สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงอรชา  โชคนิรันดรสุข
 
1. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.25 เงิน 35 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวฐิติชญา  ไพบูลย์
 
1. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เอกตาแสง
 
1. นางอัญชลี  สุวรรณวิสัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวตรีทิพ  ขลุ่ยทองคำ
 
1. นางพีรภาว์   จิตต์หาญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.87 ทอง 23 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  อินทร์มีสุข
 
1. นางธิติยา  กวินเอกวรา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวศศินา  ขุนหมื่น
 
1. นางภัชรา  จิตสงบ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 25 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ชุมพลปกรณ์
 
1. นางสาวสิริพร  รัตนมุง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.75 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวเอื้องอารีย์  ทองดอนอ่อน
 
1. นางสุดารัตน์   ชิณณะพงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงพชรา  จันทิพย์วงษ์
2. เด็กหญิงภมรรัตน์  อ่วมจันทร์
3. เด็กหญิงอภิสรา  บุญเฉลย
 
1. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
2. นางมาลัย  ทองสิมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58.25 เข้าร่วม 33 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศุภรดา  วอนแดง
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  หัสชู
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ม่วงมั่งมี
 
1. นางสาวิตรี  สุริยาวงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 47 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  รุ่งเรีอง
2. เด็กชายอัครชัย  เขียวพราย
 
1. นางสิรภัทร  แหวนสว่างเพ็ชร์
2. นางสาวไพเราะ  เพ็ชรดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 38 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวธิญา  คำโสภา
2. นายอวิรุทธิ์  แซ่ลี้
 
1. นางระเบียบ  เสรีรมย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กชายกิตติพศ  เจนสวัสดิ์พงศ์
 
1. นางพิริยา  เลิกชัยภูมิ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายพงศ์วิทย์  โพคัยสวรรค์
 
1. นางอรษา  พบลาภ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 30 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  จุมที
2. นางสาวระ  ชื่นยอด
3. นายอนุชา  บุญปก
 
1. นางสาวเสาวภา  เล่นวารี
2. นางสาววันทนา  พลภักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.1 เงิน 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  มีชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฐณภัทร  รอดดอนไพร
3. เด็กหญิงวริณญา  เพชรสุข
 
1. นางสาวชญานิศ  สุธรรมมา
2. นางพิบูลพรรณ  ตังคะพิภพ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 20 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวปรางสุคนธ์  ราชบัญดิษฐ
2. นางสาววรฤทัย  อุ่นแก้ว
3. นางสาวอรุณวรรณ  สระทองพูน
 
1. นางสาวสุวรรณนี  จันทนวิสุทธิ์
2. นางชลิดา  โตวรานนท์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31.4 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภคปภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วุฒิเกษตรกิจ
 
1. นายสมชัย  พิทักษ์วงษ์โยธิน
2. นายวิวัฒน์   บุญยง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.5 เงิน 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวณัชชา  ศิลาเวียง
2. นางสาวอัญณิฌา  มียอด
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายทรงพล  อินทนชิตจุ้ย
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายนนทวี  เพชรศาสตร์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจร่มเย็น
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประเสริฐนพคุณ
2. เด็กหญิงศากุนต์  สรรพสาร
3. เด็กชายโสพจน์  สุจริตบรรณ
 
1. นางสุนีย์  เหมรัตน์
2. นางสุภาภรณ์  ชัยยะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22.25 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกฤตยา  พวงธรรม
2. นายณัฏฐพล  พรามพิทักษ์
3. นายธนพงศ์  จูแดง
 
1. นางสาววรันต์ภรณ์  คังคะประดิษฐ์
2. นายวินัย  ผลทวีนุกูล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงสายธาร  มากมี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเมืองหลวง
3. เด็กหญิงอริสรา  แก่นเรือง
 
1. นางกันตินันท์  สักคุณา
2. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.5 เงิน 21 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพรวนา  อุณหเสรี
2. นางสาวสุนันท์  วุฒิเสถียร
3. นางสาวอรยา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวเกตกนก  สวยค้าข้าว
2. นางสาววรรณธมล  บุตรดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.78 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขสมัย
2. เด็กชายราเมศวร์  โอฬารพัฒนพงศ์
3. เด็กหญิงวัลลภา  ทองจันอับ
 
1. นางฐิติชญา  อยู่เต็มสุข
2. นางกันตินันท์  สักคุณา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวชญาณิน  รุ่งโรจนสิวากูล
2. นายชญานิน  สัตยกมลฉัตร
3. นางสาวเจนจิรา  ชัยโย
 
1. ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ
2. นางสาวสุนิสา  ทับแสง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชัยธวัช  แซ่ลี้
2. เด็กชายณัฐนนท์  สุขพันธุ์
3. เด็กชายพีรณัฐ  เกตุมณี
 
1. นายอภิชาติ  ทองดอนน้อย
2. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  สุทธิเจริญพาณิชย์
2. นางสาวชนิสรา  สงศิริ
3. นางสาวทอฝัน  นวลคล้ำ
 
1. นางกุหลาบ  มิตตานนท์สกุล
2. นายสุทธิวิชญ์   พงษ์ธนาวิสิฐ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญจมาสน์  ช้างวัล
2. เด็กหญิงศิวนันท์  ภู่ระหงษ์
 
1. นายอัครพล  สุวรรณธัย
2. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  อยู่เต็มสุข
2. นายวศิน  เศรษฐโชดึก
 
1. นางพินรุ่ง  สอดศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.81 ทองแดง 29 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ดอนเทียนพวง
2. เด็กหญิงเกสิรินทร์  จันทวงค์
 
1. นายปัญญา  ไขสี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.18 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กชายธนากร  หอมยามเย็น
2. เด็กชายธนเสฏฐ์  ถิรวัฒน์เดโชชัย
 
1. นางสาวพัชนี  ปานคง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชยะนันท์  ศรีเพียงจันทร์
2. นายญาณกร  แจ่มจำรัส
3. นายศิลา  ซิ้มเจริญ
 
1. นางสาวพรรณระพี  คูธนะวนิชพงษ์
2. นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  กมลศิลป์
2. เด็กหญิงบุศบง  ดีจิตร์
3. เด็กหญิงพฤศจิกา  ลิ้มทอง
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  สระหงษ์ทอง
5. เด็กหญิงสุภาสินี  สุธราพนากิจ
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  คงพากเพียร
2. นางกฤติกา  โชควัฒนชัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกรชนก  สรวงเกษม
2. นางสาวกัลยาณิน  สรวงเกษม
3. นางสาวรัชตะวัน  ชุนใช้
4. นางสาวสาวิตรี  นาคเรืองศรี
5. นางสาวอมรรัตน์  ลิ้มศิริวัฒน์
 
1. นางกุสุมาลย์  ศรีเจริญ
2. นางวันเพ็ญ  ทิพย์มาลัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 22 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ตั้งธนากาล
2. เด็กหญิงปูชิตา  ชาววัฒนา
3. เด็กหญิงวรรณษา  ตั้งไพบูลย์วรรณ
4. เด็กหญิงศารินธร  บุญสุขเกิด
5. เด็กหญิงอริสา  หาญสมัย
 
1. นายฐากูร  ขานตา
2. นางวีรินทร์  คู่โนรัมย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวฉัตรนรินทร์  สังข์พระกร
2. นางสาวณัฐริกาญ  รอดดอนไพร
3. นางสาวตุลยา  เหลางาม
4. นายธณาวุฒิ  สระทองแอ
5. นางสาวเบญญาภา  กิจเวช
 
1. นายเรวัต  สระทองบุญ
2. นางปารีญา  ว่องพัฒนวงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.8 เงิน 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  อิสระกุล
2. เด็กหญิงชญาณิชา  ทัศนาทัย
3. เด็กหญิงณรัชยา  ขำสุวรรณ
4. เด็กหญิงทักษพร  นิตยากรณ์
5. เด็กชายสุนทร  สุวรรณศิริ
 
1. นางสาวสุพรรณษา  เม่งเตี๋ยน
2. นางเพียรพันธ์ุ  กิจพาณิชย์เจริญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายกัญจน์  สมจริยา
2. นางสาวมัลลิกา  ธนวิจิตรพันธ์
3. นางสาววรัญญา  อยู่ชัยกิจ
4. นางสาววิภาดา  พูลพิทักษ์
5. นางสาวอรญา  ศรีสังวาลย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มานะธรากุล
2. นางสาวปนิตา  นุ่มดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายจิรพงษ์  วงวิเศษ
2. นางสาวณัฐกานต์  บุญกะยะ
3. นายณัฐวัฒน์  ดอนสังไพร
4. นายธนะพงษ์  บุญธรรม
5. นายนฤพนธ์  มาลัย
6. นายปุญญกานต์  วรานนท์วนิช
7. นางสาวมัชฌิมา  แก้วคำดี
8. นายมามัชฌิม  ปัทมะรังสิตา
9. นางสาวรจนา  อรชร
10. นายรณกร  รักษ์สุภักดี
11. นางสาวรัตติกาล  โรจน์พิสุทธิ์
12. นายรัตนกร  สมศรี
13. นายวทัญญูู  ล้อกสิกรวัฒนา
14. นายวรวัส  ตะก้อง
15. นายวีรชัย  ทองเหมือน
16. นางสาวศุภานัน  มีกลิ่นหอม
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  พิศสวัสดิ์
18. นายอนุรัตร  ล่ำสัน
19. นางสาวอามิตา  สุขพันธุ์
20. นายเจษฎา  จงเพิ่มวัฒนะผล
 
1. จ่าอากาศเอกณัฐพงษ์  แก้วกำเหนิด
2. นายประณิธาน  จรัญญา
3. นางวัลย์ธนา  สมุทรักษ์
4. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
5. นางสายพิน  ทองจุลย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.2 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวฐิติกานต์  สมจิตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  วีรพงษ์
3. นางสาวณัฐนันท์  แซ่ตัน
4. นายณัฐวัชร  คำทวี
5. นางสาวธนัตดา  เอกเผ่าพันธุ์
6. นายธรรมศักดิ์  คำวัตร์
7. นายนวมินทร์  ศรีอินกิจ
8. นายปวริศร์  จิรพัฒน์ดำรงกุล
9. นายปัณณธร  ดอนวัดไพร
10. นายพรรษพล  แสงอุไรประเสริฐ
11. นางสาวพัชรา  เอกอุฬาร
12. นายภัทรกฤต  อร่ามศรี
13. นายยศวริศ  ปานเสียง
14. นายศุภวิชญ์  พุ่มพวง
15. นายศุภเชษฐ์  รื่นนุสาร
16. นายสุรเชษฐ์  หงษ์ยนต์
17. นางสาวอาทิตยา  เอกปัชชา
18. นายอารักษ์  แม่นหมาย
19. นางสาวเปรมจิรา  อินทร์แสง
20. นายโชติชญานนท์  เร้ารุ่งอรุณ
 
1. นายภาณุพันธ์  สารรัมย์
2. นายบุรินทร์  คล้ายสาคร
3. จ่าอากาศเอกจิระพัฒนะกิจ  โพธิ์แก้ว
4. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
5. นางสายพิน  ทองจุลย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง 17 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมสังวาลย์
 
1. นางสาวกิติยา  พ่วงจินดา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 25 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวธัญชนก  แถววงษ์
 
1. นางสาวกนกอร  วงศ์จำปา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.34 ทอง 16 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงประไพพร  วัชนุภาพร
2. เด็กหญิงเยาวดี  ปิติปฏิมารัตน์
 
1. นางสาวปิยธิดา  แจ่มโกมัย
2. นางสาวสุภาวดี  บุณยะมาน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.92 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายธนาธร  พจสุวรรณ์
2. นางสาวปภัสสร์พร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางวงจันทร์  พันชนะ
2. นางสาวสุพีลาภ  ลำภา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.4 ทอง 28 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เริ่มตั้งสกุล
2. เด็กหญิงญาตา  ใจบุญมา
3. เด็กหญิงณัชชา  เฮงราย
4. นางสาวณัฏฐณิชา  ทิมทอง
5. เด็กหญิงวัลภา  คชศิลา
6. นางสาวศศิวิมล  ลิ้มฮวด
7. นางสาวสรัญชลี  อมโร
8. นางสาวสุปราณี  สกุลสุขใจ
9. นางสาวอนงค์นาถ  หนูคง
10. เด็กหญิงอโนชา  เจตนายิ่งยง
 
1. นายนวพันธ์  รักบ่อพลับ
2. นางสาวฉัตรทอง  จุมพลเดชาพันธ์
3. นางบุญทอง  รักษาผล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70 เงิน 16 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  เรืองจุ้ย
2. นางสาวจารุกัญญ์  สิงห์ทอง
3. นางสาวจารุภัทร  สิงห์ทอง
4. นางสาวจุฑาทิพย์  เรืองศักดิ์
5. เด็กหญิงณิชกานต์  บุตรน้ำดี
6. นางสาวปิยธิดา  นาคใหญ่
7. นางสาวพนิตพร  บุตรน้ำดี
8. นางสาววริศรา   ฐิตยานุวัฒน์
9. เด็กหญิงสุปราณี  สิงห์ทอง
10. นางสาวสุรีรัตน์  งามคณะ
11. เด็กหญิงอริญชยา  เจริญพิทักษ์
12. นางสาวอารียา  สิงห์ทอง
13. นางสาวอินทราณี  เธอกิ่ง
14. นางสาวเจนจิรา  กันยา
15. นางสาวเบญจพร   แซลิ้ม
 
1. นายจิรัฐฎ์  เพ็งทา
2. นางสุรีย์  วรนาม
3. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  วรนาม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองศรีชุม
2. เด็กหญิงอภิญญ์ศิชา  อมรประภาวัฒน์
 
1. นางสาวดารินนา  ปานเสน
2. นางสุนีย์  แจ้งใจ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายพีรณัฐ  ปรัตคจริยา
2. นายเจษฎายุ  เรืองกัลป์
 
1. นายตะวัน  ลิ่วสกุลฤดี
2. นายมนตรี  สัมมเสถียร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  กระแสโท
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวปภัสสร  บัวลุพันธ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จิตจระพันธ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  มิตรเจริญรัตน์
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวอรกัญญา  สุขจิตรธนกร
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ศรีมกุฎพันธุ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงภาณิดา  ช่างสาน
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวดวงตะวัน  ศรีปิ่นเป้า
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงโชติกา  สวัสดิ์จุ้ย
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาววรัชยา  ศรีทองอินทร์
 
1. นายสมเจตน์  โพธิอุบล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  อิสราคาร
2. เด็กหญิงภัคธีมา  จงจิตสำราญ
 
1. นางจุฬารัตน์  เชื้อทหาร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงระพีพร  คุ้มพะเนียด
 
1. นางสาวสมพร  นิสยันต์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวเตชิตา  ปินตาแก้ว
 
1. นางสุดารัตน์  พสกภักดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  อุทัยเรือง
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สายทอง
3. เด็กหญิงปริณดา  จงสถาพรยิ่ง
 
1. นายสุพจน์  ฉายสิน
2. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 46 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายกัมพล  ผ่องใส
2. นายณัฐพล  อุตะพิระ
3. นายธนวิชญ์  วรอาจ
 
1. นางสาวชลธิชา  วัฒนาการ
2. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  นิลสวัสดิ์
 
1. นายสุทธิพงศ์  แก้วอิ่ม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.33 ทอง 11 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสหัสวรรษ  ผิวงาม
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี   เพชรแต่ง
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายหัสนัย  ธรรมชอบ
 
1. นายสุชาติ  ตันอยู่
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญสุข
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพ็ชรดำ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 26 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกฤษณา  แก้วบัวดี
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 27 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรแต่ง
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.67 ทอง 19 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวนิชนันท์  กล้าหาญ
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ชูกุล
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 26 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายลีนวัฒน์  ศรนุวัตร
 
1. นายเดชา   ศรัทธาผล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงระวินันท์  อัครวรวัฒน์กุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิธาวัลย์  ทองดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  จันทร์เม่ง
2. เด็กหญิงงามสิรี  ไฝ่เมตตา
3. นางสาวชนิตา  แย้มธนากูล
4. นางสาวณัสรา  พิทักษ์พร
5. เด็กชายธีรวัฒน์  จันชัยชิด
6. นายบุญค้ำ  ปางมิ่ง
7. เด็กหญิงปณิตา  อ้นคง
8. นางสาวพลอย  สามน้อยงาม
9. นางสาวแพรวา  พลับลัดโพธิ์
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
2. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  การดำริห์
2. นางสาวจงกลณี  นกทอง
3. เด็กหญิงจารุภา  ตระการธงชัย
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิริวัฒฑโน
5. นางสาวบัณฑิตา  ตระกูลเชี่ยวชาญ
6. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  พัฒนพร้อมสุข
7. เด็กหญิงปุณยาพร  วังสุข
8. เด็กหญิงพจนา  รัตนพงศ์
9. เด็กหญิงพรรวษา  มุ้ยมี
10. นางสาวลักษณ์นารา  ศรีสุขสวัสดิกุล
11. นางสาวลัดดาขวัญ  รัตนพร
12. เด็กหญิงวิลาวัณย์  รัตนพร
13. นางสาวสวิตตา  พันธเสน
14. เด็กหญิงสุวภัทร  อินทร์รจนา
15. เด็กหญิงอุธาทิพย์  เก่งจันทร์วรกุล
 
1. นางสาวพรพรรณ  เลิศอุปถัมภ์
2. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.8 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายจิระพงศ์  แสงกล้า
2. เด็กชายชัชพงษ์   ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงชุตินันท์    เกตุรัตน์
4. เด็กหญิงชุติมา   ตามวงษ์วาน
5. เด็กชายธนากร    ทองดอนเหมือน
6. นายธราธร  พูพวงจันทร์
7. นายธิติวุฒิ  ตันประทุมวงษ์
8. เด็กหญิงพลอยพิชชา   ตันประทุมวงษ์
9. เด็กชายภูวดล  นิตยผลิน
10. เด็กชายศิขรินทร์  กอร่ม
11. นางสาวสิริลักษณ์   ศักดิ์เมือง
12. นายสุรเสกข์   ธัมมะรังกา
 
1. นายตะวัน  ส่องแสง
2. นายรภัทกร  มิตรเจริญรัตน์
3. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
4. นางสาวสุภาพร  แย้มนิยม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ศรีจันทร์
2. เด็กชายนวพล   ธัญชาติธาตรี
3. เด็กชายภราดร    วรดี
4. เด็กชายภัทรพงศ์    ดวงศรี
5. เด็กหญิงภาวินี   นิเรียงรัมย์
6. เด็กชายภูวดล   นิตยผลิน
 
1. นายรภัทกร  มิตรเจริญรัตน์
2. นางสาวสุภาพร  แย้มนิยม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยกร  ภุมมารักษ์
2. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
3. นายนิธิศ  แดนมัดตาม
4. นายพรภวิษย์  เอกรัตนวัฒน์
5. นางสาววิยะดา  รุ่งเรือง
6. นางสาวอารียา  คำพระ
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
2. นายอนวัช  พวงสมบัติ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.6 ทอง 18 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  อำพร
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  คนใหญ่
3. เด็กหญิงกรวรรณ  พรเดชาวุฒิ
4. เด็กชายกฤษฏิ์  หาญยิ่ง
5. เด็กชายก้องภพ  โอ่งเคลือบ
6. เด็กหญิงขวัญจิรา  ย้วนประสิทธิ์
7. นายชนกชลณ์  ถมยา
8. เด็กชายชนาธิป  ฉิมโต
9. เด็กหญิงญาณีรัตน์  วรยิ่งยงค์
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วพลกรัง
11. เด็กชายณัฐดนัย  ยาสมุด
12. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์สวัสดิ์
13. เด็กชายณัฐภัทร  นาหิรัญ
14. เด็กชายทรงยศ  คำปาน
15. เด็กชายธนาวุฒิ  ปลัดใหญ่
16. เด็กชายนพนนท์  วรเดช
17. นายนพวัฒน์  แสงพร
18. นายนฤชัย  แตงจั่น
19. เด็กหญิงนันทิกานต์  พูลผล
20. นางสาวนิตยา  เชื้อรามัญ
21. เด็กชายปฐวี  อุตชาวสาร
22. นายปพนสรรค์  สงพรมทิพย์
23. นายพงศกร  วงศ์ประเสริฐ
24. เด็กหญิงพรชิตรา  ภุชชงค์
25. นางสาวพรชิตา  พ่ำรุ่ง
26. เด็กหญิงพัชรพร   ศรีพุทธานุสรณ์
27. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ชิวปรีชา
28. เด็กชายภาณุเดช  แสงศิริวุฒิ
29. นายวุฒินันท์  ช่วงโชติ
30. เด็กหญิงศุภัสสร  พูลสุขโข
31. เด็กหญิงสรัญญา  หงษ์ทอง
32. นายสหัสวรรษ  พรสุดาชัย
33. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญประสาน
34. เด็กชายสิทธิชัย  สุขสอาด
35. นายอนุพงศ์  สายมัน
36. นายเขตตะวัน  ปัตตาระตัง
37. นางสาวเจนจิรา  สุขเกษม
38. นางสาวไพรินทร์  โพธิสาขา
 
1. นายสุชีพ  เอี่ยมทองคำ
2. นางสาวอำภาพันธุ์  ธานินทร์ธราธาร
3. นางสาวนวลสมร  เผื่อนปฐม
4. นายสมชาย  อินคล้า
5. นายนายนรินทร์   นครจันทร์
6. นายเอกลักษณ์  ราชจันทึก
7. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
8. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพุทธานุสรณ์
 
1. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 24 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวปณยา  เกิดประดับ
 
1. นายเฉลิมชัย  ถิรวณิชย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงแพรวา  ทั้งศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 24 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายปวริศร   เพชรต่อม
 
1. นางสาวนัยนา  ยอดแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 17 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสิปปนนท์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เหล่าธนพงศ์
 
1. นายยศพนธ์  นิตย์แสวง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดารีรัตน์  โคตรสำราญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 65.7 ทองแดง 31 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชัยณวัฒน์   จิตระกูล
2. เด็กชายชินวัตร   ยินดี
3. นางสาวณัฎฐณิฌา   วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฏฐา   บุญแรง
5. นายธิติวุฒิ   ตันประทุมวงษ์
6. เด็กชายนันทกฤษฐ์   แก้วเกตุมณี
7. เด็กชายพรศักดิ์    เจริญอดิศัย
8. เด็กชายพรศักดิ์    ปูริมาเต
9. นางสาวพิไลโฉม    งาผักแว่น
10. นางสาวสโรชา   แย้มบุญไทร
 
1. นายตะวัน  ส่องแสง
2. นางสาวสุภาพร  แย้มนิยม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 9 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คงอมรสังข์
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุนทโรทัย
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พิมพา
4. เด็กหญิงฉัฐสุดา  วรานุสาสน์
5. เด็กหญิงชนิดาภา  เข็มนาค
6. เด็กหญิงชลีกร  เหลือบำรุง
7. เด็กหญิงฐิติพร  ปานยั่งยืน
8. เด็กหญิงณัชชา  พลแสน
9. เด็กหญิงธารทิพย์  ลิ้มประเสริฐ
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมบูรณ์ดี
11. เด็กหญิงนฤมล  ชัยสนิท
12. เด็กหญิงนัชชา  โสภา
13. เด็กหญิงนันทิพร  กองสีหา
14. เด็กหญิงบุตรน้ำเพชร  แซ่ตั้้ง
15. เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีแก่นแก้ว
16. เด็กหญิงปัณณพร  เจริญสุข
17. เด็กหญิงปาริชาติ  นาคสิทธิ์
18. เด็กหญิงพจมาน  สีเขียว
19. เด็กหญิงพัฒนพร  ตรีโชติ
20. เด็กหญิงพาฝัน  ภู่พูลเพียร
21. เด็กหญิงมาริสา  ทั่งศรี
22. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ขอนแก่น
23. เด็กหญิงวรรณนิสา  สวัสดิ์พึ่ง
24. เด็กหญิงวรรณิศา  เล็กมณีสุธรรม
25. เด็กหญิงศรินทิพย์  มั่งสูงเนิน
26. เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์สังข์
27. เด็กหญิงสมปรารถนา  ทองคงหาญ
28. เด็กหญิงสิริวิมล  ภักดีบำรุง
29. เด็กหญิงโพธิ์สุวรรณ  สุวรรณโพธิ์
 
1. นายนิติพัฒน์  ชูอรุณ
2. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
3. นางพรปวีณ์  โคเลิศ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกมลชนก  ดีไข่
2. นางสาวกรวิภา  ปัญญาโรจน์
3. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นถือศีล
4. นางสาวจิราภา  ปฐมพรสุริยะ
5. นางสาวชนนิกานต์  ชื่นชอบ
6. นางสาวชลธิชา  สามบุญเรือง
7. นางสาวญาณิศา  วงศ์ศรีนาค
8. นางสาวณัฐนิชา  จันทร์ทูล
9. นางสาวณัฐริกา  เกิดรื่น
10. นางสาวตะวัน  เดชาธนารุจิกร
11. นางสาวทักษพร  โสธร
12. นางสาวทิพยรัตน์  ปฐมอมรเลิศ
13. นางสาวทิพย์ทิยา  ชมเหิม
14. นางสาวธัญมน  ทับเครือวัน
15. นางสาวปนัดดา  ภุมมาลา
16. นางสาวปรีชญา   อดุลยธรรม
17. นางสาวพัชราภา  ชื่นชอบ
18. นางสาวพัชร์ศศิ  ศรีพิพัฒน์พรกุล
19. นางสาวพัฒน์นรี  พันธ์จินดา
20. นางสาวภัทจิรา  เถื่อนม่วง
21. นางสาวภาพพิมพ์  เอื้อมสวรรค์
22. นางสาวรมย์ลิน  ไทรไกรกระ
23. นางสาวรุ่งอรุณ  บังคมเนตร
24. นางสาววราภรณ์  เกตุแดง
25. นางสาววริยา  เปาทุย
26. นางสาววัชรียาวรรณ  ฉวีแก้วดี
27. นางสาววิชุดา  ตระกูลเชี่ยวชาญ
28. นางสาวศศิวิมล  เณรตาก้อง
29. นางสาวศิรินทิพย์  จารุจินดา
30. นางสาวศิวัตรา  มุสิกุล
31. นางสาวสิริกาญจน์  พิณทอง
32. นางสาวสุพิชฌาย์  วงษ์ดาว
33. นางสาวสุวลักษณ์  ปานขำ
34. นางสาวอติกานต์  สกุลทิฆัมพร
35. นางสาวอภิชญา  ขันทอง
36. นางสาวอรวรรณ  บัวชาติชัยชาญ
37. นางสาวอรวรรณ  ขันวิเศษ
38. นางสาวอริสา  พิมพ์วรรณ
39. นางสาวเปมิกา  ยิ้มน้อย
40. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขเกิด
 
1. นายนิติพัฒน์  ชูอรุณ
2. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
3. นางพรปวีณ์  โคเลิศ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 31 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นาคคูบัว
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุขวิบูลย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ขู
4. เด็กหญิงปุณยนุช  หวานชะเอม
5. เด็กหญิงพัฒนวดี  ชมภูนิช
6. เด็กหญิงพิณภัสสร  คิดเข่ม
7. เด็กหญิงภิญญดา  พิทยาลาภสกุล
8. เด็กชายลภัส  เทพนุภา
9. เด็กชายวัชรพงษ์  ห้วยหงษ์ทอง
10. เด็กชายอธิธนัน  ธูปเหมือน
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
2. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
3. นางประจงจิต  อมโร
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวจินตนา  เกียรติศักดิ์กำธร
2. นางสาวนิภาวรรณ  สุวรรณคาม
3. นายพลกฤษณ์  วัฒนกาญจน
4. นางสาวสราวลี  ยากลิ่นหอม
5. นางสาวสุพรรณี  เทียนจวง
6. นางสาวอังคณา  บุญรอด
7. นายอาทิตย์  ใจบุญ
8. นายเกียรติศักดิ์  เรืองฤทธิ์
9. นายเปรมศักดิ์  พันธุ์รู้ดี
10. นายโชติวิทย์  ประนมพนธ์
 
1. นายอุกฤษ  จันทร์ตรี
2. นางสาวอทิตา  กิรติรูปครุฑ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 19 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุลาภ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำวาศรี
3. เด็กหญิงปริศนา  จันดา
4. เด็กหญิงปวริศา  พันตาวงษ์
5. เด็กหญิงพิชชาพร  ไทยแช่ม
6. เด็กหญิงสิริวิภา  พังซา
 
1. นางสาววิภาวัน  จานทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสุเนตรา  เทศทอง
4. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกรพินธุ์  เพชรเกอร์
2. นางสาวฐิตาภา  จินดามรกฎ
3. นางสาวทิตยาพร  วิศรุตเมธางกูร
4. นางสาวนภัสสรณ์  ไกรเพ็ชร์
5. นางสาวปัณฑ์ชนิด  ส่งสุข
6. นางสาวพิชญ์นรี  เกียรติกุล
7. นางสาววันอาสา  สุวรรณชาตรี
8. นางสาวอารยา  ศรีแดงบุตร
9. นางสาวเขมิกา  ต่างจิตร
10. นางสาวเอื้องอารีย์  ทองดอนอ่อน
 
1. นางพรรณทิภา  เหล่าเผ่าพันธุ์
2. นางสาวประกายวรรณ  บุญอยู่
3. นายคณาวุฒิ  กังวาลเนาวรัตน์
4. นางสุดารัตน์   ชิณณะพงศ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 23 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุลาภ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปิ่นเวหา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำวาศรี
4. เด็กหญิงนภสร  นิพิวรรณ์
5. เด็กหญิงปภัสรา  จัันทร์เชื้อแถว
6. เด็กหญิงปวริศา  พันตาวงษ์
7. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ล้วนรอด
8. เด็กหญิงอริศรา  เอี่ยมศริยารักษ์
 
1. นางสาววิภาวัน  จานทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสุเนตรา  เทศทอง
4. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 32 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวจินทิมา  สิทธิการ
2. นางสาวบัณฑิตา  ปันคำ
3. นางสาวพัชราภรณ์  พลับน้อย
4. นางสาววาสนา  นุ่มวงษ์
5. นางสาววิภาวี  กิตติวิริยะการ
6. นางสาวอุมาพร  ยางเดี่ยว
 
1. นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  แสภู่
2. เด็กหญิงชญาดา  นาคเกตุ
3. เด็กหญิงชนิภา  ผิวเหลือง
4. เด็กหญิงณชามาศ  โก้ถนอมแก้ว
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มณีโชติ
6. เด็กหญิงธิดามาศ  ศักดิ์ชัยพิพัฒน์
7. เด็กหญิงนรากร  สุพิทักษ์
8. เด็กหญิงปภัสรา  จันทร์เชื้อแถว
9. เด็กหญิงประกายแก้ว  ปานสกุล
10. เด็กหญิงปรารถนา  ไวปัญญา
11. เด็กหญิงศศิกานต์  นวลงาม
12. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ตรัสรู้
 
1. นางสาววิภาวัน  จานทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสุเนตรา  เทศทอง
4. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 33 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกชกร  ทองขำคม
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ตันตระกูล
3. นางสาวกุลณัฐ  ปิ่นทอง
4. นางสาวจตุพร  ทิพย์สุมณฑา
5. นางสาวจิดาภา  สันติพนากุล
6. นางสาวณัฐกานต์  เศรษฐสุข
7. นางสาวณัฐวรรณ  ซ่อนกลิ่น
8. นางสาวทองกรณ์  อ่วมชม
9. นางสาวปณิดา  ชุณหกมลรักษ์
10. นางสาวปรายฟ้า  ไวยาการณ์
11. นางสาวพิชยา  สินอ่วม
12. นางสาวพิมพ์ชนก  คำยวง
13. นางสาววินัฏฐา  เศรษฐสุข
14. นางสาวสิเนหา  เกียรติศิริ
15. นางสาวเบญจพร  วรรณชาติ
16. นางสาวเบญญาภา  วงษ์ทน
 
1. นางสาววิภาวัน  จานทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสุเนตรา  เทศทอง
4. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.66 เงิน 10 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายยุทธภูมิ  อาจหาญ
2. นายวิศรุธ  โทพรมมา
3. นายสิทธิโชค  รุผักชี
4. นายสุรพศ  ภักดี
 
1. นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน
2. นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.67 ทอง 8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่ลี้
2. เด็กชายสันต์ชัช  อินต๊ะ
 
1. นางสุนันทา  แก้วเกตุมณี
2. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวอภิญญา  คำพิทักษ์
 
1. นางสาวสินีนาฎ   ฉ่ำชะเอม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.66 เงิน 7 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวสุธารักษ์  อินต๊ะเครือ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.67 เงิน 32 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายปิยทัศน์  วิรุฬห์วงศากุล
 
1. Mr.Cheng  Ligang
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.16 ทอง 21 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อึ๊งเจริญ
 
1. MissWang   Qian
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.5 ทอง 20 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวธมลวรรณ  ถิ่นโพธิ์วงษ์
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวญาดา  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
 
116 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง 16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวพจนา  คำมณี
2. นางสาวพัชรี  หมื่นสากุล
3. นางสาวสาริศา  ประทวน
4. นายสุกฤษฎิ์  เอี่ยมอาษา
5. นางสาวอรญา  กุลชา
 
1. MissGong  Zhaomin
2. นางสาวชิดชนา  ไทรชมภู
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจุไลวรรณ  ทองงาม
2. นางสาวทราย  สัพโส
3. นางสาวพรพิมล  พรหมอินทร์
4. นางสาวพันธ์วิรา  เกียรติธนานวิน
5. นางสาวเสาวนีย์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
118 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69.83 ทองแดง 10 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวชลธิชา  สอนจันทร์
2. นางสาวฐิดายุ  ถนอมกาย
3. นางสาวนิชาภา  เทพพฤกษา
4. นางสาวสมฤทัย  เข็มน้อย
5. นางสาวเกวลิน  เลาหจารุรัตน์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
2. นายเกรียงไกร  ทองชื่นจิต
 
119 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.33 เงิน 11 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจิราภา  บุณยธนิสกุล
2. นางสาวนุชนาฏ  แท่นทอง
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.92 ทอง 47 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายกิติพงศ์  อยู่ศักดิ์
2. เด็กชายจตุภรณ์  แก้วสมบัติ
3. เด็กชายณัธพล  ทับอินทร์
4. เด็กชายธนณัฐ  ทองเต่าอินทร์
5. เด็กชายธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์
6. เด็กชายภาณุพงศ์  ภุมรินทร์
7. เด็กชายอาทิตย์  โฉมหน้า
8. นายโสภณ  รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ทองขาว
2. นายณรงค์  ชูเชิด
3. นายเดชา  วิบูลย์ชาติ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 39.75 เข้าร่วม 39 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายขจรเดช  วิทยายนตร์
2. นางสาวชนิษฎา  รัมภาสกุล
3. นางสาวชลธิชา  พันธุ์วิภาค
4. นายชโยดม  ผิวงาม
5. นายณัฐวุฒิ  บัวจูม
6. นางสาวทัศนีย์  แซ่โง้ว
7. นายธาดา  คิดงาม
8. นางสาวรวีโรจน์  ภูธนวิวรรธน์
9. นางสาวศรัณญา  พลายแก้ว
10. นายสาริน  อำนวยทรัพย์
 
1. นางเครือวัลย์  ประชาพิพัฒ
2. นางจันทนา  รองาม
3. นางธนวรรณ   กัลติวาณิชย์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี  โตทรัพย์
2. เด็กหญิงพิยดา  สระทองคำ
3. นายศิวกร  มีศักดิ์
4. เด็กหญิงสโรชา  บุญรักษา
5. นางสาวอัฐภิญญา  กล่ำทอง
 
1. นางภัสรัญ  สระทองนวล
2. นางพัชภ์รินทร์  ทองดอนเกรื่อง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวจริยา  ทองคงโขน
2. นางสาวธัญลักษณ์  บรรดาดี
3. นายปารเมศ  ศรีษณะกุล
4. นางสาวภิชาพร  พุ่มเกตุแก้ว
5. นางสาวเข็มปภัสร  มานสะอาด
 
1. นายปิยะลาภ  เตียรธิติ
2. นางภัสรัญ  สระทองนวล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงธรรมคีตา  พิริยะธรรม
2. เด็กหญิงปาลิตา  พละมาต
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เผ่าผึ้ง
 
1. นางสาวพรพรรณ  ถาวร
2. นางสาวไพรินทร์  ขุนศรี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศศิวิมล  บุญเปรม
2. นางสาวสุพันนิภา  ชุมสันเทียะ
3. นางสาวเขมมิสสรา  สะสมทรัพย์
 
1. นางสาวราตรี  จาตุรัส
2. นางสาววิภา  อมรศิริอาภรณ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.3 ทอง 19 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัชลดา  วุฒาพาณิชย์
2. เด็กหญิงปวิตา  วัฒนกุลเจริญ
3. เด็กชายวิชยุตม์  ศรีรัตนสกุลสุข
 
1. นางพิชญากร  สิทธิ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวณัฐจี  ลักษณาสถิตย์
2. นางสาวปณิตตรา  จันทร์จู
3. นางสาวศิรินภา  มากงลาด
 
1. นางสาวขวัญแก้ว  มาลัยชัยสิทธิ์
2. นางรวีวรรณ  มนต์ประเสริฐ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชวาล  เมืองใหม่
2. เด็กหญิงชาลิสา  สระทองแขม
 
1. นางสาวพิชญานันท์  อินทร์รักษ์
2. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงดุสิตา  สังข์กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงภัทรียา  เจริญธนรุ่ง
 
1. นางสาวรัตนา  แสงเรือง
2. นายธนาศักดิ์  กิติวงษ์ประทีป
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 35 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  ขาวสำอางค์
2. นางสาวกาญจนาพร  ธรรมลังกา
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีอ่ำดี
2. นางสาวสุมาลี  สุขศิริ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 19 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายญาณกร  กลางสุพรรณ์
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทรัตน์
 
1. นางปิติมา  เงินเส็ง
2. นายริปอง  กัลติวาณิชย์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชวิน  ตรีสุกล
2. นางสาวภูศาผริตาภัณ  ไพบูลย์สุข
 
1. นางสาวนีรนา  แซ่เตียว
2. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 30 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุรธรรมจรรยา
2. เด็กหญิงภัทราพร  สุขพ่วง
 
1. นางสาวธัญญา  รอดบัณฑิต
2. นางเบญจวรรณ  จูยืนยง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 28 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณานนท์  คล้ายทวน
2. เด็กชายอนุวัตร  ทองเหว่า
 
1. นางสาววนิดา  สรนุวัตร
2. นางสาวณัฐนันท์   พงษ์ธนาวิสิฐ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายบุญนรินทร์  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. เด็กชายพีรดนย์  บุญซ้าย
 
1. นายภูชิต  แสงบัว
2. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายกฤษฎา  อาทิตย์กวิน
2. นางสาวพิมพ์ธิดา  พรหมอุตม์
 
1. นายสมสิทธิ์  ตังคะพิภพ
2. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายปฐวี  เมธาฐิติกุล
2. นายภรภพ  สิริงามวรกุล
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีอ่ำดี
2. นางสาวณัฐนันท์   พงษ์ธนาวิสิฐ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายบุณยวีร์  ศิริมหา
2. นางสาวเพชรรัตน์  สิริศักดิ์วิสุทธิ์
 
1. นางสุนิสา  ชุ่มมงคล
2. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กหญิงชณิศญา  เติมทรัพย์รติ
2. เด็กชายภูมิ  บุญญอารักษ์
3. เด็กชายอธิศีล  พาณิชเกษตร
 
1. นางสาวพัชร์รางศุ์  ราชประดิษฐ์
2. นายปกรณ์  บริบูรณ์ทรัพย์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 10 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  เหมสุข
2. นายสุโรตม์  ตันติเตชะกุล
3. นายอลงกรณ์  ธัญรัตนวรกุล
 
1. นางสุนิสา  ชุ่มมงคล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศุภรพรรณ  อยู่ยืนเป็นสุข
2. นางสาวสุวิชญา  แดงตะโก
 
1. นายบุญญฤทธิ์  ฉิมแก้ว
2. นางสาวเขมวันต์  กระดังงา
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐชานนท์  มณฑีรรัตน์
2. เด็กชายธนวัฒน์  คุ้มรอบ
3. เด็กชายนิติธร  ตันกิม
 
1. นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย
2. นางจันทิมา  นุชฉัยยา
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวนลินพร  สุนทรศารทูล
2. นางสาวพรพิมล  คงสวัสดิ์
3. นางสาวพัฐรักข์  ศิริรุ่งวัฒนชัย
 
1. นางสาวหทัย  ชำนาญค้า
2. นายปัญญา  ไขสี
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กชายธันยบูรณ์  รัตนทับทิมทอง
2. เด็กชายธารเทพ  บุญศิลป์
3. เด็กชายธีรโชติ  โชคพิกุลทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพชรพร  ลุนหล้า
2. นางสาววาสนา  กลิ่นพยอม
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  รุ่นเจริญ
 
1. นางสาวหทัย  ชำนาญค้า
2. นายปัญญา  ไขสี
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายธีรภัทร  บุตรดี
2. เด็กชายศิวกร  จงรุจิโรจน์ชัย
3. เด็กชายสหพล  ลีลา
 
1. นายกัณฑ์อเนก  สุภัทรศักดา
2. นายระพีภัทร์  ธนากูลจีรวัฒน์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายกันตภณ  แดงบุตรดี
2. นายนริศ  กาญจนเสนา
3. นายนิตินันท์  แหวนอ่อน
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นายอนุวัจน์  ทับทิม
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงชญาดา  ประสิทธิ์ผล
2. เด็กชายณภัทร  ปัทม์โรจน์
3. เด็กชายภานุพงษ์  สุขสี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายธนพล  วัฒนาโชคทวีสุข
2. นายวัชรกร   วชิรภูมิภักดิ์
3. นายศักดิธัช  สุพตานนท์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 28 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แสงจันทร์
2. เด็กชายจิรยุทธ  นิลอิ่ม
3. เด็กหญิงนิยดา  ระยองขาว
 
1. นางบุรีรัตน์  วัฒนกุลมีชัย
2. นายรุ่งเรือง  วัฒนกุลมีชัย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายดนุพล  มูลคร
2. นางสาววิชญาพร  มูลสุพรรณ
3. นางสาวสิริลักษณ์  พัดใจดี
 
1. นางบุรีรัตน์  วัฒนกุลมีชัย
2. นายรุ่งเรือง  วัฒนกุลมีชัย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 28 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงทอง
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีสันทราย
3. เด็กหญิงภัทชยานันท์  ดิษฐป้าน
 
1. นางสาวสิริพร  รัตนมุง
2. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกฤติมา  จันทร์คามคำ
2. นางสาวพลอยปภัส  ปฐมพัฒน์ธนากุล
3. นางสาวศศินา  เจริญสุข
 
1. นางสาวมรกต  ตุลพงศารักษ์
2. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ยินดี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญกระสินธุ์
3. เด็กหญิงมิรันตี  กล่ำรัตน์
4. เด็กหญิงวาทินี  กุ้ยอ่อน
5. เด็กหญิงศศิวิมล  กริ่งเกษมศรี
6. เด็กหญิงสุธิดา  สังข์แก้ว
 
1. นางสาวปนัดดา  หวานชะเอม
2. นางสาวนิตยา  สิงห์ทอง
3. นางเรณู  อยู่เย็น
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศุภชัยโกศล
2. นางสาวคัคนัมพร  พูสุวรรณ
3. นางสาวจิตราพร  แตงแดง
4. นางสาวณัชชา  โสภากุล
5. นางสาวพรรณวิภา  ฆ้องรัตนพรชัย
6. นางสาวอรอุมา  เรืองศิริ
 
1. นางสาววันดี  จิตอิ้ง
2. นางวิภาดา  กลั่นหวาน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจงาม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงรดา  ยิ้มเลี้ยง
 
1. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
2. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 25 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ด่านปาน
2. นางสาวรัตนากร  โก้เครือ
3. นางสาวศศิกรานต์  พาอูฐ
 
1. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
2. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หน่ายเบิกไพร
2. เด็กหญิงดวงกมล  มูลวัน
3. เด็กหญิงนันทิมา  พันธุ์รู้ดี
 
1. นางสาวจินตนา  กาญจนะ
2. นายบุญเลิศ  พรายอินทร์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ศิวพรอนันต์
2. นางสาวสิริวรรณ  นะเขิน
3. นางสาวโศรดา  เกษมลักษณ์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม
2. นายนรินทร์  นครจันทร์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79 เงิน 20 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ราตรี
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พวงวัดโพธิ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางจินตนา  หงษา
2. นางสาววาสนา  วงษ์สวรรค์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวกมลพรนภัส  ทรัพย์ปุณยาพร
2. นางสาวขนิษฐา  ศิวพรสกุล
3. นางสาวภัทรปณัช  สุนทรมัจฉะ
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นางพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  เชิดฉัน
2. เด็กหญิงณภัทร  แก้วสุโข
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จำเล
 
1. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
2. นางสมร  ฉายอรุณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง 25 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายคชาชาญ  สุดใจ
2. นางสาวชลลดา  คำชื่น
3. นางสาวทองสุข  กล่อมฉิม
 
1. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
2. นางสมร  ฉายอรุณ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงคณิชฌา  สุดใจ
2. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  หงษา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยศเครือ
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นางจินตนา  หงษา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 39 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  สุดวิเวก
2. นางสาวปรียานัฐ  เซี่ยงฉิน
3. นางสาววาสนา  พูลสงค์
 
1. นางปนัดดา  เปียถนอม
2. นางสุวลัย  วาสบุญมา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 32 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฏฐสิริ  ศิลปประเสริฐ
2. เด็กหญิงนปภา  ฟองเขียว
3. เด็กหญิงอัญชลี  โพธิ์สอน
 
1. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
2. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.6 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพีรยา  อาภานันท์
2. นางสาวภูษณิศา  อยู่จงดี
3. นางสาวรุจิรา  สุขสบาย
 
1. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
2. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 19 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทะจักร
 
1. นางสาวราศี  กุลสิงห์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  เปาปราโมทย์
2. เด็กชายชัชวาลย์  จงสวัสดิ์
3. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วมหา
 
1. นางสาวมนกานต์  ทองศุภผล
2. นางธิติยา  กวินเอกวรา
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 19 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิระปัท  เครือวัลย์
 
1. นางขวัญจิตร  เดชเดชะสุนันท์
2. นางวิมลพรรณ  จงสุขมีทรัพย์