สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  ธงรัตนะ
 
1. นางโชติกา   ประณตนันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.25 เงิน 40 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุขประสงค์
 
1. นางโชติกา   ประณตนันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 33 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาววรรณกานต์  อุทิศ
 
1. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.25 ทอง 8 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  ตรีเนตร์
 
1. นางรัตนาภรณ์  แจ่มดวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 7 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวธนขวัญ  จันดี
 
1. นางรัตนาภรณ์  แจ่มดวง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 25 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชชญา  โสจันทร์
 
1. นายธีระศักดิ์  นามบุรินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 28 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวชนานันท์  ศรีมงคล
 
1. นางอรพิน  โสภา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายปราวณา  บุญมี
2. นางสาวสุชีรา  ฉลาดถ้อย
3. เด็กชายสุเทพ  ศรศรี
 
1. นางสาววนิดา  อยู่เย็น
2. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายณัฐพล  หมื่นเท
2. นางสาวภัทรมน  กริ่มใจ
3. นางสาวเสาวรส  อินทชิต
 
1. นายปัณณทัต  อ่องทับน้ำ
2. นางสาวอธิศา  สังฆสุบรรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 50 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เต่าทอง
 
1. นางสาวดลพร  คำรักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 44 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวปราณวี  อยู่ผาสุข
2. นางสาวภาณิตา  ปิ่นทอง
 
1. นายวัลลภ  นวกุล
2. นายไกรศักดิ์  สุรพงษ์พิวัฒนะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสรัล  มิสา
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ทองดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 42 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวสุจีรา  จิตอารีรัตน์
 
1. นางประภาวรินทร์  ภิรัตน์สุภาศิริ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 41 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตราพร  สตาภรณ์
2. เด็กชายณัฐชนน  พวงภู่
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  ประคุปตานนท์
 
1. นางสาวณัฐภัสสร  โสภา
2. นางบุษรา  ปะนามะสา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายธนายุทธ  โด่งดัง
2. นางสาวบุษบาวรรณ  มะลิทอง
3. นายอธิวัฒน์  เรืองรองธรรม
 
1. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
2. นางนพรัตน์  ทวีทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69.9 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ศร
2. เด็กหญิงวรรณชนก  ทองอร่าม
3. เด็กหญิงวรรณภา  สิมัยนาม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
2. นางณีรนุช  สารกาล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายชิษณุพงศ์  กีรติผจญ
2. นางสาวสิรภัทร  รุ่งเรืองบูรณะกุล
3. นางสาวอัญยริญย์  หาญณรงค์
 
1. นางอำนวย  รัศมี
2. นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32.6 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุรัตน์
2. เด็กหญิงปริญรัตน์  จิตรสะอาด
 
1. นายสิทธิชัย  พรมประเสริฐ
2. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 25.6 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธนาศิริ  มหาทรัพย์
2. นางสาวอนัญญา  พรมชัย
 
1. นางสาวนฤมล  พิมมณี
2. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขชื่น
 
1. นางสาวเพ็ญวดี  ปัตนัย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายพัศปัณฑ์  นิรัติสัยไตรรัตน์
2. เด็กชายอภิลาภ  เผ่าวณิชย์
3. นางสาวอิศราภรณ์  อินทรประเสริฐ
 
1. นางสาวสุมาลี  ม่วงงาม
2. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 25 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายวิธวินท์   ห.เพียรเจริญ
2. นางสาวเพชรแพรวพราว  พร้อมมูล
3. นายแทนไท  จันทเขต
 
1. นายปรีชา  กนกวรรณากร
2. นายธีรวุฒิ  กฤตยานวัช
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.4 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงกันติชา  พลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสุข
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  มั่นคง
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
2. นายวันชัย  นราวงษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.3 เงิน 22 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวชกามาศ  วนเทียน
2. นางสาวเกศินี  พืชเพียร
3. นางสาวเปมิกา  ชนะมาร
 
1. นายนพดล  แกมเพชร
2. นางสาวทิพย์สุดา  กวีวัจน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.76 เงิน 39 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  ห่อคำ
2. เด็กชายชนาธิป  ดีเสียง
3. เด็กชายเกียรติไกร  ดุษฎีธรรม
 
1. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุสม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 29 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวยศวดี  สมจิตร
2. นายศรัณย์  เจริญขำ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ดวงจิตร
 
1. นางสาวทัศน์ชกรานต์  ปานสุข
2. นางสาวปัทมาพร  จ่าโนนสูง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวจิราวรรณ  ภู่ผึ้ง
2. นายวัฒนศักดิ์   กิตติวาณิชวงศ์
3. เด็กหญิงสุมิตตา  นกสกุล
 
1. นายวันชัย  นราวงษ์
2. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 9 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธีรวุฒิ  มุขดา
2. นางสาวปิยะธิดา  หงษ์ทรง
3. นางสาวสุภาพร  เกตุศรี
 
1. นางศรีผกา  จันทร์ศรี
2. นางสาวกาญจนา  คุ้มวงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.7 ทองแดง 33 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ธานี
2. เด็กหญิงวรางคณา  หวังสุข
 
1. นางประวิทย์  ขุนหาญ
2. นางสาวศภิสรา  กรุษวงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกีรติ  พัดชา
2. นางสาวจุฬารัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนไชย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายพชรพล  แสงอินทร์
2. เด็กชายภูริ  มีมั่งคั่ง
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.66 ทอง 5 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพล  คงอินทร์
2. เด็กชายปณวัตร์  วังช่วย
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นายตรัยรัตน์  ดำคลองตัน
2. นายธนกร  แก้วประพันธ์
3. นายสันดุษิต  รอดวัด
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ชาญวนิชชากุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉันทกุล
3. เด็กหญิงสวิตตา  เปลี่ยนศรี
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒนศิริ
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขวัญพะงุ้น
 
1. นางกรวรรณ  จิตรโสภา
2. นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.5 เงิน 36 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกรรณิการ์  พันธ์ชมภู
2. นางสาวนภัสกร  จุนทะเส
3. นางสาวสุกานดา  แพงศรี
4. นางสาวสุทธิดา  แสงทอง
5. นางสาวอนุวรรณ  สมศรี
 
1. นางกรวรรณ  จิตรโสภา
2. นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงคนิสร์ถา  พละไกร
2. เด็กหญิงลักษ์ชฎากรณ์  เข็มศักดิ์
3. เด็กหญิงสมัชญา  กองสุจิตร์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ลาภจิตร
5. เด็กหญิงอิศริยา  เครื่องทิพย์
 
1. นางสาวน้ำค้าง  แปลงกาย
2. นางสาวณิชชากร  สังข์ทองโรจน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 27 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกุลวรางค์  เทพรักษ์
2. นายณัฐภูมิ  ทาดา
3. นางสาวพรนภัส  อยู่นุช
4. นางสาววรกานต์  ทองประไพ
5. นายเกียรติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสิทธิโชค  อนุจันทร์
2. นางจันทร์ประภา  สิทธิพรหม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธนาศิริ  มหาทรัพย์
2. นายพัณฑกานต์  เชยชื่น
3. นางสาวสิรินพร  พันธ์เพิ่มพูน
4. นายอนุวัฒน์  มะลิลา
5. นายอภิสิทธิ์  รูปสม
 
1. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
2. นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.1 ทอง 27 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกนกรัตน์  เสมี
2. นางสาวกัณฑมาศ  ลิ่มเงิน
3. นางสาวกีรติ  คุ้มภัย
4. นายจิรภัทร  ใจยงค์
5. นางสาวจิราพร  แก้วโมรา
6. นางสาวดวงกมล  เกตุแย้ม
7. นางสาวดารารัตน์  ป่าไพร
8. นางสาวนราทิพย์  คำเวียงจันทร์
9. นายนวภูมิ  กุลเกียรติประเสริฐ
10. นางสาวนวรัตน์  นามบุญศรี
11. นางสาวมนสิยา  วงษ์แสง
12. นางสาวรุ่งณภา  ศรีนาค
13. นางสาววริศรา  กุลเสือ
14. นางสาววิภาภรณ์  หงษ์ทัพ
15. นายวุฒิกร  เฉลิมวิริยะ
16. นางสาวศิริกานต์  ซิเซ็ง
17. นางสาวสุณัฐชา  เหมรา
18. นางสาวอนัตตา  กระจ่างรัตน์
19. นางสาวเบญจพร  กุสลาศรัย
20. นายเริงณรงค์  สุขกลัด
 
1. นายสมบูรณ์  พันเคลือ
2. นางจันทร์ประภา  สิทธิพรหม
3. นายณรงค์ชัย  โล่ชัยยะกูล
4. นางสุวิมล  อารีจิตร
5. นายพิชัย  ผ่องจิต
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.33 เงิน 39 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาพร  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวสุภาธินี  ชนะมาร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวสิราวรรณ  มิ่งมา
 
1. นางสาวสุภาธินี  ชนะมาร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 49 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  กิตติธเนศวร
2. เด็กชายนราวิชญ์  ปรีสมัย
 
1. นายฐานพัฒน์  พรมทา
2. นางพิทยาภรณ์  สิทธิสงวนไทย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.25 ทอง 28 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ทองประสม
2. นายณัฐพนธ์  โพธิ์กุล
 
1. นายฐานพัฒน์  พรมทา
2. นางพิทยาภรณ์  สิทธิสงวนไทย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.4 ทอง 34 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  นวลจันทร์
2. นางสาวกรชนก  สารการ
3. นางสาวพรพิมล  กฤตสัมพันธ์
4. นางสาวพัชราภรณ์  ต้ออาษา
5. นางสาวพิชชาพร  พวงประเสริฐ
6. นางสาวพิชาภพ  โพธิสาขา
7. นางสาวรุ่งฤดี  ผึ้งแก้ว
8. นางสาววริศรา  ธนูศิลป์
9. นางสาวเสาวรัตน์  จำปา
10. นางสาวแพรพลอย  พรหมสวัสดิ์
 
1. นางสุวิมล  อารีจิตร
2. นายสมบูรณ์  พันเคลือ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาดา  สมานราษฎร์
2. เด็กหญิงนภา  จ๋ายเจริญ
3. เด็กหญิงนฤมล  สมดี
4. นางสาวปวันรัตน์  ภู่โต๊ะยา
5. นางสาวพุ่มพวง  การสมเพียร
6. เด็กหญิงภาวิณี  หอมสุคนธ์
7. เด็กหญิงมยุรา  ศรีนาค
8. เด็กหญิงมลฑาทิพย์  แจ่มแจ้ง
9. นางสาวรัตนา  เปรมปรีดา
10. เด็กหญิงลลิตา  เขียวสุภาพ
11. นางสาววิกัญญา  สุวรรณธาดา
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  อู่รักษ์
13. เด็กหญิงสนธยา  สอาดพลอย
14. นางสาวสุดารัตน์  นิ่มเรือง
15. นางสาวอภิชญา  เข็มทอง
 
1. นางสาวจันทิมา  ปะกำแหง
2. นางรัชนี  วิจิตรโท
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายธนเมธา  ศรีแสน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สกุลสุลักขณา
 
1. นายฉัตรชัย  อู่ตะเภา
2. นายประสิทธิชัย  เกตุไทย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายชัชวาลย์  สุตนนท์
2. นางสาวพัทรินทร์  นิพพาน
 
1. นายพิชัย  ปิ่นทอง
2. นายสุพพัต  นุ่มประสงค์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์  นาชัยเพชร
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายบริพัฒน์  จำสัตย์
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เกียรติสูงส่ง
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวศิรประภา  ทองอินทร์
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา  บุรีวงษ์
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ประทุมเลิศ
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวนัฐธาดา  เหล่าพิเชียรพงษ์
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิราภร  สารพจน์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จารย์ลี
 
1. นายภาคภูมิ  พรหมชา
2. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  เพ็ชรเอี่ยม
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธีรพร  เฉลิมเกตุ
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายชาติพงษ์  เกาะกาเหนือ
2. เด็กชายธีระเทพ  โชติชื่น
3. เด็กชายพีรณัฐ  ไชโย
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
2. นายบารมี  ซุ้ยวงค์ษา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 44 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวคชาภรณ์  ชินวร
2. นางสาวณฐชา  อินทร์จันทร์
3. นางสาววรินธร  สมานมิตร
 
1. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1. เด็กชายนวกาย  นาฬิกา
 
1. นายพีรภณ  จันดา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานนท์  กรรณิการ์
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายมณต์มนัส  ลือชัย
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายแทนกมล  อรรถกมล
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75.67 เงิน 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายธีรกานต์  สาวิสิทธิ์
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำวัจนัง
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายวสุธา  จั่นเพ็ชร
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธ  มั่งคั่ง
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 14 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นายณัฐนันท์  คงดี
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 64.6 ทองแดง 24 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงคณาพร  สำเนียงประเสริฐ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  พุทธา
3. นายณัฐนันท์  คงดี
4. เด็กหญิงนลินนิภา  ทองประจำ
5. เด็กชายปพนธีร์  ทองอิ่ม
6. เด็กหญิงวาทินี  คงกระพันธ์
7. เด็กหญิงสุพรรณวิกา  จันทร์แจ้ง
8. เด็กหญิงอารดา  ทัพดี
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81.33 ทอง 25 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวณัฐณิชา  จำปาแดง
2. นายธนรัตน์  ประกอบแก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เอี่ยม
4. นายปรเมธ  กันเขียว
5. เด็กหญิงปุณฑริก  พอกพูล
6. เด็กชายพนธกร  คงชุ่ม
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำวัจนัง
8. เด็กหญิงมัณฑนา  บุญมี
9. นางสาวรติ  รุ่งกลิ่น
10. นางสาวศศิธร  เสวยสุข
11. นางสาวสุนิสา  สร้อยระย้า
12. นางสาวอนุสรา  อ่อนนิ่ม
13. เด็กชายอัษฎาวุธ  เวียงจันทร์
14. นายเกรียงไกร  เปรมปรีดิ์
15. เด็กชายเจษฎาพร  รงค์นคร
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ไตรยอรุณ
2. นายกร  ท่ากลาง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.8 ทอง 13 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ปาจันทร์
2. เด็กหญิงคณาพร  สำเนียงประเสริฐ
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เรืองเทศ
4. เด็กชายฉัตรมงคล  พุทธา
5. เด็กชายณภัทร  เนตรเจริญ
6. เด็กชายณัฐนันท์  ทัศนียรัตน์
7. นายณัฐนันท์  คงดี
8. เด็กหญิงธนพร  กัณหา
9. เด็กชายธีรเทพ  เหนือเกาะหวาย
10. เด็กหญิงนลินนิภา  ทองประจำ
11. เด็กชายปพนธีร์  ทองอิ่ม
12. เด็กหญิงวาทินี  คงกระพันธ์
13. เด็กชายศาสวัติ  จันสีทอง
14. เด็กหญิงสุทิดา  บุญมา
15. เด็กหญิงสุธาสินี  หอมดอกไม้
16. เด็กหญิงสุพรรณวิกา  จันทร์แจ้ง
17. เด็กหญิงสุวรรณา  ซองาม
18. เด็กชายอนุพงษ์  ขันเหลา
19. เด็กหญิงอาทิตยา  บรรทัด
20. เด็กหญิงอารดา  ทัพดี
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70.2 เงิน 43 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นายธนพล  สมบัติธนวัฒน์
2. นายภัครพงษ์  เต็มสอาด
3. นายสรศักดิ์  เห่งแจ้ง
4. นายอลงกรณ์  รอดเฉย
5. นายเกียรติศักดิ์  พวงดอกไม้
6. นายเจษฎาภรณ์  จันทรวงษ์
 
1. นายธงไชย  ใจผดุงวงษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 31 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เรืองพิมาย
 
1. นางสาวพรภินันท์  สิริปรีดานนท์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 45 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นายเจนณรงค์  พัฒนสาร
 
1. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 22 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงภัทราพร  นุ่มเกิด
 
1. นายอภิวิชญ์  ดียิ่ง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นายเศรษฐศาสตร์  กลิ่นหวล
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 37 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 1. เด็กหญิงหญิงทรงพร  เจริญสุข
 
1. นางปรามา  รอดโต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.6 เงิน 46 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  มูลเชื้อ
 
1. นายศรัณย์ภัทร  จอโหล่
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.17 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายสมชาย  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 14 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงฮาวา  และลอย
 
1. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธนัญญา  มีศิริ
 
1. นางสาวอุษา  สรหงษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 29 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นายพันธกานต์  สีดำ
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 1. เด็กหญิงกฤษณา  เนตรโสภา
 
1. นางปรามา  รอดโต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 40 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวพรรณธิภา  แสงทอง
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 29 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ท้วมลี้
2. เด็กหญิงชญาดา  เลาะหมัด
3. เด็กหญิงดารารัตน์  กล่องแก้ว
4. เด็กชายปาฎิหาริย์  จันทร์มีทรัพย์
5. เด็กชายปารเมศ  อินทะกะ
6. เด็กชายอนล  ผลถาวร
7. เด็กชายอรุณ  หอมดอกไม้
8. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีรุ้ง
 
1. นางสาวการบูร  หงส์โชคทวี
2. นายพงษ์พัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.2 เงิน 35 โรงเรียนองครักษ์ 1. นายกรวิชภ์  ภู่ดาย
2. นายคมกริช  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวจันทิมา  ขวัญสุข
4. นางสาวธัญรัตน์  เผ่าพงษ์
5. นายบัญชา  ดวงจิตร
6. นายพันธ์รักษ์  กิมสวัสดิ์
7. นางสาวภัณทิรา  โชติยเวชวัฒน์
8. นางสาวเกษณี  เบี้ยทอง
 
1. นางสาวการบูร  หงส์โชคทวี
2. นายพงษ์พัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  กล่องแก้ว
2. เด็กหญิงดารารัตน์  กล่องแก้ว
3. เด็กหญิงรัตติกาล  โกศิลทร์
4. เด็กหญิงสุธิศา  เอี่ยมไชย
5. เด็กหญิงสุภาวณี  ธงแถว
6. เด็กหญิงอารียา  มณีวงศ์
 
1. นางสาวการบูร  หงส์โชคทวี
2. นายพงษ์พัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกัลยาณี  กล้องแก้ว
2. นางสาวธนาพร  ราษฎร์เจริญ
3. นางสาววรรณกานต์  สุวรรณกล่อม
4. นางสาววิมลมณี  รัตนวิมล
5. นางสาวสุวนันท์  ขำโคกกรวด
6. นางสาวอัญมณี  บรรดา
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72.67 เงิน 33 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยงทรัพย์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  เสาะแสวง
3. เด็กหญิงธนิตา  กล้องแก้ว
4. เด็กหญิงรุจาภา  เพาะบุญ
5. เด็กหญิงวนัสพร  จรุณศรี
6. เด็กหญิงวราภรณ์  เพาะบุญ
7. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศานติยุกต์
8. เด็กหญิงวัลลภา  เพาะบุญ
 
1. นางสาวการบูร  หงส์โชคทวี
2. นายพงษ์พัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 8 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวฉัตตาพัฒน์  ทองใบ
2. นางสาวฐาน์รวี  เพิ่มสุข
3. นางสาวนพวรรณ  เรืองฤทธิ์
4. นางสาวนฤมล  แก้วสุก
5. นางสาวประกายฟ้า  เพิ่มสุข
6. นางสาวปิยฉัตร  พิลึก
7. นางสาวศิริพร  สังข์ทอง
 
1. นางสาวการบูร  หงส์โชคทวี
2. นายพงษ์พัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. เด็กหญิงฌัชชา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐพร  ประดับแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริกา  กาลวิเศษ
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  วิทยาศิลป์
5. เด็กหญิงธัญพร  พาศักดิ์
6. นางสาวนัยนา  ปานนอก
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  แพทย์ศิริ
8. เด็กหญิงปภัสศร  เกตุสุวรรณ์
9. เด็กหญิงปรางทิพย์  วงค์คำศักดิ์
10. เด็กหญิงพนัชกร  สุขมาก
11. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วบุญใส
12. เด็กหญิงวรรณา  เพ็ชรแก้ว
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาหร่าย
14. เด็กหญิงอภิชญา  คำพรม
 
1. นางมรกต  พงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวจุฑามาศ  สายทิพย์วดี
3. นายบริรักษ์  กุศลส่ง
4. นางนงนุช  พรมณี
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวญดาพร  ทองคำสุข
2. นางสาวธนวรรณ  จันทร์เกิด
3. นางสาวพรรณภา  อ้วนตุ้ย
4. นางสาววิภาดา  วงษ์พระจันทร์
5. นางสาววิภาดา  วุฒิธีระศักดิ์
6. นางสาวเบญญา  ผ่องสอาด
7. นางสาวเสาวภา  บัวแสง
 
1. นางสรัสนันยา  โพนสนิท
2. นางนงนุช  ศรีราษฎร์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกาญจนา  ธรรมทรัพย์
2. นายจีรวัฒน์  มูลเสถียร
3. นางสาวดวงธิดา  พันธุ์เมฆา
4. นายสมาร์ท  มูลทุม
5. นางสาวเยาวเรส  แสงทวี
 
1. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 71.5 เงิน 40 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  จำเนียรพล
 
1. นางอัญชลีพร  วุฒิชาติ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง 7 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  แซ่เอง
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.67 เงิน 35 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชิตวรรณ  กรินทร์เฉลิม
 
1. นางอัญชลีพร  วุฒิชาติ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  สามารถ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
98 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 8 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวบวรลักษณ์  โท้ประยูร
2. นางสาวยลดารัตน์  นวมินตร์
3. นางสาววดี  วรรณา
4. นางสาวสัจจพรกุล  โพธิ
5. นายโชคชัย  พรหมาซุย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวชนนีกานต์  รักหน้าที่
2. นางสาวอริสรา  รติธรรมานนท์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.55 ทอง 32 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  มูลสวัสดิ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  มูลสีดา
3. เด็กชายภัคพงษ์  สมบูรณ์
4. เด็กชายวรรณมงคล  ร่วมสุข
5. เด็กชายสมชัย  จาบจวบสิน
6. เด็กชายอับดลเลาะ  ขนานใต้
7. เด็กชายอิทธิพล  แสงสร
8. เด็กชายอเสข  ปั้นสิน
 
1. นายนราพงษ์  มาสแสง
2. นายรัตนศักดิ์  เผ่าพงศ์กาญจน์
3. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 55.45 เข้าร่วม 18 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวชนากานต์  ทวีงาม
2. นายชลชนก  ศรีสวัสดิ์
3. นายธนพล  จันทร์ศิริ
4. นายพงศกร  ชื่นชอบ
5. นางสาวมัลลิกา  วัฒนภักดี
6. นายวรวิทย์  สิงหวิบูลย์
7. นายวรากร  พูลทรัพย์
8. นางสาวศุภรดา  ยิ่งประเสริฐ
9. นางสาวศุภรัตน์  จอมอ๊อด
10. นายอภิสิทธิ์  มณีมาตร
 
1. นางสาวนันทิกา  สระพรหม
2. นางสาวเบญจวรรณ  ลอยประโคน
3. นายเทวินทร์  หาญวีรกุล
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 18 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูกระเณร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แปลกสวัสดิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  พลับพรึงศรี
4. เด็กหญิงบุษราภรณ์  เปลี่ยนทับ
5. เด็กหญิงมนันยา  ตานี
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
2. นางสุภาณี  ขันตี
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 27 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวนพรัตน์  วงษ์ศรีเมือง
2. นางสาวพนิตา  สุมณฑา
3. นางสาวสุภัทรา  ภู่ศรี
4. นายอภิชาติ  เบะกิ
5. นายเจนณรงค์  พัฒนสาร
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
2. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงชุติกานต์  อิ่มเจริญ
2. เด็กหญิงนลธิชา  กุลศักดิ์
3. เด็กหญิงยุธิดา  ซันซี
 
1. นางสาวดลพร  คำรักษ์
2. นางสาวอำภา  แก้วภราดัย
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 26 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวจุฑาธิป  จำเริญพร
2. นางสาวนันทวัน  พานเงิน
3. นางสาวเกษสริน  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวนภัสกุณ  จิบโคกหวาย
2. นางศิริพร  ชาติทอง
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.1 เงิน 43 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงนันธากร  เทียนทอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  อนันต์ชัยวัตร
 
1. นางสาวบูญเรือน  กอบางยาง
2. นางสาวอำภา  แก้วภราดัย
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.7 ทอง 5 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แดงนวล
2. นายสุทธิพร  อุ่นผาง
 
1. นางสาวฐิตินันท์  มิตรทวีสุข
2. นายนวพัฒน์  เก็มกาแมน
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงวรชนก  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงอภิชญา  ปล้องไม้
 
1. นางสาวพิรานันท์  ประดู่
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายธนานันต์  วรวงษ์วุฒิไกร
2. นายปฏิมากรณ์  แก้วสถิตย์
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงนวินดา  รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวพิรานันท์  ประดู่
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวปัญภัส   วงษ์สง่า
2. นางสาวรุจจิรา  ชมภู
 
1. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 50 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  อินทเศียร
2. เด็กชายประดิพัทธ์  ประยงค์
 
1. นางสาววรรณี  โคพิชัย
2. นางสาวศิริพร  พันธ์ธรรม
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ด้วงเงิน
2. เด็กชายฟ้าสีทอง  น้ำทิพย์
 
1. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
2. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  หมั่นมา
2. เด็กชายเนติพัฒน์  สุกใส
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
2. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 30 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายพิณัฐ  รุ่งวิทยกุล
2. นางสาววรนุช  บุญพิศน์
 
1. นางสาวสุชิรา  มีอาษา
2. นายทวีวัฒน์  คณะวรรณ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายกิตติคุณ  ปริญญาประเสริฐ
2. นายณัฐนนท์  สมานเพื่อน
 
1. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
2. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายกิตติภูมิ  กมลคร
2. นายจิรายุ  รุ่งเรือง
 
1. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
2. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  รักเมือง
2. เด็กหญิงภัฑราณิษฐ์  สงวนพวก
3. เด็กหญิงศมนีย์  สุขปลั่ง
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายวันชัย  แซ่เจี่ย
2. นายสัญญา  ผดุงนึก
3. นางสาวสุทธิดา  แตงโสภา
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายวิศิษฎ์ภูมิ  มหาโชค
2. นายโชดิวัต  ภู่เงิน
 
1. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
2. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงภัฑราณิษฐ์  สงวนพวก
2. เด็กหญิงศมนีย์  สุขปลั่ง
3. เด็กชายเนติพัฒน์  สุกใส
 
1. นางสาวภูณิศษา  วงค์ด้วง
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายวันชัย  แซ่เจี่ย
2. นายศิริพงษ์  พึ่งทอง
3. นายอภิสิทธิ์  รูปสม
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
123 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 74.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายธนานันต์  วรวงษ์วุฒิไกร
2. นางสาวเพ็ญนภา  สุขเพ็ง
3. นายเศวต  ศรีเศวต
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 28 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์เทียน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อิ่มพร
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  โนมขุนทด
 
1. นางสำราญ  จันท้วม
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 18 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวรสสุคนธ์  ผดุงกิจ
2. นางสาววันวิสา  บ้านมะหิงษ์
3. นางสาวอรอนงค์  แก้วพวงษ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ใจไธสง
2. นางสาวกมลทิพย์  บัวเเดง
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วันไชย
2. เด็กหญิงทักษิณา  ขันแสง
3. เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  สุนันทา
4. เด็กหญิงบุษกร  แสนดี
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  สงเคราะห์
6. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  เทพบรรทม
 
1. นางเสาวณีย์  อิ่มจิตต์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 16 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายจิตรภานุ  ปั้นทอง
2. นางสาวชลฎา  พรรณเรณู
3. นายนวฤกษ์  บานฤทัย
4. นางสาววรรณพร  เป้พุฒ
5. นางสาวอภิมุข  โสภณ
6. นางสาวโสภาวรรณ  กงจันทร์
 
1. นางสาวจีรประภา  แจ้งเอี่ยม
2. นางจามรี  ศรีถาพร
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  พันสารี
2. เด็กชายธรรมภัทร  มีนวน
3. เด็กหญิงรังสิยา  รังใส
 
1. นางอรรคพร  ทับทิมทอง
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีไพทูล
2. นางสาววราภรณ์  แสงสุรีศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  ลิ้มกุล
 
1. นางรัชนี  วิจิตรโท
2. นางสาวสำรวย  เครือหอม
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 40 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กชายคณิศร  แผนสะท้าน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดีระมี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สร้อยระย้า
 
1. นางสาวมนัสชนก  คำรังษี
2. นางวรรณภา  สมจิตต์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวณัฎฐริดา  คุ้มกิจ
2. นางสาวศศิณา  ชูอาษา
3. นางสาวศุภวรรณ  ดวดกระโทก
 
1. นายธนภัทร  ดวงประชา
2. นางมณีรัตน์  ชูชีพ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.4 เงิน 39 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกิจวิพัฒน์  ชาวนา
2. เด็กหญิงยศธร  บุญมานำ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ลีพรม
 
1. นางจามรี  ศรีถาพร
2. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี   นวลโฉม
2. นางสาวภาวดี  อาษาคง
3. นายสุรพัศ  ผ่องผิว
 
1. นางวัลภา  อุ่นเรือน
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงกัณป์ธิมา  จันตา
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทินนา
3. เด็กหญิงโชตนา  ดาราภูมิ
 
1. นางจิราภรณ์  แสวงดี
2. นางสุภาวดี  จารุทะวัย
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 51 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  เสมี
2. เด็กหญิงสุพรรณิษา  วงศ์พระจันทร์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  เบียดกลาง
 
1. นายสุระกิตติ์  สุทธากร
2. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 51 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นางสาวนวรัตน์  คำฝอย
2. นางสาวพรเพ็ญ  แก้วโพธิ์
3. นางสาวสินีนาพร  มาทะ
 
1. นางสาวเพชรัตน์  เชียงดา
2. นางสาวรัชนี  ธานินทราวัฒน์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 19 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงมาลินี  เขียวหวาน
2. เด็กหญิงวาริณี  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงวารี  สืบวงษ์
 
1. นางสาววราพร  ขนันไทย
2. นางสาวสุธาทิพย์  พันธ์วัฒนะ
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ลอคำ
 
1. นางนงนุช  พรมณี
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นายปิยชนน์  ขันอาษา
 
1. นางเบญจมาศ  ชำนาญ