สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มุสิกรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ์  บุญมิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 30 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวปนัดดา   คุ้มถนอม
 
1. นางน้ำจิตร  เสริมชีพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กชายทรงพล  นิตยวัน
 
1. นางสายบัว  กิตติสรภาคย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70.5 เงิน 27 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาววรรัตน์  ฐิติขจรโชติ
 
1. นางสาวลำใย  อภิบาลศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงเมธาพร  ทองนิล
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 12 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพิยะดา  สว่างไพร
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 31 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายสมศักดิ์   สายเล็น
 
1. นางพงษ์ศรี   สุประดิษฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 22 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวกชกร  กัญจะนา
 
1. นางสาวหนึ่งหทัย  ชัยรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 43 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สวัสดิชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วัฒนาราม
3. เด็กหญิงตรีภาพร  นารถอุดม
 
1. นางมัณฑนา   ทวีผล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกนกวรรณ  สังวรากรณ์
2. นางสาวชิดชนก  พูลสวัสดิ์
3. นายธนินทร์ธร  ช่างทอง
 
1. นางมัณฑนา   ทวีผล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  มณีสุวรรณ
2. เด็กชายโกศล  เงิน
 
1. นางบานชื่น  ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 41 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวลีมล  แพน
2. นางสาวสุภาภรณ์  รัตนสรสวัสดิ์
 
1. นางบานชื่น  ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 13 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายนพรุจ  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  แตงทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายภานุกร  ลิมปณะวัสส์
 
1. นายเจษฎา  แม้นชื่น
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 14 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกรนิศ  นองเนือง
2. นางสาวณภัทร  สิริสัมพันธ์นาวา
3. นางสาวสุธินี  อุดมโชค
 
1. นางสุณี  เครือจันทร์
2. นางจันทิมา  บุญเจริญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจิราพรรณ   หงษ์กลาย
2. นางสาวณัฐนันท์  ปรีชาพลกุล
3. นางสาวนภัสกร   พรประสิทธิ์
 
1. นางสาวเบญจพร   สาคเรศ
2. นายไพฑูรย์   กองคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 23 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายยศพนธ์   สิงห์ธุระ
2. เด็กชายเชฎฐพฤนท์   เลี้ยงถนอม
3. เด็กชายเดชาวัต    อ้นชัยยะ
 
1. นางสาวพรสิริ  สัมมา
2. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวฐิติยา  สิริสัมพันธ์นาวา
2. นางสาวสิรภัทร  จิตนาวสาร
3. นางสาวไอวาริน  บุรุษนารีรัตน์
 
1. นางสาวชมพิชาน์  กฤษฎิ์ธนกาญจน์
2. นางลัดดาวัลย์  กินนารัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายแก้วมังกร  บุญมี
2. เด็กชายไพบูลย์  อาจทวีคูณ
 
1. นางอมรรัตน์  ดรกันยา
2. นางขวัญใจ  งาเจือ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฐชยา   ประสิทธินาวา
2. นางสาวศิรินาฏ   อานามวงษ์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์   สุขถาวร
2. นางปิยนุช  อรุณรัตนา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพิมพ์ทอง  ปันทะรส
 
1. นางสาวสุนิสา  รุ่งเรือง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 21 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวณัฐนพิน   สุนทรจิรกาล
2. นางสาวลักษิกา  เอี่ยมอมรนิพิท
3. นางสาวสิริกร  อรุณศิริสุข
 
1. นางพรรณทิพา  วิไลพรหม
2. นางภิบาล  มุตะพัฒน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวนันท์ธีรา  คงสติ
2. นางสาวพิชญ์นรี  หัตถแพทย์
3. นายภานุกร  ลิมปณะวัสส์
 
1. นางมณีรัตน์  กินนารัตน์
2. นางวรรดี   บุญทวีวรเดช
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.2 เงิน 26 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   นุชเกษม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   พิมพา
3. เด็กหญิงรัตนธิดา   บุญไทย
 
1. นางนงค์นุช  อุตบุญ
2. นางสาววรรณภา  บุญธรรม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 25 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพิชญ์นรี  หัตถแพทย์
2. นายภานุวัฒน์  จำเริญ
3. นางสาวศิวาพร  สุขสิงห์
 
1. นางสาวเจนจิรา  สมประโคน
2. นายจอม  จำปาเหลือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.74 เงิน 19 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ขอสูงเนิน
2. เด็กหญิงภัททิยา  วงศ์ภัทรวรกุล
3. เด็กชายศิวัช  ประสิทธินาวา
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อิ่มอุไร
2. นางวรางคณาง  รัตนคุณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 19 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายพสิษฐ์  เพชรงาม
2. นายศิรชัช  ประถมวงษ์
3. นางสาวสรัลชนา  ปฏิโยเก
 
1. นายเอกพงษ์  บัวพูล
2. นางสาวญาดา  โพธิ์สิงห์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 20 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงพร  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ติลานนท์
3. เด็กหญิงเซรวด  ฮาด
 
1. นางสาวดำรัสศิริ  สัจจาธรรม
2. นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 23 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายชัยรัตน์  ฐิติญาณ
2. นางสาววริยา  หรี่คะนอง
3. นางสาวสุทธิดา  แก้วดี
 
1. นางสาวลลิดา  กูลนรา
2. นางสาวจรรยา  ศรีสังข์งาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 34 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงธันยพร   เรศสุข
2. เด็กหญิงอมลณัฐ   กิจกูล
 
1. นายสมนึก  เจริญสมบัติ
2. นายฉัตรชัย  ศรีประเสริฐ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายฐิติวัสส์  สุขเกื้อ
2. นายธนวัฒน์  ทิพย์มณี
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  แซ่เต็ง
2. นางรมณี  จิตนาวสาร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.46 เงิน 18 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายทวีชัย  บุญช่วย
2. เด็กชายเอกรัตน์  ขนอน
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายทรัพย์มณี  พลอยชาติตระกูล
2. เด็กชายธนพล  นิรันต์เรือง
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายก้องภพ  ชำปฏิ
2. นายชัยอานันท์  ชูช่วย
3. นายเฉลิมวุฒิ  สันติมิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 45 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลเกษม
2. เด็กหญิงญานิกา  พรมชัย
3. เด็กหญิงนวรัตน์  หาญพล
4. เด็กชายนิพนธ์  อยู่สวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรดา  เทียนบัญญัติ
 
1. นางสาวพชรพรรณ  วุฒิพรประเสริฐ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สนธิ
2. นางสาวณัฎฐนิชา   ภู่มณี
3. นางสาวณัฐธิดา   ประสพสวัสดิ์
4. นางสาววีรยา   สังข์สุวรรณ
5. นางสาวเณีย   เจริญสุข
 
1. นางสาวยุพเยาว์  หนูปก
2. นางสมพิธ  ติวสันต์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 16 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายพีรภัทร  มนัสสนิท
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สุขสอาด
3. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีคุณ
4. นางสาวอมรรัตน์  ดิษเจริญ
5. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  นาวาผล
 
1. นายจิราวัฒน์  เขียวชะอุ่ม
2. นางนนทพร  สัมมา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกนกกาญจน์  เหล่าประเสริฐศรี
2. นายกษิดิ์เดช  ศิริสาคร
3. นายศตวรรษ  แตงเอี่ยม
4. นางสาวสุธาสินี  สินธุประเสริฐ
5. นางสาวอัณญมณี  พราหมพิทักษ์
 
1. นายสมพิศ  บุญทูล
2. นายปัญญา  วันตา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 15 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงปอรชต์  สร้อยแสง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิวารี
3. เด็กหญิงพิณเพ็ชร  เข็มดี
4. เด็กหญิงร้อยแก้ว  วรสิงห์
5. เด็กหญิงแพรวา  เพ็ชรสังข์
 
1. นายวรรษธร  พันธ์วงษ์
2. นายวสันต์  กุลประกอบกิจ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 41 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายภพพล  ขวัญใจมณีรักษ์
2. นายวริทธิ์  ไทยรัตน์
3. นางสาววัลญา  นาคประวัติ
4. นางสาวศศิมา  บัวจร
5. นายอดิศร  ศิริการ
 
1. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
2. นางสาวศุภวดี  มนต์เนรมิตร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 70.3 เงิน 35 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  มันหาด
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  แสงเพียง
3. เด็กชายกฤตมุข  บัวคำ
4. เด็กชายกฤษฎากร  ลีลาทรัพย์เลิศ
5. เด็กหญิงกันยารัตน์  หงษ์กลาย
6. เด็กหญิงกัลยกร  ปอกระเจา
7. นางสาวกุลณัฐ  มาชลิต
8. เด็กหญิงฉัตรฑกานต์  เกถึก
9. เด็กชายชนกันต์  วรรณเกตุ
10. เด็กชายชัยรัช  วัฒมะโน
11. เด็กหญิงธนาวดี  นราธาวา
12. นางสาวนวรัตน์  ทวีผล
13. เด็กหญิงนวรัตน์  ปาริยา
14. นางสาวนาตยา  ใจมนต์
15. เด็กหญิงปรีชญาดา  ภัณฑจร
16. นางสาวภัคจิรา  จุลพระทัย
17. เด็กหญิงวงศ์ชนก  ศรีกุล
18. เด็กหญิงวรัญญา   โกศรี
19. เด็กหญิงอคิราภ์  วิสัยงาม
20. นางสาวเสาวภาคย์  เรืองนุเคราะห์
 
1. นางสาวชญานันทน์  ละครแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  ห้ากลิ่น
3. นางสาวจีราภา  อนันต์นาวี
4. นางสาวสุริษา  เกษมราษฎร์
5. นางพฤดี  สายสังข์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.67 ทอง 26 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีมาพร  อ่อนจงไกร
 
1. นางสาวสุวิมล  ถนอมจิต
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 39 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. นางสาวจิณห์นิภา   รู้ทิศ
 
1. นางสาวกรวิภา  สนิทพจน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองประสาร
2. นายอติเทพ  โอภาสสุริยัน
 
1. นางจันทิรา  ผาสุข
2. นางสาวเบญญาภา  วสันตกรณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.25 เงิน 40 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกฤติน  ชูเมือง
2. นางสาวธัญรดี  ใจตรง
 
1. นางจันทิรา  ผาสุข
2. นางสาวเบญญาภา  วสันตกรณ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.4 ทอง 28 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมธุระสาร
2. นางสาวพศิกา  แก่นบุญ
3. เด็กหญิงพัชรี  ลพมณี
4. นางสาวพัทธมาศ  วิรัชนีย์
5. เด็กหญิงพัทธ์วริณ  ศักดิ์สมบูรณ์
6. นางสาวพิมพ์ธิดา  อุปโคตร
7. นางสาวศรีอารยะ  โคนา
8. นางสาวศิริวรรณ  ศิลาอาสน์
9. เด็กหญิงสิริญญา  ทองสม
10. นางสาวโสภิรญา  ทองมาก
 
1. นางกรรณิการ์  ทองแผ่น
2. นางสาวพิมพ์เพ็ญ  โล่กันภัย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกนกวรรณ   คำอยู่
2. นางสาวจารุวรรณ์  ศรีมงคล
3. นางสาวชนนภัส  สิงขรวัฒน์
4. นางสาวชนัญชิดา  รัตนวาร
5. นายณัฐภัทร  เมืองจินดา
6. นางสาวณิธิตา  สุขเย็น
7. นางสาวทรรศวรรณ  บรรจง
8. นางสาวนราภรณ์  เจริญพร
9. นางสาวนัฐฒิยา  สีหะ
10. นางสาวรัชฎาพร   ดีเสมอ
11. นายวรุตม์ธยาน์   ฬียาพรรณกุล
12. นางสาวศิลาณี  ศิลาอาศน์
13. นางสาวสุธัญญา  นาคคุ้ม
14. นางสาวอโรชา   พันธุนาคิน
15. นางสาวเกศศิริ  คำอยู่
 
1. นางสาวประเทือง  เย็นฉ่ำ
2. นายสมเกียรติ  จิตนาวสาร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิยดา   ฉัตรเฉลิมพรรณ์
2. เด็กหญิงสุวิมล    เฟื่องเกษม
 
1. นายมงคล  เดชอุดม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวณัฐรดี  อุดมโชค
2. นางสาวสมฤทัย  ชาติกุล
 
1. นายสมเกียรติ  จิตนาวสาร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิสัยงาม
 
1. นางสาวสายใจ  ตะพองมาตร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวปาริชาติ  ภู่หิรัญ
 
1. นางสาวสุนันทา   ศรีเที่ยงตรง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายยา  มาน
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจิรภิญญา  เบญจพรม
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายธีรพงศ์  สืบวงศ์
 
1. นายเชาวลิต  สมรรถการ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวดารารัตน์  ไกรฉวี
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   รัตนวาร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อนันต์
 
1. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
2. นายพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายพงษ์เทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายทรัพย์สถิตย์  อภิบาลศรี
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายมนพ  จักษา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายมนพ  จักษา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธีรวิชชุ์  อรรถศิริ
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสารภี  ซอยฮะ
 
1. นายมนพ  จักษา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายนภจร  วงษ์สกด
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทิพาพร  ทั่งทอง
 
1. นายมนพ  จักษา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.66 ทอง 20 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. นายศิลา  สีแสง
 
1. นายมนพ  จักษา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญยานุช  สร้อยสน
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.66 ทอง 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพิมพกานต์   วะนา
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายสหภาพ  แก่นหิรันต์
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 12 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงโอน  ลาง
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74 เงิน 27 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวสุพรรณี  จันทะอาจ
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวเจนจิรา   สัมโย
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายสหภาพ  แก่นหิรันต์
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 34 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายสมชาย  คอน
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 24 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายคาวิน   จริตซื่อ
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงน้องแหม่ม  ดี
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวคริสต์  สังข์ทอง
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 54.8 เข้าร่วม 28 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกมุท  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวดีนา  ไกรเรือง
3. นายนภจร  วงษ์สกด
4. เด็กหญิงน้องแหม่ม  ดี
5. นางสาวปู  ประ
6. นางสาวพิทยา  ประวัติชัยกาญจน์
7. นางสาววรพร  บุญเกิด
8. นางสาวเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชไมพร  ดวงแก้ว
2. นายอังคาร  ลัดลอย
3. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.33 ทอง 13 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกมุท  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวดีนา  ไกรเรือง
3. นายทาย  ผลาเกตุ
4. เด็กชายธีรพงษ์  เกิดชัย
5. นายนภจร  วงษ์สกด
6. เด็กหญิงนันทนัช  บัวลอย
7. เด็กหญิงนิชาภัทร  รัตนภูผา
8. เด็กหญิงน้องแหม่ม  ดี
9. นางสาวปู  ประ
10. นางสาวพิทยา  ประวัติชัยกาญจน์
11. นางสาวลลิตา  เจง
12. นางสาววรพร  บุญเกิด
13. นายวันแดง  ประ
14. นางสาวเจนจิรา  รุ่งเรือง
15. เด็กหญิงเลียะ  ยึน
 
1. นางสาวคณภร  อัตจริต
2. นางสาวชไมพร  ดวงแก้ว
3. นายอังคาร  ลัดลอย
4. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.8 ทอง 9 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกมุท  ศรีสวัสดิ์
2. นายทาย  ผลาเกตุ
3. เด็กชายธีรพงษ์  เกิดชัย
4. นายนภจร  วงษ์สกด
5. เด็กหญิงนิชาภัทร  รัตนภูผา
6. เด็กหญิงน้องแหม่ม  ดี
7. นางสาวปู  ประ
8. นางสาวพิทยา  ประวัติชัยกาญจน์
9. นางสาววรพร  บุญเกิด
10. นายวันแดง  ประ
11. นางสาวเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวคณภร  อัตจริต
2. นายอังคาร  ลัดลอย
3. นายอนุพงษ์  ลัดลอย
4. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.6 ทอง 12 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณ
2. นายกรรชัย  สังข์ศาสตร์
3. เด็กชายกันต์ศักดิ์  ดียม
4. เด็กชายกิตติพศ  ใจเย็น
5. เด็กหญิงจ๋า  นะ
6. นายธนวุฒิ  สุทธิธรรม
7. เด็กชายธนากร  ศรีวิชา
8. นายบุญลาภ  จันทร์โชติ
9. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อาชีวะ
10. เด็กหญิงพรรณภา  ทวาเรศ
11. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โกษากุล
12. เด็กชายรณกฤต  รัตนพันธ์
13. เด็กชายวริทธิ์ภัทร์  วรรณฤดี
14. นายสหรัฐ  ไกรยสวน
15. เด็กชายสุทธิภัทร  สมสีทา
16. เด็กหญิงสุพรรณี  -
17. นางสาวสุภาพร  สุขหร่อง
18. เด็กชายอนิรุจ  มัชยามาศ
19. เด็กชายอารักษ์  กูลนรา
20. เด็กหญิงเนตรนภา  อานามนารถ
 
1. นางฤดี  ยิสารคุณ
2. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
3. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
4. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
5. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
6. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.9 ทอง 7 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายรุ่งเรือง  บุญช่วย
2. เด็กชายวัชระพันธ์  เต็มเปี่ยม
3. เด็กชายวิชัย  วัฒนานนท์
4. เด็กหญิงสมจิต  ปลูก
5. เด็กชายสำราญ  สังข์ทอง
6. เด็กชายเพชร  จำเรือง
 
1. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
2. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.2 ทอง 7 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกฤษณะ  จันทะบูรณ์
2. นายคมสัน  ทัฬหะ
3. นายธีรภัทร์  นะมินิล
4. นายปฏิวัติ  พัฒนะมาศ
5. นายเศรษฐวัฒน์  เอมโอช
6. นางสาวเอื้องสุรางค์  สังข์เงิน
 
1. นางสาวสุรัฏิยา  สีมะเดื่อ
2. นายครรชิต  แดงศรี
3. นายรติรัตน์  แสงสาคร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79 เงิน 29 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เมืองขวา
2. นางสาวกมลทิพย์  อินทสุวรรณ
3. นางสาวกฤติยา  นาวาสมุทร
4. นายกฤษณะ  จันทะบูรณ์
5. นางสาวกันต์กมล  งางาม
6. นางสาวกัลยภรณ์   ทรัพย์เจริญ
7. นายคมสัน  ทัฬหะ
8. นางสาวจุฑาทิพย์  ช่วงเวฬุวรรณ
9. นางสาวชญานิษฐ์  พลอยพลาย
10. นางสาวญาดา  สังข์เอียด
11. นางสาวฐาปณี  โชติช่วง
12. เด็กหญิงณัฏฐารัตน์  เครือวัลย์
13. นางสาวณัฏฐาเนตร  เจริญชีพ
14. เด็กชายธนพล  บุตรชาย
15. นายธีรภัทร์  นะมินิล
16. นางสาวนภาภรณ์  พรประสิทธิ์
17. เด็กหญิงนฤสรณ์  อยู่เกื้อ
18. เด็กหญิงนัตติกา  สมบูรณ์ทรัพย์
19. นายปฏิวัติ  พัฒนะมาศ
20. นางสาวภรณ์พรรณ  ฤกษ์สหกุล
21. นางสาวภัทราวดี  มั่งคั่ง
22. นางสาววิจิตรา  จีนากำเนิด
23. นายศรัณย์รัฐ  รุ่งศรี
24. นายสกุลเพชญ  กรรณฉวี
25. เด็กชายสราญรมย์  สืบสำราญ
26. นายสหรัฐ  ชาภักดี
27. นางสาวสิราวรรณ  รังสะกินนิน
28. นางสาวสุธิศา  สงวนช้อย
29. เด็กหญิงสุปรียา  ธรรมณรงค์
30. นางสาวสุภาภรณ์  สารเนตร
31. นางสาวอธิชา  มีสมโรจน์
32. เด็กหญิงอภิชญา    สังฆเวช
33. นายออมทรัพย์  เต้าทอง
34. เด็กหญิงอัณณ์  สกุลสันติพร
35. นายอาทิตย์  จันทเกษม
36. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ซีเร่ย์
37. เด็กหญิงเมธาพร  บุญโยประการ
38. นายเศรษฐวัฒน์  เอมโอช
39. นางสาวเอื้องสุรางค์  สังข์เงิน
 
1. นางสาวอรพรรณ  เทียนคันฉัตร
2. นางสาวสุรัฏิยา  สีมะเดื่อ
3. นายครรชิต  แดงศรี
4. นายรติรัตน์  แสงสาคร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 36 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายสามารถ  สีน้ำ
 
1. นางมุกรินทร์  พันธุ์พิริยะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 28 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายกิตติธร  ผองอ่อน
 
1. นางศิริรัตน์  นำไทย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พุ่มสุข
 
1. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 32 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวพรชิตา  ใจทอง
 
1. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 25 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายจักราวุธ  ยนต์
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง 4 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายกิตติธร  ผองอ่อน
 
1. นายศุภชัย  กินนารัตน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุจรี  หอม
 
1. นายศุภชัย  กินนารัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 25 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาววชิราภรณ์  สัมมา
 
1. นางสาวชญานันทน์  ละครแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายสามารถ  สีน้ำ
 
1. นางมุกรินทร์  พันธุ์พิริยะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 17 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายชำนาญ  มะกะระชัช
 
1. นางสาวลลิดา  ศรีพลอย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง 4 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พุ่มสุข
 
1. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวไอรดา  บุญมี
 
1. นางสาวชญานันทน์  ละครแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 21 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายปณชัย  สุขยืด
 
1. นางสาวชญานันทน์  ละครแก้ว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุจรี  หอม
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 36 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวรุ่งทิพย์  ขำน้อย
 
1. นางสาวชญานันทน์  ละครแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 81.9 ทอง 10 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายกรัณย์  ศรสำราญ
2. เด็กชายฉัตรดนัย  ตักโพธิ์
3. เด็กหญิงธนพร   ทั่งทอง
4. นายธีรนัย  ไกรสมุทร
5. เด็กหญิงนาเดีย  วงษ์แก้ว
6. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เกษโกวิท
7. นายอภิสร  เข็มดี
 
1. นางสาวชญานันทน์  ละครแก้ว
2. นายบุรณินทร์   พันธ์พิริยะ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 38 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สังข์เอียด
2. เด็กชายธันยา  นวลงาม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตรีวิทยายนต์
4. เด็กชายปรัชญา  กลิ่นกล้า
5. เด็กหญิงผกามาส  บิสสุริ
6. เด็กหญิงมานิตา  แซ่ซิ้ม
7. เด็กชายรัชชานนท์  เกิดสุทธิ์
8. นายสมจ๊ะ  สายสะอาด
9. เด็กชายสรศาสตร์  บัวทอง
10. เด็กหญิงอรนลิน  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวสุรัฏิยา  สีมะเดื่อ
2. นางสาวจิรรัชช  แสงสว่าง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.2 เงิน 33 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ช่างตกแต่ง
2. นางสาวกัลย์สุดา  บุญญากรณ์
3. นายชนินทร  อยู่พรมชาติ
4. นายชินวัตร  ศรีชัยมุล
5. นายธนสรณ์  วรรณสิน
6. นางสาวพรชิตา  ใจทอง
7. นางสาวรัติยากร  ปานกลาง
8. นางสาววาสนา  ชุมประสงค์
9. นายศุภณัฐ  สร้อยทอง
10. นายสหรัฐ  ไกรยสวน
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
2. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
3. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.33 เงิน 26 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงนิวาริน   โต้เพ็ชร์
2. เด็กหญิงปานวาด  ขอเจริญ
3. เด็กหญิงรัชกานต์  ทัสสะ
4. เด็กหญิงสุชานันท์   โกศาคาร
5. เด็กหญิงอริศรา   วรรณศิลป์
6. เด็กหญิงอัมพร  เจริญสุข
 
1. นางสาวปิยวรรณ   เหล่าเขตกิจ
2. นางสาวณัฏฐนิช  เอี่ยมอมรนิพิท
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 23 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวญาณิศา  ถนอมวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  มงคลคำ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  พาลึก
4. เด็กหญิงธนัชพร  เฟื่องเกษม
5. เด็กหญิงปพิชญา  เป็ดแก้ว
6. เด็กหญิงปัณณภัสร์  ศิลาอาศน์
7. เด็กหญิงปุณญิศา  สุเนตร
8. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผิวสะอาด
9. เด็กหญิงสิรภัทร  ทองปาน
10. เด็กหญิงสุกฤตา  เรืองนาม
11. เด็กหญิงอภิชญา  มิ่งจันทร์
 
1. นางจิรรัชช  แสงสว่าง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 27 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวชลดา  มัดรอ
2. นางสาวชลรดา  วาทศิลป์สกุล
3. นางสาวญาณาธร  อินทสุวรรณ
4. นางสาวฐิติรัตน์  เหลืองวงษ์
5. นางสาวฑิฆัมพร  ขวัญศรี
6. นางสาวศศิวิมล  ขาวกะสิ
7. นางสาวอัยลดา  ดอกเข็ม
 
1. นางจิรรัชช  แสงสว่าง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงหพันธ์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  โมเนียม
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วพลอย
4. เด็กหญิงจารุภา  เกิดก่อวงษ์
5. เด็กหญิงญาณิน  ทับพันธ์บุบผา
6. เด็กหญิงณภัทร  ราชมาลา
7. เด็กชายดนัย  รามกฤษณ์
8. เด็กหญิงธีรวรรณ  ดีอินทร์
9. เด็กหญิงประกายแก้ว  ขำจิตร
10. เด็กหญิงปาริณดา  โยธา
11. เด็กชายพุฒิพงษ์  พุ่มตาล
12. เด็กหญิงรัชนีกร  เรือกิจ
13. เด็กหญิงวราภรณ์   สร้อยสัตย์
14. เด็กชายสุทธี  นี
15. เด็กหญิงเลียงเฮง  อมาวสี
 
1. นายวัชรพงษ์  การพึ่งตน
2. นายภุชงค์  จุลปานนท์
3. นางสาวพัตรพิมล  เสงี่ยมวงค์
4. นายสามารถ  มูลราช
5. นางสาวมาริสา  ปาหลา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70.33 เงิน 21 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  ขาวมงคล
2. นางสาวรติมา  ผลาเกษ
3. นายวน  ตรี
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสวัสดิ์
5. นายเอก  เพียง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นางสาวชไมพร  ดวงแก้ว
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิชากร  เยื่อใย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  กูลเกื้อ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 76.16 เงิน 37 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวภรณ์พรรณ  ฤกษ์สหกุล
 
1. นางสาวอรัญญา  เปล่งวัน
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวมานิกา  สังสีแก้ว
 
1. นางสาวสุมาลี  เลิศวิลัย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 27 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพลอยชมพู   สุเมธวรรณ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พุ่มพวง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70.33 เงิน 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวสาธินี   เชื้อประทุม
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.67 เงิน 28 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงโสภา  แก้วเฉลิม
 
1. นายศุภวัชญ์  โฉมเฉิด
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.83 เงิน 34 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวอรณี   ปานดี
 
1. นายวัลลภ  พัฒนผล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงสิริวิมล   รัตนวาร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พุ่มพวง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.83 เงิน 31 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาววรรณพร   ศรีวิรัญ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พุ่มพวง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74.67 เงิน 12 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวออรญา   บัวประหลาด
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 8 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกรกมล   เรือนแก้ว
2. นางสาวชารีรัตน์   หวังเปลื้องทุกข์
3. นางสาวปาริชาติ   ภู่หิรัญ
4. นางสาววลัยลักษ์   ขันนาก
5. นางสาวอภิชญา   ประภาพรรณ
 
1. นายวัลลภ  พัฒนผล
2. นางสาวดุสิตา  เลาหพันธ์ุ
 
118 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 18 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฎยา   พราหมพิทักษ์
2. นางสาวธัญญารัตน์  รัตนแก้ว
3. นางสาวนนทวรรณ   วิจิตรสมบัติ
4. นางสาวปาลิตา   เคหะเจริญ
5. นายเกิดเกล้า   เขตสว่าง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พุ่มพวง
2. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
119 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76.66 เงิน 10 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจิณห์นิภา   ชาวงศ์ศรี
2. นางสาวปวีณา   ภูศรีโสม
3. นางสาวปัทมา   บุญลอย
4. นางสาวสุนิษา   บุญโชติ
5. นางสาวแพรวลัย    ไชยวิศาล
 
1. Mr.Park  Je Wook
2. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 21 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายธนภัทร   ยี่หวา
2. นางสาวนารดาภรณ์   พิพัฒนะศักดิ์
 
1. นางสาวดุสิตา  เลาหพันธ์ุ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวศศิธร   วิจิตรบูรพา
2. นางสาวศุภนิดา   วันเชียง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พุ่มพวง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.66 ทอง 6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจันทรจิรา  โออินทร์
2. นางสาวอารยา  ทองดี
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.22 ทอง 28 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  แซ่อื้อ
2. เด็กชายมงคล   มีเพียร
3. เด็กชายมะนีฉาน  เกาะสอด
4. เด็กชายวันดี   นี
5. เด็กหญิงวันลี  นี
6. เด็กชายสนธยา  ลำดับวงษ์
7. เด็กชายสุเชน  สังข์ทอง
8. เด็กชายอานี  หินขาว
 
1. นางสาวสุกัญญา  สงวนหงษ์
2. นางอำไพ  คณะเมฆ
3. นายพงษ์เทพ  สุพรรณพยัคฆ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 55.75 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกมลชนก  เจียเปีย
2. นายบุญนิธิ  อ่องลา
3. นางสาวพวงเพชร  รัตนาคะ
4. นางสาวพิชญ์สินี   ปฏิสังข์
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  เลียดประถม
6. นางสาวศิรินภา  เทียนชัย
7. นางสาวสุทธิดา  ผิวทองงาม
8. นางสาวอรปรียา  ผลกาจ
9. นายเอกลักษณ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ขุนสนธิ
2. นายสมนึก  เจริญสมบัติ
3. นางสาวชยารัตน์  อภิวาท
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ชำปฏิ
2. เด็กหญิงนวิยา  สารเนตร
3. เด็กหญิงบงกช  อภัยรัตน์
 
1. นางนุชจรินทร์   มหันตวารี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายจักรครินทร์  หอยสังข์
2. นางสาวน้ำฝน  แพน
3. นางสาวพรณิตา  เฮง
 
1. นางบานชื่น  ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.9 ทอง 4 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่างเขียน
2. เด็กหญิงนัฐกาณร์  ผุยคำสิงห์
3. เด็กหญิงปนัชดา  อ่ำโต
 
1. นางสาวกานต์ชนก  วุฒิ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวชิชญา  ชัชวาลย์
2. นางสาวปริยากร  สุขนาน
3. นางสาวเรตินา  หงษ์บิน
 
1. นางสาวจีราภา  อนันต์นาวี
2. นางยุพิน  วัฒนสุวรรณ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประถมวงษ์
2. เด็กหญิงเนปาล   จันทรังษี
 
1. นายดำรัส  พลเมือง
2. นางสาวชยารัตน์  อภิวาท
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 17 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  กิมสร้อย
2. เด็กหญิงเพียรนภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
2. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 15 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  วรรณรัตน์
2. นางสาวสังใอ  อ็อก
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 12 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ฉัตรแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  เขียวขจี
 
1. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
2. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 24 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. นายณรงค์กรณ์  ทองชำนาญ
2. นายธันวา  ดีศิริ
 
1. นางสาวศุภลัคน์  ภิรมย์ภักดิ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 22 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  ประทีปทอง
2. เด็กชายไพบูลย์  ดิษเสถียร
 
1. นางสาวศุภลัคน์  ภิรมย์ภักดิ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 51.4 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิโลบล  สุธรรม
2. เด็กหญิงพัณธกานต์  วงเจริญ
 
1. นายธนกร  รองสกุล
2. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 32 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ไพบูลย์  ศรีวิไล
2. เด็กชายโชคชัย  ผลาเกตุ
 
1. นายจักรฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวดวงเดือน  รีเบี้ยว
2. นางสาวนัฐตยา  ภักดีมี
 
1. นายธนกร  รองสกุล
2. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนัตติมา   มหะพันธ์
2. นางสาวมุนินทร์  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวนรีรัตน์  เจริญสุข
2. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 35.34 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายอดิศร  ศิริการ
2. นายอิทธิฤทธิ์  พันไชยหอม
 
1. นายพรนพเก้า  กุดแถลง
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 8 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ธัญญาวัฒนา
2. เด็กหญิงลภัสรดา  แตงมั่นคง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุธารัตน์
 
1. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
2. นายบุญค้ำ  จุลเจือ
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 8 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวกัลยาณี  จุลเจือ
2. นายปฏิพัทธ์  สัญหาธรรม
3. นายพชร  ถำอุทก
 
1. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
2. นายบุญค้ำ  จุลเจือ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์ุ  เวชสิทธิ์
2. นางสาวโสรญา  โรจน์ศิลป์
 
1. นางสาวใบเตย  เวชสิทธิ์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กชายจิโรจน์  ซิ้มสมบูรณ์
2. เด็กชายเกรียงไกร  อิ่มผ่อง
3. เด็กชายแดเนียล  โชว
 
1. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
2. นายบุญค้ำ  จุลเจือ
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจิตตมาส  ราชรองเมือง
2. นางสาวนิรมล  ตาน้ำเที่ยง
3. นางสาวสุทธิสา  โคกทมชัย
 
1. นางสาวนรีรัตน์  เจริญสุข
2. นายภาสกร  ศรภักดีธนกิจ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ  รักษาภักดี
2. เด็กชายยศพล  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายสุทัศน์  ยุติ
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายรัตนชัย  สระบุรินทร์
2. นายราเมศวร์  โลหะกาลก
3. นายวิรุฬ  ทองแสง
 
1. นางสาวนรีรัตน์  เจริญสุข
2. นายภาสกร  ศรภักดีธนกิจ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายพัชรพล  พันธุ์สกุล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กุณรักษ์
3. เด็กชายไตรรัตน์  สงวนหงษ์
 
1. นายดำรัส  พลเมือง
2. นายภาสกร  ศรภักดีธนกิจ
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายธนาดล  ปั่นกลาง
2. นายอภิชาติ  สาคร
3. นายเฉลิม  นาย
 
1. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
2. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์รัตน์
2. นางสาวณิชาภา  สังข์พาลี
3. นางสาวพัชราวลัย  ขำขณะ
 
1. นางสาววรรษมน  เฟื่องเกษม
2. นายภาสกร  ศรภักดีธนกิจ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายชวกร   อาษาดี
2. เด็กหญิงวัชรา   กุลนอก
3. เด็กหญิงสโรชา   ไทยตรง
 
1. นางสาวกาญจนาพร  บุณนพิน
2. นางภัทรพร   อาษาดี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.2 เงิน 33 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. นายธีรธาร  ฉายศิริ
2. นายอภิสิทธิ์  อินทสุวรรณ์
3. นางสาวอัญชิสา  ทองแสง
 
1. นายชาติวัฒน์  บัวจีบ
2. นางสาวบุญพา  อินทสุวรรณ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 35 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  คุณยศยิ่ง
2. เด็กชายนัทชา  ธนะประสพ
3. เด็กชายนันทนัช  ศิริเขต
 
1. นางฤทัย  สุดสาคร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 35 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวชฎามณี  ขำเกื้อ
2. นางสาวพิม   สรรพกิจ
3. นางสาวสุดารัตน์   ทนุกิจ
 
1. นางภาณีวรรณ  เพชรรัตน์
2. นางภัทรพร   อาษาดี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มากประยูร
2. เด็กหญิงนวพร  จันทร์ตรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ขันสาคร
4. เด็กหญิงสโรชินี  พิไลกุล
5. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรา
6. เด็กหญิงอุ่นไอรัก  จันทร์ตรี
 
1. นางสาวศุภวดี  มนต์เนรมิตร
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
3. นายพรนพเก้า  กุดแถลง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจิราพร  ศรศรี
2. นางสาวธาวินี  สายสังข์
3. นางสาวพรรษา  ขวัญยืน
4. นางสาวสโรชา  กลั่นมั่น
5. นางสาวอภิชญา  รัตนโสภา
6. นางสาวอุสาหะ  ตาดทอง
 
1. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
3. นายพรนพเก้า  กุดแถลง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงชญาดา   ขำน้อย
2. เด็กหญิงสุประภา  บุญชู
3. เด็กหญิงอาทิติยา   คุ้มปลี
 
1. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
2. นางภัทรพร   อาษาดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพิมพ์กานต์   ภู่ทรัพย์สิน
2. นางสาววรัญญา   แสนสวัสดิ์
3. นางสาวศิรัณยา   รัตนเพ็ญ
 
1. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
2. นางภัทรพร   อาษาดี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนุ  บุญรักษา
2. เด็กชายอนันต์  หงษ์วิเศษ
3. เด็กชายอภิชัย  ตะนาวศรี
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นายมนัส  ถึกสุวรรณ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 30 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาววนัชพร  อาจทวีกุล
2. นางสาววีรวรรณ  ถือบุญ
3. นางสาวสาวิตรี  ถือบุญ
 
1. นางนภาพร  ลี้นาวามงคล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.6 ทอง 11 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   สุขหลาย
2. เด็กหญิงธนัชชา   ธนากิจ
3. เด็กหญิงภีมฬฎา   อุดมผล
 
1. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
2. นางภัทรพร   อาษาดี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวชลลดา  วงษ์คำจันทร์
2. นางสาววชิราพรรณ  สกุลกล้า
3. นางสาวอังคณา  ทรัพย์อล่ำ
 
1. นางสาวเกษร  ฉิมพาลี
2. นางสาวสาวิตรี  วงษ์สวรรค์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 22 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จั่นสังข์
2. เด็กหญิงนันท์ชพร  สังคนิตย์
3. เด็กหญิงปรวรรณ  จามจุรี
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นางชูเสริม  สิมสวัสดิ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายนรินทร์  จันตะเคียน
2. นางสาวพัว  วันนี
3. นางสาววิลาสินี  บรรเทาทุกข์
 
1. นางจันทิมา  มณีสุปัญญา
2. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกฤษณา   จันทรอาภา
2. เด็กหญิงทศพร   กิ่งพุฒิ
3. เด็กหญิงนฤมล   ใยแก้ว
 
1. นางสาวธนพร   พุ่มพวง
2. นางภัทรพร   อาษาดี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 70 เงิน 41 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  แสงทอง
2. นางสาวยุวดี  ฉัตรแก้ว
3. นางสาวอรวรา  แสงจันทร์
 
1. นางจันทิมา  มณีสุปัญญา
2. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   นวนเพ็ง
2. เด็กหญิงกุลนาท   รัตนเดียร
3. เด็กหญิงพิญชยา  ศิริรัตน์
 
1. นางภาณีวรรณ   เพชรรัตน์
2. นางภัทรพร   อาษาดี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 17 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  มาลี
2. นางสาวธารารัตน์  ศิริราชนิยม
3. นายอรรถพล  สมศรี
 
1. นายชัยมงคล  ป้อมเปี่ยม
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 17 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มายัน
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ทิพยานนท์
3. เด็กชายเอกภพ  รักธรรม
 
1. นางบานชื่น  ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75.33 เงิน 10 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพล  ห่วนกิ่ม
 
1. นางสาวชญาดา  พ่วงอำไพ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์ดา  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวกานต์ชนก  วุฒิ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายกรรณิกานต์  บุญช่วย
 
1. นางสาวชญาดา  พ่วงอำไพ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 12 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริสา  ศรี
 
1. นางสาวชญาดา  พ่วงอำไพ
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 10 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายกมล  สุขประโยชน์
2. เด็กชายวัชรพล  สกุลดี
 
1. นายธีรดิฐ  ยันต์โกเศศ
2. นางสาวอรสา  พานิชเจริญผล