สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72.25 เงิน 44 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาววรรณวิสา  บัววาศ
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 33 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววรลักษณ์  วรรณพันธ์
 
1. นางสาวอังคณา  เกตุจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  พงศ์เมตต์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ใบตองอ่อน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ขำมา
2. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 33 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจีราพร  ปู่ใจดี
2. นางสาววศิกา  โพธาราม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  อินทรจันทร์
 
1. นางยุพา  ยศรุ่งเรือง
2. นายอาทิตย์  เทียนยวง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  คล้ายน้อย
2. เด็กหญิงศรัญญา  อ่อนแดง
3. นายอภิวัฒน์   บริบูรณ์
 
1. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
2. นางสาวทัศนีย์  วงทองดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.2 เงิน 12 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรา  ทองหล่อ
2. นางสาวดวงหทัย  พุฒหอม
3. นางสาววิชุเนตร  กลิ่นขวัญ
 
1. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
2. นายอำนาจ  หรุ่มรื่น
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 8 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายธนวุฒิ  ขำกล่ำ
2. เด็กชายรัตนากร  คำเกียง
 
1. นางสุดารัตน์  พรรณแสง
2. นายกิตติชัย  อุดมศักดิ์ศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายพุฒิพงศ์  มูลผล
2. นายเทวฤทธิ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
2. นางนัยนา  พรตด้วง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.6 เงิน 31 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงฐานิกา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนหาญ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  หุยะพันธุ์
4. เด็กหญิงวิรัญชนา  อยู่วงษ์
5. เด็กหญิงสุภาลักษม์  ทองสุข
 
1. นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว
2. นายพรชัย  กสิกรรม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.8 เงิน 8 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายดนุวัส  มิ่งสกุล
2. นายนิติพงษ์  ศรีเดช
3. นางสาวมนัสรินทร์  สุขชาญไชย
4. นายโกเมท  อภัยสุข
5. นางสาวไอศวรรย์  เมืองชุมพล
 
1. นายสุรินทร์  ใจแสน
2. นางสาวกรรณิการ์  ละออง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  วารีนิล
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกรวีร์   ยังไทย
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพรรณ   ทับทอง
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  แก้วเปรม
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทับประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โพธิ์พฤกษ์
 
1. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
2. นางเกสรา  เขียวภักดี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวนัฐวรรณ  บานเย็น
 
1. นายณฤดล   ชัยสิทธิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐากร  สาระชาติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วัฒนศิริเวช
3. เด็กชายพันธกานต์  มณีเทศ
 
1. นางภัทราพร  พรหมตระกูล
2. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 34 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  เณระบางแก้ว
2. นางสาวนงนภัส  บุญจันทร์
3. นายภูริวัจน์  รุ่งเลิศอริยวุฒิ
 
1. นายขจรศักดิ์  สถิรวัฒนานนท์
2. นายพิภพ  พานิชย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิษา   อินสุ่ม
 
1. นายพิเชษฐ์   ชี้แจง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. เด็กชายวิศณุ  พานจันทร์
 
1. นายวีระ  ศรีบวรประเสริฐ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววริษฐา  ใยสุข
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 35 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์   พุกมาก
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สวนพราย
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 22 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาววาลิสา  เภตรา
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจานุทัศน์   จำปาทอง
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์   พุกมาก
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 27 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกิติมา  ศรีชัย
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ชี้แจง
3. นางสาวณัฐกาญจน์  โม่ทิม
4. นางสาวบัณฑิตา  จินดารักษ์
5. นางสาววิมลฉัตร  จันทวิมล
6. นางสาวศุภาวรรณ  แสงนุ้ย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกอร  ชมมะลิ
2. นางสาวชลธิชา  หุ่นดี
3. นางสาวชุติมา  รัศมี
4. นางสาวชโลธร  เกณการฑ์
5. นางสาวทัศวรรณ  บัวศรี
6. นางสาวธนพร  บุปผานิล
7. นางสาวปิยะธิดา  สุขศึกพ่าย
8. นางสาวพรรณณิภา  ทองคำ
9. นางสาววรรณนิตา  รอดย้อย
10. นางสาววลัยพร  การภักดี
11. นางสาววัลลภา  ชัยบุรินทร์
12. นางสาววิลาวัลย์  ฤทธิ์กล้า
13. นางสาวศิริวัลย์  เอี่ยมพันธุ์
14. นางสาวสุธาสินี  โพธิ์แก้ว
15. นางสาวเจนจิรา  แสงจันทร์
16. นางสาวเพ็ญนภา  ถมยา
 
1. นางสาวพรรณระพี  ใจมล
2. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
3. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
4. นายพงศ์พล  อ่อนพุทธ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 79 เงิน 34 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิตยากร  บุญหลาย
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คล้ายแก้ว
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 77.83 เงิน 34 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. นางสาวปวันรัตน์  ศรีรุณ
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  ไทยน้อย
 
32 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.17 เงิน 34 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กาวิชัย
 
1. นางวันทนีย์  สีเข้ม
 
33 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 41 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวบุญญิสา  เสียงดี
 
1. นายชัยวัฒน์  กอเกษตรทรัพย์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ปโยพิเชฐ
3. เด็กหญิงธนัญญา  ชูควร
 
1. นางสาวปภัสรา  แก้วมณี
2. นางอรพินธ์  แม้นญาติ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.5 เงิน 40 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  จูสิงห์
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  แก่นจันทร์
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
2. นายอาทร  ไทยป้อม
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 19 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุส  เหมือนฤทธิ์
2. เด็กชายเป็นหนึ่ง  หงษ์โต
 
1. นางสาวสุชาดา  คงครอง
2. นางนิตยา  เพชรจั่น
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนชัย  ศรีเดช
2. เด็กชายธนพนธ์  สังแก้ว
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  มาลัยทอง
2. นางณัฐณิชาช์  พุ่มจำปา
 
38 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. เด็กชายกิตติกวิน  จบศรี
2. เด็กชายธนกร  เลี้ยงสวัสดิ์
3. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วพรมตา
 
1. นางพัชรี  คำแก้ว
2. นายงามพล  คำแก้ว
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายพงศธร  สมญาณ
2. นายสุรวุฒิ  การภักดี
3. นายไพศาล  โฉมเชิด
 
1. นายณัฐพงศ์  กล่ำเพียร
2. นางสุธาสินี  รัมมะญาณ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงกุมภา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงป้างจี  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  วรโชติสรณ์สิริ
4. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงภาวดี  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงอินทิพร  แซ่ย่าง
 
1. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
2. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
3. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีทองอินทร์
2. เด็กหญิงธีร์สุดา  พรมสุรินทร์
3. เด็กหญิงนันทินี  พุกมาก
 
1. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.7 เงิน 46 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นราศรี
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  กลางโคกกรวด
3. เด็กหญิงสายธาร  สุวินท์
 
1. นางกรุณา  ศรีบวรประเสริฐ
2. นางสาวมุทิตา  กฤชอาคม
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 42 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงฐานัดดา  นาคสังข์
2. เด็กหญิงประภัสสร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  โพธิ์ภู่
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวทิพวรรณ  แซเบียน
2. นายนัทธพงศ์  แตงฉ่ำ
3. นายพงษ์ศักดิ์  แสนย่าง
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  สีจ่าย
2. นางสาวพวรรณตรี  คงยืน
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพฤติรัตน์  น้อมสมทรัพย์
 
1. นางสาวณิฐชานันท์  รุจิราภัทรสิทธิ์
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 12 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  บินชัย
2. เด็กชายวราธิป  นุชน้อมบุญ
 
1. นางสาวชนันธิดา  ก้านดอกไม้
2. นางสาวอัญชลี  ท่องแจ้ง