี่
2. นางสุภาวดี  กิจประเสริฐ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ดีพูล
2. นางสาวปรรัชน์  วิชาสุด
3. นางสาววรรณวิษา  เที่ยงธรรม
4. นางสาวสุธิตา  ลี้สุวรรณ์
5. นายสุพล  สว่างวงค์
 
1. นางสุภาวดี  กิจประเสริฐ
2. นางสาวเบญจวรรณ  บุญคลี่
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 30 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุรทิพาพงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชัยโย
3. เด็กหญิงอภิญญา  ปลื้มถนอม
 
1. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
2. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 28 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวลินนรัตน์  เพ็ชรสิมาลัย
2. นางสาววราศิณี  สิทธิอักษร
3. นางสาวศศิธร  พังจุนันท์
 
1. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
2. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงศรี
2. เด็กหญิงพัชรียา  ส่งแสง
3. เด็กหญิงรินรดา  โฉมไธสง
 
1. นางอติภา  เจ็งประเสริฐ
2. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวภิญญา  ภรณ์ธัญญา
2. นายภูมินทร์  พ่วงทอง
3. นางสาวแพรวพรรณ  นาคจีน
 
1. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
2. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 37 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  รอดทอง
2. เด็กชายภคิณ  เลาหชีวิน
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายธนา  บุญชู
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 45 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กหญิงปาหนัน  ใจผ่อง
2. เด็กชายพงศกร  กาเหว่าลาย
 
1. นางสาวอัมพร  พัฒอินทร์
2. นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 39 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1. นายสรศักดิ์  ศรีทองอินทร์
2. นายอภิสรณ์  พรเจริญ
 
1. นายคมสัน  จันทร์แดง
2. นางสาววิกานดา  จันทประดิษฐ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายชยพล  หาญเสน่ลักษณ์
2. เด็กชายภูวเดช  นิยมเดชา
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายธนา  บุญชู
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 47 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายทนุพงษ์  แก้วบุบผา
2. นายบัณฑิต  ศิริเสรี
 
1. นายธวัช  วิบูลย์ชาติ
2. นายธนา  บุญชู
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 42 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  พรหมมาศน์
2. เด็กชายวรพรต  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวจารุณี  สอนใจ
2. นายอาทิตย์  ไชยจันทร์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 48.4 เข้าร่วม 48 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภัณฑิล  อดุลย์ฐานานุศักดิ์
2. เด็กชายภัทรพล  ตั้งบรรจงกิจ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  อุดรเขต
2. นายเฉลิมรัฐ  อนันตชาติ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 43 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายจิรเมธ  อุระนันต์
2. เด็กชายเจษฎากร  อ่องนก
 
1. นายปริญญา  แสนสวะ
2. นางสาวศิริขวัญ  สุขขีพันธุ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 41 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวญาณิศา  โสภัย
2. นางสาวยุคลธร  ศรแก้ว
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สุขขีพันธุ์
2. นายปริญญา  แสนสวะ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกฤตภัค  กิจจิว
2. นายสิทธิโชค  ชูประสูติ
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายสหภูมิ  เกตุแก้ว
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปราธีดา  เกตุเพ็ชร
2. นายวรเทพ  จิตวิขาม
 
1. นายประพันธ์  จาวสุวรรณวงษ์
2. นางสาวอภิญญา  นาคใหญ่
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 15 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลภัค  ธรรมรักษ์เจริญ
2. เด็กหญิงณัฐชา  เหลืองสะอาด
3. เด็กหญิงภวริศา  เกียรติทรัพขจร
 
1. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 37 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวชญากาญ  เจิมศิริ
2. นายศุภวิชญ์  พึ่งฉิม
3. นายอัฐพล  บุญสาร
 
1. นายศรัณย์  จันทร์แดง
2. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายจักรี  เสือกงลาด
2. นายพงศ์ศิริ  พัฒนพร้อมสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
2. นายธวัช  วิบูลย์ชาติ
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายทศพร  ภู่ทอง
2. เด็กชายพุทธชน  ศุภารักษ์สืบวงศ์
3. เด็กชายวีรยุทธ  กิจบุญชู
 
1. นายสหภูมิ  เกตุแก้ว
2. นายธนา  บุญชู
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายจอมพล  ฉัตรนภารัตน์
2. นายอุกฤษฎ์  สุขสมกลิ่น
3. นายเจษฎาธร  แก่นแก้ว
 
1. นายพงษ์รัตน์  เล้าประเสริฐ
2. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายณัฎชนน  วสุธวัช
2. เด็กชายธนดล  ดำเนินภัณฑ์
3. เด็กชายอรรคกรณชัย  ถิรเสถียรรัตน์
 
1. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
2. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปฏิภาณ  อินทร์ชุ่ม
2. นายพลวัศ  เนตรหิน
3. นายภัทรเวช  ชำนาญศิลป์
 
1. นายกันตพงษ์  เรืองวัฒนาวิศิษฐ์
2. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 74.83 เงิน 10 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกษิตินาช  เรณู
2. เด็กหญิงพรพิชญ์พัณ  เนียมหอม
3. เด็กหญิงรมิดา  แก้วดี
 
1. นายธนา  บุญชู
2. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายพรชัย  หุ่นสำราญ
2. เด็กชายรัชถ์ธวัช  สีห์สุกิจถาวร
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชูจันทร์
 
1. นางพจนีย์  ไพรงาม
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชุติมา  สุกสว่าง
2. นางสาวณิชา  วิชชุนากร
3. นางสาวพนิดา  อุณหทวีทรัพย์
 
1. นางสุกาญจนา  ทยาพัชร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิตยา  ฉิมจินดา
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปรีชาแสงจันทร์
3. เด็กหญิงรังรอง  ใส่แป้ง
 
1. นางกันศิมาลี  เทียนงาม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธนภรณ์  ทยาพัชร
2. นางสาวปิยธิดา  จันทร์ครุธ
3. นางสาวอัณฑิกา  สาธร
 
1. นางสุกาญจนา  ทยาพัชร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทับทิม
2. เด็กหญิงพรรณริลท์  สหวรรธนกรณ์
3. เด็กหญิงลักษิณา  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงอชิรญา  ตู้สมบัติ
5. เด็กหญิงอติกานต์  นนทมาลย์
6. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ทองสงค์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวละอองดาว  ผมหอม
3. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.52 ทอง 11 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  ภู่เจริญ
2. นายชินดนัย  หุ่นสวัสดิ์
3. นางสาวนัทธพร  พลอยหิน
4. นายภคพล  ปานเจริญ
5. นางสาวสิริญาภรณ์  สุดสว่าง
6. นางสาวอิสรีย์  อิทธิฤทธิ์มีชัย
 
1. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
2. นางสาวละอองดาว  ผมหอม
3. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โอภาสวงษ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  เข็มปัญญา
3. เด็กหญิงอภิชภา  อัศวธนาดุล
 
1. นายเอกอุดม  ทองเกษม
2. นางสาววิไล  จิรมงคลการ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายจิรายุทธ  บุญอินทร์ส่ง
2. นายวัชพล  เทียนสว่าง
3. นายสุวัชชัย  เดชประสาท
 
1. นางสาวนันทิดา  กิจเจริญถาวร
2. นายธีระ  ทองยี่สุ่น
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.3 ทอง 10 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  สังข์เงิน
2. เด็กหญิงมธุรดา  ทมวงศ์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เสียงหวาน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายธีรรัตน์  ธนศิลป์
2. นางสาวลักษิกา  วิตหงส์
3. นางสาวอายูมิ  อิชิโอโดริ
 
1. นางสาวดวงพร  จันทร์สมบูรณ์
2. นางสาวพิมพ์มาศ  เพชรขาวช่วย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.9 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กหญิงปานวาด  จันทร์ละมูล
2. เด็กหญิงมุธิตา  คอนธิเสน
3. เด็กชายเกษม  สังข์อยู่ดี
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  ศรีวงษ์อยู่
2. นางถนิมพร  เปรมปราศัย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกฤษณะ  แก้วเจริญ
2. นายกิติพงศ์  โพธิสุวรรณ
3. นายถิรวุฒิ  เปี่ยมสมบูรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์มาศ  เพชรขาวช่วย
2. นางสาวอิสรีย์  อริยะวรชัย
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 36 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธีรดนย์  เฮงรักษา
2. เด็กหญิงมนัญญา  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงวลัยพร  ปัญญากมลกิจ
 
1. นางสาวฉัตรทิพย์  พั่วพันธ์ศรี
2. นางอัธยา  นนธ์พละ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐธยาน์  สมสุขไพเราะ
2. นางสาวณัฐนรี  สมสุขไพเราะ
3. นางสาวภารดี  เฟื่องมะนะกูล
 
1. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
2. นายอดิเทพ  เรืองสม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงธันพิมล  ชูมาลี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงไอลดา  สายคำ
 
1. นางรัชนา  ปรีชารัตน์
2. นางนงสมร  พงษ์อภัย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 9 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกัณธิมา  นุ่มนวล
2. นางสาวพลอยลดา  ปาทา
3. นายรัชชานนท์  พุกเจริญ
 
1. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
2. นายอดิเทพ  เรืองสม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บางยาง
2. เด็กหญิงกานต์หทัย  กูเปี้ย
3. เด็กหญิงกุลภัทร  โตสงวน
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปภัสรา  ทองสรวง
2. นางสาวสินารักษ์  ธงไพร
3. นางสาวอภิญญา  พ่อเกษ
 
1. นางออมสิน  สถาพร
2. นางออมสิน  สถาพร
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  พรมมี
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายโกศิลษ์  มะลิทอง
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายพีรณัฐ  ลิ้มเทียมรัตน์
2. เด็กหญิงภคพัส  อิ่มใจ
3. เด็กชายศุภชัย  เบี้ยวทุ่งน้อย
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  พันธ์ขะวงษ์
2. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  ปานรัตน์
 
1. นางวาสนา  โศภิตวจนะ
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  กำลังบุญ
 
1. นางอัญธริยามน  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  กันทะปิง
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80.33 ทอง 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ประคองวงษ์
 
1. นายเลิศ  จันทร์คำ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  จำรัสภูมิ
 
1. นายสันติ  จันดีวันนา
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  เกตุแก้ว
 
1. นางกนกพร  พลชัย
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายรังสรรค์  สิงตะบุตร์
 
1. นางอภิภา   ศรีเอี่ยมสะอาด
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนรี  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายหัสศวรรษ  กวีกิจเวที
 
1. นายเสน่ห์  ไชยสุกา
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายยุทธ  พวงสมบัติ
2. นางสาววรัญญา  ศรีเพชรเจริญ
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
2. นางพรทิพย์  อรชร
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 20 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายจิรพนธ์  อรรถวสุ
2. เด็กชายศุภกิจ  ผลเจริญ
 
1. นางสาวทรายทอง  เกตุพลอย
2. นางสาววิไล   ตันเสียงสม
 
179 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 78.67 เงิน 8 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายขวัญชัย  มณีจินดา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  โพธิ์ทองคำ
3. เด็กชายชวานนท์  โพธิสัตย์
4. เด็กชายณัชพล  แก้วพิจิตร
5. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พานตะโก
6. เด็กชายณัฐภัทร  ทองอ่วมใหญ่
7. เด็กหญิงณิชาวีร์  ศรีสุวรรณ
8. เด็กชายดลพงษ์  จรดล
9. เด็กหญิงธนพร  บุญชัย
10. เด็กชายธเนศ  หนักไหล่
11. เด็กหญิงนรากร  อำมาตย์
12. เด็กชายปภินวิทย์  สินสังข์
13. เด็กหญิงปยุดา  มากผาสุข
14. เด็กหญิงพัชรพร  รุ่งจำเริญ
15. เด็กชายพัฒน  เอื้อโอภาพัฒน์
16. เด็กหญิงภัคจิรา  บรรพกาญจน์
17. เด็กหญิงมณทิชา  คานงอน
18. เด็กชายยศพนธ์  โชครัศมีศิริ
19. เด็กชายวีรวิชญ์  อภิศิริเดชาวัฒน์
20. เด็กชายศิวกร  บัวสุ่น
21. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญนิธิธาดา
22. เด็กชายสหรัถ  พิรัชวิสุทธิ์
23. เด็กชายอธิป  พูนขวัญ
24. เด็กหญิงเปมิกา  วัฒนะพานิช
 
1. นายรัตนพล  วิสุทธิวงศ์
2. นายประยุทธ  เกตุทอง
3. นางสาววารี  สังข์เสือโพธิ์
4. นางสาวพัชรินทร์  หลีศิริ
5. นางสาวฐิติมา  เนี๊ยะอั๋น
 
180 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 7 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกชรัตน์  บัวทอง
2. นายจักรกฤษณ์  กล่อมสวัสดิ์
3. นายฐรัฐกรณ์  มณีทิพย์
4. นางสาวณัฐฐา  แก้วประชา
5. นายณัทภพ  สุขประเสริฐ
6. นางสาวณิชารีย์  ชุนถนอม
7. นายธนกฤต  แก้วสมบูรณ์
8. นายธนภูมิ  ด้วงไข่
9. นางสาวธนวรรณ  เจียวเจริญ
10. นางสาวธันยนันท์  หาดี
11. นายธีรศักดิ์  มีสัตย์
12. นางสาวผกาพร  ไทยสง
13. นางสาวพัทธวรรณ  นราทอง
14. นางสาวพิชญ์สินี  ไกรประวี
15. นายภาณุพงษ์  อักษรศรี
16. นางสาวมณีนุช  แฟงจะโปะ
17. นายรัฐคุณ  พรยั่งยืน
18. นายศราวิณ  ตันติภัณฑรักษ์
19. นายศิกษก  ใยโฉม
20. นางสาวศิรภัสสร  ลิ้มสุวรรณ์
21. นายศิรวิชญ์  ชิ้นฮะง้อ
22. นายอิทธินันท์  สุวรรณฤทธิ์
23. นางสาวเปมิกา  คณาวงศ์
24. นายไชยวัฒน์  วุ่นบำรุง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  หลีศิริ
2. นางสาววารี  สังข์เสือโพธิ์
3. นางสาวฐิติมา  เนี๊ยะอั๋น
4. นายประยุทธ  เกตุทอง
5. นายรัตนพล  วิสุทธิวงศ์